Türk Sorumluluk Hukuku

Türk Ve İsviçre Borçlar Kanunları İle Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sözleşmeden Ve Haksız Fiilden Doğan Hukuki Sorumluluğun Türleri, Şartları Ve Açılacak Tazminat Davaları
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim KAPLAN
ISBN: 9786050511819
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim KAPLAN
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 310

Türk Sorumluluk Hukuku Türk Ve İsviçre Borçlar Kanunları İle Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Sözleşmeden Ve Haksız Fiilden Doğan Hukuki Sorumluluğun Türleri, Şartları Ve Açılacak Tazminat Davaları

Prof. Dr. İbrahim KAPLAN

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM:

TÜRK VE İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU

HÜKÜMLERİ AÇISINDAN

§ 1. HUKUKI SORUMLULUK KAVRAMI VE TÜRLERI...............1

§ 2. TÜRK VE ISVIÇRE BORÇLAR KANUNLARININ HUKUKI 

SORUMLULUK VE TAZMINAT ÖDENMESINI ÖNGÖREN

HÜKÜMLERINE GENEL BIR BAKIŞ........................................4

§ 3. TBK. M.35 VE ART. 26 OR GEREĞINCE; HATADA

YANILMA VEYA IHMAL HALINDE TAZMINAT DAVASI....7

§ 4. TBK.36 VE 39 /2 ; ART. 28 VE ART.31 HÜKÜMLERI 

GEREĞINCE ALDATMA VEYA KORKUTMADAN DOLAYI

BAĞLAYICI OLMAYAN SÖZLEŞMENIN BIR YILLIK

SÜRENIN GEÇMESI NEDENIYLE ONANMIŞ SAYILMASI

DURUMUNDA AÇILABILECEK TAZMINAT DAVASI ..........15

§ 5. YETKISIZ TEMSILDE ,TEMSIL OLUNANIN

ONAYLAMAMASI HALINDE ÜÇÜNCÜ KIŞININ

TAZMINAT TALEP HAKKI VE TAZMINAT DAVASI ..........19

§ 6. YETKISIZ TEMSIL ILE İLGILI TBK.M.47 VE OR ART.39

ÖNGÖRÜLMÜŞ OLAN TAZMINAT DAVASI.........................31

 HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇLAR

(AKİT DIŞI İLİŞKİLERDEN DOĞAN SORUMLULUK)............33

§ 7. HUKUKİ SORUMLULUK KAVRAMI VE TÜRLERİ.................33

§ 8. HAKSİZ FİİL SORUMLULUĞUNUN DAYANDIĞI ESASLAR 36

§ 9. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI......................37

§ 10 . HAKSIZ FIIL NITELIĞINDEKI BORÇ İLIŞKILERINDEN

DOĞAN ZARARLARDAN ÖZEL SORUMLULUK

HALLERI .......................................................................................47

§ 11. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ .....................................51

§ 12. BİRDEN ÇOK KİMSENİN AYNI ZARARDAN

SORUMLULUĞU...........................................................................57

10 İçindekiler

§ 13. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞLARDAN DOĞAN

SORUMLULUK .............................................................................60

§ 14. SÖZLEŞMELERİN İFA EDILMEMESINDEN DOĞAN

SORUMLULUK ...........................................................................61

§ 15. BORÇLARIN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ DURUMLARI,

HÜKÜM VE SONUÇLARI............................................................65

§ 16. BOÇLARIN İFA EDILMEMESINDEN VE SÖZLEŞMEYE

AYKIRI DAVRANIŞLARDAN DOĞAN TAZMINAT

DAVALARI ...................................................................................68

§ 17. YAPMA VE YAPMAMA BORÇLARININ İFA 

EDILMEMESINDEN KAYNAKLANAN TAZMINAT

DAVALARININ KAPSAMI VE ŞARTLARI ............................79

§ 18.TBK.115 HÜKMÜ UYARINCA ALACAKLI ILE BORÇLU

ARASINDA YAPILAN SORUMSUZLUK ANLAŞMASININ 

TAZMINAT DAVALARINA HUKUKI ETKISI ........................81

§ 19. ALACAKLININ İFADAKI YARDIMCI KIŞILERIN

FIILLERINDEN HUKUKI SORUMLULUĞU ........................83

§ 20. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜNDE GECIKME

TAZMINATI ÖDENMESININ ŞARTLARI .............................84

§ 21. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUK

DAVALARINDA ZARARIN TAZMININDE KIYASEN

UYGULANACAK HAKSIZ FIILE İLIŞKIN HÜKÜMLER ..89

§ 22. KUSURSUZ SORUMLULUK HALLERİ .....................................96

§ 23. ELEKTRIK SERTIFIKA HIZMET SAĞLAYICILARININ

HUKUKÎ SORUMLULUKLUĞU ............................................... 105

§ 23. BİRDEN ÇOK KİMSENİN AYNI ZARARDAN

SORUMLULUĞU.........................................................................105

§ 24. ÜÇÜNCÜ KIŞININ FIILIN ÜSTLENME – TAAHHÜT .............

ETME ...........................................................................................113

§ 25. TEMİNAT SÖZLEŞMELERİ .......................................................113

§ 26 . SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ TEMERRÜDÜ............114

§ 27. SATILAN MALIN ZAPTI HALINDE ALICININ HAKLARI .118

İçindekiler 11

§ 28. SATICININ ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU......................119

§ 29. SATICININ AYIBA KARŞI TEKEFFÜL BORCU .....................124

§ 30. ALICININ TEMERRÜDÜ, HÜKÜM VE SONUÇLARI........137

§ 31. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNDE BAĞIŞLAYANIN

SORUMLULUĞU.........................................................................142

§ 32. İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI........................................144

§ 33. TBK.484 UYARINCA ESER SAHİBİNİN ESER

SÖZLEŞMESİNİ DERHAL FESİH HAKKI................................144

§ 34. VEKALET SÖZLEŞMESİNİN VEKALET VEREN

TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK ZAMANINDAN 

ÖNCE SONA ERMESİ HALİNDE TAZMİNAT ÖDENMESİ....153

§ 35. JOİNT VENTURE’DA İDARECİ (PİLOT) ORTAĞIN

SORUMLULUĞU.........................................................................155

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK TİCARET KANUNU İLE İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU 

HÜKÜMLERİ AÇISINDAN HUKUKİ SORUMLULUK VE

TAZMİNAT DAVALARI

§ 36. KOLLEKTİF ŞİRKETTE HUKUKİ SORUMLULUK................173

§ 37. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN,

ŞİRKETE, HİSSERDARLARA VE HUKUKİ SORUMLULUĞU 

HUKUKİ SORUMLULUKLA İLGİLİ YTTK. HÜKÜMLERİ ...175

§ 38. BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM

KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETE, HİSSERDARLARA VE

ALACAKLILARA KARŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU..........186

§ 39. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM KURULUŞUNUN (DIŞ

DENETÇİNİN), İŞLEM DENETÇİ VE ÖZEL DENETÇİNİN

HUKUKİ SORUMLULUĞU........................................................194

§ 40. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNUN HUKUKİ

SORUMLULUĞU.........................................................................196

§ 41. İSVIÇRE BIRLEŞTIRME KANUNUN ( FUSG) HUKUKI 

SORUMLULUKTAKI DAVA VE TALEPLERI ILE ILGILI 

ART.105, ART.106, ART.107 VE ART.108. HÜKÜMLERININ

METINLERI.................................................................................200

12 İçindekiler

§ 42. FUSG’NIN MADDE 105-108 (ART 105-108) HÜKÜMLERI 

IÇIN ÖN AÇIKLAMALAR........................................................201

§ 43. KANUNUN PAY VE PAYDAŞ HAKLARININ

DENETIMINE İLIŞKIN MADDE105 ( ART. 105)

HÜKMÜNÜN DEĞERLENDIRILMESI .................................204

§ 44. FUSG , BIRLEŞME, BÖLÜNME, TÜR DEĞIŞTIRME VE

MAL VARLIĞININ DEVRI IŞLEMLERININ ŞIRKET

ORTAKLARI TARAFINDAN IPTALI DAVASINI HÜKME

BAĞLAYAN 106. MADDENIN DEĞERLENDIRILMESI ...210

§ 45. ŞIRKETIN YAPI DEĞIŞIKLIĞINDEKI NOKSANLIKLARIN

KALDIRILMASI VE HUKUKI SONUÇLARINA İLIŞKIN

ART 107 HÜKMÜNÜN DEĞERLENDIRILMESI. ................214

§ 46. İSVIÇRE BIRLEŞTIRME KANUNUNUN 108.

MADDESINDEKI (ART. 108 ) BIRLEŞME BÖLÜNME VE

TÜR DEĞIŞTIRME IŞLEMLERINE KATILMIŞ BULUNAN

KIŞILERIN HUKUKI SORUMLULUĞUNA ILIŞKIN

HÜKMÜN DEĞERLENDIRILMESI........................................218

§ 47. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI KAVRAMI

VE TÜRLERİ................................................................................228

§ 48. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI TALEBİYLE

AÇILAN HUKUKİ SORUMLULUK DAVALARI......................232

§ 49. ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNE VE TEK ORTAĞAVEYA HAKİM

ORTAĞA AİT BANKA HESAPLARI ÜZERİNDE TÜZEL

KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI TALEPLİ HUKUKİ

SORUMLULUK DAVALARINDA ÖZEL DURUM.........................234

§ 50. DAVALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ................................236

§ 51. BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞU KAVRAMI TANIMI,

KURULUŞU VE HUKUKI NITELIĞI.....................................237

§ 52. BAĞIMSIZ DENETIM ANONIM ŞIRKETININ

ORGANLARI...............................................................................239

§ 53. BAĞIMSIZ DENETIM ANONIM ŞIRKETININ GÖREV,

YETKI, İŞLEM VE FAALIYETLERI.......................................247

İçindekiler 13

§ 55. BAĞIMSIZ DENETIM A.ŞIRKETI YÖNETIM KURULU

ÜYELERININ, ŞIRKETE, HISSERDARLARA VE

ALACAKLILARA KARŞI HUKUKI SORUMLULUĞU.....255

§ 56. BAĞIMSIZ DIŞ DENETIM KURULUŞUNUN( DIŞ

DENETÇININ), İŞLEM DENETÇI VE ÖZEL DENETÇININ

HUKUKI SORUMLULUĞU .....................................................263

§ 57. BAĞIMSIZ DENETIM KURULUŞUNUN HUKUKI 

SORUMLULUĞU .......................................................................266

§ 58. ANONIM ŞIRKET KAVRAMI,TANIMI, KURULUŞU VE

HUKUKI NITELIĞI ...................................................................269

§ 59. ANONIM ŞIRKETIN HUKUKI NITELIĞI VE TEMEL

ORGANLARI...............................................................................270

§ 59. ANONIM ŞIRKET YÖNETIM KURULU ÜYELERININ,

ŞIRKETE, HISSERDARLARA VE ALACAKLILARA

KARŞI HUKUKI SORUMLULUĞU.......................................275

§ 60. FUSG’NIN MADDE 105-108 (ART 105-108) HÜKÜMLERI 

IÇIN ÖN AÇIKLAMALAR........................................................286

§ 61 . İSVIÇRE BIRLEŞTIRME KANUNUNUN 108

MADDESINDEKI (ART. 108) BIRLEŞME BÖLÜNME VE

TÜR DEĞIŞTIRME IŞLEMLERINE KATILMIŞ BULUNAN

KIŞILERIN HUKUKI SORUMLULUĞUNA ILIŞKIN

HÜKMÜN DEĞERLENDIRILMESI........................................287

§ 62. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

KAVRAMI VE TÜRLERİ ..........................................................298

§ 63. TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

TALEBİYLE AÇILAN HUKUKİ SORUMLULUK

DAVALARI ..................................................................................302

§ 64. ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİNE VE TEK ORTAĞA VEYA

HAKİM ORTAĞA AİT BANKA HESAPLARI ÜZERİNDE

TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI TALEPLİ

HUKUKİ SORUMLULUK DAVALARINDA ÖZEL DURUM 304

§ 65 . DAVALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ ...........................306

KAYNAKÇA.........................................................................................307


“Türk Sorumluluk Hukuku” başlıklı bu yeni kitabımı, uzun yıllardır üzerinde çalıştığım ve peyder pey kaleme aldığım, Türk-İsviçre Borçlar Kanunu

ile Türk Ticaret Kanunu hukuki sorumluluk ve tazminat öngören hükümlerini

topluca değerlendirmek için kaleme aldım.

İsviçre sorumluluk alanında derli toplu ilk kitap,1958 yılında Zürich Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Karl OFTİGER tarafından yazılmıştır.

Bu kitabın 4. basının I. Cildi 1975, 5. Basının, Genel Hükümler kısmı Prof

Emil STARK II/1 olarak 1995 yılında,İkinci Cildinin 1.kısmı,1987 tarihlerinde yayımlanmıştır.

Türk Hukukunda ise benzer bir kitap , ilk defa 1961 yılında Doç.Dr. Haluk TANDOĞAN tarafından “TÜRK MES’ULİYET HUKUKU ” (Akit Dışı

ve Akdi Mes’uliyet ) adı altında yayımlanmıştır.Bir ara ,1982 yılından sonra

Prof.Hocam TANDOĞAN ile konuşup bu kitabı gözden geçirip birlikte yayınlayalım şeklinde bir teklif yapmayı düşündüm. Ancak sonradan kendim yenisini yazayım diye vazgeçtim. Ancak bu fırsat ise , şimdi doğdu.

Kusur ve Kusursuz Sorumlulukların esas ve şartlarını, Borçlar Hukuku

derslerinden bağımsız olarak programlarında ders yer veren ilk fakülte, yanılmıyorsam Bern Hukuk Fakültesidir. Bu fakültede “sorumluluk hukuku” bir sömestr haftada iki saatlik ders olarak Prof. Dr. Heinz HAUSHEERS tarafından,

uzun süre okutulmuştur.

Aktüel ve güncel olarak, “Türk Sorumluluk Hukukunun” tamamı ile ilgili

bir hukuki eser ve kitap şimdiye kadar yayınlanmamıştır. Uygulamaya yönelik olarak, sorumluluk hukukuna ilişkin karar bulmak oldukça maalesef güçtür.

İsviçre Federal Mahkemesinin 1881 yılından buna yana yayımlanmış bütün

içtihatlarına ulaşmak mümkündür.

Kitapta, sorumluluk ve tazminat hukuku ilgili Türk Borçlar Kanunu ile

Türk Ticaret Kanununun hükümlerinin Kanunlardaki sırası dahilinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Kitabın, Hukuk Fakültesi Öğrencilerine, Hakim, Savcılara ve avukatlara

yararlı olmasını dilerim.

BARTSCHTI, Harald; : Verantwortlichkeit im Aktienrecht, Zürich 2001

BOTSCHAFT : zum Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) vom 3. 

September 2014

Beat/LUTZ, Benno :Kommentar zum BG über die Banken und 

Sparkassen,Zürich 1976, mit Nachträgen 2012-2014; Nr.22-23) zu Art. 38 ff.,

BODMER, Daniel/ KLEINER, BODMER, Daniel/ KLEINER,

Beat/LUTZ, Benno :Kommentar zum BG über die Banken und 

Sparkassen,Zürich 1976, mit Nachträgen 2012-2014; Nr.22-23) zu Art. 38 ff.

BUCHER,Eugen ; Basler kommentar zum OR ,Art.1.N.94, 

BUCHER , Eugen, Schweizerischen Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 

Zürich 1988

BÜHLER,Theodor Zürcher Kommentar Zum OR,Art.363-379 ¸Zürich 

1998 

BÜRGİ Zürcher Kommentar Zum OR,Art.753/754 ¸Zürich 1977 

BURGİ,Paul/GLANZMAN,Lukas, ;Fusiongesetz 2.Aufage, 2015, Art. 105, 

s.63 (Swisslex);

ÇAMOĞLU, Ersin:Anonim Ortaklık Yönetim Kurlu Üyelerinin Hukukî 

Sorumluluğu, Ankara 1972.

DIETER,Gericke/WALLER.Stefan : Basler Kommentar zum OR II,4. Aufl.; 

Basel 2012

DRUEY, Jaen Pierre Nicolas: Gesellschaftsrecht ,Bern 2013

EREN Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2011, sh. 373, 374,

FELLMAN,Walter Berner Kommentar zum OR ,Art.384 

FORSTMOSER, Peter : Die Aktienrechtliche verantwortlichkeit, Die 

Haftung der mit Verwaltung Geschäftsführung Kontrolle und Liquidation einer 

AG betrauten Personen 2. Auflage, Zürich 1987.

GAUCH , Peter Der Werkvertrag , Zürich 2016

GAUCH/ SCHLUEP/SCHMİD /EMMENEGGER:ORAll. Teil I, N.851, 

Zürich , 2011 ;

308

GEİGER, CLAUDİA; Der wirtschaftlich Berechtigte im sinne der 

Vereinbarung über die standesregeln zur sorgfaltspflicht der Banken (VSB), Bern 

2006, s.86

GUHLTheo / MERZ,Hans : Schweizerisches Obligationenrecht,,Bern1981

GUHL/ MERZ / KOLLER/ DRUEY ; Schweizerisches Obligationenrecht,, 

Bern 2001

IMREGÜN, Oğuz : Anonim Şirketler Hukuku, Y.Bası, İstanbul 1989.

İNAN, Ali Naim : Borçlar Hukuku Genel Hükümler ,Ankara 1968 

KAPLAN, İbrahim : Banka İdare Meclisi Üyeleri ve Müdürlerinin 

Hukuki Sorumluluğu, Batıder, (Makale) 1994, Ankara, sayfa,19-181,(Makale)

KAPLAN, İbrahim : Der unmittelbare Schaden der Aktionäre und der 

Glaubiger im Verantwortlichkeit der Schweizerischen Aktienrecht, Prof. Dr. 

Ümit Y. Doğanay’a Armağan. Cilt I. İstanbul 1982 sh.599 vd.( Haftungsarten 

KAPLAN,İbrahim:Bağımsız Denetim Kuruluşu, AŞ.leri Yönetim kurulu 

ve Denetçilerinin Hukuki Sorumluluğu,BATIDER, Haziran 2012 ;sayfa 3-47; 

(Sorumluluk) Cilt XXVIII- Sayı 2

KAPLAN, İbrahim: Banka İdare Meclisi Üyeleri ve Müdürlerinin Hukuki 

Sorumluluğu, Batıder, 1994, Ankara, 

KAPLAN, İbrahim : Banka İdare Meclisi Üyeleri ve Müdürlerinin Hukuki 

Sorumluluğu, Batıder, (Makale) 1994, Ankara, sayfa,19-181,(Makale) 

KAPLAN, İbrahim:Bağımsız Denetim Kuruluşu, AŞ.leri Yönetim kurulu 

ve Denetçilerinin Hukuki Sorumluluğu,BATIDER, Haziran 2012 ;sayfa 3-47; 

(Sorumluluk) Cilt XXVIII- Sayı 2

KAPLAN,İbrahim: Banka Sözleşmeleri Hukuku, Cilt I,Ankara 1996

KAPLAN, İbrahim : Borçlar Hukuku, 6. Bası, Ankara 2012 

KAPLAN, İbrahim, : 6102 Sayılı TTK Hükümlerine Göre Anonim Şirket 

Yönetim kurulu Üyelerinin ve Diğer Üst Düzey Yöneticilerin Şirkete,Ortaklara 

ve Karşı Hukuki Sorumluluğu ;Prof.Dr.Zeki Hafızoğulları’na Armağan, Ankara 

Hukuk Fakültesi Yayını Cilt :65. 2016, SAYI: 4 Ankara 2017

KOLLER Alfred ; Der Gute und böse Glaube im Allgemeinen 

Schuldrecht,N.433

309

MATTER, Rolf: Basler Kommentar zum OR II, ,Art. 716-722, 4. Auflage, 

Basel 2002

MATTER, Rolf;: Basel Kommentar Basler Kommentar zum OR II,4 

Aufl.;Basel 2012 zum Art. 752,N.33;

MAURENBRECHER/VALLER : Basler kommentar zum FusG art.108, 

basel 2014

MEIER-HAYOZ/FORSMOSER : Schweizerisches Gesellechaftrecht, 9. 

Auflage, Bern 2004.

MEIER-WEHRLI, Jörg : Die Verantwortlichkeit der Verwaltung einer 

Aktiengesellschaft bzw. einer Bank gemäss Art. 754 ff. OR/41 ff. BangG (Diss., Zürich 

1968 = ZBR 296).

MEIER-HAYOZ/FORSMOSER : Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9. 

Auflage, Bern 2004.

MEIER-WEHRLI, Jörg : Die Verantwortlichkeit der Verwaltung einer 

Aktiengesellschaft bzw. einer Bank gemäss Art. 754 ff. OR/41 ff. (Diss., Zürich 1968 

,ZB 296

MEIER-DİETERLE ,Felix, C., Zürcher Kommentar zum FusG, Zürich 2004

OFTİNGER, Karl: Schweizerisches Haftplichtrecht, Erster Band. All. Teil, 

4. Aufl., Zürich 1975.

OĞUZMAN ,Kemal ; Borçlar Hukuku, genel Hükümler, İstanbul 2012 

REİSĞOLU ;Safa Borçlar Hukuku, genel Hükümler, İstanbul 2012 

SCHENKER, Franz, :Swisslex, Fusiongesetz 2.,Stark überbearbeitete Aufl. 

2015 Zürich

SCHMİDLİN,Bruno; Berner Kommentar zum OR ,Art.26 N.13, 25,27

SCHMİDLİN,Bruno; Berner Kommentar zum OR ,Art.26 N.13, Bern 2013

SCHÖNENBERGER/ JAEGGİ: Zürcher Kommentar zum OR Art.1 -17; Zürich 

1973

SCHWENZER,Ingeborg;: Basler Kommentar zum OR I ,Art 26 N.3,

SCHWERZER, Ingeborg,: Basler Kommentar zum OR, Art. 31 OR, N. 22 

310

TANDOĞAN,Haluk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler,II/2 Ankara 2008

WIDMER,Peter/ GERİCKE,

DİETER,/WALLER,: Stefan ,Waller; Basler Kommentar zum OR II,3. 

Aufl.;2008 Basel,Art.754

VON TUHR/PETER: Dsa Scheizerisches OR. Allgemeiner Teil , Zürich 

1984

WİEGAND, Wolfgang Basler Kommentar zum OR I,3. Aufl.;2011, 

Basel,Art.97

WIDMER,Peter/ GERİCKE, Dieter,/WALLER, : Stefan ,Waller; Basler 

Kommentar zum OR II,3. Aufl.;2008 Basel,Art.754

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar