Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Muhammed Ramazan AKSOY
ISBN: 9789750277696
634,50 TL 705,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhammed Ramazan AKSOY
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 596

Vekalet sözleşmesinde temel esaslardan biri güvendir. Bu güven ilişkisi vekilin vekalet verene ait sırları saklamasını gerektirmektedir. Herhangi bir kanun hükmü olmasa dahi bu özel güven ilişkisi nedeniyle vekilin sır saklamakla yükümlü olduğu söylenebilir.

Türk Borçlar Kanunu'nun vekalete ilişkin hükümler arasında sır saklama yükümlülüğüne ilişkin bir hüküm yer almamaktadır. Bununla beraber, vekilin sadakat yükümlülüğünün sır saklama yükümlülüğünü de kapsadığı kabul edilmektedir.

Bu çalışmada, öncelikle genel olarak vekalet sözleşmesi ve sır kavramları incelenmiş, vekalet sözleşmesi kapsamında hangi hususların sır olarak kabul edileceği konusu üzerinde durulmuştur. Sır saklama yükümlülüğünün pozitif hukuk kaynakları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan vekalet sözleşmesine dair hükümlere ve özel kanunlardaki düzenlemelere göre genel olarak vekilin, özel olarak hekim, diş hekimi, özel hastane, eczacı, banka, avukat, noter ve arabulucunun sır saklama yükümlülüğü ortaya konmuştur.

Eserde, özellikle Türk Ceza Kanunu'nun kişilere ait sırları koruyan hükümleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu üzerinde durulmuştur.

Sır saklama yükümlülüğü ile kişisel verilerin korunması arasındaki ilişki de eserde incelenmiş, hangi kişisel verilerin aynı zamanda sır olarak korunması gerektiği ortaya konmuştur.

Sır saklama yükümlülüğünün istisnaları, özellikle bildirim yükümlülükleri, özel hukuk ve ceza hukuku açısından sır saklama yükümlülüğünün ihlalinin sonuçları üzerinde de durulmuştur

Konu Başlıkları
Vekâlet Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları, Hukuki Niteliği
Sır Kavramı, Unsurları, Türleri, Sır Saklama Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği
Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün Kaynakları
Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları
Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları
İçindekiler
Önsöz Yerine  9
Kısaltmalar  21
Giriş
I. KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ  25
II. KONUNUN SINIRLANMASI  26
Birinci Bölüm
VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI,
HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GENEL OLARAK  29
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  30
III. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  32
A. Genel Olarak  32
B. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Unsurları  34
1. Bir İşin Görülmesi veya Hizmetin İfası  34
2. İşin Başkasının Menfaatine ve İradesine Uygun Yapılması  48
3. İş veya Hizmet Görmenin Sonucun Elde Edilmemesi Rizikosunu Taşımaksızın Yerine Getirilmesi  52
4. Tarafların Anlaşması  64
C. Vekâlet Sözleşmesinin Zorunlu Olmayan Unsurları  76
1. Vekâlet Sözleşmesinin Ücretli veya Ücretsiz Olarak Akdedilebilmesi  76
2. Vekilin İş veya Hizmeti Bağımsız Olarak ve Bir Zaman Kaydına Bağlı Olmaksızın Yerine Getirmesi  86
3. Sözleşmeyi Her Zaman Sona Erdirme Hakkının Varlığı  90
IV. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  108
İkinci Bölüm
SIR KAVRAMI, UNSURLARI, TÜRLERİ, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. SIR KAVRAMI  111
II. SIRRIN UNSURLARI  117
A. Bilginin Aleni Olmaması  117
B. Bilginin Korunmasında Sahibinin Menfaatinin Bulunması  118
C. Gizli Tutma İradesi  121
D. Gerçeklik  124
III. SIR TÜRLERİ  125
A. Devlet Sırrı  126
B. Meslek Sırrı  132
C. Müşteri Sırrı–Banka Sırrı  135
D. Ticari Sır–İş Sırrı–Üretim Sırrı  151
IV. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA SIR  159
V. VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE HUKUKİ NİTELİĞİ  162
A. Genel Olarak  162
B. Borç İlişkisi Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler Çerçevesinde Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği  163
1. Borç İlişkisi Kapsamında Yer Alan Yükümlülükler  163
a. Genel Olarak  163
b. Edim Yükümlülükleri  165
aa. Asli Edim Yükümlülüğü  167
bb. Yan Edim Yükümlülüğü  169
c. Yan Yükümlülükler  172
aa. İfaya Yardımcı Yan Yükümlülükler  174
bb. Koruyucu Yan Yükümlülükler  180
2. Tali Yükümlülükler  186
C. Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği  189
1. Genel Olarak  189
2. Edim Yükümlülükleri Kapsamında Değerlendirme  189
a. Asli Edim Yükümlülükleri Kapsamında Değerlendirme  189
b. Yan Edim Niteliğinde Olup Olmadığı  191
3. Yan Yükümlülükler Açısından Değerlendirme  191
Üçüncü Bölüm
VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAYNAKLARI
I. GENEL OLARAK  199
II. VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAYNAĞI OLARAK SÖZLEŞME  201
A. Sözleşmede Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Hüküm Bulunması veya Ayrı Bir Sır Saklama Sözleşmesinin Bulunması  201
B. Sözleşmede Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Ayrıca Bir Hükmün Yer Almaması ve Ayrı Bir Saklama Sözleşmesinin Bulunmaması  203
1. Karşılıklı Güven ve Dürüstlük Kuralı  203
2. Kamu Yararı  204
3. Vekilin Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  204
a. Vekilin Sadakat Yükümlülüğü  204
b. Vekilin Özen Yükümlülüğü  211
III. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN POZİTİF HUKUK KAYNAKLARI  226
A. Anayasa ve Uluslararası Metinler  226
B. Türk Medeni Kanunu  228
C. Hekim/Diş Hekiminin ve Özel Hastanelerin Sır Saklama Yükümlülüğü  229
1. Genel Olarak  229
2. Hekim/Diş Hekimi ile Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuku Niteliği  229
3. Özel Hastane ile Hasta Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği  241
4. Hekim/Diş Hekimi ve Özel Hastane İşleteninin Sır Saklama Yükümlülüğü  247
D. Eczacının Sır Saklama Yükümlülüğü  256
E. Bankanın Sır Saklama Yükümlülüğü  260
1. Genel Olarak  260
2. Banka ile Müşteri Arasındaki Hukuki İlişkinin Niteliği  260
3. Bankanın Sır Saklama Yükümlülüğü  261
4. Bankacılık Kanununa Göre Müşteri Sırrının Açıklanması Suçu  270
a. Genel Olarak  270
b. Suçun Maddi Unsurları  272
aa. Suç Teşkil Eden Fiil  272
bb. Suçun Faili  275
cc. Mağdur  276
dd. Suçun Manevi Unsuru  277
F. Bilgi Edinme Kanunu  278
G. Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  280
1. Genel Olarak  280
2. Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü  294
H. Noterin Sır saklama Yükümlülüğü  307
1. Genel Olarak  307
2. Noter ile İş Sahibi Arasındaki İşlemlerin Hukuki Niteliği  307
3. Noterin Sır Saklama Yükümlülüğü  312
I. Arabulucunun Sır Saklama Yükümlülüğü  315
1. Genel Olarak  315
İ. Arabulucu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  320
1. Genel Olarak  320
2. Arabulucu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  321
3. Arabulucunun Sır Saklama Yükümlülüğü  328
J. Türk Ceza Kanunun Sırrı Koruyan Hükümleri  339
1. Genel Olarak  339
2. Ticari Sır Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  341
a. Genel Olarak  341
b. Suçun Maddi Unsurları  342
aa. Suçun Konusu  342
bb. Suç Teşkil Eden Fiil  342
cc. Suçun Faili  346
dd. Mağdur  348
ee. Suçun Manevi Unsuru  348
3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal  349
a. Genel Olarak  349
b. Suçun Konusu  349
c. Suçun Faili  350
d. Mağdur  351
e. Suç Teşkil Eden Fiil  351
f. Manevi Unsur  353
g. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü İlişkisi  354
4. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme  355
a. Genel Olarak  355
b. Suçun Maddi Unsurları  356
aa. Suçun Konusu  356
bb. Suçun Faili  356
cc. Suç Teşkil Eden Fiil  357
dd. Manevi Unsur  358
ee. Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu ve Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü  359
5. Devlet Sırlarının Açıklanması Suçu  360
a. Genel Olarak  360
b. Suçun Maddi Unsurları  361
aa. Suçun Konusu  361
bb. Suçun Faili  362
cc. Suç Teşkil Eden Fiil  362
dd. Manevi Unsur  362
ee. Devlet Sırlarının Açıklanması Suçu ve Vekilin Sır Saklama Yükümlülüğü  362
6. İçtima Konusu  363
K. Kişisel Verileri Koruma Kanunu  364
Dördüncü Bölüm
SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İSTİSNALARI
I. GENEL OLARAK  379
II. VEKALET VERENİN RIZASI  379
III. KANUN HÜKMÜNÜ YERİNE GETİRME  388
A. Genel Olarak  388
B. Doğumun Bildirilmesi  391
C. Bazı Hastalıkların Bildirilmesi  392
D. Bankanın Müşteri Sırlarını Bildirmesi  394
1. Genel Olarak  394
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Mutabakat Zaptı Düzenlemesi  394
3. Bankalar ile Finansal Kuruluşların Kendi Aralarında Doğrudan Doğruya veya Risk Merkezi ya da En Az Beş Banka ya da Finansal Kuruluş Tarafından Kurulacak Şirketler Vasıtasıyla Bilgi Alışverişinde Bulunmaları  396
4. Bankaların Ana Ortaklıklarına, Muhtemel Pay Alıcılara, Hizmet Sağlayıcılara Bilgi Verilmesi  398
5. Bazı Kurumlara Bankanın Bilgi Verme Yükümlülüğü  399
E. Sağlık Personelinin Suçu Bildirme Yükümlülüğü  399
1. Genel Olarak  399
2. Suçu Bildirmeme Suçunun Maddi Unsurları  400
a. Suç Teşkil Eden Fiil  400
b. Suçun Konusu  403
c. Görevini Yaptığı Sırada Belirtiyle Karşılaşması  411
d. Belirtinin İşaret Ettiği Suçun Niteliği  412
e. Suçun Faili  415
f. Mağdur  418
3. Suçun Manevi Unsuru  418
4. Sağlık Mesleği Mensubunun Suçu Bildirme Yükümlülüğü ile Sır Saklama Yükümlülüğü Arasındaki İlişki  418
F. Genel Suçu Bildirmeme Suçu ve Tutuklu veya Hükümlüyü Bildirmeme Suçu (TCK m. 278 ve 284)  423
1. Genel Suçu Bildirmeme Suçu  423
a. Genel Olarak  423
b. Suçu Bildirmeme Suçunun Maddi Unsurları  425
aa. Suç Teşkil Eden Fiil  425
bb. Suçun Faili  427
c. Manevi Unsur  427
d. Suçu Bildirme Yükümlülüğü ile Sır Saklama Yükümlülüğü Arasındaki İlişki  428
2. Tutuklu veya Hükümlüyü Bildirmeme Suçu  432
a. Genel Olarak  432
b. Tutuklu veya Hükümlüyü Bildirmeme Suçunun Maddi Unsurları  432
aa. Suç Teşkil Eden Fiil  432
bb. Suçun Faili  433
c. Manevi Unsur  434
d. Suçu Bildirme Yükümlülüğü ile Sır Saklama Yükümlülüğü Arasındaki İlişki  435
IV. YETKİLİ MERCİİN EMRİNİN YERİNE GETİRİLMESİ  438
A. Genel Olarak  438
B. Avukatın Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmesi  440
C. Bankanın Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme Zorunluluğu  447
1. Genel Olarak  447
2. Bankalardan Bilgi Talep Edebilecek Başlıca Resmi Merciler  451
a. Anayasa Mahkemesi  451
b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  452
c. Askeri Savcılar  452
d. Cumhuriyet Savcılığı– Adli ve İdari Mahkemeler  453
e. Devlet Denetleme Kurulu  453
f. Adalet Müfettişleri  454
g. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı  454
h. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  454
ı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Denetim Elemanları  456
i. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Kimseler  457
j. Rekabet Kurulu  457
k. Sermaye Piyasası Kurulu  458
l. Türk Medeni Kanununda Belirtilen Kimseler  458
m. Seferberlik ve Savaş Halinde Mülki ve Askeri Makamlar  459
n. Sigorta Denetleme Uzmanları  459
o. Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü veya Temsilcisi  460
ö. İcra ve İflas Dairesi  460
V. VEKİLİN HAKLI NEDENLE SIRRI AÇIKLAMASI  462
VI. ZORUNLULUK HALİ  464
VII. MEŞRU MÜDAFAA (HAKLI SAVUNMA)  481
VIII. DAHA ÜSTÜN NİTELİKTE ÖZEL VEYA KAMUSAL YARAR  483
IX. TANIKLIK VE BİLİRKİŞİLİK  484
A. Tanıklık  484
B. Bilirkişilik  491
X. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI  493
A. Genel Olarak  493
B. Vekil Açısından Yapılan Sorumsuzluk Anlaşmasının Geçerliliği  494
1. Genel Olarak  494
2. Kast ve Ağır İhmal Halinde Sorumsuzluk Anlaşması  495
3. Hafif İhmal Halinde Sorumsuzluk Sözleşmesi  496
a. Genel Olarak  496
b. Vekilin Hafif İhmalinden Dolayı Sorumlu Olmayacağına Dair Anlaşmaların Geçersiz Olduğu Haller  498
C. Yardımcı Kişinin Fiiline İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması  502
Beşinci Bölüm
VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  505
II. VEKİLİN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANIŞI NEDENİYLE SÖZLEŞMEYE DAYANAN SORUMLULUĞU  506
A. Genel Olarak  506
B. Sözleşmeye Dayalı Sorumluluğun Şartları  507
1. Borca Aykırı Bir Davranışın Varlığı veya Bir Yükümlülüğün İhlali  507
2. Sır Saklama Yükümlülüğünün İhlali Nedeniyle Bir Zararın Meydana Gelmesi  511
3. Uygun İlliyet Bağı  516
4. Kusur  518
C. Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlalin Sonuçları  522
1. Genel Olarak  522
2. Maddi ve Manevi Tazminat Davası  523
a. Maddi Tazminat Talebi  523
b. Manevi Zarar Talebi  527
c. Sözleşmeden Dönme  529
d. Vekaletin Geri Alınması  531
e. Edimin Aynen İfasını Talep Etme  531
III. YARDIMCI KİŞİNİN EYLEMİNDEN VEKİLİN SORUMLULUĞU  535
A. Genel Olarak  535
B. Vekilin Alt Vekil veya İkame Vekilin Eylemlerinden Sorumluluğu  536
1. Caiz Olan Alt Vekalet ve İkame Vekalet Açısından Vekilin Sorumluluğu  537
2. Caiz Olmayan Alt Vekalet ve İkame Vekalet Açısından Vekilin Sorumluluğu  540
C. Vekilin Yardımcı Kişinin Eyleminden Dolayı Sorumluluğu  542
1. Vekilin Yardımcı Kişinin Eyleminden Dolayı Sorumluluğunun Şartları  544
a. Vekilin Borcun İfasında veya Borç İlişkisinden Doğan Bir Hakkın Kullanılmasında Yardımcı Şahıstan Faydalanmış Olması  544
b. Yardımcı Kişi Kullanmanın Borca Aykırı Olmaması  546
c. Yardımcı Kişinin Sır Saklama Yükümlülüğünü İhlal Ederek Vekalet Verene Zarar Vermiş Olması  547
d. Vekilin Borç Bizzat Kendisi Tarafından İfa Edilmiş Olsaydı, Meydana Gelen Zarardan Sorumlu Tutulabilmesi  547
e. Zarar  549
f. Uygun İlliyet Bağı  549
IV. VEKİLİN HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU  549
A. Genel Olarak  549
B. Haksız Fiil Sorumluluğunun Koşulları  550
1. Hukuka Aykırı Fiilin Varlığı  551
2. İhlal Nedeniyle Zararın Meydana Gelmesi  554
3. Uygun İlliyet Bağı  555
4. Kusur  555
C. Sır Saklama Yükümlülüğünün Haksız Fiil Sorumluluğu Açısından Sonuçları  556
V. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İHLALİNİN KİŞİLER HUKUKU KAPSAMINDA KORUNMASI  556
A. Genel Olarak  556
B. İhlalin Şartları  558
1. Kişilik Hakkının İhlal Edilmesi  558
2. Kişilik Hakkını İhlal Eden Saldırının Hukuka Aykırı Olması  559
3. Hukuka Aykırılığı Gideren Haller  560
C. Kişiliğin Korunmasını Sağlayan Davalar  561
1. Saldırıya Son Verilmesi Davası  561
2. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası  562
3. Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası  562
4. Vekaletsiz İş Görme Davası  562
5. Düzeltme ve Cevap Hakkı  563
6. Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  563
VI. SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUK İLE SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞUN YARIŞMASI  564
VII. SÖZLEŞME ÖNCESİ SORUMLULUK  566
VIII. İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZAMANAŞIMI  571
A. İspat Yükümlülüğü  571
B. Zamanaşımı  573
C. Genel Suçu Bildirme Yükümlülüğü (TCK m. 278)  577
1. Genel Olarak  577
Kaynakça  579
Kavramlar Dizini  591

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: sır saklama
İlgili Yayınlar