Vergi Hukukunda Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemeleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. İmran ARITI ERDEM
ISBN: 9786050515565
510,00 TL 600,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. İmran ARITI ERDEM
Baskı Tarihi 2023/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 591

Dr. İmran ARITI ERDEM 

Vergi Hukukunda Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemeleri

Hukuk filozofu Roscoe Pound’un dediği üzere "Hukuk istikrarlıdır ancak olduğu yerde de durmamalıdır”.

Bu çalışma, istikrar çerçevesindeki bir ilerlemeyi temsil etmekte olup olduğu yerde durmayan, sürekli bir devinim içinde olan devletmükellef ilişkisinin günümüz şartlarında içerdiği yeni boyutlardan birine, hibrit uyumsuzluk düzenlemelerine ışık tutma hedefine yönelmiştir.

Bu doğrultuda, çalışmamın temelini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora programı çerçevesinde, Prof. Dr. Yusuf Ziya TAŞKAN danışmanlığında hazırladığım ve 17.02.2023 tarihinde Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ, Doç. Dr. Engin SAYGIN, Dr. Öğretim Üyesi Ertuğrul AKÇAOĞLU ve Dr. Öğretim Üyesi Elif YILMAZ FURTUNA’nın da olduğu jüri tarafından oybirliği ile kabul edilen doktora tezim teşkil etmektedir.

Vergiye uyumu sağlamak, uzlaşma ve zor kullanma arasında belirli bir denge ve tercihler silsilesini içermektedir. Bu terazide “bilgi”, hem devletlerin hem de mükelleflerin sahip olmak istediği en değerli güçtür.

Bu açıdan bakıldığında bu çalışma, bilginin yarattığı gücü sadece gözlemlemek değil, anlamak ve çoğaltmak arzusunun da bir ürünü olup çalışmanın özellikle hibrit uyumsuzluk düzenlemeleri kavramına ilişkin

pek çok terimi Türkçe literatüre kazandırması temenni edilmektedir.

Nihayetinde, mezkûr çalışmamda bana yol gösteren, ışık tutan, feyiz veren değerli hocalarıma, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen babam Metin ARITI, annem Nesrin ARITI, kardeşim İrem ARITI ve sevgili eşim Muhammet Emre ERDEM, Birsel ERDEM ve Prof. Dr. Ayhan ERDEM ve bütün aileme, başta Dr. Öğretim Üyesi Muradiye ÇEVİKÇELİK olmak üzere tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürü borç bilirim. Ayrıca çalışmamı basma görevini üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan Yetkin Basımevi’nin değerli çalışanlarına da minnettarım.

Dr. İmran ARITI ERDEM

27/04/2023, Ankara

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .........................................................................................................5

KISALTMALAR DİZİNİ.........................................................................17

ŞEKİLLER DİZİNİ...................................................................................19

1. GİRİŞ.....................................................................................................21

2. HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİNE GENEL

BAKIŞ....................................................................................................29

2.1. Vergiden Kaçınma Olgusu ve Hibrit Uyumsuzluk

Düzenlemeleri...............................................................................29

2.1.1. Genel Hatlarıyla Mükelleflerin Vergilere Karşı

Tepkileri...........................................................................32

2.1.1.1. Vergi Kaçırma................................................35

2.1.1.2. Vergiden Kaçınma .........................................36

2.1.1.2.1. Vergiden Kaçınma

Kavramının Tanımlanmasına

Yönelik Birinci Yaklaşım............38

2.1.1.2.2. Vergiden Kaçınma

Kavramının Tanımlanmasına

Yönelik İkinci Yaklaşım..............40

2.1.1.3. Peçeleme ........................................................42

2.1.1.4. Vergi Planlaması............................................47

2.1.1.5. Agresif Vergi Planlaması...............................51

2.1.1.6. Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemelerinin

Mükelleflerin Vergilere Karşı Tepkileri

Bağlamında Değerlendirilmesi ......................66

2.1.2. Genel Hatlarıyla Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemeleri ......68

2.2. Hibrit Uyumsuzluk Düzenlemelerinin Arka Planı:

İşletmelerde Finansal Yönetim, Finansman Kaynakları ve

Vergiden Kaçınma Arasındaki Köprü ..........................................76

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

8

2.2.1. İşletmelerin Hukuki Yapılarına Genel Bakış...................77

2.2.2. İşletmelerin Finansman Kaynaklarına Genel Bakış.........87

2.2.2.1. Borçla ve Öz Sermayeyle Finansman

Ayrımı............................................................89

2.2.2.2. Hibrit Finansal Araçlar.................................100

2.2.2.2.1. İkinci Dereceden Teminatsız

Borçlanma Araçları (İkincil

Borçlar)......................................114

2.2.2.2.2. Kâra İştirakli Tahvil...................116

2.2.2.2.3. Gizli Ortaklık.............................117

2.2.2.2.4. Dönüştürülebilir Tahviller .........118

2.2.2.2.5. Ara Finansman...........................121

2.2.2.2.6. Diğer Hibrit Finansal Araçlar....124

3. HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİNİN

ETKİLERİNİN GİDERİLMESİ: BEPS 2 NO’LU EYLEM

PLANI’NDAKİ İÇ HUKUKA YÖNELİK TAVSİYELERİN

İNCELENMESİ..................................................................................127

3.1. BEPS 2 No’lu Eylem Planı’nın Genel Çerçevesi.......................127

3.2. Tavsiye 1: Hibrit Finansal Araç Kuralı ......................................148

3.2.1. Hibrit Finansal Araç Kuralında Yer Alan

Kavramların İçeriği........................................................153

3.2.1.1. Ödeme ..........................................................153

3.2.1.2. İndirilebilirlik...............................................154

3.2.1.3. Vergilendirilmeme (Dâhil Edilmeme) .........155

3.2.1.4. Uyumsuzluk .................................................162

3.2.2. Hibrit Finansal Araç Kuralının Kapsamına Giren

Finansal Düzenlemeler ..................................................163

3.2.2.1. Finansal Araç Kavramı ................................163

3.2.2.2 Hibrit Transferler .........................................174

3.2.2.3. İkame Ödemeler...........................................182

3.2.3. Hibrit Finansal Araç Kuralı: Birincil ve

İkincil/Koruyucu Kurallar .............................................185

3.2.3.1. Kuralın Çerçevesi.........................................185

İÇİNDEKİLER

9

3.2.3.2. Zamanlama Farklılıkları...............................197

3.2.3.3. Birincil Kural: İndirimin Kabul

Edilmemesi ..................................................199

3.2.3.4. İkincil/Koruyucu Kural: Finansal Araç

Kapsamında Yapılan Ödemenin

Vergilendirilebilir Gelire Dâhil Edilmesi.....202

3.2.4. Kuralın Kapsamı............................................................205

3.2.5. Kuralın İstisnaları ..........................................................207

3.3. Tavsiye 2: Finansal Araçlara Yönelik Vergisel Muamelelere

İlişkin Özel Tavsiyeler ...............................................................212

3.3.1. İndirilebilir Nitelikteki Ödemeler Bakımından

İstisna Uygulanmaması..................................................214

3.3.2. Hibrit Transferler Bakımından Mahsup İmkânının

Sınırlandırılması ............................................................218

3.3.3.Kuralın Kapsamı...............................................................220

3.4. Tavsiye 3: İhmal Edilmiş Hibrit Ödemeler Kuralı .....................221

3.4.1. İhmal Edilmiş Hibrit Ödemeler Kuralında Yer Alan

Kavramların İçeriği........................................................223

3.4.1.1. İhmal Edilmiş Ödeme ..................................223

3.4.1.2. Hibrit Ödeyen...............................................224

3.4.1.3. İki Ülke Tarafından Vergilendirilebilir

Gelir İçinde Kabul Edilen Gelir...................232

3.4.2. Kuralın Yalnızca Hibrit Uyumsuzluğa Yol Açan

Ödemelere Uygulanması ...............................................235

3.4.3. İhmal Edilmiş Hibrit Ödemelerin Etkilerinin

Giderilmesinde Birincil Kural ve İkincil/Koruyucu

Kurallar..........................................................................236

3.4.4. Kuralın Kapsamı............................................................239

3.5. Tavsiye 4: Ters Hibrit Kuralı......................................................240

3.5.1. Ters Hibrit Kuralında Yer Alan Kavramların İçeriği ....241

3.5.1.1. Yatırımcının Mukim Olduğu Ülke...............242

3.5.1.2. Kuruluş Ülkesi .............................................243

3.5.1.3. Ters Hibrit....................................................249

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

10

3.5.2. Kuralın Yalnızca Hibrit Uyumsuzluklara

Uygulanması..................................................................251

3.5.3. Ödemenin İndirim/Vergilendirilmeme Sonucuna Yol

Açtığı Ölçüde Uyumsuzluğun Giderilmesi....................255

3.5.4. Kuralın Kapsamı............................................................257

3.6. Tavsiye 5: Ters Hibitlere Yönelik Vergisel Muameleler

Üzerine Özel Tavsiyeler.............................................................258

3.6.1. Kontrol Edilen Yabancı Kurumlara İlişkin Kurallara

ve Diğer Sınır Ötesi Yatırım Rejimlerine Yönelik

Geliştirmeler..................................................................259

3.6.2. Mukim Olmayan Yatırımcıların Şeffaflığının

Sınırlandırılması ............................................................261

3.6.3. Aracılar İçin Raporlama Yükümlülüğü .........................262

3.7. Tavsiye 6: İndirilebilir Hibrit Ödemeler Kuralı..........................266

3.7.1. İndirilebilir Hibrit Ödemeler Kuralında Yer Alan

Kavramların İçeriği........................................................268

3.7.1.1. Hibrit Ödeyen...............................................268

3.7.1.2. Çifte İndirim.................................................274

3.7.2 Kuralın Yalnızca Hibrit Uyumsuzluğa Yol Açan

Ödemelere Uygulanması ...............................................275

3.7.3. İndirilebilir Hibrit Ödemelerin Etkilerinin

Giderilmesinde Birincil ve İkincil/Koruyucu

Kurallar..........................................................................280

3.7.4. Kuralın Kapsamı............................................................281

3.8. Tavsiye 7: Çifte Mukim Ödeyen Kuralı.....................................282

3.8.1. Çifte Mukim Ödeyen Kuralında Yer Alan

Kavramların İçeriği........................................................284

3.8.1.1. İndirilebilirlik...............................................284

3.8.1.2. Çifte İndirim.................................................285

3.8.2. Kuralın Yalnızca Çifte Mukimler Tarafından

Yapılan İndirilebilir Nitelikteki Ödemelere

Uygulanması..................................................................286

3.8.3. Kuralın Yalnızca Hibrit Uyumsuzluğa Yol Açan

Ödemelere Uygulanması ...............................................288

İÇİNDEKİLER

11

3.8.4. Çifte Mukim Ödeyen Kuralı Kapsamındaki Hibrit

Uyumsuzlukların Etkilerinin Giderilmesi......................289

3.9. Tavsiye 8: İçe Aktarılmış Uyumsuzluk Kuralı...........................290

3.9.1. İçe Aktarılmış Uyumsuzluk Kuralında Yer Alan

Kavramların İçeriği........................................................292

3.9.1.1. İçe Aktarılmış Uyumsuzluğu Doğuran

Ödeme ..........................................................293

3.9.1.2. Hibrit İndirim...............................................293

3.9.1.3. Hibrit İndirim ve İçe Aktarılmış

Uyumsuzluk Yaratan Ödeme Arasındaki

Bağlantı........................................................294

3.9.1.4. Takip ve Öncelik Kuralları ..........................295

3.9.1.4.1. Kurgulanmış İçe Aktarılmış

Uyumsuzluk Kuralı....................296

3.9.1.4.2. Doğrudan İçe Aktarılmış

Uyumsuzluk Kuralı....................296

3.9.1.4.3. Dolaylı İçe Aktarılmış

Uyumsuzluk Kuralı....................297

3.9.2. İçe Aktarılmış Uyumsuzlukların Etkilerinin

Giderilmesi ....................................................................297

3.9.2.1. Ön İnceleme .................................................300

3.9.2.2. Birinci Yöntemin/Aşamanın

Uygulanması ................................................300

3.9.2.3. İkinci Yöntemin/Aşamanın Uygulanması....303

3.9.2.4. Üçüncü Yöntemin/Aşamanın

Uygulanması ................................................306

3.9.3. Kuralın Kapsamı............................................................309

3.10. Tavsiye 9: Tasarım İlkeleri.........................................................310

3.10.1. Tasarım İlkeleri..............................................................313

3.10.1.1. Ülke Mevzuatı Kapsamında Ortaya

Çıkan Vergi Avantajını Tersine

Çevirmek Yerine Uyumsuzluğu

Gidermek......................................................314

3.10.1.2. Kapsayıcı Olmak..........................................314

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

12

3.10.1.3. Otomatik Olarak Uygulanmak .....................315

3.10.1.4. Kural Koordinasyonu Yoluyla Çifte

Vergilendirmeden Kaçınmak .......................315

3.10.1.5. Mevcut İç Hukuktaki Aksamayı En Aza

İndirmek.......................................................320

3.10.1.6. Uygulamada Açık ve Şeffaf Olmak .............320

3.10.1.7. Kuralların Her Ülkenin Vergi

Kanunlarına Dahil Edilmesi İçin Yeterli

Esnekliği Sağlamak......................................321

3.10.1.8. Vergi Mükellefleri/İdareleri İçin

Uygulanabilir Olmak ve Uyum

Maliyetlerini Asgari Düzeyde Tutmak.........322

3.10.2. Uygulama ve Koordinasyon ..........................................323

3.10.2.1. Tavsiyeler Konusunda Üzerinde

Anlaşmaya Varılmış Bir Rehberlik

Geliştirilmesi................................................323

3.10.2.2. Tavsiyelerin Uygulanmasında

(Zamanlamayı da İçerecek Şekilde)

Koordinasyonun Sağlanması........................324

3.10.2.3. Geçiş Kurallarının Geliştirilmesi .................325

3.10.2.4. Tavsiyelerin Etkili ve Tutarlı Bir Şekilde

Uygulanıp Uygulanmadığının Gözden

Geçirilmesi...................................................326

3.10.2.5. Ülkelerin Hibrit Finansal Araçlar ve

Hibrit İşletmelere Yönelik

Muamelelerine İlişkin Bilgi Alışverişi.........329

3.10.2.6. İlgili Bilgileri Vergi Mükelleflerine

Sunmaya Çalışmak.......................................333

3.10.2.7. Tavsiyelerin, 3 ve 4 No’lu Eylem Planları

Dahil Olmak Üzere BEPS Projesi

Kapsamındaki Diğer Eylemlerle

Etkileşiminin Dikkate Alınması...................333

3.11. Tavsiye 10: Kurgulanmış Düzenlemelerin Tanımı.....................336

3.11.1. Genel Tanım ..................................................................338

İÇİNDEKİLER

13

3.11.2.Kurgulanmış Düzenlemeler İçin Örnekler......................342

3.11.2.1. Hibrit Uyumsuzluk Yaratmak İçin

Tasarlanmış Ya Da Bu Amaçla

Oluşturulmuş Bir Planın Parçası Olan

Düzenlemeler...............................................342

3.11.2.2. Hibrit Uyumsuzluk Yaratmak İçin

Kullanılan Bir Koşul, Adım Ya Da İşlemi

İçeren Düzenlemeler ....................................343

3.11.2.3. Hibrit Uyumsuzluktan Kaynaklanan

Vergisel Avantajın Ön Plana Çıkarılması

Suretiyle Pazarlanan Düzenlemeler .............344

3.11.2.4. Öncelikle Hibrit Uyumsuzluğun Ortaya

Çıktığı Ülkede Mukim Mükelleflere

Pazarlanan Düzenlemeler.............................345

3.11.2.5. Hibrit Uyumsuzluğun Ortadan Kalkması

Durumunda Koşulları Değişir Nitelikteki

Düzenlemeler...............................................346

3.11.2.6. Hibrit Uyumsuzluk Gerçekleşmediğinde

Negatif Sonuç Doğuracak Düzenlemeler.....347

3.11.2.7. Mükellefin Bir Kurgulanmış

Düzenlemenin Tarafı Olmaması Hali ..........348

3.12. Tavsiye 11: İlişkili Kişiler, Kontrol Grubu ve Birlikte

Hareket Etme Kavramlarının Tanımları.....................................354

3.12.1. Genel Tanım ..................................................................357

3.12.1.1. Yatırıma Sahip Olma ...................................357

3.12.1.2. Kontrol Grubu..............................................364

3.12.1.3. İlişkili Kişiler ...............................................367

3.12.2. Çıkarların Toplanması ...................................................370

3.12.3. Birlikte Hareket Etme ....................................................370

3.13. Tavsiye 12: Diğer Tanımlar........................................................376

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

14

4. TÜRK VERGİ MEVZUATININ HİBRİT UYUMSUZLUK

DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE

DEĞERLENDİRİLMESİ..................................................................393

4.1. Bölüme Giriş: Genel Hatlarıyla Türk Kurumlar Vergisi

Sistemi........................................................................................393

4.2. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 1’de Yer Alan

Hibrit Finansal Araç Kuralının İrdelenmesi ...............................400

4.2.1. Hibrit Finansal Araç Kuralında Yer Alan

Kavramların Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde

Değerlendirilmesi ..........................................................400

4.2.1.1. İndirilebilirlik...............................................400

4.2.1.2. Vergilendirilmeme (Dâhil Edilmeme) .........405

4.2.2. Hibrit Finansal Araç Kuralının Kapsamına Giren

Finansal Düzenlemelerin Türk Vergi Mevzuatı

Çerçevesinde Değerlendirilmesi....................................415

4.2.2.1. Hibrit Finansal Araçlar.................................415

4.2.2.2. Hibrit Transferler .........................................422

4.2.2.3. İkame Ödemeler...........................................428

4.2.3. Hibrit Finansal Araç Kuralına İlişkin Tavsiye 1’in

Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde

Değerlendirilmesi ..........................................................429

4.2.3.1. Birincil Kural ...............................................429

4.2.3.2. İkincil/Koruyucu Kural................................442

4.2.3.3. Kuralın Kapsamı ..........................................447

4.2.3.4. Kuralın İstisnaları.........................................448

4.3. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 2’de Yer Alan

Finansal Araçlara Yönelik Vergisel Muamelelere İlişkin

Kuralların İrdelenmesi................................................................458

4.3.1. İndirilebilir Nitelikteki Ödemeler Bakımından

İstisna Uygulanmaması..................................................459

4.3.2. Hibrit Transferler Bakımından Mahsup İmkânının

Sınırlandırılması ............................................................460

İÇİNDEKİLER

15

4.4. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 3’te Yer Alan

İhmal Edilmiş Hibrit Ödemelere İlişkin Kuralların

İrdelenmesi .................................................................................464

4.4.1. İhmal Edilmiş Hibrit Ödemeler Kuralında Yer Alan

Kavramlara İlişkin Değerlendirme ................................464

4.4.2. İhmal Edilmiş Hibrit Ödemelere İlişkin Birincil ve

İkincil/Koruyucu Kuralların Türk Vergi Mevzuatı

Çerçevesinde Değerlendirilmesi....................................469

4.5. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 4’te Yer Alan

Ters Hibritlere İlişkin Kuralların İrdelenmesi............................472

4.5.1. Ters Hibrit Kuralında Yer Alan Kavramların Türk

Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi..........472

4.5.2. Ters Hibrite İlişkin Birincil Kuralın Türk Vergi

Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi....................483

4.6. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 5’te Yer Alan

Ters Hibitlere Yönelik Vergisel Muameleler Üzerine Özel

Tavsiyelerin İrdelenmesi ............................................................484

4.7. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 6’da Yer Alan

İndirilebilir Hibrit Ödemelere İlişkin Kuralların İrdelenmesi ....488

4.7.1. İndirilebilir Hibrit Ödemeler Kuralında Yer Alan

Kavramların Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde

Değerlendirilmesi ..........................................................488

4.7.2. İndirilebilir Hibrit Ödemelere İlişkin Birincil ve

İkincil/Koruyucu Kuralların Türk Vergi Mevzuatı

Çerçevesinde Değerlendirilmesi....................................489

4.8. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 7’de Yer Alan

Çifte Mukim Ödeyenlere İlişkin Kuralların İrdelenmesi............491

4.9. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 8’de Yer Alan

İçe Aktarılmış Uyumsuzluklara İlişkin Kuralların

İrdelenmesi .................................................................................494

4.9.1. İçe Aktarılmış Hibrit Uyumsuzluk Kuralında Yer

Alan Kavramların Türk Vergi Mevzuatı

Çerçevesinde Değerlendirilmesi....................................495

4.9.2. İçe Aktarılmış Uyumsuzluklara İlişkin Birincil

Kuralın Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde

Değerlendirilmesi ..........................................................496

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

16

4.10. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 9’da Yer Alan

Tasarım İlkelerine İlişkin Kuralların İrdelenmesi ......................498

4.11. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 10’da Yer Alan

Kurgulanmış Düzenlemelerin Tanımına İlişkin Kuralların

İrdelenmesi .................................................................................503

4.12. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 11’de Yer Alan

İlişkili Kişiler, Kontrol Grubu ve Birlikte Hareket Etme

Kavramlarının Tanımına İlişkin Kuralların İrdelenmesi ............507

4.12.1 Kontrol Grubu................................................................508

4.12.2. İlişkili Kişiler.................................................................510

4.13. Türk Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Tavsiye 12’de Yer Alan

Diğer Tanımlara İlişkin Kuralların İrdelenmesi .........................514

5. SONUÇ ................................................................................................523

6. KAYNAKÇA.......................................................................................543

7. EKLER ................................................................................................591

EK-1. Karşılaştırma tablosu..................................................................591

Aberbach, Kenneth (2009) ‘Treatment of Hybrid Securities’: Proceedings of

the IFC Workshop on "Challenges to Improve Global Comparison of

Securities Statistics", Vol. 29, 114-117.

Adams, Charles (2001) For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization, Oxford, Madison Books.

Adıgüzel, Burak (2017) ‘6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Sermaye

Piyasası Aracı Kavramı’, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi,

3(1), 1-8.

Adıgüzel, Burak (2019) Sermaye Piyasası Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Adalet

Yayınevi.

Agencia Tributaria (2021) Practical Handbook for Companies 2021.

<https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/en_gb/Ayuda/21Manual/200.shtml> s.e.t. 29.07.2022.

Akçaoğlu, Ertuğrul (2012) ‘ABD Vergi Hukukunda Özün Şekle Üstünlüğü

İlkesi’, Ankara Barosu Dergisi, (2), 169-186.

Akdağ, Yusuf (2014) ‘Finansman Gider Kısıtlaması’, Vergi Raporu, (172),

54-63.

Akdoğan, Abdurrahman (2020) Kamu Maliyesi, 21. Baskı, Ankara, Gazi

Kitabevi.

Akdoğan, Abdurrahman (2021) Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 15.

Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi.

Akıncı, Elif (2018) ‘Tarihsel Perspektifte Limited Şirket Kavramı’, İstanbul

Hukuk Mecmuası, 76(2), 481-502.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

544

Akkaya, Mustafa (2002) Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım, Ankara,

Turhan Kitabevi.

Akkaya, Mustafa ‘Vergi Borcunu Etkileme Çabalarının Anayasal Vergilendirme İlkeleri Kaşsısındaki Konumu’: İçinde: Yaltı, Billur (Editör)

(2014) Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, Uluslararası Vergi Hukuku

Konferansları Serisi-2, İstanbul, Beta Yayınları, 25-44.

Aksoy, Mine (2008) ‘Açığa Satış, Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri, Türkiye

ve Dünya Uygulamalarının Karşılaştırılması’ (Yayınlanmamış Doktora

Tezi), Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Aksoy, Mine/Uysal, Özgür/Karatepe, Selin (2011) ‘Hisse Senedi Ödünç İşlemleri ve Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası: Hisse Senedi Ödünç

Komisyon Oranları ve Açığa Satış İlişkisi’, İstanbul Üniversitesi İktisat

Fakültesi Mecmuası, 61(2), 187-216.

Aktaş, Betül (2019) İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu, İstanbul, On İki

Levha Yayıncılık.

Aktaş, Hüseyin/Karğın, Mahmut (2018) İşletme Yönetimi, Ankara, Gazi

Kitabevi.

Aktuğ, Muhammet/Öz, Ersan (2021) ‘Küresel Vergi Şeffaflığının Artırılmasında Uluslararası Bilgi Paylaşımının Rolü’, Uluslararası Yönetim

İktisat ve İşletme Dergisi, 17(1), 115-148.

Alkan, Ufuk ‘Finansman Kaynakları ve Yöntemleri’: Münyas, Turgay (Editör) (2018) Finansal Yönetim ve Portföy Yönetim Teorisi, Ankara, Seçkin Yayınları, 157-181.

Allen, Christina (2017) ‘The Difficult Imported Mismatch Rules: BEPS Action 2 Recommendations’, Derivatives & Financial Instruments, 19(6),

[online].

Almond, Charles L. (1974) ‘The Original Issue Discount Deduction In

Bonds-for-Noncash Property Exchanges’, Vanderbilt Law Review, 27,

1179-1215.

6. KAYNAKÇA

545

Alper, Değer (2003) ‘Finans Mühendisliği’, Journal of Management and Economics Research, 1(1), 1-16.

Alper, Değer/Poroy Arsoy, Aylin (2009) ‘Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri’, Mali Çözüm Dergisi, (94), 59-78.

Altaş, Gökben (2013) ‘Gelişmiş Ülkelerde Mevduat ve Yatırım Bankacılığının Ayrılması’, Sermaye Piyasasında Gündem, 132, 6-25.

Altay, Asuman (2019) Kamu Maliyesi, 5. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları.

Altay, Erdinç (2015) ‘Knight Belirsizliği: Risk ve Muğlaklığın Borsa İstanbul Aşırı Getiri Oranları Üzerindeki Etkisi’, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 9(2), 45-72.

Alvarez, Montserrat Hermosin ‘Hybrid Mismatch Arrangements – Recommendations for Domestic Law’: Kraft, Wolfgang W./Striegel, Andreas

(Editörler) (2019) WCLF Tax und IP Gesprächsband 2017, Wiesbaden,

Springer Fachmedien Wiesbaden, 235-266.

Amba-Rao, Sita C. (1993) ‘Multinational Corporate Social Responsibility,

Ethics, Interactions and Third World Governments: An Agenda for the

1990s’, Journal of Business Ethics, 12(7), 553-572.

Anbar, Adem (2011) Yapılandırılmış Finans, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Antebi, Galia/Krauthamer, Nina (2015) ‘Debt vs. Equity: Comparing the

Hewlett-Packard Appeal Arguments to the Pepsico Case’, Journal of

Taxation & Regulation of Financial Institutions, 28(6), 9-16.

Antebi, Galia/Lobo, Kenneth (2017) ‘Debt v. Equıty: Judicial Factors Still

Applicable Post-§385 Regulations’, Insights, 4(2), 42-46.

Apaydın, Eylem (2016) ‘Common Law'da Trust Kavramı ve Civil Law'da

Trust Alanında Güncel Gelişmeler’, Legal Hukuk Dergisi, 14(160),

1791-1838.

Arda, Esma (2021) Risk Yönetiminde Aktife Dayalı Finansal Enstrümanlar

ve Portföy Optimizasyonu, İstanbul, Efe Akademi.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

546

Arnold, Brian J./McIntyre, Michael J. (2002), International Tax Primer,

2nd Edition, The Hague, Kluwer Law International.

Arpacı, Altar Ömer (2010) ‘Kurumlar Vergisi Mükellefi Olarak İktisadi

Kamu Kuruluşları ile Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler’,

Mali Çözüm, 97, 167-184.

Arslan, Ahmet Gökhan (2019) ‘Altyapı Yatırımlarının Sermaye Piyasası

Araçlarıyla Finansmanı ve Kurumsal Yatırımcıların Rolü’ (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Arslanlı, Halil (1960) Anonim Şirketler, I. Umumî Hükümler, 3. Baskı, İstanbul, Fakülteler Matbaası.

Artar, Yusuf ‘Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşmada Otomatik

Bilgi Değişiminin Rolü ve Önemi’: Özcan, Yunus/Karakaya, Gencay

(Editörler) (2019) Bir Değer Aracı Olarak Bilgi - Disiplinler arası Güncel Yaklaşımlar, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 247-258.

Atamer, Yeşim/Altunbaşak Sancak, Zahide (2019) ‘Hisse Satım Sözleşmelerinde Sonuca Katılmalı Fiyat Düzenlemeleri (Earn-Out Klozları) –

Mukayeseli Bir İnceleme’, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 35(3),

97-133.

Ateş, Leyla (2011) Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme, Ankara, Turhan Kitabevi.

Ateş, Leyla (2015a) ‘Vergisel Bilgilerin Otomatik Değişimi Standardı ve Türkiye’, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(4), 665-682.

Ateş, Leyla (2015b) ‘Türk Vergi Hukukunun Uluslararası Finansal Hesap

Bilgilerinin Otomatik Değişimi Standardına Uyumu’, 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2015, 493-504.

Ateş, Leyla (2017) ‘Assessing BEPS: Origins, Standards, and Responses–

Turkish Report’, Annual IFA Congress, Rio De Janeiro, Brazil. IFA

Cahiers de Droit Fiscal International, 102, 765-788.

6. KAYNAKÇA

547

Ateş, Sinem ‘Vergiden Kaçınma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi’:

Karabulut, Şahin (Editör) (2021) Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali

ve Finansal Uygulamalar, Ankara, Gazi Kitabevi, 287-308.

Ateşağaoğlu, Erdem (2012) Vergi Hukuku Bakımından Anonim Şirketlerde

Kâr Payı Dağıtımı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Auerbach, Alan J. (2006) ‘Who Bears the Corporate Tax? A Review of What

We Know’, Tax Policy and the Economy, 20, 1-40.

Ault, Hugh J./Arnold, Brian J. ‘Protecting the Tax Base of Developing Countries: An Overview’: Trepelkov, Alexander/Tonino, Harry/Halka,

Dominika (Editörler) (2017) United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting Tax Base of Developing Countries, 2nd Edition, New

York, United Nations, 1-59.

Australian Government The Board of Taxation (2020) Review of Corporate Tax Residency. <https://taxboard.gov.au/sites/taxboard.gov.au/files/2020-10/Signed%20-%20Final%20report%20-%20Review%20of%20Corporate%20Tax%20Residency.pdf> s.e.t.

28.07.2022.

Australian Taxation Office (2017) Residency Requirements for companies,

Corporate Limited Partnerships and Trusts.

<https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/Indetail/residency/residency-requirements-for-companies,-corporate-limited-partnerships-and-trusts/?page=1#Companies> s.e.t. 28.07.2022.

Avi-Yonah, Reuven S. (2015) ‘Who Invented the Single Tax Principle?: An

Essay on the History of US Treaty Policy’, N. Y. L. Sch. L. Rev., 59(2),

305-315.

Avi-Yonah, Reuven S. (2022) ‘The Single Tax Principle’, University of Michigan Public Law Research Paper No. 22-024.

Ayan, Özge (2021) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kuruluşu, Ankara,

Adalet Yayınevi.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

548

Aydemir Uslu, İtibar (2019) ‘Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kurallarının

Güçlendirilmesi: BEPS ve ATAD Projelerindeki ve Türk Mevzuatındaki Düzenlemeler’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, 25(2), 1389-1415.

Aydeniz, E. Şule ‘AB Sürecinde Türkiye'deki Kobi'ler İçin Yeni Bir Finansman İmkanı: Mezzanine (Köprü) Finansmanı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği’: Gençyılmaz, Güneş (Editör) (2006) 3. KOBİ’ler ve Verimlilik

Kongresi Kongre Kitabı, İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları Yayın No. 58, 73-79.

Aydın, Erkan (2015) ‘Girişim Sermayesi Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Vergilendirilmesi’, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 37(2), 57-82.

Babuşçu, Şenol ‘Finansal Piyasa Araçları’: Gündoğdu, Aysel (Editör) (2021)

Finansal Yönetim, 3. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 72-97.

Banerjee, Subhabrata Bobby (2007) Corporate Social Responsibility: The

Good, the Bad, and the Ugly. Cheltenham, Edward Elgar Publishing.

Bankman, Joseph (2000) ‘The Economic Substance Doctrine’, S. Cal. l.

Rev., 74(5), 5-30.

Barker, William B. (2008) ‘The Ideology of Tax Avoidance’, Loy. U. Chi.

LJ, 40(2), 229-251.

Başaran Yavaşlar, Funda/Kahraman, Abdullah ‘Türkiye Bakımından Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Makul Strateji’: Başaran

Yavaşlar, Funda/Berksoy, Turkay/Güneş, Gülsen/Doğrusöz, Bumin/Kapucu, Gizem (Editörler) (2018) VEHUP 2. Yıllık Kongresi -

Dolaysız Vergilerin Dolanılmasıyla Mücadelede Türkiye ve Avrupa

Birliği arasında İşbirliği Stratejileri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık,

203-235.

Başaran Yavaşlar, Funda/Sevgin, Mustafa/Uyanık, Namık Kemal ‘Turkey’: Dourado, Ana Paula (Editör) (2017) Tax Avoidance Revisited:

Exploring the Boundaries of AntiAvoidance Rules in the EU BEPS

6. KAYNAKÇA

549

Context, Amsterdam, IBFD, 695-735, [e-book]. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1690742&site=ehost-live> s.e.t.

18.10.2022.

Bayar, Yılmaz/Yıldırım, Murat (2013) ‘Ulusal Varlık Fonlarının Regülasyonuna Yönelik Çabalar: Santiago Prensipleri’, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 50(585), 67-80.

Beebeejaun, Ambareen (2020) ‘The Double Irish and Dutch Sandwich Strategies and Tax Avoidance in Mauritius’, Journal of Money Laundering

Control, 24(4), 737-751.

Bender, Tanja/Broekhuijsen, Dirk (2015) The Relationship between Corporate Social Responsibility and International Tax Avoidance, Leiden

Unıversity–Leiden Law School-Working Paper, DOI:

10.2139/ssrn.2873611.

Berber Villeneuve, Ege ‘Turkey’: Lang, Michael/Rust, Alexander/Schuch,

Josef/Staringer, Claus/Owens, Jeffrey/Pistone, Pasquale (Editörler)

(2016) GAARs: A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS

World, Amsterdam, IBFD, 725-740, [e-book]. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1553369&site=ehost-live> s.e.t.

18.10.2022.

Bienz, Carsten/Walz, Uwe (2010) ‘Venture Capital Exit Rights’, Journal of

Economics & Management Strategy, 19(4), 1071-1116.

Bilici, Nurettin (2020) ‘Peçeleme mi, Muvazaa mı, Kaçınma mı?’, Prof. Dr.

Nami Çağan Anısına Armağan, Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları,

124-143.

Blanchard, Kim (2000) ‘Hybrid Benefits Denied’, International Tax Review,

11(8), 47-49.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

550

Blanchard, Kimberly (2015) ‘The Tax Significance of Legal Personality: A

US View’, New York University School of Law Spring 2015 Colloquium on Tax Policy and Public Finance.

<https://www.law.nyu.edu/sites/default/files/upload_documents/Kimberly%20S.%20Blanchard2.pdf> s.e.t. 14.09.2022.

Boidman, Nathan/Kandev, Michael N. (2014) ‘BEPS on Hybrids: A Canadian Perspective’, Tax Notes International, 74, 1233-1244.

Borghino, Jeff (2013) ‘Debt vs. Equity in the Tax Court’, The Tax Adviser,

01.02.2013. <https://www.thetaxadviser.com/issues/2013/feb/clinicstory-01.html> s.e.t. 31.07.2021.

Bos, Jesse (2019) ‘The Anti-Hybrid Rules of the ATAD II in the Light of

Primary EU Law’, (Master Thesis), Tilburg University, School of Economics and Management.

Boz, M. Fatih (2021) Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri, Ankara,

Gazi Kitabevi.

Brabazon, Michael (2018) ‘BEPS Action 2: Trusts as Hybrid Entities’, British Tax Review, 2, 211-242.

Brauner, Yariv ‘Uluslararası Bakış Açısıyla BEPS: BEPS Nedir?’ (Çev.

Yaltı, Ayça): Yaltı, Billur (Editör) (2018) Vergilendirmede Matrah

Aşındırma ve Kâr Kaydırma (BEPS), İstanbul, Beta Yayınları, 1-36.

Brothers, Joseph P. (2014) ‘From the Double Irish to the Bermuda Triangle’,

Tax Analysis, 24, 687-695.

Brown, Karen B. ‘Comparative Regulation of Corporate Tax Avoidance: An

Overview’: Brown, Karen B. (Editör) (2012) A Comparative Look at

Regulation of Corporate Tax Avoidance, Dordrecht, Springer, 1-21.

Bundgaard, Jacob (2017a) ‘Convertible Debt Instruments in International

Tax Law-Part I’, Eurpean Taxation, 57(4), 137-144.

Bundgaard, Jacob (2017b) ‘Convertible Debt Instruments in International

Tax Law-Part 2’, European Taxation, 57(5), 208-216.

6. KAYNAKÇA

551

Bundgaard, Jacob/Schmidt, Peter K. ‘Denmark’: Dourado, Ana Paula (Editör) (2017) Tax Avoidance Revisited: Exploring the Boundaries of AntiAvoidance Rules in the EU BEPS Context, Amsterdam, IBFD, 261-

284, s. 261-262, [e-book]. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1690742&site=ehost-live> s.e.t.

18.10.2022.

Bundgaard, Jacob/Tell, Michael/Jensen, Steffen B./Weber, Katja

D./Bjerksund, Petter/Stensland, Gunnar/Vamråk, Ingebjørg/Hilling, Axel/Vilhelmsson, Anders (2016) Trends in Financial Market Innovations: The Role of Taxes. Copenhagen Research Group On International Taxation - CORIT Discussion Paper No. 17. 2016.

Buz, Funda/Ferhatoğlu, Emrah (2021) ‘Grup Vergilendirme Rejimi ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Grup Vergilendirme Rejimi Uygulaması’,

Vergi Sorunları Dergisi, 44(389), 44-55.

Bärsch, Sven-Eric (2012) Taxation of Hybrid Financial Instruments and the

Remuneration Derived Therefrom in an International and Cross-Border

Context: Issues and Options For Reform, Verlag, Springer.

Calamos, John P. (2017) Convertible Securities, Structures, Valuation, Market Environment, and Asset Allocation, Calamos Investments LPP, Naperville. <https://www.calamos.com/globalassets/media/documents/market-insights/convertiblesecurities.pdf> s.e.t. 06.08.2022.

Can, Halil/Güney, Semra (2018) Genel İşletme, 4. Baskı, Ankara, Siyasal

Kitabevi.

Canyaş, Oytun (2013) ‘Vergi Yargılaması Hukukunda Norm Çatışması’, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 3(2), 127-152.

Carter, James T. (1934) ‘Tax Saving versus Tax Evasion’, Virginia Law Review, 20(3), 307-325.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

552

Cassanos, Robert (2015) ‘Untangling the BEPS Hybrid Mismatch Rules,

Part I’, Tax Notes, Special Reports, s. 544. <https://www.taxnotes.com/tax-notes-federal/base-erosion-and-profit-shifting-beps/untangling-beps-hybrid-mismatch-rules-part-1/2015/08/03/qzhg> s.e.t.

02.09.2022.

Ceylan, Ali (2004) ‘Tahvil Piyasaları’: Aydın, Nurhan (Editör) Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi

Yayını No: 1581.

Choudhry, Moorad (2004) Corporate Bonds and Structured Financial Products, Saint Louis, Elsevier.

Christ, Matthew R. (2006) The Bad Citizen in Classical Athens, Cambridge,

Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9780511618277.

Connors, Peter J./Woll, Glenn H.J. ‘Hybrid Instruments - Current Issues’:

Freeman, Louis S. (Editör) (1999) Tax Strategies for Corporate Acquisitions, Dispositions, Spin-Offs, Joint Ventures, Financings, Reorganizations & Restructurings, New York, Practising Law Institute.

Coşkun, Yener (2012) ‘Repo ve Ters Repo Düzenlemeleri: Banker Krizi

Sonrası Ortaya Çıkışı ve Finansal Başarısızlık Dersleri Işığında Politika

Önerileri’, Business & Economics Research Journal, 3(1), 59-90.

Coşkun Karadağ, Neslihan ‘Hukuki Güvenlik İlkesinin Vergi Planlamasında Taşıdığı Anlam Üzerine Bir Değerlendirme’: Akçaoğlu, Ertuğrul/Solak Akman, İnci (Editörler) (2009) Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları, 693-747.

Coto, Ana/Baz, Miguel (2021) ‘Spain Implements ATAD II – Our Observations’, DLA Piper, 30.04.2021. <https://www.dlapiper.com/en/belgium/insights/publications/2021/04/spain-implements-atad-ii-our-observations/> s.e.t. 13.10.2021.

Coyle, Brian (2000) Capital Structuring, Illinois, The Chartered Institute of

Bankers.

6. KAYNAKÇA

553

Coyle, Brian (2002) Hybrid Financial Instruments, Kent, Global Professional

Publishing.

Çatakoğlu, Buket (2016a) ‘Tahvillere Sağlanan Kâr Payı Hakkı ve Hak Sahiplerinin Korunması’, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, 22(3), 711-734.

Çatakoğlu, Buket (2016b) Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Borçlanma

Araçları, Ankara, Seçkin Yayınları.

Çeliktaş, İlyas (2007) ‘Yatırım Ortaklıklarına Hakim Olan İlkeler’, E-Akademi, 64, <http://www.e-akademi.org/incele.asp?konu=YATIRIM%20ORTAKLIKLARINA%20HAK%DDM%20OLAN%20%DDLKELER&kimlik=1180782012&url=makaleler/iceliktas-2.htm> s.e.t. 03.10.2022.

Çetin Gerger, Güneş (2011) Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum,

İstanbul, Legal Yayıncılık.

Çetiner, Selma (2010) ‘Hukukumuzda “Aile” Kavramı’, Terazi Hukuk Dergisi, 5(41), 61-69.

Çikot, Özcan (2008) ‘Devlet Yatırım Fonları’, Sermaye Piyasasında Gündem

Dergisi, 67, 7-20.

Danicz, Linda ‘Purpose of and Policy Considerations for Implementing Hybrid Mismatch Rules’: Lang, Michael/Pinetz, Erik/Schaffer, Erich (Editörler) (2017), Limiting Base Erosion, Series on International Tax Law,

Vol. 104, Austria, Linde Verlag GmbH.

Darby, Joseph/Lemaster, Kelsey (2007) ‘Double Irish More Than Doubles

the Tax Saving: Hybrid Structure Reduces Irish, US and Worldwide

Taxation’, Practical US/International Tax Strategies, 11(9), 2-16.

De Boer, Reinout A./Boulogne, G. Frederik ‘Country Reports: The Netherlands’: Maisto, Guglielmo (Editör) (2012) Taxation of Intercompany

Dividends under Tax Treaties and EU Law, Amsterdam, IBFD, 771-

867.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

554

De Boer, Reinout A./Marres, Otto (2015) ‘BEPS Action 2: Neutralizing the

Effects on Hybrid Mismatch Arrangements’, Intertax, 43(1), 14-41.

De Boer, Reinout A./Molenaars, Michael L. (2010) ‘Netherlands The Tax

Treatment of Bad Debt Risk in Respect of Intra-Group Loans: The

Score So Far’, Derivatives and Financial Instruments, 12(6), 167-173.

De Broe, Luc (2014) ‘At Last, Some Output On The Fight Against Double

Non-Taxation’, EC Tax Rev., 23, 310-312.

De Lillo, Francesco ‘In Search of Single Taxation: The Twilight of an Idol?’:

Wheeler, Joanne (Editör) (2017) Single Taxation?, Amsterdam, IBFD.

De Spiegeleer, Jan/Schoutens, Wim/Van Hulle, Cynthia (2014) The Handbook of Hybrid Securities: Convertible Bonds, Coco Bonds, and Bailin, West Sussex, John Wiley & Sons.

Değertekin, Efsun Ayça (2008) ‘Alternatif Yatırım Araçları’, Sermaye Piyasasında Gündem, 66, 7-17.

Değirmendereli, Ali (2020) Türk Vergi Sistemi, Ankara, Seçkin Yayınları.

Doğru, Halil (2007) ‘Basel II ve IAS 39 Muhasebe Standardı Çerçevesinde

Menkul Kıymetleştirme İşleminin Türkiye’de Banka ve Diğer Kaynak

Şirketlerin Bilanço ve Sermaye Yeterliliği Yükümlülüklerine Etkileri’,

Bankacılar Dergisi, 62(2007), 44-58.

Domaniç, Hayri (1978) Anonim Şirketler, İstanbul, Eğitim Yayınları.

Domingo, Maria S. (2019) ‘Hybrid Mismatch.com; Neutralizing the Tax Effects of Hybrid Mismatch Arrangements’, Ne. J. Legal Stud., 38, 1-44.

Dourado, Ana Paula (2015) ‘Aggressive Tax Planning in EU law and in the

light of BEPS: The EC Recommendation on Aggressive Tax Planning

and BEPS Actions 2 and 6’, Intertax, 43(1), 42-57.

Dourado, Ana Paula ‘The Meaning of Aggressive Tax Planning and Avoidance in the European Union and the OECD’: Englisch, Joachim (Editör) (2016) International Tax Law: New Challenges to and from Constitutional Legal Pluralism, Amsterdam, IBFD, 253-278, [e-book].

6. KAYNAKÇA

555

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,sso&db=nlebk&AN=1619996&lang=tr&site

=ehost-live> s.e.t. 19.10.2022.

Du Plessis, Izelle (2009) ‘The Residence of a Trust for South African Income

Tax Purposes’, SA Mercantile Law Journal, 21(3), 322-343.

Dursun, Hasan (2019) ‘Amerika Birleşik Devletleri’nde Vergide Kanunilik

İlkesi ve Alınacak Dersler’, Anayasa Yargısı, 36(2), 167-251.

Dziurdź, D. Kasper (2013) ‘Circularly Linked Rules Countering Deduction

and Non-Inclusion Schemes: Some Thoughts on a Tie-Breaker Test’,

Bulletin For International Taxation, 67(6), 306-310.

Easson, Alexander/Thuronyi, Victor ‘Fiscal Transparency’: Thuronyi, Victor (Editör) (1998) Tax Law Design and Drafting, Vol. 2, Washington

D.C., International Monetary Fund, 925-968.

Edizdoğan, Nihat (2007) Kamu Maliyesi, 9. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın

Dağıtım.

Eiger, D. Ze'-ev/Green, Peter/Humphreys, Thomas/Jennings-Mares, Jeremy (2015) Hybrid Securities: An Overview, Practical Law, Multijurisdictional Guide 2015/2016. <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-517-1581?__lrTS=20220810195434374&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a382640> s.e.t. 10.08.2022.

Engers, Torsten ‘Çok Uluslu Şirketlerde Borç Finansmanı’ (Çev. Yaltı,

Ayça): Başaran Yavaşlar, Funda/Üzeltürk, Hakan/Güneş, Gülsen/Doğrusöz, Bumin/Gümüşkaya, Gamze (Editörler) (2018) VEHUP I. Yıllık

Kongresi, Uluslararası Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 43-50.

Erdem, Metin/Şenyüz, Doğan/Tatlıoğlu, İsmail (2020) Kamu Maliyesi, 15.

Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

556

Eroğlu, Onur (2014) Kurumlar Vergisinde Vergi Planlaması, Bursa, Ekin

Basım Yayın Dağıtım.

Ertem, Üner (2015) Uluslararası Finansman, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

European Commission (2007) Mezzanine Finance: Final Report [on-line].

[Cit. 2008-29-09]. <http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/financing/docs/roundtable_mezzanine_2007.pdf> s.e.t. 08.08.2022.

European Commission (2015) Fair and Efficient Corporate Tax System in

the European Union: 5 Key Areas for Action. SWD (2015) 121 Final.

Fama, Eugene F./French, Kenneth R. (2002) ‘The Equity Premium’, The

Journal of Finance, 57(2), 637-659.

Ferhatoğlu, Emrah (2015) ‘BEPS Projesinin Vergi Anlaşmaları Hukukunda

Hibrit Finansal Araç Sorununa Etkisi’, Vergi Sorunları Dergisi, 326,

17-30.

Fettahoğlu, Sibel/Fettahoğlu, Abdurrahman (2018) İşletme Finansmanı, 4.

Baskı, Kocaeli, Umuttepe Yayınları.

Finnerty, Chris/Merks, Paulus/Petriccione, Mario/Russo, Raffaele (2007)

Fundamentals of International Tax Planning, Amsterdam, IBFD.

Franzoni, Luigi Alberto ‘Tax Evasion and Tax Compliance: Bouckaert,

Boudewijn/De Geest, Gerrit (Editörler) (2000) Encyclopedia of Law

and Economics, Cheltenham, Edward Edgar, 51-94.

Freedman, Judith (2007) ‘Interpreting Tax Statutes: Tax Avoidance and the

Intention of Parliament’, Law Quarterly Review, 123(2007), 53-90.

Friedmann, Wolfgang (1958) ‘Tüzel Kişilik Nazariyeleri ve Tatbikat’ (Çev.

Ansay, Tuğrul), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1),

50-66.

6. KAYNAKÇA

557

Fuest, Clemens/Spengel, Christoph/Finke, Katharina/Heckemeyer,

Jost/Nusser, Hannah (2013) Profit shifting and'aggressive'tax planning by multinational firms: Issues and options for reform. ZEW-Centre

for European Economic Research Discussion Paper, (13-078).

Gedik, Gülşen (2019) Grup Şirketlerinin Vergilendirilmesi Sistemleri ve

Konsolidasyon, 2. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2016) Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere

İlişkin Model Anlaşma (Kısaltılmış Basım), Ankara.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2021) Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme

Rehberi. Ankara, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Yayın

No: 1.

Gelir İdaresi Başkanlığı (2022) Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi, Mükellef

Hizmetleri Daire Başkanlığı, Yayın No: 430.

<https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/kurumlar_vergisi_rehberi_2022.pdf > s.e.t. 26.02.2023

Gökbel, Doğan (2011) Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, Ankara, Seçkin Yayıncılık.

Gökçay, Şerif Emre (2018) Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesinin

Kapsamı, Niteliği ve Sınırları, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Gravelle, Jennifer (2013) ‘Corporate Tax Incidence: Review of General

Equilibrium Estimates and Analysis’, National Tax Journal, 66(1), 185-

214.

Green, Richard (1984) ‘Investment, Incentıves, Dept And Warrant’, Journal

of Financial Economics, 13(1), 115-136. doi:10.1016/0304-

405x(84)90034-5.

Greenaway, Thomas D./Marion, Michelle L. (2012) ‘A Simpler Debt-Equity Test’, Tax Law., 66(1), 73-112.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

558

Gribnau, Hans (2015) ‘Corporate Social Responsibility and Tax Planning:

Not by Rules Alone’ Social & Legal Studies, 24(2), 225-250.

Grinberg, Itai (2015) ‘The New International Tax Diplomacy’, Geo. lJ, 104,

1137-1196.

Gunn, Alan (1977) Tax Avoidance, Mich. L. Rev., 76(5), 733-767.

Gutmann, Daniel ‘Vergiden Kaçınmanın Tanımlanması’, (Çev. Özgenç, Selçuk): Yaltı, Billur (Editör) (2014) Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi,

Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi-2, İstanbul, Beta Yayınları, 1-12.

Güçlü, Mehmet (2018) ‘Ulusal Varlık Fonları: Türkiye Ekonomisi İçin Bir

Değerlendirme’, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(1), 39-53.

Gülgün, Sabahettin (2022) Vergiye Karşı Direnme Biçimlerinden Agresif

Vergi Planlaması, Ankara, Yetkin Yayınları.

Günay, Süleyman Gökhan (2019) Finansal Yönetimin İlkeleri, Ankara, Gazi

Kitabevi.

Harberger, Arnold C. (1962) ‘The Incidence of the Corporation Income

Tax’, Journal of Political Economy, 70(3), 215-240.

Hardeck, Inga/Wittenstein, Patrick U. (2018) ‘Assessing the Tax Benefits

of Hybrid Arrangements—Evidence from the Luxembourg Leaks’, National Tax Journal, 71(2), 295-334.

Harris, Peter A. ‘Neutralizing Effects of Hybrid Mismatch Arrangements’:

Trepelkov, Alexander/Tonino, Harry/Halka, Dominika (Editörler)

(2017) United Nations Handbook on Selected Issues in Protecting Tax

Base of Developing Countries, 2nd Edition, New York, United Nations,

215-328.

Helminen, Marjaana (2010) The International Tax Law Concept of Dividend. Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International B.V.

6. KAYNAKÇA

559

Her Majesty Revenue & Customs (2022) International Manual,

INTM120060 - Company Residence: the Case Law Rule - Central Management and Control. <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm120060> s.e.t. 29.07.2022.

Hershey, Mark A. (1993) ‘Face Value Exchanges, Original Issue Discount,

and Elimination of the LTV Risk: In re Chateaugay Paints a Legal

Landscape’, Vill. L. Rev., 38, 801-824.

Hoffman, William H. (1961) ‘The Theory of Tax Planning’, The Accounting

Review, 36(2), 274-281.

Hoi, Chun Keung Hoi/Wu, Qiang/Zhang, Hau (2013) ‘Is Corporate Social

Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from

irresponsible CSR Activities’, The Accounting Review, 88(6), 2025-

2059, DOI: 10.2308/accr-50544.

Hoor, Oliver R. (2020) ‘Hybrid Mismatch Rules in Luxembourg’, Revue de

Droit Fiscal, (6), 21-41.

IMF (2013) World Economic and Financial Surveys, Fiscal Monitor–Taxing

Times, Washington D.C., International Monetary Fund.

Inland Revenue Board of Malaysia (2011) Residence Status of Companies

and Bodies of Persons, Public Ruling No. 5/2011. <https://phl.hasil.gov.my/pdf/pdfam/PR5_2011.pdf> s.e.t. 29.07.2022.

Inland Revenue Board of Malaysia (2020) Taxation of Trusts, Public Ruling

No. 9/2020. <https://phl.hasil.gov.my/pdf/pdfam/PR_09_2020.pdf>

s.e.t. 02.10.2022.

International Relations Department of the Japan Federation of Certified

Public Tax Accountants’ Associations (2018) Guide to Japanese

Taxes. <https://www.nichizeiren.or.jp/eng/pdf/GuidetoJapaneseTaxes2018.pdf> s.e.t. 29.07.2022.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

560

Irish Tax and Customs (2022) Tax and Duty Manual, Company Residence

in the State Part 02-02-03. <https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-tax-corporation-tax/part-02/02-02-

03.pdf> s.e.t. 29.07.2022.

Işık, Hüseyin (2014) Uluslararası Vergilendirme, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Işık, Hüseyin (2021) ‘Uluslararası Ortak Vergi İncelemeleri ve Türkiye İçin

Öneriler’, İzmir Barosu Dergisi, 86(2), 15-44.

İbiş, Cemal (2004) ‘Türk Hukukunda Hisse Senedi İhraç Primleri ve Muhasebeleştirilmesi’, Mali Çözüm, 66, 15-22.

İmregün, Oğuz (1984) Kara Ticareti Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz Kitabevi.

İmregün, Oğuz (1989) Anonim Ortaklıklar, 4. Baskı, Yasa Yayınları, İstanbul.

İslamoğlu, Mehmet ‘7. Bölüm Sermaye Piyasası Araçları’: Kaya, Feridun

(Editör) (2019) Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar, İstanbul,

Beta Yayınları, 135-163.

Jallai, Ave-Geidi/Gribnau, Hans (2018) Aggressive Tax Planning and corporate Social Irresponsibility: Managerial Discretion in the Light of

Corporate Governance. Tilburg Law School Legal Studies Research

Paper Series No. 05/2018, <http://ssrn.com/abstract=3119552>

Jansen, Emily/van Kasteren, Edwin (2008) ‘Hybrid Financial Instruments’,

Derivatives & Financial Instruments, 10(5), 175-188.

Jones, John F. A./De Broe, Luc/Ellis, Maarten/van Raad, Kees/Le Gall,

Jean P./Torrione, Henry/Miyatake, Toshio/Roberts, Sydney

I./Goldber, Sandford H./Killius, Jürgen/Maisto, Guglielmo/Giuliani, Federico/Vann, Richard J./Ward, David A./Wiman, B. (2002)

6. KAYNAKÇA

561

‘Characterization of Other States' Partnerships for Income Tax’, Bulletin for International Taxation, 56, 288-320.

Kadıoglu, Eyüp ‘Varant’: Babuşçu, Şenol/Hazar, Adalet (Editörler) (2021)

Sermaye Piyasası Araçları-Teori, İşleyiş ve Uygulama Örnekleri, Ankara, Akademi Yayınları, 129-161.

Kahlenberg, Christian (2016) ‘Hybrid Entities: Problems Arising from the

Attribution of Income Through Withholding Tax Relief–Can Specific

Domestic Provisions be a Suitable Solution Concept?’, Intertax, 44(2),

146-162.

Kalmış, Halis/Dereköy, Feyza (2010) ‘TMS-18'E Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Karşılaştırılması’ Afyon

Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,

12(1), 123-145.

Kara, Mustafa Cemil/Öz, Ersan (2016) ‘Uluslararası Vergilendirmede Hibrit Uyumsuzlukları Etkisizleştirme Çabaları’, Vergi Dünyası, 412, 232-

238.

Karacan, Ali İhsan/Erişir Karacan, Esra (2021) Sermaye Piyasası Araçları,

İstanbul, Legal Yayıncılık.

Karadağ, Mehmet Mete ‘Finansal Yönetim ve İşletmelerin Hukuki Yapıları’: Gündoğdu, Aysel (Editör) (2021) Finansal Yönetim, 3. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 37-54.

Karakoç, Yusuf (2020) Vergi Hukuku (Genel Vergi Hukuku) Bilgisi, Ankara, Yetkin Yayınları, s. 122-123.

Karataş Durmuş, Neslihan (2015) ‘Ticaret Kanunu Kapsamındaki Şirket

Toplulukları ve Bunların Vergi Hukuku Karşısındaki Durumları’, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 1(2), 71-84.

Karataş Durmuş, Neslihan (2016) ‘La Fonction Economique de l impôt’,

Law and Justice Review, 13, 63-78.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

562

Karslı, Taylan (2021) Vergi Planlamasını İfşa Yükümlülüğünün Hukuki Sınırları: Mükellef Hakları, İstanbul, Legal Yayıncılık.

Kayıhan, Şaban/Ünlütepe, Mustafa (2017) Medeni Hukuk Bilgisi, 4. Baskı,

Ankara, Seçkin Yayınları.

Keskin, Kemal Serkan (2014) ‘Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Düzeltme İşlemleri. Vergi Raporu’, (128), 104-134.

Kılıç, Serdar (2015) ‘Amerika Birleşik Devletlerinde Vatandaşlık Esaslı Vergilendirme Sistemi’, Vergi Raporu, (184), 9-17

Kılıç, Yusuf ‘Özkaynak ile Finansman’: Gündoğdu, Aysel (Editör) (2021) Finansal Yönetim, 3. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 249-267.

Kırbaş, Sadık (2015) Vergi Hukuku, 20. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi.

Kızıl, Erkan (2021) ‘Finansman Gider Kısıtlamasının Uygulaması ve Konu

Hakkında Düzenlenen Tebliğe Dair Eleştiriler’, Vergi Raporu, (264),

11-19.

Kiggins, Bob (2015) ‘BEPS -Double Irish/ Dutch Sandwich Hybrid Entity

Mismatches – Part I of II’, Culhane Meadows Haughian & Walsh

PLLC, 13.10.2015. <https://www.culhanemeadows.com/beps-doubleirish-dutch-sandwich-hybrid-entity-mismatches-part-i-of-ii/> s.e.t.

19.10.2021.

Kirchler, Erich/Maciejovsky, Boris/Schneider, Friedrich (2003) ‘Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight:

Do Legal Differences Matter?’, Journal of Economic Psychology,

24(4), 535-553.

Kleinbard, Edward D. (2011) ‘Stateless Income’, Fla. Tax Rev., 11(9), 699-

773.

Klostermann, Margret (2007) ‘The Consequences of Hybrid Finance in

Thin Capitalization Situations: An Analysis of the Substantive Scope

of National Thin Capitalization Rules with Special Emphasis on Hybrid

6. KAYNAKÇA

563

Financial Instruments’, SFB International Tax Coordination Discussion

Paper 22, WU Vienna University of Economics and Business.

Knuutinen, Reijo (2014) ‘Corporate Social Responsibility, Taxation and

Aggressive Tax Planning’, Nordic Tax Journal, 2014(1), 36-75.

Knuutinen, Reijo (2015) ‘Corporate Social Responsibility, Taxation and

Aggressive Tax Planning’, Nordic Tax Journal, 1(1), 36-72.

doi:10.1515/ntaxj-2014-0003.

Kojima, Yoshihiro (2014) ‘Tax: Japan: Internatıonal Joint Ventures’, Practical Law, Thomson Reuters. <https://www.mhmjapan.com/content/files/00012381/Tax_Japan_International%20Joint%20Ventures.pdf>

s.e.t. 29.07.2022.

Kollruss, Thomas (2019) ‘Reverse Hybrid Mismatches and International

Taxation: The U.S. Perspective’, Journal of Taxation, October 2019, 7-

14.

Korkmaz, Turhan/Ceylan, Ali (2020) Sermaye Piyasası Temel Konular,

Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Krahmal, Andrey (2005) ‘International Hybrid Instruments: Jurisdiction Dependent Characterization’, Hous. Bus. & Tax LJ, 5, 98-127.

Kumkale, Rüknettin (2017) ‘Adi Ortaklığın Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni’, Terazi Hukuk Dergisi, 12(134), 101-102.

Kurtulan Güner, Gökçe (2020) Trust ve Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Kurtulan Güner, Gökçe (2021) ‘Türk Hukuku İçin Yeni (?) Bir Kurum: Teminat Yöneticisi’, Kadir Has Hukuk Bülteni, <https://hukukbulteni.khas.edu.tr/bulten/43> s.e.t. 02.10.2022.

Küçük, Orhan (2022) İşletme Bilgisi ve Yönetimi, 5. Baskı, Ankara, Seçkin

Yayınları.

Küçükgüngör, Erkan (2005) ‘Anglo-Amerikan Hukukunda Trust Kavramı,

Trust’ın Tarihi Gelişimi ve Roma Hukukuna Dayanan Kıta Avrupası

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

564

Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi’, Banka ve Ticaret Hukuku

Dergisi, 23(2), 5-28.

Kyriacou, Kyriacos/Madsen, Jacob/Mase, Bryan (2004) ‘The Equity Premium’, Economics and Finance Working Papers, Brunel University,

04-10.

Lacave, Isabel S./Gutiérrez, Nuria B. (2010) ‘Specific Investments, Opportunism and Corporate Contracts: A Theory of Tag-Along and DragAlong Clauses’, European Business Organization Law Review

(EBOR), 11(3), 423-458.

Laguna, Felix D. M. (2016) ‘Institutional Hybrid Financial Instruments and

Double Non-Taxation Under Domestic Rules and Tax Treaty Law: The

Example of Spain’, Intertax, 44(6/7), 447-462.

Lemein, Gregg D./McDonald, John D. (2001) ‘Cross-Border Hybrid Instruments’, Taxes, 79, 5-12.

Lextray (2013) Trust Hukuku, Legal Hukuk Kitapları Serisi No. 229, İstanbul, Legal Yayıncılık.

Liberadzki, Kamil/Liberadzki, Marcin (2016) Hybrid Securities: Structuring, Pricing and Risk Assessment, London, Palgrave Macmillan.

Likhovski, Assaf (2003) ‘The Duke and the lady: Helvering v. Gregory and

the History of tax Avoidance Adjudication’, Cardozo L. Rev., 25(3),

953-1018.

Liotti, Belisa Ferreira ‘Hybrid Entities in Tax Treaty Law: Issues, their Source and Possible Solutions’: Govind, Sriram/Van West, Jean-Philippe

(Editörler) (2020) Hybrid Entities in Tax Treaty Law, Series on International Tax Law n. 122, Vienna, Linde, 3-13.

Lüdicke, Jürgen (2014) ‘Tax Arbitrage” with Hybrid Entities: Challenges

And Responses’, Bulletin for International Taxation, 68(6), 309-317.

Lüdicke, Jürgen (2016) ‘The BEPS Work on Hybrid Mismatches – Selected

Issues’: Danon, Robert (Editör) (2016) Base Erosion and Profit Shifting

6. KAYNAKÇA

565

(BEPS). The Impact for European and International Tax Policy, Zürich,

Schulthess Verlag, 49-62.

Madison, Roger B. (1986) ‘The Deductibility of "Interest" on Hybrid Securities’, The Tax Lawyer, 39(3), 465-517.

Maliye Hesap Uzmanları Derneği (2022a) Beyanname Düzenleme Kılavuzu, İkinci Kitap, Kurumlar Vergisi Kanunu. İstanbul, Acar Basım.

Maliye Hesap Uzmanları Derneği (2022b) Beyanname Düzenleme Kılavuzu, Birinci Kitap Gelir Vergisi Kanunu. İstanbul, Acar Basım.

McBarnet, Doreen (2009) Corporate Social Responsibility Beyond Law,

Through Law, for Law, University of Edinburgh School of Law Working Paper, (2009/03).

McDaniel, Paul R./McMahon, Martin J./Simmons, Daniel L. (1999) Federal Income Taxation of Partnerships and S Corporations, New York,

West Publishing Company.

Memiş, Tekin/Turan, Gökçen (2020) Sermaye Piyasası Hukuku, 5. Baskı,

Ankara, Seçkin Yayınevi.

Mengeş, Ersin (2021) ‘Finans’: Gümüş, Abdülkadir/Karahan, K. Seçkin

(Editörler) (2021) Genel İşletme, Ankara, Gazi Kitabevi, 203-216.

Menzies, Peter/Beebee, Helen ‘Counterfactual Theories of Causation’: Zalta,

Edward, N. (Editör) (2020) The Stanford Encyclopedia of Philosophy,

Winter 2020 Edition. <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/causation-counterfactual/> s.e.t. 28.09.2022.

Mechtler, Lukas/Wong Siu Ching, Cindy (2016) ‘Mismatches in Tax Outcomes in the Light of BEPS Actions 2 and 5’, Singapore Management

University School of Accountancy Research Paper, 4(3), 1-58.

Mensing, Ingrid (2020) ‘Dutch Supreme Court Rules on Applicability of Participation Exemption in the Context of Uncovered Call Options and Benefits from German Cum/ex Trades’, European Tax Blog, 17.12.2020.

<https://www.europeantax.blog/post/102gm76/dutch-supreme-court-

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

566

rules-on-applicability-of-participation-exemption-in-the-cont> s.e.t.

08.10.2021.

Mitchel, Andrew (2010) ‘Hybrid Entities and Reverse Hybrid Entities’, International Tax Blog, 27.07.2010. <https://intltax.typepad.com/intltax_blog/2010/07/hybrid-entities-and-reverse-hybridentities.html> s.e.t. 19.10.2021.

Modigliani, Franco/Miller, Merton H. (1963) ‘Corporate Income Taxes and

the Cost of Capital: A Correction’, The American Economic Review,

53(3), 433-443.

Morri, Giacomo/Mazza, Antonio (2015) Property Finance: An International

Approach, West Sussex, John Wiley & Sons Ltd.

Musgrave, Richard A./Musgrave, Peggy B. (1989) Public Finance in Theory and Practice, 5th Edition, New York, McGraw Hill.

Nadaroğlu, Halil (2000) Kamu Maliyesi Teorisi, 11. Baskı, İstanbul, Beta

Yayınevi.

Narotzki, Doron (2017) ‘Corporate Social Responsibility and Taxation: A

Chance to Develop the Theory’, W. New Eng. L. Rev., 39, 539-556.

Nas, Adil (2019) ‘Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımının Koşulları ve Hukuki Sonuçları’, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi,

(37), 25-49.

Nemiroff, Craig (1995) ‘Original Issue Discount and the LTV Risk Reconsidered’, Yale LJ, 105, 2209-2234.

New Zealand Inland Revenue (2016) Addressing Hybrid Mismatch Arrangements – A Government Discussion Document, Wellington, Inland

Revenue Policy and Strategy.

Nijs, Luc (2013) Mezzanine Financing: Tools, Applications and Total Performance, West Sussex, John Wiley & Sons.

6. KAYNAKÇA

567

OECD (2008). Study into the Role of Tax Intermediaries.

<https://www.oecd.org/tax/administration/39882938.pdf> s.e.t.

02.11.2022.

OECD (2010) The Granting Tax Treaty Benefits with Respect to the Income

of Collective Investment Vehicles. Centre For Tax Policy and Administration. <https://www.oecd.org/tax/treaties/45359261.pdf> s.e.t.

11.08.2021.

OECD (2012) Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance

Issues, Paris, OECD Publishing.

OECD (2014) Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, Paris, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264216525-en

OECD (2015a) Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements,

Action 2 – 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris, OECD Publishing.

OECD (2015b) New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing:

Broadening the Range of Instruments. Paris, OECD Publishing.

<https://www.oecd.org/cfe/smes/New-Approaches-SME-full-report.pdf> s.e.t. 09.08.2022.

OECD (2015c) Executive Summaries 2015 Final Reports, Paris, OECD Publishing.

OECD (2015d) Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and

Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241480-en

OECD (2015e) Designing Effective Controlled Foreign Company Rules, Action 3 - 2015 Final Report, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting

Project, Paris, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264241152-en

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

568

OECD (2017a) Country-by-Country Reporting: Handbook on Effective Tax

Risk Assessment, OECD, Paris. <www.oecd.org/tax/beps/country-bycountry-reporting-handbook-on-effective-tax-risk-assessment.pdf>

s.e.t. 20.04.2022.

OECD (2017b) Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2016 Update: Inclusive Framework

on BEPS, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris,

OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264268333-en

OECD (2020) ‘Annex 1. OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS: Progress Report July 2019-July 2020’: OECD Secretary-General Tax Report

to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors – July 2020, Paris. <www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2020.pdf> s.e.t. 14.07.2021.

OECD (2021) International Compliance Assurance Programme – Handbook

For Tax Administrations and MNE Groups, Paris, OECD Publishing.<

www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assuranceprogramme-handbook-fortax-administrations-and-mne-groups.htm> s.e.t. 15.07.2021.

OECD (2022) Glossary of Tax Terms, <https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm> s.e.t. 18.10.2022.

OECD/IDB (2021) Building Effective Beneficial Ownership Frameworks: A

Joint Global Forum and IDB Toolkit, Organisation for Economic

Co-operation and Development (OECD) and the Inter-American Development Bank (IDB). <https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/effective-beneficial-ownership-frameworks-toolkit_en.pdf>

s.e.t. 01.10.2022.

Ogazón Juárez, Lydia G./Hamzaoui, Ridha, ‘Chapter 1: Common Strategies against Tax Avoidance: A Global Overview’: Cotrut, Madalina

(Editör) (2015) International Tax Structures in the BEPS Era: An

6. KAYNAKÇA

569

Analysis of Anti-Abuse Measures, Amsterdam, IBFD, 3-40, [e-book].

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1553360&site=ehost-live> s.e.t.

18.10.2022.

Okat, Yalçın Özge (2009) Türk ve AB Hukukunda Yatırım Fonları, Ankara,

Seçkin Yayıncılık.

Oktar, S. Ateş (2020) ‘Muhasebe Hilesi Üzerine Bazı Düşünceler’, Mali Çözüm, 30(162), 13-31.

Ordower, Henry (2010) ‘The Culture of Tax Avoidance’, Louis ULJ, 55, 47-

128.

Ordower, Henry ‘Perspectives on the Tax Avoidance Culture: Legislative,

Administrative, and Judicial Ambiguity’: In Hashimzade, Nigar/Epifantseva, Yuliya (Editörler) (2018) The Routledge Companion to Tax

Avoidance Research, New York, Routledge, 26-47.

Orkunoğlu Şahin, Işıl Fulya/Yereli, Ahmet Burçin (2016) ‘Seçilmiş AB

Ülkelerinde ve Türkiye’de Patent Gelirlerine İlişkin Vergileme “Patent

Box” Rejimi’, Sosyoekonomi, 24(29), 183-203.

Öncel, Mualla/Kumrulu, Ahmet/Çağan, Nami/Göker, Cenker (2021)

Vergi Hukuku, 30. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi.

Öner, Cihat ‘Bilgi Değişimi ve Vergi İdareleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliği’:

Yaltı, Billur (Editör) (2017) Uluslararası Vergi Hukuku Konularına

Türkiye Yaklaşımı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 395-438.

Öner, Erdoğan (2022) Türk Vergi Sistemi, 11. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları.

Öz, N. Semih (2005) Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cennetleri, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları.

Özdemir, Ali (2020), Borsa Rehberi [e-kitap].

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

570

Özgenç, A. Selçuk ‘Chapter 35: Turkey”: Lang, Michael/ Lang, Michael/

Owens, Jeffrey/ Pistone, Pasquale/Rust, Alexander/Schuch, Josef/Staringer, Claus (Editörler) (2019) Implementing Key BEPS Actions:

Where Do We Stand?, Amsterdam, IBFD, 873-898.

Özkan, Sevim ‘Kısa Vadeli Finansman Kaynakları’: Aslan, Ömer Faruk/Erden, Bahattin (Editörler) (2021) Güncel Finansal Yaklaşımlar, İstanbul,

Efe Akademi Yayınları.

Özkök, Dilek (1991) ‘Bankaların Repo İşlemleri ve Vergi Düzeni’, Ankara

Üniversitesi SBF Dergisi, 46(3), 289-294.

Pajic, Jelena (2012) ‘Share Transfer Restrictions and Exit Mechanisms in

Shareholders' Agreements’, GSI Articletter, 7, 21-24.

Parada, Leopoldo (2019) ‘Hybrid Entity Mismatches: Exploring Three Alternatives for Coordination’, Intertax, 47(1), 24-54.

Parlak, Asım A. (2019) ‘Türkiye’deki Faktoring Şirketlerinin Sermaye Yapısının Belirleyicileri’ (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Paslı, Ali/Aydoğan, Fatih ‘Kolektif Yatırım Kuruluşları (Fon Yönetimi)’:

Kaya, Arslan/Engin, Baki İ./Paslı, Ali/Aşıkoğlu, Şehriban İ./Oğuz, Elif

(Editörler) (2020) Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna UyumuÖzel Hukuk, İstanbul, Istanbul University Press, 475-501.

Peacock, Alan T./Wiseman, Jack (1961) The Growth of Public Expenditure

in the United Kingdom, Princeton, Princeton University Press.

Pedrosa López, José C. ‘An Overview About Doble Non-Taxation, CrossBorder Transactions and Its Tax Implications’: De Maestri, Maria

E./Dominelli, Stefano (Editörler) (2015) Party Autonomy in European

Private and International Law, Vol. II, Ariccia, Aracne, 103-123.

Peeters, Bart ‘Imported Mismatches’: Pistone, Pascal/Weber, Dennis (Editörler) (2018) The Implementation of Anti-BEPS Rules in the EU: A

Comprehensive Study, Amsterdam, IBFD, 437-451.

6. KAYNAKÇA

571

Peeters, Bart/Vanneste, Lars (2020) ‘The Hybrid Financial Instruments: the

Effects of the OECD BEPS Action 2 Report and the ATAD’, Intertax,

48(1), 14-45.

Pehlivan, Serdar (2015) ‘Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç

Dağıtımında Yurtiçi ve Yurtdışı Düzeltme İşlemleri’, Mali Çözüm Dergisi, 25(127), 61-92.

Peker Kılıçer, İmren (2019) İşletmelerde Bir Vergiden Kaçınma Yöntemi

Olarak Vergi Planlaması: Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Planlaması ile İlgili Algılarına Yönelik Bir Araştırma, İstanbul, On İki

Levha Yayıncılık.

Pinto, Dale (2006) ‘The Need to Reconceptualise the Permanent Establishment Threshold’, Bulletin for International Taxation, 60(7), 266-279.

Pistone, Pasquale ‘The Meaning of Tax Avoidance and Aggressive Tax Planning in the European Union Tax Law: Some Thoughts in Connection

with the Reaction to Such Practices by the European Union’: Dourado,

Ana Paula (Editör) (2017) Tax Avoidance Revisited: Exploring the Boundaries of AntiAvoidance Rules in the EU BEPS Context, Amsterdam, IBFD, 73-100, [e-book]. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1690742&site=ehost-live> s.e.t.

18.10.2022.

Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin (2019) Ortaklıklar Hukuku,

14. Baskı, İstanbul, Vedat Kitapçılık.

Prebble, Zoe/Prebble, John (2010) ‘The Morality of Tax Avoidance’, Creighton L. Rev., 43, 693-745.

Pulaşlı, Hasan (2006) ‘Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı’, BATİDER, 23(4), 35-90.

Pulaşlı, Hasan (2012) Yeni Şirketler Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Adalet Yayınları.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

572

Pürsünlerli Çakar, Elif/Saraçoğlu, Fatih (2014) ‘Vergide Özgürlük İlkesi’,

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 18(3),

409-434.

Roch, María T.S. ‘Consistency and Hierarchy among the BEPS Actions’:

Dourado, Ana Paula (Editör) (2017) Tax Avoidance Revisited: Exploring the Boundaries of AntiAvoidance Rules in the EU BEPS Context,

Amsterdam, IBFD, 101-141.

Roese, Neal J./Epstude, Kai ‘The Functional Theory of Counterfactual Thinking: New Evidence, New Challenges, New Insights (Chapter One)’:

Olson, James (Editör) (2017) Advances in Experimental Social Psychology, 1-79. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(17)30029-1.

Rosengren, Eric S. (1988) ‘State Restrictions of Hostile Takeovers’, Publius,

18(3), 67-80.

Ross, Helen/Gask, Karen/Berrington, Ann (2011) ‘Civil Partnerships Five

Years On’, Population Trends, 145(1), 172-202.

Ruchelman, Stanley C. (2014) ‘Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch

Arrangements: The New OECD Discussion Drafts Regarding Base

Erosion and Profit Shifting’, Journal of Taxation & Regulation of Financial Institutions, 27(5), 25-36.

Ruchelman, Stanley C. (2015) ‘Hybrid Entities in Cross Border Transactions: The Canadian Experience, the US Response & BEPS-the OECD

End Game’, Practising Law Institute (PLI). <http://publications.ruchelaw.com/pdfs/2015b01/Hybrid_Entities_2015.pdf> s.e.t. 21.06.2021.

Saban, Nihal (2021) Vergi Hukuku, 11. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık.

Sağdıç, Ersin Nail/Yıldız, Fazlı ‘Amerika Birleşik Devletleri Vergi Sistemi’:

Tekin, Ahmet/Sağdıç, Ersin Nail (Editörler) (2020) Vergi Sistemleri

Seçilmiş Ülke Örnekleri, London, IJOPEC Publication, 19-64.

Sakınç, S. Öznur (2018) Finansal Piyasalarda Yatırımcının Korunması ve

Türk Sermaye Piyasası Üzerine Bir İnceleme, Ankara, Gazi Kitabevi.

6. KAYNAKÇA

573

Sala, Michael V. (2014) ‘Breaking Down BEPS: Strategies, Reforms, and

Planning Responses’, Conn. L. Rev., 47, 573-605.

Sandalcı, Ulvi/Sandalcı, İnci (2020) Tarihsel Perspektifte Vergiye Karşı

Tepkiler ve Vergi İsyanları, İstanbul, Legal Yayıncılık.

Sandmo, Agnar (2005) ‘The Theory of Tax Evasion: A Retrospective View’,

National Tax Journal, 58(4), 643-663.

Santos, Ramon T. ‘Prevention of Hybrid Mismatches as a Justification?’:

Dziurdz, Casper/Marchgraber, Christoph (Editörler) (2015) Non-Discrimination in European and Tax Treaty Law Series on International Tax

Law Vol. 94. Wien, Linde Verlag, 163-194.

Saraçoğlu, Fatih (2021) Türk Vergi Sistemi, 10. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi.

Sasso, Lorenzo (2013) Capital Structure and Corporate Governance: The

Role of Hybrid Financial Instruments (Vol. 21), Alphen aan den Rjin,

Kluwer Law International BV.

Sayılgan, Güven (2010) İşletme Finansmanı, Güncelleştirilmiş 4. Bası. Ankara, Turhan Kitabevi.

Sayılgan, Güven/Doğan, Mustafa (2005) ‘Neden Artan Vergi Oranları İşletmeleri Borçla Finansmana Özendirir?’, Bankacılar Dergisi, 52, 28-38.

Schippers, Matthew T. (2015) ‘The Debt Versus Equity Debacle: A Proposal

for Federal Tax Treatment of Corporate Cash Advances’, U. Kan. L.

Rev., 64, 527-571.

Schler, Michael L. (2014) ‘OECD vs. D/NI: Ending Mismatches on Hybrid

Instruments, Part 1’, Tax Notes Int'l, 75, 485-489.

Schmitz, Marc/Warner, Philip J. (2015) Luxembourg in International Tax,

Amsterdam, IBFD.

Schooler, Jonathan ‘Bridging the Objective/Subjective Divide. Towards A

Meta-Perspective of Science and Experience’: Metzinger T/Windt JM

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

574

(2015) (Editörler) Open MIND, Frankfurt am Main, MIND Group. Doi:

10.15502/9783958570405.

Selçuk, Bora ‘Yabancı Kaynak ile Finansman’: Gündoğdu, Aysel (Editör)

(2021) Finansal Yönetim, 3. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi, 233-248.

Sırma, İbrahim (2019) ‘Effect of Real Estate Investment Trusts Portfolio

Structure on the Market Performance’, Alphanumeric Journal, 7(1), 25-

36.

Silahşör, Mert (2021) Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukukta Şirketler Topluluğunun Vergilendirilmesi, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.

Sinn, Hans-Werner (1991) ‘Taxation and the Cost of Capital: The" Old"

View, the" New" View, and Another View’, Tax Policy and the Economy, 5, 25-54.

Slemrod, Joel/Yitzhaki, Shlomo ‘Tax Avoidance, Evasion, and Administration’: Auerbach, Alan J./Feldstein, Martin (2002) Handbook of Public

Economics, Vol. 3, Amsterdam, Elsevier, 1423-1470.

Sorbe, Stéphane/Johansson, Åsa (2017) International Tax Planning, Competition and Market Structure, Economics Departments Working Papers No. 1358. https://doi.org/10.1787/18151973

Sørensen, P.B. (1995) ‘Changing Views of the Corporate Income Tax’, National Tax Journal, 48(2), 279–294. doi:10.1086/ntj41789143.

Steefel, Ernest C./Von Falkenhausen, Bernard (1966) ‘New German Stock

Corporation Law’, Cornell L. Rev., 52, 518-550.

Stein, Lorenz Von ‘On Taxation’: Musgrave, Richard A./Peacock, Alan T.

(Editörler) (1958) Classics in the Theory of Public Finance, London,

Palgrave Macmillan, 28-36.

Strnad, Jeff (2003) ‘Taxing Convertible Debt’, SMU Law Review, 56(1),

399-452.

Stychin, Carl F. (2005) ‘Couplings: Civil Partnership in the United Kingdom’, New York City Law Review, 8, 543-572.

6. KAYNAKÇA

575

Summers, Robert S. (1961) ‘A Critique of the Business-Purpose Doctrine’,

Or. L. Rev., 41, 38-48.

Svedik, Jan/Tetrevova, Libena (2014) ‘Mezzanine Financing Instruments as

Alternative Sources of Financing Industrial Enterprises’, 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, 1908-1913.

Szymanowska, Marta/Horst, Jenke T./Veld, Chris (2009) ‘Reverse Convertible Bonds Analyzed’, Journal of Futures Markets: Futures, Options, and Other Derivative Products, 29(10), 895-919.

Şanlı, Cemal (1986) ‘Trust”a ve Trust'ın Tanınmasına Uygulanacak Hukuka

Dair Konvansiyon’, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk

Bülteni, 6(1), 24-29.

Şanver, Salih (1968) ‘İşletme Vergiciliği’, Maliye Araştırmaları Konferansları, 17, 61-84.

Şanver, Salih (1981) ‘Vergi Hukukunda Yorum ve Kanıtlama’: Ord. Prof.

Dr. Reşat Kaynar’a Armağan, İstanbul, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 183-196.

Şarkaya, Cansu (2007) ‘Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye'ye İlişkin Sektör Analizi’, Sosyal Bilimler Dergisi, (1),

175-190.

Şenyüz, Doğan/Yüce, Mehmet/Gerçek, Adnan (2021) Türk Vergi Sitemi,

18. Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Şenyüz, Doğan/Yüce, Mehmet/Gerçek, Adnan (2022) Vergi Hukuku, 13.

Baskı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Tanrıöven, Cihan (2000) ‘Bir Finanslama Aracı Olarak Warrantlar ve Muhasebeleştirilmesi’, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 163-182.

Tarhan, Ali (2012) ‘Hırsız Baronlardan Çağdaş İşadamlarına Dönüşüm’, Maliye ve Finans Yazıları, 1(94), 9-22.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

576

Taşkan, Yusuf Ziya (2022) Vergi Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Adalet Yayınları.

Taşkın, Yasemin (2012) ‘Vergi Planlaması Yöntemi Olarak Amortismanların Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Açısından

Değerlendirilmesi, Mali Çözüm, 22(114), 99-111.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Dış İlişkiler Dairesi (2021) Yabancı Ülkelerde Kurulan Güven

Sözleşmesi Taraflarına İlişkin Kimlik Tespiti Yükümlülüğü.

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/12/2021/07/Yabanci-UlkelerdeKurulan-Guven-Sozlesmesi-Taraflarina-Iliskin-Kimlik-Tespiti-Yukumlulugu-Rehberi.pdf> s.e.t. 02.10.2022.

Tekin, Ahmet (2002) ‘Gelir Vergisi Uygulamasında Menkul Sermaye İradı

Kavramı’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 115-131.

Tekinalp, Ünal (1974) ‘Kâra İştirakli Tahvil’, Banka ve Ekonomik Yorumlar

Dergisi, XI(10).

Tekinalp, Ünal (1996) ‘İmtiyazlı Paylar’: Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma

Enstitüsü, 3-36.

Tench, Ralph/Sun, William Xiuping/Jones, Brian ‘The Challenging Concept of Corporate Social Irresponsibility: An Introduction’: Tench,

Ralph/Sun, William Xiuping/Jones, Brian (Editörler) (2012) Corporate

Social Irresponsibility: A Challenging Concept, Bingley, Emerald

Group Publishing Limited, 3–20. doi:10.1108/s2043-

9059(2012)0000004009.

Tetřevová, Liběna (2009) ‘Mezzanine Finance and Corporate Restructuring’,

Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of

Economics and Administration. 14, 256-263.

6. KAYNAKÇA

577

Troup, Edward (1992) ‘Unacceptable Discretion: Countering Tax Avoidance and Preserving the Rights of the Individual’, Fiscal Studies,

13(4), 128–138. doi:10.1111/j.1475-5890.1992.tb00509.x

Tuncer, Selahattin/Şanver, Salih (1959) ‘Vergi Mükellefiyeti, Vergi Borcu

– Vergi Mesuliyeti’, İktisat ve Maliye, 5(11), 525-537.

Tutar, Hasan (2019) Meslek Yüksekokulları için İşletme Yönetimi, 7. Baskı,

Ankara, Seçkin Yayınları.

Uçak, Nizamettin (2000) ‘Gelecekteki Nakit Akımlarına Dayalı Menkul Kıymetleştirme’, Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü, Ankara, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi.

Uluatam, Özhan (2005) Kamu Maliyesi, 9. Baskı, Ankara, İmaj Yayınevi.

Uyar, Özgür (2014) ‘Örtülü Sermayede Düzeltme İşlemleri’, Vergi Raporu,

(175), 117-133.

Üçışık, Güzin (1989) ‘Kâra İştirakli Tahviller’, MÜHAD, IV(1-3), 53-61.

Ünal, Oğuz K. (2003) ‘SPK. ve TK.’nda Tahviller’, Ankara Hacı Bayram

Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2).

Ünal, Serkan (2021) Yatırım Fonları: Bireysel Yatırımcılar Açısından Değerlendirme ve Performans Analizi, 2. Baskı, Ankara, Gazi Kitabevi.

Üstün, Oktay (2016) Açıklamalı İngilizce - Türkçe Karapara Terimleri ve

Kavramları Sözlüğü, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 317.

Valderrama, Irma M./Mazz, Addy/ Schoueri, Luis E./ Quiñones, Natalia/West, Craig/Pistone, Pasquale/Zimmer, Frederik (2018) ‘Tools

Used by Countries to Counteract Aggressive Tax Planning in Light of

Transparency’, Intertax, 46(2), 140-155.

Van Gelder, Gabriël/Niels, Boudewijn (2013) ‘Tax Treatment of Hybrid Finance Instruments’, Derivatives & Financial Instruments, 15(4), 140-

148.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

578

Vanden Berghe, Bruno (2017) ‘Enforceability of OECD Linking Rules in

the Light of the EU Law’, LSE Law Review, 2, 63-92.

Vanhaute, Patrick A. A. (2008). Belgium in International Tax Planning, 2nd

Edition, Amsterdam, IBFD.

Vanistendael, Frans ‘Legal Framework for Taxation’: Thuronyi, Victor

(Editör) (1996) Tax Law Design and Drafting, Volume 1, Washington

D.C., International Monetary Fund, 15-70.

Vasilescu, Laura Giurca (2010)’ Financing Gap for SMES and the Mezzanine Capital’, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 23(3), 57-

67. DOI: 10.1080/1331677X.2010.11517423.

Vleggeert, Jan (2016) ‘Dutch CV-BV Structures: Starbucks-Style Tax Planning and State Aid Rules’, Bulletin for International Taxation, 70(3),

173-181.

Vural, Yücel (2011) ‘Ulusal Varlık Fonlarına İlişkin Değerlendirmeler’,

TMSF Çatı, 6(27), 14-18.

Yalçın, Ali Raydan (1997) ‘İş Ortaklıkları, İş Ortaklıklarının Vergilendirilmesi ve Karşılaşılan Sorunlar’, Vergi Raporu, 29, 36-45.

Yaltı, Billur (2014) ‘Vergi Anlaşmalarında Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi: Anlaşma Alışverişi Örneğinde Türkiye Uygulaması’: Yaltı, Billur

(Editör) (2014) Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi, Uluslararası Vergi

Hukuku Konferansları Serisi-2. İstanbul, Beta Yayınları, 455-480.

Yaltı, Billur ‘BEPS’in Hukuki Araçları: Yumuşak Hukukun İçinde mi, Ötesinde mi?’: Yaltı, Billur (Editör) (2018) Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma (BEPS), İstanbul, Beta Yayınları, 175-192.

Yaltı Soydan, Billur (1995) ‘Uluslararası Vergi Anlaşmaları’, İstanbul, Beta

Yayınları.

Yeşildal, Selin (2017) ‘Mezzanine (Ara) Finansmanın Girişim Şirketlerinin

Finansmanında Kullanılması, GSYO ve GSYF’ler İçin Getirilebilecek

6. KAYNAKÇA

579

Öneriler’, Yeterlik Etüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi.

Yetgin, Feyzullah (2006) ‘Dünya'da Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları:

ABD, Avrupa Birliği ve Malezya Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme’, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa

Araştırmaları Dergisi, 14(2), 257-278.

Yetim, Sedat (1997) ‘Menkul Kıymet Ödünç İşlemlerinde Yurtdışı Vergi Uygulaması’, Vergi Raporu, 30, 34-41.

Yıldırım, Ercan/Söyler, Halil (2003) ‘Hisse Senedi ihraç Primlerinin Vergi

Mevzuatı Karşısındaki Durumu ve Muhasebeleştirilmesi’, Vergi Raporu, 66, 7-18.

Yıldız, Barış (2019) ‘Agresif Vergi Planlamasının Teorik Çerçevesi: Çift İrlanda-Hollanda Sandviç Yöntemi’, Vergi Raporu, (241), 28-45.

Yiğit, Halil İ. (2019) ‘Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan ‘Emisyon

Primi Kazancı’ İstisnası Olarak Beyan Edilen Tutarların Mahiyeti ve

’Sermaye Artırımında İndirim’ Uygulaması Karşısındaki Durumunun

Değerlendirilmesi’, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (74), 115-123.

Yoder, Amanda L. (2010) ‘One Prong, Two Prong, Many Prongs: A Look

into the Economic Substance Doctrine’, Mo. L. Rev., 75(4), 1409-1433.

Yurdakul, Mehmet Onur (2013) ‘ABD'ye Yönelen Yasadışı Fon Akımlarına Karşı Bir Araç Olarak FATCA Yasası ve Olası Etkileri’, Uzman

Bakış, (1), 94-103.

Yüzbaşıoğlu, Nuray (2020) ‘Kaynak Sağlama Aracı Olarak Menkul Kıymetleştirme ve Türkiye'deki Son Gelişmeler’, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(9), 114-132.

Zerk, Jennifer (2006) Multinationals and Corpoate Social Responsibility,

Cambridge, Cambridge University Press.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

580

Zubimendi, Alejandro (2019) ‘The Single Tax Principle as a Limit to Double

Non-Taxation? A Broad Perspective’, Revista Internacional Consinter

De Direito, (8), 389-415.

MAHKEME KARARLARI

A.R. Lantz Co. v. United States, United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 424 F.2d 1330.

Bowersock Mills & Power Co. v. Commissioner, United States Tax Court,

6 T.C.M. 1106 (1947).

Bullock v Unit Construction Co Ltd, Income Tax Appellatte Tribunal, 38

TC 712.

Commissioner of Internal Revenue v. Newman, US Court of Appeals for

the Second Circuit, 159 F.2d 848 (2d Cir. 1947).

Compañía General de Tabacos de Filipinas v. Collector of Internal Revenue, U.S. Supreme Court, 275 U.S. 87 (1927).

De Beers Consolidated Mines Ltd. v. Howe, House of Lords, 1906, 5 T.C.

198.

ECLI:NL:HR:2007:BB5353, Hoge Raad, Case No. 43.643, 12.10.2007.

Estate of Mixon v. United States, US Court of Appeals for the Fifth Circuit,

464 F.2d 394.

Fin Hay Realty Co. v. United States of America, US Court of Appeals for

the Third Circuit, 398 F.2d 694.

Gilbert v. Commissioner, US Court of Appeals for the Second Circuit - 552

F.2d 478 (2d Cir. 1977).

Halifax plc and Others v Commissioners of Customs & Excise, Court of

Justice, C-255/02.

6. KAYNAKÇA

581

Kentucky River Coal Corp. v. Lucas, United States District Court for the

Western District of Kentucky, 51 F.2d 586 (1931).

Nassau Lens Co. v. Commissioner, United States Court of Appeals, Second

Circuit, 308 F.2d 39 (2d Cir. 1962).

P.F. Scheidelman & Sons, New York Supreme Court, Appellate Division

255 A.D. 906.

Rowan v. United States, U.S. Supreme Court, 397 U.S. 728 (1970).

Texas Farm Bureau v. United States, US District Court for the Western

District of Texas - 822 F. Supp. 371 (W.D. Tex. 1993).

Todd v. Egyptian Delta Land and Investment Co. Ltd., House of Lords,

1928, 14 T.C. 119.

United States v. South Georgia Ry., U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit - 107 F.2d 3 (5th Cir. 1939).

United States v. Title Guarantee & Trust Co., US Court of Appeals for the

Sixth Circuit, 133 F.2d 990 (6th Cir. 1943).

Universal Tractor-Equip. Corp. v. United States, Supreme Court of Appeals of Virginia, 161 Va. 408.

İNTERNET KAYNAKLARI

Australian Taxation Office, “Hybrid Mismatch Rules”, 31.05.2021.

<https://www.ato.gov.au/Business/International-tax-for-business/Indetail/Hybrid-mismatch-rules/> s.e.t. 13.10.2021.

“Comments Received on Discussion Drafts on Neutralise The Effects of Hybrid Mismatch Arrangements Published” (07.05.2014).

<https://www.oecd.org/tax/aggressive/comments-action-2-hybrid-mismatch-arrangements.htm> s.e.t. 29.05.2021.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

582

Council Directive (EU) 2016/1164. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.193.01.0001.01.ENG> s.e.t.

13.10.2021.

Council Directive (EU) 2017/952 (amending Directive (EU 2016/1164 as regards hybrid mismatches with third countries). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L0952> s.e.t.

13.10.2021.

Deloitte, Tax@hand, “ATAD II Transposed into Domestic Legislation”,

10.03.2021. <https://www.taxathand.com/article/17542/Spain/2021/ATAD-II-transposed-into-domestic-legislation-> s.e.t. 13.10.2021.

Ernst & Young, “Germany Enacts EU ATAD Implementation Law Including

Anti-Hybrid Rules”, 15.07.2021. <https://www.ey.com/en_gl/taxalerts/germany-enacts-eu-atad-implementation-law-including-antihybrid-rules> s.e.t. 12.10.2021.

FATCA Türkçe metin. <https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin

/haberler/FATCA/FATCA_Turkce.pdf> s.e.t. 10.09.2022.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme

Anlaşmaları. <https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi

mevzuat/Turkiyenin_Sonuclandirdigi_Vergi_Anlasmalari_Listesi.pdf> s.e.t. 22.07.2022.

Gelir İdaresi Başkanlığı 14.08.2020 tarih ve 62030549-125[13-2017/23]-

598231 sayılı özelge. <https://www.gib.gov.tr/adi-ortakligin-ortaklarindan-borc-para-almasi-ve-ortaklarina-borc-para-vermesi-hususununtransfer> s.e.t. 20.07.2022.

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü, 14.08.2020 tarih ve 62030549-

125[13-2017/23]-598231 sayılı özelge, <https://www.gib. gov.tr/adiortakligin-ortaklarindan-borc-para-almasi-ve-ortaklarina-borc-paravermesi-hususunun-transfer> s.e.t. 20.07.2022.

6. KAYNAKÇA

583

Guidance on the Anti-Hybrid Rules, Tax and Duty Manual, s. 10.

<https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/ebrief/2021/no0682021.aspx> s.e.t. 12.10.2021.

HMRC Hybrid and other Mismatches Summary of Responses, 12.11.2020.

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/934574/Hybrid_and_other_mismatches_-_summary_of_responses.pdf> s.e.t. 14.07.2021.

HMRC International Manual, <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm850000> s.e.t. 10.09.2022.

HMRC INTM Guidance, Hybrid and Other Mismatches. <http://www.hmrc.

gov.uk/gds/intm/images/INTM850000_hybrids.pdf> s.e.t. 14.07.2021.

IRAS, e-Tax Guide Income Tax Treatment of Hybrid Instruments (Second

Edition). <https://www.iras.gov.sg/irashome/uploadedFiles/IRASHome/e-Tax_Guides/etaxguide_CIT_Income%20Tax%20treatment%20of%20Hybrid%20Instruments_2014-05-19.pdf> s.e.t.

14.07.2021.

Irish Tax and Customs, Guidance on the Anti-Hybrid Rules.< https://www.

revenue.ie/en/tax-professionals/tdm/income-tax-capital-gains-taxcorporation-tax/part-35c/35C-00-01.pdf> s.e.t. 14.07.2021.

IRS, Flow-Through Entities. <https://www.irs.gov/individuals/internationaltaxpayers/flow-through-entities> s.e.t. 29.07.2022.

Muhasebat Genel Müdürlüğü, Merkezi Yönetim Bütçe İstatistikleri, 2022

Merkezi Yönetim Konsolide Bütçe İstatistikleri. <https://muhasebat.

hmb.gov.tr/merkezi-yonetim-butce-istatistikleri> s.e.t. 18.02.2023.

New Zealand Inland Revenue Policy and Strategy Special Rport (2018).

“Hybrid and Branch Mismatch Rules”, s. 63. <https://taxpolicy.ird.govt.nz/-/media/project/ir/tp/publications/2018/2018-sr-bepsdraft/2018-sr-beps-hybrids-pdf.pdf?modified=20200910081524> s.e.t.

30.06.2021.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

584

OECD Automatic Exchange Portal, Jurisdiction-Specific Guidance, France -

Information on residency for tax purposes.

<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementationand-assistance/tax-residency/France-EN-Tax%20Residency.pdf> s.e.t.

28.07.2022.

OECD Automatic Exchange Portal, Jurisdiction-Specific Guidance, Greece -

Information on residency for tax purposes. <https://www.oecd.org

/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/Greece-Tax-Residency.pdf> s.e.t. 28.07.2022.

OECD Automatic Exchange Portal, Jurisdiction-Specific Guidance, Hong

Kong - Information on residency for tax purposes.

<https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementationand-assistance/tax-residency/Hong-Kong-Residency.pdf> s.e.t.

29.07.2022.

OECD Automatic Exchange Portal, Jurisdiction-Specific Guidance, Japan -

Information on residency for tax purposes. <https://www.oecd.org/tax

/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/Japan-Tax-Residency.pdf> s.e.t. 29.07.2022.

OECD Automatic Exchange Portal, Jurisdiction-Specific Guidance, Russian

Federation. <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/Russia-residency.pdf> s.e.t.

29.07.2022.

OECD Automatic Exchange Portal, Jurisdiction-Specific Guidance, Switzerland - Information on residency for tax purposes. <https://www.oecd.

org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/Switzerland-Residency.pdf> s.e.t. 29.07.2022.

OECD Automatic Exchange Portal, Jurisdiction-Specific Guidance, United

States - Information on residency for tax purposes. <https://www.oecd.

org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/United-States-Tax-Residency.pdf> s.e.t. 29.07.2022.

6. KAYNAKÇA

585

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Progress Report July 2020 – September 2021. Bkz. <https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2020-september2021.pdf> s.e.t. 22.09.2022.

OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Progress Report September 2021

– September 2022. Bkz. <https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-

inclusive-framework-on-beps-progress-report-september-2021-september-2022.pdf> s.e.t. 21.02.2023.

OECD Vergi Terimleri Sözlüğü, <https://vergiport.com/OECD-vergi-terimleri-sozlugu.php?harf=B> s.e.t. 19.07.2021.

OECD, What is BEPS? <https://www.oecd.org/tax/beps/about/> s.e.t.

18.10.2022.

PBS, “Hybrid Mismatches: Treatment in The Spanish Corporate Income

Tax”. <https://www.pbs.es/en/hybrid-mismatches/> s.e.t. 13.10.2021.

Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances

(BEPS Action 6) https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/preventingthe-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstances-action6-2015-final-report_9789264241695-en

“Release of Discussion Drafts On Action 2 (Neutralise The Effects Of Hybrid

Mismatch Arrangements) of the BEPS Action Plan” (19.03.2014).

<https://www.oecd.org/tax/discussion-drafts-action-2-hybrid-mismatch-arrangements.htm> s.e.t. 29.05.2021.

Sermaye Piyasası Kurulu, <https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20181113/0> s.e.t. 23.06.2022.

Sermaye Piyasası Kurulu, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları.

<https://spk.gov.tr/Sayfa/Index/16/2> s.e.t. 17.06.2021.

Sermaye Piyasası Kurulu, “Yabancı yatırım fonları yurtdışında kurulu yatırım

fonları ya da kolektif yatırım kuruluşlarıdır.” <https://www.spk.

gov.tr/Sayfa/AltSayfa/129> s.e.t. 28.06.2021.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

586

Tata Hybrid Equity Fund, Scheme Information Document. <https://www.tatamutualfund.com/docs/default-source/scheme-information-document

/2021/may-sid/tata-hybrid-equity-fund-sid2021.pdf?sfvrsn=2d74518_4> s.e.t. 11.08.2022.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Terimler Sözlüğü. “Yatırım Fonları

(Mutual Funds)”. Bkz.<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect

/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Egitim-Akademik/Terimler+Sozlugu/> s.e.t. 16.06.2021.

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu, “Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Sınıfında Yer Alan Menkul Değerlerin Repo İşlemine

Konu Edilip Edilemeyeceği” Hususuna İlişkin Kurul Görüşü, Kurul

Toplantı Sayısı: 98, Görüş Tarihi: 29.01.2009. <https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v1/Kurul_Gorusleri/2009/Gorus_No_1.pdf> s.e.t. 18.06.2022.

2012/772/EU: Commission Recommendation of 6 December 2012 on Aggressive Tax Planning. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H0772> s.e.t. 18.10.2022

7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Genel Gerekçe, s. 8. <https://www5.tbmm.gov.tr/sira

sayi/donem27/yil01/ss176.pdf> s.e.t. 02.10.2022.

https://www.charteredaccountants.ie/taxsource/1997/en/act/pub/0039/sec08

35AJ.html s.e.t. 12.10.2021.

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-255/02

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.

193.01.0001.01.ENG s.e.t. 13.10.2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017L09

52 s.e.t. 13.10.2021.

6. KAYNAKÇA

587

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3

%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2018

Seti/TMS/TMS_33_2018.pdf s.e.t. 02.06.2021.

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3

%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2019Seti/TFRS/TFRS_9.pdf s.e.t. 14.07.2022.

https://www.legislation.gov.au/Details/C2021C00112/Html/Volume_9#_Toc

64358310 s.e.t. 18.06.2022.

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/8/part/6A s.e.t. 04.09.2022.

https://www.oecd.org/ctp/aggressive/hybrid-mismatch-arrangements-discussion-draft-domestic-laws-recommendations-march-2014.pdf s.e.t.

29.05.2021.

https://www.oecd.org/ctp/treaties/hybrid-mismatch-arrangements-discussion

-draft-treaty-issues-march-2014.pdf s.e.t. 29.05.2021.

https://www.oecd.org/tax/aggressive/comments-action-2-hybrid-mismatcharrangements.pdf s.e.t. 29.05.2021.

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/jitsic/ s.e.t.

10.09.2022.

MEVZUAT

Kanunlar

- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 13195, 10

Mayıs 1969.

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 10700, 6

Ocak 1961.

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 10703/ 10704/

10705, 10-11-12 Ocak 1961.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

588

- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 24607, 8

Aralık 2013.

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 25611, 12

Ekim 2004.

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26205,

21 Haziran 2006.

- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26323, 18 Ekim 2016.

- 6090 sayılı Türk Borçlar Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 27836, 4

Şubat 2011.

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28513,

30 Aralık 2012.

- 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 27846, 14

Şubat 2013.

- 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 31050, 25 Şubat 2020.

Yönetmelikler

- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine

Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26751,

9 Ocak 2008.

Tebliğler

Hazine ve Maliye Bakanlığı

- 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı:

26482, 3 Nisan 2007.

- 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Hakkında Genel Tebliğ, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 26704, 18 Kasım

2007.

6. KAYNAKÇA

589

- 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği, T.C. Resmî

Gazete, Sayı: 21477, 26 Aralık 1992.

- 258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı:

26305, 30 Eylül 2006.

- 369 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, T.C. Resmî Gazete,

Sayı: 26482, 03 Nisan 2007.

- 529 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı:

31540, 13 Temmuz 2021.

Sermaye Piyasası Kurulu

- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28685, 22 Haziran 2013.

- II-31/B.1 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 31731, 26

Ocak 2022.

- III-45.2 sayılı Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters

Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, T.C. Resmî Gazete,

Sayı: 29554, 6 Aralık 2015.

- III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28660, 28 Mayıs 2013.

- III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28702, 09 Temmuz 2013.

- III-52.3 sayılı Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği,

T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28871, 03 Ocak 2014.

- III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28870, 02 Ocak 2014.

- III-58.1 sayılı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği,

T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28877, 09 Ocak 2014.

VERGİ HUKUKUNDA HİBRİT UYUMSUZLUK DÜZENLEMELERİ

590

- VII-128.1 sayılı Pay Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı: 28685, 22 Haziran 2013.

- VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı:

28800, 23 Ekim 2013 tarihli.

- VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği, T.C. Resmî Gazete, Sayı:

28670, 7 Haziran 2013.

- V-65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve

Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ, T.C. Resmî Gazete,

Sayı: 2516

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, T.C. Resmî Gazete, Sayı:

27290, 16 Temmuz 2009.

- 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, T.C. Resmî Gazete, Sayı:

28328, 19 Haziran 2012.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.