Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak

Arabuluculuk

(Konu Anlatımlı- Açıklamalı-Çözümlü Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Soruları)
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Levent BÖRÜ - Şafak PARLAK BÖRÜ
ISBN: 9786050511888
106,25 TL 125,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Levent BÖRÜ, Şafak PARLAK BÖRÜ
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 292

Arabuluculuk (Konu Anlatımlı- Açıklamalı-Çözümlü Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Soruları)

Doç. Dr. Levent BÖRÜ, Dr. Öğr. Üyesi Şafak PARLAK BÖRÜ


Günümüzde bilim ve teknikte hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu da insanlar arasında iletişimi ve etkileşimi gitgide arttırmaktadır. Bu yoğun etkileşim insanlar arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri çeşitlendirmekte ve beraberinde birçok yeni sorunun da ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü noktasında ise yargının dışında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arayışları ortaya çıkmıştır. Mahkemeler aracılığıyla yürütülen yargılama hukuku şekli kuralları ile esnek olmayan bir süreçtir ve bu kurallar hukuk devletinin garantisi altında olmakla birlikte, bazı uyuşmazlıkların yargılama yolu ile çözümü her zaman tarafları memnun etmeyebilir; bu tür uyuşmazlıkların taraflarca belirlenen yöntemlerle çözümü daha dostane (barışçıl) olabilir. Bu sebeple de kanun koyucu bazı uyuşmazlıkların alternatif uyuşmazlık çözüm yolu ile çözümlenebilmesine ilişkin yasal düzenlemelerde bulunulmasına izin vermiştir. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından birisi olan arabuluculuk en genel ifadeyle, tarafların, bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ile anlaşmaya varmak için uyuşmazlıkların üzerinde sistematik yöntemler uygulayarak müzakere yaptıkları bir uyuşmazlık çözüm sürecini ifade eder. Bu yöntem ile yargı yolu ile karar verilmesine ihtiyaç olmaksızın uyuşmazlık konularının çözümlenmesi mümkündür. “Bir 

uyuşmazlıkta, en kötü sulh en iyi davadan daha iyidir” hukuki özdeyişinden hareketle ifade etmek gerekirse uyuşmazlığın öncelikle dava yolu (yargılamanın) yerine arabuluculuk yöntemiyle dostane yollarla 

çözümlenmesi tercih edilmelidir.

Adalet Bakanlığı’nın akredite etmiş olduğu Arabuluculuk Temel ve Uzmanlık eğitimlerinde kitabın yazarları eğitmen olarak ders vermektedir. Yine yazarlardan Levent Börü Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yıllardır lisans, lisansüstü derslerde alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, arabuluculuk derslerini vermektedir. Bu tecrübelerin ışında elinizdeki kitap ortaya çıkmıştır. Ayrıca Adalet Bakanlığı’nın 

Aralık 2022 tarihinde yapacağını ilan ettiği arabuluculuk sınavına hazırlık için 2021 tarihli Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı esas alınarak hazırlanan çözümlü sorular da ekte sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ ................................................................................................7

İÇİNDEKİLER ..................................................................................9

KAYNAKÇA ....................................................................................13

BİRİNCİ BÖLÜM 

ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

ARABULUCULUK

A) ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ..17

I) ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU 

KAVRAMI .............................................................................17

II) ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLUNUN 

DEVLET YARGILAMASINA GÖRE AVANTAJLARI .....19

III)ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ ..20

1- Tahkim (Arbitration) .........................................................20

2- Vakıaların Saptanması (Fact Finding) ..............................21

3- Tarafsiz Ön Değerlendirme (Early Neutral Evaluation) ...22

4- Müzakere (Negotiation) ....................................................22

5- Arabuluculuk Tahkim (Med-Arb) .....................................23

6- Uzlaştirma (Conciliation) ..................................................23

7- Kısa Duruşma (Mini Trial) ................................................24

IV)TÜRK HUKUKUNDA ALTERNATİF UYUŞMAZLIK 

ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK NİTELENDİRİLEBİLECEK 

DÜZENLEMELER ................................................................25

V) UYUŞMAZLIK (ÇEKİŞME)- ÇATIŞMA (ANLAŞMAZLIK) 

VE DAVA KONUSU (TALEP SONUCU) KAVRAMLARI ..26

B) ARABULUCULUK ....................................................................29

I) ARABULUCULUĞUN TANIMI VE GENEL ESASLARI .....29

II) ARABULUCULUĞA BAŞVURULABİLECEK 

UYUŞMAZLIKLAR (ARABULUCULUĞA 

ELVERİŞLİLİK) ....................................................................31

III)ARABULUCULUĞA İLİŞKİN TEMEL İLKELER .............35

1- İradilik ve Eşitlik İlkesi .....................................................35

10

a) Başvuru, Sürdürme veya Sonlandırma Serbestisi .......35

b) Tarafların Eşitliği ........................................................36

2- Gizlilik İlkesi .....................................................................36

a) Genel Olarak ................................................................36

b) Arabuluculuk Sürecindeki Beyan veya Belgelerin 

Yargılamada Delil Olarak Kullanılmaması .................37

IV)ARABULUCU ........................................................................39

1- Tanımı ve Arabulucu Olmak İçin Aranan Şartlar .............39

2- Arabulucunun Hak ve Yükümlülükleri .............................40

a) Bağımsızlık ve Tarafsızlık ...........................................40

b) Ünvan ve Yetkilerin Kullanımı ...................................41

c) Ücret ve Masraf İstenilmesi .........................................41

d) Taraflarla Görüşme ve İletişim Kurulması ..................41

e) Görevin Özenle ve Tarafsız Yapılması ....................... 42

f) Reklam Yasağı ............................................................42

g) Tarafların Aydınlatılması ............................................43

h) Belge Saklama Yükümlülüğü ......................................43

3- Arabulucunun Denetimi ve Sicilden Çıkartılmayı 

Gerektiren Haller............................................................... 43

V) ARABULUCULUK SÜRECİ ................................................44

1- Arabuluculuk Yoluna Başvuru ..........................................44

2- Arabulucunun Seçilmesi ................................................... 45

3- Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi ............................45

4- Sürecin Başlaması ve Sürelere Etkisi................................ 47

5- Arabuluculuğun Sona Ermesi ...........................................47

6- Tarafların Anlaşması .........................................................48

VI)ARABULUCULUK AŞAMALARINA GENEL BAKIŞ ......52

1- Hazırlık ..............................................................................53

2- Başlangıç ...........................................................................56

3- İnceleme/Araştırma ...........................................................60

4- Müzakere ...........................................................................63

5- Sonuç/Anlaşma .................................................................65

VII) DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK .................. 67

1- Anlamı ve Uygulama Alanı .............................................. 67

11

a) Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk (Türk Ticaret 

Kanunu m. 5/A) ...........................................................69

b) İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (İş Mahkemeleri 

Kanunu m. 3) ...............................................................72

c) Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk (Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanun m. 73/A) ........................78

2- Arabuluculuk Yoluna Başvuru ..........................................81

3- Arabulucunun Görevlendirilmesi ve Arabulucu Tarafından 

Yapılması Gereken İşlemler ..............................................82

4- Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Katılmaması ve 

Sonuçları ...........................................................................83

5- Arabuluculuk Sonucu Anlaşmaya Varılamadığı Takdirde 

Son Tutanağın İbrazı Zorunluluğu ....................................83

İKİNCİ BÖLÜM 

KONUYA İLİŞKİN SORULAR

A- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

ÇIKMIŞ SINAV SORULARI ...................................................85

I- ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI VİZE 

SINAV SORULARI ...............................................................85

II- ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ 

VİZE SINAVI SORULARI ....................................................86

III-ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI FİNAL 

SINAV SORULARI ...............................................................87

B- ARABULUCULUK SINAVINA HAZIRLIK SORULARI ...91

EKLER (ARABULUCULUKLA İLGİLİ MEVZUAT) .............227

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 

KANUNU ........................................................................................227

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK 

KANUNU YÖNETMELİĞİ ..........................................................249

TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI ................285


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.