Uygulamadan Yazışma Örnekleri ile Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlikle Tahliye

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Levent İNCE
ISBN: 9786257802215
167,40 TL 186,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Levent İNCE
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Uygulamadan Yazışma Örnekleri ile Koşullu Salıverilme ve Denetimli Serbestlikle Tahliye

Levent İNCE

2020/08 1. Baskı, 647 Sayfa

ISBN 978-625-780-221-5

Koşullu salıverilme, kesinleşen hapis cezasını cezaevinde çeken hükümlünün, kanunla belirlenen bir süreyi cezaevinde iyi halli geçirdikten sonra infazı henüz tamamlanmadan belirli şartlar dâhilinde tahliye olması işlemidir. Koşullu salıverilme ile hükümlünün cezası esasen son bulmamakta, hükümlü cezasının kalan kısmını dışarıda -gerekirse belirli yükümlülüklerle- çekmeye devam etmektedir.

Koşullu salıverilme ile hükümlünün gereğinden fazla cezaevinde kalmaması amaçlanmıştır. Buna göre, belli suç türlerinde ve belli hallerde cezaevinde kalınması gereken süreler tespit edilmiştir. Koşullu salıverilme tarihinin belirlenmesi, Türk İnfaz Hukuku uygulaması içerisinde hükümlünün açık ceza infaz kurumlarına ayrılması ve denetimli serbestlikle tahliye olması gibi infaz rejimi açısından önemli konuları etkilemektedir. Bu nedenle kitapta, koşullu salıverilme kurumuyla bağlantılı bulunan denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı, adli para cezalarının infazı, açık ceza infaz kurumlarına ayrılma gibi konuların üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Ayrıca infaza kayıt işlemleri, infazda duraksama, içtima, mahsup, tekerrür ve özel infaz usulleri konuları da detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

15.04.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’nda koşullu salıverilme oranlarında, infaz hâkimliğinin görev ve yetkilerinde, hükümlülerin iyi hallerinin belirlenmesinde, özel infaz usullerinde ve kitapta ilgili kısımlarda anlatılmış olan pek çok konuda değişiklik yapılmıştır. İlgili bölümler ve başlıklar altında özellikle uygulayıcılar tarafından uygulamada tereddüt edilen konular, yazışma örnekleriyle birlikte kitapta ayrıntılarıyla incelenmiştir.


İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ ................................................................................................................................... 7

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 9

KISALTMALAR ...................................................................................................................... 21

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İNFAZA KAYIT İŞLEMLERİ,

İNFAZDA DURAKSAMA, İÇTİMA, MAHSUP

 

I. İNFAZA KAYIT İŞLEMLERİ...........................................................................................23

II. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA İLAMATA KAYIT İŞLEMLERİ YAPILIRKEN

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR .....................................................................24

III. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN

HESABINDA DURAKSAMA...........................................................................................33

A. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA DURAKSAMA VE MAHKEME

TARAFINDAN EK KARAR VERİLECEK HALLER .............................................................34

1. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanmasında Duraksama.........................................37

2. Suçun Uzlaşma veya Ön Ödemeye Tabi Olması..................................................38

3. Cezanın Hesabında Yapılan Hata.........................................................................41

4. Suç Tarihinde Duraksama ...................................................................................44

5. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenip İşlenmediği Hususunda

Duraksama ..........................................................................................................44

6. Ödeme, Yerine Getirme veya Şikâyetten Vazgeçme gibi Nedenlerle

Hükmün Ortadan Kaldırılması veya Cezanın Düşürülmesi ..................................44

7. Dava Zamanaşımında Duraksama.......................................................................45

8. Kanun Yoluna Başvurmayan Hükümlülere Sirayet Üzerine İnfazın

Durdurulması ......................................................................................................45

9. Mükerrer İlamın Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi Halinde....................47

10. Sonradan Yürürlüğe Giren Bir Kanun Hükmünün, Hükümlünün Lehine Olup

Olmadığının Değerlendirilmesi ve Uyarlama Yargılaması.........................................48

B. ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA YA DA CEZANIN KISMEN VEYA

TAMAMEN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLEMEYECEĞİNDE DURAKSAMA .......................52

1. Çektirilecek Cezanın Hesabında Duraksama .......................................................53

2. Cezanın Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilip Getirilemeyeceğinde

Duraksama ..........................................................................................................53

a. Hükümlünün Ölümü Hali...............................................................................54

b. Af Durumunda...............................................................................................55

c. İlamın Ceza Zamanaşımına Uğraması............................................................55

 

10 İçindekiler

d. Mahsup İşlemlerinde Duraksama .................................................................58

e. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması Kararının İnfazında Duraksama ..........58

IV. İÇTİMA ..................................................................................................................... 60

A. GENEL OLARAK .........................................................................................................60

B. SUÇUN İŞLENDİĞİ TARİHE GÖRE İÇTİMA HÜKÜMLERİ .............................................62

1. 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda 765 Sayılı TCK ile İçtima.............62

2. 01.06.2005 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda 5275 Sayılı CGTİHK ile

İçtima..................................................................................................................71

3. 765 Sayılı TCK ve 5275 Sayılı CGTİHK’na Göre Birlikte İçtima .............................75

C. ADLİ PARA CEZALARINDA İÇTİMA.............................................................................77

1. 01.06.2005 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Adli Para Cezalarından

Çevrili Hapis Cezalarında İçtima..........................................................................77

2. 01.06.2005-01.03.2008 Tarihleri Arasında İşlenen Suçlarda Adli Para

Cezalarından Çevrili Hapis Cezalarının İçtiması...................................................80

3. 01.03.2008 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Adli Para Cezasından Çevrili

Hapis Cezasının Diğer Hapis Cezalarıyla İçtima Edilmesi Sorunu .............................85

D. İÇTİMA KARARI .........................................................................................................93

1. İçtima Kararını Verecek Merci ............................................................................93

2. İçtima Kararına Karşı İtiraz..................................................................................96

E. İÇTİMA KARARININ SONUÇLARI................................................................................96

V. MAHSUP................................................................................................................. 101

A. GENEL OLARAK MAHSUP........................................................................................101

B. MAHSUBUN ŞARTLARI............................................................................................103

1. Mahsup Edilebilecek Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucunu Doğuran

Hallerin Bulunması............................................................................................103

2. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucunu Doğuran Hallerin Hükmün

Kesinleşmesinden Önce Gerçekleşmesi............................................................105

3. Hapis veya Adli Para Cezasının Bulunması........................................................112

C. MAHSUP İŞLEMİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ...................113

1. İnfaz Aşamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .......................................113

2. Mahsup Kararının Hangi Mahkeme Tarafından Verileceği Hususu ..................117

3. 01.09.2020 Tarihinden Sonra Mahsup Kararının Verilmesi ..............................118

D. ŞAHSİ HÜRRİYETİ SINIRLAMA SONUCUNU DOĞURAN HALLERİN HAPİS

CEZASININ TAMAMINI VEYA KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİNİ KARŞILAMASI.......120

1. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucunu Doğuran Hallerin Koşullu Salıverilme için

Cezaevinde Geçirilmesi Gereken Süreyi Karşılaması ............................................121

2. Şahsi Hürriyeti Sınırlama Sonucunu Doğuran Hallerin Hapis Cezasının

Tamamını Karşılaması.......................................................................................126

E. HÜKÜMÖZLÜ KİŞİLERİN KOŞULLU SALIVERİLME KARŞISINDAKİ DURUMU ............128

F. ADLİ PARA CEZALARINDAN MAHSUP İŞLEMİ..........................................................130

VI. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA......................................................................... 135

 

İçindekiler 11

 

İKİNCİ BÖLÜM

KOŞULLU SALIVERİLME

 

I. KAVRAM OLARAK KOŞULLU SALIVERİLME...............................................................139

A. GENEL BİLGİ ............................................................................................................139

B. KOŞULLU SALIVERİLMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI ........................................144

C. KOŞULLU SALIVERİLMENİN BENZER KURUMLARDAN FARKI ..................................148

1. Af ile Koşullu Salıverilmenin Karşılaştırılması....................................................148

2. Hapis Cezasının Ertelenmesi ile Koşullu Salıverilmenin Karşılaştırılması ..........151

3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ile Koşullu Salıverilmenin

Karşılaştırılması .................................................................................................154

4. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ile Koşullu Salıverilmenin

Karşılaştırılması .................................................................................................157

D. KOŞULLU SALIVERİLME ÖNCESİ HAZIRLANMA .......................................................158

II. TÜRK İNFAZ HUKUKUNDA KOŞULLU SALIVERİLMENİN ŞARTLARI ............................159

A. İYİ HALLİ OLMAK .....................................................................................................160

1. İyi Halli Olmak Kavramı .....................................................................................160

2. Disiplin Eylemleri Yönünden İyi Hallilik .............................................................167

a. Disiplin Soruşturması ..................................................................................167

b. Disiplin Cezasının İnfazı ve Kaldırılması.......................................................171

3. CGTİHK’nın Geçici 9/1. Maddesi Kapsamında İyi Hallilik/Disiplin Affı...............183

B. KOŞULLU SALIVERİLMENİN MAHKEME TARAFINDAN ŞARTA BAĞLANMASI

SORUNU..................................................................................................................185

C. KOŞULLU SALIVERİLME YASAĞININ BULUNMAMASI..............................................188

1. Suç Çeşitlerine Göre..........................................................................................191

2. İkinci Defa Mükerrirlik Halinde .........................................................................192

3. Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Yasaklılık Halleri...............................192

4. Adli Para Cezası ve Adli Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezasının İnfazı.........194

5. Koşullu Salıverilme Kararı Geri Alınanlar...........................................................217

6. Disiplin Cezaları Kaldırılmayan Mahkûmlar.......................................................217

7. Bankacılık Kanununa Göre Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Hal.......217

8. Disiplin Hapsi, Zorlama Hapsi, Hapsen Tazyik ve Tazyik Hapisleri.....................218

a. Disiplin Hapsi...............................................................................................220

b. Hapsen Tazyik .............................................................................................221

c. Tazyik Hapsi.................................................................................................223

d. Zorlama Hapsi .............................................................................................224

III. ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN UYGULANDIĞI HALLERDE KOŞULLU SALIVERİLME...........225

A. GENEL OLARAK........................................................................................................225

B. ŞARTLARI.................................................................................................................227

 

12 İçindekiler

1. Talep Şartı.........................................................................................................227

2. Süre Şartı ..........................................................................................................228

a. Hafta Sonu ve Geceleri İnfaz.......................................................................228

b. Kadın, Çocuk ve Yaşlılar Hakkında Konutta İnfaz ........................................229

c. Ağır Bir Hastalık veya Engellilik Nedeniyle Ceza İnfaz Kurumu

Koşullarında Hayatını Yalnız İdame Ettiremeyenler Hakkında Konutta

İnfaz ............................................................................................................230

d. Doğurduğu Tarihten İtibaren 6 Ay Geçen Kadınlar Hakkında Konutta

İnfaz ............................................................................................................232

C. KARAR VE İNFAZI ....................................................................................................233

D. ÖZEL İNFAZ USULLERİNİN KALDIRILMASI ...............................................................236

1. Talep Üzerine....................................................................................................236

2. Özel İnfaz Usullerinin Gereklerine Uyulmaması ...............................................237

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK İNFAZ HUKUKUNDA KOŞULLU

SALIVERİLMEDE SÜRELER VE HESAPLANMASI

 

I. GENEL BİLGİ............................................................................................................ 239

II. 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU GEREĞİNCE KOŞULLU SALIVERİLMEDE

SÜRELER ................................................................................................................. 240

III. 647 SAYILI CEZA İNFAZ KANUNU GEREĞİNCE KOŞULLU SALIVERİLMEDE

SÜRELER ................................................................................................................. 244

A. 647 SAYILI CEZA İNFAZ KANUNU İLE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE

KANUNU’NUN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ SONUCU KOŞULLU

SALIVERİLMEDE SÜRELER .......................................................................................250

1. Terörle Mücadele Kanununda Düzenlenen Geçici 1. Madde Kapsamında

08.04.1991 Tarihinden Önce İşlenen Adi Suçlar...............................................256

2. Terörle Mücadele Kanununda Düzenlenen Geçici 4. Madde Kapsamında

08.04.1991 Tarihinden Önce İşlenen Terör Suçları...........................................257

B. 4616 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 23 NİSAN 1999 TARİHİNE KADAR İŞLENEN

SUÇLARDAN DOLAYI KOŞULLU SALIVERİLME .........................................................258

C. 4422 SAYILI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU

KAPSAMINDA KOŞULLU SALIVERİLME....................................................................264

D. GENEL HATLARIYLA 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI

HAKKINDA KANUN ÖNCESİ DURUM..........................................................................269

1. Adi Suçlar..........................................................................................................269

2. Terör Suçları......................................................................................................273

IV. 5275 SAYILI CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

GEREĞİNCE KOŞULLU SALIVERİLMEDE SÜRELER ........................................................ 275

A. ADİ SUÇLAR.............................................................................................................283

1. Süreli Hapis Cezalarında Temel Koşullu Salıverilme Oranı(1/2)........................283

 

İçindekiler 13

2. Ağırlaştırılmış Müebbet ve Müebbet Hapis Cezalarında Koşullu

Salıverilme.........................................................................................................285

3. 671 Sayılı KHK Kapsamında İstisna Suçlar ile Uygulama ...................................286

4. 7242 Sayılı Kanun İle İstisna Suçlar Uygulaması................................................288

B. 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDAKİ SUÇLAR ....................291

1. Genel Olarak Terör Suçları ve Koşullu Salıverilme ............................................291

2. Koşullu Salıverilme Oranı ..................................................................................295

3. Terör Örgütü Adına Suç İşleme (TCK 220/6) .....................................................298

4. Terör Örgütüne Yardım (TCK 220/7) .................................................................299

5. Terör Örgütü Propagandası (TMK 7/2) .............................................................300

6. Terörizmin Finansmanı Suçu (6415 sayılı Kanun)..............................................302

C. ÖRGÜT KAPSAMINDAKİ SUÇLAR.............................................................................302

1. Genel Olarak Örgütlü Suçlar ve Koşullu Salıverilme..........................................303

2. Koşullu Salıverilme Oranı ..................................................................................310

3. Silahlı Örgüt Adına Suç İşleme (220/6)..............................................................312

4. Örgüte Yardım (220/7)......................................................................................313

5. Örgüt Propagandası ..........................................................................................314

D. ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK HÜKÜMLÜLERİN KOŞULLU SALIVERİLMESİNDE

SÜRELER..................................................................................................................315

1. İnfaz Oranları ve İnfaz Rejimi ............................................................................316

2. Çocukların Ceza İnfaz Kurumunda Geçirdikleri Sürelerin Mahsubu ....................319

a. Çocukların Nezarethanede Geçirdikleri Sürelerin Değerlendirilmesi..........327

b. Çocukların Denetimli Serbestlikte Geçirdikleri Sürelerin

Değerlendirilmesi........................................................................................327

E. MÜKERRİRLER HAKKINDA KOŞULLU SALIVERİLMEDE SÜRELER..............................329

1. Tekerrür Tanımı ve Şartları ...............................................................................330

a. Önceki Mahkûmiyetin Bulunması ...............................................................333

b. Yasal Süreler İçerisinde İkinci Suçun İşlenmesi ...........................................337

c. Tekerrür Uygulamasında Tereddüt Oluşması..............................................340

2. Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverilme Oranı ...................................................349

a. Süreli Hapis Cezalarında..............................................................................349

b. Ağırlaştırılmış Müebbet ve Müebbet Hapis Cezalarında.............................361

c. Tekerrüre Esas Alınan Cezanın Adli Para Cezası Olması..............................365

3. İkinci Defa Tekerrür Hükümlerinin Uygulanması ..............................................370

F. BAZI SUÇ FAİLLERİNE GÖRE KOŞULLU SALIVERİLMEDE SÜRELER ...........................374

1. Mağduru Çocuk Olan Belirli Suçların Cezalarına İlişkin Süreler.........................375

2. Belirli Suç Türlerine İlişkin Süreler.....................................................................376

G. YABANCILAR HAKKINDA KOŞULLU SALIVERİLMEDE SÜRELER ................................379

 

14 İçindekiler

V. KOŞULLU SALIVERİLMEDE ASGARİ SÜRELER ........................................................... 380

VI. SÜRELERİN HESAPLANMASI.................................................................................... 382

A. KOŞULLU SALIVERİLME TARİHİNİN HESAPLANMASI...............................................382

B. HAK EDEREK TAHLİYE TARİHİ VE DENETİM SÜRESİNİN HESAPLANMASI ................388

1. Süreli Hapis Cezalarında ...................................................................................388

2. Müebbet Hapis Cezalarında..............................................................................389

VII. MÜDDETNAME ve MÜDDETNAME TANZİMİ........................................................... 391

A. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...................................................................................391

B. MÜDDETNAMEYE İTİRAZ USULÜ ve İTİRAZ MERCİ.................................................392

1. 7242 Sayılı Kanun Öncesi Düzenleme ve 01.09.2020 Tarihine Kadar

Uygulama..........................................................................................................392

2. 7242 Sayılı Kanun Sonrası Düzenleme ve 01.09.2020 Tarihinden Sonra

Uygulama..........................................................................................................395

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

KOŞULLU SALIVERİLME KARARI, SONUÇLARI VE

KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI

 

I. KOŞULLU SALIVERİLME KARARI .............................................................................. 397

A. KOŞULLU SALIVERİLME KARARINI VERECEK MERCİ................................................401

B. KOŞULLU SALIVERİLME KARARINDA DENETİM SÜRESİ VE DENETİMLİ

SERBESTLİK .............................................................................................................403

1. Genel Bilgi.........................................................................................................403

2. Denetim Süresi Boyunca Takip Süreci...............................................................409

3. İnfaz Hakimliği Tarafından Belirlenecek Yükümlülükler....................................413

a. Bir Başkasının Gözetimi Altında Çalışma.....................................................413

b. Eğitim Kurumuna Devam Etme...................................................................414

c. Rehberlik Çalışmalarına Katılma ve Denetimli Serbestlik

Müdürlüğünce Belirlenecek Yükümlülükler................................................415

4. Mükerrirler Hakkında Denetim Süreci ..............................................................417

5. Bazı Suç Faillerine Özgü Denetim Süreci...........................................................421

II. KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ SONUÇLARI ..................................................... 428

III. KOŞULLU SALIVERİLME KARARININ GERİ ALINMASI ............................................... 433

A. GERİ ALMA KARARINI VERECEK MERCİ...................................................................435

B. GERİ ALMA SEBEPLERİ ............................................................................................439

1. Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkûm Edilme ................................439

2. Bağlı Tutulduğu Yükümlülükleri Yerine Getirmeme..........................................447

3. 671 Sayılı KHK Kapsamında Denetim Süresinin Bittiği Tarih ile Hak Ederek

Tahliye Arasında Suç İşlenmesi ya da Yükümlülüklere Uyulmaması

Durumu.............................................................................................................450

 

İçindekiler 15

C. GERİ ALMA KARARININ SONUÇLARI .......................................................................452

1. Ceza İnfaz Kurumunda Çektirilecek Süreler Yönünden.....................................453

a. Kasıtlı Hapis Cezasını Gerektiren Bir Suç İşleme Durumunda .....................453

b. Yükümlülüklerini Yerine Getirmeme Durumunda.......................................457

2. Koşullu Salıverilmeden Yasaklanma..................................................................457

3. Cezanın Çektirileceği Ceza İnfaz Kurumu Yönünden.........................................458

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETİMLİ SERBESTLİKLE TAHLİYE

 

I. GENEL BİLGİ ............................................................................................................462

II. ŞARTLARI ................................................................................................................464

A. ŞEKLİ ŞARTLAR ........................................................................................................465

1. Açık Ceza İnfaz Kurumunda Bulunma ...............................................................466

a. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Alınma..............................................470

b. Kapalı İnfaz Kurumundan Açık İnfaz Kurumuna Ayrılma.............................472

aa. Açık CİK Ayrılma Yönetmeliği Geçici 1. Madde: Kapalı Ceza İnfaz

Kurumuna Alınan Hükümlülerin 3 Gün İçerisinde Açık Kuruma

Ayrılmaları ...........................................................................................476

bb. CGTİHK’nın Geçici 9/6. Maddesi Kapsamında Açık Ceza İnfaz

Kurumlarına Ayrılmalarına Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalanlar ............478

c. Açık Kuruma Ayrılamayacak Hükümlüler ....................................................480

d. Kapalı Kuruma İade .....................................................................................483

aa. Firar Sebebiyle Kapalı Kuruma İade.....................................................483

bb. Tutuklanma Sebebiyle Kapalı Kuruma İade.........................................485

cc. Disiplin Cezası Sebebiyle Kapalı Kuruma İade .....................................486

dd. Açık İnfaz Kurumu Şartlarına veya Çalışma Koşullarına

Uyumsuzluk Sebebiyle Kapalı Kuruma İade.........................................487

ee. İnfaz Edilen Cezası Dışında Başka Bir Suçtan Yeni İlam Geldikten

Sonra Koşullu Salıverilmeye Açık CİK Ayrılma Yönetmeliği’nin 6.

Maddesinde Belirtilen Sürelerden Daha Fazla Kalması .......................488

ff. Şartları Tutmadığı Halde Açık Kuruma Ayrıldığının Anlaşılması...........490

e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma.....................................................................491

2. Çocuk Eğitim Evinde Bulunma ..........................................................................491

3. Hükümlünün Talebinin Olması..........................................................................492

4. İnfaz Edilen Cezanın Hapis Cezası Olması (Adli Para Cezasından Çevrili

Hapis Cezası Olmaması) ....................................................................................493

B. HÜKÜMLÜNÜN İYİ HALLİ OLMASI...........................................................................494

C. HÜKÜMLÜ HAKKINDA OLUMLU DEĞERLENDİRME RAPORU TANZİM EDİLMESİ ......495

D. KOŞULLU SALIVERİLMESİNE BELLİ BİR SÜRE KALMA ŞARTI ....................................496

1. Genel Kural: Koşullu Salıverilmesine 1 yıl veya Daha Az Süre Kalması..............496

 

16 İçindekiler

a. 30.03.2020 Tarihinden Önce İşlenmiş ve İstisna Olmayan Suçlarda

Koşullu Salıverilmesine 3 yıl veya Daha Az Süre Kalması ............................497

2. Sıfır-Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan Kadın Hükümlüler ile 70 Yaşını

Bitirmiş Hükümlüler..........................................................................................500

a. Genel Kural: Koşullu Salıverilmesine 2 yıl veya Daha Az Süre Kalması........500

b. 30.03.2020 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Koşullu Salıverilmesine

4 Yıl veya Daha Az Süre Kalması..................................................................501

3. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Engellilik veya Kocama Nedeniyle

Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlüler ............501

a. Genel Kural: Koşullu Salıverilmesine 3 yıl veya Daha Az Süre Kalması........501

b. 30.03.2020 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Koşullu Salıverilmesi

Süresine Bakılmaksızın Denetimli Serbestlik Kurumundan

Faydalanma.................................................................................................502

4. 7242 Sayılı Kanun ile Getirilen Geçici 6/3. Maddesi Kapsamında Kapalı

Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Hükümlülerin Denetimli Serbestliğe

Ayrılmaları ........................................................................................................503

III. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ KARARI................................................................. 505

IV. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ SÜRECİ ................................................................. 507

V. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ KARARINA İTİRAZ ................................................. 508

VI. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ KARARININ KALDIRILMASI.................................... 509

A. HÜKÜMLÜNÜN DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNE 5 GÜN İÇİNDE

MÜRACAAT ETMEMESİ...........................................................................................511

B. HÜKÜMLÜNÜN BELİRLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMASI................................514

C. HÜKÜMLÜNÜN CEZA İNFAZ KURUMUNA GERİ DÖNMEK İSTEMESİ ......................517

D. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ SIRASINDA HÜKÜMLÜ HAKKINDA KAMU

DAVASI AÇILMASI ...................................................................................................517

E. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ SIRASINDA HÜKÜMLÜNÜN TUTUKLANMASI ......520

F. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ SIRASINDA HÜKÜMLÜNÜN YENİ

İLAMLARININ GELMESİ ...........................................................................................522

VII. DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ SÜRESİNİN SONUNDA KOŞULLU SALIVERİLME...... 527

 

EKLER

 

▪ Kesinleşme Şerhi (Ek-1) ................................................................................................529

▪ Ceza Fişi (Ek-2)..............................................................................................................530

▪ Ceza İnfaz Kurumuna İlam Yollama (Ek-3) ....................................................................531

▪ Başka Cezaevinde Bulunan Hükümlü İçin Cumhuriyet Başsavcılığına İlam

Yollama (Ek-4)...............................................................................................................531

▪ Hükümlüyü Mevcutlu Ceza İnfaz Kurumuna Yollama (Ek-5) ........................................532

▪ Hükümlüyü Mevcutlu Ceza İnfaz Kurumuna Yollama İçtimalı (Ek-6)............................532

▪ Ceza İnfaz Kurumundan Müddetname Talebi (Ek-7)....................................................533

 

İçindekiler 17

▪ Ceza İnfaz Kurumundan Müddetname Talebi İçtimalı (Ek-8) .......................................533

▪ Davetname/Çağrı Kağıdı (Ek-9).....................................................................................534

▪ Koşullu Salıverilme Kapalı CİK İdare ve Gözlem Kurulu Kararı (Ek-10) ..........................535

▪ Koşullu Salıverilme Kapalı CİK Disiplin Kurulu Kararı (Ek-11) ........................................536

▪ Cezaevinden ve Mahkemeden Hükümlünün Mahsup Bilgisinin Talep Edilmesi

Müzekkere (Ek-12)........................................................................................................537

▪ İçtima Talebi (Ek-13) .....................................................................................................538

▪ Başka Yer Cumhuriyet Başsavcılığından İçtima Talebi İçin Yazı (Ek-14) ........................538

▪ İçtima Kararı (Ek-15) .....................................................................................................539

▪ Müddetname İstisna Suç (Ek-16) ..................................................................................539

▪ Müddetname Mahsup ile Cezaevinde Geçirilecek Sürenin Karşılanması(Ek-17)..........540

▪ Müddetname Çocuk 18 Yaş Altı (Ek-18)........................................................................541

▪ Müddetname Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Hükümlü Açısından İnfazı

Durdurulan İlam Sonrası(Ek-19)....................................................................................542

▪ Müddetname Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Hükümlü Açısından İnfazı

Durdurulan İlam Sonrası 2 (Ek-20) ................................................................................544

▪ Müddetname Denetimli Serbestlikte Bulunan Hükümlü Açısından İnfazı

Durdurulan İlam Sonrası (Ek-21)...................................................................................545

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde Bulunan Hükümlü Açısından

İnfazı Durdurulan İlam Sonrası (Ek-22) .........................................................................546

▪ Müddetname 647 sayılı Kanun Firar İçtimalı (Ek-23)....................................................548

▪ Müddetname 647 sayılı Kanun 77/2. madde 30 yıl Ağır Hapis İçtimalı(Ek-24) .............549

▪ Müddetname 2. Kez Mükerrir (Ek-25) ..........................................................................550

▪ Müddetname Araya 2. Kez Mükerrir İlamın Girmesi (Ek-26)........................................551

▪ Müddetname İnfaza Ara Verme Sonrası (Ek-27) ..........................................................552

▪ Müddetname Firar Sonrası (Ek-28)...............................................................................553

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Tedbirini İnfaz Ederken Tutuklanma (Ek-29).........554

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Tedbirini İnfaz Ederken Tutuklanma 2 (Ek-30)......555

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Tedbirini İnfaz Ederken Yeni İlamın Gelmesi

ve Denetimin Devam Etmesi (Ek-31) ............................................................................557

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Tedbirini İnfaz Ederken Yeni İlamın Gelmesi

ve Denetimin Devam Etmesi 2 (Ek-32) .........................................................................558

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Tedbirini İnfaz Ederken Yeni İlamın Gelmesi

ve Denetimin Devam Etmesi 3 (Ek-33) .........................................................................559

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Tedbirini İnfaz Ederken Yeni İlamın Gelmesi 4

(Ek-34)...........................................................................................................................560

▪ Müddetname Denetimli Serbestlik Tedbirini İnfaz Ederken İhlal Sebebiyle (Ek-35) ...........561

 

18 İçindekiler

▪ Müddetname Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması(ŞTGA) (Ek-36) ..............................562

▪ Müddetname Müebbet Hapis Cezası (Ek-37) ...............................................................563

▪ Müddetname Terör Müebbet Hapis Cezası 01.06.2005 Tarihi Öncesi (Ek-38).............564

▪ Müddetname Müebbet ve Süreli Hapis Cezası (Ek-39) ................................................565

▪ Müddetname Birden Fazla Müebbet ve Süreli Hapis Cezası (Ek-40)............................566

▪ Müddetname Terör Birden Fazla Müebbet ve Süreli Hapis Cezası (Ek-41) ..................567

▪ Müddetname Birden Fazla Süreli Hapis Cezası Mükerrir (Ek-42) .................................568

▪ Müddetname Birden Fazla Süreli Hapis Cezası Mükerrir (Ek-43) .................................569

▪ Müddetname Birden Fazla Süreli Hapis Cezası Mükerrir (Ek-44) .................................570

▪ Müddetname Birden Fazla Süreli Hapis Cezası Mükerrir (Ek-45) .................................571

▪ Müddetname 7242 sayılı Kanun Öncesi Birden Fazla Süreli Hapis Cezası

Mükerrir (Ek-46) ...........................................................................................................572

▪ Müddetname Koşullu Salıverilme Uygulanamayan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Cezası ve Süreli Hapis Cezası (Ek-47) ............................................................................573

▪ Müddetname Mükerrir Müebbet (Ek-48) ....................................................................574

▪ Müddetname Mükerrir Müebbet ve Süreli Hapis Cezası (Ek-49) .................................575

▪ Müddetname Adli Para Cezaları Kendi Aralarında (Ek-50) ...........................................576

▪ Müddetname Adli Para Cezası Aynı Gün Firar (Ek-51)..................................................577

▪ Müddetname Adli Para Cezası ve Hapis Cezası (Ek-52) ................................................578

▪ Tekerrür Mahkemeden Tereddüt Talep Yazısı (Adli Para Cezası) (Ek-53).....................579

▪ Tekerrür Mahkeme İnfaz Durdurma Kararı (Adli Para Cezası) (Ek-54) .........................580

▪ Cumhuriyet Başsavcılığınca Mahsup Talebi (Ek-55) .....................................................581

▪ Mahsup Kararı (Ek-56) ..................................................................................................582

▪ Ceza İnfaz Kurumuna Müddetname Yollama (Ek-57) ...................................................583

▪ Denetimli Serbestlikte Bulunan Hükümlü Hakkında Yeni Gelen İlamdan Dolayı

Yakalama Emri (Ek-58)..................................................................................................584

▪ Denetimli Serbestlikte Bulunan Hükümlü Hakkında Yeni Gelen İlamdan Dolayı

İlamları Gönderme (Ek-59) ...........................................................................................585

▪ Tekerrür Mahkemeden Tereddüt Talep Yazısı (Çocuk) (Ek-60) ....................................586

▪ Tekerrür Mahkeme İnfaz Durdurma Kararı (Çocuk) (Ek-61).........................................587

▪ Tekerrüre Esas Cezaya İlişkin Talep (Ek-62)..................................................................588

▪ Tekerrüre Esas Cezaya İlişkin Mahkeme Ek Karar (Ek-63) ............................................589

▪ Tekerrüre Esas Cezaya İlişkin Mahkeme Hükümlü Lehine Ek Karar (Ek-64) .................590

▪ Tekerrür Uzlaştırma Sebebiyle Talep (Ek-65) ...............................................................591

▪ Tekerrür Uzlaştırma Sebebiyle Ek Karar/İlamın İnfazının Durdurulması (Ek-66) ..........592

▪ Uzlaştırma Sebebiyle Ek Karar/İlamın İnfazının Durdurulması (Ek-67).........................593

 

İçindekiler 19

▪ Hükümlünün Talebiyle Tebliğ Sebebiyle İnfazın Durdurulması (Ek-68) ........................594

▪ İkinci Kez Mükerrir İlamı Cezaevine Gönderme İnfaz İşlemi (Ek-69).............................595

▪ Denetimli Serbestlik Tedbiri İnfaz Hâkimliği Karar (Ek-70) ...........................................596

▪ Denetimli Serbestlik Yükümlülük İhlali İnfaz Hâkimliği Ret Kararı (Ek-71) ....................598

▪ Denetimli Serbestlik Yükümlülük İhlali İnfaz Hâkimliği Kararı (Ek-72) ..........................600

▪ Denetimli Serbestlik Tedbiri İçin Açık Ceza İnfaz Kurumu İyi Hal Kararı (Ek-73) ...........602

▪ Mükerrir Hakkında Koşullu Salıverilme Kararı (Ek-74) ..................................................603

▪ Koşullu Salıverilme Kararı (Ek-75) .................................................................................604

▪ Tali Karar Fişi (Ek-76) ....................................................................................................605

▪ CGTİHK’nın Geçici 9/1. Maddesi Uyarınca Disiplin Cezasının Kaldırılması Sonucu

Kapalı CİK Görüş Bildirme Kararı (Ek-77).......................................................................606

▪ CGTİHK’nın Geçici 9/1. Maddesi Uyarınca Disiplin Cezasının Kaldırılması (Ek-78)........607

▪ Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması Kararı (Ek-79)......................................................608

▪ Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması Kararı 1 Gün (Ek-80) ...........................................610

▪ Adli Para Cezası Ödeme Emri (Ek-81)............................................................................612

▪ Adli Para Cezası Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Hükümlüye Ödeme Emri Tebliği

(Ek-82)...........................................................................................................................613

▪ Adli Para Cezası Sırada Bekleyen Kamuya Yararlı İşte Çalışma Tedbiri (Ek-83) .............614

▪ Adli Para Cezası Kamuya Yararlı Çalışma Kararı (Ek-84)................................................615

▪ Adli Para Cezası Kamuya Yararlı Çalışma Kararı Çağrı Kağıdı (Ek-85) ............................616

▪ Adli Para Cezası Kamuya Yararlı Çalışma Kararı Sonrası Gelen Hükümlünün

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne Gönderilmesi (Ek-86) ............................................617

▪ Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderme Tutanağı (Ek-87) ...............................................619

▪ Yerine Getirme Fişi (Ek-88) ...........................................................................................620

▪ Koşullu Salıverilme Talebi (Ek-89) .................................................................................621

▪ Koşullu Salıverilme Talebi Mükerrir Hükümlü Hakkında (Ek-90) ..................................621

▪ Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayırma Disiplin Kurulu Kararı (Ek-91) .................................622

▪ Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayırma İdare ve Gözlem Kurulu Kararı (Ek-92) ...................623

▪ Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayırma Cezaevinden Cumhuriyet Başsavcılığına Onay

Talebi (Ek-93) ................................................................................................................624

▪ Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayırma Cumhuriyet Başsavcılığının Onayı (Ek-94) ..............625

▪ İçtimalı Ceza Tefrik Taşraya Gönderme (Ek-95) ............................................................626

▪ Bihakkın Bekleyen İlam Tutanağı (Ek-96)......................................................................626

▪ İlamın Kapatılması Yerine Getirme Sonrası Mahkemeye Yazı (Ek-97) ..........................627

▪ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Koşullu Salıverilme İçin Dosyanın

Cumhuriyet Başsavcılığına Gönderilmesi (Ek-98)..........................................................628

 

20 İçindekiler

▪ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hükümlünün Uyarılması için Komisyon Kararı

(Ek-99) ..........................................................................................................................629

▪ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Uyarı Yazısı (Ek-100) .................................................630

▪ Denetimli Serbestlik Tedbiri İçin Açık Ceza İnfaz Kurumundan İyi Hal Kararı

(Ek-101) ........................................................................................................................631

▪ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü İhlal Sebebiyle Kayıt Kapatma Yazısı (Ek-102)...........632

▪ İnfaz Erteleme Kararı (Ek-103)......................................................................................633

▪ İnfaz Erteleme Kararı Askerlik Sebebiyle (Ek-104)........................................................634

▪ Kanun Yararına Bozma Talebi Cumhuriyet Savcısı Resen (Ek-105)...............................635

▪ Kanun Yararına Bozma Talebi Hükümlünün Talebi Üzerine (Ek-106) ...........................636

▪ İnfaza Ara Verme Kararı (Ek-107) .................................................................................637

▪ Suça Sürüklenen Çocuk Adli Para Cezası Vergi Dairesine Müzekkere (Ek-108) ............638

▪ Çocuk Denetimli Serbestlik Müddetname(Denetimli serbestlik süresinde bir

günün bir gün sayılması uygulaması)(Ek-109) ..............................................................639

▪ Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 31.12.2019 tarih Kanun

Yararına Bozma Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Konulu 16/1

Numaralı Genelgesi (Ek-110) ........................................................................................640

KAYNAKÇA ..........................................................................................................................643

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.