TBK Kapsamında Geleneksel Sözleşmeler İle Mukayeseli Olarak

Akıllı Sözleşmeler

Blokzincir Teknolojisi
Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ece Su ÜSTÜN
ISBN: 9789750267932
Stok Durumu: Stokta var
46,80 TL 52,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ece Su ÜSTÜN
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 130

Teknoloji her geçen gün artan bir ivmeyle değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu gelişimin etkilerine gerek ticari gerek ise bireysel yaşantılarımızda tanık olmaya başladık ki şu ana kadar gördüklerimiz buzdağının yalnızca görünen tarafı… Özellikle gelişmekte olan teknolojiler ekonomiden tıp bilimine kadar akla gelebilecek her alanda tüm ezberlerimizi bozacak mahiyette olgunlaşma süreçlerine devam ediyorlar. Akıllı sözleşmeler de bildiğimiz tüm doğruları yeniden sorgulatacak yeni nesil teknolojilerden...

Kitap hem inovatif hukukçulara hem de farklı disiplinlerdeki profesyonellere akıllı sözleşmelere ilişkin bir rehber niteliğindedir. Bu kitapta blokzincir ve özellikle akıllı sözleşmelerin uygulamada sağlayabileceği kolaylıklar, dikkat edilmesi gereken eksiler ve ortaya çıkabilecek birtakım problemlere Türk hukukuna uygun çözüm önerilerinin neler olabileceği ortaya konulmuştur. Oldukça karmaşık gözüken bu teknolojiler en basit ve anlaşılır haliyle sözleşmeler hukukuna dair ihtiyaç duyulabilecek tüm genel esaslarla beraber bu kitapta sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Blokzincir Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmelere Türk Hukuku Penceresinden Bakmak
Yeni Nesil Teknolojilerin Sözleşmeler Hukukuna Yansımaları
Gelenekselden Dijitale Sözleşmeler
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller Listesi  13
Özet  15
Kısaltmalar  17
Giriş  19
1. Bölüm
BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİ
1.1. TANIMI VE ÖZELLİKLERİ  21
1.1.1. Tanımı  21
1.1.2. Blokzincir Teknolojisinin Özellikleri  27
1.1.2.1. Dağıtık Veri Tabanı Yapısına Sahip Olması  27
1.1.2.2. Tüm Kayıtların Şeffaf Olması  28
1.1.2.3. Deftere Kaydedilen Verilere Geçmişe Etkili İşlem Yapılamaması  29
1.1.2.4. Üçüncü Kişilere Duyulan İhtiyacı Azaltması  30
1.1.2.5. Edimlerin Otomatik İfasını Mümkün Kılması  31
1.1.3. Blokzincir Teknolojisinin Sağladığı Faydalar ve Taşıdığı Sakıncalar  32
1.1.3.1. Blokzincir Teknolojisinin Sağladığı Faydalar  32
1.1.3.2. Blokzincir Teknolojisinin Taşıdığı Sakıncalar  34
1.2. BLOKZİNCİR SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  36
1.2.1. Açık (Public) Blokzincir Ağları  36
1.2.2. Özel (Private) Blokzincir Ağları  36
1.2.3. Konsorsiyum (Consortium) Blokzincir Ağları  36
1.2.4. Yarı Özel (Semi–private) Blokzincir Ağları  37
1.2.5. Hibrit (Hybrid) Blokzincir Ağları  37
1.3. BLOKZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIM ALANLARI, ÖRNEKLERİ VE BAZI ÜLKELERDEKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER  37
1.3.1. Blokzincir Sisteminin Dünyadaki Bazı Kullanım Alanları ve Örnekleri  38
1.3.2. Blokzincire Yönelik Dünyadaki Yaklaşımlar  41
1.3.2.1. Bekle–Gör Yaklaşımı  41
1.3.2.2. Düzenleyici Yaklaşım  42
1.3.2.3. Sandbox Yaklaşımı  42
1.3.3. Blokzincir Teknolojisine Yönelik Bir Kısım Ülkelerdeki Yasal Düzenlemelere İlişkin Örnekler  43
2. Bölüm
AKILLI SÖZLEŞMELER
2.1. TANIMI VE TARİHÇESİ  47
2.1.1. Akıllı Sözleşmelerin Tanımı  47
2.1.2. Akıllı Sözleşmelerin Türleri  52
2.1.3. Akıllı Sözleşmelerin İşleyişi ve Kuruluşu  54
2.1.3.1. Aracı Bir Üçüncü Kurum Olarak Oracle (ya da Harici Veri Sağlayıcıları) ve Akıllı Sözleşmelerin İşleyişine Katkıları  55
2.1.3.2. Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve İfası  56
2.2. AKILLI SÖZLEŞMELERİN SAĞLADIĞI FAYDALAR VE TAŞIDIĞI SAKINCALAR  59
2.2.1. Akıllı Sözleşmelerin Sağladığı Faydalar  59
2.2.1.1. Kesinlik Sağlaması  60
2.2.1.2. Özerklik Sağlaması  61
2.2.1.3. Daha Hızlı ve Daha Düşük Maliyetli Olması  61
2.2.1.4. Gizlilik ve Üst Düzey Güvenlik Sağlaması  62
2.2.2. Akıllı Sözleşmelerin Taşıdığı Sakıncalar  62
2.2.2.1. Yeni Olması Sebebiyle Yeteri Kadar Güven Telkin Etmemesi  62
2.2.2.2. Esneklik Sağlamaması ve Hatalar Barındırması  63
2.2.2.3. Üçüncü Kişi ve Kurumlara Belli Ölçüde de Olsa Hala İhtiyaç Duyulması  64
2.2.2.4. Verilerin Mahremiyeti Sorunu  65
3. Bölüm
AKILLI SÖZLEŞMELERİN
GELENEKSEL SÖZLEŞMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
3.1. GELENEKSEL SÖZLEŞMELERİN KURULMASI  67
3.1.1. Geleneksel Sözleşmelerin Kurucu Unsurları  68
3.1.1.1. İrade Açıklamaları  68
3.1.1.2. (Birbirine) Uygunluk  68
3.1.1.3. Karşılıklılık  69
3.1.2. Geleneksel Sözleşmenin Kurulma Aşamaları  70
3.1.2.1. Öneri (İcap)  70
3.1.2.1.1. Önerinin Özellikleri  70
3.1.2.1.2. Önerinin Hüküm ve Sonuçları  72
3.1.2.2. Kabul  73
3.1.2.2.1. Kabulün Özellikleri  74
3.1.2.2.2. Kabulün Hüküm ve Sonuçları  75
3.1.2.3. Öneri veya Kabulün Geri Alınması  75
3.1.2.4. Öneride Bulunanın veya Kabul Edenin Ölmesi yahut Ehliyetini Kaybetmesi  76
3.1.2.5. Genel İşlem Şartlarına İlişkin Hususlar  77
3.1.3. Geleneksel Sözleşmelerin Kurulduğu An  78
3.1.4. Geleneksel Sözleşmelerin Hüküm ve Sonuç Doğurduğu An  79
3.2. AKILLI SÖZLEŞMELERİN KURULMASININ TÜRK BORÇLAR KANUNU KARŞISINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  80
3.2.1. Akıllı Sözleşmelerin Türk Hukuku Kapsamında Hukuki Niteliği  80
3.2.2. Akıllı Sözleşmelerin Kurulduğu An ile Hüküm ve Sonuçlarını Doğurduğu An  82
3.3. GELENEKSEL SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ  84
3.3.1. Genel Olarak  84
3.3.2. Geçerlilik Şartları ve Geçerliliğe İlişkin Diğer Hukuki Kurumlar  85
3.3.2.1. Tarafların Ehil Olması  85
3.3.2.2. Sözleşmenin Konusunun Hukukun Emredici Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlak ve Adap ile Kişilik Haklarına Aykırı Olmaması  86
3.3.2.3. Sözleşmenin Konusunun İmkânsız Olmaması  87
3.3.2.4. İrade Beyanlarında Sakatlık Olmaması  87
3.3.2.4.1. Yanılma (Hata)  88
3.3.2.4.2. Aldatma (Hile)  89
3.3.2.4.3. Korkutma (İkrah)  90
3.3.2.4.4. İrade Sakatlıklarının Giderilmesi  91
3.3.2.5. Sözleşme Muvazaalı Olmamalıdır  93
3.3.2.6. Yasada Şekil Şartı Öngörülmüş Olan Sözleşmelerin Şekle Uygunluğu  94
3.3.2.7. Gabin (Aşırı Yararlanma) Olmaması  95
3.4. AKILLI SÖZLEŞMELERİN TÜRK HUKUKU KAPSAMINDA GEÇERLİLİĞİ  96
3.4.1. Tarafların Ehil Olup Olmadığının Tespiti Sorunu  96
3.4.2. Sözleşmenin İçeriğine İlişkin Denetim Sorunu  97
3.4.3. İrade Sakatlığına İlişkin Sorunlar  101
3.4.4. Şekil Şartına İlişkin Sorunlar  103
3.5. AKILLI SÖZLEŞMELERİN UYGULAMASINA İLİŞKİN DİĞER SORUNLAR  104
3.5.1. Çift Sözleşme Sorunu  105
3.5.2. Sözleşmenin Uyarlan(ama)ması Sorunu  107
3.5.3. Borca Aykırılıktan Kaynaklanacak Sorunlar  109
3.6. GELENEKSEL SÖZLEŞMELERİN VE AKILLI SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ  113
3.6.1. Geleneksel Sözleşmeleri Sona Erdiren Sebepler  113
3.6.1.1. Sözleşmenin İfası  113
3.6.1.2. İkale (Bozma Sözleşmesi)  114
3.6.1.3. Sözleşmenin Feshi  114
3.6.1.4. Sözleşmeden Dönme  115
3.6.1.5. Geri Alma  116
3.6.1.6. İptal  117
3.6.2. Akıllı Sözleşmelerin Sona Ermesi  117
Sonuç  121
Kaynakça  123
Kavramlar Dizini  129

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.