Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Veli Özer ÖZBEK - Koray DOĞAN - Pınar BACAKSIZ
ISBN: 9789750287503
301,50 TL 335,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 14
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 488

Ceza Genel Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ

"Ceza Genel Hukuku - Temel Bilgiler" kitabı, öncelikle meslek yüksekokulları ve müfredatında ceza hukuku dersine yer veren diğer fakülteler için hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bunun yanında kısa süre içerisinde ceza hukuku genel hükümler ile ilgili temel bilgilere erişmek isteyen ve mesleki sınavlara hazırlananlar için de bir başvuru kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Bu açıdan konular mümkün olduğu kadar teorik ayrıntıya girmeden "öz" bir anlatımla ele alınmaya çalışılmıştır.

Aynı sistematikle hazırlanmış olmaları dolayısıyla, bu eserde yer alan konularla ilgili teorik ayrıntılar, tartışmalar ve yargı kararı analizleri için aynı yazarlar tarafından yazılan "Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (2021)" isimli esere başvurulması tavsiye edilir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukunun Temel Kavramları
Suç Genel Teorisi
Ceza Hukukunun Yaptırımları, Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler
Koşullu Salıverilme – Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi
İçindekiler
Onikinci Basıya Önsöz  5
Kısaltmalar  33
BİRİNCİ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU TERİMİ – TANIM – KAVRAM – CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ VE İŞLEVİ CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE
CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER
§1. CEZA HUKUKU TERİMİ–TANIM VE KAVRAM  35
I. Terim  35
II. Tanım  36
III. Kavram  36
§2. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ, İŞLEVİ VE AMACI  37
I. Görevi  37
II. İşlevi  38
III. Amacı  38
§3. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ, DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ VE CEZA HUKUKUNA YARDIMCI DİSİPLİNLER  39
I. Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  39
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi ve Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  40
A. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  40
1. Medeni Hukuk ile Arasındaki İlişki  40
2. Anayasa Hukuku ile İlişkisi  41
3. İdare Hukuku ile İlişkisi  41
a. İdari Ceza Hukuku Kavramı ve Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması  42
b. Kabahatler Kanunu  43
aa. Genel Olarak  43
bb. Kanunilik İlkesi ve Kabahatler Kanunu  43
cc. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  43
dd. Kabahat Fiilinin İşlendiği Zaman  43
ee. Kabahat Fiilinin İşlendiği Yer  44
ff. Kabahat Fiilinde Hareket  44
gg. Hukuka Uygunluk Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran Haller  44
hh. Kabahat Fiilinde Kusur Yeteneği ve Kusurluluk  44
ii. Teşebbüs  44
jj. İştirak  45
kk. İçtima  45
ll. Tüzel Kişilerin, Temsil Edilenin ve İş Sahibinin Sorumluluğu  46
mm. Yaptırım  46
nn. Zamanaşımı  47
oo. Yaptırıma Karar Verme Yetkisi  47
pp. Denetimi  47
aaa. Başvuru Yolu (KK m.27)  47
bbb. İtiraz Yolu (KK m.29)  48
rr. Vazgeçme ve Kabul (KK m.30)  48
ss. Kabahatler ile Suçların Karşılaştırılması  49
c. Disiplin Ceza Hukuku Kavramı  49
4. Devletler Genel Hukuku ile İlişkisi  50
5. Ceza Muhakemesi Hukuku ile İlişkisi  51
6. İnfaz Hukuku ile İlişkisi  51
B. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  52
1. Kriminoloji  52
2. Kriminalistik  52
3. Viktimoloji  52
4. Adli Tıp  52
İkinci Bölüm
DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNDE
CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
§1. KANUNİLİK İLKESİ (CEZA KANUNLARININ GÜVENCE İŞLEVİ)  55
I. Genel Olarak  55
II. İlkeye Yönelik Eleştiriler  56
III. İlkenin Zorunlu Sonuçları  56
A. Örf ve Adet Kuralları ile Suç ve Ceza Yaratılamaz  56
B. Kıyas Yasaktır  57
C. Ceza Kanunları Belirli ve Açık Olmalıdır  58
D. Ceza Kanunları Geçmişe Yürümez  58
E. İdarenin Düzenleyici İşlemlerle Suç Yaratabilip Yaratamayacağı Sorunu  58
§2. CEZA SORUMLULUĞUNUN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ  60
§3. KUSURSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ İLKESİ  61
§4. CEZA HUKUKU BAKIMINDAN ÖNEMLİ DİĞER İLKELER  62
I. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı  62
II. Eşitlik İlkesi  63
III. Oranlılık ve İkincillik İlkeleri ile Aşırılık Yasağı  63
§5. CEZA HUKUKU İLKELERİNİN SOMUTLAŞTIRILMASI: CEZA HUKUKU DOGMATİĞİ  64
Üçüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ
§1. İLKEL CEZA HUKUKU DÖNEMİ  67
I. İlkel Topluluklarda  67
II. Eski Hukuk Düzenlerinde  68
§2. BATI'DA  68
I. Eski Yunan Hukuku'nda  68
II. Roma Hukukunda  69
III. Germen Hukuku  70
IV. Frank Hukuku  70
V. Ortaçağ Hukukunda  71
VI. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  72
§3. TÜRK HUKUKUNDA  73
I. İslamiyet Öncesi Dönemde  73
II. İslamiyet’ten Sonraki Dönemde  74
A. Osmanlı’da  75
1. Tanzimata Kadarki Dönemde  76
a. Genel Olarak  76
b. Kanunnameler  76
2. Tanzimat Döneminde  76
a. 1840 Tarihli Kanunname–i Ceza  76
b. 1851 Tarihli Kanun–u Cedit  77
c. 1858 Ceza Kanunname–i Humayunu  77
B. Cumhuriyet Türkiye’sinde  77
§4. CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNUN ESASINA ETKİSİ  78
I. Klasik Okul  78
II. Pozitivist Okul  79
III. Üçüncü Okul  80
IV. Toplumsal Savunma Akımı  80
Dördüncü Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
§1. KAYNAK KAVRAMI VE KAYNAKLARIN ÖZELLİKLERİ  81
§2. ÇEŞİTLERİ  81
I. Asıl Kaynaklar  81
A. Anayasa  81
B. Uluslararası Sözleşmeler  81
C. Kanun  82
1. Genel Olarak  82
2. TCK ve Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  83
II. Yardımcı Kaynaklar  84
A. Örf ve Adet (Gelenek) Kuralları  84
B. Ahlak ve Din Kuralları  85
C. Mahkeme İçtihatları  85
D. Doktrin (Öğreti)  86
§3. KAYNAKLARIN YORUMU  86
I. Yorum Kavramı ve Kıyastan Farkı  86
II. Yorum Yöntemleri  87
A. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  87
B. Sistematik Yorum Yöntemi  87
C. Tarihsel Yorum Yöntemi  88
D. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  88
III. Yorum Araçları  89
A. Mantık  89
B. Tarihçe  90
C. Hukukun Genel İlkeleri  90
D. Karşılaştırmalı Hukuk  90
E. Örf ve Adet Kuralları  90
IV. Yorum Çeşitleri  91
A. Daraltıcı Yorum  91
B. Genişletici Yorum  91
Beşinci Bölüm
CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI
§1. CEZA HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  93
I. Zaman Bakımından Uygulamaya İlişkin İlkeler  93
A. Hemen Uygulama  93
B. Lehe Kanunun Uygulanması: Lehe Kanunun Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu–Geriye Yürüme Yasağı  94
1. Lehe Yasanın Geriye Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  95
2. Lehe Kanunun Tespiti  95
3. Zamanaşımına İlişkin Kurallar Bakımından Lehe Kanunun Belirlenmesi  97
4. Mahkeme İçtihatlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geçmişe Yürüyüp Yürümeyeceği Sorunu  98
C. İleriye Yürüme  99
II. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması ve Yürürlük Süreleri Bakımından Ceza Kanunları  99
III. Suçun İşlendiği An  100
A. Ani Suçlar  100
B. İhmali Suçlar  101
C. Kesintisiz (Mütemadi) ve Zincirleme (Müteselsil) Suçlar  101
§2. CEZA HUKUKU KURALLARININ YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  102
I. Mülkilik İlkesi (Sistemi)  102
A. Genel Olarak  102
B. Ülke Kavramı  102
C. Suçun İşlendiği Yer Sorunu  107
D. Yabancı Ülkede Hüküm Verilmesi (TCK m.9)  109
II. Şahsilik İlkesi (Sistemi)  110
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi  110
1. Görev Suçları (TCK m.10)  111
2. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç (TCK m.11)  111
B. Mağdura Göre Şahsilik  113
1. Türkiye’nin Zararına İşlenen Suçlar (TCK m. 12/1)  113
2. Vatandaşın Zararına İşlenen Suçlar (Vatandaşı Koruma İlkesi ya da Mağdura Göre Şahsilik İlkesi) (TCK m. 12/2)  114
III. Evrensellik İlkesi (TCK m. 12/3)  115
IV. Koruma İlkesi (TCK m.13)  116
V. Yer Bakımından Uygulamada Özellik Gösteren Haller  116
A. Seçimlik Cezalarda Soruşturma (TCK m.14)  116
B. Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması (TCK m.15)  117
C. Cezadan Mahsup (TCK m.16)  117
D. Hak Yoksunlukları (TCK m.17)  118
VI. İade (Geri Verme)  118
A. İade Kavramı  118
B. İadenin Kaynakları  119
C. İadenin Çeşitleri  119
D. İadenin Koşulları  120
1. Fiile İlişkin Koşullar  120
a. Fiil Her İki Devlet Kanununa Göre de Suç Sayılmalı ve Belli Ağırlıkta Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.10/2)  120
b. Suç Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının ya da Türk Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin Zararına İşlenmiş Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–3)  121
c. Suç Zamanaşımına veya Affa Uğramamış Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–5)  121
d. İadeye Konu Olan Suçun Talep Eden Ülke Yasasına Göre Ölüm Cezasını Gerektirmesi Halinde Bu Cezanın İnfaz Edilmeyeceği Konusunda Güvence Verilmiş Olmalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/3)  122
e. Suç, Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olmamalıdır (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–4)  122
f. Suçun Düşünce Suçu veya Siyasi, Siyasi Suçla Bağlantısı ya da Askeri Suç Olmaması Gerekir (6706 sayılı Kanun m.11/1–c–1, 2)  122
aa. Düşünce Suçu  122
bb. Siyasi Suç  123
aaa. Siyasi Suçun Tanımı  123
bbb. Çeşitleri: Tam ve Nisbi Siyasi Suç  123
ccc. Siyasal Suç Kapsamında Görülmeyen Eylemler  123
cc. Siyasi Suçla Bağlantılı Suç  124
dd. Askeri Suç  124
2. Faile İlişkin Koşul  125
E. İade Yöntemi  125
F. İadesi İstenen Kişi Hakkında Geçici Tutuklama ((6706 sayılı Kanun m.14)  126
G. Teslim (6706 sayılı Kanun m.20)  126
H. İade İsteminin Reddi  127
I. İadede Hususilik Kuralı [Sözl. m. 14; 6706 sayılı Kanun m. 10/4]  128
İ. Türkiye’nin iade talepleri ve şartları (6706 sayılı Kanun m.22)  128
VII. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması (TCK m.19)  129
A. Bir Türk veya Yabancının Yabancı Ülkede İşlediği Suç Bakımından Türkiye'de Yapılacak Yargılamada Uygulanacak Kanunun Belirlenmesi  129
B. Hükmün Uygulanması  129
§3. CEZA KANUNLARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI  130
I. Genel Olarak  130
II. Ceza Kanununun Uygulanmasında Özellik Gösteren Kişiler  130
A. Cumhurbaşkanı  130
B. Milletvekilleri  132
1. Genel Olarak  132
2. Sorumsuzluğun Koşulları  132
3. Sonuçları  133
4. Dokunulmazlık ile Sorumsuzluk Arasındaki Farklar  133
C. Diplomatlar  133
D. NATO Mensupları (Yabancı Asker Kişiler)  135
1. Genel Olarak  135
2. Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler  135
3. Gönderen ve Kabul Eden Devletlerin Yargı Yetkileri  136
a. Mutlak Yargı Yetkisi  136
b. Öncelikli Yargı Yetkisi  137
İKİNCİ KİTAP
SUÇ GENEL TEORİSİ
Birinci Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI, SUÇUN TANIMI, SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN YAPISAL UNSURLARI, UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR
§1. SUÇ GENEL TEORİSİ KAVRAMI  139
I. Kavram  139
II. Suç Genel Teorisinin Yararı  140
§2. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  140
§3. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  141
I. Tipe Uygunluk  141
A. Kavram  141
B. Tipin İçeriği  143
1. Objektif Nitelikteki Unsurlar  143
a. Fail  143
b. Mağdur  143
c. Hareketin Konusu  144
d. Eylem  144
aa. Hareket  144
aaa. Hareket Teorileri  144
a1. Hareketin Temelini Hukuk Dışında Arayan Teoriler  144
aa1. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi  144
aa2. Amaççı Hareket Teorisi  145
aa3. Sosyal Hareket Teorisi  146
a2. Hareketin Temelini Hukuk İçinde Arayan Teori: Normativist Teori  146
a3. Görüşümüz  147
bbb. Hareket Yeteneği ve Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  147
a1. Hareket Yeteneği  147
a2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  148
aa1. Tüzel Kişi Kavramı  148
aa2. Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu  148
ccc. Hareketin Niteliğinin Suçların Sınıflandırılmasına Etkisi  150
a1. Hareketin Sayısına Göre Suçlar  150
aa1. Tek Hareketli Suçlar  150
aa2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  150
aaa1. Birleşmiş Hareketli Suçlar  151
aaa2. Bölünebilen ya da Kesintili Suçlar  151
aa3. Seçimlik Hareketli Suçlar  151
aa4. İtiyadi Suçlar  151
a2. Hareketin Şekline Göre Suçlar  152
a3. Hareketin Önemine Göre Suçlar  153
bb. Netice  156
aaa. Kavram  156
bbb. Neticeye Göre Suçların Tasnifi  156
a1. Şekli Suç–Maddi Suç (Neticesiz– Neticeli Suçlar– Neticesi Harekete Bitişik Suçlar)  156
a2. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  157
a3. Ani Suç–Kesintisiz (Mütemadi) Suç  157
a4. Kalkışma Suçları  160
cc. Nedensellik Bağı ve Fiilin Objektif Yüklenebilirliği (İsnad Edilebilirliği)  160
aaa. Genel Olarak  160
bbb. Nedensellik Bağlantısını Ortaya Koymaya Çalışan Teoriler  160
a1. Şart Teorisi  160
a2. Uygunluk (Uygun sebep) Teorileri  161
ccc. Nedensellik Bağlantısı Konusunda Çıkabilecek Bazı Sorunlar  162
a1. Nedensellik Bağının Kesilmesi Sorunu  162
a2. Atipik Nedensel Gelişme  163
a3. Failce Bilinmeyen Sebeplerin Neticeye Etkisi  163
a4. Mağdurda Mevcut Bir Halin Tipik Neticenin Meydana Gelmesinde Etkili Olması  164
a5. Öne Geçen Sebep  164
a6. Alternatif Nedensellik (Çift Nedensellik)  166
a7. Kümülatif Nedensellik (Neticenin Sebeplerin Toplamından Meydana Gelmesi)  167
a8. Rezerv Sebebin Önemsizliği (Varsayıma Dayalı Nedensellik)  167
ddd. Objektif Yüklenebilirlik (İsnadiyet) Teorisi  168
a1. Hakim Olabilirlik (Hükmedebilirlik)  169
a2. Yükümlülüğe Aykırılık İlişkisinin Bulunmaması (Hukuka Aykırılık İlişkisi ya da Hukuka Uygun Alternatif Hareketler)  174
a3. Neticenin Normun Koruma Alanı (ya da Amacı) Dışında Kalması (Risk Bağlantısının (İlişkisinin) Bulunmaması)  174
a4. Hukuken Önemli Riskin ya da Tehlikenin Bulunmaması, İzin Verilmiş Bir Riskin Varlığı ya da Riskin Azaltılması  175
a5. Varsayıma Dayalı Nedensellik  176
e. Tipte Yer Alan Diğer Objektif Nitelikteki Unsurlar  177
2. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  177
a. Kast  177
aa. Tanım–Kavram  178
bb. Kastın Unsurları  178
aaa. Bilme Unsuru: (Düşünme ve Öngörme)  178
bbb. İstemek (İrade Etmek)  180
cc. Kastın Aranacağı Zaman– Eklenen Kast  183
dd. Kastın Çeşitleri  185
aaa. Genel Kast–Özel Kast  185
a1. Genel kast  185
a2. Özel Kast (Amaç, maksat, niyet, saik)  185
aa1. Genel Olarak  185
aa2. Özel Kastın İşlevi  186
bbb. Ani Kast–Tasarlama (Taammüt–Düşünce) Kastı  186
ccc. Doğrudan Kast–Dolaylı (Olası) Kast  188
ee. Olası Kast (Dolaylı–Gayrı Muayyen Kast)–Bilinçli Taksir  188
aaa. Genel Olarak  188
bbb. Olası Kastın Sonuçları (Sorumluluğun Kapsamı)  189
ccc. Olası Kastın Uygulanamayacağı Suç Tipleri  191
b. Taksir  191
3. Yaptırım  191
4. Tipin İncelenmesinden Çıkan Sonuçlar (Tipin Sentezi)  192
a. Suçun Temel ve Türemiş Biçimi  192
b. Suçun Birleşik Şekli  192
II. Hukuka Aykırılık  192
A. Genel Olarak  192
B. Hukuka Aykırılık ve Kusur Ayrımı  193
C. Hukuka Uygunluk Sebepleri  193
1. Genel Olarak  193
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Niteliği  194
3. Özellikleri  195
4. Çeşitleri  196
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  196
aa. Kavram– Tanım  196
bb. “Kanun” Teriminin Anlamı  196
cc. Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi  197
aaa. Genel Olarak  198
bbb. Kapsam  198
ccc. Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları  198
b. Meşru Savunma  201
aa. Hukuki Niteliği  201
bb. Meşru Savunmanın Koşulları  201
aaa. Saldırıya İlişkin Koşullar  201
a1. Bir Saldırı Bulunmalı  201
a2. Saldırı Haksız Olmalı  202
a3. Saldırı Bir Hakka Yönelmiş Olmalı  204
a4. Saldırı Halen Mevcut, Gerçekleşmesi ya da Tekrarı Muhakkak Olmalı  205
bbb. Savunmaya İlişkin Koşullar  205
a1. Savunmada Zorunluluk Bulunmalı  205
a2. Savunma Saldırıya ve Saldırana Karşı Yapılmalı (Saldırı ile Savunma Arasında Nedensellik Bağlantısı Bulunmalı)  206
a3. Saldırı ile Oranlı (=Ölçülü) Olmalı  206
cc. Haksız Tahrik–Meşru Savunma İlişkisi  207
c. Hakkın Kullanılması  208
aa. Genel Olarak  208
bb. Koşulları  208
cc. Hakkın Kullanılması (İcrası) Durumları  208
aaa. Hekimlik Mesleğinin İcrası  209
bbb. Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları  210
ccc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  212
ddd. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  213
d. İlgilinin Rızası  214
aa. Hukuksal Nitelik  214
bb. Koşulları  215
aaa. Mağdurun Üzerinde Serbestçe Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  215
bbb. Rızaya Ehliyet  217
ccc. Rızanın Açıklanması  218
e. Yükümlülüklerin Çatışması  218
5. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması (TCK m. 27)  221
a. Sınırın Kasten Aşılması  221
b. Sınırın Taksirle Aşılması  222
c. Meşru Savunmada Sınırın Korku, Panik ya da Heyecan Gibi Nedenlerle Aşılması  222
d. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata ve Sınırın Aşılması  223
III. Kusurluluk  223
A. Kusurluluğun Koşulları  223
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı  223
a. Kusur Yeteneği Kavramı  223
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  224
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  225
aa. Yaş Küçüklüğü  226
aaa. Genel Olarak  226
bbb. Yaşla İlgili Bazı Ön Sorunlar  227
ccc. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Aynı Kişide Birleşmesi  227
ddd. Yaş Küçüklüğü Halleri  228
a1. 12 Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.31/1)  228
a2. 13–15 Yaş Arasında Kalan Küçükler (TCK m. 31/2)  229
a3. 16–18 Yaş Grubu (TCK m. 31/3)  231
bb. Akıl Hastalığı  232
aaa. Akıl Hastalığı Nedeniyle, İşlenen Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarının Algılanamaması veya Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Önemli Derecede Azalması  232
a1. Kavram  232
a2. Tedbirin Süresi  233
bbb. Algılama Yeteneğinin Tümüyle Ortadan Kalkmaması ve Fakat İşlenen Fiille İlgili Olarak Önemli Derecede Olmamakla Birlikte Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalması  234
cc. Sağır ve Dilsizlik  235
dd. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  236
aaa. Geçici Nedenler  236
bbb. Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  236
2. Mazeret Sebepleri ve Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Hallerin Bulunmaması  238
a. Mazeret Sebepleri  239
aa. Zorunluluk (Zaruret) Hali (m. 25/2)  239
aaa. Zorunluluk Halinin Koşulları  240
a1. Tehlikeye İlişkin Koşullar  240
aa1. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Varlığı  240
aa2. Tehlikenin Bir “Hakka” Yönelik Olması  241
aa3. Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemesi  242
a2. Korunmaya İlişkin Koşullar  242
aa1. Tehlike ile Korunma Hareketi Arasında Nedensellik Bağının Olması  242
aa2. Tehlikeden Başka Türlü Korunma İmkanının Bulunmaması  243
aa3. İşlenen Fiil ile Tehlike Arasında Oran Bulunması  243
aa4. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  244
bbb. Zorunluluk Hali ve Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Karşılaştırılması  244
bb. Amirin Emrini İfa (m. 24/2, 3, 4)  245
aaa. Genel Olarak  245
bbb. Hukuki Niteliği  245
ccc. Koşulları  246
a1. Bir Emir Bulunmalıdır  246
a2. Emir Meşru (Bağlayıcı) Olmalıdır  247
a3. Kanuna Aykırı Emir– Konusu Suç Olan Emir  248
cc. Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku veya Telaş Nedeniyle Aşılması (m.27/2)  251
b. Kusurluluğu Etkileyen (Kaldıran ya da Azaltan) Haller  252
aa. Cebir–Şiddet–Tehdit  252
bb. Kusurluluğu Azaltan Neden: Haksız Tahrik  255
aaa. Genel Olarak  255
bbb. Haksız Tahrikin Uygulama Koşulları  256
a1. Tahrik Teşkil Eden Haksız Bir Fiil Olmalıdır  256
a2. Haksız Fiil Failde Hiddet veya Şiddetli Elem Etkisi Meydana Getirmelidir  256
a3. Suç Bu Hiddet ve Şiddetli Elem Etkisi Altında İşlenmelidir  257
a4. Suç Tahriki Oluşturan Haksız Eylemi İşleyen Kimseye Karşı İşlenmelidir  257
ccc. Haksız Tahrikle İlgili Olarak Ortaya Çıkabilecek Sorunlar  257
c. Hata  258
aa. Kavram  258
bb. Suçun Maddi Unsurlarında Hata  259
aaa. Suçun Konusunda Hata  259
bbb. Nedensellik Bağında Hata  261
ccc. Suçun Maddi Unsurlarında Hatanın Sonuçları  262
cc. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlatıcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  263
dd. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere Ait Koşulların Varlığında Hata  265
aaa. Genel Olarak  265
bbb. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata  266
a1. Hukuka Uygunluk Sebebinin Varlığında Hata  266
a2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Koşullarında Hata  267
ccc. Kusurluluğu Kaldıran ya da Azaltan Nedenlerde Hata  269
ee. Şahısta Hata  271
ff. Hedefte Sapma  272
gg. Haksızlık Bilinci (Yasaklılık Yanılması)  275
§4. UNSURLARIN DIŞINDA KALAN VE CEZALANDIRILMAYA ETKİLİ OLAN ŞARTLAR (TİPİKLİK DIŞINDA BULUNAN HUSUSLAR)  277
I. Genel Olarak  277
II. Ön Şartlar  278
III. Cezalandırılabilme Şartları  278
IV. Muhakeme Şartları  280
A. Şikayet  280
1. Tanım–Kavram  280
2. Özellikleri  280
B. İzin  283
C. Talep (İstem)  283
D. Karar  283
E. Uzlaşma  284
İkinci Bölüm
SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
§1. TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALMIŞ SUÇLAR  287
I. Genel Olarak  287
II. Teşebbüsün Şartları  288
A. Ön Şart: Suç Tipinin Teşebbüse Elverişli Olması  288
B. Suç İşleme Kastının Varlığı (Suç, Kasten İşlenen Suçlardan Olmalıdır)  289
C. Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan Doğruya Başlamak  289
1. Sübjektif Teori  290
2. Objektif Teoriler  290
D. Failin İşlemeyi Kastettiği Suçu Elinde Olmayan Nedenlerle Tamamlayamaması  292
1. Genel Olarak  292
2. Suçun Tamamlanması Kavramı  292
3. Suçun Bitmesi Kavramı ve Teşebbüs ile İlişkisi  293
III. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi  294
IV. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs)  295
A. Objektif Teori  295
B. Sübjektif Teori  296
C. Yeni Objektif Teori (Tehlike Teorisi)  296
D. Görüşümüz  297
V. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller  297
VI. Gönüllü Vazgeçme  298
§2. TAKSİRLİ SUÇLAR  300
I. Taksir Kavramı  300
II. Taksirin Tanımı  301
III. Taksirin Unsurları  301
A. Fiilin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması  302
B. Hareketin İradi Olması–Neticenin İstenmemiş Bulunması  302
C. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması  302
D. Neticenin Öngörülebilir Olması  303
E. Hareket ile Netice Arasında Nedensellik Bağının Varlığı  304
VI. Taksir Şekilleri  305
V. Bilinçli Taksir–Bilinçsiz Taksir  307
VI. Taksirli Suçlara İştirak  308
VII. Taksirli Suçlarda Verilecek Cezanın Belirlenmesi  310
VIII. Ceza Sorumluluğunun Kalkması  310
§3. İHMALİ HAREKETLE İŞLENEN SUÇLAR  311
I. Kavram  311
II. Gerçek İhmali Suçlar  312
III. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  312
§4. NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ SUÇLAR  313
I. Genel Olarak  313
II. Tanım–Çeşitleri–Koşulları  313
A. Tanım  313
B. Çeşitleri  314
C. Koşulları  315
III. Temel Suç ile Ağır veya Başka Netice Arasındaki Bağlantı  316
Üçüncü Bölüm
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK
§1. KAVRAM  317
§2. SUÇA KATILANLARIN SORUMLULUĞU KONUSUNDAKİ SİSTEMLER  318
§3. TCK’NIN KABUL ETTİĞİ SİSTEM  319
I. Genel Olarak  319
II. Faillik  319
A. Birlikte (Müşterek) Faillik  319
1. Genel Olarak  319
2. TCK Anlamında Birlikte (Müşterek) Faillik  322
B. Dolayısıyla Faillik (TCK. m. 37/2)  323
III. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  325
A. Suç Ortaklığının Koşulları  325
1. Birden Çok Kişi (Fail) Tarafından Yapılan ve Aralarında Nedensel Bağlantı Bulunan Birden Çok Hareketin Varlığı (Objektif Koşul)  325
2. Suça Katılma Kastı (İştirak İradesi) (Sübjektif Koşul)  325
3. Karar Verilen Suçun İşlenmesi (Bağlılık Kuralı)  326
B. Suç Ortaklığı Halleri  330
1. Azmettirme  330
a. Kavram  330
b. Azmettirmede Ağırlatıcı Sebep  330
c. Muhbir Suç Ortağı (TCK m. 38/3)  331
2. Yardım Etme  332
a. Suç İşlemeye Teşvik Etmek  332
b. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  333
c. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  333
d. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  333
e. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  333
f. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  334
IV. Özgü Suçlarda İştirak  334
V. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  334
Dördüncü Bölüm
SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)–
YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)
§1. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI) HALLERİ  337
I. Bileşik Suç  337
A. Genel Olarak  337
B. Bileşik Suç Olarak Kabul Edilmeyen Haller  338
II. Zincirleme Suç  338
A. Tanım–Kavram  338
B. Koşulları  339
1. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  339
2. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  341
3. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  341
4. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  342
C. Zincirleme Suçun Varlığının Sonucu  342
D. Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanamayacağı Suçlar  343
E. Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi  343
III. Fikri İçtima  344
A. Terim–Kavram  344
B. Koşulları  345
1. Tek Fiil  345
2. Birden Fazla Farklı Suçun Oluşması (Kanunun Değişik Hükümlerinin İhlali)  346
§2. YASALARIN TEKLİĞİ (GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA)  347
ÜÇÜNCÜ KİTAP
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI,
BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§1. CEZA KAVRAMI VE CEZANIN (CEZALANDIRMANIN) AMAÇLARI  352
§2. CEZANIN NİTELİKLERİ  352
§3. CEZANIN TÜRLERİ  353
§4. TCK’DA YAPTIRIMLAR  354
I. Cezalar  355
A. Hapis Cezaları  355
1. Ağırlaştırılmış Hapis Cezası  355
2. Müebbet Hapis Cezası  355
3. Süreli Hapis Cezası  356
a. Kavram  356
b. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  356
aa. Kısa Süreli Hapis Cezası  356
bb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  357
aaa. Çevirmenin Koşulları  357
bbb. Çevirme Zorunluluğu  357
ccc. Çevirme Yasağı  359
ddd. TCK m. 5 ve m. 50  360
ggg. Çevirmeye Konu Yaptırımlar  361
a1. Adli Para Cezasına Çevirme  361
a2. Tedbire Çevirme  361
aa1. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderme  361
aa2. Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  361
aa3. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  361
aa4. Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  362
aa5. Gönüllü Olarak Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  362
aa6. Çevrilen Ceza ve Tedbirlere Uymamanın Yaptırımı  362
aa7. Önlemin Değiştirilmesi  363
cc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  363
B. Adli Para Cezası  366
1. Tanım–Kavram  366
2. Para Cezasına İlişkin Sistemler  366
3. TCK’da Para Cezası  367
4. Adli Para Cezasının İnfazı  367
II. Güvenlik Tedbirleri  368
A. Genel Olarak  368
B. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  369
C. Müsadere  375
1. Genel Olarak  375
2. Hukuki Nitelik  376
3. Müsaderenin Çeşitleri  376
4. Koşulları  376
a. Eşya Müsaderesinin Çeşitleri ve Koşulları  377
aa. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi (TCK m. 54/1 ve 3)  377
bb. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi (TCK m.54/4)  379
b. Eşdeğer Müsaderenin Koşulları (TCK m. 54/2)  379
c. TCK m. 54/4 Anlamında Müsaderenin Koşulları  380
5. Kazanç Müsaderesi  380
a. Genel Olarak  380
b. Hukuki Nitelik  381
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları  381
d. Kaim Değerlerin Müsaderesinin Koşulları  382
D. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  383
E. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  383
F. Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular  384
1. Kavram  384
2. Koşulları  384
a. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  384
b. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  386
3. Tekerrürde Süre  387
4. Tekerrürün Sonuçları  387
5. Özel Tehlikeli Suçlular  389
G. Sınır Dışı Edilme  391
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri  392
1. İznin İptali  392
2. Müsadere  394
3. Hakimin Takdir Yetkisi  394
§5. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ  395
I. Cezanın Belirlenmesi  396
A. Genel Olarak  396
B. Ceza Türünün Belirlenmesi  397
C. Temel Cezanın Belirlenmesi  397
1. Genel Olarak  397
2. Cezanın Belirlenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  398
a. Suçun İşleniş Biçimi  398
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araçlar  399
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  399
d. Suçun Konusunun Önem ve Değeri  399
e. Meydana Gelen Zarar ve Tehlikenin Ağırlığı  400
f. Failin Kast veya Taksire Dayalı Kusurunun Ağırlığı  401
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  401
3. Olası Kast ve Bilinçli Taksirin Dikkate Alınması  402
4. Nitelikli Hallerin Varlığı  402
D. Sonuç Cezanın Belirlenmesi  405
E. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırlarının Aşılmaması  406
F. Cezanın Hesaplanması  407
1. Genel Olarak  407
2. Adli Para Cezalarının Hesaplanması  407
3. Cezaların İçtimaı (Birleştirilmesi)  408
a. Genel Olarak  408
b. Cezaların İçtimaı Sistemleri  409
c. Cezaların İçtimaı Kuralları  409
d. İçtima Kurallarını Uygulama Yetkisi  410
II. Cezanın Bireyselleştirilmesi  411
A. Cezanın Bireyselleştirilmesi Kavramı  411
B. Cezanın Bireyselleştirilmesi Araçları  411
1. Takdiri İndirim Nedenleri  411
2. Mahsup  413
a. Genel Olarak  413
b. Hukuki Esası  414
c. Mahsup Hükümlerinin Uygulanış Şekli  414
d. Adli Kontrol ve Mahsup  415
e. Yurtdışında Geçen Sürenin Mahsubu  416
3. Hapis Cezasının Ertelenmesi  416
a. Tanım–Kavram  416
b. Koşulları  418
aa. İşlenen Suçtan Dolayı Verilecek Cezanın Belli Ağırlıkta Olması  418
bb. Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olmak  419
cc. Suç İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede Bir Kanaatin Oluşması  420
c. Erteleme Kararı  421
d. Ertelemenin Koşula Bağlanması  421
e. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  422
aa. Denetim Süresi  422
bb. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  422
cc. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  423
f. Ertelemenin Sonucu  424
g. Ertelemenin Düşmesi  424
DÖRDÜNCÜ KİTAP
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER
§1. GENEL OLARAK  427
§2. DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ DÜŞÜREN SEBEPLER  428
I. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  428
A. Genel Olarak  428
B. Sanığın Ölümü  428
C. Hükümlünün Ölümü  428
D. Mağdurun Ölümü  429
II. Af  429
A. Genel Olarak  429
B. Affın Çeşitleri  430
1. Genel Af  430
2. Özel Af  431
3. Cumhurbaşkanınca Af  431
III. Zamanaşımı  431
A. Genel Olarak  431
B. Dava Zamanaşımı  432
1. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  433
2. Dava Zamanaşımı Süreleri  434
3. Dava Zamanaşımı Süresinin Kısalması  434
4. Dava Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  435
5. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlaması  435
a. Genel Olarak  435
b. Bazı Suçlar Bakımından Dava Zamanaşımı Sürelerinin Başlamasına İlişkin Özel Düzenlemeler  435
aa. Birden Çok Evlilik ve Hileli Evlenme Suçu (TCK m.230/1, 2, 3)  435
bb. İftira Suçu (TCK m.267)  436
6. Dava Zamanaşımının Durması  436
a. İzin – Karar  436
b. Bekletici Mesele  436
c. Kaçaklık Kararı  437
d. TCK Dışındaki Bazı Kanunlarda Zamanaşımının Durmasına İlişkin Hükümler  437
aa. Uzlaşma (CMK m.253 – 255)  437
bb. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi (CMK m.171/2 vd.)  437
cc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (CMK. m.231/5 vd.)  438
dd. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Çocuk Hakkında Açılacak Kamu Davasının Ertelenmesi (ÇKK m.19)  438
ee. Çocuk Koruma Kanunu Bakımından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (ÇKK m.23)  438
ff. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Bakımından Geri Bırakma (m.20)  438
gg. Bankacılık Kanunu Bakımından Dosyanın Bilirkişiye Tevdii (m.165)  439
7. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  439
a. Kesilme Halinde Dava Zamanaşımının Uzaması  440
b. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Şeriklere Etkisi  440
C. Ceza Zamanaşımı  440
1. Genel Olarak  440
2. Ceza Zamanaşımı Süreleri  441
3. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Halinde Ceza Zamanaşımı Süresinin Tespiti  441
4. Farklı Türde Cezalar İçeren Hükümlerde Ceza Zamanaşımı Süresinin Değerlendirilmesi  442
5. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kısalması  442
6. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlaması  442
a. Hükmün Kesinleşmesi  443
b. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  443
7. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  444
8. Ceza Zamanaşımının Durması  444
9. Ceza Zamanaşımı ve Hak Yoksunlukları  444
10. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  445
11. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  445
12. Kesilmenin Etkisi  446
13. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  446
D. Müsadere Zamanaşımı  446
E. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması  447
IV. Uzlaşma  447
V. Önödeme  447
A. Genel Olarak  447
B. Önödeme Usulünün Uygulanacağı Suçlar  448
§3. DAVA VEYA CEZANIN DÜŞMESİNİN ETKİSİ  451
BEŞİNCİ KİTAP
KOŞULLU SALIVERİLME – ADLİ SİCİL VE
HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ
§1. KOŞULLU SALIVERİLME (ŞARTLA SALIVERME–MEŞRUTEN TAHLİYE)  453
I. Tanım–Kavram  453
II. Koşulları  453
A. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  453
B. İyi Hal  459
III. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  462
IV. Koşullu Salıverilme Yasağı  463
V. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  464
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  466
A. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  466
B. Geri Alınmanın Sonucu  466
C. Geri Almaya Karar Verecek Makam  467
VII. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  467
§2. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  467
Kaynakça  473
Kavramlar Dizini  479

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar