Yat İnşa Sözleşmesinde Ayıp

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Barış Erkan ÇELEBİ
ISBN: 9786257277518
81,00 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Barış Erkan ÇELEBİ
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 116

Türk hukukunda gemiler ve gemi inşası ile ilgili çok sayıda hukuki eser ve çalışmalar mevcut iken, yat kavramı ve yat inşası ile ilgili kaynağa rastlamak güçtür. Oysa ki, yat kavramının ve yat hukukunun menşei olarak kabul edilebilecek İngiliz hukukunda, gemilerden açıkça ayrılacak şekilde yatlar ve yatlar hakkında hukuki eserler mevcuttur. Öyle ki, İngiliz hukukunda yat hukuku (“law of yachts”) şeklinde tabir edilen, yatların inşa sürecini, devir ve satın alma işlemlerini, tescil ve bayrak konularını ele alan bir alt dal bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı da, Türk hukukunda böyle bir ayrım yapılması gerekip gerekmediğini incelemek, uygulamada böyle bir ayrıma ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmektir.

Yat kavramının gemi kavramından ayrıştırılması gerekliliği, geminin her zaman ticari ya da kamusal amaçla kullanılan bir deniz aracı olması, yatın ise her zaman gezinti ve eğlence amacıyla kullanılan bir deniz aracı olmasıdır. Dolayısıyla, eğlence amacıyla kullanılan bir malın ticari amaçla kullanılan bir malla aynı mevzuata ve hukuk normlarına tabi olması, uygulamada duyulan ihtiyaçları tatmin etmekte yetersiz kalabilecektir. Yatların yüksek değeri ve ülkenin ihracat kapasitesindeki yeri de düşünüldüğünde, uygulamadaki ihtiyaçların karşılanmamasından doğabilecek bu olası sakıncalar göz ardı edilmemelidir.

Yatlar teknik özellikler olarak da gemilerden farklı deniz araçları olup, bu fark özellikle inşa sürecinde önem arz etmektedir. Örneğin bir gemi inşasında işsahibi, geminin hızına, yakıt tüketimine ve yük kapasitesine, kısaca ekonomik faktörlere önem verirken, bir yat inşa sözleşmesinde işsahibi tam tersine yatın tasarımına, uzunluğuna, estetik görünümüne, kullanılan malzemelerin kalitesine, konforuna önem verebilmektedir. İşsahibinin beklentileri bu denli ayrışabilecekken, her iki deniz aracının inşasında meydana gelebilecek ayıpları ve bu ayıplardan doğan sonuçları yeknesaklaştırmak mümkün değildir.

Şubat 2019 verilene göre 24 metrenin üzerinde yatların (süperyatların) üretiminde ülkemiz dünyada 4. sıradadır. Gemi ve yat inşa sektörünün ihracat kapasitesi yıllık 1 milyar ABD Dolarını aşmıştır. Liman ve marinalarda gemi ve yatlara verilen hizmet, yakıt, tamir ve rıhtım ücretleri ise bu rakamlara dahil değildir. Tüm bu veriler, gelişmekte olan yat sektörünün aynı hızda gelişen hukuki normlara da ihtiyaç duyacağı anlamına gelmektedir.

Bu çalışmanın konusu, yatı ve yat inşa sözleşmelerini sınıflandırdıktan sonra, bu sözleşmelerde ayıptan doğan sorumluluğu incelemektir. Bu inceleme yapılırken yat inşa sözleşmesinin gemi inşa sözleşmesiyle olan benzerliklerden, borçlar kanunu genel hükümlerinden ve eser sözleşmesi özel hükümlerinden faydalanılmış, ancak gemi ve yat inşasında kullanılan tip sözleşmelerin genellikle tabii olduğu hukuk sitemi olan İngiliz hukuku kaynaklarından da yararlanılarak “yat” kavramının “gemi” kavramından farkı da ortaya konulmuştur.

Bu çalışmada ikinci bölümde yat kavramı kapsamlı bir şekilde irdelenmiştir. Ardından üçüncü bölümde kısaca yat inşa sözleşmesinin hukuki sınıflandırılması yapılmış, unsurlarına, taraflarına, tarafların kanuni ve sözleşmesel borçlarına ve uygulamada sık rastlanan tip sözleşmelerin birbirlerinden farklarına değinilmiştir. Tüketici hukuku ile ilgili değerlendirmeler bu tez kapsamında ele alınmamıştır. Son olarak dördüncü bölümde ayıp kavramı ve türleri incelenmiş, yat inşasında sık rastlanan ayıplar ele alınmış ve son olarak ayıp karşısında tarafların hak ve yükümlülükleri tartışılmıştır.

İÇİNDEKİLER............................................................................................................ 5

KISALTMALAR......................................................................................................... 9

GİRİŞ .............................................................................................................11


BİRİNCİ BÖLÜM

GEMİ VE YAT


I. GEMİ KAVRAMI.......................................................................................13

A. Türk Ticaret Kanunu Bakımından............................................................ 13

B. Gemi İnşası Bakımından.......................................................................... 16

C. Kullanım Amaçları Bakımından Gemi Türleri.......................................... 18

II. YAT KAVRAMI .........................................................................................20

A. Genel Olarak ........................................................................................... 20

B. Yatın Tarihçesi......................................................................................... 21

C. Yatın Unsurları ........................................................................................ 22

1. Kişisel kullanım için inşa edilme....................................................... 23

2. Gezinti ve eğlence amacıyla kullanılma ........................................... 24

3. Nispeten küçük olma ....................................................................... 25

D. Gemi ve Yat Kavramlarının Karşılaştırılması ........................................... 27

E. Türkiye’de ve Dünyada Yat İnşa Sanayisi................................................ 29

F. Kanaatimiz .............................................................................................. 30


İKİNCİ BÖLÜM

YAT İNŞA SÖZLEŞMESİ


I. TANIMI VE HUKUKİ TASNİFİ......................................................................33

A. Tanımı ..................................................................................................... 33

B. Hukuki Tasnifi ......................................................................................... 33


6 İçindekiler

II. ŞEKLİ ...................................................................................................... 37

III. UNSURLARI ............................................................................................ 38

A. Bir Eser (Yat) Meydana Getirme............................................................. 38

B. Bedel (Ücret) .......................................................................................... 39

IV. TARAFLARI ............................................................................................. 39

A. Tersaneci ................................................................................................ 39

B. İşsahibi.................................................................................................... 40

C. Diğer İlgili Kişiler ..................................................................................... 40

1. Klas kuruluşları................................................................................. 41

2. Leasing kuruluşları ........................................................................... 43

V. TARAFLARIN BORÇLARI........................................................................... 44

A. İşsahibinin Kanundan Doğan Borcu (Bedel Ödeme Borcu) .................... 44

B. Tersanecinin Kanundan Doğan Borçları ................................................. 45

1. Bir eser meydana getirme (yat inşa etme) borcu ............................ 45

a) Eseri şahsen yapması ya da üçüncü kişiye yaptırması

hususu....................................................................................... 45

b) Araç ve gereç tedarik edilmesi.................................................. 48

2. İşe zamanında başlama ve devam etme borcu ............................... 48

a) İşe zamanında başlama............................................................. 48

b) İşe devam etme ........................................................................ 50

3. Sadakat ve özen borcu..................................................................... 51

4. Yatı teslim etme ve mülkiyeti geçirme borcu .................................. 52

a) Genel olarak eserin teslimi ....................................................... 52

b) Yatın zilyetliğinin devri.............................................................. 53

c) Mülkiyetin Devri........................................................................ 54

5. Ayıptan sorumluluk.......................................................................... 56

C. Tarafların Sözleşmeden Doğan Borçları ................................................. 57

1. Yatı tasarlama borcu........................................................................ 57

2. Malzeme tedarik etme borcu .......................................................... 58

3. İfaya katılma ve yatı teslim alma borcu ........................................... 60

4. Deneme seferi (“sea trials”) yapma borcu ...................................... 61

5. Klasa uygunluk borcu....................................................................... 62

6. İş değişikliği ve ek iş talebine katlanma borcu................................. 63


İçindekiler 7

7. İnşa sırasında işsahibinin denetleme hakkına tersanecinin

katlanma borcu................................................................................ 64

8. Garanti ............................................................................................. 65

VI. TİP YAT İNŞA SÖZLEŞMELERİ ....................................................................65

A. NEWBUILDCON....................................................................................... 66

B. SAJ........................................................................................................... 67

C. NSF.......................................................................................................... 67

D. AWES ...................................................................................................... 68

VII. YAT İNŞA SÖZLEŞMESİNİN EKLERİ ............................................................68


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YAT İNŞA SÖZLEŞMELERİNDE

AYIPTAN SORUMLULUK


I. AYIP KAVRAMI ........................................................................................69

A. Genel Olarak ........................................................................................... 69

B. Ayıp Türleri ............................................................................................. 70

1. Objektif ve sübjektif ayıp ................................................................. 70

2. Maddi, hukuki ve ekonomik ayıp ..................................................... 71

3. Açık ve gizli ayıp ............................................................................... 72

4. Esaslı (önemli) ve esaslı olmayan ayıp ............................................. 75

5. Asli ve tali ayıp ................................................................................. 77

II. AYIPTAN SORUMLULUĞUN DOĞABİLMESİNİN ŞARTLARI..........................77

A. Yatın Ayıplı Olması.................................................................................. 77

B. Yatın Teslim Edilmiş Olması .................................................................... 79

C. Gözden Geçirme ve İhbar Yapılması....................................................... 81

III. AYIP KARŞISINDA İŞSAHİBİNİN HAKLARI...................................................86

A. Genel Olarak ........................................................................................... 86

B. İşsahibinin Borçlar Kanunundan Doğan Seçimlik Hakları........................ 86

1. Sözleşmeden dönme hakkı .............................................................. 87

2. Bedel indirimi isteme hakkı.............................................................. 89

3. Eserin ücretsiz onarımını isteme hakkı ............................................ 90

a) Tersanecinin yasadan doğan onarım yükümlülüğü................... 90

b) Sözleşmede üstlenilen onarım yükümlülüğü (garanti).............. 92


8 İçindekiler

c) Garantinin şartları..................................................................... 93

d) Garantinin hüküm ve sonuçları................................................. 93

4. Ayıba bağlı zararların tazmini hakkı................................................. 94

C. İşsahibinin Sözleşmeden Doğan Diğer Hakları........................................ 96

1. Genel olarak..................................................................................... 96

2. Götürü (likit) tazminat ve ceza koşulu ............................................. 96

D. Tersanecinin Ayıptan Sorumluluğunu Kaldıran Veya Sona Erdiren

Haller .................................................................................................... 100

1. Eserin işsahibi tarafından kabul edilmesi ...................................... 100

2. Ayıbın işsahibine isnat edilmesi..................................................... 101

3. Ayıbın işsahibi tarafından bilinmesi............................................... 102

4. Sorumsuzluğu kaldıran veya sınırlayan anlaşmalar ....................... 103

5. Zamanaşımı.................................................................................... 105

TARTIŞMA VE SONUÇ...................................................................................107

KAYNAKÇA ..................................................................................................111

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.