Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bilgin TİRYAKİOĞLU - Mesut AYGÜN - Esin KÜÇÜK
ISBN: 9786050509557
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bilgin TİRYAKİOĞLU, Mesut AYGÜN, Esin KÜÇÜK
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 14
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1339

Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı
Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU - Doç. Dr. Mesut AYGÜN - Dr. Esin KÜÇÜK

 

Kitabın Konu Başlıkları

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku İle İlgili Mevzuat
  • Vatandaşlık Hukuku İle İlgili Mevzuat
  • Yabancılar Hukuku İle İlgili Mevzuat
  • Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar İle İlgili Mevzuat
  • Uluslararası Özel Hukuk Alanında Türkiye'nin Taraf Olduğu Sözleşmeler

Ön Söz5

İçindekiler9

Kısaltmalar Cetveli15

I.TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Hükümler)19

II.KANUNLAR İHTİLÂFI VE MİLLETLERARASI

USÛL HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun51

2.Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun’un Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri77

3.Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına

Yetki Verilmesi Hakkında Kanun111

4.Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 113

5.Hukuk Muhakemeleri Kanunu (İlgili Hükümler)117

6.İcra ve İflas Kanunu (İlgili Hükümler)147

7.Noterlik Kanunu (İlgili Hükümler)153

8.Türk Medeni Kanunu (İlgili Hükümler)157

9.Türk Borçlar Kanunu (İlgili Hükümler)165

10.Türk Ticaret Kanunu (İlgili Hükümler)167

11.Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun (İlgili Hükümler)191

12.Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Hükümler) 195

13.Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına 

İlişkin Yönetmelik (İlgili Hükümler)209

14.Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının

Tutulması Hakkında Yönetmelik241

15.Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik249

16.Evlendirme Yönetmeliği (İlgili Hükümler)255


Sayfa

17.Uluslararası Çocuk Kaçırmanın 

Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun263

18.Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin

Yürütülmesine İlişkin Tüzük271

19.Milletlerarası Tahkim Kanunu281

20.Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği297

21.Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ299

22.Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim

Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere

Dair Kanun303

23.İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu305

24.İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları311

25.İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları329

26.Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu                          (İlgili Hükümler)333

27.Harçlar Kanunu (İlgili Hükümler)345

28.Tebligat Kanunu (İlgili Hükümler)353

29.Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

(İlgili Hükümler)357

30.Adalet Bakanlığı”nın “Hukuki Alanda Uluslararası 

Adli Tebligat İşlemleri” Konulu 63/3 Sayılı Genelgesi367

31.Adalet Bakanlığı”nın “Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe Taleplerine Uygulanacak Esaslar” Konulu 63/2 Sayılı Genelgesi377

32.Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde 

Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ383

33.Euro’nun Hukukî Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

(İlgili Hükümler)389


III. VATANDAŞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Türk Vatandaşlığı Kanunu393

2.Türk Vatandaşlığı Kanununun 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik405

3.İskân Kanunu (İlgili Hükümler)439

4.İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği (İlgili Hükümler)447

5.Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun453

Sayfa

6.Askeralma Kanunu (İlgili Hükümler)457

7.Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, 

Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma

ve Uzman Erbaş ile Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında

Yönetmelik461

IV. YABANCILAR HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Türk Medeni Kanunu (İlgili Hükümler)467

2.Pasaport Kanunu469

3.Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik483

4.Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu491

5.Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun                             Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik537

6. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (İlgili Hükümler)615

7.Geçici Koruma Yönetmeliği631

8.Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme 

Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, 

İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik655

9.Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye 

İltica Edenler Hakkında Kanun663

10.Uluslararası İşgücü Kanunu665

11.Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 

Uygulama Yönetmeliği685

12.Turkuaz Kart Yönetmeliği713

13.Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine 

Dair Yönetmelik723

14.Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma       Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik727

15.Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik733

16.Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine 

Dair Yönetmelik739

17.Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını

Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya

İş Yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun745


Sayfa

18.Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını

Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kuruluş veya 

İş Yerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik747

19.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu (İlgili Hükümler)753

20.Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının

Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri

Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun765

21.Türk Ceza Kanunu (İlgili Hükümler)771

22.Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu781

23.Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun799

24.Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve 

Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San’at ve 

Ticaret Hakkında Kanun 807

25.Türk Sivil Havacılık Kanunu (İlgili Hükümler)809

26.Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına 

Dair Kanun (İlgili Hükümler)821

27.Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun           (İlgili Hükümler)829

28.Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık

Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik831

29.Hususi Hastahaneler Kanunu (İlgili Hükümler)835

30.Basın Kanunu (İlgili Hükümler)837

31.Dernekler Kanunu (İlgili Hükümler)841

32.Vakıflar Kanunu (İlgili Hükümler) 847

33.5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 inci Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik863

34.Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (İlgili Hükümler)869

35.Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (İlgili Hükümler)871

36.Siyasi Partiler Kanunu (İlgili Hükümler)873

37.Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (İlgili Hükümler)875

38.Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun877

39.Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında

Kanun 879

40.Özel Öğretim Kurumları Kanunu881

Sayfa

41.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (İlgili Hükümler)899

42.Yükseköğretim Kanunu (İlgili Hükümler)901

43.Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okularda Sözleşmeli

Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin

Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik903

44.Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlâkine Vaziyet Eden

Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlâkine Karşı Mukabele-i Bilmisil Tedabir-i İttihazı Hakkında Kanun907

45.Avukatlık Kanunu (İlgili Hükümler)909

46.Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun (İlgili Hükümler)911

47.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu       

(İlgili Hükümler)913

48.Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (İlgili Hükümler)915

49.Tapu Kanunu (İlgili Hükümler)919

50.2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki

Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni

Hak Edimine İlişkin Yönetmelik923

51.Köy Kanunu (İlgili Hükümler)935

52.Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu937

53.Maden Kanunu (İlgili Hükümler)953

54.Türk Petrol Kanunu (İlgili Hükümler)965

55.Sigortacılık Kanunu (İlgili Hükümler)983

56.Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere

İlişkin Karar1001

57.Bankacılık Kanunu (İlgili Hükümler)1003

58.Finansal Kiralama Factoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

(İlgili Hükümler)1019

59.Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İlgili Hükümler)1035

60.Sınai ve Mülkiyet Kanunu (İlgili Hükümler)1039

V.   DIŞ TİCARET VE YABANCI YATIRIMLAR 

İLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu1049

2.Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği1053

3.Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun1063

4.İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun1065

Sayfa

5.Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun1073

6.Serbest Bölgeler Kanunu 1081

7.Turizmi Teşvik Kanunu1091

8.Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun1115

9.Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 1117

10.Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar1121

11.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 Sayılı  Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ1139

12.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 Sayılı Tebliğ1155

13.Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 

İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ1159

14. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 Sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 

2018-32/48 Sayılı Tebliğ1185


“Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı” derleme kitabının onbirinci basısı da kısa sürede tükendi. 15 Eylül 2018 tarihinden bu yana bir yıllık süre içinde, “Askeralma Kanunu”gibi yeni düzenlemelerin kabul edilmesi ve alanımızı ilgilendiren mevcut mevzuatta bazı değişikliklerin gerçekleşmesi nedeniyle Kitabın onikinci basısını hazırlamaya karar verdik.

15 Eylül 2019 tarihi itibariyle uluslararası özel hukuk alanını ilgilendiren tüm değişiklikleri okuyucunun bilgisine sunmuş bulunuyoruz.

İlk on bir basıda olduğu gibi, bu basıda da Kitabın yayımını üstlenen ve teşvik eden Yetkin Yayınevi’nin sahipleri Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e, dizgi ve mizanpajı özenle gerçekleştiren Nilüfer Aydın Erdoğan'a ve diğer Yetkin Yayınevi çalışanlarına yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kitabın başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okuyuculara yararlı olmasını diliyoruz.

                                                                                                                      Ankara, 15 Eylül 2019

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar