Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ahmet GÖKCEN - Mehmet Emin ARTUK
ISBN: 9786258209341
Stok Durumu: Tükendi
562,50 TL 625,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ahmet GÖKCEN, Mehmet Emin ARTUK
Baskı Tarihi 2022/10
Baskı Sayısı 20
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1320

Bu baskıda 18. Baskıda da belirttiğimiz gibi kitabımızda çok önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi 15. Baskı ve öncesinde suçun dört unsuru olduğundan bahisle suç tiplerini incelemiştik. Doktrindeki gelişmeler özellikle de 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nun esas aldığı suç teorisini dikkate alarak görüşümüzü suçun iki unsuru olduğu yönünde revize ettik.

Buna göre suçun tipiklik ve hukuka aykırılık olmak üzere iki unsuru bulunmaktadır. Burada tipiklikten kastettiğimiz “genel olarak ceza kanunlarının özel kısmında yer alan ve ceza yaptırımı içeren suç tipi” dir. Diğer bir anlatımla, her suçun haksızlık içeriğini tasvir eden ve böylece haksızlığı oluşturan unsurlar tipiklik başlığı altında incelenmelidir. Bu nevi tipikliğin yapı taşlarını maddi (objektif) ve manevi (sübjektif) unsurlar oluşturur. Suçun dış görünüm şeklini gösteren maddi unsurlara karşılık, manevi unsurlar failin iç dünyasının gerçekleri olarak (kast, taksir gibi) karşımıza çıkar. Şu halde suç; “tipe uygun, hukuka aykırı bir haksızlık”tır.

Kitap baştan sona güncellenmiş, doktrin ve uygulamadaki gelişmeler dikkate alınarak ilaveler yapılmış, yeni kararlar işlenmiş, imla da gözden geçirilmek suretiyle bütünüyle yenilenmiştir.

ONDOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ ............................................................................................. 7

ONSEKİZİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ................................................................................................... 8

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ........................................................................................................... 9

İÇİNDEKİLER............................................................................................................................11

KISALTMALAR .........................................................................................................................59

GİRİŞ.......................................................................................................................................61


CEZA HUKUKU

ÖZEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM

ULUSLARARASI SUÇLAR

İKİNCİ BÖLÜM


GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI VE İNSAN TİCARETİ


§ 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (M. 79).................................................................................65

I. GENEL BİLGİLER...............................................................................................................65

II. İNSAN TİCARETİ SUÇU İLE MUKAYESESİ..........................................................................70

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..............................................................................................73

IV. SUÇUN UNSURLARI.........................................................................................................74

1. Tipikliğin Maddi Unsurları ................................................................................ 74

A. Fiil ..............................................................................................................74

a. Bir Yabancıyı Yasal Olmayan Yollardan Ülkeye Sokmak .....................74

b. Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Ülkede Kalmasına İmkân

Sağlamak ............................................................................................76

c. Türk Vatandaşı veya Yabancının Yasal Olmayan Yollardan Yurt

Dışına Çıkmasına İmkân Sağlamak......................................................78

B. Fail .............................................................................................................79

C. Mağdur......................................................................................................80

D. Konu ..........................................................................................................80

E. Suçun Nitelikli Unsurları ............................................................................82

a. Suçun Mağdurun Hayatı Bakımından Tehlike Oluşturması ................82

b. Suçun Mağdurların Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz

Bırakılarak İşlenmesi...........................................................................83

c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi.........................83

d. Suçun Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi ...................................83


12 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

e. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5)............................ 87

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ...............................................................................88

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..................................................................................89

1. Teşebbüs...........................................................................................................89

2. İştirak ................................................................................................................91

3. İçtima ................................................................................................................92

VI. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM...............................................................................94


İKİNCİ KISIM

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

HAYATA KARŞI SUÇLAR


§ 1. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (M. 81) ...................................................................................... 97

I. GENEL BİLGİLER ..............................................................................................................97

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..............................................................................................98

III. BENZER SUÇLARDAN FARKI ............................................................................................99

1. Soykırım Suçu (m. 76) .......................................................................................99

2. İnsanlığa Karşı Suçlar (m. 77)..........................................................................100

3. Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi Suçu (m.83) ........................100

4. Taksirle Öldürme Suçu (m.85) ........................................................................100

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................101

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................101

A. Fiil ............................................................................................................ 101

B. Netice ...................................................................................................... 101

C. İlliyet Bağı ve Objektif İsnadiyet.............................................................. 103

a. Netice Failin Eseri Olmalı ve Failin İlliyet Bağı Üzerinde

Hakimiyeti Bulunmalıdır................................................................... 104

b. Davranış Hukuken Tasvip Edilmeyen ve İzin Verilen Riski Aşan

Bir Tehlike Oluşturmalı ve Bu Tehlike Neticeye Yansımalıdır........... 107

c. Netice, İhlal Edilen Normun Koruma Alanı İçinde Olmalıdır ............ 108

D. Fail ........................................................................................................... 108

E. Mağdur.................................................................................................... 108

F. Konu ........................................................................................................ 109

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................110

A. Genel Bilgiler ........................................................................................... 110

B. Fiilin Nitelendirilmesi: Kişinin Kastının Öldürmeye Yönelik Olup

Olmadığının Tespiti ................................................................................. 110

C. Yargıtay’ın Fiilin Nitelendirilmesi ile İlgili Geliştirdiği Kriterler ................ 111

a. Mağdur ile Fail Arasındaki Husumet Sebebi ve Mahiyeti................. 112

b. Suçta Kullanılan Saldırı Aleti, Kuvveti ve Tesir Mesafesi .................. 113

c. Bulundukları Yerin Durumu.............................................................. 114


İçindekiler 13

d. Mağdurun Vücudunda Meydana Gelen Yara Yeri ve Mahiyeti ........114

e. Failin Fiiline Kendiliğinden mi, yoksa Engel Bir Sebepten Dolayı

mı Son Verdiği Hususu......................................................................115

f. Hadisenin Sebebine Göre, Başlangıç, Devam ve Sona Ermesini

Kapsayan Oluşu ................................................................................116

D. Olası Kastla Öldürme ...............................................................................117

E. Kasten Yaralama Neticesinde Ölüm Meydana Gelmesi (m.87/4)............118

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 119

A. Kanun Hükmünü Yerine Getirme.............................................................119

B. Meşru Savunma.......................................................................................121

C. İlgilinin Rızası ...........................................................................................123

D. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması .....................................123

a. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Kast Olmaksızın

Aşılması (m. 27/1)............................................................................123

b. Meşru Müdafaada Sınırın Mazur Görülebilecek Bir Heyecan,

Korku veya Telaştan Aşılması (m. 27/2) ...........................................124

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................125

1. Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme ........................................................................ 125

2. İştirak.............................................................................................................. 126

3. İçtima ............................................................................................................. 127

VI. YAPTIRIM ......................................................................................................................127

§ 2. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (M. 82).................................................128

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................128

II. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (m. 82) ............................................130

1. Tasarlayarak Kasten Öldürme (m. 82/1-a) ..................................................... 130

2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürme (m. 82/1-b)............ 135

A. Canavarca Hisle Öldürme (m. 82/1-b) .....................................................135

B. Eziyet Çektirerek Öldürme (m. 82/1-b) ...................................................138

3. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik

veya Kimyasal Silâh Kullanmak Suretiyle Kasten Öldürme (m. 82/1-c).......... 141

A. Yangın......................................................................................................142

B. Su Baskını................................................................................................. 144

C. Tahrip ......................................................................................................145

D. Batırma ....................................................................................................145

E. Bombalama .............................................................................................145

F. Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanma.....................................146

a. Nükleer Silah Kullanma.....................................................................147

b. Biyolojik Silah Kullanma ....................................................................147

c. Kimyasal Silah Kullanma ...................................................................148

4- Fiilin Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı İşlenmesi

(m.82/1-d)...................................................................................................... 149


14 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

A. Genel Açıklamalar ................................................................................... 149

a. Üstsoy - Altsoy ................................................................................. 150

b. Eş...................................................................................................... 151

c. Kardeş.............................................................................................. 152

B. Özgü Suç ve Özgü Suça İştirak Bakımından Değerlendirme .................... 153

5. Fiilin Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (m. 82/1-e).....................................155

A. Çocuk....................................................................................................... 155

B. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda

Bulunan Kişi............................................................................................. 156

a. Mağdurun Beden Bakımından Kendini Savunamayacak

Durumda Olması .............................................................................. 156

b. Mağdurun Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda

Olması .............................................................................................. 157

6. Fiilin Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı İşlenmesi (m. 82/1-f)........................158

7. Fiilin Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (m. 82/1-g) . 159

8. Fiilin Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini

Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla İşlenmesi (m. 82/1-h) ...........161

A. Genel Açıklamalar ................................................................................... 161

B. Suçu Gizleme........................................................................................... 163

C. Suç Delillerini Ortadan Kaldırma ............................................................. 163

D. Suçun İşlenmesini Kolaylaştırma............................................................. 164

E. Yakalanmamak ........................................................................................ 165

9. Fiilin Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyulan İnfialle İşlenmesi (m. 82/1-i)165

10. Fiilin Kan Gütme Saiki İle İşlenmesi (m. 82/1-j) ..............................................167

11. Fiilin Töre Saiki ile İşlenmesi (m. 82/1-k) ........................................................169

12- Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5) ........................................173

§ 3. KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (M. 83)..................................... 174

I. GENEL AÇIKLAMALAR ...................................................................................................174

II. BENZER SUÇLARDAN FARKI ..........................................................................................175

1. Terk Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hali (m.97/2).............................176

2. Yardım ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Dolayısıyla Ölüme

Sebebiyet Verme (m. 98/2) ............................................................................176

3. Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçu (m.85)................................................177

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................177

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................177

A. Fiil ............................................................................................................ 177

a. Kanundan Doğan Yükümlülük .......................................................... 179

b. Sözleşmeden Doğan Yükümlülük ..................................................... 180

c. Önceden Yapılan Tehlikeli Fiil .......................................................... 180

B. Fail ........................................................................................................... 181

C. Mağdur.................................................................................................... 181


İçindekiler 15

D. Konu ........................................................................................................181

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 181

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 181

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................182

1. Teşebbüs........................................................................................................ 182

2. İştirak.............................................................................................................. 182

3. İçtima ............................................................................................................. 184

V. YAPTIRIM ......................................................................................................................184

§ 4. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (M. 84) ..........................................................................185

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................185

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................186

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................187

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 187

A. Fiil ............................................................................................................187

a. İntihara Yönlendirme (m.84/1).........................................................188

aa. İntihara Azmettirme ..................................................................189

bb. İntihara Teşvik Etme..................................................................189

cc. İntihar Kararını Kuvvetlendirme ................................................190

dd. İntihara Yardım Etme ................................................................190

b. Başkalarını İntihara Alenen Teşvik Etme...........................................191

c. İntihara Sevk ve Mecbur Etme .........................................................192

aa. İşlediği Fiilin Anlam ve Sonuçlarını Algılama Yeteneği

Gelişmemiş Olan veya Ortadan Kaldırılan Kişilerin İntihara

Sevk Edilmesi .............................................................................192

bb. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle Kişilerin İntihara

Mecbur Edilmesi ........................................................................192

B. Fail ...........................................................................................................193

C. Mağdur....................................................................................................193

D. Nitelikli Unsurlar ......................................................................................193

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 194

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................194

1. Teşebbüs........................................................................................................ 194

2. İştirak.............................................................................................................. 194

3. İçtima ............................................................................................................. 195

V. SORUŞTURMA USULÜ...................................................................................................195

§ 5. TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME (M. 85) ...................................................................196

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................196

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................198

III. SUÇUN UNSURLARI......................................................................................................198

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 198

A. Fiil: Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranış...............................198

a. Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Kaynağı ........................................199


16 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

b. Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Objektif Niteliği ve Aidiyeti ......... 200

c. Birden Fazla Kişinin Katıldığı Faaliyetlerde Şahısların Dikkat ve

Özen Yükümlülüklerinin Tespiti ....................................................... 200

B. Netice ...................................................................................................... 204

C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet.................................................... 204

a. Nedensellik Bağı............................................................................... 204

b. Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği................................................ 205

aa. Davranışın İzin Verilen Riski Aşan Bir Tehlike Oluşturması ....... 205

bb. Neticenin Objektif Öngörülebilirliği .......................................... 205

cc. Yükümlülüğe Aykırılık Bağının Varlığı........................................ 206

dd. Neticenin Normun Koruma Alanı İçinde Bulunması.................. 207

ee. Güven İlkesi............................................................................... 208

ff. Mağdur veya Üçüncü Kişinin Eklenen Davranışının

Objektif İsnadiyete Etkisi .......................................................... 209

D. Fail, Mağdur ve Konu .............................................................................. 212

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................213

3. Hukuka Aykırılık ..............................................................................................216

IV. KUSURLULUK ................................................................................................................217

V. ÖZEL İÇTİMA HÜKMÜ: Fiilin Birden Fazla İnsanın Ölümüne ya da Bir veya Birden

Fazla Kişinin Ölümü ile Birlikte Bir veya Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına

Sebep Olması................................................................................................................219

VI. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ

SEBEP ............................................................................................................................221

1. Genel Bilgiler ...................................................................................................221

2. Şahsi Cezasızlık Sebebi....................................................................................221

3. Cezadan İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep.....................................226


İKİNCİ BÖLÜM


VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR


§ 1. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK M. 86)............................................................................ 227

I. GENEL AÇIKLAMALAR ...................................................................................................227

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER ................................................................................229

III. SUÇ+UN UNSURLARI .....................................................................................................230

1. Suçun Tipiklik Unsuru .....................................................................................230

A. Maddi Unsurlar ....................................................................................... 230

a. Fiil..................................................................................................... 230

b. Netice ............................................................................................... 231

aa. Vücuda Acı Verme..................................................................... 231

bb. Sağlığın Bozulmasına Neden Olma............................................ 232

cc. Algılama Yeteneğinin Bozulmasına Sebep Olma....................... 233

c. İlliyet Bağı ve Objektif İsnadiyet....................................................... 234


İçindekiler 17

aa. Netice Failin Eseri Olmalı ve Failin İlliyet Bağı Üzerinde

Hakimiyeti Bulunmalıdır............................................................234

bb. Davranış Hukuken Tasvip Edilmeyen ve İzin Verilen Riski Aşan

Bir Tehlike Oluşturmalı ve Bu Tehlike Neticeye Yansımalıdır.........236

cc. Netice, İhlal Edilen Normun Koruma Alanı İçinde Olmalıdır......237

d. Fail ....................................................................................................237

e. Mağdur ve Konu ...............................................................................237

B. Manevi Unsurlar ......................................................................................237

C. Nitelikli Unsurlar ......................................................................................241

a. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Fiilin Etkisinin Basit

Bir Tıbbî Müdahaleyle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Olması

(m.86/2) ............................................................................................241

b. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar................................. 242

aa. Suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeşe karşı işlenmesi

(m.86/3 a) ..................................................................................242

aaa. Üstsoy- Altsoy .......................................................................242

bbb. Eş...........................................................................................244

ccc. Kardeş...................................................................................245

bb. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (m.86/3 b).................246

cc. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle

İşlenmesi (m.86/3 c)..................................................................247

dd. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye

Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (m.86/3 d)...............................247

ee. Suçun Silahla İşlenmesi (m.86/3 e)............................................249

ff. Suçun Canavarca Hisle İşlenmesi (m. 86/3 f).............................251

gg. Suçun Görev Sebebiyle Kamu veya Özel Sağlık

Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personeline Karşı İşlenmesi ........ 251

hh. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5) ..................251

2. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 252

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................253

1. Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme ........................................................................ 253

2. İştirak.............................................................................................................. 255

A. Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarına Sirayeti.................................................255

3. Suçların İçtimaı............................................................................................... 257

A. Bileşik Suç ................................................................................................257

B. Zincirleme Suç .........................................................................................257

C. Fikri İçtima ...............................................................................................258

a. Aynı Neviden Fikri İçtima..................................................................258

b. Farklı Neviden Fikri İçtima ................................................................258

V. KUSURLULUK, KUSURLULUĞU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER...............................260


18 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

1. Genel Bilgiler ...................................................................................................260

2. Hukuka Aykırı, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi (m.24/2-4)........................260

3. Zorunluluk Hali (m.25/2) .................................................................................261

4. Yaş Küçüklüğü ................................................................................................. 261

5. Sağır ve Dilsizlik...............................................................................................261

6. Akıl Hastalığı ...................................................................................................262

7. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi (m.28)...263

8. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma....................263

9. Haksız Tahrik (m.29) .......................................................................................264

10. Hata (m.30) .....................................................................................................265

A. Suçun Maddî Unsurlarında Hata (m.30/1) .............................................. 265

B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata (m.30/2) ............................................ 265

C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata (m.30/3).......... 266

D. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Sebeplerin Maddi Şartlarında

Hata (m.30/3) .......................................................................................... 266

E. Haksızlık Yanılgısı (m. 30/4)..................................................................... 267

VI. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA USULÜ ve YAPTIRIM ................................................267

§2. KASTENYARALAMASUÇUNUNNETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞHALLERİ(TCK M. 87) ......... 269

I. GENEL BİLGİLER VE NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇ KAVRAMI ..........................269

II. CEZANIN BİR KAT ARTIRILMASINI GEREKTİREN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ

HALLER (m. 87/1) ..........................................................................................................273

1. Yaralamanın Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli

Zayıflamasına Sebep Olması ...........................................................................273

2. Konuşmada Sürekli Zorluğa Sebebiyet Verme ................................................275

3. Yüzde Sabit İz Kalması.....................................................................................276

4. Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokma ............................................................277

5. Yaralamanın Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce

Doğmasına Sebep Olma ..................................................................................279

III. CEZANIN İKİ KAT ARTIRILMASINI GEREKTİREN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ

HALLER (m. 87/2) ..........................................................................................................279

1. İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel Hayata Sokma

(87/2-a)...........................................................................................................279

2. Duyulardan veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesi (87/2-b).................280

3. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolması..................................282

4. Yüzün Sürekli Değişikliği..................................................................................282

5. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi....................................283

lV. VÜCUTTA KEMİK KIRILMASINA VEYA ÇIKIĞINA NEDEN OLMA (m. 87/3) .....................284

V. KASTEN YARALAMA SONUCUNDA ÖLÜM MEYDANA GELMESİ (m. 87/4).........................285

1. Genel Açıklamalar ve Basit Tıbbi Müdahale Giderilebilir Yaralama Sonucu Ölüm

Meydana Gelmesi ...........................................................................................285

2. Kasten Yaralama Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi (m.86/1)..........................289

3. Kasten Yaralama Suçunun Nitelikli Hallerinin Gerçekleşmesi Sonucu Ölüm

Meydana Gelmesi (m. 86/3) ...........................................................................290

VI. SUÇUN TERÖR AMACIYLA İŞLENMESİ (3713 S.lı K. m. 5) ..............................................290

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................291


İçindekiler 19

1. Teşebbüs........................................................................................................ 291

2. İştirak.............................................................................................................. 291

3. Suçların İçtimaı............................................................................................... 291

VIII. YAPTIRIM ......................................................................................................................292

§3. KASTEN YARALAMA SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (TCK. M. 88).................294

I. GENEL AÇIKLAMALAR ...................................................................................................294

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................295

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................295

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 295

A. Fiil ............................................................................................................295

a. Kanundan Doğan Yükümlülük ..........................................................297

b. Sözleşmeden Doğan Yükümlülük......................................................297

c. Önceden Yapılan Tehlikeli Fiil...........................................................298

B. Netice, İlliyet Bağı ve Objektif İsnadiyet..................................................298

C. Fail ...........................................................................................................299

D. Mağdur....................................................................................................299

E. Konu ........................................................................................................299

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 299

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 300

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................300

1. Teşebbüs........................................................................................................ 300

2. İştirak.............................................................................................................. 301

3. İçtima ............................................................................................................. 301

V. YAPTIRIM ......................................................................................................................301

§4. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK M. 89)..........................................................................302

I. GENEL AÇIKLAMALAR ...................................................................................................302

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................303

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................304

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 304

A. Fiil ............................................................................................................304

a. Genel Açıklamalar.............................................................................304

b. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranış...............................305

B. Netice ......................................................................................................307

a. Vücuda Acı Verme ............................................................................307

b. Sağlığın Bozulmasına Neden Olma ...................................................307

c. Algılama Yeteneğinin Bozulmasına Sebep Olma ..............................308

C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet ....................................................309

D. Fail, Mağdur, Konu ..................................................................................313

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 314

A. Genel Açıklamalar....................................................................................314

B. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Haller........................................................317


20 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER


a. Cezanın Yarı Oranında Artırılmasını Gerektiren Neticesi

Sebebiyle Ağırlaşmış Haller (m. 89/2).............................................. 320

aa Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli

Zayıflamasına Sebep Olma (m.89/2-a)...................................... 320

bb. Vücudunda Kemik Kırılmasına Sebebiyet Verme (m. 89/2-

b)............................................................................................... 322

cc. Konuşmada Sürekli Zorluğa Sebebiyet Verme (m.89/2-c) ........ 323

dd. Yüzde Sabit İz Kalması (m.89/2-d)............................................. 324

ee. Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokma (m.89/2-e).................... 325

ff. Fiilin Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip Çocuğunun Vaktinden

Önce Doğmasına Sebep Olma (m.89/2-f) ................................. 326

b. Cezanın Bir Kat Artırılmasını Gerektiren Neticesi Sebebiyle

Ağırlaşmış Haller (m. 89/3) .............................................................. 326

aa. İyileşme Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel

Hayata Girme (m. 89/3-a)......................................................... 327

bb. Duyulardan veya Organlarından Birinin İşlevini Yitirmesi

(m. 89/3-b)................................................................................ 328

cc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneğinin Kaybolması (m.

89/3-c) ...................................................................................... 329

dd. Mağdurun Yüzünün Sürekli Değişikliğe Uğraması (m.89/3-

d)............................................................................................... 329

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................330

IV. KUSURLULUK ................................................................................................................331

V. SUÇLARIN İÇTİMAI ve ÖZEL İÇTİMA HÜKMÜ: Fiilin Birden Fazla Kişinin

Yaralanmasına Sebep Olması (m. 89/4)........................................................................333

VI. TAKSİRLİ SUÇLARDA ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI

GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP.............................................................................................335

1. Genel Bilgiler ...................................................................................................335

2. Şahsi Cezasızlık Sebebi....................................................................................335

3. Cezadan İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep.....................................336

VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM....................................................337


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞKENCE


§ 1. İŞKENCE SUÇU (M. 94, 95)............................................................................................... 339

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................339

II. TARİHİ GELİŞİM.............................................................................................................340

1. Avrupa Hukuku ...............................................................................................340

2. Türk Hukuku....................................................................................................344

III. MUKAYESELİ HUKUK.....................................................................................................345

1. Fransa .............................................................................................................345

2. İspanya............................................................................................................347

IV. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................347


İçindekiler 21

V. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................349

1. Genel Açıklamalar .......................................................................................... 349

2. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 349

A. Fiil ............................................................................................................349

B. Netice ......................................................................................................352

C. Fail ...........................................................................................................353

D. Mağdur....................................................................................................354

E. Konu ........................................................................................................354

F. Suçun Nitelikli Unsurları ..........................................................................354

a. Mağdurun Özelliği Bakımından Cezanın Artırılmasını

Gerektiren Nitelikli Unsurlar .............................................................354

b. Fiilin İşleniş Şekli Bakımından Cezanın Artırılmasını Gerektiren

Nitelikli Unsur ...................................................................................354

3. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 355

4. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 355

VI. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ .......................................................356

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ...............................................................................357

1. Teşebbüs........................................................................................................ 357

2. İştirak.............................................................................................................. 357

3. İçtima ............................................................................................................. 358

VIII. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................358


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

§ 1. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU (M. 98) ......359

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................359

II. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DURUM................................................................................360

1. Alman Ceza Kanunu ....................................................................................... 360

2. İtalyan Ceza Kanunu....................................................................................... 360

3. Fransız Ceza Kanunu....................................................................................... 360

4. Danimarka Ceza Kanunu ................................................................................ 361

5. Rus Ceza Kanunu ............................................................................................ 361

6. Polonya Ceza Kanunu ..................................................................................... 362

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................362

IV. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI .....................................................................................363

1. Fiil ................................................................................................................... 363

2. Fail .................................................................................................................. 368

3. Mağdur........................................................................................................... 369

4. Suçun Konusu................................................................................................. 371

V. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI ...................................................................................371

VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU .........................................................................................371

VII. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL ..........................................................................372

VIII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ ................................................................................373

1. Teşebbüs........................................................................................................ 373


22 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

2. İştirak ..............................................................................................................374

3. İçtima ..............................................................................................................374

IX. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM....................................................377


BEŞİNCİ BÖLÜM

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR


§ 1. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................. 379

§ 2. CİNSEL SALDIRI SUÇU (M.102)......................................................................................... 380

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................380

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................380

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................381

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................381

A. Fiil ............................................................................................................ 381

B. Fail ........................................................................................................... 383

C. Mağdur.................................................................................................... 384

D. Konu ........................................................................................................ 385

E. Suçun Nitelikli Unsurları.......................................................................... 385

a. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller..................................... 385

aa. Suçun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması Suretiyle

İşlenmesi ................................................................................... 385

bb. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendini

Savunmayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmesi..................... 386

cc. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin

Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi........... 387

dd. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı

İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba,

Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık

Tarafından İşlenmesi................................................................. 387

ee. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte

İşlenmesi ................................................................................... 388

ff. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama

Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı

Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi ........................... 388

b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Sarkıntılık)......................... 389

c. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal .................................................... 394

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................394

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................395

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................396

1. Teşebbüs.........................................................................................................396

2. İştirak ..............................................................................................................397

3. İçtima ..............................................................................................................397

V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM.............................................................................398


İçindekiler 23

§3. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (M. 103) ...............................................................399

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................399

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................400

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................400

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 400

A. Fiil ...........................................................................................................400

B. Fail ...........................................................................................................401

C. Mağdur....................................................................................................401

D. Konu ........................................................................................................402

E. Suçun Nitelikli Unsurları ..........................................................................402

a. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller .....................................402

aa. Suçun Vücuda Organ veya Sair Cisim Sokulması Suretiyle

İşlenmesi ...................................................................................402

bb. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi................402

cc. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama

Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı

Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi............................403

dd. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı

İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba,

Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından

İşlenmesi ...................................................................................403

ee. Suçun Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya

Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim

Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi...................403

ff. Suçun Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı

Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi ..........................403

gg. Suçun 15 Yaşını Tamamlamamış veya Tamamlamış

Olmakla Birlikte Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını

Algılama Yeteneği Gelişmemiş Çocuklara Karşı Cebir veya

Tehditle ya da Diğer Çocuklara Karşı Silah Kullanmak

Suretiyle İşlenmesi (m.103/4) ...................................................404

hh. Mağdurun Oniki Yaşından Küçük Olması...................................404

b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal (Sarkıntılık).........................404

c. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hal.....................................................404

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 404

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................405

1. Teşebbüs........................................................................................................ 405

2. İştirak.............................................................................................................. 406

3. İçtima ............................................................................................................. 406

V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................407

§4. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (M. 104)..............................................................409

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................409


24 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................409

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................410

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................410

A. Fiil ............................................................................................................ 410

B. Fail ........................................................................................................... 410

C. Mağdur.................................................................................................... 411

D. Konu ........................................................................................................ 411

E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller............................................ 411

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................412

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................412

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................413

1. Teşebbüs.........................................................................................................413

2. İştirak ..............................................................................................................413

3. İçtima ..............................................................................................................413

V. SORUŞTURMA, KOVUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM....................................................414

§ 5. CİNSEL TACİZ SUÇU (M. 105) ........................................................................................... 415

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................415

II. MUKAYESELİ HUKUK.....................................................................................................417

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................418

IV. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI .....................................................................................418

1. Fiil ...................................................................................................................418

2. Fail ..................................................................................................................420

3. Mağdur ...........................................................................................................420

4. Nitelikli Haller ................................................................................................. 420

V. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI ...................................................................................421

VI. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL ..........................................................................422

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................422

1. Teşebbüs.........................................................................................................422

2. İştirak ..............................................................................................................423

3. İçtima ..............................................................................................................423

VIII. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM .....................................................424


ALTINCI BÖLÜM

HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR


§ 1. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................. 425

§ 2. TEHDİT SUÇU (M. 106).................................................................................................... 427

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................427

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................428

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................429

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................429

A. Fiil ............................................................................................................ 429

B. Fail ........................................................................................................... 431


İçindekiler 25

C. Mağdur....................................................................................................432

D. Konu ........................................................................................................432

E. Nitelikli Unsurlar ......................................................................................433

a. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar................................. 433

aa. Tehdidin Silahla İşlenmesi .........................................................433

bb. Failin Kendini Tanınmayacak Bir Hale Koyarak Tehdit

Suçunu İşlemesi .........................................................................436

cc. Tehdidin İmzasız Mektupla İşlenmesi........................................437

dd. Tehdidin Özel İşaretlerle Yapılması ...........................................438

ee. Tehdidin Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi ...........438

ff. Tehdidin Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin

Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak

Gerçekleştirilmesi......................................................................439

gg. Suçun Görev Sebebiyle Kamu veya Özel Sağlık

Kuruluşlarında Çalışan Sağlık Personeline Karşı İşlenmesi ........439

hh. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5)...................440

b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur........................................440

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 441

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 441

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................442

1. Teşebbüs........................................................................................................ 442

2. İştirak.............................................................................................................. 443

3. İçtima ............................................................................................................. 443

V. SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM .............................................................................445

§ 3. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (M. 109)....................................................446

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................446

II. TARİHİ GELİŞİM.............................................................................................................448

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................449

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................449

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 449

A. Fiil ............................................................................................................449

B. Fail ...........................................................................................................454

C. Mağdur....................................................................................................454

D. Konu ........................................................................................................455

E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar........................................455

a. Genel Bilgiler ....................................................................................455

b. Fiili İşlemek İçin veya İşlendiği Sırada Cebir, Tehdit veya Hile

Kullanılması (m.109/2) .....................................................................455

c. Suçun Silahla İşlenmesi (109/3 a).....................................................456

d. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m.109/3 b) .............456


26 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER


e. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle

İşlenmesi (m.109/3 c)....................................................................... 457

f. Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle

Suçun İşlenmesi (m.109/3 d) ........................................................... 457

g. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (m.109/3 e)............. 457

h. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini

Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi

(m.109/3 f) ....................................................................................... 458

ı. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (m.109/5) ....................................... 459

i. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5).......................... 459

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................459

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................459

V. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HAL: SUÇUN MAĞDURUN EKONOMİK BAKIMDAN

ÖNEMLİ BİR KAYBINA NEDEN OLMASI (m.109/4) ........................................................463

VI. CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK (m. 110).............................464

VII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................465

1. Teşebbüs.........................................................................................................465

2. İştirak ..............................................................................................................465

3. İçtima ..............................................................................................................465

VIII. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................467

§ 4. İBADETİN ENGELLENMESİ SUÇU (M. 115/2) .................................................................... 468

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................468

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................471

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................471

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................471

A. Fiil, Netice ............................................................................................... 471

B. Fail ve Mağdur......................................................................................... 473

C. Konu ........................................................................................................ 474

D. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar ........................................ 475

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................476

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................476

1. Teşebbüs.........................................................................................................476

2. İştirak ..............................................................................................................476

3. İçtima ..............................................................................................................476

V. SORUŞTURMA USULÜ...................................................................................................476

§ 5. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU (M. 116)...................................................... 477

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................477

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................479

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................480

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................480

A. Fiil ............................................................................................................ 480

a. Girmek ............................................................................................. 481


İçindekiler 27

b. Çıkmamak.........................................................................................481

c. “Girmek” ve “Çıkmamak” Fiillerinin Hak Sahibinin Rızasına

Aykırı Olması.....................................................................................482

d. “Girmek” ve “Çıkmamak” Hareketleri Bakımından Rıza

Açıklamaya Yetkili Olanlar ................................................................484

B. Fail ve Mağdur.........................................................................................486

C. Konu ........................................................................................................488

a. Konut (Mesken) ................................................................................488

aa. Gece İstirahatına Tahsis Edilip Edilmemesi ...............................489

bb. Devamlı Olarak Bu Mahalde Kalınıp Kalınmaması.....................489

cc. Yerin Tahsis Amacı.....................................................................489

dd. Mahallin Konut Olarak Kullanıldığının Belirlenmiş Olması ........490

ee. Söz Konusu Mahalde Fiilen Oturulması.....................................490

ff. Konutun Bir Bina Olması Şart Değildir....................................... 491

gg. Mahallin Kullanılmasının Meşru Bir Sebebe Dayanması ...........491

hh. Resmi Dairelerin Konut Kapsamına Girip Girmedikleri

Hususu.......................................................................................491

b. Konut Eklentisi (Müştemilat)............................................................493

c. İşyeri ve Eklentisi ..............................................................................495

D. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar........................................496

a. Fiilin Cebir veya Tehdit Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi

(m.116/4)..........................................................................................496

b. Suçun Gece Vakti İşlenmiş Olması (m. 116/4)..................................497

c. 119 uncu Maddede Düzenlenen Nitelikli Unsurlar...........................498

d. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5) ..........................498

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 499

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................499

1. Teşebbüs........................................................................................................ 499

2. İştirak.............................................................................................................. 500

3. İçtima ............................................................................................................. 500

V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................502

§ 6. HAKSIZ ARAMA SUÇU (M. 120)........................................................................................503

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................503

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................503

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................504

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 504

A. Fiil ............................................................................................................504

B. Fail ...........................................................................................................506

C. Mağdur....................................................................................................506

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 506

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................506


28 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

1. Teşebbüs.........................................................................................................506

2. İştirak ..............................................................................................................507

3. İçtima ..............................................................................................................507

V. SORUŞTURMA USULÜ...................................................................................................507


YEDİNCİ BÖLÜM

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR


§ 1. HAKARET SUÇU (M. 125 VD.) ........................................................................................... 509

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................509

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................510

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................510

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................510

A. Fiil ............................................................................................................ 510

a. Somut Bir Fiil ya da Olgu İsnat Edilmesi ........................................... 511

b. Sövmek Suretiyle Onur, Şeref ve Saygınlığa Saldırılması.................. 512

c. İsnadın Şeref ve Saygınlığı Rencide Edici Olması.............................. 513

d. İsnadın Mağdura İsnat ve İzafesi..................................................... 516

e. Fiilin Mağduru Muhatap Alan Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir

İletiyle İşlenmesi .............................................................................. 516

B. Fail ........................................................................................................... 517

C. Mağdur.................................................................................................... 517

D. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar........................................ 520

a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi ........... 520

b. Suçun Kişinin Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve

Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya

Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına

Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi........................................ 521

c. Suçun Kişinin Mensup Olduğu Dine Göre Kutsal Sayılan

Değerlerden Bahisle İşlenmesi......................................................... 522

d. Suçun Alenen İşlenmesi ................................................................... 522

e. Suçun Görev Sebebiyle Kamu veya Özel Sağlık Kuruluşlarında

Çalışan Sağlık Personeline Karşı İşlenmesi ....................................... 523

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................524

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................525

A. Genel Olarak ........................................................................................... 525

B. İhbar ve Şikâyet (Dilekçe) Hakkı .............................................................. 525

C. Basının Haber Verme Hakkı..................................................................... 526

D. Savunma Dokunulmazlığı ........................................................................ 528

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................529

1. Teşebbüs.........................................................................................................529

2. İştirak ..............................................................................................................530

3. İçtima ..............................................................................................................530


İçindekiler 29

V. CEZALANDIRILABİLME ŞARTI OLARAK İHTİLATIN BULUNMASI .....................................531

VI. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER ....................................................................533

1. Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi................................................. 533

2. Suçun Kasten Yaralama Suçuna Tepki Olarak İşlenmesi................................. 534

3. Suçun Karşılıklı Olarak İşlenmesi .................................................................... 535

a. Karşılıklı Olarak İşlenen Suçların Sadece Hakaret Suçu Olması.........535

b. İlk Hakaret Eden Kişinin Haksız Olması .............................................536

c. Hakaretlerin Karşılıklı Olması............................................................536

VII. HAKARET SUÇUNDA GERÇEĞİN İSPATI (m.127)............................................................537

VIII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM ....................................................538

§ 2. KİŞİLERİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (M.130) ..............................................................540

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................540

II. ÖLÜLERİN HATIRASINA HAKARET .................................................................................540

III. ÖLÜLERİ TAHKİR............................................................................................................541


SEKİZİNCİ BÖLÜM


ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR


§ 1. KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU (M. 135)............................................................543

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................543

II. BENZER SUÇLARDAN FARKI...........................................................................................547

III. SUÇLA KORUNAN HUKUKI DEĞER.................................................................................549

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................550

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 550

A. Fiil ............................................................................................................550

B. Fail ...........................................................................................................552

C. Mağdur....................................................................................................552

D. Konu ........................................................................................................553

E. Nitelikli Haller ..........................................................................................555

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ............................................................................... 557

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 557

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................560

1. Teşebbüs........................................................................................................ 560

2. İştirak.............................................................................................................. 561

3. İçtima ............................................................................................................. 561

VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM....................................................562


DOKUZUNCU BÖLÜM

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR


§ 1. HIRSIZLIK SUÇU (M. 141)................................................................................................. 563

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................563

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................565


30 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

1. TİPİKLİK ...........................................................................................................565

A. Tipikliğin Maddi Unsurları ....................................................................... 565

a. Fiil ..................................................................................................... 565

b. Fail .................................................................................................... 570

c. Mağdur............................................................................................. 570

d. Konu ................................................................................................. 571

aa. Mal ............................................................................................ 571

bb. Malın Taşınır Olması ................................................................. 573

cc. Malın Başkasına Ait Olması ....................................................... 574

B. Tipikliğin Manevi Unsurları ..................................................................... 574

2. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU ...........................................................................577

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................578

1. Teşebbüs.........................................................................................................578

2. İştirak ..............................................................................................................580

3. İçtima ..............................................................................................................580

V. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN

ŞAHSİ SEBEP..................................................................................................................584

VI. ETKİN PİŞMANLIK..........................................................................................................584

VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ-YAPTIRIM ....................................................585

§ 2. HIRSIZLIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (M. 142-147) ...................................................... 588

I. HIRSIZLIĞIN DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLERİ ................................. 588

1. TCK’nın 142 nci Maddesinin 1 inci Fıkrasında Yer Alan Nitelikli Haller ..........588

A. Hırsızlığın Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

veya İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya

Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1-a) ............. 588

B. Hırsızlığın Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde

veya Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya

Hakkında İşlenmesi (m. 142/1- c)............................................................ 590

C. Hırsızlığın Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği

Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan Eşya

Hakkında İşlenmesi (m. 142/1- d) ........................................................... 591

D. Hırsızlığın Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta

Bırakılmış Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/1- e)................................... 591

2. TCK’nın 142 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Haller .....593

A. Hırsızlığın Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından

veya Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (m. 142/2- a).......................... 593

B. Hırsızlığın Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya

da Özel Beceriyle İşlenmesi (m. 142/2- b)............................................... 594

C. Hırsızlığın Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği

Korku veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (m. 142/2- c) ................ 595

D. Hırsızlığın Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya

da Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek

Suretiyle İşlenmesi (m. 142/2- d)............................................................ 596


İçindekiler 31

E. Hırsızlığın Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (m.

142/2- e)..................................................................................................597

F. Hırsızlığın Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı

Halde Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi (m. 142/2- f)...............................597

G. Hırsızlığın Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (m.

142/2- g)..................................................................................................598

H. Hırsızlığın Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte

Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza

Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (m. 142/2- h) ....................598

3. TCK’nın 142 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasında Düzenlenen Nitelikli Hal: Suçun,

Sıvı veya Gaz Hâlindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya

Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi........................................................ 600

4. Hırsızlığın Gece Vakti İşlenmesi (m. 143)........................................................ 601

5. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (Terörle Mücadele

Kanunu m. 4-5)............................................................................................... 601

II. HIRSIZLIK SUÇUNUN DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HALLERİ.............................601

1. Hırsızlık Suçunun Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi

(m. 144/1-a) ................................................................................................... 602

2. Hırsızlık Suçunun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi

(m. 144/1-b) ................................................................................................... 602

3. Malın Değerinin Az Olması (m. 145)............................................................... 602

4. Kullanma Hırsızlığı .......................................................................................... 604

III. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HAL: Hırsızlık Suçunun Olarak Ağır ve Acil Bir İhtiyacı

Karşılamak İçin İşlenmesi (m. 147)................................................................................608

IV. HIRSIZLIK SUÇUNUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALİ (m. 142/5) ......................609

§ 3. YAĞMA SUÇU (M. 148-150).............................................................................................610

I. GENEL AÇIKLAMALAR ...................................................................................................610

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................612

III. YAĞMA SUÇUNUN BENZER SUÇLARDAN FARKI............................................................613

A. Yağma-Hırsızlık ............................................................................................... 613

B. Yağma-Dolandırıcılık....................................................................................... 616

C. Yağma-Mala Zarar Verme .............................................................................. 617

D. Yağma-Cebir ................................................................................................... 618

E. Yağma-Tehdit ................................................................................................. 620

F. Yağma-Şantaj ................................................................................................. 622

G. Yağma-İcbar Suretiyle İrtikap ......................................................................... 624

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................626

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 626

A. Fiil ............................................................................................................626

a. Genel Açıklamalar.............................................................................626

b. Tehdit Etmek veya Cebir Kullanmak .................................................627

aa. Tehdit Etmek .............................................................................627

bb. Cebir Kullanmak ........................................................................631

aaa. Genel Açıklamalar ................................................................. 631

bbb. Cebir Karinesi ........................................................................634


32 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

cc. Tehdit veya Cebrin Gerçekleştiriliş Amacı ve Zamanı ...........635

c. Malın Alınması ................................................................................. 637

B. Netice ...................................................................................................... 638

C. Nedensellik Bağı...................................................................................... 639

D. Fail ........................................................................................................... 639

E. Mağdur.................................................................................................... 639

F. Konu........................................................................................................ 640

a. Mal ................................................................................................... 640

aa. Malın Taşınır Olması ................................................................. 641

bb. Malın Başkasına Ait Olması ....................................................... 641

b. Senet ................................................................................................ 641

G. Suçun Nitelikli Halleri (m.149-150) ......................................................... 642

a. Genel Açıklamalar............................................................................ 642

b. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (m.149) ....................... 643

aa. Suçun Silahla İşlenmesi ............................................................. 643

bb. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması

Suretiyle İşlenmesi.................................................................... 644

cc. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi ............... 645

dd. Suçun Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya

Bunların Eklentilerinde İşlenmesi.............................................. 646

ee. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini

Savunamayacak Kişiye Karşı İşlenmesi...................................... 648

ff. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin

Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi ...... 649

gg. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi ..... 649

hh. Suçun Gece Vakti İşlenmesi ...................................................... 650

ıı. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5)................... 650

c. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (m.150).......................... 650

aa. Suçun Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağın Tahsili

Amacıyla İşlenmesi.................................................................... 650

bb. Suçun Konusunu Oluşturan Malın Değerinin Azlığı................... 653

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................654

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................656

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................656

1. Teşebbüs, Gönüllü Vazgeçme .........................................................................656

2. İştirak ..............................................................................................................658

3. İçtima ..............................................................................................................658

VI. CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK...........................................660

VII. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM....................................................661


İçindekiler 33

§ 4. DOLANDIRICILIK SUÇU (M. 157-159) ................................................................................663

I. GENEL AÇIKLAMALAR ...................................................................................................663

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................664

III. DOLANDIRICILIĞIN BENZER SUÇ VE KABAHATLERDEN AYRIMI.....................................665

1. Güveni Kötüye Kullanma ................................................................................ 665

2. İkna Suretiyle İrtikap ...................................................................................... 666

3. Hırsızlık ........................................................................................................... 666

4. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması.......................................... 667

5. Yağma............................................................................................................. 668

6. Dilencilik Kabahati .......................................................................................... 669

IV. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI .....................................................................................669

1. Fail .................................................................................................................. 669

2. Mağdur........................................................................................................... 670

3. Konu ............................................................................................................... 671

4. Fiil ................................................................................................................... 672

5. Netice ............................................................................................................. 675

A. Mağdurun Aldatılmış Olması ...................................................................675

B. Kişinin Mağdurun Zararına Olarak Kendisine veya Başkasına Yarar

Sağlaması................................................................................................. 676

6. İlliyet Bağı....................................................................................................... 676

V. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI ...................................................................................677

VI. NİTELİKLİ HALLER ..........................................................................................................677

1. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller................................................... 678

A. Suçun, dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle

İşlenmesi (m. 158/1-a)............................................................................678

B. Suçun, kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya Zor

şartlardan yararlanmak suretiyle işlenmesi (m. 158/1-b) .......................678

C. Suçun, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak

suretiyle işlenmesi (m. 158/1-c) ..............................................................679

D. Suçun, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının,

siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak

kullanılması suretiyle işlenmesi (m. 158/1-d)..........................................679

E. Suçun, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak işlenmesi

(m. 158/1-e).............................................................................................681

F. Suçun, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç

olarak kullanılması suretiyle işlenmesi (m. 158/1-f)................................681

G. Suçun, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak

suretiyle işlenmesi (m. 158/1-g)..............................................................683

H. Suçun, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket

eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin

kooperatifin faaliyeti kapsamında işlenmesi (m. 158/1-h)......................684

İ. Suçun, serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden

dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle

işlenmesi (m. 158/1-i)..............................................................................685


34 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

J. Suçun, banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi

gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla işlenmesi

(TCK.m. 158/1-j)...................................................................................... 686

K. Suçun sigorta bedelini almak maksadıyla işlenmesi (m. 158/1-k)........... 688

L. Suçun, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da

kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtmak veya bu kurum ve

kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemek suretiyle işlenmesi (m.

158/1-l) ................................................................................................... 689

M. Suçun kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan, onlar nezdinde hatırı

sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle

aldatarak işlenmesi (m. 158/2) ............................................................... 689

a. Failin kamu görevlileriyle ilişkisinin bulunduğu veya onlar

nezdinde hatırı sayıldığını açıklaması............................................... 690

b. Belli bir işin gördürüleceği vaadinde bulunması .............................. 691

N. Suçun üç veya daha fazla kişiyle birlikte veya suç işlemek için teşkil

edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi (m. 158/3) ............ 691

2. DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN NİTELİKLİ HAL: Dolandırıcılığın, bir hukukî ilişkiye

dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi (m. 159) .......................................692

VI. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU .........................................................................................692

VII. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VEYA CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN

ŞAHSİ SEBEP (m. 167) ...................................................................................................692

1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri................................................................................693

2. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler...................................693

VIII. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK (m.

168) ..............................................................................................................................693

1. Suçun Tamamlanmış Olması...........................................................................694

2. Fail, Suça Azmettiren veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek,

Mağdurun Uğradığı Zararı Aynen veya Tazmin Suretiyle Gidermesi ..............695

3. Hüküm Verilmeden Önce Aynen İade Veya Tazminin Sağlanması..................695

IX. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ ..............................................................................696

1. Teşebbüs.........................................................................................................696

2. İştirak ..............................................................................................................696

3. İçtima ..............................................................................................................696

X. SORUŞTURMA KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM.........................................................696

§ 5. SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI VEYA KABUL EDİLMESİ SUÇU (M. 165).......................... 698

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................698

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................699

III. BENZER SUÇLARLA MUKAYESE .....................................................................................700

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................704

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................704

A. Fiil ............................................................................................................ 704

B. Fail ........................................................................................................... 705

C. Mağdur.................................................................................................... 706

D. Konu ........................................................................................................ 706


İçindekiler 35

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 708

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 709

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................ 710

1. Teşebbüs........................................................................................................ 710

2. İştirak.............................................................................................................. 710

3. İçtima ............................................................................................................. 710

VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM....................................................710


ÜÇÜNCÜ KISIM

TOPLUMA KARŞI SUÇLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR


§ 1. GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI (M. 170) .........................................713

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................713

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................714

III. SOMUT TEHLİKE MEYDANA GETİRECEK ŞEKİLDE GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN

TEHLİKEYE SOKULMASI (m.170/1) ................................................................................714

1. Suçun Unsurları .............................................................................................. 714

A. Tipikliğin Maddi Unsurları........................................................................714

a. Fiil .....................................................................................................714

aa. Yangın Çıkarmak ........................................................................715

bb. Bina Çökmesine, Toprak Kaymasına, Çığ Düşmesine, Sel

veya Taşkına Neden Olma .........................................................717

cc. Silahla Ateş Etmek veya Patlayıcı Madde Kullanmak ................718

b. Fail ve Mağdur..................................................................................719

c. Konu ................................................................................................. 719

d. Nitelikli Hal: Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5)..........720

B. Tipikliğin Manevi Unsurları......................................................................721

2. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.......................................................................... 721

A. Teşebbüs..................................................................................................721

B. İştirak.......................................................................................................721

C. İçtima.......................................................................................................721

3. Soruşturma Usulü........................................................................................... 722

IV. YANGIN, BİNA ÇÖKMESİ, TOPRAK KAYMASI, ÇIĞ DÜŞMESİ, SEL VEYA TAŞKIN

TEHLİKESİNE NEDEN OLMA (m. 170/2).........................................................................722

1. Suçun Unsurları .............................................................................................. 722

A. Tipikliğin Maddi Unsurları........................................................................722

a. Fiil .....................................................................................................722

aa. Yangın Tehlikesine Sebebiyet Vermek.......................................722

bb. Bina çökmesi, Toprak Kayması, Çığ Düşmesi, Sel veya

Taşkın Tehlikesine Sebebiyet Vermek .......................................722


36 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

b. Fail ve Mağdur ................................................................................. 723

c. Konu ................................................................................................. 723

B. Tipikliğin Manevi Unsurları ..................................................................... 723

2. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ..........................................................................723

A. Teşebbüs................................................................................................. 723

B. İştirak ...................................................................................................... 723

C. İçtima ...................................................................................................... 724

3. Soruşturma Usulü ...........................................................................................724

§ 2. GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI (M. 171)...................................... 725

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................725

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................725

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................725

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................725

A. Fiil ............................................................................................................ 725

B. Fail ve Mağdur......................................................................................... 726

C. Konu ........................................................................................................ 726

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................726

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................727

1. Teşebbüs.........................................................................................................727

2. İştirak ..............................................................................................................727

3. İçtima ..............................................................................................................728

V. SORUŞTURMA USULÜ...................................................................................................728


İKİNCİ BÖLÜM

ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR


§ 1. ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ SUÇU (M. 181)............................................................. 729

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................729

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................730

III. SUÇ TİPİ YÖNÜNDEN ÖNEM ARZ EDEN BAZI KAVRAMLAR...........................................730

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................731

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................731

A. Fiil ............................................................................................................ 731

B. Fail ........................................................................................................... 732

C. Mağdur.................................................................................................... 733

D. Konu ........................................................................................................ 733

E. Nitelikli Haller .......................................................................................... 733

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................734

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................734

1. Teşebbüs.........................................................................................................734

2. İştirak ..............................................................................................................734

3. İçtima ..............................................................................................................734

VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ.....................................................................735


İçindekiler 37


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR


§ 1. MÜHÜR BOZMA SUÇU (M. 203) ......................................................................................737

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................737

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................738

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................739

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 739

A. Fiil ............................................................................................................739

B. Fail ve Mağdur.........................................................................................741

C. Konu ........................................................................................................742

a. Konulan Şey “Mühür” Olmalıdır.......................................................742

b. Mühür Konulmuş Olmalıdır..............................................................742

c. Mühür, Bir Şeyin Saklanmasını veya Varlığının Aynen

Korunmasını Sağlamak İçin Konulmalıdır .........................................743

d. Mühür Kanun veya Yetkili Makamların Emri Uyarınca

Konulmalıdır .....................................................................................743

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 745

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................745

1. Teşebbüs........................................................................................................ 745

2. İştirak.............................................................................................................. 745

3. İçtima ............................................................................................................. 745

V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................746

§ 2. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI (M.204-212).....................................................................747

I. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR VE SAHTECİLİK

TERİMİ...........................................................................................................................747

1. Belgede Sahtecilik Suçları Hakkında Genel Açıklamalar................................. 747

2. Sahtecilik Terimi ............................................................................................. 749

II. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINDA MÜŞTEREK TERİMLER ...........................................750

1. Belge............................................................................................................... 750

A. Genel Açıklamalar....................................................................................750

B. Belgenin Unsurları ...................................................................................752

a. Yazılı Olma ........................................................................................752

aa. Genel Açıklamalar......................................................................752

bb. Kopya, Suret (Örnek), Fotokopi, Fotograf, Film, Telefaks

ve Benzeri Nesneler ...................................................................755

b. Fiziken Mevcut, Hukuken Anlamı Olan Bir İçeriğinin Bulunması ......757

c. Düzenleyicisinin Belli Olması ............................................................759

C. Belge Çeşitleri..........................................................................................763

a. Genel Olarak .....................................................................................763

b. Resmi Belge ......................................................................................764

aa. Kamu Görevlisi Tarafından Düzenlenme ...................................764


38 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

bb. Görev Gereği Düzenlenmiş Olma.............................................. 766

c. Özel Belge ........................................................................................ 767

d. Resmi Belge Hükmünde Belge ......................................................... 768

aa. Emre veya Hamile Yazılı Kambiyo Senedi.................................. 769

aaa. Poliçe ....................................................................................770

bbb. Bono......................................................................................770

ccc. Çek ........................................................................................771

bb. Emtiayı Temsil Eden Belge ........................................................ 775

cc. Pay Senedi ve Tahvil .................................................................. 775

dd. Vasiyetname ............................................................................. 775

ee. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık

Mesleği Mensupları Tarafından Düzenlenen, Kişiye Haksız

Bir Menfaat Sağlayan veya Kamunun veya Kişilerin

Zararına Bir Sonuç Doğurucu Nitelik Taşıyan Gerçeğe

Aykırı Belge ............................................................................... 776

e. Toplu Belge ve Birleştirilmiş Belge ................................................... 776

aa. Toplu Belge ............................................................................... 776

bb. Birleştirilmiş Belge .................................................................... 777

2. Aldatma Kabiliyeti ...........................................................................................778

3. Zarar İmkan ve İhtimali ...................................................................................780

III. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARIYLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER.....................................781

§ 3. SİVİL KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (M.204/1) ............... 783

I. GENEL AÇIKLAMALAR ...................................................................................................783

1. Suçun Unsurları...............................................................................................784

A. Tipikliğin Maddi Unsurları ....................................................................... 784

a. Genel Açıklamalar............................................................................ 784

b. Fiil ..................................................................................................... 784

aa. Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek.................................. 784

bb. Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde

Değiştirmek............................................................................... 790

cc. Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak ................................................ 794

c. Netice ............................................................................................... 797

d. İlliyet Bağı......................................................................................... 797

e. Fail .................................................................................................... 797

f. Mağdur............................................................................................. 797

g. Konu ................................................................................................. 798

h. Faydasız Sahtecilik............................................................................ 805

i. Suçun Konusuyla İlgili Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli

Unsur: Resmi Belgenin Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit

Oluncaya Kadar Geçerli Belge Olması .............................................. 805

B. Tipikiğin Manevi Unsurları ...................................................................... 807


İçindekiler 39

a. İnceleme Konusu Suç Bakımından Değerlendirme...........................807

b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye

Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun

Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik (m.211) .......................................809

c. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Terör

Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5) ..............................................810

C. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 811

2. Kusurluluk, Kusurluluğu Azaltan ve Kaldıran Sebepler Kusurluluğu Kaldıran Bir

Hal Olarak Zorunluluk Hali (m.25/2) .............................................................. 813

3. Suçun Unsurlarının Dışında Kalan Diğer Haller............................................... 814

4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.......................................................................... 814

A. Teşebbüs..................................................................................................814

B. İştirak.......................................................................................................814

C. Suçların İçtimaı ........................................................................................814

5. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım .................................................. 817

§ 4. KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN İŞLENEN RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (M.

204/2) ............................................................................................................................819

I. Genel Açıklamalar.........................................................................................................819

II. Suçun Unsurları.............................................................................................................819

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 819

A. Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller...........................................................819

a. Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek .........................................820

b. Resmi Belgeyi Değiştirmek ...............................................................821

c. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek (Fikri Sahtecilik) .........................821

d. Resmi Belgeyi Kullanmak ..................................................................824

B. Netice, İlliyet Bağı....................................................................................825

C. Fail ...........................................................................................................825

D. Konu ........................................................................................................826

E. Mağdur....................................................................................................826

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 826

A. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye Dayanan

Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla

Sahtecilik Yapma ......................................................................................827

B. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Resmi Belgede

Sahteciliğin Terör Amacıyla Yapılması (3713 S.lı K. m. 5) ........................827

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ................................................................................. 827

III. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ........................................................................................828

1. Teşebbüs........................................................................................................ 828

2. İştirak .............................................................................................................. 828

3. İçtima ............................................................................................................. 830

IV. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım................................................................. 831

§ 5. RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK VEYA GİZLEMEK SUÇU (M.205) .............................833

I. Genel Açıklamalar ve 765 Sayılı TCK’nın Hükümleri......................................................833


40 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

II. Korunan Hukuki Değer..................................................................................................833

III. Suçun Unsurları ............................................................................................................833

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................833

A. Fiil ............................................................................................................ 833

a. Bozmak ............................................................................................. 834

b. Yok Etmek ........................................................................................ 835

c. Gizlemek .......................................................................................... 835

B. Netice, İlliyet Bağı ................................................................................... 836

C. Fail ........................................................................................................... 836

D. Mağdur.................................................................................................... 837

E. Konu ........................................................................................................ 837

F. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Failin Kamu Görevlisi

Olması (m.205/1, c. 2)............................................................................. 837

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................838

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................838

IV. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ........................................................................................838

1. Teşebbüs.........................................................................................................838

2. İştirak ..............................................................................................................839

3. Suçların İçtimaı ...............................................................................................839

V. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım................................................................. 840

§ 6. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU (M.206)............................... 841

I. Genel Açıklamalar.........................................................................................................841

II. Suçun Unsurları ............................................................................................................842

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................842

A. Ceza Normunun Yasakladığı Fiil ve Benzer Suç Tiplerinden Farkı ........... 842

B. Netice, İlliyet Bağı ................................................................................... 847

C. Fail ........................................................................................................... 847

D. Konu, Mağdur ......................................................................................... 847

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................847

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................848

III. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ........................................................................................849

1. Teşebbüs.........................................................................................................849

2. İştirak ..............................................................................................................850

3. İçtima ..............................................................................................................850

IV. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım................................................................. 851

§ 7. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK,ÖZEL BELGEYİ BOZMAK, YOK ETMEK, GİZLEMEK VE BAZI

MESLEK MENSUBUKİŞİLERİNGERÇEĞEAYKIRI BELGEDÜZENLEMESİ (M. 207, 208,

210/2) ........................................................................................................................... 852

I. Özel Belgede Sahtecilik Suçu (m. 207)..........................................................................852

1. Genel Açıklamalar ve 765 Sayılı TCK’daki Hükümler.......................................852

2. Suçun Unsurları...............................................................................................854

A. Tipikliğin Maddi Unsurları ....................................................................... 854


İçindekiler 41

a. Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller ...................................................854

aa. Sahte Belge Düzenleme.............................................................854

bb. Gerçek Bir Özel Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde

Değiştirme .................................................................................857

cc. Sahte Belgeyi Kullanma .............................................................859

dd. Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma (m.207/2) ........................863

b. Netice, İlliyet Bağı.............................................................................864

c. Fail ....................................................................................................864

d. Mağdur.............................................................................................865

e. Konu ................................................................................................. 865

B. Tipikliğin Manevi Unsurları......................................................................868

a. Genel Olarak .....................................................................................868

b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Hukuki İlişkiye

Dayanan Alacağın İspatı veya Gerçek Bir Durumun

Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik Yapma.........................................869

C. Hukuka Aykırılık Unsuru ..........................................................................870

3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.......................................................................... 872

A. Teşebbüs..................................................................................................872

B. İştirak.......................................................................................................872

C. İçtima.......................................................................................................873

a. Bileşik Suç .........................................................................................873

b. Zincirleme Suç ..................................................................................874

c. Özel Belgede Sahtecilik Niteliğinde Olan Diğer Kanunlardaki

Suç Tipleri ve Özel Norm-Genel Norm İlişkisi ...................................876

4. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım............................................878

II. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu (m.208) ....................................879

1. Genel Açıklamalar ve 765 Sayılı Kanundaki Hükümler................................... 879

2. Suçun Unsurları .............................................................................................. 880

A. Tipikliğin Maddi Unsurları........................................................................880

a. Fiil .....................................................................................................880

b. Netice, İlliyet Bağı.............................................................................882

c. Fail, Konu, Mağdur ...........................................................................882

B. Tipikliğin Manevi Unsuru.........................................................................883

C. Hukuka Aykırılık Unsuru ..........................................................................883

3. Kusurluluk, Kusurluluğu Kaldıran ve Azaltan Haller ....................................... 884

4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.......................................................................... 884

A. Teşebbüs..................................................................................................884

B. İştirak.......................................................................................................885

C. İçtima.......................................................................................................885

a. Zincirleme Suç ..................................................................................885


42 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

b. Fikri İçtima ................................................................................ 886

5. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım........................................... 886

III. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu

Kişilerin Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi (m.210/2).................................................886

1. Genel Açıklamalar...........................................................................................886

2. Suçun Unsurları...............................................................................................887

A. Tipikliğin Maddi Unsurları ....................................................................... 887

a. Fiil ..................................................................................................... 887

b. Fail, Mağdur..................................................................................... 889

c. Konu ................................................................................................. 891

B. Tipikliğin Manevi Unsurları ..................................................................... 891

a. Genel Olarak .................................................................................... 891

b. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Terör

Amacıyla İşlenmesi (3713 s.lı K. m. 5) .............................................. 892

C. Hukuka Aykırılık Unsuru .......................................................................... 892

3. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ..........................................................................892

A. Teşebbüs................................................................................................. 892

B. İçtima ...................................................................................................... 892

C. İştirak ...................................................................................................... 892

4. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü, Yaptırım...................................................893

§ 8. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI (M.209) ........................................................... 894

I. Genel Açıklamalar.........................................................................................................894

II. Korunan Hukuki Değer..................................................................................................895

III. Suçun Unsurları ............................................................................................................895

A. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................895

a. Ceza Normunun Yasakladığı Fiiller................................................... 895

aa. Belirli Bir Tarzda Doldurulup Kullanılmak Üzere Kendisine

Teslim Olunan Açığa İmzalı Kağıdı Verilme Nedeninden

Farklı Şekilde Doldurma (m.209/1) ........................................... 896

bb. Açığa İmzalı Kâğıdı Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirip veya

Elde Bulundurup Hukuki Sonuç Doğuracak Şekilde

Doldurmak (m.209/2) ............................................................... 898

b. Fail ve Mağdur ................................................................................. 899

c. Suçun Konusu................................................................................... 899

B. Tipikliğin Manevi Unsuru ........................................................................ 900

III. Hukuka Aykırılık Unsuru ...............................................................................................900

IV. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ........................................................................................900

1. Teşebbüs.........................................................................................................900

2. İştirak ..............................................................................................................900

3. İçtima ..............................................................................................................901

V. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü Yaptırım..................................................................901


İçindekiler 43


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR


§ 1. HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK SUÇU (M. 216/1) .....................................................903

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................903

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................905

III. MUKAYESELİ HUKUK.....................................................................................................905

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................905

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 905

A. Fiil ............................................................................................................905

a. Kin ve Düşmanlığa Tahrik ................................................................. 906

aa. Kin ve Düşmanlık .......................................................................906

bb. Tahrik .........................................................................................906

b. Aleniyet ............................................................................................907

c. Suçun Tamamlanma Anı...................................................................908

B. Fail ...........................................................................................................909

C. Mağdur....................................................................................................909

a. Halk ...................................................................................................909

b. Sınıf...................................................................................................910

aa. İşçi Sınıfı.....................................................................................910

bb. İdare Edenler (Sermaye) Sınıfı ...................................................910

cc. Orta Sınıf...................................................................................911

dd. Köylü Sınıfı.................................................................................911

c. Irk .....................................................................................................911

aa. Genel Açıklamalar.....................................................................911

bb. İnsan Irkları................................................................................913

cc. Türk Doktrin ve Uygulaması ......................................................914

d. Din ....................................................................................................915

aa. Genel Açıklamalar......................................................................915

bb. Yeryüzünde Mevcut Dinler........................................................916

aaa. İslamiyet................................................................................916

bbb. Hıristiyanlık ...........................................................................916

ccc. Konfüçyüs Dini ......................................................................916

ddd. Hinduizm ...............................................................................916

eee. Budizm ..................................................................................917

fff. İlkel Kabile Dinleri ve Diğer Dinler.........................................917

cc. Dini Nitelik Taşıyan Cereyanlar ve Ateizm................................. 918

e. Mezhep ve Bölge ..............................................................................919

aa. Mezhep......................................................................................919

aaa. Genel Olarak .........................................................................919

bbb. Hıristiyanlığa Ait Mezhepler..................................................919

ccc. İslam Dininin Mezhepleri ......................................................919

ddd. Yahudiliğe Ait Mezhepler......................................................920


44 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

bb. Bölge ......................................................................................... 920

f. Değerlendirme ................................................................................. 921

D. Konu ........................................................................................................ 922

E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Basın ve Yayın

Yoluyla İşlenmesi..................................................................................... 923

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................924

3. Hukuka Aykırılık Unsuru..................................................................................924

A. Genel Olarak ........................................................................................... 924

B. Hakkın İcrası Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Düşünce Hürriyeti ve

Kapsamı................................................................................................... 925

a. Haber Alma ve Öğrenme Hürriyeti................................................... 926

b. Kanaat Hürriyeti............................................................................... 927

c. Düşünceyi Açıklama Hürriyeti .......................................................... 927

C. Düşünce Hürriyetinin Sınırlandırılması, Sınırlandırma Sebepleri ve

Sınırlandırma Kriterleri............................................................................ 929

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................934

1. Teşebbüs.........................................................................................................934

2. İştirak ..............................................................................................................934

3. İçtima ..............................................................................................................934

VI. SORUŞTURMA USULÜ...................................................................................................935

§ 2. DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇU (M.216/3) ................................................................ 936

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................936

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................938

III. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI .....................................................................................939

1. Fiil ...................................................................................................................939

2. Suçun Konusu ................................................................................................. 941

3. Fail ..................................................................................................................943

4. Mağdur ...........................................................................................................943

5. Nitelikli Haller ................................................................................................. 943

IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI ...................................................................................944

V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU .........................................................................................945

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................947

1. Teşebbüs.........................................................................................................947

2. İştirak ..............................................................................................................948

3. İçtima ..............................................................................................................948

VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM....................................................949


BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR


§ 1. GENEL BİLGİLER, MUKAYESELİ HUKUK............................................................................. 951

I. ERKEKÇİLİK....................................................................................................................951

II. SEVİCİLİK.......................................................................................................................951

III. HAYVANLA İLİŞKİ KURMA .............................................................................................952


İçindekiler 45

IV. FUHUŞ İÇİN ARACILIK ....................................................................................................953

V. FAHİŞE DOSTLUĞU........................................................................................................953

VI. FÜCUR...........................................................................................................................953

§ 2. HAYÂSIZCA HAREKETLER (M. 225)....................................................................................956

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................956

II. BENZER SUÇLARDAN FARKI...........................................................................................956

III. MUKAYESELİ HUKUK.....................................................................................................956

IV. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................957

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 957

A. Fiil ............................................................................................................957

B. Fail ...........................................................................................................959

C. Mağdur....................................................................................................959

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ............................................................................... 959

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................960

1. Teşebbüs........................................................................................................ 960

2. İştirak.............................................................................................................. 960

3. İçtima ............................................................................................................. 960

VI. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................960


ALTINCI BÖLÜM

AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR


§ 1. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (M. 234)..............................................961

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................961

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................963

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................963

1. Tipikliğin Maddi Unsurları .............................................................................. 963

A. Fiil ............................................................................................................963

B. Fail ...........................................................................................................966

C. Mağdur....................................................................................................966

D. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur ...........................................966

2. Tipikliğin Manevi Unsurları............................................................................. 967

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................967

1. Teşebbüs........................................................................................................ 967

2. İştirak.............................................................................................................. 968

3. İçtima ............................................................................................................. 968

V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................968


YEDİNCİ BÖLÜM


EKONOMİ, SANAYİ VE TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR


§ 1. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (M. 235) .....................................................................969

I. GENEL BİLGİLER.............................................................................................................969

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER............................................................................................971


46 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

III. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................972

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................972

A. Fiil ............................................................................................................ 972

a. Hileli Davranışlarla İhaleye Katılma Yeterliğine veya Şartlarına

Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale Sürecindeki İşlemlere

Katılmalarını Engelleme (m. 235/2 a -1) .......................................... 975

b. Hileli Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya

Şartlarına Sahip Olmayan Kişilerin Katılmasını Sağlamak (m.

235/2 a- 2)........................................................................................ 976

c. Hileli Davranışlarla, Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde

Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, Sahip Olmadığından

Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakmak yahut Teklif Edilen

Malları, Belirtilen Niteliklere Sahip Olmadığı Halde, Sahip

Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak (m. 235/2 a-3,4) ...... 977

d. Tekliflerle İlgili Olup da, İhale Mevzuatına ya da Şartnamelere

Göre Gizli Tutulması Gereken Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını

Sağlama (m.235/2 b)........................................................................ 979

e. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle ya da Hukuka Aykırı

Diğer Davranışlarla, İhaleye Katılma Yeterliliğine veya

Koşullarına Sahip Olan Kişilerin İhaleye, İhale Sürecindeki

İşlemlere Katılmalarını Engelleme (m. 235/2 c) ............................... 980

f. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını

ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin Aralarında Anlaşma Yapmaları

(m. 235/2 d) ..................................................................................... 981

g. Kendisine veya Başkasına Vaat Olunan veya Sağlanan Yarar

Karşılığında Artırmadan Çekilme veya Artırmaya Katılmama

(İİK. m. 345b).................................................................................... 982

B. Fail, Mağdur ............................................................................................ 982

C. Konu ........................................................................................................ 983

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................986

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................986

1. Teşebbüs.........................................................................................................986

2. İştirak ..............................................................................................................987

3. İçtima ..............................................................................................................988

V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM.............................................................................989

§ 2. EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇU (M. 236)......................................................... 991

I. GENEL BİLGİLER ............................................................................................................991

II. SUÇUN UNSURLARI.......................................................................................................992

1. Tipikliğin Maddi Unsurları...............................................................................992

A. Fiil, Netice ............................................................................................... 992

B. Fail, Mağdur, Konu .................................................................................. 996

2. Tipikliğin Manevi Unsurları .............................................................................996

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ................................................................................997

1. Teşebbüs.........................................................................................................997


İçindekiler 47

2. İştirak.............................................................................................................. 997

3. İçtima ............................................................................................................. 997

IV. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM .............................................................................998


DÖRDÜNCÜ KISIM


MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR VE SON HÜKÜMLER


BİRİNCİ BÖLÜM


KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR


§ 1. GENEL BİLGİLER..............................................................................................................999

§ 2. MUKAYESELİ HUKUK .................................................................................................... 1000

§ 3. TÜRK HUKUKU ............................................................................................................. 1002

§ 4. CEZA KANUNUNUN TATBİKİNDE KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (M. 6/1-C) ....................... 1003

I. TANIM VE GENEL BİLGİLER .........................................................................................1003

II. KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI ....................................................................1007

III. KAMU GÖREVLİSİ SIFATI .............................................................................................1008

IV. KAMU GÖREVLİSİNE KARŞI SUÇ İŞLENMESİ ................................................................1008

V. KAMU GÖREVLİSİ TARAFINDAN SUÇ İŞLENMESİ.........................................................1009

§ 5. KAMU GÖREVİ GEREĞİ ELDE BULUNDURULAN ARAÇ VE GEREÇLERİN SUÇTA

KULLANILMASI (M. 266)................................................................................................ 1010

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1010

II. NİTELİKLİ HALİN UYGULANMA ŞARTLARI....................................................................1010

1. Suçun Failinin “Kamu Görevlisi” Olması ....................................................... 1010

2. “Suç” İşlenmesi............................................................................................. 1010

3. İşlenen Suçta, Failin Kamu Görevlisi Olmasının Bir Unsur Olarak Öngörülmemiş

Bulunması..................................................................................................... 1011

4. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçleri Suçta Kullanma ................................. 1011

§ 6. ZİMMET SUÇU (M. 247-249) ......................................................................................... 1012

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1012

II. MUKAYESELİ HUKUK...................................................................................................1014

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1014

IV. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1015

1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................................ 1015

A. Fiil: Zimmete Geçirme ...........................................................................1015

B. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Suçun Zimmetin Açığa

Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik Hileli Davranışlarla İşlenmesi

(Nitelikli Zimmet) (m. 247/2) ................................................................. 1018

C. Netice, Nedensellik Bağı ........................................................................1020

D. Fail ve Mağdur.......................................................................................1020

a. Fail ..................................................................................................1020

b. Mağdur...........................................................................................1022


48 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

E. Suçun Konusu........................................................................................ 1023

a. Suçun Konusu Olarak Mal .............................................................. 1023

b. Malın Zimmet Suçunun Konusunu Oluşturması İçin Sahip

Olması Gereken Özellikler.............................................................. 1025

aa. Zilyetlik Devri .......................................................................... 1025

bb. Zilyetlik Devrinin Görev Dolayısıyla Olması............................. 1026

cc. Koruma ve Gözetimle Yükümlü Olma ..................................... 1027

c. Zimmete Konu Eşyanın Aidiyeti ..................................................... 1027

d. Konu İle İlgili Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur:............... 1028

Malın Değerinin Azlığı (m. 249)............................................................. 1028

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ...........................................................................1028

A. Genel Açıklamalar ................................................................................. 1028

B. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Kullanma Zimmeti (m.

247/3).................................................................................................... 1029

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1030

1. Teşebbüs.......................................................................................................1030

2. İştirak ............................................................................................................1030

3. İçtima ............................................................................................................1031

VI. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK ..............1031

1. Genel Bilgiler ................................................................................................. 1031

2. Zararın Tamamıyla Ödenmesi (m. 248) ........................................................1031

A. Soruşturma Başlamadan Önce.............................................................. 1032

B. Kovuşturma Başlamadan Önce ............................................................. 1032

C. Hükümden Önce ................................................................................... 1033

VII. SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM...........................................................................1033

§ 7. BANKACILIK KANUNU’NDA DÜZENLENEN ZİMMET SUÇU (5411 S.LI K. M. 160) ............... 1035

I. GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................1035

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1040

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1040

1. Tipikliğin Maddi Unsurları.............................................................................1040

A. Fiil .......................................................................................................... 1040

B. Fail ......................................................................................................... 1041

C. Mağdur.................................................................................................. 1043

D. Konu ...................................................................................................... 1043

a. Para ................................................................................................ 1043

b. Para Yerine Geçen Evrak veya Senetler ......................................... 1044

c. Diğer Mallar ................................................................................... 1044

E. Nitelikli Unsurlar ................................................................................... 1045

a. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur................................... 1045

aa. Suçun Zimmetin Açığa Çıkmamasını Sağlamaya Yönelik

Hileli Davranışlarla İşlenmesi, Nitelikli Zimmet ....................... 1045


İçindekiler 49

bb. Faaliyet İzni Kaldırılan veya Fona Devredilen Bir Bankanın;

Hukuken veya Fiilen Yönetim ve Denetimini Elinde

Bulundurmuş Olan Gerçek Kişi Ortaklarının, Kredi

Kuruluşunun Kaynaklarını, Kredi Kuruluşunun Emin Bir

Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek Şekilde

Doğrudan veya Dolaylı Olarak Kendilerinin veya

Başkalarının Menfaatlerine Kullandırmak Suretiyle, Kredi

Kuruluşunu Zarara Uğratmaları...............................................1046

b. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur: Elde Edilen Yararın

Değerinin Azlığı: (5411 s.lı K. m.160/7)...........................................1050

2. Tipikliğin Manevi Unsurları........................................................................... 1050

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1051

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1051

2. İştirak............................................................................................................ 1051

3. İçtima ........................................................................................................... 1051

V. CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN

PİŞMANLIK (5411 s.lı K. m. 160/5,6) ...........................................................................1051

VI. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM ...........................................................................1052

§ 8. İRTİKÂP SUÇU (M. 250) ................................................................................................. 1054

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1054

II. BENZER SUÇLARDAN FARKI.........................................................................................1057

1. Yağma (m. 148) ............................................................................................ 1058

2. Dolandırıcılık ile Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf Suçları

(m.157, 160) ................................................................................................. 1058

3. Zimmet (m. 247) ........................................................................................... 1059

4. Rüşvet (m. 252-254)..................................................................................... 1060

5. Nüfuz Ticareti (m. 255)................................................................................. 1061

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1064

IV. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1064

1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................................ 1064

A. Fiil, Netice ..............................................................................................1064

a. İcbar Suretiyle İrtikap: Görevin Sağladığı Nüfuzun Kötüye

Kullanılması Suretiyle İcbar Etme ...................................................1064

aa. Görevin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma ............................1064

bb. Yarar Sağlanması veya Vaatte Bulunulması.............................1065

aaa. Sağlamak.............................................................................1066

bbb. Vaatte Bulunmak ................................................................. 1066

cc. İcbar Etmek .............................................................................1066

b. İcrai Davranışla İşlenen İkna Suretiyle İrtikap: Görevin

Sağladığı Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle İkna Etme ...............1069

aa. Genel Açıklamalar, Görevin Sağladığı Güvenin Kötüye

Kullanılması .............................................................................1069

bb. İkna Etme.................................................................................1071

cc. Yarar Sağlanması veya Vaatte Bulunulması.............................1073


50 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

c. İhmali Davranışla İkna Etme: Hatadan Yararlanma Suretiyle

İrtikap............................................................................................. 1073

B. Fail ......................................................................................................... 1075

a. Genel Olarak .................................................................................. 1075

b. Fail Açısından Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur:

Suçun Trafik Suç ve Ceza Tutanaklarını Tanzim ile Görevli

Olanlar Tarafından İşlemesi ........................................................... 1075

C. Mağdur.................................................................................................. 1076

D. Konu ...................................................................................................... 1076

a. Genel Olarak .................................................................................. 1076

b. Konu Bakımından Daha az Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur:

Elde Edilen Yararın Değerinin Azlığı ............................................... 1077

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ...........................................................................1077

3. Hukuka Aykırılık Unsuru................................................................................1078

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1078

1. Teşebbüs.......................................................................................................1078

2. İştirak ............................................................................................................1080

3. İçtima ............................................................................................................1080

VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USÛLÜ, YAPTIRIM..................................................1081

§ 9. RÜŞVET (M. 252-254).................................................................................................... 1083

I. GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................1083

1. TCK’ndaki Düzenleme ve Rüşvet Kavramı.....................................................1083

2. Rüşvet Suçunun Yapısı ..................................................................................1088

3. Rüşvet Anlaşması..........................................................................................1089

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1091

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1093

1. Tipikliğin Maddi Unsurları.............................................................................1093

A. Fiil .......................................................................................................... 1093

a. Görevin İfası ile İlgili İş.................................................................... 1094

b. Rüşvet Verme................................................................................. 1095

c. Rüşvet Alma ................................................................................... 1096

B. Fail ......................................................................................................... 1098

a. Rüşvet Veren Fail ........................................................................... 1098

b. Rüşvet Alan Fail.............................................................................. 1099

aa. Genel Olarak ........................................................................... 1099

bb. Rüşvet Alan Bakımından Daha Ağır Cezayı Gerektiren

Nitelikli Unsurlar ..................................................................... 1099

aaa. Suçun Yargı Görevi Yapan, Hakem, Bilirkişi, Noter veya

Yeminli Mali Müşavir Tarafından İşlenmesi (m. 252/7) ......1099

bbb. Suçun Trafik Suç ve Ceza Tutanaklarını Tanzim ile

Görevli Olanlar Tarafından İşlemesi....................................1101

C. Mağdur.................................................................................................. 1102


İçindekiler 51

D. Konu ......................................................................................................1102

2. Tipikliğin Manevi Unsurları........................................................................... 1103

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1103

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1103

2. İştirak............................................................................................................ 1105

3. İçtima ........................................................................................................... 1107

V. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK........................................1107

VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM..................................................1110

§ 10. ZOR KULLANMA YETKİSİNE İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI (M. 256) ..................................... 1112

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1112

II. MUKAYESELİ HUKUK...................................................................................................1112

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1113

IV. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1113

1. Maddi Unsurlar ............................................................................................ 1113

A. Fiil ..........................................................................................................1113

B. Fail .........................................................................................................1114

C. Mağdur, Konu........................................................................................1117

2. Manevi Unsurlar ........................................................................................... 1117

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1117

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1117

2. İştirak............................................................................................................ 1117

3. İçtima ........................................................................................................... 1118

VI. SORUŞTURMA USULÜ................................................................................................. 1118

§ 11. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (M. 257)................................................................. 1119

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1119

II. SUÇUN MAHİYETİ........................................................................................................1122

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1123

1. Maddi Unsurlar ............................................................................................ 1123

A. Fiil ..........................................................................................................1123

a. Kamu Görevlisinin Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek

Suretiyle Görevini Kötüye Kullanması ............................................1123

b. Kamu Görevlisinin Görevini Yapmakta İhmal veya Gecikme

Göstermesi .....................................................................................1129

B. Fail .........................................................................................................1131

2. Manevi Unsurlar ........................................................................................... 1131

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1132

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1132

2. İştirak............................................................................................................ 1132

3. İçtima ........................................................................................................... 1133

V. SORUŞTURMA USÛLÜ VE YAPTIRIM ...........................................................................1133

§ 12. GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN AÇIKLANMASI SUÇU (M.258)................................................... 1134

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1134


52 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1138

III. TİPİKLİĞİN MADDİ UNSURLARI ...................................................................................1139

1. Fiil .................................................................................................................1139

A. Genel Olarak ......................................................................................... 1139

B. Açıklamak .............................................................................................. 1140

C. Yayınlama.............................................................................................. 1142

D. Başkalarının Bilgi Edinmesini Kolaylaştırma .......................................... 1142

2. Netice ............................................................................................................1143

3. Fail ................................................................................................................1144

4. Mağdur .........................................................................................................1145

5. Suçun Konusu ...............................................................................................1145

IV. TİPİKLİĞİN MANEVİ UNSURLARI .................................................................................1148

V. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU .......................................................................................1149

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1151

1. Teşebbüs.......................................................................................................1151

2. İştirak ............................................................................................................1151

3. İçtima ............................................................................................................1151

VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ...................................................................1153

VIII. YAPTIRIM ....................................................................................................................1153

§ 13. KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ SUÇU (M. 262) ............................ 1154

I. GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................1154

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1155

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1155

1. Tipikliğin Maddi Unsurları.............................................................................1155

A. Fiil .......................................................................................................... 1155

a. Kamu Görevini Kanun ve Nizamlara Aykırı Olarak Yerine

Getirmeye Teşebbüs Etmek ........................................................... 1155

b. Terk Emri Kendisine Bildirildiği Halde Görevi Sürdürmek .............. 1157

B. Fail ......................................................................................................... 1158

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ...........................................................................1158

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1159

1. Teşebbüs.......................................................................................................1159

2. İştirak ............................................................................................................1159

3. İçtima ............................................................................................................1159

§ 14. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (M. 265)................................................. 1160

I. GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................1160

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1160

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1161

1. Tipikliğin Maddi Unsurları.............................................................................1161

A. Fiil .......................................................................................................... 1161

B. Fail ......................................................................................................... 1162

C. Mağdur.................................................................................................. 1162


İçindekiler 53

D. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Unsurlar................................1163

a. Genel Olarak ...................................................................................1163

b. Suçun Yargı Görevi Yapan Kimselere Karşı İşlenmesi (m.265/2) ....1164

c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması

Suretiyle İşlenmesi (m.265/3) ........................................................1164

d. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (m.265/3) ..............1164

e. Suçun Silahla İşlenmesi (m.265/4)..................................................1164

f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin

Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanarak

Gerçekleştirilmesi (m. 265/4).........................................................1165

g. Suçun Görev Sebebiyle Kamu veya Özel Sağlık Kuruluşlarında

Çalışan Sağlık Personeline Karşı İşlenmesi......................................1165

h. Suçun Terör Amacıyla İşlenmesi (3713 S.lı K. m. 5) ........................1166

2. Tipikliğin Manevi Unsurları........................................................................... 1166

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1166

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1166

2. İştirak............................................................................................................ 1167

3. İçtima ........................................................................................................... 1167

V. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM ...........................................................................1168


İKİNCİ BÖLÜM

ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR


§ 1. İFTİRA SUÇU (M. 267).................................................................................................... 1169

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1169

II. BENZER SUÇLARDAN FARKI.........................................................................................1170

III. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1171

IV. SUÇUN UNSURLARI .....................................................................................................1174

1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................................ 1174

A. Fiil ..........................................................................................................1174

a. Şekli İftira........................................................................................1174

aa. İhbar veya Şikâyet Yoluyla Hukuka Aykırı Fiil İsnat Etme ........1174

bb. Basın ve Yayın Yoluyla Hukuka Aykırı Fiil İsnat Etme...............1177

cc. İdari Yaptırım Uygulanması Amacıyla Hukuka Aykırı Fiil

İsnat Etme ...............................................................................1179

b. Maddi İftira.....................................................................................1180

B. Fail .........................................................................................................1181

C. Mağdur..................................................................................................1181

D. Konu ......................................................................................................1183

E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar......................................1185


54 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

+a. Hakkında Beraat veya Kovuşturmama Kararı Verilmiş Mağdur

Aleyhine Gözaltına Alma ve Tutuklama Dışında Başka Bir

Koruma Tedbirinin Uygulanması.................................................... 1185

b. Mağdurun Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Edilmesi veya

Cezanın İnfazına Başlanması .......................................................... 1186

c. İftira Nedeniyle Mağdur Hakkında Hapis Cezası Dışında Adli

veya İdari Yaptırım Uygulanması.................................................... 1187

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ...........................................................................1188

3. Hukuka Aykırılık Unsuru................................................................................1190

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1193

1. Teşebbüs.......................................................................................................1193

2. İştirak ............................................................................................................1193

3. İçtima ............................................................................................................1194

VI. CEZAYI AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK.........................................1197

VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM..................................................1199

§ 2. BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA SUÇU (M. 268)................. 1201

I. GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................1201

II. BENZER SUÇLARDAN FARKI ........................................................................................1202

III. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER ..............................................................................1206

IV. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1206

1. Tipikliğin Maddi Unsurları.............................................................................1206

A. Fiil .......................................................................................................... 1206

B. Fail ......................................................................................................... 1208

C. Konu ...................................................................................................... 1208

D. Mağdur.................................................................................................. 1209

E. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar ...................................... 1209

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ...........................................................................1209

3. Hukuka Aykırılık Unsuru................................................................................1210

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1210

1. Teşebbüs.......................................................................................................1210

2. İştirak ............................................................................................................1210

3. İçtima ............................................................................................................1211

VI. CEZAYI KALDIRAN VEYA AZALTAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK ..............1211

VII. SORUŞTURMA ve KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM..................................................1212

§ 3. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU (M. 282/1) ............ 1213

I. GENEL BİLGİLER ..........................................................................................................1213

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1214

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1215

1. Tipikliğin Maddi Unsurları.............................................................................1215

A. Fiil .......................................................................................................... 1215

a. Genel Olarak .................................................................................. 1215

b. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Yurt Dışına Çıkarma ... 1216


İçindekiler 55

c. Suç Kaynaklı Malvarlığı Değerlerini Gizlemek veya Aklamak

Maksadıyla Çeşitli İşlemlere Tabi Tutma ........................................1216

B. Netice ....................................................................................................1217

C. Fail .........................................................................................................1217

D. Mağdur..................................................................................................1218

E. Konu ......................................................................................................1218

a. Öncül Suç........................................................................................1218

b. Vergi Suçlarının Öncül Suç Olarak Değerlendirilmesi Sorunu.........1219

c. Öncül Suçun Aklama Suçu Üzerindeki Etkileri ................................1220

d. Öncül Suç ve Aklama Suçunun Zaman Bakımından

Uygulanması...................................................................................1221

F. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar......................................1223

2. Tipikliğin Manevi Unsurları........................................................................... 1223

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1225

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1225

2. İştirak............................................................................................................ 1226

3. İçtima ........................................................................................................... 1226

V. CEZAYI KALDIRAN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN PİŞMANLIK........................................1226

VI. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM..................................................1227

§ 4. SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERİNİ BİLEREK SATIN ALMA, KABUL

ETME, BULUNDURMA VEYA KULLANMA SUÇU (M. 282/2) ............................................. 1228

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1228

II. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1228

1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................................ 1228

A. Fiil ..........................................................................................................1228

B. Fail .........................................................................................................1231

C. Mağdur..................................................................................................1231

D. Konu ......................................................................................................1231

2. Tipikliğin Manevi Unsurları........................................................................... 1232

III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1232

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1232

2. İştirak............................................................................................................ 1232

3. İçtima ........................................................................................................... 1233

§ 5. GİZLİLİĞİN İHLALİ SUÇU (M. 285) ................................................................................... 1234

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1234

II. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...............................................................................1235

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1236

1. Tipikliğin Maddi Unsurları ............................................................................ 1236

A. Fiil ..........................................................................................................1236

a. Genel Olarak ...................................................................................1236

b. Suçun Oluşması Açısından Aleniyetin Gerekli Olduğu Haller..........1238

c. Suçun Oluşması Açısından Aleniyetin Gerekli Olmadığı Haller.......1239


56 CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER

B. Fail ......................................................................................................... 1240

C. Konu ...................................................................................................... 1240

D. Mağdur.................................................................................................. 1241

E. Netice .................................................................................................... 1241

F. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsur.......................................... 1241

2. Tipikliğin Manevi Unsurları ...........................................................................1241

3. Hukuka Aykırılık Unsuru................................................................................1241

IV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1242

1. Teşebbüs.......................................................................................................1242

2. İştirak ............................................................................................................1242

3. İçtima ............................................................................................................1242

V. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM..................................................1242

§ 6. HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN KAÇMASI, ÖNGÖRÜLEN SÜREDE İLGİLİ MERCİLERE

TESLİM OLMAMASI SUÇLARI (TCK M.292, 293; CGTİK M.97/1, 105/A-8, 58/3) ................ 1244

I. GENEL BİLGİLER, KANUNİ DÜZENLEMELER, MUKAYESELİ HUKUK..............................1244

II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER, İNCELEME KONUSU FİİLLERİN SUÇ POLİTİKASI

AÇISINDAN ANALİZİ ....................................................................................................1248

III. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1250

A. Tipikliğin Maddi Unsurları.............................................................................1250

1. Fiil .......................................................................................................... 1250

a. Kaçma (TCK m.292/1)..................................................................... 1251

b. İzinden Dönmeme veya Geç Dönme (CGTİK m.97/1) .................... 1257

c. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne Müracaat Etmeme ve

Cumhuriyet Başsavcılığına Teslim Olmama (CGTİK m.105/A-8)..... 1259

d. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Giriş Yapmama (CGTİK m.58/3) ........... 1262

2. Fail, Mağdur .......................................................................................... 1263

3. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar...................................... 1266

a. Suçun Cebir veya Tehdit Kullanılarak İşlenmesi (m.292/2)............ 1266

b. Suçun Silahla İşlenmesi (m.292/3) ................................................. 1267

c. Suçun Birden Çok Tutuklu veya Hükümlü Tarafından Birlikte

İşlenmesi (m.292/3) ....................................................................... 1267

B. Tipikliğin Manevi Unsurları ...........................................................................1268

IV. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER ............................................................................1269

V. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1269

A. Teşebbüs.......................................................................................................1269

B. İştirak ............................................................................................................1270

C. İçtima ............................................................................................................1271

VI. CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEP OLARAK ETKİN

PİŞMANLIK (m.293) ....................................................................................................1271

A. Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanma Şartları ...........................................1272

1. Kaçma Suçu Tamamlanmış Olmalıdır.................................................... 1272

2. Hükümlü veya Tutuklu Teslim Olmalıdır ............................................... 1272


İçindekiler 57

3. Teslim olma, Kendiliğinden Gerçekleşmelidir........................................1273

4. Teslim Olma, Suçun Tamamlandığı Tarihten İtibaren Altı Ay İçinde

Gerçekleşmiş Olmalıdır..........................................................................1273

B. Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulanmasının Sonuçları ................................ 1273

VII. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ, YAPTIRIM..................................................1274


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE VE ORGANLARININ SAYGINLIĞINA KARŞI SUÇLAR

§ 1. TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ, DEVLETİN KURUM VE

ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU (M. 301) ................................................................... 1277

I. GENEL BİLGİLER...........................................................................................................1277

II. TÜRK HUKUKUNDAKİ TARİHİ GELİŞİM ........................................................................1278

III. MUKAYESELİ HUKUKTAKİ DURUM..............................................................................1281

1. Genel Bilgiler ................................................................................................ 1281

2. İtalyan Hukuku ............................................................................................. 1282

3. Polonya Ceza Kanunu ................................................................................... 1282

4. Alman Ceza Kanunu ..................................................................................... 1283

5. İspanyol Ceza Kanunu .................................................................................. 1283

6. Fransız Hukuku............................................................................................. 1283

IV. KORUNAN HUKUKİ DEĞER..........................................................................................1284

V. SUÇUN UNSURLARI.....................................................................................................1284

1. Maddi Unsurlar ............................................................................................ 1284

A. Fiil ..........................................................................................................1284

B. Fail .........................................................................................................1285

C. Mağdur..................................................................................................1285

D. Konu ......................................................................................................1286

2. Manevi Unsurlar ........................................................................................... 1289

3. Hukuka Aykırılık Unsuru ............................................................................... 1289

VI. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ..............................................................................1293

1. Teşebbüs...................................................................................................... 1293

2. İştirak............................................................................................................ 1293

3. İçtima ........................................................................................................... 1294

VII. SORUŞTURMA USULÜ VE YAPTIRIM ...........................................................................1294

BİBLİYOGRAFYA .................................................................................................................. 1295

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar