Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Didem Hande KILIÇ
ISBN: 9786050516074
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Didem Hande KILIÇ
Baskı Tarihi 2023/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 176

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR DİZİNİ ..................................................................9

GİRİŞ .................................................................................................11

1. BÖLÜM:

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA GENEL ANLAMDA

HATA VE DÜZELTME

1.1. UYUŞMAZLIKLARIN/ANLAŞMAZLIKLARIN İDARİ

AŞAMADA ÇÖZÜMLENMESİ......................................................17

1.1.1. Vergi İhtilafları Çerçevesinde Anlaşmazlık ve

Uyuşmazlık Kavramları ...........................................................19

1.1.2. Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümüne Yönelik

Düzenlemelerin Amacı.............................................................26

1.1.3. Vergi Hukukunda Uyuşmazlıkların İdari Aşamada

Çözüm Yolları ..........................................................................32

1.1.3.1. Pişmanlık ve Islah .....................................................33

1.1.3.2. İzaha Davet ...............................................................34

1.1.3.3. Uzlaşma.....................................................................36

1.1.3.3.1. Tarhiyat Sonrası Uzlaşma .......................37

1.1.3.3.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma ........................39

1.1.3.4. Cezalarda İndirim......................................................39

1.1.3.5. Karşılıklı Anlaşma Usulü..........................................40

1.1.3.6. Kanun Yolundan Vazgeçme .....................................41

1.2. TÜRK VERGİ HUKUKUNDA İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM

YOLU OLARAK HATALARIN DÜZELTİLMESİ......................42

1.2.1. Hata Kavramı ...........................................................................42

1.2.2. Düzeltme Yolunun Tarihçesi ve Amacı ...................................46

Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

6

1.2.3. Düzeltme Başvurusunun Hukuki Niteliği ................................53

1.2.4. İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Düzeltme Başvurusu

İlişkisi.......................................................................................54

2. BÖLÜM:

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE VERGİ

HATALARI VE DÜZELTMENİN KAPSAMI

2.1. HUKUKİ UYUŞMAZLIK VE VERGİ HATASI AYRIMI...........59

2.1.1. Hukuki Uyuşmazlık veya Yorum Uyuşmazlığı .......................60

2.1.2. Vergi Hatası Kapsamında Olmayan Hukuki

Uyuşmazlıklar ..........................................................................67

2.2. HATA KAVRAMI DIŞINDA KALAN ANCAK HUKUKİ

UYUŞMAZLIK/YORUM UYUŞMAZLIĞI NİTELİĞİNDE

DE OLMAYAN HUSUSLARIN VARLIĞI....................................70

2.3. 213 SAYILI VERGİ USULÜ KANUNU UYARINCA

VERGİ HATASI................................................................................75

2.3.1. Hesap Hataları ..........................................................................78

2.3.1.1. Matrah Hataları .........................................................80

2.3.1.2. Vergi Miktarında Hatalar..........................................82

2.3.1.3. Verginin Mükerrer Olması........................................83

2.3.2. Vergilendirme Hataları.............................................................84

2.3.2.1. Mükellefin Şahsında Hata.........................................85

2.3.2.2. Mükellefiyette Hata ..................................................86

2.3.2.3. Mevzuda Hata ...........................................................88

2.3.2.4. Vergilendirme veya Muafiyet Döneminde Hata .......90

2.4. DÜZELTMEYE KONU OLUP OLAMAYACAĞI

TARTIŞMALI BAZI HUSUSLAR ..................................................91

2.4.1. Ödeme Emirleri ........................................................................91

2.4.2. Beyannameye Dayalı Vergilerde Hata Düzeltme.....................96

2.4.3. Uzlaşma Sonrası Ortaya Çıkan Vergi Hataları.........................98

İçindekiler

7

3. BÖLÜM:

DÜZELTME BAŞVURUSU USULÜ

3.1. HATALARIN MEYDANA ÇIKARILMASI................................103

3.1.1. Vergi Hatasının İdarece Ortaya Çıkarılması ..........................104

3.1.1.1. İlgili Memurun Hatayı Bulması ve Görmesi...........104

3.1.1.2. Üst Memurların Yaptıkları İncelemeler Sonucunda

Hatanın Görülmesi ..................................................104

3.1.1.3. Hatanın Teftiş Sırasında Ortaya Çıkarılması ..........104

3.1.1.4. Hatanın Vergi İncelemesi Sırasında Ortaya

Çıkarılması..............................................................105

3.1.2. Hatanın Mükellefin Başvurusu Üzerine Ortaya

Çıkarılması .............................................................................107

3.2. DÜZELTME TÜRLERİ.................................................................107

3.2.1. Re’sen Düzeltme ....................................................................107

3.2.2. Mükellefin Başvurusu Üzerine Düzeltme ..............................109

3.3. DÜZELTME ZAMANAŞIMI ........................................................114

3.4. DÜZELTME YETKİSİ VE DÜZELTME TALEBİNİN

İNCELENMESİ...............................................................................116

4. BÖLÜM:

DÜZELTME BAŞVURUSU İLE YARGI YOLU İLİŞKİSİ

4.1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE 2577 SAYILI

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NUN

UYGULANIŞI..................................................................................119

4.2. DÜZELTME BAŞVURUSUNUN REDDİ HALİNDE

YARGI ORGANLARINA BAŞVURU ..........................................123

4.2.1. Düzeltmeye Dava Açma Süresi İçinde Başvurulması............123

4.2.2. Düzeltmeye Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra

Başvurulması ve Şikayet Yolu ...............................................128

4.2.2.1. Şikayet Başvurusunda Bulunulması Gereken Süre.129

4.2.2.2. Şikayet Başvurusu Zorunlu Bir Başvuru Olup

Olmadığı .................................................................130

Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

8

4.2.2.3. Şikayet Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler.........134

4.2.2.4. Şikayet Yoluna Başvuru Sonrasında Dava Açma

Süresinin Belirlenmesi ............................................139

SONUÇ.............................................................................................145

KAYNAKÇA ...................................................................................167

Kitaplar.............................................................................................167

Tezler................................................................................................169

Makaleler..........................................................................................170

Yargı Kararları..................................................................................172

Özelgeler...........................................................................................176

KAYNAKÇA

Kitaplar

AKDOĞAN, Abdurrahman. Kamu Maliyesi. Ankara: Gazi Kitabevi, 2021.

AKKAYA, Mustafa. Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım. Ankara: Yetkin

Yayınları, 2021.

AKSOY, Şerafettin. Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi. İstanbul:

Filiz Kitabevi, 1999.

AKYILMAZ, Bahtiyar; SEZGİNER, Murat; KAYA, Cemil. Türk İdare

Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi, 2021

ARSLAN, Mehmet. Vergi Hukuku. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık,

2021.

ARSLAN, Mehmet. Vergi Hukukunda Zamanaşımı. Ankara: Nobel

Akademik Yayıncılık, 2021.

BALCI, Mustafa. Vergi Hataları ile Düzeltme-Şikayet Konusunda

Uygulamada Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: On

İki Levha Yayıncılık, 2022.

BATI, Murat. Vergi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.

BİNİŞ, Mine. Vergi Hataları ve Sonuçları. Ankara: Adalet Yayınevi, 2012.

BİLİCİ, Nurettin. Vergi Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, 2021.

CANDAN, Turgut. Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma. Ankara: Maliye ve

Hukuk Yayınları, 2006.

CANDAN, Turgut. Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu. Ankara:

Yetkin Yayınları, 2022.

Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

168

CANDAN, Turgut. Vergisel Kabahatler ve Suçlar. Ankara: Yetkin Yayınları,

2022.

DEMİRBAŞ, Timur. Ceza Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin

Yayıncılık, 2022.

ERDEM, Tahir. Vergi Hukukunda Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü

ve Alternatif Çözüm Yolları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları,

2016.

ERGİNAY, Akif. Vergi Hukuku. Ankara: Savaş Yayınları, 1990.

ERGİNAY, Akif. Kamu Maliyesi. Ankara: Savaş Yayınevi, 2010.

EROL, Ahmet. Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları. Adalet: Ankara,

2021.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref. Yönetsel Yargı. Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.

GÜNDAY, Metin. İdare Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi, 2015.

GÜNDAY, Metin. İdari Yargılama Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi, 2022.

OKTAR, Salim Ateş. Vergi Hukuku. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2020.

ONAR, Sıddık Sami. İdare Hukukunun Umumi Esasları- I. Cilt. İstanbul:

İsmail Akgün Matbaası, 1966.

ÖNCEL, Mualla; ÇAĞAN, Nami; KUMRULU, Ahmet; GÖKER, Cenker.

Vergi Hukuku. Ankara: Turhan Kitapevi, 2021.

ÖZBALCI, Yılmaz. Vergi Davaları. Ankara: Oluş Yayıncılık, 2006.

ÖZBUDUN, Ergun. Türk Anayasa Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2021.

KANETİ, Selim; EKMEKÇİ, Esra; GÜNEŞ, Gülsen; KAŞIKÇI, Mahmut.

Vergi Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2019.

KARAKOÇ, Yusuf. Vergi Yargılaması Hukuku Ders Kitabı. Ankara: Yetkin

Yayınları, 2021.

Kaynakça

169

KARAKOÇ, Yusuf. Genel Vergi Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2019.

KIRBAŞ, Sadık. Vergi Hukuku. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2018.

KIZILOT, Şükrü; TAŞ, Metin. Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi. Ankara:

Gazi Kitabevi, 2013.

KIZILOT, Şükrü; KIZILOT, Zuhal. Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları.

Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2014.

KOCA, Mahmut; ÜZÜLMEZ, İlhan. Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler.

Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2022.

SABAN, Nihal. Vergi Hukuku. İstanbul: Beta yayıncılık, 2021.

SARAÇOĞLU, Fatih; PÜRSÜNLERLİ ÇAKAR, Elif; ÖMERCİOĞLU,

Abdullah. Vergi Hukuku. Ankara: Gazi Kitabevi, 2021.

ŞENYÜZ, Doğan; YÜCE, Mehmet; GERÇEK, Adnan. Vergi Hukuku. Bursa:

Ekin Yayınevi, 2022.

TAŞ, Metin. Vergi Yargısı. Bursa: Ekin Kitabevi, 2005.

TAŞKAN, Yusuf Ziya. Vergi Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi, 2021.

YALTI, Billur (Ed.). Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü: Barışçıl

Mekanizmalar. İstanbul: Beta Yayınları, 2015.

YILMAZ, Ejder. Hukuk Sözlüğü. Ankara: Yetkin Yayınları, 2005.

Tezler

BİLMEN, Mehmet Selim. Vergi Usul Kanunu’nda Düzeltme Kurumu,

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.

DOĞRUSÖZ, Mehmet Ezhan. Türk Vergi Hukukunda Hata ve Düzeltme,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 1999

HATİPOĞLU, Cengizhan. Vergi Hukukunda Hata ve Düzeltme,

Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Mali Hukuk

Anabilim Dalı, İstanbul, 2013.

Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

170

KOÇ, Cevat. Vergi Hatalarını Düzeltme, Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, İstanbul Üniversitesi, Mali Hukuk Bilim Dalı, İstanbul,1991.

KUMRULU, Ahmet. Vergi İşlemlerinde Hata ve Düzeltme, Yayımlanmamış

Doktora Tezi, Ankara, 1979

SABAN, Nihal. Vergi Hukukunda Sorumluluk, Yayımlanmamış Doktora

Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991.

Makaleler

AĞAR, Serkan, “Vergi Yargısında Davaya Konu İcrai İşlem-II”, TBB

Dergisi, Yıl:2017, Sayı:68, ss.360-392.

AKKAYA, Mustafa. “Vergi Hatalarının Yargısal Yolla Düzeltilmesinde Süre

(İYUK m.10-11)”, Yaklaşım Dergisi, Yıl:2, Sayı:13, Ocak 1994.

AKKAYA, Mustafa. “Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi

Karşısındaki Konumu” AÜHFD, Yıl:1997, Cilt: 46, Sayı:1, ss. 185-208.

ALAN, Nuri. “İdari Usul ve İdari Yargı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:2000,

Sayı:2, ss.9-24.

BİLİCİ, Nurettin. “Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Makama Başvuru Yolu

(İYUK m.11)” D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Durmuş

TEZCAN’a Armağan, C.21, Özel S., 2019, s. 2773-2778.

CANDAN, Turgut, “Gümrük Vergisi Ek Tahakkuklarına İtirazda

Bulunulmadan Doğrudan İdari Dava Açılabilir Mi?”,

https://turgutcandan.com/, (Erişim Tarihi:10.10.2022).

CANYAŞ, Oytun. “İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Vergi Usul Kanunu

Arasındaki Çatışmaların Klasik Yöntemle Çözümü”, TBB Dergisi, Yıl:

2014, Cilt:0, Sayı:110, ss. 189-218

ÇAĞAN, Nami, “Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonları”, AÜHFD, Yıl:1971,

Cilt:28, Sayı:1, ss.183-204.

Kaynakça

171

ÇİÇEK Hüseyin Güçlü; GÜNEŞ Burcu, “Vergi Uyuşmazlıklarını Önlemeye

Yönelik Yeni Bir Yöntem: İzaha Davet Müessesi”, Gümrük Ticaret

Dergisi, Yıl:2019, Sayı:17, ss.12-29.

ÇİTİL, Bünyamin. “Düzeltme ve Şikayet Hükümlerinin Kapsamı, Haciz ve

Ödeme Emri İşlemlerinin Bu Hükümlerdeki Yeri”, Mali Hukuk Dergisi,

Yıl:2013, Sayı:99, ss.35-45.

ERARSLAN, Yunus. “İdari Yargılama Usulünde Yanlışlıkların

Düzeltilmesi”. Legal Hukuk Dergisi, Yıl:2022, Sayı:231, ss.871-906.

GERÇEK, Adnan. “Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk

Halleri ve Türlerinin İncelenmesi”, AÜHFD, Yıl:2005, Cilt:54, Sayı:3,

ss. 157-193.

GÖKER, Cenker; YILMAZOĞLU Emre, “Süresinden Sonra İhtirazî Kayıtla

Verilen Düzeltme Beyannamesi Nedeniyle Tahakkuk Eden Verginin İdari

Davaya Konu Edilebilirliği, Mahkemeye Erişim Hakkı ve Mülkiyet

Hakkının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri Bağlamında Bir

Değerlendirme”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:2017, Sayı:3, ss.81-100.

HATİPOĞLU, Cengizhan. “Vergisel Uyuşmazlıklar Bakımından Kamu

Denetçiliği Kurumuna Başvuru Koşulları”. MÜHF-HAD, Cilt:20,

Sayı:2, ss.309-330.

KÜÇÜKKAYA, Mehmet. “Vergi Hatalarını Düzeltme ve Düzeltmede

Süre(ler)”, Mali Hukuk Dergisi, Yıl:2013, Sayı:99, ss. 3-25.

KANETİ, Selim. "Vergi Usul Kanunu'ndaki Boşlukların Yargı Tarafından

Doldurulması", https://www.vergidunyasi.com.tr/, (Erişim

Tarihi:02.11.2022)

NAS, Adil. “Vergi Hukukunda Tarh Zamanaşımı”, AÜHFD, Yıl: 2011, Cilt:

60, Sayı: 2, ss. 309-330.

ÖNCEL, Mualla. “Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk”, Prof. Dr. Fadıl H.

Sur’un Anısına Armağan, AÜSBF Yayınları, Ankara, 1983.

Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

172

SARIASLAN, Osman. “Anayasa Mahkemesi’ne Yapılan Bireysel

Başvurularda Başvuru Yollarının Tüketilmesi Koşulunun Vergi

Uyuşmazlıklarıyla İlgili İdari Başvurular Ekseninde Değerlendirilmesi”,

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl:9, Sayı:34, ss.475-513.

SARIASLAN, Osman. “Düzeltme (ve Şikâyet) Başvurusu ile İYUK 11. Madde

Başvurusunun Karşılıklı İncelenmesi: Benzerlikler ve Farklılıklar”,

Vergi Dünyası, Sayı: 371, Temmuz 2012, ss.118-126.

SARILI, Özgül, “Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolu

Olarak İzaha Davet Uygulaması”, Gümrük Ticaret Dergisi, Yıl:2020,

Sayı:22, ss.72-85.

SAVAŞ, Hasan Hüseyin. “Vergi Gelirlerinin Denetimi ve Denetimde Etkinlik

Kavramı”, Mevzuat Dergisi, Yıl:3, Sayı:36, Aralık 2000.

SONSUZOĞLU, Elif. “Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Usulü ve Yargısal

Çözüm”, https://www.vergidunyasi.com.tr/, (Erişim Tarihi:02.11.2022).

TÜRKAY, İmdat. “Mükellef Haklarında Yeni Bir Uygulama “İzaha Davet”

Müessesesi”, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 13, Eylül 2017,

ss.101-106.

ÜNAL, Noyan Alper. “Türk Vergi Hukukunda Vergi Hataları ve Düzeltme

Yolları”. Vergi Dünyası, Şubat 2006, Sayı:294, ss.74-83.

YÜCEL, Mehmet. “Uzlaşma Sonrası Ortaya Çıkan Vergi Hataları

Düzeltilebilir Mi? (Uzlaşmanın Kesinliği Bağlamında Konunun

Değerlendirilmesi)”, Mali Hukuk Dergisi, Yıl:2015, Sayı:126, ss.37-53.

Yargı Kararları

Danıştay 4. Dairesi 25.10.1983 tarih, E:1982/1818 ve K:1983/8270 sayılı

kararı, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi:06.10.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 01.1986 tarih ve E.1985/3253 ve K.1986/343 sayılı

kararı, https://karararama.danistay.gov.tr/, (Erişim Tarihi:05.11.2022)

Kaynakça

173

Danıştay 4. Dairesi, 25.01.1989 tarih, E: 1988/1461 ve K: 1989/1386 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr, (Erişim Tarihi:05.11.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 18.12.1991 tarih, E:1990/3223 ve K:1991/4569 sayılı

kararı, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 02.11.1992 tarih, E: 1991/128 ve K:1992/4716 sayılı

kararı, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022)

Danıştay VDDK, 28.01.1994 tarih, E: 1993/96 ve K: 1994/87 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022),

Danıştay 4. Dairesi 24.02.1994 tarih, E.1992/1353 ve K.1994/1081 sayılı

kararı, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi:17.10.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 24.02.1994 tarih, E: 1992/1353 ve K: 1994/1081 sayılı

kararı, https://legalbank.net, (Erişim Tarihi: 09.11.2022)

Danıştay 4. Dairesi 14.04.1994 tarih, E.1993/1806 ve K.1994/2253 sayılı

kararı, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi:17.10.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 14.04.1994 tarihi, E:1993/1806, K:1994/2253 sayılı

kararı, https://legalbank.net, (Erişim Tarihi: 09.11.2022)

Danıştay VDDK, 22.04.1994 tarih, E: 1993/118 ve K: 1994/195 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022)

Danıştay VDDK, 06.02.1997 tarih, E:1996/356 ve K:1997/121 sayılı karar, ,

https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi:16.10.2022)

Danıştay VDDK, 11.04.1997 tarih, E:1995/194 ve K: 1997/188 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022);

Danıştay 3. Dairesi 19.11.1997 tarih, E:1996/6616 ve K:1997/4046,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022)

Danıştay 11. Dairesi, 21.11.1997 tarih, E: 1996/5978 ve K: 1997/4181 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022

Danıştay 11. Dairesi, 01.03.1999 tarih, E: 1997/4946 ve K: 1999/849 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022)

Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

174

Danıştay 3. Dairesi, 11.03.1999 tarih, E:1998/1035 ve K:1999/968 sayılı

kararı, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi: 25.10.2022)

Danıştay VDDK, 13.06.2003 tarih, E:2002/610 ve K:2003/319 sayılı karar,

https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi:04.10.2022),

Danıştay VDDK, 13.06.2003 tarih, E:2002/611 ve K:2003/320 sayılı karar,

https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi:04.10.2022)

Danıştay VDDK, 27.02.2004 tarih, E:2003/254 ve K:2004/28 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 02.11.2022)

Danıştay 7. Dairesi, 16.03.2004 tarih, E: 2001/805 ve K:2004/692 sayılı

kararı, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 23.03.2006 tarih, E: 2004/619 ve K: 2006/1098 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022)

Danıştay VDDK, 18.10.2006 tarih, E:2006/75 ve K:2006/300 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 29.10.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 12.06.2007 tarih, E: 2007/950 ve K: 2007/1950 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi:16.10.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 06.11.2008 tarih, E: 2007/1454 ve K: 2008/5158 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022)

Danıştay VDDK, 23.10.2009 tarih, E:2009/1 ve K:2009/452 sayılı kararı,

http://kazanci.com.tr, (Erişim tarihi: 06.10.2022)

Danıştay VDDK, 23.10.2009 tarih, E: 2008/23 ve K: 2009/455 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022)

Danıştay 7. Dairesi, 27.01.2010 tarih, E:2008/5286 ve K:2010/2022 sayılı

karar, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi: 01.10.2022)

Danıştay 3. Dairesi 26.02.2010 tarih, E:2008/1093 ve K:2010/590,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 29.10.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 18.03.2010 tarih, E:2008/4013 ve K:2010/1382 sayılı

karar, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 29.10.2022)

Kaynakça

175

Danıştay 4. Daire, 13.05.2010 tarih, E:2009/4880 ve K:2010/2712 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 02.11.2022)

Danıştay 3. Dairesi, 26.01.2011 tarih, E: 2008/416 ve K: 2011/143 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr, (Erişim Tarihi:05.11.2022)

Danıştay 4. Daire, 15.04.2011 tarih, E:2009/5518 ve K:2011/2325 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 02.11.2022)

Danıştay VDDK, 22.04.2011 tarih, E:2010/744 ve K:2011/161 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 02.11.2022)

Danıştay VDDK, 26.10.2011 tarih, E: 2009/46 ve K: 2011/596 sayılı kararı,

https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 22.03.2012 tarih, E: 2009/4681 ve K: 2009/4681 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 17.04.2012 tarih, E: 2009/8579 ve K: 2009/8579 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr, (Erişim Tarihi:05.11.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 29.05.2012 tarih, E:2009/6960 ve K:2012/2112 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022

Danıştay 7. Dairesi, 21.10.2014 tarih, E: 2011/2359 ve K: 2014/4525 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 22.06.2015 tarih, E: 2015/2664 ve K: 2015/2664 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 04.11.2015 tarih, E: 2013/1151 ve K: 2015/12213 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 05.11.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 02.06.2016 tarih, E:2015/15633 ve K:2016/5739 sayılı

karar, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 29.10.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 01.12.2016 tarih, E: 2013/6954 ve K: 2016/3709 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 09.11.2022)

Türk Vergi Hukukunda Hata Kavramı ve Düzeltme Yolu

176

Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2019 tarih ve 2015/15100 başvuru numaralı

kararı, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190403-

12.pdf, (Erişim Tarihi: 01.10.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 09.06.2020 tarih, E: 2019/3474 ve K: 2020/2690 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 06.11.2022

Danıştay 3. Dairesi 01.10.2020 tarih, E.2019/6080 ve K.2020/3470 sayılı

kararı, https://www.corpus.com.tr/, (Erişim Tarihi: 19.10.2022)

Danıştay 9. Dairesi, 02.03.2021 tarih, E:2020/4852 ve K:2021/1325 sayılı

karar, https://www.corpus.com.tr, (Erişim Tarihi:25.10.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 29.09.2021 tarih, E:2021/4159 ve K:2021/4716 sayılı

karar, https://legalbank.net/, (Erişim Tarihi:04.10.2022)

Danıştay VDDK, 18.05.2022 tarih, E:2020/1649 ve K:2022/590 sayılı karar,

https://karararama.danistay.gov.tr/, (Erişim Tarihi:06.10.2022)

Danıştay 4. Dairesi, 25.05.2022 tarih, E: 2021/876 ve K:2022/3275 sayılı

kararı, https://karararama.danistay.gov.tr/ (Erişim Tarihi:05.11.2022)

Özelgeler

Maliye Bakanlığı’nın 08.05.2001 tarih ve B.07.0.GEL.0.60/6000-2217/25190

sayılı özelgesi, https://www.gib.gov.tr/node/100076, (Erişim Tarihi:

28.09.2022),

Maliye Bakanlığı’nın 19.12.2001 tarih ve B.07.0.GEL.0.44/4417-324/66094

sayılı özelgesi, https://www.gib.gov.tr/node/94715 (Erişim Tarihi:

28.09.2022)

Maliye Bakanlığı’nın 09.11.2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.28/2880-5855/52886

sayılı özelgesi, https://www.gib.gov.tr/node/94588, (Erişim Tarihi:

29.09.2022)

Maliye Bakanlığı’nın 20.04.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.40/4001-115 sayılı

özelgesi, https://www.gib.gov.tr/node/96565, (Erişim Tarihi:

28.09.2022)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.