Ceza Yargılaması Hukuku Soru-Cevap Yöntemi İle Pratik Çalışma Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdener YURTCAN - Begüm İRTİŞ
ISBN: 9786050512199
229,50 TL 270,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener YURTCAN, Begüm İRTİŞ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 391

Ceza Yargılaması Hukuku Soru-Cevap Yöntemi İle Pratik Çalışma Kitabı

Prof. Dr. Erdener YURTCAN - Av. Begüm İRTİŞ


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ..........................................................................................................7

İÇİNDEKİLER .............................................................................................8

& 1. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN

TEMEL KAVRAMLARI

Soru 1 : Ceza yargılaması hukuku ne ifade eder ?....................................19

Soru 2 : Ceza yargılaması hukukunun amacı nedir ?................................20

Soru 3 : Yasama dokunulmazlığı(yasama sorumsuzluğu ve nispi

dokunulmazlık) ceza yargılamasında nasıl değerlendirilir ? ......21

Soru 4 : Ülkemizde yabancı askerlerin dokunulmazlığı var mıdır ?........25

Soru 5 : Ülkemizde diplomasi dokunulmazlığı kabul edilmiş midir ?......25

Soru 6 : Ceza yargılaması kurallarının zaman bakımından uygulanmasının

ilkeleri nelerdir ?..........................................................................27

Soru 7 : Adil yargılanma hakkı ne ifade eder ? ........................................28

Soru 8 : Koğuşturma kavramı ne ifade eder ?...........................................31

Soru 9 : Koğuşturmanın devlet tarafından yapılması ne demektir ?.........32

Soru 10 :“Davasız yargı olmaz” ilkesi ne ifade eder? ..............................35

Soru 11 : Kamu davasının mecburiliği ne demektir ?...............................36

& 2. CEZA YARGILAMASI HUKUKUNUN

SÜJELERİ

Soru 12 : Ceza yargılamasında yargıç kimdir, kimler yargıç olabilir,

yargıçlık koşulları nelerdir ?.....................................................39

Soru 13 : “Tabii Yargıç” ilkesi ne ifade eder ?.........................................39

Soru 15 : Yargıcın bağımsızlığı nasıl sağlanır ? ......................................42

Soru 16 : Yargıcın hakları nelerdir ?.........................................................48

Soru 17 : Yargıcın ödevleri nelerdir ?.......................................................49

Soru 18 : Yargıcın görevini tarafsızlık içinde yapma mecburiyeti

nedir ?.......................................................................................49

Soru 19 : Yargıcın yasaklanması ne demektir ?........................................49

Soru 20 : Yasaklılık nedenleri nelerdir ? ..................................................50

Soru 21 : Yasaklanmış yargıç tarafından yapılmış bir işlem ya da

verilmiş bir karar geçerli olur mu ? ..........................................50

Soru 22 : Yargıç reddedilebilir mi ? .........................................................51

Soru 23 : Yargıcın reddini isteme nedenleri nelerdir ? .............................51

9

Soru 24 : Yargıcın reddini kimler isteyebilir ? .........................................52

Soru 25 : Red istemi zamanla sınırlı mıdır ?.............................................52

Soru 26 : Red isteminin yöntemi nedir ? ..................................................53

Soru 27 : Red konusunda hangi organ karar verir ?..................................54

Soru 28 : Red konusundaki kararlar ve bunlara karşı kanunyolları

nelerdir?.....................................................................................55

Soru 29 : Reddi istenen yargıcın görevini sürdürmesi ve yaptığı işlemin

akıbeti nedir ? ............................................................................55

Soru 30 : Yargıcın çekinme(istinkâf) yetkisi var mıdır ?..........................56

Soru 31 : Yargıcın ulusal yetkisi nedir ?...................................................57

Soru 32 : Mahkemenin görevi denilince ne anlaşılır ?..............................58

Soru 33 : Sulh ceza hakimliğinin görevinin kapsamı nedir ? ...................59

Soru 34 : Ağırceza mahkemesinin görevinin kapsamı nedir ? .................60

Soru 35 : Asliye ceza mahkemesinin görevinin kapsamı nedir ?................61

Soru 36: Bir olayda görev yapacak olan mahkeme nasıl belirlenir?.........61

Soru 37 : Bir davaya görevli olandan başka bir mahkeme bakabilir

mi ?............................................................................................61

Soru 38 : Üst görevli mahkemedeki bir dava ne zaman alt görevli

mahkemeye gönderilmez ?........................................................62

Soru 39 : Mahkemeler arasında görev uyuşmazlığı çıkarsa nasıl

çözülür ? ....................................................................................62

Soru 40: Görevsiz mahkemeninyaptığı işlem geçerli sayılır mı ?...............63

Soru 41 : Görevsizlik kararı ne ifade eder, sonuçları nelerdir ? ...............63

Soru 42 : Yerel yetki ne ifade eder, amacı nedir ?....................................64

Soru 43 : Türkiye’de işlenen suçlarda, yerel yetkiyi belirlemede ana

kural nedir ?...............................................................................65

Soru 44 : Yerel yetkiyi belirlemede yedek kurallar nelerdir ?..................66

Soru 45 : Basın yoluyla işlenen suçlarda yerel yetki nasıl belirlenir ? .....67

Soru 46 : Yerel yetki şikayete bağlı hakaret suçlarında nasıl

belirlenir ?..................................................................................68

Soru 47 : Yerel yetki yabancı ülkede işlenen suçlarda nasıl belirlenir ? ..69

Soru 48 : Yerel yetki diplomatlık dokunulmazlığından yararlanan

Türklerin işlediği suçlarda nasıl belirlenir ? ..............................70

Soru 49 : Yerel yetki Türk deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında ya da bu

araçlarla işlenen suçlarda nasıl belirlenir ?................................70

Soru 50 : Bağlantılı uyuşmazlıklar birleştirilerek yerel yetki kuralları

değiştirilebilir mi ? ....................................................................71

Soru 51 : Ceza yargılamasında davanın nakli ne ifade eder ? ..................72

Soru 52 : Davanın nakli hangi nedenlerle mümkündür ?..........................73

Soru 53 : Davanın naklini kim/kimler isteyebilir ?...................................74

Soru 54 : Davanın nakli kararını hangi mahkeme verir ? .........................74

10

Soru 55 : Davanın naklinin sonucu nedir ?...............................................75

Soru 56 : Afet nedeniyle yerel yetkide değişiklik yapılabilir mi ? ................75

Soru 57 : Ceza yargılamasında istinabe(talimat yazma) ne ifade eder ?...75

Soru 58 : İstinabe(talimat yazma) nasıl uygulanır ? .................................77

Soru 59 : İstinabe(talimat yazma)nın amacı nedir ? .................................77

Soru 60 : Yerel yetkisizlik nasıl ileri sürülür ? .........................................78

Soru 61 : Yerel yetkisizlik ne zamana kadar ileri sürülebilir ?.................78

Soru 62 : Yerel yetkisizlik kararı ne zamana kadar verilebilir ?...............78

Soru 63 : Yerel yetki uyuşmazlıkları nasıl çözülür ?................................78

Soru 64 : Yerel yetkisiz yargıcın yaptığı işlemler geçerli sayılır mı ?......79

Soru 65 : Yargı yetkisi kişilere göre değişebilir mi ? ...............................80

Soru 66 : İşbölümü yönünden yetki ne demektir, çeşitleri nelerdir ? .......80

Soru 67 : İşbölümünde yetki uyuşmazlıkları nasıl çözülür ? ....................82

Soru 68 : Ceza yargılamasında niyabet ne ifade eder ? ............................83

Soru 69 : Savcının görevi nedir ?..............................................................84

Soru 70 : Savcılık-mahkeme ilişkisi nasıl belirlenir ? ..............................84

Soru 71 : Savcının yürütme erki içinde oluşunun sonuçları nelerdir ? .....85

Soru 72 : Adalet Bakanı savcıya dava açma emri verebilir mi ? ..............86

Soru 73 : Savcının atanması nasıl gerçekleşir ?........................................86

Soru 74 : Savcıya tanınan güvenceler nelerdir ?.......................................86

Soru 75 : Sanık/şüpheli kimdir ?...............................................................87

Soru 76 : Şüphelilik/Sanıklık Koşulları nelerdir ?....................................89

Soru 77 : Şüpheliliğin ve sanıklığın başlangıcı nedir ?.............................90

Soru 78 : Gaip kimdir, gaipliğin şüpheliliğe/sanıklığa etkisi nedir ?........91

Soru 79 : Akıl hastalığının şüpheliliğe/sanıklığa etkisi nedir ? ................92

Soru 80 : Şüphelilik/Sanıklık ne zaman sona erer ?..................................92

Soru 81 : Şüphelilik/Sanıklık statüsünün sonuçları nelerdir ? ..................94

Soru 82 : İfade ve sorgu kavramı ne anlam taşır ?....................................94

Soru 83 : Sorgu ve ifade alma yöntemi nedir ?.........................................95

Soru 84 : Sanığın savunma hakkının kapsamı nedir ? ............................104

Soru 85 : Sanığın boyun eğme mecburiyeti ne ifade eder ?....................105

Soru 86 : Sanığın hazır bulunma mecburiyetinin kapsamı nedir ? .........105

Soru 87 : Sanığın hazır bulunma mecburiyetinin istisnası var mıdır ? ...106

Soru 88 : Sanık duruşma sırasında savuşursa sonucu ne olur ? ..............106

Soru 89 : Sanığın vareste tutulması(yeni yasa : bağışık tutulma) ne

demektir, sonuçları nelerdir ? ..................................................107

Soru 90 : Sanık kimliği hakkında cevap vermek zorunda mıdır ? ..............109

Soru 91 : Ceza yargılamasında müdafi kimdir ?.....................................109

Soru 92 : Ülkemizde kimler müdafi olabilir ? ........................................110

Soru 93 : Müdafi olabilmenin koşulları nelerdir ?..................................110

Soru 94 : Müdafinin yetkileri nelerdir ? .................................................112

11

Soru 95 : Müdafinin ödevleri nelerdir ?..................................................116

Soru 97 : Sanığın kendine müdafi seçmesinin kuralları nelerdir ? .........117

Soru 98 : Baronun sanığa müdafi atamasının kuralları nelerdir ?...........117

Soru 99 : Ülkemizde müdafi sayısı sınırlandırılmış mıdır ? ...................119

Soru 100 :Aynı müdafinin birden çok sanığı savunması mümkün

müdür?....................................................................................119

Soru 101 : Müdafinin görevden yasaklanması mümkün müdür ? ..............120

Soru 102 : Sanığın temsilcileri ceza yargılamasında sanığa yardımcı

olabilirler mi ? .......................................................................121

Soru 103 : Ceza yargılamasında müdahil (yeni CMK : katılan)

kimdir ? .................................................................................122

Soru 104 : Müdahil olabilmenin koşulları nelerdir ? .............................122

Soru 105 : Tüzel kişiler müdahil olabilir mi ? ........................................124

Soru 106 : Müdahilin yetkileri nelerdir ?................................................124

Soru 107 : Müdahilin ödevleri nelerdir ?................................................126

Soru 108 : Suç mağduru ile şikayetçi kimlerdir, bunlar hakkında hangi

hükümler uygulanır ?.............................................................126

Soru 109 : Tüzel kişilerin temsili nasıl gerçekleşir ? ..............................129

& 3 : CEZA DAVASININ KONUSU

Soru 110 : Ceza davasının konusu nedir ? ..............................................130

Soru 111 : Ceza yargılamasında dar bağlantı nedir ?..............................130

Soru 112 : Ceza yargılamasında geniş bağlantı nedir ? ..........................131

Soru 113 : Davalar hangi koşulların varlığı halinde birleştirilir ? ...............131

Soru 114 : Birleştirme yasağı nedir ? .....................................................133

Soru 115 : Birleştirme mecburiyeti nedir ?.............................................133

Soru 116 : Birleştirme ihtiyarı nedir ? ....................................................133

Soru 117 : Yargılamanın birleştirilmesinin sonuçları nelerdir ?.............133

Soru 118 : Bekletici sorun sayma ne demektir ?.....................................135

Soru 119 : Bekletici sorun saymanın koşulları nelerdir ? .......................137

Soru 120 : Nispi yargılama nedir ? .........................................................137

Soru 121 : Nisbi yargılamanın koşulları nelerdir ? .................................138

Soru 122 : Nisbi yargılamanın sonuçları nelerdir ? ................................138

Soru 123 : Yargılama koşulları kavramı ne ifade eder ?.........................138

Soru 124 : Ceza yargılaması koşullarının sonuçları nelerdir ? ...............139

Soru 125 : Ceza yargılamasında süre nedir, mehil nedir, nasıl

hesaplanır ?...........................................................................141

Soru 126 : Eski duruma getirme kavramı nedir, sonuçları nelerdir ? .....142

Soru 127 : Ceza yargılamasında bildirimin önemli sonucu nedir ? ........144

Soru 128 : İşlemlerinin yaptırımları nelerdir ? ......................................145

12

& 4 : CEZA YARGILAMASINDA DELİLLER

Soru 129 : Ceza yargılamasında tanık beyanı ne ifade eder ? ................148

Soru 130 : Herkes tanık olabilir mi ?......................................................148

Soru 131 : Tanığın ödevleri nelerdir ? ....................................................148

Soru 132 : CMK’da yer alan tanığın korunması hükümleri nelerdir ? ...149

Soru 133 : Ceza yargılamasında bilirkişi mütalaası ne ifade eder ? .......150

Soru 134 : Bilirkişinin doğrudan doğruya yargıcın yardımcısı oluşu ne

demektir ?..............................................................................151

Soru 135 : Bilirkişinin özel bilgiye sahip ve ancak yargıcın emriyle

faaliyette bulunan kişi oluşu ne demektir ? ...........................151

Soru 136 : Bilirkişiden yararlanma sınırı nedir ?....................................152

Soru 137 : Hangi hallerde bilirkişiye başvurmak mecburidir ? ..............153

Soru 138 : Bilirkişinin kim olacağının ve sayısının belirlenmesi nasıl

gerçekleşir ?...........................................................................158

Soru 139 : Bilirkişi atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi nasıl

gerçekleşir?............................................................................159

Soru 140 : Bilirkişi raporunun içeriğinde neler yer alır ? .......................160

Soru 141 : Bilirkişinin duruşmada açıklama yapması nasıl

gerçekleşir ?...........................................................................161

Soru 142 : Bilirkişi raporunda eksiklik ve çelişkinin varlığı nasıl ortadan

kaldırılır? ...............................................................................161

Soru 143 : Bilirkişilik yapmak mecburiyetinin olmaması-resmi

bilirkişilik nasıl açıklanır ? ....................................................162

Soru 144 : Bilirkişinin yasaklanması, reddi ve çekinmesi

(istinkâf)konusundaki kurallar nelerdir ? ..............................163

Soru 145 : Uzman mütalaası ne ifade eder, bu konudaki kurallar

nelerdir ?................................................................................164

Soru 146 : Bilirkişinin ödevleri nelerdir ? ..............................................165

Soru 147 : Bilirkişinin görevini yapmamasının yaptırımı nedir ? ...............165

Soru 148 : Bilirkişinin hakları nelerdir ? ................................................165

Soru 149 : Ceza yargılamasında keşif ne ifade eder ? ............................165

Soru 150 : Yer gösterme ne ifade eder ?.................................................166

Soru 151 : Ceza yargılamasında belge delili nedir, değeri nedir ? ..............167

Soru 152 : Ceza yargılamasında bant kayıtlarının ispat gücü var

mıdır ? ...................................................................................168

Soru 153 : Türk Hukuku bant kayıtlarını delil olarak kabul eder mi ? ...169

Soru 153/A: E-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp içerikleri delil olur

mu? ........................................................................................170

13

& 5 : CEZA YARGILAMASI ÖNLEMLERİ

Soru 154 : Ceza yargılamasında önlemler(tedbirler) ne ifade eder ?......172

Soru 155 : Ceza Yargılaması önleminde “Orantılılık İlkesi” nin anlamı

nedir?.....................................................................................173

Soru 156 : Tutuklamanın temel ilkeleri nelerdir ? ..................................174

Soru 157 : CMK’da öngörülen tutuklama nedenleri nelerdir ? ..............176

Soru 158 : Hangi suçlar işlendiğinde, tutuklama nedeni var sayılabilir ?

(katalog suçlar)......................................................................176

Soru 158/A:7406 sayılı Yasa(2022) hangi suçları katalog suçlara

eklemiştir? .............................................................................177

Soru 159 : Tutuklama konusunda kuvvetli suç şüphesinin aranması ne

demektir ?..............................................................................178

Soru 160 : Tutuklama kararını kim verir ?..............................................178

Soru 161 : Savcının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi mümkün

müdür ?..................................................................................179

Soru 162 : Tutuklu şüpheli ya da sanık salıverilmesini isteyebilir mi ? .179

Soru 163 : Salıverilme istemlerin karara bağlanmasındaki yöntem

nedir ?....................................................................................180

Soru 164 : Salıverilen tutuklunun yükümlülükleri nelerdir ? ................180

Soru 165 : CMK’da tutuklama süreye bağlanmış mıdır ? ......................181

Soru 166 : Tutuklananın durumu yakınlarına bildirilir mi ?...................181

Soru 167 : Tutukluluğun sürmesi/kaldırılması konusunda inceleme

yapılır mı ? ............................................................................181

Soru 168 : Tutuklunun tabi olacağı rejim nedir ? ...................................181

Soru 169 : Gıyabi tutuklama ne demektir, Türk hukukunda gıyabi

tutuklama söz konusu mudur ?..............................................182

Soru 170 : Adli kontrol önlemi ne ifade eder, amacı nedir ? ..................182

Soru 171 : Adli kontrol nedenleri nelerdir ? ...........................................183

Soru 172 : 5560 Sayılı Yasa adli kontrol konusunda ne gibi bir

değişiklik getirmiştir ?...........................................................183

Soru 173 : Adli kontrola hükmedecek merciler hangileridir ?................184

Soru 174 : Adli kontrol kararının kaldırılması mümkün müdür ? ..........184

Soru 175 : Adli kontrol tedbirlerine uymamanı yaptırımı nedir ? .........184

Soru 176 : Adli kontrolun güvenceye bağlanması ve önceden ödetme

konusundaki hükümler nelerdir ? ..........................................184

Soru 177 : Adli kontrol uygulamasında güvencenin geri verilmesi

mümkün müdür ?...................................................................185

Soru 178 : Çocuk Koruma Kanununda(ÇKK) adli kontrol önleminin

özellikleri nelerdir ?...............................................................185

Soru 179 : Yakalama önleminin temel ilkeleri nelerdir ? .......................186

14

Soru 180 : Yakalamanın koşulları nelerdir ve yakalanan kişi hakkında

hangi işlemler yapılabilir ? ....................................................187

Soru 181 : Yakalamanın sonucu olarak gözaltı işleminin kuralları

nelerdir ?................................................................................188

Soru 182 : Gözaltı işlemlerinin denetimi nasıl yapılır ? .........................189

Soru 183 : Yakalanan kişiye kelepçe takılması mümkün müdür ? .........189

Soru 184 : Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi konusundaki

kurallar nelerdir ? ..................................................................189

Soru 185 : Yakalanan veya gözaltına alınanın durumu yakınlarına

bildirilir mi ?..........................................................................190

Soru 186 : Yakalama ilgililere bildirilir mi ?..........................................190

Soru 187 : Yakalama tutanağı içeriği nasıl düzenlenir ? ........................190

Soru 188 : Gözaltı işleminin denetlenmesi yönetmeliğinin esasları

nelerdir ?................................................................................190

Soru 189 : Yakalama emri nedir ve hangi nedenlere dayanır ? ..............191

Soru 190 : Yasalarımızda özel yakalama halleri öngörülmüş

müdür ?..................................................................................191

Soru 191 : CMK’da özel yakalama hali öngörülmüş müdür ? ...............192

Soru 192 : Zorla getirme (ihzar) önleminin temel ilkeleri nelerdir ?......192

Soru 193 : Şüpheli ya da sanıkların zorla getirilmesinin kuralları

nelerdir ?................................................................................193

Soru 194 : Tanıkların zorla getirilmesi nasıl mümkün olur ? .................193

Soru 195 : Uygulamada zorla getirmenin görüntüsü nedir? ..................193

Soru 196 : Tanık, bilirkişi, mağdur ve şikayetçinin zorla getirilmesi

mümkün müdür?....................................................................194

Soru 197 : Yurtdışına çıkma yasağının esasları nelerdir ?......................194

Soru 198 : Gözlem altına alma (müşahede) önleminin esasları

nelerdir ?................................................................................194

Soru 199 : Arama önleminin temel ilkeleri nelerdir ? ............................195

Soru 200 : Kapalı yerlerde arama nasıl uygulanır ?...............................196

Soru 201 : Avukat bürosunda aramanın temel ilkeleri nelerdir ?...............199

Soru 202 : Kişinin üzerini nasıl aranır ? ................................................199

Soru 203 : Arama – Tarama nedir, nasıl uygulanır ?..............................200

Soru 204 : Elkoyma önleminin temel ilkeleri nelerdir ?.........................202

Soru 205 : Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma nasıl

gerçekeştirilir ?......................................................................203

Soru 206 : Elkoyma yetkisi kime verilmiştir ? ......................................205

Soru 207 : Elkoyma önlemi nasıl uygulanır ?........................................206

Soru 208 : Hangi eşyaya elkonulması yasaktır ? ....................................207

Soru 209 : Özel elkoyma türleri nelerdir ?.............................................209

15

Soru 211 : Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma

nasıl gerçekleştirilir ? ............................................................214

Soru 212 : Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama,

kopyalama ve elkoyma nasıl gerçekleştirilir ?..........................214

Soru 213 : Şirket yöntemi için kayyım tayini nasıl mümkün olur ? .......215

Soru 214 : Elkonulan eşyanın iadesi nasıl yapılır ? ................................216

Soru 215 : Elkonulan eşyanın korunması veya elden çıkarılması nasıl

yapılır ?..................................................................................216

Soru 216 : Haberleşme araçlarının dinlemeye alınmasının ilkeleri

nelerdir ?................................................................................217

Soru 217 : Haberleşme araçlarının dinlemeye alınması konusunda

CMK’nın hükümleri nelerdir ?..............................................218

Soru 218 : Teknik araçlarla izleme kavramının temel ilkeleri

nelerdir ?................................................................................221

& 6 : CEZA YARGILAMASI FAALİYETİNİN

YÜRÜYÜŞÜ

Soru 219 : Hazırlık soruşturması nasıl başlar ? .....................................223

Soru 220 : Suç duyurusu(ihbar) nasıl yapılır ? ......................................223

Soru 221 : Hazırlık soruşturması şikayet üzerine nasıl başlar ? .............225

Soru 222 : Hazırlık soruşturması faaliyetin yönetimi nasıl

gerçekleştirilir?......................................................................225

Soru 223 : Hazırlık soruşturmasının gizli yürütülmesi ne demektir ? ...226

Soru 224 : Hazırlık soruşturması işlemleri nasıl tutanağa bağlanır ?......227

Soru 225 : Hazırlık soruşturmasında kolluğun görevi nedir ? ................227

Soru 226 : Savcının dava açma mecburiyeti ve takdir yetkisi

konusundaki kurallar nelerdir ?.............................................231

Soru 227 : Hazırlık soruşturması nasıl sonuçlanır ? ..............................231

Soru 228 : Koğuşturmama kararına nasıl itiraz edilir ? ..........................231

Soru 229 : Hazırlık soruşturmasının yeniden yapılması mümkün

müdür ?..................................................................................233

Soru 230 : İddianamenin iadesi mekanizması nasıl işler ? .....................234

Soru 231 : Kamu davasının açılması nasıl gerçekleştirilir ?...................236

Soru 232: İddianame nedir, içeriğinde hangi unsurlar yer alır ? ..............237

Soru 233 : Duruşma hazırlığı devresi nedir, hangi işlemler bu devrede

yapılır ?..................................................................................238

Soru 234 : Duruşmanın kamuya açıklığı (aleniyet) ne ifade eder ?........241

Soru 235 : Gizli duruşma nasıl yapılabilir, yöntemi nedir ? ...................242

Soru 236 : Açık ya da gizli duruşmada bulunmanın ya da yayımın

yasaklanması mümkün müdür ? ............................................242

Soru 237 :Duruşmaya nasıl ara verilir, süresi nedir ? ............................243

16

Soru 238 : Duruşmada doğrudan soru sorma nasıl uygulanır ? ..............244

Soru 239 : Duruşmada deliller nasıl ileri sürülür ve tartışılır ?..............245

Soru 240 : Duruşmada ispat istemleri geri çevrilebilir mi ? ...................245

& 6 : CEZA YARGILAMASINDA KANUNYOLLARI

Soru 250 : Kanunyollarına kimler başvurabilir ?....................................247

Soru 251 : İtiraz kanunyolu konusu ve niteliği nedir ? ...........................247

Soru 252 : İtiraz kanunyolunun kuralları nelerdir ?................................248

Soru 253 : İtiraz yargılaması nasıl yapılır ? ............................................248

Soru 254 : Ceza yargılamasında istinaf kanunyolunun esasları

nelerdir ?................................................................................250

Soru 255 : Temyiz kanunyolunun konusu ve niteliği nedir ? .................252

Soru 256 : Temyiz nedeni olarak “hukukun zedelenmesi”(hukuka

aykırılık) nedir ? ....................................................................253

Soru 257 : Temyiz nedenleri nelerdir ?...................................................253

Soru 258 : Temyiz yoluna başvurmanın koşulları nelerdir ? ..................258

Soru 259 : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının görüşünün alınması

konusundaki kurallar nelerdir ?.............................................260

Soru 260 : Temyiz incelemesinin türleri nelerdir ?.................................263

Soru 261 : Yargıtayın sonkararları nelerdir ? .........................................264

Soru 262 : Bozmadan sonraki yargılama nasıl yürür ? ..........................267

Soru 263 : Yargıtay kararlarının başvurmayan sanıklara etkisi

(genişleme etkisi) öngörülmüş müdür ? ................................270

Soru 264 : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı kanunyolunun

konusu ve niteliği nedir ? ......................................................271

Soru 265 : Başsavcının itirazı yolunun ilkeleri nelerdir ?.......................272

Soru 266 : Yargılamanın yenilenmesi kanunyolunun konusu, niteliği ve

amacı nedir ? .........................................................................273

Soru 267 : Yargılamanın yenilenmesi davasını kimler açabilir ? ...........274

Soru 268 : Yargılamanın yenilenmesinin koşulları nelerdir ? ...............274

Soru 269 : Yargılamanın yenilenmesinde yargılamanın yürüyüşü nasıl

gerçekleşir?............................................................................277

Soru 270 : Yargılamanın yenilenmesinde kanunyolları nelerdir ?..............281

Soru 271 : Kanun yararına bozma(yazılı emir) kanunyolunun konusu,

niteliği ve amacı nedir ? ........................................................281

Soru 272 : Kanun yararına bozmanın türleri nelerdir ? ..........................282

& 7 : CEZA YARGILAMASINDA ÖZEL

YARGILAMA TÜRLERİ

Soru 273 : Müdahale(CMK: katılma) yoluyla dava nedir ?....................285

17

Soru 274: Müdahale yoluyla davanın esasları nelerdir ? ........................285

Soru 275 :Ülkemizde memurların ve diğer kamu görevlilerinin

yargılanmasının esasları nelerdir ? .........................................288

Soru 276 : Mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla

mücadele Kanununa(3628 sayılı yasa)göre görev suçlarında

soruşturmanın esasları nelerdir ? ...........................................309

Soru 277 : Gaiplerin yargılanmasının esasları nelerdir ?........................311

Soru 278 : Kaçakların yargılanmasının esasları nelerdir ? .....................312

Soru 279 : Emniyet tedbiri yargılamalarının esasları nelerdir ? .............315

Soru 280 : Emniyet tedbirleri yargılaması türleri nelerdir ? ..................315

Soru 281: Müsadere yargılamasının esasları nelerdir ? ..........................335

Soru 282 : Önödemenin esasları nelerdir ? .............................................337

Soru 283 : Uzlaştırmanın esasları nelerdir ? ...........................................339

Soru 283/A: Uzlaştırma yasakları nelerdir?...............................................347

Soru 284 : İnfaz yargılamasının esasları nelerdir ?.................................348

Soru 285 :Haksız ya da hukuka aykırı tutuklama ve yakalamadan doğan

zararların giderilmesi yargılamasının esasları nelerdir ? ........350

Soru 286: Seri yargılama nedir, esasları nelerdir? ..................................359

Soru 287: Seri Yargılamaya Konu Olabilecek Olan Suçlar nelerdir?.....359

Soru 288: Seri Yargılamada Bilgilendirme ne demektir?.......................360

Soru 289: Seri Yargılama Teklifi nedir?.................................................361

Soru 290: Seri Yargılamada Savcının Cezayı Belirlemesi ne ifade

eder? .......................................................................................361

Soru 291: Seri Yargılamada Seçenekler nelerdir? ..................................361

Soru 292: Seri yargılamada Hükmün Açıklanmasının Geri

Bırakılmasının Uygulanması (HAGB) nasıl olur? .................362

Soru 293: Seri yargılamada Güvenlik Tedbirleri nasıl uygulanır? .........362

Soru 294: Savcının Mahkemeden Seri Yargılamayı İstemesi ne

demektir?................................................................................362

Soru 295: Mahkeme Seri Yargılamada nasıl hüküm kurar? ...................363

Soru 296: Seri Yargılamada Elde Edilen Belge ve Bilgilerin Daha Sonra

Kullanılması Yasağı nasıl uygulanır?.....................................364

Soru 297: Seri Yargılamaya Konu Suçun İştirak Halinde İşlenmesinin

sonucu nedir?..........................................................................364

Soru 298: Seri Yargılama Yasağı halleri nelerdir? .................................364

Soru 299: Seri Yargılamaya Engel Haller nelerdir? ...............................365

Soru 300: Mahkemenin Kurduğu Seri Yargılama Hükmüne Karşı

Kanunyolu Nedir? ..................................................................365

Soru 301: Seri yargılamada Yönetmelik Çıkarılması ne ifade eder?......365

Soru 302: Seri Yargılama ile İlgili Geçici Hüküm ne ifade eder? ..........366

18

Soru 303: 3731 Sayılı Yasa(kabul: 8.7.2021) maddeyi yeniden nasıl

düzenlemiştir. .........................................................................368

Soru 304: Basit yargılama nedir?............................................................373

Soru 305: Basit Yargılamanın Uygulanma Olanağı nedir? ....................373

Soru 306: Mahkemece Yapılacak Basit Yargılama İşlemleri nelerdir?..374

Soru 307: Basit yargılamada Mahkeme nasıl hüküm kurar? ..................374

Soru 308: Basit yargılamada Mahkemeye Tanınan Seçenek Yetkiler

nelerdir?..................................................................................375

Soru 309: Basit Yargılama Hükmüne Karşı hangi kanunyolu

uygulanır?...............................................................................375

Soru 310: Mahkemenin Basit Yargılamadan Cayması mümkün

müdür?....................................................................................375

Soru 311: Basit Yargılamanın İstisnaları nelerdir?.................................376

Soru 312: Basit Yargılama ile Birleştirme Yasağının kapsamı nedir? ...376

Soru 313: Basit Yargılamada İtiraz kanunyolu nasıl uygulanır? ............376

Soru 314: Basit Yargılama ile İlgili Geçici Hükmün kapsamı nedir? ....377

& 8 : YARGILAMA GİDERLERİ

Soru 315: Yargılama giderlerinin esasları nelerdir, nasıl uygulanır? .....380

YARARLANILAN KAYNAKLAR.........................................................383

Abel A.; Rechtskraft und Feststellungwirkung des Strafurteils, 1961.

Akman M.; Osmanlı Devletinde Ceza Yargılaması, Eren Yayınları, İstanbul 2004.

Akmanlar B.; Takibi şikayete veya şahsi dava açılmasına bağlı suçların

meşhuden işlenmesinde davaya müdahale, AdD, 1966, yıl 57, sy. 3,

Alacakaptan U.; Hayati tehlike teşkil eden bir hastalık infazın durdurulması sebebi olabilir mi? Forum, 15.4.1963, No. 217.

Alacakaptan U.; Temyiz Mahkemesi Başsavcılığının Ceza Genel Kuruluna Yaptığı İtiraz Hükmün Kesinleşmesine Mani Olur mu? AHFD, 1967, c.

24, s,. 1‐4, s. 287‐292. Kaynaklar

Alicanoğlu M.; Türk Ceza Kanununda dava, İst., 1951.

Alicanoğlu M.; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Tatbikatı, 2. Bası,

İst. 1971.

Alsan; Yeni Devletler Hukuku, Ankara 1950.

Ansay S. Ş.; İslam Hukuku, Ankara 1946.

Ansay Ş.Ş.; Yemin, AdC. 1940 (yıl 31), s. 255‐294

Arseven H.; Nazari ve Tatbiki Alameti Farika Hukuku, İst. 1951

Arslanlı H.; Kollektif ve Komandit Şirketler, 2. Bası, İst. 1960

Ataay A.; Şahıslar Hukuku, Birinci Yarım, 2. Bası, İst. 1970

Aydınlı H.‐Yazman Y.K.; Şahsi dava yoluyla takip edilen suçlar, İst.

1950.

Aydınöz S.; Tatbikatta şahsi dava ve konu olan suçlar, Ankara 1974

Ayiter N.; İhtira Hukuku, Ankara 1948

Başekim E.; Şahsi dava ve askeri cezaya tatbiki, As. AdD, 1967, sy. 42,

s. 64‐67.

Baumann J.; Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bielefeld 1968, 5. Aufl.

Beling E.; Deutsches Reichsstrafprozessrecht, Berlin und Leipzing, 1928.

Beling E.; Die Sãumnis des Privatklaegers in der Hauptverhandlung im

Sinne des & 431/2 StPO, Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht, 1914, S.

724‐730.

Berner M.; Grundsatz des ne bis in idem im Strafprozess, Leipzig. 1981

Bertel C.; Die Idaentitaet der Tat, Wien‐New York 1970.

Elinizdeki kitap, bir pratik çalışma kitabıdır. Öğrenci için yazılmıştır. Sizlerin ceza yargılaması hukukunu öğrenmenize yardımcı olmak, kitabın amacıdır. Uyguladığımız yöntem bakımından kitap ülkemiz için bir ilktir. Ceza yargılaması hukuku soru-cevap yöntemi ile anlatılmaktadır. Bu yöntemi uygulayarak konulara ve kavramlara doğrudan doğruyalık sağlamayı ve konuların ve kavramların daha kolay anlaşılmasını sağlamayı amaçladık. Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar