Vergi Kanunları İle Yürütme Organına Tanınan Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa ÇETİN
ISBN: 9786050515985
136,00 TL 160,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ÇETİN
Baskı Tarihi 2023/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 163

Mustafa ÇETİN

Vergi Kanunları İle Yürütme Organına Tanınan Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu 


TEŞEKKÜR

Öğrencisi olma onuruna ve kendisini tanıma şerefine yüksek lisans

eğitimimde kavuştuğum, tez çalışmamın bu seviyeye ulaşmasında bana rehber

olan saygıdeğer tez danışmanım Prof. Dr. Ahmet Erol’a teşekkürü bir borç bilirim.

Gerek asker kişiliği, gerekse akademik kimliği ile hem lisans hem de

yüksek lisans eğitimimde beni güdüleyen; kapısı ve gönlünü bana her daim

açık tutan sevgili komutanım ve saygıdeğer hocam Emekli Albay Dr. Öğretim

Üyesi Mehmet Bağcı’ya teşekkür ederim.

Tez savunma jürimde bulunarak beni onore eden kıymetli hocalarım Prof.

Dr. Mehmet Fikret Gezgin ve Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Çınar’a teşekkür ederim.

Hukukçu kimliğini ve meslek etiğini her daim koruyan, yılmaz azmi ve

kararlı duruşuyla, onurundan taviz vermeyen ve beni cesaretlendiren aziz

dostum Cumhuriyet Savcısı Sinan Sakin’e teşekkür ederim.

Beni dünyaya getiren, okutan, büyüten, cumhuriyet değerleri ile yetiştiren

ve emeklerini asla ödeyemeyeceğim annem Remziye Çetin ve babam Halit

Çetin’e sonsuz teşekkür ederim. Ağabeyleri olmaktan gurur duyduğum Av.

Emel Çetin ve Yusuf Çetin’e bana gösterdikleri derin saygı ve sevgiden ötürü

şükranlarımı sunarım.

En sıkıntılı anlarımda hep yanımda olan, desteğini her daim üzerimde

hissettiren, bana yaşama sevinci, güç ve kuvvet veren, müstakbel çocuğumun

annesi, can yoldaşım, hayat arkadaşım Nehir Çetin’e teşekkür ederim.

Uzun öğrencilik sürecimde beni yetiştiren, ışığı ile aydınlatan ve

bugünlere gelmemde emeği olan tüm öğretmenlerime ayrı ayrı teşekkür ederim.

Bu yüksek lisans tezini Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal

Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ve

de gerçek hukukçulara armağan ediyorum.

Son olarak bu kitabın basımını üstlenen Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım

A.Ş.’nin yöneticisi Muharrem BAŞER’e ve kitabı titizlikle yayına hazırlayan

Yetkin Basımevi’nin çalışanlarına teşekkür ederim.

Mustafa ÇETİN

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ..................................................................................................5

TABLOLAR LİSTESİ................................................................................11

ŞEKİLLER LİSTESİ..................................................................................11

KISALTMALAR ........................................................................................13

SÖZLÜK......................................................................................................15

GİRİŞ ...........................................................................................................17

BİRİNCİ BÖLÜM

1. VERGİ KAVRAMI VE VERGİNİN TARİHSEL SÜRECİ............21

1.1. Vergi Kavramı ...........................................................................22

1.2. Verginin Tarihsel Süreci...........................................................23

1.2.1. Çağlara Göre Vergi .........................................................26

1.2.1.1. Antik Çağda Vergi...........................................27

1.2.1.2. Orta Çağda Vergi.............................................29

1.2.1.3. İslam Hukukunda Vergi...................................32

1.2.1.4. Yakın Çağda Vergi ..........................................34

1.2.2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Vergi...................36

1.2.2.1. 1921 Anayasasında Vergi ................................38

1.2.2.2. 1924 Anayasasında Vergi ................................38

1.2.2.3. 1961 Anayasasında Vergi ................................39

1.2.2.4. 1982 Anayasasında Vergi ................................41

İKİNCİ BÖLÜM

2. VERGİLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER....................45

2.1. Güçler Ayrılığı İlkesi.................................................................47

2.1.1. Yasama Erki....................................................................49

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

8

2.1.2. Yürütme Erki...................................................................51

2.1.3. Yargı Erki........................................................................53

2.2. Hukuk Devleti İlkesi..................................................................57

2.2.1. Yasal İdare İlkesi.............................................................58

2.2.2. Verginin Genelliği İlkesi.................................................61

2.2.3. Vergilendirmede Eşitlik İlkesi ........................................63

2.3. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi İlkesi .......................65

2.3.1. Hukuki Güvenlik İlkesi...................................................69

2.3.2. Belirlilik İlkesi ................................................................70

2.3.3. Kıyas Yasağı İlkesi .........................................................71

2.3.4. Geriye Yürümezlik İlkesi................................................73

2.3.5. Ölçülülük İlkesi...............................................................74

2.3.6. Adli ve İdari Başvuru Hakkı İlkesi .................................75

2.4. Sosyal Devlet İlkesi....................................................................75

2.4.1. Kamu Yararı....................................................................78

2.4.2. Mali Güce Göre Vergilendirme ......................................79

2.4.3. Laiklik .............................................................................80

2.5. Verginin Ekonomikliği İlkesi....................................................80

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. YÜRÜTME ORGANINA ANAYASADA TANINAN VERGİSEL

DÜZENLEME YETKİLERİ..............................................................83

3.1. Anayasa 73. Madde Kapsamı ...................................................83

3.1.1. Vergi................................................................................85

3.1.1.1. Tarh..................................................................88

3.1.1.1.1. Beyana Dayalı Tarh ......................88

3.1.1.1.2. Götürü Matrahlar Üzerinden Tarh 88

3.1.1.1.3. İkmalen Vergi Tarhı .....................89

3.1.1.1.4. Re’sen Vergi Tarhı .......................89

İçindekiler

9

3.1.1.2. Tebliğ...............................................................89

3.1.1.3. Tahakkuk .........................................................90

3.1.1.4. Tahsil ..............................................................91

3.1.2. Resim ..............................................................................91

3.1.3. Harçlar.............................................................................94

3.1.4. Benzer Mali Yükümlülükler ...........................................95

3.1.5. Muaflık..........................................................................101

3.1.6. İstisna ............................................................................102

3.1.7. İndirim...........................................................................102

3.1.8. Oran...............................................................................104

3.2. Anayasa 167. Maddesinin Kapsamı.......................................104

3.2.1. Dış Ticaret.....................................................................105

3.2.2. Gümrük Kanunu............................................................105

3.3. Yasama Organı Tarafından Çıkarılan Kanunlarda

Düzenlenen Yetkiler ................................................................109

3.3.1. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ......................................109

3.3.2. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu...................................109

3.3.3 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu..........................111

3.3.4. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu....................113

3.3.5. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ...................114

3.3.6. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu................................114

3.3.7. 492 Sayılı Harçlar Kanunu............................................115

3.3.8. 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu.............116

3.3.9. 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu...............................117

3.3.10.197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu.................119

3.3.11.4458 Sayılı Gümrük Vergisi Kanunu............................120

3.4. Yürütme Organına Tanınan Yetkiler....................................121

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

10

3.4.1. Yasalar ..........................................................................122

3.4.2. Uluslararası Vergi Antlaşmaları....................................124

3.4.3. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri .................................125

3.4.3.1. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı

Kararnameleri ................................................127

3.4.3.2. Olağanüstü Dönem Cumhurbaşkanı

Kararnameleri ................................................128

3.4.4. Cumhurbaşkanı Kararları..............................................130

3.4.5. Yönetmelikler................................................................131

3.4.6. Genel Tebliğler..............................................................132

3.4.7. Vergi Sirküleri...............................................................133

3.4.8. Özelge (Mukteza)..........................................................134

3.5. Vergi Konusunda Yargısal Denetim......................................136

3.5.1. Vergi Mahkemeleri .......................................................137

3.5.2. İstinaf (Bölge İdare) Mahkemeleri................................138

3.5.3. Danıştay ........................................................................138

3.5.4. Anayasa Mahkemesi .....................................................140

3.5.5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi................................141

SONUÇ ......................................................................................................143

KAYNAKÇA.............................................................................................149

Kitap .......................................................................................149

Süreli Yayın..............................................................................154

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ...........................................157

Diğer Yayınlar..........................................................................158

İnternet Yayınları .....................................................................158

ÖZGEÇMİŞ...............................................................................................163

KAYNAKÇA

Kitap

Aksoy, A., İktisadi Düşünce Tarihi, Akyol Neşriyat ve Yayıncılık, İzmir,

1986.

Aksoy, Ş., Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi (6. Baskı), Filiz Kitabevi,

2010.

Aktan, C. C., Dileyici, D., Saraç, Ö., “Anayasal İktisat Perspektifinden

Vergi Reformu ve Vergi Anayasası Önerisi”, Anayasal İktisat

Perspektifinden Para ve Maliye Politikaları, (Ed. Dilek DİLEYİCİ),

Seçkin Yayınları, Ankara, 2005.

Arsel, İ., Türk Anayasa Hukuku, Mars Yayınevi, Ankara, 1968.

Balta, T. B., İdare Hukuku (Cilt 1 Genel Konular), ASBF Basımevi, Ankara,

1972.

Bilgin, M., Candan, K., Şencan, H., Konularına Göre Karşılaştırmalı

Dünya Anayasaları (Yayın:13), TBMM Basımevi, Ankara, 2022.

Bilici, N., Vergi Hukuku (Güncellenmiş 11. Baskı), Seçkin Yayınevi,

Ankara, 2005.

Buchanan, M. J., Flowers, M., “Constitutional Limits on Taxing and

Spending”, The Public Finance, Homewood, İllionis: Richard D. Irwin

Inc., 1960, s. 143

Çağan, N., Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Yayınları, İstanbul, 1982.

Çağlar, B., Anayasa Bilimi: Bir Çalışma Taslağı, Bilim Felsefe Sanat

Yayınları, İstanbul, 1989.

Çomaklı, Ş., Ayrangöl, Z., Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Esaslar (1.

Baskı), Savaş Yayınevi, Ankara, 2016.

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

150

Devrim, F., Kamu Maliyesine Giriş (4. Baskı), İlkem Ofset, İzmir, 2002.

Doğrusöz, A. B., Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergilendirme

“Stopaj”, İstanbul SMMMO Yayınları, İstanbul, 1998.

DUVERGER, M., Politikaya Giriş (Çeviren Semih Tiryakioğlu), Varlık

Yayınları, İstanbul, 1971.

Erdoğan, M., Anayasal Demokrasi (13. Baskı), Siyasal Kitabevi, Ankara,

2017.

Erdoğan, M., Anayasal Demokrasi (Anayasa Hukukuna Giriş) (2. Baskı),

Siyasal Kitabevi, Ankara, 1997.

Erol, A., Türk Vergi Sistemi ve Vergi Hukuku (5. Baskı), Adalet Yayınevi,

Ankara, 2018.

Eskicioğlu, O., İslam Hukukunda Vergiler, 9 Eylül Üniversitesi Matbaası,

İzmir, 1966.

Gaston, J., Cours Elementarie de Science des Finances et de Legislation

Financière Française, Paris, 1912, s. 732-734

Gerek, Ş., Aydın, A. R., Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku (1. Baskı),

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2005.

Gökbunar, A. R., Uğur, A., Sümerlerden Türkiye Cumhuriyetine Maliye

Tarihi (1. Baskı), Beta Yayınları, İstanbul, 2006.

Gözler, K., Türk Anayasa Hukuku Dersleri (24. Baskı), Ekin Yayınevi,

Bursa, 2018.

Güneş, G., “4369 Sayılı Yasa İle Getirilen Değişikliklerin Verginin

Anayasal İlkeleri Açısından İrdelenmesi”, Prof. Dr. Adnan Tezel’e

Armağan, Marmara Üniversitesi, Maliye Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yayın No:13, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, İstanbul, 2000.

Güneş, G., Verginin Yasallığı İlkesi (2. Baskı), On İki Levha Yayınları,

İstanbul, 2008.

Kaynakça

151

Jarass, H. D., Verfassungsrechtliche renzen für die rhebung nicht

steuerlicher Abgaben, DÖV 1989, s. 1015

Kaboğlu, İ. Ö., Anayasa Yargısı, İmge Kitapevi, İstanbul, 1994.

Kaboğlu, İ., Anayasa Hukuku Dersleri, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2005.

Kaneti, S., Vergi Hukuku, Özlem Kardeşler Matbaası, İstanbul, 1987.

Karadeniz, H. K., Türk Motorlu Taşıtlar Vergisinin Çeşitli Ülke

Uygulamaları ile Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi, Maliye

Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (Yayın No:2011/415), Hermes

Matbaacılık, Ankara, 2011.

Köktaş, A. M., Nakiboğlu, A., Gölçek, A. G., Ceride-i Rüsumiye, Necmettin

Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, 2002.

Kutlu, M., Kuvvetler Ayrılığı, Temelleri-Gelişimi, Hukuk Devletinin

Kökenleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2001.

Kuzu, B., Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem

Yapma Yetkisi ve Güçlendirilmesi Eğilimi, Filiz Kitabevi, İstanbul,

1987.

Montesquieu, C. L., Kanunların Ruhu Üzerine (Çeviren: Fehmi Baldaş),

Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2005.

Muter, N. B., Vergi Teorisi (Birinci Baskı), Celal Bayar Üniversitesi

Matbaası, İzmir, 1997.

Muter, N. B., Çelebi, A. K., Kazanç, S., Kamu Maliyesi, Nadir Kitabevi,

Manisa, 2003.

Nadaroğlu, H., Kamu Maliyesi Teorisi (Gözden Geçirilmiş ve Düzeltilmiş

10. Baskı), İstanbul, 1998.

Neumark, F., Maliyeye Dair Tetkikler (Çeviren Sabri F. Ülgener),

İstanbul Üniversitesi Matbaası, İstanbul, 1951.

Okandan, R., Umumi Amme Hukuku Dersleri, İÜHF Yayınları, İstanbul,

1976.

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

152

Oktar, A., Vergi Hukuku (14. Baskı), Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2019.

Oktar, A., Vergi Hukuku (Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş 3.Baskı),

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2008

Onar, S. S., İdare Hukukunun Umumi Esasları ( C. 1, 3. Baskı), Hak

Kitabevi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul, 1966.

Öden, M., Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Yetkin Yayınları,

Ankara, 2003.

Öncel, M., Çağan, N., Kumrulu, A., Vergi Hukuku (Cilt 1, 2. Bası), AÜSBF

Yayınları, Ankara, 1985.

ÖZ, E., Vergilendirmede Kanunilik ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi,

Ankara, 2004.

Özbudun, E., Türk Anayasa Hukuku (8. Baskı), Yetkin Yayınları, Ankara,

2004.

Özbudun, E., Türk Anayasa Hukuku (Gözden Geçirilmiş 21. Baskı), Yetkin

Yayınları, Ankara, 2022.

Ross, M. L., Does Taxation Lead to Representation, British Journal of

Political Science, Cambridge University Press, No. 34, 2004, s. 229-249.

Serdar, S., Kur’an-ı Kerim (Bilgisayar Hatlı), Define Yayınları, İstanbul,

2014.

Sevimay, H. R., Cumhuriyete Girerken Ekonomi, Kazancı Yayınları,

İstanbul, 1995.

Şenyüz, D., Yüce, M., Gerçek, A., Vergi Hukuku (Genel Hükümler), Ekin

Yayınları, Bursa, 2005.

Tanör, B., Yüzbaşıoğlu, N., 1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa

Hukuku (7. Bası), İstanbul, Beta Yayınları, 2005.

Tekbaş, A., Vergi Kanunlarının Anayasal Uygunluğunun Yargısal

Değerlendirmesi, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,

Yayın No:2009/396, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2009.

Kaynakça

153

Tekbaş, A., Vergi Kanunlarının Anayasal Uygunluğunun Yargısal

Değerlendirmesi, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı,

Yayın No:2009/396, Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2009.

Teziç, E., Anayasa Hukuku (Tıpkı 25. Baskı), Beta Yayınevi, İstanbul, 2021.

Tıpke, K., Die Steuerrechtsordnung, Band I, Köln, 1993.

Tikveş, Ö., Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Anayasa Yargısı,

Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Yayınları, İzmir,

1978.

Tosuner, M., Arıkan, Z., Parafiskal Gelirler Parafiskal Kurumlar, İzmir,

1989.

TRIDIMAS, G., “Judges and Taxes: Judicial Review, Judicial

Independence and the Size of Government”, Constitutional Political

Economy, Vol. 16, 2005.

Üzeltürk, H., Vergi Kanunları (19. Baskı), Legal Yayınları, İstanbul, 2022.

Varcan, N., Türkiye’de Vergi Politikalarının Oluşumu, Anadolu

Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 1987.

Vile, M. J. C., Constitutionalism and Seperation of Powers, (İndianapolis:

Liberty), 1998, s.7

Vural, B., Akad, M., Bulut, N., Genel Kamu Hukuku (3. Bası), İstanbul,

Der Yayınları, 2004.

Yaşin, M., Türk Vergi Yargısı ve Vergisel Uyuşmazlıkların Dava Yoluyla

Çözümü, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006.

Yılmaz, G. A., Sosyal Devlet ve Sosyal Harcamalar (OECD Ülkeleri ve

Türkiye’de), Arıkan Yayınevi, İstanbul, 2006.

Yılmazoğlu, Y. E., Vergilendirme Alanında Bakanlar Kuruluna Verilen

Yetkiler ve Sınırları (Yargı Kararları Işığında Bir İnceleme),

Yaklaşık Yayıncılık, Ankara, 2011.

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

154

Süreli Yayın

Alan, N., (Demokratik) Hukuk Devleti ve Anayasa, AÜSBF Dergisi, 2003.

Aliefendioğlu, Y., Türk Anayasası Açısından Vergilendirmenin Sınırları,

Danıştay Dergisi, 1981.

Aliefendioğlu, Y., Vergi ve Hukuk, Bilanço Dergisi, Kasım 1991.

Arıkan, C., Yarımbatman, G., Siyasi İktidarın Sınırlandırılması ve

Anayasal Denge Denetimi Düşüncesinin Kökeni, İçtimaiyat Sosyal

Bilimler Dergisi, 2022.

Arıkan, Z., Fonlar ve Yetki Kullanımı, Banka ve Ekonomik Yorumlar

Dergisi, Ocak 1995.

Aslan, L. A., Anayasa Mahkemesinin 14.10.2010 Tarihli Kararı

Çerçevesinde Yargı Harçlarına İlişkin Bazı Sorunlar ve Güncel

Gelişmeler, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011.

Aslanoğlu, S., Can, S. P., Sürekli Hale Gelen Yeniden Değerlemenin

Kapsamı, Önemi, Vergisel Avantajları: Güneş Enerji Santrali

İşletmesinde Bir Uygulama, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2022.

Aydın, M. S., Cumhuriyetin Döneminde Vergi Uygulamaları, Bingöl

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2020.

Aydın, M., Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hak Arama Özgürlüğü,

AÜSBF Dergisi, 2006.

Bakırcı, F., Montesquieu’de Erkler Ayrımı (Mitosu) ve Modern Yargı

Erki Üzerine, AÜSBF Dergisi, 2022.

Başaran, F., Anayasa Temelinde “Benzeri Mali Yükümlülük” Kavramı,

Vergi Sorunları Dergisi, 1998.

Budak, T., Yakar, S., Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılması,

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007.

Kaynakça

155

Bülbül, G., Islahat Fermanı’nı Hazırlayan Sebepler ve Islahat Fermanı,

SÜHFD, 1989.

Çağan, N., Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1980.

Çaha, Ö., İdeoloji ile Hukuk Devleti Arasındaki Devlet, Doğu-Batı

Düşünce Dergisi, 2001.

Çakar, E. P., Saraçoğlu, F., Vergide Özgürlük İlkesi, Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014.

Çelik, N. K., İdarenin Takdir Yetkisinin Türk Vergi Hukuku Açısından

Değerlendirilmesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, 2013.

Çötok, N. A., Giddens Sosyolojisinde Toplumsal Dönüşümün Temel

Kavramları ve Bağlantılar: Yapılanma Modernite ve Küreselleşme,

Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 2017.

Demirkol, S., Mahkemelerce Ciddi Bulunmayan Anayasaya Aykırılık

İddialarının Gerekçeli Olarak Karşılanmaması Sorunu, İÜHFM,

2008.

Dulupçu, M. A., Özkul, G., Ünlü, H., Sayın, M., Yerel Yönetimlerin

Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler, Süleyman Demirel

Üniversitesi SBE Dergisi, 2014.

DURAN, L., Anayasa Mahkemesine Göre Türkiye’nin Hukuk Düzeni

(II), Amme Dergisi, 1986.

Durmuş, N. K., Türk ve Fransız Vergi Hukukunda Mükelleflerin

Korunması, Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, 2016.

Duvan, A. Ö., Devlet Teorisinde Kuvvetler Ayrılığının Doğuşu: Locke ve

Montesquieu, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019.

Düvenci, S., Devletin Köken Teorileri Açısından Devleti Oluşturan

Etmenler: Çeşitli Uygarlıklar ve Topluluklar Üzerinden Bir

Değerlendirme, Uluslararası Yönetim Akademi Dergisi, 2018.

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

156

Ergül, O., Yeni Rejimin Kodları Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Güncel Hukuk Dergisi, 2018.

Fildişi, B., Marx, Durkheim ve Weber Üzerinden Klasik Dönem

Sosyolojisinde Modern Devlet ve Ordular, Hitit Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018.

Gerçek, A., Bakar, F., Mercimek, F., Çakır, E. U., Asa, S., Vergilendirmenin

Çeşitli Ülkeler Açısından Karşılaştırması ve Türkiye İçin

Çıkarımlar, AÜHFD, 2014.

Görkemli, B., Yargı Kararları Işığında Vergi Hukukunda Usulsüz Tebliğ

ve Sonuçları, Ankara Barosu Dergisi, 2017.

Güneş, G., “4369 Sayılı Yasa İle Getirilen Değişikliklerin Verginin

Anayasal İlkeleri Açısından İrdelenmesi”, Prof. Dr. Adnan Tezel’e

Armağan, Marmara Üniversitesi, Maliye Araştırma ve Uygulama

Merkezi Yayın No:13, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, İstanbul, 2000.

Hacıköylü, C., Damga Vergisinin Vergi Sistematiği İçindeki Yeri,

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Anadolu Üniversitesi Sosyal

Bilimler Dergisi, 2017.

İnneci, A., Tosuner, M., Türkiye’de Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari

Çözümü: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, 2018.

Karakoç, Y., Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir

Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

2013.

Karayalçın, Y., Hukukun Üstünlüğü (Kavram-Bazı Problemler), AÜSBF

Dergisi, 1992.

Kayan, A., Verginin Tarihsel Gelişimi ve Sebep Olduğu Bazı Önemli

Olaylar, Maliye Dergisi, 2000.

Metin, Y., Türkiye’de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve

Çözüm Önerileri, Anayasa Yargısı Dergisi, 2010.

Kaynakça

157

Öztürk, S., Türkiye Ekonomisinde 1980 Sonrası Yaşanan Yapısal

Dönüşümlerin GSMH, Dış Ticaret ve Dış Borçlar Bağlamında Teorik

Bir Değerlendirmesi, Mevzuat Dergisi, 2005.

Sune, E., Özdemir, A. M., Rantçı Devlet Yazını Üzerine Deneme,

Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2012.

Şener, O., Yolsuzluğun Vergisel Araçlarla Önlenmesi, Gazi Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014.

Tabar, Ç., Karaş, G., Vergilerin Demokrasi Üzerindeki Etkisi: OECD

Ülkeleri Örneği, İnternational Journal of Social İnquiry, 2021.

Üstün, Ü. S., Vergi Hukuku ile İlgili Anayasal İlkeler, SÜHFD, 2003.

Yüce, M., 3986 Sayılı Yasa ile Getirilen Ek Vergisel Yükümlülükler

Üzerinde Bir Değerlendirme, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül-Ekim

1994.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Akgül, C., Vergilerin Kanuniliği İlkesi, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali

Yıldırım Üniversitesi, 2021.

Ayvacı, O. T., Vergi Hukukunda Genel Tebliğ ve Sirkülerin Hukuki

Rejimi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2020.

Diler, F., Türk Hukukunda Vergilendirme Yetkisinin

Sınırlandırılmasında Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet İlkesi, Yüksek

Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021.

Hatipoğlu, C., Yerel Yönetimler ve Vergilendirme Yetkileri, Yüksek Lisans

Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

Kılıç, A., Türkiye’de Parlamento Kararlarının Hukuki Rejimi, Doktora

Tezi, Ankara Üniversitesi, 2019.

Özgirgin, S., Başkanlık Sistemi Üzerine Bir İnceleme: ABD, Arjantin ve

Brezilya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,

2016.

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

158

Özmen, İ., Tarihsel Olarak Vergi Gelirlerinin Belirleyicileri ve BRIC-T

Üzerine Ekonometrik Bir Analiz, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan

Üniversitesi, 2016.

Sağır, E. O., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Gerçek

Kişilerin Mülkiyet Hakkı, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi,

2016.

Şimşek, B., Küreselleşme Kavramı, İktisadi Boyutu ve Türkiye’ye

Yansıması, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, 2011.

Yılmaz, M. B., Kanuni İdare İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020.

Yılmazoğlu, Y. E., Vergilendirme Alanında Yürütme Organına Verilen

Yetkiler ve Sınırları, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2008.

Diğer Yayınlar

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gelirler Genel Müdürlüğü, Türk Vergi Kanunu

Gerekçeleri, Cilt 5, C Bölümü, 1989.

Oktar, S. A., Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Ek Mali Yükümlülükler

ve Bir Totolojik Düzenlemenin Amacı, Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu’na

Armağan, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, On Yedinci Seri,

1996.

Saban, N., Yeni Yüzyılın Eşiğinde Yeniden Sorgulanan Adalet: Özü

Eşitlik, Vergi Adaleti: Özü Vergide Eşitlik, Anayasal Mali Düzen,

XIII. Türkiye Sempozyumu, 14-16 Mayıs 1998.

Tan, T. Ekonomik Düzen ve Anayasa, Türkiye Barolar Birliği (Uluslararası

Anayasa Hukuku Kurultayında Sunulan Bildiri), 9-13 Ocak 2001.

İnternet Yayınları

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, AYM’nin E.2016/180, K.2018/4, K.T.

18.01.2018 sayılı Kararı, Anayasa Mahkemesi, Kararlar Bilgi Bankası,

Kaynakça

159

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Ara?EsasNo=2016%2F

180 , (Erişim Tarihi: 20/12/22)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Önceki Anayasalar (1921 Anayasası),

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1921-

anayasasi/, (Erişim Tarihi: 21/11/2022)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Önceki Anayasalar (1924 Anayasası),

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1924-

anayasasi/, (Erişim Tarihi: 21/11/2022)

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Önceki Anayasalar (1961 Anayasası),

https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-

anayasasi/, (Erişim Tarihi: 21/11/2022)

Avrupa Birliği Adalet Divanı, 21.02.2006 tarihli KDV Kararı,

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutionsand-bodies/institutions-and-bodies-profiles/court-justice-europeanunioncjeu_fr#:~:text=La%20Cour%20de%20justice%20de,les%20institutions

%20de%20l'UE., 21.02.2006 tarihli kararı (Erişim Tarihi: 30/12/2022)

Bingöl, O., Cumhurbaşkanına Görülmemiş Yetki: ÖTV’yi Yüzde 640’a

Kadar Çıkartabilir, Sözcü Gazetesi, 17/10/2021,

https://www.sozcu.com.tr/2021/ekonomi/cumhurbaskanina-gorulmemisyetki-otvyi-yuzde-640a-kadar-cikartabilir6712411/#:~:text=B%C3%B6ylece%20Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B

1%20bir%20gecede%20%C3%96TV,muazzam%20bir%20vergileme%

20yetkisidir%E2%80%9D%20dedi., (Erişim Tarihi: 03/01/2023)

Derin Oda Haber İnternet Sitesi, 1504 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,

https://derinodahaber.com/erdogan-imzaladi-damadin-sirketine-600-

milyonluk-tesvik-damat-ise-ihracat-rekoru-kirdik-dedi-42836, (Erişim

Tarihi: 02/01/2022).

Durmuş, N. K., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Mülkiyet

Hakkı ve Vergilendirme, https://vergialgi.com/avrupa-insan-haklari-

Vergi Kanunları ile Yürütme Organına Tanınan

Vergi Oranına İlişkin Yetkilerin Anayasa Karşısındaki Durumu

160

mahkemesi-kararlarinda-mulkiyet-hakki-ve-vergilendirme, (Erişim

Tarihi: 22/11/2022).

Fransa Ekonomi Bakanlığı, Özelgeler,

https://www.economie.gouv.fr/dgfip/charte-des-droits-et-obligationscontribuable-verifie, (Erişim Tarihi: 30/12/2022)

Gelir İdaresi Başkanlığı, Mükellef Hakları, https://www.gib.gov.tr/mukellefhizmetleri/mukellef-haklari, (Erişim Tarihi: 30/12/2022)

Gelir İdaresi Başkanlığı, Sirküler ve Özelgeler,

https://www.gib.gov.tr/search/node/?filter=ozelge%20, (Erişim Tarihi:

31/12/2022).

Gelir İdari Başkanlığı, Bilgi Değişimi ve İdari Yardımlaşma Anlaşmaları,

Uluslararası Mevzuat, https://www.gib.gov.tr/bilgi-degisimi-ve-idariyardimlasma-anlasmalari, (Erişim Tarihi: 20/12/2022).

Gören, Z., Sosyal Devlet, https://hukuk.deu.edu.tr/wpcontent/uploads/2020/01/Z.Goren1.pdf, s. 6, (Erişim Tarihi: 30/12/2022)

Gözler, K., Anayasa Değişikliği Gerekli mi? (1982 Anayasası İçin Bir

Savunma), Türkiye Günlüğü, S. 65, 2001, s. 108-123; Türk Anayasa

Hukuku Sitesi, https://www.anayasa.gen.tr/adegisikligi.htm , (Erişim

Tarihi : 31/12/2022).

Köybaşı, S., Hindistan Yüksek Mahkemesi: Eyaletler ya Temiz Hava ve

Su Temin Etmeli ya da Halkın Uğradığı Zararı Önlemeli,

https://anayasagundemi.com/2019/12/03/hindistan-yuksek-mahkemesieyaletler-ya-temiz-hava-ve-su-temin-etmeli-ya-da-halkin-ugradigizarari-odemeli/, (Erişim Tarihi: 15/11/2022).

Ulusoy, A. D., 2016 Anayasa Teklifi Neler Getiriyor, Neler Götürüyor?,

www.anayasa.gen.tr/ulusoy-anayasa-degisikligi.pdf (Konuluş Tarihi: 17

Ocak 2017), s. 6 (Erişim Tarihi: 06/10/2022).

Vergi Dosyası, KDV Hangi Ülkelerde Ne Zamandan Beri Uygulanıyor?,

https://vergidosyasi.com/2018/07/05/kdv-hangi-ulkede-ne-zamandan-

Kaynakça

161

beriuygulaniyor/#:~:text=KDV'ye%20benzer%20ilk%20uygulamalar,'da%2

01968'de%20ba%C5%9Flam%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r, (Erişim

Tarihi: 27/12/2022)

Vural, M., Geçmişten Günümüze Verginin Tarihi: İlkçağ Dönemi,

https://beepeer.co/gecmisten-gunumuze-verginin-tarihi-ilkcag-donemi,

(Erişim Tarihi: 30/12/2022)

Wikipedia, La Chapelier Yasası,

https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Chapelier_Law_1791, (Erişim Tarihi:

30/12/2022)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.