Deniz Ticareti Hukuku

Yayınevi: Umuttepe Yayınları
Yazar: Şaban KAYIHAN
ISBN: 9786057858931
502,20 TL 558,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şaban KAYIHAN
Baskı Tarihi 2022/10
Baskı Sayısı 3
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 371

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR
§ 1. Giriş, Kısa Tarihçe, Temel Kaynaklar ve
Görevli ve Yetkili Mahkeme
I. Giriş
II. Kısa Tarihçe

III. Temel Kaynaklar
IV. Deniz Ticareti Hukukundan Kaynaklı Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme
BİRİNCİ BÖLÜM: GEMİ
§ 2. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Türleri
I. Geminin Tanımı, Yasal Unsurları ve Hukuki Niteliği
II. Geminin Türleri ve Bütünleyici Parçaları ile Eklentileri
§ 3. Geminin Hukuki Statüsünün Belirlenmesi İçin Gerekli Olan Hususlar
I. Geminin Adı
II. Tanıma İşareti
III. Bağlama Limanı
IV. Tonajı
V. Klası (Sınıfı)
VI. Geminin Milliyeti – Türk Bayrağı Çekme
§ 4. Gemi Niteliğinin Edinimi ve Sona Ermesi
I. Gemi Niteliğinin Edinimi
II. Gemi Niteliğinin Sona Ermesi
§ 5. Gemi Sicilleri

I. Genel Olarak
II. Millî Gemi Sicili
III. Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicil
IV. Türk Uluslararası Gemi Sicili
V. Bağlama Kütüğü
§ 6. Gemi Üzerinde Ayni Haklar
I. Genel Olarak
II. Gemi Üzerinde Mülkiyet Hakkı
III. Gemi İpoteği
IV. Gemi Üzerinde İntifa Hakkı
§ 7. Geminin Borda Evrakı
İKİNCİ BÖLÜM: DONATAN, GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ, DONATMA İŞTİRAKİ, GEMİ
ADAMLARI VE GEMİ ACENTESİ
§ 8. Donatan ve Gemi İşletme Müteahhidi
I. Donatan – Geminin Mülkiyetine Sahip Olan
II. Gemi İşletme Müteahhidi – Geminin Mülkiyetine Sahip Olmayan Donatan
§ 9. Donatma İştiraki
I. Donatma İştirakinin Tanımı ve Unsurları
II. Donatma İştirakinin Tescili
III. Donatma İştirakinin Yönetimi ve Temsili
IV. Gemi Müdürü
V. Ortakların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu ve Yetkili Mahkeme
VI. Donatma İştirakinin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
§ 10. Donatanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandırıldığı Durumlar
I. Donatanın Sorumluluğu
II. Donatanın Sorumluluğunun Sınırlandırılması
§ 11. Gemi Adamları
I. Kaptan
II. Diğer Gemi Adamları
§ 11. Gemi Acenteleri
I. Genel Olarak
II. Acentelerin Türleri
III. Acentenin Temsil Yetkisi
IV. Acentenin Belirlenmesi
V. Acentenin Görevlendirilmesi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ
§ 12. Gemi Kira Sözleşmesi
I. Genel Olarak
II. Tanımı, Unsurları ve Türleri
III. Sözleşmenin Kurulması ve Gemi Siciline Şerh
IV. Tarafların Hak ve Borçları
§ 13. Zaman Çarteri Sözleşmesi (Time Charterparties)
§ 14. Navlun Sözleşmeleri, İfası ve Taşıma Senetleri
I. Navlun Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Diğer İlgili Kişiler ve Çeşitleri
II. Navlun Sözleşmesinin İfası
III. Taşıma Senetleri
§ 15. Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluğunun Sınırlandığı Haller
I. Genel Olarak Uluslararası Hukuk’ta ve Ulusal Hukukta Taşıyanın Sorumluluğunun Düzenlenmesi
II. Taşıyanın Sorumluluğunun Sebepleri ve Sorumluluktan Kurtulabilme Halleri
IV. Taşıyanın Sorumluluğunu Sınırlandırma Hakkı ve Bu Hakkın Kaybı
V. Taşıyanın ve Adamlarının Sözleşme Dışı Sorumluluğu
VI. Yükün Zıyaı ve Hasarından ya da Geç Tesliminden Doğan Dava Hakkının Düşmesi
VIII. Zamanaşımı
VIII. Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Emredici Hükümler ve Uygulanmadığı Haller
IX. Taşımanın İcra Edilmesinin Fiilî Taşıyana Bırakılması Halinde Taşıyanın ve Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu
§ 16. Taşıyanın Hakları

I. Navlun Alacağı ve Diğer Alacaklar
II. Eşyanın Zıyaa ve Hasara Uğramasının Navlun Alacağına Etkisi
III. Taşıyanın Kanundan Doğan Rehin Hakkı (Hapis Hakkı)
§ 17. Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi
I. Genel Olarak
II. Navlun Sözleşmesini Hükümden Düşüren Haller
II. Tarafların (Taşıyan veya Taşıtanın) Belirli Kanuni Sebeplerle Navlun Sözleşmesini Feshetmesi
III. Taşıtanın Navlun Sözleşmesini Feshetmesi
§ 18. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi
I. Genel Olarak
II. Tanımı
III. Sözleşmenin Kurulması Hukuki Niteliği ve Tarafları
IV. Tarafların Borçları ve Hakları
V. Taşıyanın Sorumluluğu
VI. Zamanaşımı
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: DENİZ KAZALARI
§ 19. Müşterek Avarya
I. Müşterek Avarya Kavramı ve Kısa Tarihçesi
II. Müşterek Avaryaya Uygulanması Gereken Hükümler
III. Müşterek Avaryanın Tanımı ve Unsurları
IV. Müşterek Avaryaya Giren Zarar ve Masraflar
V. İkame Masrafları
VI. Belli Başlı Müşterek Avarya Türleri
VI. Dispeç
§ 20. Çatma
I. Genel Olarak
II. Çatma Fiilînin Uluslararası Alanda Düzenlenmesi
III. Çatma Fiilinin Tanımı Unsurları
IV. Çatmada Hukuki Sorumluluk
V. Çatma Hükümlerinde Sorumluluk
VI. Tazminat Davası
§ 21. Kurtarma
I. Genel Olarak
II. Uluslararası Düzenlemeler
III. Türk Ticaret Kanunu’nda Kurtarmanın Tanımı ve Unsurları
III. Kurtarma Ücreti
IV. Kurtarma Sözleşmesi
V. Özel Tazminat
VI. Zamanaşımı
VII. İnsan Kurtarma
BEŞİNCİ BÖLÜM: DENİZ İCRA HUKUKU
§ 22. Gemi Haczi
I. Genel Olarak
II. Uygulanacak Hukuk
III. Gemi, Menkul Maldır Ancak Gayrımenkul Gibi İşlem Görür
IV. İhtiyati Haciz
V. Alacaklı Tarafından Delil Gösterilmesi
VI. Alacaklı Tarafından Teminat Yatırılması ve Teminatın Artırılması/Azaltılması
VII. İhtiyati Haczin Yapılması
VIII. Rehinli Alacakların Takibi
IX. Cebrî Satış
X. Eşya Hakkında
EK
DENİZ TİCARETİ HUKUKU ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar