Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tunahan ÇETİNEL
ISBN: 9786050506983
Stok Durumu: Stokta var
63,75 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tunahan ÇETİNEL
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 278

Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Tasarrufun İptali ve Muvazaa Davaları

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMALAR xv

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM 

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

§ 1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KAVRAMI,  DAVANIN TARİHSEL GELİŞİMİ, HUKUKΠ NİTELİĞİ VE AMACI 6

I. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI KAVRAMI VE DAVANIN KANUNDAKİ DÜZENLENİŞ BİÇİMİ 6

II. TARİHSEL GELİŞİMİ 10

A) ROMA HUKUKU’NDA 10

B) TÜRK HUKUKU’NDA 12

III. İPTAL HAKKININ HUKUKÎ DAYANAĞINA İLİŞKİN  TEORİLER VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ  HUKUKÎ NİTELİĞİ 19

A) İPTAL HAKKININ HUKUKÎ DAYANAĞINA İLİŞKİN TEORİLER 19

1- Genel Olarak 19

2- Maddî Hukuk Teorileri 20

a) İnşaî Hak Teorisi 20

b) Haksız Fiilden Kaynaklanan Borç Teorisi 22

c) Kanundan Doğan Borç Teorisi 23

2- Takip Hukukuna İlişkin Teoriler 24

3- Değerlendirme 25

B) TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ HUKUKΠ

NİTELİĞİ 26

IV. AMACI 28

§ 2. TASARRUF KAVRAMI VE TASARRUFUN İPTALİ 

 DAVASINA KONU OLABİLECEK TASARRUFLAR 30

I. TASARRUF KAVRAMI VE TASARRUFUN İPTALİ 

DAVASI AÇILMASINA GEREK BULUNMAYAN TASARRUFLAR 30

A) TASARRUF KAVRAMI 30

B) TASARRUFUN İPTALİ DAVASI AÇILMASINA GEREK BULUNMAYAN TASARRUFLAR 38

II. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU 

OLABİLECEK TASARRUFLAR 45

A) İVAZSIZ TASARRUFLAR (İİK.M.278) 45

1- Genel Olarak 45

2- İvazsız Tasarruflar ve Bağışlamalar (İİK.m.278/I) 48

3- Bağışlama Gibi Kabul Edilen Tasarruflar 

( İİK.m.278/III) 51

B) ACİZ HALİNDE İKEN YAPILAN TASARRUFLAR (İİK.M.279) 56

1- Genel Olarak 56

2- Mevcut Borcu Temin İçin Verilen Rehinler 

(İİK.m.279/I/1) 59

3- Para veya Mutat Ödeme Vasıtaları Haricinde Yapılan Ödemeler (İİK.m.279/I/2) 60

4- Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yaptığı Ödemeler (İİK.m.279/I/3) 61

5- Kişisel Borçlarından Dolayı Tapuya Verilen Şerhler (İİK.m.279/I/4) 61

C) ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTIYLA 

YAPILAN TASARRUFLAR (İİK.M.280) 62

1- Genel Olarak 62

2- Yakın Akrabalar Lehine Yapılan Tasarruflar 

(İİK.m.280/II) 66

3- Ticari İşletmenin veya İş Yerindeki Malların Devrini 

Konu Alan Tasarruflar (İİK.m.280/III) 68

4- Takasın (İİK.m.200) ve Takasa İtirazın (İİK.m.201) Alacaklılara Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarruflar Bağlamında Değerlendirilmesi 73

§ 3. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ VE ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTIYLA YAPILAN TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI 75

I. GENEL OLARAK 75

II. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ ŞARTLARI 80

A) ALACAKLININ KESİN VEYA GEÇİCİ ACİZ 

BELGESİNE SAHİP OLMASI 80

B) İPTALE TÂBİ TASARRUFUN ALACAĞIN 

DOĞUMUNDAN SONRA YAPILMIŞ OLMASI 89

III. ALACAKLILARA ZARAR VERME AMAÇLI

 TASARRUFLARIN İPTALİNE KARAR 

 VERİLMESİNİN ŞARTLARI 93

A) BORÇLUNUN BORCA BATIK OLMASI 93

B) BORÇLUNUN ALACAKLIYA ZARAR VERME KASTI İLE TASARRUF YAPMASI 94

C) LEHİNE TASARRUF YAPILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İYİNİYETLİ OLMAMASI 97

D) TASARRUF TARİHİNDEN İTİBAREN BEŞ YIL İÇİNDE ALACAKLI LEHİNE TAKİP YAPILMASI 99

İKİNCİ BÖLÜM 

MUVAZAA KAVRAMI İLE MUVAZAANIN BENZER KURUMLARDAN AYIRT EDİLMESİ VE MUVAZAANIN İİK.M.280 İLE İLİŞKİSİ

§ 4. MUVAZAA KAVRAMI 101

I. MUVAZAA KAVRAMI, MUVAZAANIN TARİHSEL GELİŞİMİ VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 101

A) KAVRAM 101

B) TARİHSEL GELİŞİMİ 106

II. MUVAZAANIN TÜRLERİ 110

A) GENEL OLARAK 110

B) MUTLAK MUVAZAA 111

1- Kavram 111

2- Unsurları 111

a) Görünürde Bir İşlemin Olması 111

b) Muvazaa Anlaşması 112

c) Aldatma Kastı 114

C) NİSBÎ MUVAZAA 115

1- Kavram 115

2- Unsurları 116

a) Görünürdeki İşlem 116

b) Gizli İşlem 116

c) Aldatma Kastı 117

d) Muvazaa Anlaşması 117

3- Nisbî Muvazaanın Türleri 117

a) Hukukî İşlemin Niteliğinde Yapılan Muvazaa 117

b) Hukukî İşlemin Konusunda veya Şartlarında Yapılan Muvazaa 119

c) Hukukî İşlemin Tarafında Muvazaa 120

III. MUVAZAANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 121

A) MUVAZAALI İŞLEMİN GEÇERSİZLİĞİ 121

1- Genel Olarak 121

2- Muvazaalı İşlemin Geçersizliğinin Sonuçları 125

a) Genel Olarak 125

b) Muvazaalı İşlem Sonucunda Mülkiyetin Karşı Tarafa Geçmemesi 127

3- Geçersizliğin İleri Sürülemeyeceği Hâller 129

a) Geçersizliğin İleri Sürülememesi 129

b) Yazılı Bir Borç Tanımasına Güvenilerek Alacak 

Hakkı Kazanılması 130

c) Tapu Siciline Güvenerek Aynî Hak Kazanılması 133

d) Taşınır Mal Üzerinde Emin Sıfatıyla Zilyetten 

Aynî Hak Kazananın Korunması 134

e) Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak İleri 

Sürülememesi 135

B) GİZLİ İŞLEMİN GEÇERLİLİĞİ 136

1- Genel Olarak 136

2- Gizli İşlemin Geçerliliğinin Şartları 137

§ 5. MUVAZAANIN BENZER KURUMLARDAN AYIRT 

 EDİLMESİ 141

I. İNANÇLI İŞLEMDEN AYIRT EDİLMESİ 141

A) İNANÇLI İŞLEM KAVRAMI VE UNSURLARI 141

B) MUVAZAA VE İNANÇLI İŞLEMİN 

KARŞILAŞTIRILMASI 143

II. NÂM-I MÜSTEARDAN AYIRT EDİLMESİ 144

A) NÂM-I MÜSTEAR KAVRAMI VE UNSURLARI 144

B) MUVAZAA VE NAM-I MÜSTEARIN 

KARŞILAŞTIRILMASI 146

III. KANUNA KARŞI HİLEDEN AYIRT EDİLMESİ 147

A) KANUNA KARŞI HİLE KAVRAMI VE UNSURLARI 147

B) MUVAZAA VE KANUNA KARŞI HİLENİN KARŞILAŞTIRILMASI 149

§ 6. MUVAZAA DAVASI İLE ALACAKLILARA ZARAR 

 VERME KASTIYLA YAPILAN TASARRUFLARIN 

 İPTALİ DAVASI ARASINDAKİ İLİŞKİ 151

I. GENEL OLARAK 151

II. ALACAKLILARA ZARAR VERME KASTIYLA 

YAPILAN TASARRUFLARIN HUKUKÎ NİTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 153

A) GENEL OLARAK 153

B) MUVAZAA BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 157

C) İNANÇLI İŞLEM BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 158

D) NÂM-I MÜSTEAR BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 160

E) KANUNA KARŞI HİLE BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 162

III. MUVAZAALI İŞLEMLERİN TASARRUFUN İPTALİ  DAVASINA KONU OLUP OLAMAYACAĞI SORUNU 163

A) ÖĞRETİDE İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 163

1- Muvazaalı İşlemlere Karşı Tasarrufun İptali Davası Açılamayacağı Görüşü 163

2- Muvazaalı İşlemlere Karşı Tasarrufun İptali Davası Açılabileceği Görüşü 165

B) YARGITAY’IN KONUYA İLİŞKİN UYGULAMASI 166

IV. BENZER BİR TARTIŞMA OLARAK TENKİS DAVASI İLE MURİS MUVAZAASI ARASINDAKİ İLİŞKİ 174

V. MUVAZAALI İŞLEMLERİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLUP OLMAMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 178

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TASARRUFUN İPTALİ VE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI

§ 7. KAVRAM, HUKUKÎ NİTELİK, KONU, DAVA ŞARTLARI İLE DAVA SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR VE DİĞER HÜKÜMLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 189

I. KAVRAM BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 189

II. HUKUKÎ NİTELİK BAKIMINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 192

III. KONU OLAN TASARRUFLAR VE HUKUKÎ İŞLEMLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 194

IV. DAVA ŞARTLARI BAKIMINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 196

V. DAVA SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR VE DİĞER HÜKÜMLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 198

A) DAVA SONUCUNDA VERİLEN KARARLAR BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 198

1- Tasarrufun İptali Davasının Sonucunda Verilen Kararlar 198

a) Hacizdeki Tasarrufun İptali Davasının Sonucunda Verilen Kararlar 198

b) İflâstaki Tasarrufun İptali Davasının Sonucunda 

Verilen Karar 206

2- Muvazaa Davası Sonucunda Verilen Karar 207

B) DİĞER HÜKÜMLER 208

1- Yargılama Harçları ve Giderleri 208

2- Kanun Yolları 212

3- İcra ve İflâs Suçları (İİK.m.331) 213

§ 8. YARGILAMA USÛLLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 215

I. DAVANIN TARAFLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 215

A) TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ TARAFLARI 215

1- Tasarrufun İptali Davasında Davacı Taraf 215

2- Tasarrufun İptali Davasında Davalı Taraf 219

B) MUVAZAA DAVASININ TARAFLARI 222

1- Muvazaa Davasında Davacı Taraf 222

2- Muvazaa Davasında Davalı Taraf 224

II. GÖREV VE YETKİ BAKIMINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 225

A) TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 225

1- Tasarrufun İptali Davasında Görevli Mahkeme 225

2- Tasarrufun İptali Davasında Yetkili Mahkeme 229

B) MUVAZAA DAVASINDA GÖREV VE YETKİ 231

1- Muvazaa Davasında Görevli Mahkeme 231

2- Muvazaa Davasında Yetkili Mahkeme 235

III. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 236

A) TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI 236

B) MUVAZAA DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE ZAMANAŞIMI 239

IV. YARGILAMA USÛLÜ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 240

A) TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA 

USÛLÜ 240

B) MUVAZAA DAVASINDA YARGILAMA USÛLÜ 243

V. İSPAT HUKUKU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 244

A) TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA İSPAT 244

B) MUVAZAA DAVASINDA İSPAT 247

1- Muvazaalı İşlemin Taraflarının İspatı 247

2- Üçüncü Kişinin İspatı 250

SONUÇ 253

KAYNAKLAR 265Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kabul edilen yüksek lisans tezimin kitaplaştırılmasından ibarettir. Bu sebeple önsöze, başta danışman hocam Doç. Dr. Alper Uyumaz olmak üzere teze olan katkılarından ve eleştirilerinden son derece faydalandığım tez savunmamda yer alan değerli jüri üyeleri, Doç. Dr. Levent Börü ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu hocalarıma teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim.

Teorik olduğu kadar pratik önemi de haiz olan bir konu üzerinde yazılmış olan bu çalışmanın, okuma zahmetinde bulunanlara ve dolayısıyla Türk Hukukuna azıcık da olsa bir katkı sağlaması, o olmazsa üzerinde çalışıldığı konuya ilişkin fikirsel anlamda bir çeşitlilik katması, kitaplaştırılmasındaki maksadın hâsıl olduğu anlamına gelecektir. Tezde, kabul edildiği hâlinden kitap hâline getirilirken yapılan tek değişiklik, kitapta metin içerisinde geçen kanun maddelerinin metnine dipnotta yer verilmiş olmasıdır. Bu değişiklikten maksat, okuyucuların kitapla meşgul olduğu sırada, kanun maddelerine erişme zahmetinin ortadan kaldırılmasıdır.

Tezin yazım aşamasında tecrübelerinden faydalandığım kıymetli ağabeyim Arş. Gör. Kemal Erdoğan’a, konunun uygulamaya ilişkin olan kısmının değerlendirilmesinde fikirleriyle bana destek olan Hâkim Mehmet Turan’a ve tezi baştan sona okuma zahmetinde bulunarak yazım ve ifade hatalarını düzeltmede yardımcı olan Bursa Barosu avukatlarından Ahmet Faruk Erbil’e teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Ayrıca, bu çalışmanın kitaplaştırılması hususunda destek veren ve akademik hayatımda kendilerini örnek aldığım pek kıymetli hocam KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Bostancı’ya en içten teşekkürlerimi ifade etmekten memnuniyet duyarım.

Hayatımın her döneminde olduğu gibi bu çalışmanın yapıldığı sırada da maddî ve manevî katkılarını hiç ama hiç esirgemeyen, bana güvenen ve zorlandığım anlarda beni cesaretlendiren aileme çok teşekkür ederim. Özellikle, bir eğitimci, bir baba ve en önemlisi bir insan olarak beni sürekli iyiye teşvik eden ve desteğini hep hissettiğim kıymetli pederim Hüseyin Çetinel’e ayrıca teşekkür etmek isterim. Tezi yazdığım sırada nişanlım, bittiği dönemde eşim olan ve dolayısıyla bu süreçte bana çok büyük destek veren Gülşade Hanım’a çok teşekkür ederim.

Son olarak Yetkin Yayınevi’ne ve kıymetli çalışanlarına titiz ve dikkatli çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

 

 

SELÇUKLU, KONYA

Ağar, Serkan/ Albayrak, Hakan: Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.29, S.124, Mayıs 2016, s.433-484.

Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, 11. Baskı, Konya 2020 (Akıncı Borçlar Genel).

Akıncı, Şahin: Roma Hukuku Dersleri, Konya 2010 (Akıncı, Roma).

Akıntürk, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, 27. Baskı, İstanbul 2018.

Akil, Cenk: Tasarrufun İptaline Konu Olabilecek İşlemlerin Hukukî Niteliği, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, C.1, S.1, Ocak 2014, s.79-102 (Akil, Hukukî Nitelik).

Akil, Cenk: Yargıtay Kararları Işığında Tasarrufun İptali Davası Bağlamında Aciz Belgesi, Ankara Barosu Dergisi, 2014/3, s.161-201 (Akil, Aciz Belgesi).

Akkaya, Tolga: Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu, Legal Medenî Usûl ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2006/3, s. 661-684, www.legalbank.net).

Akşener, Haşmet Sırrı: İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, İstanbul 2007 (Akşener, İptal Davası).

Akşener, Haşmet Sırrı: İİY’nın 280. Maddesinde 4949 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik Üzerine Bir İnceleme, Legal Hukuk Dergisi, 2003/9, s. 2209-2212 (Akşener, İptal).

Akşener, Haşmet Sırrı: Tasarrufun İptali Davalarında Aciz Belgesi, Legal Hukuk Dergisi, 2003/1, s. 51-56 (Akşener, Aciz Belgesi).

Akyol, Şener: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 1995.

Albayrak, Hakan/ Ağar, Serkan: Tasarrufun İptali Davalarının Kamu İcra Hukuku ve Genel İcra Hukuku Çerçevesinde Özel Dava Şartları Bakımından Karşılaştırılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.29, S.124, Mayıs 2016, s.433-484.

Albayrak, Hakan: Geçici Hukuki Himaye Tedbirlerinde Yaklaşık İspat, Terazi Hukuk Dergisi, C.4, S.31, Mart 2009, s.79-98 (Albayrak, Geçici Hukuki Himaye).

Albayrak, Hakan: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Yaklaşık İspat, Ankara 2013 (Albayrak, Yaklaşık İspat).

Albayrak, Hakan: Tasarrufun İptali Davalarında Yargıtay Tarafından Kabul Edilen Özel Dava Şartları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 64, S.4, 2015, s. 931-974 (Albayrak, Dava Şartları). 

Ansay, Sabri Şakir: Hukuk İcra ve İflâs Usûlleri, 5. Baskı, Ankara 1960.

Antalya, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 2. Baskı, İstanbul 2019 (Antalya, Borçlar Genel).

Antalya, Gökhan: Miras Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2019 (Antalya, Miras Hukuku).

Aral, Fahrettin: Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara, 2010.

Arkan, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, 25. Baskı, Ankara 2019.

Arslan, Ramazan: Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz, Sema/ Hanağası, Emel: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2018 (Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar/ Hanağası, Medenî Usûl Hukuku).

Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder/ Taşpınar Ayvaz/ Hanağası, Emel: Sema, İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2019 (Arslan/ Yılmaz/ Taşpınar/ Hanağası, İcra ve İflâs Hukuku).

Aslan, Kudret: Hacizde İstihkak Davası, Ankara 2005.

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin: İcra ve İflâs Hukuku, 2.Baskı, Ankara 2019 (Atalı/ Ermenek/ Erdoğan, İcra ve İflâs Hukuku).

Atalı, Murat/ Ermenek, İbrahim/ Erdoğan, Ersin: Medenî Usûl Hukuku, 2.Baskı, Ankara 2019 (Atalı/ Ermenek/ Erdoğan, Medenî Usûl Hukuku).

Atamulu, İsmail: Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Ankara 2017.

Ayan, Mehmet: Nam-ı Müstear Kavramı ve Hukukî Niteliği, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, S.2, s.377-393.

Ayiter, Kudret: Medenî Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953.

Barlas, Nami: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Alman Medenî Kanunundaki Düzenlenme Tarzı ve Eleştirisi, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.55, S.3, s.191-209.

Başpınar, Veysel/ Ünal, Mehmet: Şeklî Eşya Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2018.

Belgesay, Mustafa Reşit: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, İkinci Bölüm, İstanbul 1950.

Berkin, Necmeddin: İflas Hukuku, İstanbul 1972.

Bilgili, Fatih / Cengil, M.Fatih: İcra ve İflas Hukuku Yönüyle Kripto Paralara İlişkin Bazı Meseleler, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, Haziran 2019, s.99-109.

Bozer, Ali: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2002.

Bozkurt, Salim: Ticari Davalar, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2015.

Börü, Levent: Dava Konusu Kavramı ve Teorileri, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.28, S.2, Haziran 2012, s.257-293 (Börü, Dava Konusu).

Börü, Levent: İcra ve İflâs Hukukunda Zarar Verme Kastından Dolayı İptal Davası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.58, S.3, s. 481-537 (Börü İptal Davası).

Börü, Levent: Medenî Usûl Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara 2016 (Börü, İddia ve Somutlaştırma Yükü).

Börü, Levent: Medeni Usul Hukukunda Taraf Kavramı, MİHDER 2012/1, S.21, s.43-60 (Börü, Taraf).

Börü, Levent: Sıfat ve Dava Takip Yetkisi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.27, S.3, Eylül 2011, s.249-278 (Börü, Sıfat).

Börü, Levent/ Koçyiğit, İlker: Ticari Dava, Ankara 2013.

Brand, Ernest: İptal Davası, (Çev. Ferzan Arif Aras), İstanbul 1946. 

Budak, Ali Cem/ Karaaslan, Varol: Medeni Usul Hukuku, Ankara 2018.

Buz, Vedat; Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara 2005.

Ceylan, Seldağ Güneş: Klasik Dönem Hukukunun Corpus Iuris Civilis’e Etkisi ve Günümüze Yansımaları, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.10, S.1, Haziran 2011, s. 93-112.

Çelik, Aytekin: Ticaret Hukuku, 9. Baskı, Konya 2019.

Çiftçi, Pınar: Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırları, Doktora Tezi, İzmir 2016.

Coşkun, Mahmut: İtirazın İptali – Menfi Tespit ve İstirdat – Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2019.

Deliduman, Seyithan/ Oruç, Yakup: Ticari Davalar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.18, S.2, s.100-109.

Dural, Mustafa/ Öz, Turgut: Miras Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2017.

Halman Çetin, Emine: Tasarrufun İptali, Muvazaa, İnançlı İşlem ve Namı Müstear, Ankara 2016.

Ekmekçi, Ömer/ Özekes, Muhammet/ Atalı, Murat/ Seven, Vural: Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 2. Baskı, İstanbul 2019. 

Erdoğmuş, Belgin/ Tahiroğlu, Bülent: Roma Hukuku Dersleri, İstanbul 2009.

Erdönmez, Güray: Alacaklılara Zarar Vermek Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali, İstanbul 2017 (Erdönmez, Tasarrufların İptali).

Erdönmez, Güray: Nam-ı Müstear ve Tasarrufun İptali Davaları, Bankacılar Dergisi, S.59, s.84-105, İstanbul 2006 (Erdönmez, Nam-ı Müstear).

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara 2017 (Eren, Borçlar Genel).

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2017 (Eren, Borçlar Özel).

Eren, Fikret/ Yücer Aktürk, İpek: Türk Miras Hukuku, Ankara 2019.

Erişir, Evrim: Ticari İşletmenin Devrinde İstihkak ve Tasarrufun İptali Davaları Arasındaki İlişki, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.24, S.4, Aralık 2008, s.271-301.

Ermenek, İbrahim: İflasın Ertelenmesi, Ankara 2010 (Ermenek, İflasın Ertelenmesi).

Ermenek, İbrahim: Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara 2014 (Ermenek, Davaların Birleştirilmesi).

Eroğlu, Orhan: Tasarrufun İptali Davalarının Muvazaa Davaları ile Karşılaştırılması, Ankara 2019.

Ertekin, Erol/ Karataş, İzzet: İstihkak ve Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 1998.

Esener, Turhan: Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Ankara 1956.

Feyzioğlu, Feyzi Necmettin: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 1976.

Funk, Fritz; Borçlar Kanunu Şerhi I Umumî Hükümler, (Çev.: Veldet, Hıfzı/ Selek, Cemal Hakkı), İstanbul 1926.

Göksu, Mustafa: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim, Ankara 2019.

Görgün, Şanal/ Börü, Levent/ Toraman, Barış/ Kodakoğlu, Mehmet: Medenî Usûl Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa 2019.

Günay, Cevdet İlhan: Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Ankara 2015 (Günay, Şerh).

Günay, Erhan: Tasarrufun İptali Davası, Ankara 2019 (Günay, Tasarrufun İptali).

Günay, Meryem: Roma Hukukundan Günümüze Muvazaa Kavramı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007 (Günay, Muvazaa).

Güneren, Ali: İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2012.

Güral, Jale: Hükümsüzlük Nazariyeleri Karşısında Türk Medenî Kanunun Sistematiği, Ankara, 1953.

Gürdoğan, Burhan: İflâs Hukuku Dersleri (İflâs/Konkordato/İptal Davaları), Ankara 1966.

Hamamcıoğlu, Gülşah Vardar: Medenî Hukukta Tasarruf İşlemi Kavramı, İstanbul 2014.

Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. Baskı, İstanbul 2017.

Hatemi, Hüseyin/ Serozan, Rona/ Arpacı, Abdülkadir: Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

İnan, Ali Naim/ Ertaş, Şeref/ Albaş, Hakan: Miras Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2019.

İnan, Ali Naim/ Yücel, Özge: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2014.

Kaçak, Nazif: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, C.II, 3.B, Ankara 2006 (Kaçak, Şerh).

Kaçak, Nazif: Tasarruf İptal Davaları, Ankara 2006 (Kaçak, İptal Davaları).

Kale, Serdar: Aciz Hâlindeki Borçlunun Bir veya Birkaç Alacaklısını Kayıran Hukuki Fiilleri Dolayısıyla İptal Davası: Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul 2003, s. 191-204.

Kaplan, Hasan Ali: 4949 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler Işığında İcra İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2006 (Kaplan, Tasarrufun İptali).

Kaplan, Hasan Ali: Tasarrufun İptali Davası Borçlunun Mirasçılarına Karşı Açılabilir mi?, Terazi Hukuk Dergisi, C.8, S.25, s.30-36 (Kaplan, Mirasçı).

Karaaslan, Varol: Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi, Ankara 2013.

Karadeniz Çelebican, Özcan: Roma Hukuku, Ankara 2004.

Karakaş, Fatma Tülay: Karine Kavramı, Kanuni Karineler ve Varsayımlar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 62, S.3, 2013, s. 729-761.

Karayalçın, Yaşar: Miras bırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve Saklı Payın Korunması mı? Bir Tartışma, İstanbul 2000.

Karslı, Abdürrahim: İcra ve İflas Hukuku, İstanbul 2014.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara 2017.

Kırca, İsmail: Nispî Ticarî Davaya Dair, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C.33, S.1, Mart 2017, s.55-61.

Kıyak, Emre, Medeni Usul Hukukunda Maddi Hataların Düzeltilmesi (HMK m.183), Terazi Hukuk Dergisi, C.12, S.134, Ekim 2017, s.31-42.

Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 7. Baskı, İstanbul 2017.

Koçyiğit, İlker/ Bulur, Alper: Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk, Ankara 2019.

Kodakoğlu, Mehmet: İcra ve İflas Hukuku (Özet), 2. Baskı, Ankara 2020.

Konuralp, Halûk: Medenî Usul Hukukunda İspat Kurallarının Zorlanan Sınırları, Ankara 1999.

Korkusuz, Refik: İcra ve İflâs Hukuku Uygulaması, Ankara 2004.

Kostakoğlu, Cengiz: Takip Hukukunda İptal Davaları, Adalet Dergisi, 1989, S.6, s. 7-27.

Kurtoğlu, Serdar: İcra Hukuku Açısından İptal Davasının Hukuki Niteliği, İstanbul Barosu Dergisi, S.1973/7-8, s. 776-780.

Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku C. III, 3. Baskı, İstanbul 1997 (Kuru, İcra III).

Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku C. IV, 3. Baskı, İstanbul 1997 (Kuru, İcra IV).

Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usûl Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2017 (Kuru, Usûl). 

Kuru, Baki: İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, İstanbul 2013 (Kuru, El Kitabı).

Kuru, Baki: Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C.1, İstanbul 2020 (Kuru, Usûl El Kitabı).

Kuru, Baki: Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C.2, İstanbul 2020 (Kuru, Usûl El Kitabı C.2).

Kuru, Baki/ Arslan, Ramazan/ Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 35. Baskı, Ankara 2014 (Kuru/ Arslan/ Yılmaz, İcra).

Kuru, Baki: İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2017 (Kuru, Ders Kitabı).

Kuru, Baki/ Budak, Ali Cem: Tespit Davaları, İstanbul 2010.

Kuru, Feriha: Takas İşlemi, Takasın Davaya ve İflasa Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012.

Küçükaydın, Emine Aslı: Karşı Dava, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.28, S.123, Mart 2016, s.209-258.

Meriç, Nedim: Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, C.11, Özel Sayı, s.377-424. 

Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukuku, C.II, Ankara 2013 (Muşul, İcra ve İflâs Hukuku).

Muşul, Timuçin: İcra ve İflâs Hukukunda Tasarrufun İptali Davaları, 2. Baskı, İstanbul 2017 (Muşul, Tasarrufun İptali Davaları).

Muşul, Timuçin: Medenî Usul Hukukunda Terdit İlişkileri, 2. Baskı, İstanbul 2009 (Muşul, Terdit İlişkileri).

Muşul, Timuçin: Tasarrufun İptali Davasında Dava Şartı Olarak Aciz Vesikası, Sorunlar, Yargıtay Kararları ve Düşüncelerimiz, Legal Hukuk Dergisi, 2004/2, S. 22, s. 2823 vd. (Muşul, Aciz Vesikası).

Nomer, Haluk N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, İstanbul 2017.

Oğuz, Arzu: Muvazaa Kuramının Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.45, S.4, s.453–481, Ankara 1996 (Oğuz, Muvazaa).

Oğuz, Arzu: Roma ve Türk Hukukunda İnançlı İşlem ve Vekâlet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.41, S.1-4, s.225–284, Ankara 1990 (Oğuz, İnançlı İşlem).

Oğuzman, M. Kemal: Miras Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 1995 (Oğuzman, Miras).

Oğuzman, M., Kemal, Miras bırakanın Gayrimenkule İlişkin Muvazaa İşlemleri Bakımından Tenkis Davası ve Tapu Kaydının Tashihi Davası, İlhan Postacıoğlu’na Armağan, İstanbul 1990. (Oğuzman, Muvazaa).

Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, İstanbul 2015.

Oğuzman, M. Kemal/ Seliçi, Özer/ Oktay-Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 21. Baskı, İstanbul 2018.

Olgaç, Senai: Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları, Recai Seçkin’e Armağan, Ankara 1974, s. 457-480.

Oser, H./ Schönenberger, W.: Borçlar Hukuku, (Çev. Recai Seçkin), Ankara 1947.

Ören, Onur: Tasarrufun İptali Davaları Zorunlu Arabuluculuk Kapsamında Değildir, İstanbul Barosu Dergisi, C.93, S.4, Temmuz 2019, s.74-78.

Önen, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 1999.

Özbek, Mustafa Serdar: Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 2. Baskı, Ankara 2009.

Özçelik, Volkan: Medeni Usul Hukukunda Hâkimin Verdiği Kesin Süre, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.29, S.129, Mart 2017, s.133-160.

Özdil, Zekai: Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişinin Muvazaa İddiası, Yargıtay Dergisi, 1984/10, S.4, s.439-447.

Özkaya, Eraslan: İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 7.Baskı, Ankara 2017.

Özsunay, Ergun: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İstanbul 1968.

Öztek, Selçuk: Borç Ödemeden Aciz Vesikası, İstanbul 1994 (Öztek, Aciz Vesikası).

Öztek, Selçuk: Tasarrufun İptali Davalarında Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar ve Yargıtay’ın Bu Sorunlara İlişkin Uygulaması, Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, s.319-332, İstanbul 2003 (Öztek, Sorunlar ve Yargıtay Uygulaması).

Parlak Börü, Şafak: Mülkiyetin Teminat Amacıyla İnançlı İşlemle Devri, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.128, s.231-274, Ankara 2017. 

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet/ Sungurtekin Özkan, Meral: İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2016 (Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes/ Sungurtekin Özkan, İcra ve İflâs Hukuku).

Pekcanıtez, Hakan/ Atalay, Oğuz/ Özekes, Muhammet: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2016 (Pekcanıtez/ Atalay/ Özekes, Medenî Usûl Hukuku).

Postacıoğlu, İlhan/ Altay, Sümer: İcra Hukuku Esasları, İstanbul 2010 (Postacıoğlu, İcra Hukuku Esasları).

Postacıoğlu, İlhan: Namı Müstaar Meselesi: Vekâlet ve İtimat Mukaveleleri İle Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Faültesi Mecmuası, C.13, S.3, İstanbul 1947, s.1011-1037 (Postacıoğlu, Nam-ı Müstear).

Rado, Türkan: Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 1992.

Reisoğlu, Safa: Türk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 25. Baskı, İstanbul 2014.

Sarısözen, M. Serhat: Tasarrufun İptali Davasının İpotek Alacaklısı ve Dördüncü Kişiye Etkisi (Özellikle Tasarruf Tarihinden Sonra Yeni Malik Tarafından Tesis Edilen İpoteğin Öncelik Hakkının Bulunmayışı), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.29, S.125, Temmuz 2016, s.231-262.

Schwarz, Andreas: Medenî Hukuka Giriş Dersleri (Çev.: Veldet, Hıfzı), İstanbul 1935 (Schwarz, Medenî).

Schwarz, Andreas: Roma Hukuku Dersleri (Çev.: Rado, Türkân), İstanbul 1945 (Schwarz, Roma).

Seçer, Yaren: Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010 (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTez Merkezi/tezSorguSonucYeni.jsp).

Serozan, Rona: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 3, 7. Baskı, İstanbul 2016 (Serozan, Borçlar Genel).

Serozan, Rona: Hukukta Yöntem, İstanbul 2015.

Serozan, Rona: Sözleşmeden Dönme, Ankara 2010. 

Serozan, Rona/ Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2012.

Sertkaya, A. Şahabettin/ Kul, Süleyman: Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2016.

Sevgi, Emre: Miras bırakanın Muvazaalı İşlemleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008.

Sezer, Serhat Tolga: Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunda Takas, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010.

Sungurbey, İsmet: Mirasbırakanın Muvazaası Durumuna İlişkin Yargıtay’ın 1.4.1974 gün ½ sayılı doğru içtihadı Birleştirme Karan Değiştirilemez, Yasa Hukuk Dergisi, C.7, S. 6, 1989, s. 749-756.

Süphandağ, Yavuz: İcra ve İflâs Hukukunda Uygulamalar, 3. Baskı, Ankara 2006.

Şahin, Melahat: Medeni Usul Hukukunda Taraf Teşkili, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2004.

Tandoğan, Haluk, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, C.I/1, İstanbul, 2008. 

Tanrıver, Süha: Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C.32, S.147, Mart 2020, s.111-142 (Tanrıver, Dava Şartı Arabuluculuk).

Tanrıver, Süha: Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk, Ankara 2020 (Tanrıver, Arabuluculuk).

Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku, C. 1, Ankara 2016 (Tanrıver, Usûl).

Taşpınar, Sema: Fiili Karinelerin İspat Yükünün Dağılımındaki Rolü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.45, S.1, Ocak 1996, s.533-572.

Taş Korkmaz, Hülya/ Korkmaz, Ömer: Tasarrufun İptali Davalarında Davacı Alacağının Muvazaalı Olduğu İddiası ve Bu İddianın Hukukun Temel Hak ve İlkeleriyle Bağlantısı, Fasikül Hukuk Dergisi, C.11, S.111, Şubat 2019, s.645-662.

Taşpolat Tuğsavul, Melis: Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2012.

Taze, Mehmet: Tasarrufun İptali Davası, Ankara 2007.

Tekinay, Selahattin S./ Akman, Sermet/ Burcuoğlu, Halûk/ Altop, Atillâ: Borçlar Hukuku, C.1/II, 5. Baskı, İstanbul 1993 (Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, Borçlar Hukuku).

Tekinay, Selahattin S./ Akman, Sermet/ Burcuoğlu, Halûk/ Altop, Atillâ: Eşya Hukuku, C.1, 5. Baskı, İstanbul 1989 (Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, Eşya Hukuku).

Tercier, Pierre/ Pichonnaz, Pascal/ Develioğlu, H. Murat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2016.

Topuz, Gökcen: Medenî Usûl Hukukunda Karinelerle İspat, Ankara 2012.

Toraman, Barış: Medeni Usul Hukukunda İspat Hakkına Dair Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, Özel Sayı 2014, (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, s.1483-1523.

Tuncer Kazancı, İdil: Tasarrufun İptali Davalarında İspat, Ankara 2015.

Tunçomağ, Kenan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1-2, İstanbul 1976.

Tutumlu, Mehmet Akif: İspat Yükünün Tayininde Yanılgılar, Terazi Hukuk Dergisi, C.5, S.46, Haziran 2010, s.173-178.

Tutumlu, Mehmet Akif: Taraf Teşkili Yapılmadan Birleştirme Kararı Verilebilir Mi?, Terazi Hukuk Dergisi, C.2, S.12, Ağustos 2007, s.115-117.

Umar, Bilge: Türk İcra-İflas Hukukunda İptal Davası, İstanbul 1963 (Umar, İptal Davası).

Umar, Bilge: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2014 (Umar, HMK Şerh).

Umar, Bilge/ Yılmaz, Ejder: İspat Yükü, İstanbul 1980.

Umur, Ziya: Roma Hukuku Ders Notları, İstanbul 2010. 

Uyar, Talih: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi El Kitabı, 3. Baskı, Ankara 2014.

Uyar, Talih: Muvazaalı İcra Takipleri ile Borçlunun Süresi içinde Zamanaşımına İtirazda Bulunmamasının Tasarrufun İptali Davasına Konu Edilmesi, İstanbul Barosu Dergisi, C. 88, S. 2014/3, s.282-295 (Uyar, Muvazaalı İcra Takibi).

Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2017 (Uyar, İptal Davaları).

Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davalarında Davacının Gerçek Bir Alacağının Bulunması Koşulunun Uygulamada Yarattığı Sorunlar, İstanbul Barosu Dergisi, S.2015/2, s.352-363 (Uyar, Gerçek Bir Alacak).

Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”, “İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi”, Ankara Barosu Dergisi, S.2016/4, s.343-403 (Uyar, Nam-ı Müstear).

Uyar, Talih: Alacaklılara Zarar Vermek Kastı ile Yapılan Hileli Tasarruflardan Dolayı İptal (İİK.m.280), Ankara Barosu, 2017/4, s.307-365 (Uyar, Zarar Verme).

Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davasının Konusu, İstanbul Barosu Dergisi, C.91, S.2017/4, s.74-131 (Uyar, Davanın Konusu).

Uyar, Talih: Tasarrufun İptali Davalarının Tarafları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 3005-3070 (Uyar, Taraf).

Uyar, Talih/ Uyar, Cüneyt: Tasarrufun İptali Davalarında “Yetki İtirazı”nda Bulunma Şekli, İstanbul Barosu Dergisi, C.93, S.3, Mayıs 2019, s.50-70.

Üstündağ, Saim: İflas Hukuku (İflas, Konkordato, İptal Davaları), 6. Baskı, İstanbul 2002 (Üstündağ, İflâs Hukuku).

Üstündağ, Saim: Medenî Yargılama Hukuku, İstanbul 2000 (Üstündağ, Yargılama).

Vinogradoff, Paul: Orta Çağ Avrupasında Roma Hukuku, (Çev.: Düzgören, Ferhat/ Metin, Sevtap/ Türkbağ, Ahmet Ulvî/ Öz, Erol/ Ayanoğlu, Taner), İstanbul 1997.

Von Tuhr, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumî Kısmı, (Çev: Edege, Cevat), 2. Baskı, Ankara 1983.

Yardımcı, Taner Emre: Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, Doktora Tezi, Erzurum 2017.

Yavaş, Murat: İcra ve İflas Hukukunda Tüzel Kişiliğin Perdesinin Kaldırılması Teorisi, Terazi Hukuk Dergisi, C.3, S.24, Ağustos 2008, s.17-46 (Yavaş Tüzel Kişilik).

Yavaş, Murat: Medeni Yargılamanın Amacı Bağlamında İspat Yükü Kavramı, Marmara     Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2015, C.21, S.2, s.741-762 (Yavaş, İspat Yükü).

Yavuz, Nihat: Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkındaki Yargıtay Uygulamasından Örnekler, Yargıtay Dergisi, C.25, S.21, 1999/3, s.217-241 (Yavuz, Hukuken Nitelendirme).

Yavuz, Nihat: Uygulamada ve Öğretide Muvazaa İnançlı İşlem Namı Müstear ve Kanuna Karşı Hile Davaları, Ankara 2014 (Yavuz, Muvazaa).

Yıldırım, M. Kâmil: İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları, İstanbul 1995 (Yıldırım, Tasarrufun İptali).

Yıldırım, M. Kâmil: Tasarrufun İptali Davasının İşlevi Bakımından Aciz Vesikası ile İlişkisi Hakkında Düşünceler, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Bilge Umar’a Armağan, C.2, İzmir 2010, s.973-982 (Yıldırım, Aciz Vesikası).

Yıldırım, Mehmet Kâmil: Medenî Usûl Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 1990 (Yıldırım, Delillerin Değerlendirilmesi).

Yıldırım, Mehmet Kâmil/ Deren-Yıldırım, Nevhis: İcra ve İflâs Hukuku, İstanbul 2016.

Yılmaz, Ejder: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Ankara 2013 (Yılmaz, HMK Şerh).

Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara 2011 (Yılmaz, Sözlük).

Yılmaz, Ejder: İcra ve İflâs Kanunu Şerhi, Ankara 2016 (Yılmaz, İİK Şerh).

Yılmaz, Ejder: Medenî Yargılama Hukukunda Islah, 4. Baskı, Ankara 2013.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.