Dijital Çağda Hissedilen Unutulma İhtiyacı ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Yeni Bir Hak Olarak

Unutulma Hakkı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Elif Sinem KABADAYI
ISBN: 9786050510348
85,00 TL 100,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Elif Sinem KABADAYI
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 224

Dijital Çağda Hissedilen Unutulma İhtiyacı ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Yeni Bir Hak Olarak

Unutulma Hakkı


İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ 15

ŞEKİL LİSTESİ 19

TABLO LİSTESİ 19

GİRİŞ 21

BİRİNCİ BÖLÜM

UNUTULMA HAKKININ ORTAYA ÇIKIŞI VE 

UNUTULMA HAKKI KAVRAMI

I. UNUTULMA İHTİYACI VE UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK TALEP 25

A. GENEL OLARAK UNUTMA VE UNUTULMA İHTİYACI 25

B. DİJİTAL ÇAĞDA UNUTULMA İHTİYACININ ARTMASI 28

1. İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması 28

2. Arama Motorlarının Yaygınlaşması 31

3. Sosyal Ağların Ortaya Çıkışı ve Yaygınlaşması 33

4. Veri İşleme Faaliyetlerindeki Gelişmeler 37

a) Veri ve Kişisel Veri Kavramları 37

b) Veri İşleme Kavramı 40

c) Veri İşlemenin Kolaylaşması ve Artması 42

5. İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Gelişmelerin Unutulma İhtiyacı ile İlişkisi 45

C. İNSAN ONURUNA YÖNELİK TEHDİTLERİN FARKLILAŞMASI VE DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLARIN ORTAYA ÇIKIŞI 50

II. UNUTULMA HAKKI KAVRAMI, HAKKIN NİTELİĞİ VE SINIRLARI 52

A. GENEL OLARAK UNUTULMA HAKKI 52

1. Unutulma Hakkının Tanımı 52

2. Unutulma Hakkının Öznesi ve Yükümlüsü 56

a) Öznesi 56

b) Yükümlüsü 60

3. Unutulma Hakkının Unsurları 61

a) Bilgi Unsuru 61

b) Zaman Unsuru 62

c) Mekân Unsuru 64

4. Unutulma Hakkının Niteliği 65

B. UNUTULMA HAKKININ KAPSAMI, SINIRLARI VE BAZI HAKLARLA İLİŞKİSİ 66

1. Unutulma Hakkının Kapsamı ve Sınırları 66

2. Unutulma Hakkının İlişkili Olduğu Haklar 69

a) Genel Olarak 69

b) Özel Hayatın Gizliliği Hakkı 70

c) Kişisel Verilerin Korunmasını Talep Etme Hakkı 72

3. Unutulma Hakkının Çatıştığı Birtakım Haklarla İlişkisi 76

a) İfade Özgürlüğü Temelli Hak ve Özgürlükler 76

b) Çatışan Hakların Unutulma Hakkı ile İlişkisi 80

İKİNCİ BÖLÜM

UNUTULMA HAKKININ BENZER GÖRÜNÜMLERİ VE 

UNUTULMA HAKKINA İLİŞKİN YASAL 

DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

I. UNUTULMA HAKKININ BENZER GÖRÜNÜMLERİ 83

A. GENEL OLARAK 83

B. REHABİLİTASYON HAKKI (RIGHT TO REHABILITATION/RIGHT TO OBLIVION) 84

C. SİLME HAKKI (RIGHT TO DELETION/RIGHT TO 

ERASURE) 86

II. UNUTULMA HAKKINA İLİŞKİN ULUSLARARASI YASAL DÜZENLEME ÇALIŞMALARI 91

A. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER METİNLERİNDE UNUTULMA HAKKI 91

B. AVRUPA EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ VE KALKINMA TEŞKİLATI (OECD) METİNLERİNDE UNUTULMA HAKKI 93

C. AVRUPA KONSEYİ METİNLERİNDE UNUTULMA HAKKI 94

1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Unutulma Hakkı 94

2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 28.06.2018 tarihli M.L. and W.W. v. Germany Kararı (60798/10 ve 65599/1) ve Unutulma Hakkına Yaklaşımı 94

3. 108 numaraları Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ve Unutulma Hakkı 100

D. AVRUPA BİRLİĞİ METİNLERİNDE UNUTULMA HAKKI 101

1. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda Unutulma Hakkı 101

2. 95/46/EC Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Bu Tür Verilerin Serbest Dolaşımına Dair Bireylerin Korunması Direktifi’ nde Unutulma Hakkı 102

3. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13.05.2014 tarihli Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain SL, Google Inc. (Dava C-131/12) Kararı ve Unutulma Hakkına Yaklaşımı 105

4. Madde 29 Çalışma Grubu (“Article 29 Data Protection Working Party”) ve Unutulma Hakkının Uygulanmasına İlişkin İlkeler 108

5. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (General Data Protection Regulation)’nde Unutulma Hakkı 113

E. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE UNUTULMA HAKKI 117

III. UNUTULMA HAKKINA İLİŞKİN ULUSAL MEVZUATIMIZDAKİ DÜZENLEMELER 118

A. GENEL OLARAK 118

B. UNUTULMA HAKKININ KAMU HUKUKUMUZDAKİ YASAL DAYANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 119

1. Anayasal Kapsamda Unutulma Hakkı 119

2. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Kapsamında Unutulma Hakkı 121

a) 7253 sayılı Kanun ile Gelen Değişiklikler Öncesi 5651 sayılı Kanun ve Unutulma Hakkı 121

b) 7253 sayılı Kanun ile Gelen Değişiklikler Sonrası 5651 sayılı Kanun ve Unutulma Hakkı 125

3. 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu Kapsamında Unutulma Hakkı 129

C. UNUTULMA HAKKININ ÖZEL HUKUKUMUZDAKİ YASAL DAYANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 131

1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Unutulma Hakkı 131

a) Kişilik Hakkı ve Unutulma Hakkı İlişkisi 131

aa) Genel Olarak Kişilik Hakkı Kavramı 131

ab) Kişilik Hakkının Konusunu Teşkil Eden Temel Kişisel Değerler 133

ac) Unutulma Hakkının Temelini Teşkil Eden Kişisel Değerler Kapsamında Medeni Hukuk Kapsamında Korunması 134

b) Kişilik Haklarına Saldırı Halinde Başvurulabilecek Hükümler Kapsamında Unutulma Hakkı 137

ba) Genel Olarak Kişiliğin TMK ve TBK Kapsamında Korunması 137

bb) Unutulma Hakkının Kişiliğin Korunmasına İlişkin Davalar Kapsamında Talep Edilebilirliği 140

2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Unutulma Hakkı 142

a) Genel Olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 142

b) KVKK’ da Benimsenen Genel İlkeler ve Veri İşleme Şartları 144

ba) Genel olarak 144

bb) Genel İlkeler 144

bc) Veri İşleme Şartları 146

c) Kanun’un Uygulanmayacağı İstisnai Haller 147

d) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Unutulma Hakkı İlişkisi 148

da) Genel İlkeler ve Unutulma Hakkı İlişkisi 148

db) İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Silinmesini İsteme Hakkı ve Unutulma Hakkı İlişkisi 149

dc) Kanun’un Öngördüğü İstisnalar ve Unutulma Hakkı İlişkisi 150

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UNUTULMA HAKKININ ARAMA MOTORLARI TARAFINDAN VE TEMEL YARGISAL KARARLAR BAĞLAMINDA UYGULANIŞI

I. ARAMA MOTORLARI TARAFINDAN UNUTULMA HAKKININ UYGULANIŞI 153

A. GENEL OLARAK 153

B. GOOGLE ARAMA MOTORU 153

1. Google’ın Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alması 153

2. Google’ın Unutulma Hakkı Kapsamında Değerlendirme Yapması 155

C. DİĞER ARAMA MOTORLARI 158

II. UNUTULMA HAKKININ TEMEL YARGISAL KARARLAR BAĞLAMINDA UYGULANIŞI 161

A. YABANCI KARAR ÖRNEKLERİ 161

1. Genel Olarak 161

2. “KPMG Ortağı” Davası 161

3. “Arthur Van M.” Davası 163

4. “Virginia Da Cunha” Davası 165

B. ULUSAL KARAR ÖRNEKLERİ 166

1. Yargıtay Uygulaması 166

a) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17.06.2015 tarihli ve 2014/4-56 E., 2015/1679 K. sayılı Kararı 166

aa) Olay ve Olgular 166

ab) Merci Görüşleri 167

ac) Değerlendirme 168

b) Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 05.06.2017 tarihli ve 2016/15510 E., 2017/5325 K. sayılı Kararı 171

ba) Olay ve Olgular 171

bb) Merci Görüşleri 171

bc) Değerlendirme 172

2. Anayasa Mahkemesi Uygulaması 173

a) Anayasa Mahkemesi’nin 03.03.2016 tarihli ve 2013/5653 Numaralı N.B.B. Başvurusuna İlişkin Kararı 173

aa) Olay ve Olgular 173

ab) Merci Görüşleri 174

ac) Değerlendirme 175

b) Anayasa Mahkemesi'nin 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'na İlişkin İptal Kararı 179

ba) Somut Olay ve Olgular 179

bb) Merci Görüşleri 180

bc) Değerlendirme 180

3. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Kişilerin Ad ve Soyadı ile Arama Motorları Üzerinden Yapılan Aramalarda Çıkan Sonuçların İndeksten Çıkarılmasına Yönelik Talepler ile İlgili Olarak Vermiş Olduğu 23.06.2020 Tarihli ve 2020/481 Sayılı Kararı 181

III. UNUTULMA HAKKINA VE HAKKIN UYGULANIŞINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER 185

A. UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER 185

1. İfade Özgürlüğünü Kısıtladığına Dair Eleştiriler 185

2. Kapsamının Belirsiz Olmasına Dair Eleştiriler 192

3. Önemli Verilerin Kaybolmasına Sebep Olduğu Eleştirisi 193

4. Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısını Olumsuz Etkilediğine Dair Eleştiriler 194

5. Genişletilmiş Ayrımcılık Yasağının Yeterli Olacağı Görüşü 196

6. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi Gerektiği Görüşü 197

B. UNUTULMA HAKKININ ARAMA MOTORLARI TARAFINDAN UYGULANIŞINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER 199

1. Ticari Bir Şirketin İnsan Hakkı Yükümlüsü Olmasına Dair Eleştiriler 199

2. Coğrafi Açıdan Uygulanmasına İlişkin Eleştiriler 201

SONUÇ 203

KAYNAKÇA 205

ÖZET 221

ABSTRACT 223Abril, Patricia Sanchez /Lipton, Jacqueline D., The Right to be Forgotten: Who Decides What The World Forgets?, Kentucky Law Journal, 2014, C. 103, S. 3, ss. 363-389.

Ahi, Şebnem, Kişilere Kişisel Verileri Üzerinde Kontrol Yetkisi Veren Hak, TBD Bilişim Kültürü Dergisi, S. 161, 2014, ss. 98-109.

Aka, Beyza, Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlalleri ve Hukukî Korunma Yolları, İBD, Y. 82, S.2, ss. 231-287.

Akgül, Aydın, Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: “Unutulma Hakkı” ve AB Adalet Divanı’nın “Google Kararı”, TBBD, Y. 2015, S.116, ss. 12-38.

Akgül, Aydın, Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2016.

Akkurt, Sinan Sami, 17.06.2015 Tarih, E. 2014/4-56, K.2015/1679 Sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı ve Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde “Unutulma Hakkı”, AÜHFD, C. 65, S. 4, 2016, ss. 2605-2635.

Akkurt, Sinan Sami, “Unutulma Hakkı”nın Kişilik Hakkı Kapsamındaki Kişisel Değerlerle İlişkisi, KTOKÜHFD, C.3, S.1, ss. 81-104.

Akıncı, Ayşe Nur, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, Çalışma Raporu-6, Y. 2017.

Akipek, Jale/ Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku Birinci Cilt, Beta Yay., İstanbul 2018, 14. B.

Akyazı, Ayşenur, Mahremiyetin Dönüşümü: Ünlülerin Instagram Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma, GAUNJSS, 2019, C. 18, S. 1, ss. 197-216.

Akyüz Bilge, Canan, Unutulma Hakkı ve Türk Hukuku’ndaki Görünümü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), AÜ, Ankara 2019.

Alessi, Stefania, Eternal Sunshıne: The Right To Be Forgotten In The European Unıon After The 2016 General Data Protection Regulatıon, Emory International Law Review, 2017, C. 32, S. 1, ss. 145-171.

Alpaslan, Reha T., Manevi Tazminat Konusuna Genel Bir Bakış, AD, S.7-10, Y. 1967, ss. 607-620.

Ambrose, Meg Leta /Friess, Nicole/ Matre, Jill Van, Seeking Digital Redemption: The Future of Forgiveness in the İnternet Age, Santa Clara High Tech. Law Journal, C. 29, S. 1, ss. 99-163.

Ambrose, Meg Leta /Jef, Ausloos, The Right to Be Forgotten Across the Pond, Journal of Information Policy, C. 3, 201, ss. 1-23.

Antalya, O. Gökhan/ Topuz, Murat, Medeni Hukuk Giriş- Temel Kavramlar-Başlangıç Hükümleri Cilt I, Seçkin Yay., Ankara 2019, 3. B.

Arslan, Kahan Onur, İnsan Onuru Kavramı ve Koruma Tedbirleri Bağlamında Temel Bir İlke Olarak İnsan Onurunun Korunması, TBBD, C. 28, S.120, ss. 155-172.

Arslan, Zühtü, Türkiye’de İstisna Hâli, Terör ve İfade Özgürlüğü, TBBD, 2007, S. 71, ss. 201-226.

Aslan, Gökhan, Anonimlik Deneyimi ve Sosyal Medya Etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İBÜ, İstanbul 2012.

Atay, Coşkun/Alanyalı, Merve/Uyan, Saffet Beray/Baş, Canan, Arama Motoru Optimizasyonu, Akademik Bilişim’10- XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2010, Muğla Üniversitesi, ss. 381-386.

Ausloos, Jef, EU Internet Regulation After Google Spain Conference, Report of Proceedings, 27.03.2015, University of Cambridge, ss. 15-17.

Ausloos, Jef, The “Right To Be Forgotten”-Worth Remembering, Computer Law & Security Review, 2012, ss. 143-152.

Arslan, Zühtü, ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, LDT Yay., Ankara 2003.

Aşıkoğlu, Şehriban İpek, Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması ve Büyük Veri, Onikilevha Yay., İstanbul 2018, 1. B.

Ayan, Mehmet / Ayan, Nurşen, Kişiler Hukuku, Seçkin Yay., Ankara 2016, 8. B.

Ayözger Öngün, Çiğdem, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, Beta Yay., İstanbul 2019, 3. B.

Banisar, David, Privacy & Human Rights-An International Survey of Privacy Laws and Developments, Journal Of Computer & Information Law, C. XVIII, ss. 1-112.

Bassewitz, Katharina von, (çev. Parlak Börü, Şafak) Paparazziler İçin Zor Zamanlar: Kişinin Özel Yaşamına Saygı Gösterilmesi (Mahremiyet) Hakkına İlişkin Alman ve İngiliz Basınını Ayaklandıran Dönüm Noktası Niteliğinde İki Karar, AÜHFD, 2015, C. 64, S. 4, ss. 1245-1262.

Başalp, Nilgün, Avrupa Birliği Veri Koruması Genel Regülasyonu’ nun Temel Yenilikleri, MÜHFHAD, C.21, S.1, 2015.

Bernal, Paul A., A Right to Delete?, EJLT, C. 2, S. 2, 2011, ss. 1-18.

Bernal, Paul, Internet Privacy Rights: Rights to Protect Autonomy, Cambridge University Press, Cambridge 2014.

Bernal, Paul, The EU, The US and Right to be Forgetten, Reloading Data Protection: Multidisciplinary Insights and Contemporary Challenges, Ed. Serge Guteirth, Ronald Leenes, Paul de Hert, Dordrecht 2014, ss. 61-77.

Berthon Pierre /Pitt, Leyland/Plangger, Kirk/Shapirio, Daniel, Marketing Meets Web 2.0, Social Media, and Creative Consumers: Implications for International Marketing Strategy, Business Horizons, C. 55, S. 3, 2012, ss. 261-271.

Boyar, Oya/ Kama Işık, Sezen, Dördüncü Kuşak Haklar ve Bilişim Teknolojilerinin Doğuşunda Mahremiyet Kavramına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal Armağanı, MÜHFHAD, C. 25, S. 2, Aralık 2019, ss. 561-582.

Boyd, Danah/ Ellison, Nicole, Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer - Mediated Communication, Vol. 13, I. 1, 2007.

Bozdoğan Akbulut, Berrin, Bilişim Suçları, SÜHFD, 2000, C. 8, S. 1-2, ss. 545-555.

Bozkurt, Enver/ Dost, Süleyman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye, SDÜİİBFD, 2002, C. 7, S. 1, ss. 47-74.

Bulut, Nihat, Bilim Özgürlüğü: İçeriği ve Sınırlandırılması Sorunu, 2005, AÜEHFD, C.IX, S.1- 2, ss. 23-39.

Bygrave, Lee A., A Right To Be Forgotten?, Communications of The ACM, C. 58, S. 1, 2015, ss. 35-37.

Carter, Edward L., Argentina’s Right To Be Forgotten, Emory Internatıonal Law Revıew, C. 27, S.1, 2013, ss. 24- 39.

Castellano, Pere Simón, A Test For Data Protection Rights Effectiveness: Charting The Future Of The ‘Right to Be Forgotten’ Under European Law, The Columbia Journal Of European Law Online, 2013, ss.1-5.

Castellano, Pere Simón, The Right to Be Forgotten Under European Law: A Constitutional Debate, Lex Electronica, 2012, C. 16. S. 1, ss. 1-30.

Costa, Luiz/Poullet, Yves, Privacy And The Regulation of 2012, Computer Law & Security Review, 2012, C. 28, S. 3, ss. 254-262.

Cunningham, Mckay, Privacy Law That Does Not Protect Privacy, Forgetting The Right To Be Forgotten, Buffalo Law Review, C. 65, 2017, ss.495-546

Çakır, Hüseyin/Kılıç, Mehmet Serkan, Güncel Tehdit: Siber Suçlar, Seçkin Yay., Ankara 2014, 1. B.

Çırak, Ezgi, Dijital Çağda Sonsuza Kadar Hatırlamaya Karşı: Unutulma Hakkı, CHD, C. 13, S. 36, 2018, ss. 161-189.

De Terwangne, Cécile, Internet Privacy and the Right to Be Forgotten/Right to Oblivion, Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, S.13. 2012, ss. 109-12.

Değirmenci, Olgun, Yargısal İçtihatların Ortaya Çıkardığı Bir Hak: Unutulma Hakkı Çerçevesi ve Hak Üzerine Düşünceler), THD, C. 13, S. 144, ss. 153-163.

Develioğlu, Hüseyin Murat, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü, Onikilevha Yay., İstanbul 2017, 1. B.

Dikmen Caniklioğlu, Meltem, Anlamı, Kapsamı ve Sınırlarıyla Temel Haklar ve Anayasalarımız, DEÜ Hukuk Fakültesi Mahmut Tevfik Birsel Armağanı, İzmir, 2001, ss.461-493.

Dodge, Martin / Kitchin, Rob, ‘Outlines of A World Coming Into Existence’: Pervasive Computing And The Ethics of Forgetting, Environment And Planning B: Planning and Design, 2007, C. 34, S. 3, ss. 431- 445.

Doğan, Korcan/ Arslantekin, Sacit, Büyük veri: Önemi, Yapısı ve Günümüzdeki Durum, DTCF Dergisi, C. 56, S. 1, 2016, ss. 15-36.

Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt II Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019, 20. B.

Duran, Hasan, İfade Özgürlüğü ve Türkiye, SÜHFD, 2006, C. 14, S. 1, ss. 57-81.

Dursun, Eser, Sosyal Medya Aracılığıyla İşlenen Suçlar (Geniş Anlamda Bilişim Suçları), CHD, C.9, S. 24, 2014, ss. 371-400.

Dülger, M. Volkan, Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, Yetkin Yay., B. 2, Ankara 2012.

Dülger, M. Volkan, İnsan Hakları ve Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5 S.1, 2018, ss. 71-143.

Dülger, Ümit, Büyük Veri Nedir?, Yeni Türkiye Dergisi, 2016, C.22, S.88, ss. 503-508.

Elmalıca, Hasan, Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı, AÜHFD, C. 65, Y. 2016, S. 4, ss. 1603-1636.

Eltis, Karen, Breaking Through the "Tower of Babel": A “Right to be Forgotten" and How Trans-Systemic Thinking Can Help Re-Conceptualize Privacy Harm in the Age of Analytics, Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., C. 22, S. 1, 2011, ss. 69-95, s. 72.

Erdoğan, Mustafa, Demokratik. Toplumda İfade Özgürlüğü: Özgürlükçü Bir Perspektif, LDD, Y. 6., S. 24, 2001, ss. 8-13.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2015, 18. B.

Edwards, Eli, Libraries and the Right to be Forgotten A Conflict in the Making?, Journal of Intellectual Freedom & Privacy, C. 1, S. 1, 2017, ss. 13-14.

Gandal, Neil, The Dynamics of Competition in The Internet Search Engine Market, Tel Aviv University, UC-Berkeley and CEPR, 2001.

Garcia-Murillo, Martha/MacInnes, Ian, The Right to Be Forgotten: Its Weaknesses and Alternatives, International Telecommunications Society Biennial Conference, Rio de Janeiro, 2014, ss. 1-19.

Gomes de Andrade, Norberto Nuno, Data Protection, Privacy and Identy: Dsitinguishing Concepts and Articulating Rights, Privacy and Identy Management for Life, Ed. Simone Fischer-Hübner v.d., Heidelberg 2011, ss. 90-107.

Graux, Hans/ Ausloos, Jef/Valcke, Peggy, The Right to be Forgotten in the Internet Era, The Debate on Privacy and Security Over the Network: Regulation and Markets, Fundación Telefónica, C. 36, 2012, ss. 93-106.

Gülener, Serdar, Dijital Hafızadan Silinmeyi İstemek: Temel Bir İnsan Hakkı Olarak “Unutulma Hakkı”, TBBD, Y.2012, S.102, ss. 219-240.

Güler, Hasan/ Şahinkayası, Hasan/ Şahinkayası, Hamide, İnternet ve Mobil Teknolojilerin Yaygınlaşması: Fırsatlar ve Sınırlılıklar, Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, C. 7, S. 14, ss. 186-206.

Hanoğlu, Lütfü, Hezarfen Google, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, S. 25, 2013, ss. 74-75.

Hatemi, Hüseyin, Kişiler Hukuku, Onikilevha Yay., İstanbul 2018, 7. B.

Helvacı, Serap, Gerçek Kişiler, Legal Yay., İstanbul 2017, 8. B.

Helvacı, Serap/ Erlüle, Fulya, Medeni Hukuk Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Legal Yay., İstanbul 2018, 5. B.

Hendler, Hames/Barners-Lee, Tim/Miller, Eric, Integrating Applications on The Semantic Web, Journal of the Institute of Electrical Engineers of Japan, C. 122 S. 10, 2002, ss. 676-680.

Hoboken, John Van, Search Engine Freedom: On the Implications of The Right to Freedom of Expression for the Legal Governance of Web Search Engines, Amsterdam University, Amsterdam 2012.

Isaak, Jim/ Hanna, Mina J., User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection, IEEE, C. 51, S. 8, 2018, ss. 56-59.

Jerry, Kang, Information Privacy in Cyberspace Transactions, Stanford Law Review, C. 50, 1998, ss. 1193-1294.

Jones, Meg Leta, Ctrl + Z: The Right to Be Forgotten, NYU Press, New York 2016.

Kafadar, Muhammet Fatih, Hukuk, Sivil Toplum ve Demokrasi: İnsan Onuru, Umut Vakfı Araştırma Merkezi, 3. Hukukun Gençleri Sempozyumu, 2013 Antalya, ss. 1-9.

Kaplan, Andreas/ Haenlein, Michael, Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media, Business Horizons, C. 53, S. 1, 2010, ss, 59-68.

Karaçay, Bahri, Beyin, Hafıza ve Hafızanın Genleri, TÜBİTAK Bilim ve Teknik, 2010, Y. 43, S.513, ss. 46-57.

Karahanoğulları, Onur, Güvenlik Soruşturması, AÜSBFD, C. 53, S. 1-4, 1998, ss. 159-185.

Karayalçın, Yaşar, Türk Hukukunda Şeref ve Haysiyetin Korunması, AÜHFD, C. 19, S. 1, Y. 1962.

Kaya, Mehmet Bedii, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 13 Mayıs 2014 Tarihli Google Unutulma Hakkı Kararı, Küresel Bakış Dergisi, Y. 5, S. 17, 2015, s. 23-57, 30-32.

Kaya, Mine, Elektronik Ortamda Kişilik Hakkı İhlalleri ve Korunması, Seçkin Yay., 1. B., Ankara 2015.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Medeni Hukuk, Turhan Kitabevi, 3. B. Ankara 2016.

Kılınç, Doğan, Anayasal Bir Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması, AÜHFD, C. 61, Y. 2012, S. 3, ss. 1089-1169.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Uygulama Rehberi, KVKK Yay., Ankara 2019.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Madde ve Gerekçesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bilgi Notu) ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Terimler Sözlüğü, KVKK Yay., Ankara 2019.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması, KVKK Yay., Ankara 2019.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, 6698 Sayılı Kanun’da Yer Alan Temel Kavramlar, KVKK Yay., Ankara 2019.

Koç, Serhat, Hukuksal Bağlamda Sosyal Medya Analizi ve Kıyaslamalı Mevzuat Önerileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İBÜ, İstanbul 2013.

Koç, Serhat/Kaynak, Selva, Bilişim Suçları Bağlamında Yeni Medya Olarak İnternet ve Kişisel Güvenlik, XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Üniversitesi, 2010, ss. 71-78.

Kontoğlu, Sena, Madde 29 Veri Koruma Çalışma Grubu Avrupa Adalet Divanı’nın 13 Mayıs 2014 Tarihli Google Unutulma Hakkı Kararının Uygulanması Hakkında Yönerge, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Y.6, S.21, 2016, ss. 1-20.

Koops, Bert-Jaap, Forgetting Footprints, Shunning Shadows. A Critical Analysis of the “Right To Be Forgotten” in Big Data Practice, Tilburg Law School Legal Studies Research Paper Series 1, SCRIPTed, C. 8, S. 3, ss. 229-256.

Korff, Douwe, Study on The Protection of The Rights and Interests of Legal Persons With Regard to The Processing of Personal Data Relating to Such Persons, Commıssıon of The European Communities Final Report, (Study Contract ETD/97/B5-9500/78).

Korff, Douwe/ Georges, Marie, The DPO Handbook, Guidance for Data Protection Officers in the Public and Quasi‐Public Sectors on How to Ensure Compliance with the European Union General Data Protection Regulation, 2019.

Korkmaz, İbrahim, Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması, Seçkin Yay., 1. B. Ankara 2017.

Korkmazer, Gülsüm, Unutulma Hakkına Dair Avrupa Birliği Adalet Divanı Google Kararının Değerlendirilmesi, THAD, C.1, S. 2, Y. 2016, ss. 125-129.

Kozhukhar, Oleksandr, Freedom of Speech and Right to Privacy Balance: in the Context of Access to Criminal Records Information, Ukrainian Catholic University, Lviv 2018.

Kulk, Stefan, Freedom of Expression And ‘Right To Be Forgotten’ Cases in The Netherlands After Google Spain, European Data Protection Law Review, C. 1, S.2, 2015 ss. 113-125.

Kulk, Stefan / Borgesius, Frederik Zuiderveen, Google Spain v. González: Did the Court Forget about Freedom of Expression?, European Journal of Risk Regulation, C. 5, S. 3, 2014, ss. 389-398.

Kuru, Baki / Arslan, Ramazan / Yılmaz, Ejder, Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yay., 24. B., Ankara 2013.

Kurt, Levent, Açıklamalı ve İçtihatlı Tüm Yönleriyle Bilişim Suçları ve Türk Ceza Kanunu’ndaki Uygulaması, Seçkin Yay., 1. B., Ankara 2005, s. 40.

Kuzu, Burhan, Düşünceleri Açıklama Özgürlüğü Alanında Geldiğimiz Nokta, İÜHFM, 2001, C. 59, S. 1-2, ss. 247-334.

Kück, Greg, Tim Berners-Lee's Semantic Web, SAJIM, 2004, C.6, S.1, ss. 1-10.

Küçük, Adnan, İfade Hürriyetinin Unsurları, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara 2003.

Küzeci, Elif, Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Kitabevi, Ankara 2019.

Kömürcü, Mehmet, Adli Sicil Kayıtları ve Adli Sicil Kayıtlarının Silinmesi, Hukuk Gündemi Dergisi, 2006, S.5, ss-28-30.

Laçin, İrem, Unutulma Hakkı, Doç. Dr. Melike Batur Yamaner’in Anısına Armağan, GSÜHFD, ss. 391-418.

Lee, Jongwon, What the Right to be Forgotten Means to Companies: Threat or Opportunity?, Procedia Computer Science, C.91, 2016, ss. 542-546.

Lindsay, David, The “Right to Be Forgotten” in European Data Protection Law, Emerging Challenges in Privacy Law: Comparative Perspectives, Ed: Normann Witzleb, David Lindsay, Moira Paterson, Sharon Rodrick, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 306.

Mayer-Schönberger, Viktor, Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age, Princeton University Press, New Jersey 2011.

Menekşe, Furkan, Bı̇r İş Modelı̇ Olarak Vloggerlık ve Youtube Platformunda İçerı̇k Üretı̇mı̇ (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İBÜ, İstanbul 2019.

Nair, Güney/Balta, Emine, Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımında Sınırları Aşan Bir Sosyal Sorun Alanı Olarak Unutulma Hakkı, CÜEFSBD, C. 41, S.2, 2017, ss.113-126.

Ocak, Ayşenur, Hakları Dengelemek: Unutulma Hakkı İfade Özgürlüğüne Karşı, TAAD, Y. 9, S. 33, 2018, ss.507-535.

Oğuzman, Kemal /Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, 18. B., İstanbul 2019.

Önok, Murat, Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında "Unutulma Hakkı" ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler, İKÜHFD, C. 16, S. 1, 2017, ss. 155-188.

Özger Bölükbaş, Özgün, İnsan Hakları ve Elektronik Gözetim (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), SÜ, SBE, Konya 2014, s. 32.

Özsoy, Şule, Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Düşünceyi Açıklama Hakkına İlişkin Standartlar, TBBD, S.56, 2005, ss. 29-47.

Öztan, Bilge, Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 42. B., Ankara 2017.

Pancani, Alessandro, Searching to be Forgotten: An Investigation of the Effects of the Proposed ‘Right to be Forgotten and to Erasure’ on Search En­gines (Yüksek Lisans Tezi), Tilburg University, 2013

Parlak Börü, Şafak, Esra Kararı Işığında Bir Hassas Denge Değerlendirmesi: Kişilik Haklarının Korunması vs. Sanat Özgürlüğü, İnÜHFD, C. 8 S. 2, Y. 2017, ss. 249-296.

Parlak Börü, Şafak, Fotoğraf Üzerindeki Haklar, Turhan Kitabevi, Ankara 2013.

Peschke, Lutz, “The Web Never Forgets!”: Aspects Of The Right To Be Forgotten, GÜHFD, C. XIX, Y. 2015, S. 1, ss. 151-160.

Roagna, Ivana, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkının Korunması, çev. Ayşe Gül Alkış Schäling, Şen Matbaa, Ankara 2013.

Salihpaşaoğlu, Yaşar, Türkiye’de Basın Özgürlüğü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), AÜ., Ankara 2007.

Salihpaşaoğlu, Yaşar/ Değirmencioğlu, Burcu, Unutulma Hakkının Bir “İnsan Hakkı”na Dönüşme Yolculuğu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXIV, Y. 2020, S. 2, ss. 361-388.

Sartor, Giovanni, The Right to Be Forgotten: Balancing Interests in The Flux Of Time, International Journal of Law and Information Technology, 2016, C. 24, S. 1, ss. 72–98.

Savaş, Serkan/ Topaloğlu, Nurettin/Yılmaz, Mithat, Veri Madenciliği ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Y. 11, S. 21, 2012, ss. 1-23.

Serozan, Rona, Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık, 8. B., İstanbul 2018.

Siry, Lawrence, Forget Me, Forget Me Not: Reconciling Two Different Paradigms of The Right to Be Forgotten, Kentucky Law journal, 2014, C. 103, S. 3, ss. 311-344.

Solove, Daniel J., Conceptualizing Privacy, California Law Review, 2002, C. 90, S. 4, ss. 1087-1155.

Solove, Daniel J, Understanding Privacy, Harvard University Press, Massachusetts 2008.

Soysal, Tamer, Unutulma Hakkının Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü Çerçevesinde İncelenmesi, UMD, 2019, Y.7, S.13, ss.339- 422.

Sözüer, Eren, Unutulma Hakkı İnsan Hakları Hukuku Perspektifinden Bir İnceleme, İstanbul 2017.

Sunay, Reyhan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ve Türk Anayasasında İfade Hürriyetinin Korunması, SÜHFD, C. 8, S.1-2, 2000, ss.527-544.

Sunay, Reyhan, Avrupa Sözleşmesinde ve Türk Anayasasında İfade Hürriyetinin Muhtevası ve Sınırları, Liberal Düşünce Topluluğu Yayınları, Ankara 2001.

Szekely, Ivan, The Right to Forget, the Right to be Forgotten: Personal Reflections on the Fate of Personal Data in the Information Society, European Data Protection: In Good Health?, Ed: Serge Gutwirth, Paul De Hert, Ronald Leenes, Yves Poullet, Springer Nature, 2012, ss. 247-363.

Şen, Ersan, İnternet Hukuku ve Kişilik Haklarının Korunması, NBD, Y. 1., S.1, 2014, ss. 285-291.

Şerefoğlu Henkoğlu, Halise, Unutulma Hakkı: Dijitalleşme Sürecinde Bilgiye Erişim Özgürlüğünü Tehdit Eder mi?, Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara 2017, ss. 191-212.

Tekin, Nurullah, Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Türkiye’deki Kanun Tasarısının Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Işığında Değerlendirilmesi, UMD, S.4, 2014, ss. 222-262.

Tok, Ozan, Manevi Tazminat Talebi ve Davasının Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, SÜHFD, C. 3, S. 2, Y. 2015, ss.11-25.

Tonta, Yaşar/ Bitirim, Yıltan /Sever, Hayri, Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme, Total Bilişim, Damla Mtb., Ankara 2002.

Turan, Metin, Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, Seçkin Yay., 2. B., Ankara 2019.

Türkarslan, Süleyman, Adli Sicil Kayıtlarının Hukuki Niteliği ve Silinme Koşulları, UMD, 2014, S. 4, ss. 19-46.

Utma, Seçil, Mahremiyet Olgusu ve Sosyal Medyada Mahremiyetin Serüveni, USAD, 2018, C. 11, S. 59, ss. 1193-1204.

Uyar, Lema, Birleşmiş Milletler’ de İnsan Hakları Yorumları İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 1981-2006, Bilgi Yay., 1. B., İstanbul 2006.

Uygun, Oktay, Devlet Teorisi, On İki Levha Yay., 1. B., İstanbul 2014.

Voorhoof, Dirk, European Court of Human Rights: M.L. and W.W. v. Germany, IRIS Newsletter, S.8, 2018, ss.3-4.

Voss, W. Gregory/Castets-Renard, Celine; Proposal for an International Taxonomy on the Various Forms of the Right to Be Forgotten: A Study on the Convergence of Norms, Colorado Technology Law Journal, 2016, C. 14, S.2, ss. 281-344.

Walden, I.N / Savage, R.N, Data Protection and Privacy Laws: Should Organisations Be Protected?, The International and Comparative Law Quarterly, C. 37, S. 2, 1988, ss. 337-347.

Weber, Rolf. H., The Right to Be Forgotten: More Than a Pandora’s Box”, JIPITEC, 2011, C.2, S.1, ss. 120-130.

Xanthoulis, Napoleon, The right to Oblivion in the information Age: A Human Rights Based Approach, US China Law Review C. X, S.1, 2013, ss. 84-98.

Yanık, Akan, Bir Süperpanoptikon Olarak Yeni Medya:Yeni Medya Işığında Gözetimin Eleştirisi, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 2017, C.5, S.2, ss. 784-800.

Yavuz, Can, Bilişim Çağında Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı, İBD, C. 89, S. 2, 2015, ss. 250-299.

Yavuz, Can, İnternetteki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması Unutulma Hakkı, Seçkin Yay., 2. B., Ankara 2018.

Yaylagül, Levent, Bilgisayar ve İnternetin Ekonomi Politiği, Global Media Journal, C.4, 2014, ss. 214-236.

Yenerer Çakmut, Özlem/Başer Doğan, Zehra, The Right to Be Forgotten as a Part of Personal Data Privacy, Compendium of Contemporary Legal Issues, Ed: Kraljıć Suzana/ Ünver, Yener, ss. 17-37.

Yıldız, Sevil, İnternet Servis Sağlayıcılar ve Cezai Sorumlulukları, SÜİİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2002, S.3, ss. 167-184.

Yıldız, Tuba, Kişilik Hakları Açısından Unutulma Hakkı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), ÇÜ, SBE, Ankara 2019.

Zanfir, Gabriela, Tracing The Right to Be Forgotten In The Short History Of Data Protection Law: The “New Clothes” Of An Old Right, Computers, Privacy and Data Protection Conference, Brussels, 2014, ss. 1-21.

Zeybek Ünsal, Çağrı, Google’ın Yeni Gizlilik Politikası Google Inc. Tarafından 1 Mart 2012 Tarihinde Yayımlanan Politikasının Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri ile Uyumluluğu ve Avrupa Birliği’nin 95/46/EC Sayılı Veri Koruma Direktifi Açısından Değerlendirilmesi, HHFD, C. 3, Y. 2013, S. 1, ss. 99-123.

Zittrain, Jonathan, The Future of the Internet-And How to Stop It, Yale University Press, New Haven 2008.

Çevrimiçi Kaynaklar

Antani, Ravi, The Resistance of Memory: Could the European Union’s Right to be Forgotten in the United States?, (Çevrimiçi) file:///C:/Users/hp/Downloads/ SSRN-id2590158%20(1).pdf (S.E.T. 03.10.2020).

Avvocati, Martini Manna, The Right to Oblivion, Right of Information and the Internet: an Overview of Italy’s Current Trends, (Çevrimiçi) https://www. lexology.com/library/detail.aspx?g=ffc522d4-6d26-4b82-9563-ca633c9e9442 (S.E.T. 25.04.2020).

Ciacu, Nicoleta, The Impact of New Media on Society, (Çevrimiçi) https://www.researchgate.net/publication/215489586_The_impact_of_new_media_on_society (S.E.T. 03.10.2020)

Council of Europe/European Court of Human Rights, Internet: Case-Law of The European Court of Human Rights Case-Law Research Reports 2011, 2015, (Çevrimiçi) https://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_internet_ENG.pdf (S.E.T. 03.05.2020).

Curran, Dylan, Tech Firms Can't Keep Our Data Forever: We Need A Digital Expiry Date, 19.05.2018, (Çevrimiçi) https://www.theguardian.com/commen tisfree/2018/may/19/online-privacy-digital-expiry-date (S.E.T. 09.05.2020).

Demirli, Ekrem, Unutan ve Hatırlayan Olarak İnsan, Lacivert Dergi, S. 35, 2017, (Çevrimiçi) http://www.lacivertdergi.com/gundem/makaleler/2017/05/15/
unutan-ve-hatirlayan-olarak-insan
, (S.E.T. 10.05.2020).

Desjardins, Jeff, How Much Data is Generated Each Day?, (Çevrimiçi) https://www.visualcapitalist.com/how-much-data-is-generated-each-day/ (S.E.T. 03.10.2020).

Doğan, Derya, Kişisel Verilerin Korunmasında Veri Madenciliği Etkisi: Online Mahremiyetin Sonunda mıyız?, (Çevrimiçi) https://www.academia.edu/ 7264379/Ki%C5%9Fisel_Verilerin_Korunmas%C4%B1nda_Veri_Madencili %C4%9Fi_Etkisi_Online_Mahremiyetin_Sonunda_m%C4%B1y%C4%B1z (S.E.T. 20.04.2020)

Dülger, Murat Volkan/ Özkan, Onur, Sosyal Medya Yasası Meclis’ten Geçti: Peki, Şimdi?, (Çevrimiçi) https://dulger.av.tr/2020/08/05/sosyal-medya-yasasi-meclisten-gecti-peki-simdi/ (S.E.T. 26.06.2020).

Fleisher, Peter, Foggy Thinking About The Right to Oblivion, (Çevrimiçi) http://peterfleischer. blogspot.com.tr/2011/03/foggy-thinking-about-right-to-oblivion.html (S.E.T. 09.05.2020).

Fleicher Peter, The Right to be Forgotten, or How to Edit Your History, 2012, (Çevrimiçi) http://peterfleischer.blogspot.com/2012/01/right-to-be-forgotten-or-how-to-edit.html (S.E.T. 08.05.2020

Flock, Elizabeth, Should We Have A Right To Be Forgotten Online?, 2011. (Çevrimiçi) https://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/should-we-have-a-right-to-be-forgotten-online/2011/04/20/AF2iOPCE_blog.html (S.E.T. 25.04.2020).

FTC Staff Report, Internet of Things, 2015, (Çevrimiçi) https://www.ftc.gov/ system/files/documents/reports/federal-trade-commission-staff-report-november -2013-workshop-entitled-internet-things-privacy/150127iotrpt.pdf (S.E.T. 03.10.2020).

Geambasu, Roxana/ Kohno, Tadayoshi / Levy, Amit A. / Levy Henry M., Vanish: Increasing Data Privacy with Self-Destructing Data, (Çevrimiçi) https://vanish.cs.washington.edu/pubs/usenixsec09-geambasu.pdf (S.E.T. 20.04.2020).

Global Freedom of Expression Columbia University, ML v. Germany, (Çevrimiçi) https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/m-l-w-w-v-germany/ (S.E.T. 16.05.2020).

Goodman, Ellen P., Open Letter to Google From 80 Internet Scholars: Release RTBF Compliance Data, 14.05.2015, (Çevrimiçi) https://medium.com/@ ellgood/open-letter-to-google-from-80-internet-scholars-release-rtbf-compliance -data-cbfc6d59f1bd (S.E.T. 07.05.2020).

Gromov, Gregory, History of Internet and World Wide Web - Roads and Crossroads of the Internet History, 1995, (Çevrimiçi) http://history-of-internet.com/history_of_internet.pdf (S.E.T. 03.04.2020)

Gülener, Serdar /Türkölmez Onur, Unutulma Hakkı Perspektifinden Gençler ve Sosyal Medya, (Çevrimiçi) http://haber.sakarya.edu.tr/unutulma-hakki-perspektifinden-gencler-ve-sosyal-medya-h35811.html (S.E.T. 12.04.2020).

Hoboken, Joris Van, The Proposed Right to be Forgotten Seen from the Perspective of Our Right to Remember: Freedom of Expression Safeguards in a Converging Information Environment, Amsterdam 2013, (Çevrimiçi) (http://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/VanHoboken_RightTo%20Be%20Forgotten_Manuscript_2013.pdf) (S.E.T. 12.05.2020).

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), IFLA Statement on the Right to be Forgotten, 25.02.2016, (Çevrimiçi) https://www.ifla.org/node/10272 (S.E.T. 07.05.2020).

Karaaslan, Enis/ Eren, Mehmet Beşir / Koç, Serhat, Çevrimiçi Mahremiyet: Teknik ve Hukuksal Durum, (Çevrimiçi) https://www.researchgate.net/publicati on/271762529 (S.E.T. 21.04.2020).

Karahisar, Tüba, Yeni Medya Mahremiyet ve Unutulma Hakkı, (Çevrimiçi) file:///C:/Users/HAHUKUKL570/Downloads/Yeni_Medya_Mahremiyet_ve_Unutulma_Hakki.pdf (S.E.T. 03.10.2020).

Knight, Christopher, The Court of Human Rights Remembers The Right to Be Forgotten, 24.18.2018, (Çevrimiçi) https://panopticonblog.com/2018/08/24/the- court-of-human-rights-remembers-the-right-to-be-forgotten/ (S.E.T. 16.05.2020).

Kaya, Mehmet Bedii, Sosyal Ağ Sağlayıcı- 5651 (Reloaded), (Çevrimiçi) https://www.linkedin.com/posts/mehmet-bedii-kaya-9bb45893_sosyal-a%C4%9F-sa%C4%9Flay %C4%B1c%C4%B1-5651-reloaded-sosyal-activity-6654014320390873088-g0Ec (S.E.T. 26.09.2020).

Kaya, Mehmet Bedii, Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku bağlamında Unutulma Hakkı Sunumu, 01.06.2019, (Çevrimiçi) https://www.mbkaya.com/
unutulma-hakki/
(S.E.T. 18.05.2020).

Kaya, Mehmet Bedii, Unutulma Hakkı: AİHM’in Unutulma Hakkına Yaklaşımı AİHM M.L. ve W.W. v. Almanya Kararının İncelenmesi, 08.05.2020. (Çevrimiçi) https://www.mbkaya.com/unutulma-hakki-insan-haklari-aihm/ (S.E.T. 18.05.2020).

Leiner, Barry M./Cerf, Vinton G./Clark, David D./ Kahn, Robert E. vd., Brief History of The Internet, Internet Society, 1997, (Çevrimiçi) https://www. internetsociety.org/wp-content/uploads/2017/09/ISOC-History-of-the-Internet _1997 (S.E.T. 03.04.2020).

Mayer-Schönberger, Viktor, Why We Need To Let Our Online Memories Go, Washington Post, 2012, (Çevrimiçi) https://www.washingtonpost.com/ opinions/why-we-need-to-let-our-online-memories-go/2012/11/23/29d0e54e-33e c-11e2-bfd5-e202b6d7b501_story.html (S.E.T. 06.04.2020).

Mclntosh, Neil, List of BBC web pages which have been removed from Google's search results, (Çevrimiçi) https://www.bbc.co.uk/blogs/internet/entries/f981 c9e5-2008-422d-8f8b-6f977bcd 8e93 (S.E.T. 05.05.2020).

Murphy, Will, Data is the New Oil, (Çevrimiçi) https://willmurphy.net/data-is-the-new-oil/ (S.E.T. 20.04.2020).

Odlyzko, Andrew, The History Of Communications And Its Implications For The Internet, (Çevrimiçi) http://www.research.att.com/~amo (S.E.T. 03.04.2020).

Ozbek Cittone, Selin, Turkey: Avrupa Birliği Adalet Divan'ın, Unutulma Hakkına Dair Ön Kararına Dair Notlar, (Çevrimiçi) https://www.mondaq.com/turkey/ Privacy/850680/AVRUPA-B304RL304286304-ADALET-D304VAN39IN-UN UTULMA-HAKKINA-DA304R-N-KARARINA-DA304R-NOTLAR (S.E.T. 26.04.2020).

Öztekin, Alp, İnternetten İçerik Kaldırma ve Unutulma Hakkı (Teori ve Uygulamada), (Çevrimiçi) https://www.hukukihaber.net/internetten-icerik-kaldirma-ve-unutulma-hakki-teori-ve-uygulamada-makale,7361.html (S.E.T. 28.05.2020).

Palmer, Aeryn, Wikimedia Foundation Files Petition against Decision to Extend the ‘Right to be Forgotten’ Globally, Wikimedia Foundation, 2016, (Çevrimiçi) https://blog.wikimedia.org/2016/10/19/petition-right-to-be-forgotten/ (S.E.T. 05.05.2020).

Posner, Eric, We All Have the Right to be Forgotten, SLATE, 14.05.2014, (Çevrimiçi) https://slate.com/news-and-politics/2014/05/the-european-right-to-be-forgotten-is-just-what-the-internet-needs.html (S.E.T. 15.05.2020).

Report of the Secretary's Advisory Committee on Automated Personal Data Systems, U.S. Department of Health, Education & Welfare, Records, Computers and the Rights of Citizens, 1973, (Çevrimiçi) https://www.justice .gov/opcl/docs/rec-com-rights.pdf (S.E.T. 12.05.2020).

Rosen, Jeffrey, The Web Means the End of Forgetting, The New York Times, 2010, (Çevrimiçi) http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2010/07/25/magazine /25privacy-t2.html (S.E.T. 06.04.2020).

Rotenberg, Marc, EU Strikes a Blow for Privacy: Opposing View, USA Today, 2014, (Çevrimiçi) https://www.usatoday.com/story/opinion/2014/05/14/euro pean-union-google-privacy-epic-editorials-debates/9104063/(S.E.T. 05.05.2020).

Selinger, Evan / Hartzog, Woodrow, Google Can't Forget You, But It Should Make You Hard to Find, 20.05.2014, (Çevrimiçi) https://www.wired.com/2014/05/ google-cant-forget-you-but-it-should-make-you-hard-to-find/ (S.E.T. 29.04.2020).

Shafy, Samiha, The Science of Memory An Infinite Loop in the Brain, Spiegel International Online, (Çevrimiçi) https://www.spiegel.de/international/world/ the-science-of-memory-an-infinite-loop-in-the-brain-a-591972.html (S.E.T. 03.10.2020).

Sparrow, Betsy/ Liu, Jenny/ Wegner, Daniel M., Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips, Science Journal, 2011, C. 333, (Çevrimiçi) www.sciencemag.org (S.E.T. 29.04.2020).

Soldatov, Oleg, M.L. and W.W. v. Germany: Recent Developments in Judicial Balancing of Privacy and Free Speech Online, 06.09.2018, (Çevrimiçi) https://www.rcmediafreedom.eu/Tools/Legal-Resources/M.L.-AND-W.W.-v.-Germany-Recent-Developments-in-Judicial-Balancing-of-Privacy-and-Free-Speech-Online (S.E.T. 16.05.2020).

Stratejik Planlama Müdürlüğü Uygulamanın Takibi Dairesi, İfade ve Haber Alma/Verme Özgürlüğü Konusunda Avrupa Konseyi Standartları, Strasbourg, 2003, (Çevrimiçi) http://docplayer.biz.tr/38266759-Fade-ve-haber-alma-verme-ozgurlugu-konusunda-avrupa-konsey-standartlari.html (S.E.T. 03.05.2020).

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ulaşan ve Erişen Türkiye, Ankara 2019, (Çevrimiçi) https://www.uab.gov.tr/uploads/ pages/bakanlik-yayinlari/ulasan-ve-erisen-turkiye-2019.pdf (S.E.T. 03.04.2020).

The Advisory Council to Google on the Right to be Forgotten, 2015, (Çevrimiçi) https://static.googleusercontent.com/media/archive.google.com/tr//advisorycouncil/advisement/advisory-report.pdf (S.E.T. 03.10.2020).

Tretikov, Lila, European court decision punches holes in free knowledge, 06.08.2014, (Çevrimiçi) http://blog.wikimedia.org/2014/08/06/european-court-decision-punches-holes-in-free-knowledge/ (S.E.T. 09.05.2020).

Turak, Yiğit, Nesnelerin İnterneti ve Güvenliği, İstanbul, 2015, (Çevrimiçi) http:// www.yigitturak.com/wp-content/uploads/IoTGuvenligi.pdf (S.E.T. 14.04.2019).

Williams, Rhiannon, Telegraph stories affected by EU 'right to be forgotten, (Çevrimiçi) https://www.telegraph.co.uk/technology/google/11036257/Telegraph-stories-affected-by-EU-right-to-be-forgotten.html (S.E.T. 05.05.2020).

https://sozluk.gov.tr/ (S.E.T. 09.12.2020)

https://www.tbmm.gov.tr/ (S.E.T. 09.12.2020)

https://www.resmigazete.gov.tr/ (S.E.T. 09.12.2020)

http://www.tuik.gov.tr (S.E.T. 09.12.2020)

https://wearesocial.com (S.E.T. 09.12.2020)

https://tr.wikipedia.org (S.E.T. 09.12.2020)

https://www.alexa.com/topsites (S.E.T. 09.12.2020)

http://www.internetarsivi.metu.edu.tr/tarihce.php (S.E.T. 09.12.2020)

https://islamansiklopedisi.org.tr/ (S.E.T. 09.12.2020)

https://about.google/intl/tr/ (S.E.T. 09.12.2020)

https://www.bilimcag.com/nedir/web-1-0-2-0-3-0-nedirfarklari-nelerdir/ (S.E.T. 03.10.2020).

https://tr.euronews.com/2019/09/24/google-davay-kazand-internet-aramalarindaki-unutulma-hakk-avrupa-disinda-gecerli-olmayacak (S.E.T. 03.10.2020).

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first%E2%88%82=1&cid=912312 (S.E.T. 26.04.2020).

http://www.abgm.adalet.gov.tr/abadaletdivani/belgeler/karar_13.pdf (S.E.T. 26.04.2020).

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905 (S.E.T. 09.12.2020)

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf &visit_id=637235222191859660-3777171184&hl=tr&rd=1 (S.E.T. 03.10.2020)

http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonaldata.htm (S.E.T. 09.12.2020)

https://kisiselveri.com/9546ec-turkce (S.E.T. 14.04.2020).

https://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/wp-content/uploads/2017/09/GDPR-T% C3%BCrk%C3%A7e-%C3%87eviri-AB-Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1. pdf (S.E.T. 14.04.2020).

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/emc-world-2015-updates-for-all/ (S.E.T. 21.04.2020).

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data (S.E.T. 20.04.2020).

https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/21/mark-zuckerberg-response-facebook-cambridge-analytica (S.E.T. 03.10.2020).

https://uk.reputationdefender.com/ (S.E.T. 09.12.2020).

https://www.reputation.com/ (S.E.T. 09.12.2020).

https://www.reptrak.com/ (S.E.T. 09.12.2020).

https://www.ntv.com.tr/turkiye/obamadangenclerefacebookuyarisi,2IdBE7R93EiZYkecD7unqw?_ref=infinite (S.E.T. 09.12.2020).

http://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25privacy-t2. html (S.E.T. 09.12.2020).

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-26_es.htm (S.E.T. 09.12.2020).

https://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/mevzuat/avrupa-birligi-genel-veri-koruma-tuzugu-gdpr-turkce-ceviri/ (S.E.T. 09.12.2020).

https://www.avrupa.info.tr/tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708 (S.E.T.09.12.2020)

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/521502.aspx (S.E.T. 05.12.2020).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679& from=EN (S.E.T.04.04.2020).

https://ozerlegal.com/sosyal-medya-kanununa-genel-bir-bakis/ (S.E.T. 26.09.2020).

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf &visit_id=637300067502030789-4186578405&hl=tr&rd=1 (S.E.T. 26.09.2020).

https://support.google.com/transparencyreport/answer/7347822?hl=tr&ref_topic=7295796

https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview (S.E.T. 26.09.2020).

https://searchengineland.com/google-right-to-be-forgotten-form-192837 (S.E.T. 07.07.2020).

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/microsoft-and-yahoo -join-google-in-deleting-search-results-under-right-to-be-forgotten-ruling-9896 100.html (S.E.T.07.07.2020).

https://www.scmagazineuk.com/yahoo-microsoft-respond-right-forgotten-requests/ article/14815 (S.E.T.07.07.2020).

https://www.digitaltrends.com/web/right-to-be-forgotten-after-google-bing-and-ya hoo-now-scrubbing-links-from-search/ (S.E.T.07.07.2020).

https://searchengineland.com/google-right-to-be-forgotten-form-192837 (S.E.T. 07.07.2020).

https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request (S.E.T.07.07.2020).

https://io.help.yahoo.com/contact/index?page=contactform&locale=en_GB&token=Zh%2FBBVqXzLHlIbokbUqVWTUbuuQeXGkGgS3%2B4Rh5kxWAQXYZ547z%2B4Vowcjw5U7bKEnHUEhXXy7IGwREeA0sjVIaI03piGZCzcDmc7GY%2B3EczBvgFC4004qRJ7c4bWRehBUTERqhfaWaW1ot78GRqA%3D%3D&selectedChannel=email-icon&yid= (S.E.T.07.07.2020).

https://uk.help.yahoo.com/kb/search-for-desktop/learn-options-sln28252.html (S.E.T. 07.07.2020).

https://www.reputationvip.com/blog/forget-me#WHY-ARE-YOU-CLOSING-THIS- SERVICE (S.E.T.07.07.2020).

https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/content-removal-requests-report (S.E.T.07.07.2020).

https://www.justiceinitiative.org/litigation/da-cunha-v-yahoo-de-argentina-srl-and-another (S.E.T.07.07.2020).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Unutulma Hakkı