Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Bilgin TİRYAKİOĞLU - Mesut AYGÜN
ISBN: 9786050517361
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Bilgin TİRYAKİOĞLU, Mesut AYGÜN
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 16
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1374

Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU - Doç. Dr. Mesut AYGÜN - Dr. Esin KÜÇÜK

Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı


“Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı” derleme kitabının

onbeşinci basısı da kısa sürede tükendi. 1 Ekim 2022 tarihinden bu yana

bir yıllık süre içinde, “İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin

Yönetmelik” gibi yeni düzenlemelerin kabul edilmesi ve alanımızı

ilgilendiren mevcut mevzuatta bazı değişikliklerin gerçekleşmesi

nedeniyle Kitabın onaltıncı basısını hazırlamaya karar verdik.

15 Ekim 2023 tarihi itibariyle uluslararası özel hukuk alanını

ilgilendiren tüm değişiklikleri okuyucunun bilgisine sunmuş bulunuyoruz.

İlk onbeş basıda olduğu gibi, bu basıda da Kitabın yayımını

üstlenen ve teşvik eden Yetkin Yayınevi’nin sahibi Muharrem

BAŞER'e, dizgi ve mizanpajı özenle gerçekleştiren Serap BULUT'a ve

diğer Yetkin Yayınevi çalışanlarına yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Kitabın başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okuyuculara yararlı

olmasını diliyoruz.

Ankara, 15 Ekim 2023

Ön Söz........................................................................................................5

İçindekiler..................................................................................................9

Kısaltmalar Cetveli .................................................................................. 15

I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (İlgili Hükümler) ............................... 19

II. KANUNLAR İHTİLÂFI VE MİLLETLERARASI

USÛL HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun........ 49

2. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında

Kanun’un Genel Gerekçesi ve Madde Gerekçeleri ........................ 75

3. Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına

Yetki Verilmesi Hakkında Kanun .............................................. 109

4. Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ..................... 111

5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (İlgili Hükümler)......................... 115

6. İcra ve İflas Kanunu (İlgili Hükümler)........................................ 147

7. Noterlik Kanunu (İlgili Hükümler)............................................. 153

8. Türk Medeni Kanunu (İlgili Hükümler)...................................... 157

9. Türk Borçlar Kanunu (İlgili Hükümler)...................................... 165

10. Türk Ticaret Kanunu (İlgili Hükümler)....................................... 167

11. Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli

Hakkında Kanun (İlgili Hükümler)............................................. 193

12. Nüfus Hizmetleri Kanunu (İlgili Hükümler) ............................... 197

13. Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği................................... 209

14. Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının

Tutulması Hakkında Yönetmelik................................................ 235

15. Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların

Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik ........................... 243

16. Evlendirme Yönetmeliği (İlgili Hükümler) ................................. 249

17. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın

Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun...................................... 257

18. Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin

Yürütülmesine İlişkin Tüzük...................................................... 265

19. Milletlerarası Tahkim Kanunu.................................................... 275

20. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği....................... 291

21. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ................ 293

22. Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve

Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim

Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere

Dair Kanun................................................................................ 297

23. İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu .............................................. 299

24. İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları................................ 305

25. İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları ......................... 323

26. İstanbul Tahkim Merkezi Arabuluculuk-Tahkim Kuralları.......... 327

27. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

(İlgili Hükümler) ....................................................................... 333

28. Harçlar Kanunu (İlgili Hükümler) .............................................. 347

29. Tebligat Kanunu (İlgili Hükümler)............................................. 355

30. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

(İlgili Hükümler) ....................................................................... 359

31. Adalet Bakanlığı”nın “Hukuki Alanda Uluslararası

Adli Tebligat İşlemleri” Konulu 63/3 Sayılı Genelgesi................ 369

32. Adalet Bakanlığı”nın “Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe

Taleplerine Uygulanacak Esaslar” Konulu 63/2 Sayılı Genelgesi. 379

33. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde

Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ......................... 385

34. Euro’nun Hukukî Araçlara Etkisi ile Akaryakıt Tüketim

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

(İlgili Hükümler) ....................................................................... 395

III. VATANDAŞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Türk Vatandaşlığı Kanunu ......................................................... 399

2. Türk Vatandaşlığı Kanununun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik............................................. 411

3. İskân Kanunu (İlgili Hükümler) ................................................. 445

4. İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği (İlgili Hükümler) ............. 455

5. Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun... 459

6. Askeralma Kanunu (İlgili Hükümler) ......................................... 463

7. Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay,

Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma

ve Uzman Erbaş ile Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında

Yönetmelik................................................................................ 469

IV. YABANCILAR HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Türk Medeni Kanunu (İlgili Hükümler)...................................... 475

2. Pasaport Kanunu........................................................................ 477

3. Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ............... 491

4. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ............................... 499

5. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik............................................. 549

6. İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik .... 627

7. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer

Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi (İlgili Hükümler) ................................................... 645

8. İkamet İzni İşlemlerinin Yürütülmesine DairYetkili

Aracı Kurumlar Yönetmeliği...................................................... 665

9. Geçici Koruma Yönetmeliği....................................................... 679

10. Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme

Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi,

İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik......................... 705

11. Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye

İltica Edenler Hakkında Kanun................................................... 713

12. Uluslararası İşgücü Kanunu ....................................................... 715

13. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği ................... 735

14. Turkuaz Kart Yönetmeliği ......................................................... 769

15. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine

Dair Yönetmelik........................................................................ 779

16. Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma

Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik ................ 783

17. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel

İstihdamı Hakkında Yönetmelik................................................. 789

18. Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine

Dair Yönetmelik........................................................................ 795

19. Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını

Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya

İş Yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun ....................... 801

20. Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını

Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kuruluş veya

İş Yerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması

Hakkındaki Yönetmelik ............................................................. 803

21. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu (İlgili Hükümler)........................................................... 809

22. Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının

Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri

Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ........................ 821

23. Türk Ceza Kanunu (İlgili Hükümler).......................................... 827

24. Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu .................. 839

25. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun .... 857

26. Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve

Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı San’at ve

Ticaret Hakkında Kanun ........................................................... 865

27. Türk Sivil Havacılık Kanunu (İlgili Hükümler)........................... 867

28. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına

Dair Kanun (İlgili Hükümler)..................................................... 881

29. Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun

(İlgili Hükümler) ....................................................................... 887

30. Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık

Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ...... 889

31. Hususi Hastahaneler Kanunu (İlgili Hükümler)........................... 893

32. Basın Kanunu (İlgili Hükümler)................................................. 895

33. Dernekler Kanunu (İlgili Hükümler)........................................... 901

34. Vakıflar Kanunu (İlgili Hükümler) ............................................ 909

35. 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 inci Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik............................................. 925

36. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (İlgili Hükümler).......... 931

37. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu (İlgili Hükümler)...... 933

38. Siyasi Partiler Kanunu (İlgili Hükümler) .................................... 935

39. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (İlgili Hükümler) ........................... 937

40. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ............................ 939

41. Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında

Kanun ...................................................................................... 941

42. Özel Öğretim Kurumları Kanunu ............................................... 943

43. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun (İlgili Hükümler) ............... 961

44. Yükseköğretim Kanunu (İlgili Hükümler) .................................. 963

45. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okularda Sözleşmeli

Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin

Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik ................................ 965

46. Hudutları Dahilinde Tebaamızın Emlâkine Vaziyet Eden

Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlâkine Karşı Mukabele-i

Bilmisil Tedabir-i İttihazı Hakkında Kanun ................................ 969

47. Avukatlık Kanunu (İlgili Hükümler)........................................... 971

48. Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun (İlgili

Hükümler)......................................................................................973

49. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu

(İlgili Hükümler) ....................................................................... 975

50. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun (İlgili Hükümler) ......... 977

51. Tapu Kanunu (İlgili Hükümler).................................................. 981

52. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ıncı Maddesi Kapsamındaki

Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni

Hak Edimine İlişkin Yönetmelik ................................................ 987

53. Köy Kanunu (İlgili Hükümler)................................................... 999

54. Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu.............. 1001

55. Maden Kanunu (İlgili Hükümler)............................................. 1017

56. Türk Petrol Kanunu (İlgili Hükümler) ...................................... 1029

57. Sigortacılık Kanunu (İlgili Hükümler)...................................... 1047

58. Sigortacılık Sektöründeki Uluslararası Faaliyetlere

İlişkin Karar............................................................................ 1069

59. Bankacılık Kanunu (İlgili Hükümler) ....................................... 1071

60. Finansal Kiralama Faktoring, Finansman ve

Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu (İlgili Hükümler)........... 1087

61. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (İlgili Hükümler)...................... 1109

62. Sınai ve Mülkiyet Kanunu (İlgili Hükümler)............................. 1115

V. DIŞ TİCARET VE YABANCI YATIRIMLAR

İLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ..................................... 1125

2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği . 1129

3. Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun........................... 1141

4. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun............ 1143

5. Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun............................. 1151

6. Serbest Bölgeler Kanunu ......................................................... 1161

7. Turizmi Teşvik Kanunu ........................................................... 1173

8. Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun ................... 1207

9. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ................ 1209

10. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun

Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik.................. 1215

11. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar .... 1219

12. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğ..................... 1241

13. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 Sayılı Tebliğ...................... 1261

14. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara

İlişkin 2018-32/45 Sayılı Tebliğ............................................... 1265

15. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

32 Sayılı Karara İlişkin (İhracat Bedelleri Hakkında)

2018-32/48 Sayılı Tebliğ.......................................................... 1305

VI. ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK ALANINDA

TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELER

Uluslararası Özel Hukuk Alanında Türkiye’nin Taraf Olduğu

Çok Taraflı Sözleşmeler .......................................................... 1315

Uluslararası Özel Hukuk Alanında Türkiye’nin

Diğer Devletlerle Yaptığı İki Taraflı Anlaşmalar...................... 1359

A - Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma, İşbirliği,

Tanıma-Tenfiz ve Teminata İlişkin İki Taraflı

Anlaşmalar....................................................................... 1359

B - Konsolosluk Anlaşmaları.................................................. 1375

C - Cezai Konularda Adli Yardım, İşbirliği, Suçluların İadesi

ve Hükümlülerin Nakline, Transferine İlişkin İki Taraflı

Anlaşmalar....................................................................... 1387

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar