Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Çağrı MARDİN
ISBN: 978-605-05-0466-8
Stok Durumu: Stokta var
58,50 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çağrı MARDİN
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası

Ar. Gör. Çağrı MARDİN

2019/09 1. Baskı, 224 Sayfa

ISBN 978-605-05-0466-8


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

TEŞEKKÜR9

İÇİNDEKİLER13

KISALTMALAR CETVELİ17

GİRİŞ21

BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK TESLİMİ VE

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASININ

KAVRAMSAL TEMELLERİ

I.TEMEL KAVRAMLAR23

A.Çocuk Kavramı23

B.Çocuğun Üstün Yararının Korunması İlkesi26

1.İlkenin Pozitif Dayanakları28

2.Çocuğun Üstün Yararı Kavramının Anlamı30

3.Çocuğun Üstün Yararının Tespit Edilmesi31

II.KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇOCUK TESLİMİ VE

 ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI37

A.İngiltere37

B.İsveç39

C.Fransa40

D.Almanya40

E.Avustralya42

III.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

 KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN

 İCRASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN

 TARİHSEL GELİŞİMİ43

A.İcra ve İflas Kanunu’ndaki Hükümler43

B.Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı Taslağı’ndaki 

Hükümler44

1.Tasarı Taslağı’nın Getirdiği Düzenlemeler45

2.Tasarı Taslağı’nın Değerlendirilmesi47

IV.ÇOCUK TESLİMİNE İLİŞKİN İLAMLARIN

 KAYNAKLARI50

A.Velayet51

1.Velayetin Kullanılması57

2.Velayet Düzenlemesi İçeren İlamlar58

a)Boşanma59

b)Evliliğin Butlanı65

c)Ayrılık65

d)Anne ve Babanın Evli Olmaması66

3.Velayetin Kaldırılması69

B.Evlat Edinme72

1.Evlat Edinmenin Sonuçları74

2.Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılması76

C.Vesayet77

1.Çocuğun Vesayet Altına Alınması78

2.Vesayetin ve Vasilik Sıfatının Sona Ermesi79

D.Tenfizine Karar Verilen Yabancı Mahkeme İlamları79

V.ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA

 İLİŞKİN İLAMLARIN KAYNAKLARI85

A.Kişisel İlişki Kavramı86

B.Kişisel İlişki Düzenlemesi İçeren İlamların Kaynakları96

1.Boşanma, Evliliğin İptali ve Ayrılık Davaları97

2.Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Talepleri97

3.Çocuğun Evlat Edinilmesi98

4.Anne ve Babanın Evli Olmaması99

5.Tenfizine Karar Verilen Yabancı Mahkeme İlamları99

VI.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

 KURULMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ HUKUKİ

 HİMAYE KARARLARININ İCRASI100

A.Boşanma Davası Sırasında Alınan Önlemler101

B.Birlikte Yaşama Ara Verilmesi104

C.Çocuğun Korunması İçin Alınabilecek

Geçici Önlemler ve Çocuğun Yerleştirilmesi105

D.Geçici Önlem Olarak Çocukla Kişisel İlişki

Kurulması109


İKİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK TESLİMİ VE

ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRA EDİLME USULÜ

I.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

 KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN İCRASINA

 İLİŞKİN GENEL ÖZELLİKLER111

A.Karar Bakımından Genel Özellikler112

1.Tevdi Edilen Kararın İlam Olması112

2.Kararın Kesinleşmesi Zorunluluğu115

3.Kararın Zamanaşımına Uğramaması118

4.Kararın Şüpheye Yer Vermemesi120

5.Kararın Şarta Bağlı Olmaması126

B.İlamlı İcraya Başvuru Bakımından Genel Özellikler128

1.Takibin Tarafları129

2.Takip Talebi129

3.Yetkili İcra Dairesi132

4.Harç ve Giderler133

II.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ

 KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN

 İCRA EDİLME USULÜ135

A.İcra Emri ve Tebliği135

B.İcra Emrinin Gereğinin Yerine Getirilmesi142

C.İcra Müdürünün Zor Kullanma Yetkisi144

D.Takip Giderleri147

III.YURT DIŞINA VEYA TÜRKİYE’YE

 KAÇIRILMIŞ ÇOCUĞUN TESLİMİ VE

 ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI150

IV.UZMAN BULUNDURMA ZORUNLULUĞU157

A.Uzman Olarak Bulunabilecek Kişiler158

B.Uzmanın Atanması160

C.Uzmanın Görevleri161

V.ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL

 İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İLAMLARIN

 İCRASINDA ÖNGÖRÜLEN CEZAİ YAPTIRIMLAR166

A.İCRA VE İFLÂS KANUNU’NUN 341. MADDESİ KAPSAMINDA ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE

MUHALEFET169

1.Hukuki Niteliği171

2.Yaptırım Uygulanması İçin Gerekli Koşullar173

a)Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki

Kurulmasına İlişkin Bir İlamın veya

Ara Kararın Bulunması174

b)İlamın veya Ara Kararın İcra Takibine Koyulması174

c)Tazyik Hapsi İhtarını İçeren İcra Emrinin

Borçluya Tebliğ Edilmesi174

d)İlamın Gereğinin Yerine Getirilmemesi176

3.Yaptırım178

4.Yargılamaya İlişkin Özellikler181

a)Görev ve Yetki181

b)Şikâyet182

c)Yargılama184

d)Karar186

e)Karara Karşı İtiraz187

B.TÜRK CEZA KANUNU’NUN 234. MADDESİ KAPSAMINDA ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONMASI SUÇU189

1.Genel Olarak189

2.Maddi Unsur191

3.Manevi Unsur192

4.Ceza192

C.ÇOCUK TESLİMİ EMRİNE MUHALEFET

FİİLİ İLE ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE

ALIKONMASI SUÇUNUN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ192

1.İİK’nın 341. Maddesi ile TCK’nın

234. Maddesinin Karşılaştırılması193

2.Aynı Anda İki Normun İhlal Edilmesi194

DEĞERLENDİRMELER197

SONUÇ207

KAYNAKÇA211
ÖNSÖZ

Türk Hukukunda çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilâmların icrası, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 25, 25/a ve 25/b maddeleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. Söz konusu bu düzenlemelere ilişkin birçok sorundan söz edilebilir. Bununla birlikte çocuk tesliminin ya da çocukla kişisel ilişki kurulmasının anılan hükümler çerçevesinde icra yoluyla yapılmasından kaynaklanan en önemli sorun, hiç şüphesiz “çocuğun” bir icra takibine (icraya) konu olmasının kendisidir.

Kanunumuzda öngörülen sistem, “çocuğun üstün yararı” ilkesinin gerçekleştirilmesine imkân veren araçlardan büyük ölçüde yoksundur. Ayrıca, icra müdürlükleri çalışanlarının da, gerek aldıkları eğitim gerek iş deneyimleri bakımından “çocuğun üstün yararı” ilkesi kapsamında uygulama yapma yönünde gerekli donanıma sahip olmadıklarını kabul etmek gerekir. Bu nedenledir ki, uzun süredir, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilâmların icrasının icra dairelerinin görev alanından çıkartılması, içerisinde uzmanların yer aldığı, teslim ve kişisel ilişki sağlanması sürecinin her aşamasında çocuğun ve tarafların zarar görmesine engel olacak bir sistem arayışı mevcuttur. Kanaatimizce de, özellikle velayet, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması konularında mevcut sorunların çözümüne yönelik gerek teorik gerek uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması elzem hale gelmiştir. İşte böyle bir çalışma, çalışkanlığına, enerjisine, araştırmaya duyduğu sevdaya inancımız tam olan araştırma görevlisi arkadaşım, meslektaşım Çağrı Mardin tarafından üstlenilmiştir.

Mardin, uzun ve titiz bir çalışmanın sonunda hazırladığı eserinde, “çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilâmların icrası”nın pozitif ve teorik temellerini açıklamış; mevcut sistemin bir fotoğrafını çekerek, sisteme ciddi eleştiriler getirmiş; “Mağdur Hakları Kanun Tasarısı”nın ilgili hükümlerini değerlendirmiş ve son derece önemli çözüm önerileri ortaya koymuştur. Bu anlamda elinizdeki bu çalışma, bir yüksek lisans tezi olmanın çok ötesindedir. Büyük bir çabanın, emeğin ve maceranın ürünüdür. Ayrıca benim rehberlik etmekten büyük gurur duyduğum bir çalışmadır.

Eserin araştırmacılara ve uygulayıcılara yararlı olacağı ve daha da önemlisi kanun koyucuya ışık tutacağı inancı ile Çağrı Mardin’i kutlarım. Giderek daha büyüyen, parlak başarılarına şahitlik edeceğimize eminim…

Doç. Dr. Emel HANAĞASI

Ankara, Eylül 2019

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.