Deniz Ticareti Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tamer BOZKURT
ISBN: 9786050508055
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 309

Deniz Ticareti Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT

Daha önce 2016 yılında baskısını yaptığımız “Deniz Ticareti Hukuku- Kara Taşıma Hukuku” adlı eserimiz, o tarihten önce, bir başka çalışmamızda “Kıymetli Evrak Hukuku- Sigorta Hukuku ve Deniz Ticareti Hukuku” başlığı ile çıkmıştı. Deniz ticareti hukuku cildinin, o çalışmanın ilk baskısından beri olmaması, çalış-maya sonradan dahil edilmesi nedeni ile çalışmanın müstakil bir şekle sokulması düşüncesi ile eser yeniden kaleme alındı. 

Esasen çalışmamızın temel hedefi, hukuk fakültesi lisans öğrencilerinin deniz ticareti hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları anlamasına yardımcı olmaktır. Bu düşünce ile çalışmanın kapsamı genişletilmemiş, temel ilke ve kurumlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde tanıtılmaya çalışılmıştır. Bu arada en son baskıdan beri bazı kaynakların ve yaşanan mevzuat değişikliklerinin güncellenmesi ihtiyacı da doğmuştur. Gerek uluslararası sözleşmeler, gerek iç huku-kumuzda yaşanan değişiklikler, ilgili yerlere işlenmiştir. Yine diğer çalışmalarımızda olduğu gibi, bu çalışmada da bazı konular şemalaştırılmış ve ilgili bölümün hemen arkasında konunun özeti şema vasıtası ile tekrarlanmıştır. Çalışmamızda olabildi-ğince basit bir dil kullanılmaya çalışılmış, örnekler vasıtası ile de konuların somut-laştırılmasına gayret gösterilmiştir. 

Kitabın dizgisini gerçekleştiren sayın Duran TOPAL’a, kapak tasarımı yapan sayın Yasamin AHMADİZADEH’e; kitabın Yetkin yayınevi “markası” ile okuyu-cusu ile buluşmasını sağlayan ve desteklerini hep hissettiğim değerli ağabeyim Mu-harrem BAŞER’e, Yetkin yayınevinde çalışan tüm yayın emekçilerine; özellikle Murat, Doğukan ve Akın’a, emekleri için teşekkür ederim. 

Kitabımızın okuyuculara katkıda bulunması dileğiyle... 


İÇİNDEKİLER

YENİDEN KALEME ALINMIŞ 1. BASKI İÇİN ÖN SÖZ VII

YAZAR HAKKINDA IX

KISALTMALAR CETVELİ XIII

İÇİNDEKİLER XV

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ, GEMİ, GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI ve GEMİ SİCİLİ

§ 1 – GİRİŞ 1

§ 2 – TÜRK TİCARET KANUNU’NDA GEMİ KAVRAMI, GEMİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE TİCARET GEMİLERİ 2

I. GENEL OLARAK 2

II. GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 3

III. TİCARET GEMİSİ KAVRAMI ve GEMİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN AYIRIMLAR 4

A- Ticaret Gemileri 4

1. Genel Olarak 4

2. İstisna 5

B- Gemi ile İlgili Olarak Yapılan Ayırımlar 6

1. Denize, Yola, Yüke Elverişli Gemi 6

2. Tamir Kabul Etmez Gemi - Tamire Değmez Gemi 7

3. Gemi Sicile Kayıtlı Olup Olmamasına Göre 8

a) Gemi Sicile Kayıtlı Gemiler 8

b) Gemi Sicile Kayıtlı Olmayan Gemiler 8

4. Tescilin Hukuken Mümkün (Caiz) Olup Olmamasına Göre 8

5. Tescili Zorunlu Gemi- Tescili İhtiyarî Gemi 9

§ 3 – GEMİNİN AYIRICI UNSURLARI 9

I. GENEL OLARAK 9

II. GEMİNİN ADI 9

III. BAĞLAMA LİMANI 10

A- Genel Olarak 10

B- Bağlama Limanının Önem Arz Ettiği Noktalar 10

1. Tescil Bakımından 10

2. Yetkili Mahkeme Bakımından 11

3. Kaptanın Temsil Yetkisinin Kapsamı Bakımından 12

4. Uluslararası Özel Hukuk Bakımından 12

5. Diğer 12

IV. TANINMA İŞARETİ 14

V. MİLLİYETİ 14

A- Genel Olarak 14

B- Türk Bayrağı Çekme Hakkının TTK’ye Göre Kazanılması 14

1. Türk Vatandaşlarına Ait Olan Gemilerde 14

2. Birden Fazla Kişiye Ait Olan Gemilerde 15

3. Donatma İştirakine Ait Gemilerde 15

4. Tüzel Kişilere Ait Gemilerde 15

a) Ana Şart: Türk Kanunlarına Göre Kurulma 15

b) Ticaret Şirketi Dışındaki Tüzel Kişiler 15

c) Ticaret Şirketlerine Ait Gemiler 16

aa- Kollektif, Komandit, Limited Şirket ile Kooperatiflere Ait Gemiler 16

bb- Anonim ve Paylı Komandit Şirkete Ait Gemiler 16

C- Türk Bayrağı Çekme Hakkı ile İlgili İstisnalar 17

1. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen İstisnalar 17

a) Türk Gemisine Yabancı Bayrak Çekilmesi 17

b) Yabancı Gemiye Türk Bayrağı Çekilmesi 18

2. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’na Göre Bayrak Çekme Hakkı 19

3. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’ndaki İstisna (Mülga) 19

4. “Bağlama Kütüğü” Hükümlerine Göre Türk Bayrağı Çekme Hakkı 20

D- Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kullanılması 20

E- Türk Bayrağı Çekme Hakkının Kaybedilmesi 21

§ 4 – GEMİ SİCİLLERİ 24

I. GENEL OLARAK 24

II. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA DÜZENLENEN SİCİLLER 24

A- Milli Gemi Sicili 24

a) Genel Olarak 24

b) Sicili Tutma Yetkisi, Aleniyet ve Sorumluluk 24

aa- Yetki 24

bb- Sicilin Açıklığı (Aleniyeti) 25

cc- Sorumluluk 25

c) Tescil 26

aa- Tescili Caiz Olan- Olmayan ile Tescili Zorunlu ve İhtiyarî Gemiler 26

bb- Talep Üzerine 27

cc- Tescile davet 28

d) Terkin 28

aa- Talep Üzerine 28

bb- Re’sen Silinme 29

e) Gemi Tasdiknamesi 30

f) Gemi Sicili Kayıtlarının Hukukî Etkisi 30

aa- Kurucu – Bildirici Etki 30

bb- Karineler ve Sicile Güven 31

B- Yapı Hâlindeki Gemilere Özgü Sicil 32

III. ÖZEL YASALARDA DÜZENLENEN GEMİ SİCİLİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 33

A- Türk Uluslararası Gemi Sicili 33

1. Genel Olarak ve Amaç 33

2. TUGS’a Tescil Edilebilecek Gemiler ve Tescile Yetkili Kişiler 34

3. TUGS’a Tescilin Hükümleri 35

a) Bayrak Çekme Hakkı Bakımından 35

b) Diğer Hükümler 36

B- Bağlama Kütüğü ile İlgili 655 sayılı KHK 36

İKİNCİ BÖLÜM

GEMİ MÜLKİYETİ, GEMİ PAYI VE İŞTİRAK PAYININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ İLE GEMİ ÜZERİNDEKİ SINIRLI AYNÎ HAKLAR 

(REHİN VE İNTİFA HAKKI) 

§ 5 – GENEL OLARAK VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 39

I. GENEL OLARAK 39

II. SİCİLE KAYITLI OLAN ve OLMAYAN GEMİLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER 39

III. SİCİLE KAYITLI GEMİLER 42

A- Genel Olarak 42

B- Mülkiyet 42

1. Kazanılması 42

a) Aslen İktisap 42

aa- Sahiplenme (İhraz) 42

bb- Zamanaşımı 43

aaa) Genel Olarak 43

bbb) Olağan 43

ccc) Olağanüstü 45

(i) Genel Koşullar 45

(ii) Tescil Aşaması 47

b) Devren İktisap 48

aa- Genel Olarak 48

(i) 6762 sayılı Eski ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki Durum 48

(ii) Gemi Mülkiyetinin Ticari İşletme Devri-Şirket Birleşmeleri Çerçevesinde Geçişi ve Ticaret Şirketlerine Sermaye Olarak Konulması Durumunda Özel Hükümler 49

(iii) Gemi Üzerinde İyiniyetle Hak Kazanımı 50

bb- Kapsam 51

2. Mülkiyetin Kaybı 51

a) Geminin Zıyaı 51

b) Terk ve Zamanaşımı 52

C- Sicile Kayıtlı Gemi Payları ve İştirak Payları Üzerinde Mülkiyet 52

1. Kazanılması 52

a) Aslen 52

b) Devren 53

aa- Genel Olarak 53

bb- Donatma İştirakinde İştirak Payının Bırakılması 53

2. Zıyaı 54

D- Yapı Hâlinde Bulunan Gemiler ve Yapı Payları Üzerindeki Mülkiyet 54

§ 6 – GEMİ ÜZERİNDEKİ SINIRLI AYNÎ HAKLAR (REHİN VE İNTİFA HAKKI) 57

I. GENEL OLARAK 57

II. REHİN (İPOTEK) 57

A- Genel Olarak 57

B- İpoteğin Tesisi ve Şekil 59

1. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemiler, Gemi Payları ve İştirak Paylarının Rehni 59

2. Sicile Kayıtlı Olan Gemilerin Rehni 59

a) Genel Olarak ve Niteliği 59

b) Kurulması 60

C- İpoteğin Teminat Altına Aldığı Alacak ve İpoteğin Kapsamı 61

1. İpoteğin Teminat Altına Aldığı Alacak 61

2. İpoteğin Kapsamı 62

a) Genel Olarak 62

b) Kapsama Giren Unsurlar 63

aa- Genel Olarak 63

bb- Gemi 63

cc- Kira Bedelleri- Kamulaştırma Bedeli- Gemi Malikinin Geminin Zıyaı veya Hasarından Dolayı Üçüncü Kişilere Karşı Sahip Olduğu Tazminat İstemleri 64

dd- Sigorta Tazminatı 65

D- Gemi İpoteğinde Sıra ve Derece 66

E- İpoteğin Hükümleri 68

1. Alacak Muaccel Olmadan Önce [İpotek Hakkını Tehdit Eden Davranışlara Karşı Önlemler] 68

a) İpotekli Alacaklının Hakları 68

aa- Gemi Maliki Aleyhine 68

bb- Üçüncü Kişi Aleyhine 69

b) Malikin Hakları 69

2. Alacak Muaccel Olduktan Sonra 70

F- İpoteğin Devri, Değiştirilmesi ve Sona Ermesi 71

1. İpoteğin Devri ve Değiştirilmesi 71

2. İpoteğin Sona Ermesi 73

a- Genel Olarak 73

b- İpotekle Gemi Mülkiyetinin Aynı Kişide Birleşmesi 73

c- Tarafların Anlaşması 74

d- Feragat 74

e- Süre 74

f- Mahkeme Kararı 74

G- Türleri 76

1. Akdî-Kanunî İpotek 76

2. Üst Sınır İpoteği 76

3. Birlikte Gemi İpoteği 76

4. Kıymetli Evraka Ait İpotek 77

5. Yabancı Para Üzerinden İpotek 77

6. Sabit Kıymetli İpotek 78

7. Yapı Hâlindeki Gemiler Üzerinde İpotek 78

III. İNTİFA HAKKI 80

A- Genel Olarak 80

B- Uygulanacak Hükümler 80

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DONATAN ve DONATMA İŞTİRAKİ

§ 7 – DONATAN 81

I. GENEL OLARAK ve DONATAN SIFATI 81

A- Genel Olarak 81

B- Gemi İşletme Müteahhidi 82

C- Donatan – Taşıyan Ayırımı 83

D- Donatanın Tacir Sıfatı 84

II. DONATANIN SORUMLULUĞU 84

A- Genel Olarak 84

B- Gemi Adamlarının Kusurlarından Dolayı 85

C- Sorumluluğun Sınırlandırması Olanağı 88

1. Genel Olarak 88

2. 1976 Tarihli Londra Sözleşmesi ve TTK Bakımından Durum 89

a) Sorumluluğu Sınırlama Olanağına Sahip Olan Kişiler 89

b) Sınırlamaya Konu Olabilen Alacaklar 90

c) Sınırlama Kapsamına Girmeyen Alacaklar ve Durumlar 92

aa- Genel Olarak 92

bb- Sınırlamadan Hariç Bırakılmış Olan Alacaklar 92

cc- Sınırlama Hakkını Kaldıran Hareketler 93

d) Sınırlamada Sistem 93

aa- Genel Olarak 93

bb- Genel Sınırlar 94

cc- Yolcuların Alacaklarına Uygulanacak Sınırlar 96

3. Petrol Kirliliği Zararı Hakkında Özel Hükümler 98

§ 8 – DONATMA İŞTİRAKİ 99

I. GENEL OLARAK 99

II. DONATMA İŞTİRAKİNİN YÖNETİMİ 101

A- Genel Olarak 101

B- Masraflar ile Kâr-Zarara Katılım 102

C- İştirak Payının Temlik –Rehni ve Sonuçları 103

III. GEMİ MÜDÜRÜ 104

A- Genel Olarak, Atanması ve Azli 104

B- Görev-Yetkileri, Yetkilerin Sınırlandırılması ve Yükümlülükler 105

1. Yönetim Yetkisi 105

2. Temsil Yetkisi 105

IV. PAYDAŞ DONATANLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU ve YETKİLİ MAHKEME 106

V. DONATMA İŞTİRAKİNİN SONA ERMESİ 107

1. Fesih Kararı 107

2. Paydaş Donatanın Çıkma ve Fesih İstemi 107

3. İflâs 108

4. Diğer 108

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEMİ ADAMLARI (ÖZELLİKLE KAPTAN) 

§ 9 – GEMİ ADAMLARI VE KAPTAN 109

I. GENEL OLARAK 109

II. KAPTAN 109

A- Genel Olarak ve Yetkileri 109

B- Yetkinin Özel Şekli: Temsil Yetkisi 111

1. Gemi Bağlama Limanında İken 111

2. Gemi Bağlama Limanı Dışında İken 111

3. Temsil Yetkisi ile İlgili Diğer Hususlar 112

aa- Ödünç Para - Veresiye Mal – Kredi 112

bb- Kambiyo Taahhüdü 112

cc- Kurtarma Sözleşmesi Yapma 113

dd- Yetkinin Sınırlandırılması, Vekâletsiz İş Görme, Sorumluluk 113

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ

§ 10 – GENEL OLARAK 115

§ 11 – GEMİ KİRASI SÖZLEŞMESİ 116

I. GENEL OLARAK ve TÜRLERİ 116

II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI ve ETKİSİ 117

A- Genel Olarak 117

B- Etkisi 118

III. TARAFLARIN HAK ve BORÇLARI 118

A- Kiralaya Verenin 118

1. Hakları 118

a) Kira Bedeli 118

b) Hapis Hakkı 119

2. Borçları 119

a) Geminin Teslimi 119

b) Giderleri Ödeme 119

B- Kiracının 120

1. Hakları 120

2. Borçları 120

a) Ücret 120

b) TTK m. 1124/1 Kapsamına Girmeyen [Mutad Bakım-Tamir] Gider(leri) 120

c) Geminin İadesi 120

d) Sigorta Yaptırma 121

e) Gemi Adamlarının İstihdamı 121

IV. ZAMANAŞIMI 122

§ 12 – ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ (TIME CHARTER) 122

I. GENEL ÇERÇEVE, HUKUKİ NİTELİKLE İLGİLİ TARTIŞMALAR, ÇIPLAK GEMİ KİRASI SÖZLEŞMESİNDEN FARKLILIKLAR 122

II. TANIM, UNSURLAR, TARAFLAR, HUKUKÎ NİTELİK VE SÖZLEŞMENİN KURULMASI 124

III. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 127

A- Tahsis Edenin 127

1. Borçlar 127

2. Haklar 127

a) Ücret 127

b) Hapis Hakkı 127

B- Tahsis Olunanın Hakları, Borçları ve Sorumluluğu 128

1. Ücret Ödeme 128

2. Giderler 128

3. Gemiyi İade Yükümlülüğü 128

4. Tahsis Olunanın Sorumluluğu 129

IV. ZAMANAŞIMI 129

§ 13 – NAVLUN SÖZLEŞMELERİ (GENEL OLARAK NAVLUN SÖZLEŞMESİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE TARAFLARI) 129

I. NAVLUN SÖZLEŞMESİ KAVRAMI, SÖZLEŞMENİN UNSURLARI ve TÜRLERİ ile SÖZLEŞMEDEKİ İLGİLİ KİŞİLER 129

A- Kavram ve Tanım 129

B- Unsurları 131

1. Eşya (yük) Taşıma Taahhüdü 131

2. Taşımanın Deniz Yoluyla Yapılması 131

3. Eşyanın Gemi ile Taşınması 132

4. Eşyanın (yükün) Taşıyanın Zilyetliğine Girmesi 132

5. Taşımanın Ücret (Navlun) Karşılığında Yapılması 133

C- Taraflar (İlgili Kişiler) 133

1. Genel Olarak 133

2. Taşıyan 134

3. Taşıtan 134

4. Yükleten 136

5. Gönderilen 136

6. Gemi İşletme Müteahhidi 137

D- Navlun Sözleşmesinin Türleri 139

1. Genel Olarak Çarter Sözleşmeleri ve Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 139

2. Kırkambar Sözleşmeleri (Contract of Carriage of Goods) 140

II. NAVLUN (TAŞIMA) SÖZLEŞMESİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 142

III. NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 142

§ 14 – NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN İFASI 143

I. GENEL OLARAK 143

II. GEMİNİN DENİZE-YOLA-YÜKE ELVERİŞLİ OLARAK YOLA ÇIKMASI 143

III. SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN GEMİNİN KULLANILMASI 144

IV. YÜKLEME İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 145

A- Yükleme Yeri 145

B- Yükleme Giderleri 145

C- Yüklenecek Eşya 146

1. Kararlaştırılan Eşya 146

2. Eşya ile İlgili Taşıtan veya Yükletenin Bildirim Yükümlülükleri 147

a) Eşya Hakkında Doğru Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü 147

b) Caiz Olmayan Eşya ve Yükleme Hakkında 148

c) Gizlice Yüklenen Eşya Hakkında 148

d) Tehlikeli Eşya 148

D- Yükleme Süreleri 149

1. Genel Olarak 149

2. Çarter Sözleşmelerinde 149

a) Hazırlık Bildirimi 149

b) Yükleme (Starya) Süresi ve Ücreti 151

aa- İşlemeye Başlaması 151

bb- Sürenin Ne Kadar Olduğu 151

c) Sürastarya Süresi ve Parası 152

aa- Süre 152

bb- Parası 152

d) Hızlandırma Primi 154

e) Yüklemenin Hiç veya Süresinde Yapılmaması 155

aa- Yüklemenin Hiç Yapılmaması 155

bb- Eksik Yükleme 155

f) Birden Çok Yükleten veya Taşıtanın Bulunması 157

aa- Birden Çok Yükleten 157

bb- Birden Çok Taşıtan 157

3. Kırkambar Sözleşmelerinde 158

V. BOŞALTMA 158

VI. ZAMANAŞIMI 158

ALTINCI BÖLÜM

DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ

§ 15 – GENEL OLARAK 159

§ 16 – KONİŞMENTO 159

I. GENEL OLARAK ve TANIM 159

II. TÜRLERİ 161

III. ŞEKLİ ve İÇERİĞİ 162

IV. KONİŞMENTONUN İŞLEVLERİ 163

A- Kıymetli Evrak Niteliği 163

1. Genel Olarak 163

2. Kıymetli Evrak Niteliğinin Sonucu: Eşyanın Yetkili Konişmento Hâmiline Teslimi ile Malları Temsil İşlevi 165

3. Teslim 165

a) Genel Olarak 165

b) Birden Çok Konişmento Hâmilinin Başvurusu ve Yükletenin Talimatı 165

4. Temsil 167

a) Genel Olarak 167

b) Birden Çok Konişmento Hâmilinin Başvurması Durumu 168

aa- Malların Tesliminden Önce 168

bb- Malların Tesliminden Sonra 168

B- Kanıt İşlevi 169

1. Taşıyanla-Taşıtan; Taşıyanla-Gönderilen Arasındaki İlişki 169

2. Taşıyanı İspat 170

3. Eşyanın Genel Olarak Cinsini, İşaretlerini, Koli veya Parça Adedini, Ağırlık ve Miktarını İspat 171

4. Navlunu İspat 172

5. Yükleten Tarafından Verilen Garantiler 173

V. ZAMANAŞIMI 174

§ 17 – DİĞER TAŞIMA SENETLERİ 174

YEDİNCİ BÖLÜM

TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ve HAKLARI

§ 18 – TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 175

I. GENEL OLARAK 175

II. ZAMANSAL AYIRIM: BAŞLANGIÇTAKİ SORUMLULUK- SONRAKİ SORUMLULUK 176

A- Taşıyanın Başlangıçtaki Denize-Yola-Yüke Elverişsizlikten Doğan Sorumluluğu 176

B- Taşıyanın Sefer Başladıktan Sonraki Sorumluluğu 177

1. Genel Olarak ve Özen Derecesi 177

2. Sorumluluğun Koşulları 179

a) Genel Olarak 179

b) Koşullar 179

aa- Eşya Zıya-Hasar Uğramalı veya Geç Teslim Edilmelidir 179

aaa) Zıya – Hasar 179

bbb) Geç Teslim 180

bb- Zıya, Hasar veya Teslimde Gecikmenin, Eşyanın Taşıyanın Hâkimiyetinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelmiş Olması 181

cc- Zarar 183

dd- İlliyet Bağı 183

ee- Taşıyanın Sorumluluğunu Kaldıran Bir Durum Olmaması 183

3. Taşıyanı Sorumluluktan Kurtaran Hâller 183

a) Genel Olarak 183

b) Taşıyanın Zıya-Hasar veya Eşyanın Geç Tesliminin Kendisi veya Adamlarının Kusurundan İleri Gelmediğini Kanıtlaması 184

c) Mutlak ve Muhtemel Sorumsuzluk Hâlleri 185

aa- Mutlak Sorumsuzluk 185

aaa) Geminin Sevki - Başkaca Teknik Yönetiminden ve Yangından Doğan Zararlar [TTK m. 1180] 185

bbb) Denizde Can veya Eşya Kurtarma 187

ccc) Yükletenin Eşyanın Cins veya Miktarını Kasten Yanlış Bildirmesi 188

bb- Muhtemel Sorumsuzluk 188

cc- Sorumluluk Sebeplerinin Birleşmesi 189

III. EŞYA ÜZERİNDE İNCELEME ve BİLDİRİM 191

A- İnceleme 191

B- Bildirim 191

1. Eşyanın Zıyaı veya Hasarı Durumunda 191

2. Geç Teslim Durumunda 192

3. Eşyanın Fiilî Taşıyan Tarafından Teslimi 192

IV. SORUMLULUĞU SINIRLANDIRMA HAKKI VE BU HAKKIN KAYBI 192

A- Genel Olarak ve Sorumluluğun Sınırlandırılması ile İlgili Hükümlerin Uygulama Alanı 192

B- Sorumluluk Sınırları 193

1. Eşyanın Zıyaı/Hasarı Olasılığında 193

a) Genel Olarak ve Sınır 193

b) Zararın Saptanması 195

2. Eşyanın Geç Teslim Edilmesi Olasılığında 196

3. Ortak Hükümler 196

C- Sorumluluğu Sınırlandırma Olanağının Kaybı 196

V. TAŞIYAN ve ADAMLARININ SÖZLEŞME DIŞI SORUMLULUĞU 197

VI. DAVA AÇMA SÜRESİ 198

A- Genel Olarak 198

B- Hak Düşürücü Süre İtirazından Yararlanma Hakkının Kaybedilmesi 199

VII. FİİLÎ TAŞIYAN ve SORUMLULUĞU 199

A- Genel Olarak 199

B- Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu 200

C- Sorumsuzluk Şartları 201

VIII. EMREDİCİ HÜKÜMLER ve UYGULAMA ALANI 202

A- Genel Olarak 202

1. Kural 202

2. Uygulama Alanı ve Kapsamı 203

3. Bu Kayıtların Konulması Durumunda Navlun Sözleşmesi ve Konişmentonun Durumu 204

4. Taşıyanın Sorumluluğunun Genişletilebilmesi 204

B- İstisnalar 204

1. Genel Olarak 204

2. Aksine Kayıt Konulabilecek Hâller 204

a) Canlı Hayvan Taşınması 204

b) Güvertede Yapılan Taşımalar 205

c) Olağan Taşıma İşleri Dışındaki Taşımalar 205

d) Taşıyana, Eşyanın Yüklenmesinden Önce ve Boşaltılmasından Sonra Düşen Yükümlülükler. 206

e) Müşterek Avarya ile İlgili Kayıtlar 206

f) Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 206

3. Borçlar Kanunu’nun Uygulama Alanı 206

§ 19 – TAŞIYANIN HAKLARI 207

I. GENEL OLARAK 207

II. HAKLAR 207

A. Navlun ve Diğer Haklar 207

1. Navlun 207

a) Miktarı 207

b) Muacceliyeti 208

c) Borçlusu 208

d) Eşyanın Zayi Olması Olasılığında Navlunun Durumu 208

2. Navlun Dışında Kalan Prim ve Giderler 209

B. Hapis Hakkı 209

1. Genel Olarak 209

2. Eşyanın Taşıtandan Başkasına (Gönderilene) Teslimi 211

a) Ödeme Yükümü 211

b) Gönderilene Karşı Hapis Hakkının Kullanılması ve Koşulları 212

c) Rücu Hakkı 212

§ 20 – NAVLUN SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 213

I. GENEL OLARAK 213

II. SONA ERME NEDENLERİ 213

A- Sözleşmenin Kendiliğinden Hükümden Düşmesi 213

1. Geminin Zayi Olması 213

a) Genel Olarak 213

b) Yolculuk Başlamadan Önce 214

c) Yolculuk Başladıktan Sonra 214

aa- Genel Olarak ve Mesafe Navlunu 214

bb- Kaptanın Yükümlülükleri 215

2. Eşyanın Zayi Olması 216

a) Yolculuk Başlamadan Önce 216

aa- Eşyanın Sözleşmede Ferden Belirlenmesi 216

bb- Eşyanın Sözleşmede Tür veya Cinsi ile Belirlenmesi 217

b) Yolculuk Başladıktan Sonra 217

aa- Eşyanın Tamamının Zayi Olması 217

bb- Eşyanın Bir Kısmının Zayi Olması 218

B- Sözleşmenin Feshi 218

1. Genel Olarak 218

2. Fesih Hakkı Doğuran Durumlar 218

a) Taşıyan ve Taşıtanın 218

b) Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisine Sahip Olan 

Kişinin 219

3. Fesih Hakkı Doğurmayan Durumlar 220

a) Eşyanın Sadece Bir Kısmına İlişkin Engeller 220

b) Kaptanın Haklı Bir Sebeple Rotadan Sapması 221

c) Geminin Yolculuk Sırasında Tamirinin Gerekmesi 221

d) Diğer Sebeplerin Etkisi 221

4. Fesih Hakkının Kullanılması ve Hüküm ve Sonuçları 222

a) Kullanılması 222

b) Hüküm ve Sonuçları 222

aa- Sözleşme Yolculuk Başlamadan Önce Feshedilmişse 222

bb- Sözleşme Yolculuk Başladıktan Sonra Feshedilmişse 222

C- Taşıtana Tanınan Özel Fesih Hakkı 223

1. Genel Olarak 223

2. Yolculuk Çarteri Sözleşmelerinde 223

3. Kırkambar Sözleşmelerinde 224

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DENİZ YOLU İLE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

§ 21 – GENEL OLARAK YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ, TARAFLAR, HAK VE BORÇLAR, SONA ERME VE HUKUKÎ SONUÇLAR 229

I. GENEL OLARAK 229

II. SÖZLEŞMENİN KURULMASI, TARAFLAR ve KAVRAMLAR 230

A- Yolcu Taşıma Sözleşmesi ve Uygulama Alanı 230

B- İlgili Kişiler ve Kavramlar 231

1. Genel Olarak 231

2. Taşıyan ve Fiilî Taşıyan 231

3. Yolcu 231

4. Bagaj 231

III. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 232

A- Yolcunun 232

1. Yükümlülükler 232

a) Taşıma Hakkını Devredememe 232

b) Kaptanın Talimatına Uyma 232

c) Bagaj Hakkında Doğru Bilgi Verme 232

d) Gemiye Zamanında Gelme 232

e) Bagajın Zıyaı veya Hasara Uğradığının Bildirim 233

2. Haklar 233

B- Taşıyanın 233

1. Yükümlülükler 233

a) Taşıma İşini Sözleşmeye Uygun Şekilde İfa 233

b) Bagaj İçin Ücret İsteyememe 234

c) Ölen Yolcunun Bagajını Koruma 234

d) Zorunlu Sigorta 234

2. Haklar 235

a) Ücret 235

b) Hapis Hakkı 235

IV. TAŞIYANIN SORUMLULUĞU ve SORUMLULUK SINIRLAMALARI 235

A- Genel Olarak 235

B- Yolcunun Ölümü veya Yaralanmasından 237

1. Gemi Kazası Nedeniyle 237

2. Gemi Kazası Dışındaki Bir Nedenle 238

C- Bagajın Zıyaı-Hasarından 238

D- Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu 239

E- Sorumluluğu Sınırlandırma Hakkının Kaybı 240

V. EMREDİCİ HÜKÜMLER ve ZAMANAŞIMI 240

A- Emredici Hükümler 240

B- Zamanaşımı 241

DOKUZUNCU BÖLÜM

DENİZ KAZALARI (MÜŞTEREK AVARYA; ÇATMA ve 

KURTARMA) 

§ 22 – MÜŞTEREK AVARYA 243

I. GENEL İLKELER 243

II. MÜŞTEREK AVARYA HÂLLERİ 245

III. DİSPEÇ 245

§ 23 – ÇATMA 246

I. GENEL OLARAK 246

II. ÇATMA TÜRLERİ 246

A- Kusursuz Çatma 246

B- Kusurlu Çatma 247

1. Bir Taraflı Kusur 247

2. İki Taraflı Kusur 247

a) Eşya Zararı 247

b) Bedensel Zarar 248

C- Kılavuzun Kusuru 248

III. USUL ve ZAMANAŞIMI 248

A- Usul 248

B- Saklı Tutulan Hükümler 249

C- Zamanaşımı 249

IV. ÇATMA OLMADAN ORTAYA ÇIKAN ZARAR 249

§ 24 – KURTARMA 250

I. GENEL OLARAK 250

II. EŞYA KURTARMA 251

A- Sözleşme 251

B- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 251

1. Genel Olarak 251

2. Kurtaranın Hakları 252

a) Ücret 252

b) Faiz 253

c) Rehin Hakkı 253

d) Avans 254

III. İNSAN KURTARMA 254

IV. ZAMANAŞIMI 254

V. UYGULANACAK HÜKÜMLER 255

ONUNCU BÖLÜM

GEMİ ALACAKLISI HAKKI

§ 25 – GEMİ ALACAKLISI HAKKI 257

I. GENEL OLARAK 257

II. GEMİ ALACAKLISI HAKKI VEREN ALACAKLAR 259

III. GEMİ ALACAĞININ VERDİĞİ KANUNİ REHİN HAKKI 261

A- Genel Olarak ve Kapsam 261

B- Temin Ettiği Alacaklar 261

C- Öncelik 261

D- Sıra 262

E- Devir ve İntikal 262

F- Sona Ermesi 263

G- Zamanaşımı 263

ONBİRİNCİ BÖLÜM

DENİZ İCRA HUKUKU

§ 26 – GİRİŞ 265

§ 27 – UYGULANACAK HUKUK 265

§ 28 – TAMAMLAYICI HÜKÜMLER 266

§ 29 – SİSTEMATİK 267

§ 30 – GEMİLER HAKKINDA UYGULANACAK İCRA HUKUKU KURALLARI 268

I. “DENİZ ALACAĞI” HAKKINDAN DOĞAN İHTİYATÎ HACİZ 268

A- Genel Olarak 268

B- İhtiyatî Haczi İsteme Hakkı 270

1. İlke 270

2. İlke 271

3. İlke 272

C- Yetkili Mahkeme 272

1. Genel Olarak 272

2. İhtiyatî Haciz Bakımından 273

a) Dava Açılmadan Önce 273

aa- Genel Olarak 273

b) Dava Açıldıktan Sonra 274

c) İtirazlar ve Değişiklik İstemleri 275

3. Esas Hakkında 275

4. Tenfiz Hakkında 276

5. Haksız İhtiyatî Haciz Sebebiyle Açılacak Tazminat Davası Hakkında 276

D- Alacaklının Delil ve Teminat Göstermesi 277

1. Delil 277

2. Teminat 277

a) Genel Olarak Teminat, Teminatın Artırılması-Azaltılması 277

b) Teminattan Muafiyet 278

E- İhtiyatî Haczin Yapılması 280

1. İhtiyatî Haciz Kararının İcrası ve Hacze Başlama 280

2. Gemiye El Konulması ve Muhafaza Tedbirleri 280

a) Gemi Seferde Değilse (TTK m. 1366) 280

b) Geminin Seferde Olması (TTK m. 1367) 281

3. İhtiyatî Haczin Kapsamı, Geminin İdaresi ve İşletilmesi 282

F- İhtiyatî Haciz Hakkının Kullanılması 282

G- Geminin Serbest Bırakılması 283

1. Geminin Değerinin Depo Edilmesi 283

2. İhtiyatî Haczin Kaldırılması 284

3. Ortak Hükümler 284

H- Yeniden veya Aynı Alacak İçin İhtiyatî Haciz 285

II. İHTİYATÎ HACZİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER 286

III. REHİNLİ ALACAKLARIN TAKİBİ 286

A- Genel Olarak 286

B- Rehin Hakkı ile Teminat Altına Aldığı Hak Arasındaki İlişki (Rehnin Fer’iliği İlkesi) 287

C- Takip Yolları 288

1. İflâs 288

2. Diğer Takip Yolları 288

3. Rehinli Alacaklının Takip Hakkı (Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu) 289

a) Tescilsiz Rehinde (Kanunî Rehin Hakkı Sahipleri) 289

b) Tescilli Rehinde (İpotek Sahipleri) 289

IV. CEBRİ SATIŞ 290

A- Genel Olarak 290

B- Aşamalar 290

1. Haciz 290

2. Paraya Çevirmenin Tâbi Olacağı Rejim 291

3. Satış ve Hazırlıklar 291

a) Artırman İlânı 291

b) Yabancı Sicile Kayıtlı Gemilerin Satışı İçin Hazırlıklar 292

aa- Genel Olarak 292

bb- Usulî İşlemler 292

cc- İlân 293

c) Vaktinden Önce Satış 294

d) Pazarlık Yoluyla Satış 295

e) Satış ve İhalenin Sonucu 296

4. Sıra Cetveli 296

a) Genel İlkeler 296

b) Sıra 298

§ 31 – EŞYA HAKKINDA 301

I. GENEL OLARAK 301

II. HAPİS HAKKI İÇİN DEFTER TUTULMASI 302

III. İLAMLI İCRA 302

IV. İLAMSIZ İCRA 303

KAYNAKÇA 305


Akıncı, Sami: “Gemi Mülkiyeti”, İÜHFM 1958, C. XXIII, S. 1-2. (Anılış: Akıncı, Gemi Mülkiyeti).

Akıncı, Sami: Deniz Ticareti Hukuku Dersleri, Navlun Mukaveleleri, İstanbul 1961 (Anılış: Akıncı, Deniz Ticareti Hukuku).

Aksoy, Sami: “Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü”, Prof. Dr. Fırat ÖZTAN’a Armağan, C. I, Ankara 2010, s. 63-139 (Anılış: Aksoy, Bağlama Kütüğü).

Aksoy, Sami: Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı, İstanbul 2015 (Anılış: Aksoy, Fiili Taşıyıcı).

Arkan, Sabih: “Taşıyıcının Ücret Hakkı”, Fadıl H. Sur’un Anısına Armağan, Ankara 1983 (Anılış: Arkan, Ücret).

Arkan, Sabih: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Açısından Ticarî İşletme Rehni”, (İ.D. Bilkent Üniversitesi Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu), 16 Şubat 2018, Ankara 2018, s. 141-151 (Anılış: Arkan, Sempozyum).

Ataergin, Selim: “Türk Uluslararası Gemi Sicili”, Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003.

Atamer, Kerim: “Taşıyanın, Yükün Zararından Doğan Sorumluluğunda Hak Düşürücü Süre (TTK m. 1067)”, XIII. Yargıtay Kararları ve Ticaret Hukuku Sempozyumu (Ankara, 5-6 Nisan 1996), Ankara 1996 (Anılış: Atamer, TTK m. 1067).

Atamer, Kerim: “TTK m. 867-871 Hükümlerinin Tarihçesi ve Gemi Satım Sözleşmelerine Uygulanması”, Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003 (Anılış: Atamer, TTK m. 867-871).

August, Ray: International Business Law, Second Edition, Text, Cases and Readings, New Jersey 1997.

Aybay, Atilla/Aybay, Aydın/Aybay, Gündüz/Aybay, Rona: Denizciler, İşletmeciler ve Yöneticiler İçin Deniz Hukuku, İstanbul 1998.

Bahtiyar, Mehmet: “Konişmentoda Yüke İlişkin Kayıtlar”, İstBD 1995, C. 69, S. 1-2-3.

Barlas, Nuray: Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar ve Gemi Alacaklısı Hakkının Hukukî Niteliği, İstanbul 2000.

Bozkurt, Tamer: Sigorta Hukuku, B. 12, İstanbul 2021 (Anılış: Bozkurt, Sigorta).

Bozkurt, Tamer: Şirketler Hukuku, B. 13, Ankara 2021 (Anılış: Bozkurt, Şirketler).

Bozkurt, Tamer: Türk Hukukunda ve Uygulamada Tellâllık, Ankara 2007 (Anılış: Bozkurt, Tellallık).

Can, Mertol: “Donatma İştirakinde Tacir Sıfatının Aidiyeti ile Müşterek Donatanlar Hakkında da İflâs Kararının Verilip Verilemeyeceği Meselesi”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, İstanbul 2003 (Anılış: Can, Donatma İştiraki).

Can, Mertol: Deniz Ticareti Hukuku Ders Kitabı, C. I, Ankara 2000 (Anılış: Can, Deniz Ticareti).

Can, Mertol: Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara 2001 (Anılış: Can, Yolcu Taşıma).

Çağa, Barbaros: “Gemi Adamlarının Üçüncü Kişilere Verdikleri Zararlardan Donatanın Sorumluluğu”, Batider 1973, C. VII.

Çağa, Tahir: “Ticaret Kanunumuzun 822. Maddesinin 2. Fıkrasının 2. Bendi Mülga Mıdır?”, VI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (14-15 Nisan 1989), Ankara 1989.

Çağa, Tahir/Kender, Rayegân: Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Sözleşmesi, B. 6, İstanbul 2001 (Anılış: Çağa/Kender, Navlun).

Çağa, Tahir/Kender, Rayegân: Deniz Ticareti Hukuku III, Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları, Zamanaşımı, Deniz Hukukunda Cebrî İcra, B. 3, İstanbul 1997 (Anılış: Çağa/Kender, Gemi Alacaklısı).

D’arcy, Leo/Murray, Carole/Cleave, Barbara: Schmitthof’s Export Trade, The Law and Practice of International Law, London 2000

Demir, İsmail: “Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme’de Yapılan 2012 Değişikliklerinin Değerlendirilmesi”, Batider 2015, C. XXXI, S. 1, s. 109 vd., öz. 153-154. (Anılış: Demir, Deniz Alacakları).

Demir, İsmail: “Yeni Bağlama Kütüğü Rejimi Üzerine Değerlendirmeler”, AÜHFD, 64/1, 2015, s. 103-169 (Anılış: Demir, Bağlama Kütüğü).

Doğanay, İsmail: “Denizde Yolcu Taşıma Mukavelesi”, Yargıtay Dergisi 1976, C. 2, S. 2, s. 126 vd.

Doğrucu, Muhittin: “Navlun Sözleşmesinde Gönderilenin Yükü Teslim Almaması”, Ergon Çetingil/Rayegân Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007.

Franko, Nisim: Hatır Nakliyatı ve Hukukî Mahiyeti, Ankara 1992.

Günay, Barış: “1976 Tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkındaki Sözleşmede Fon Kurulması ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu”, Batider, C. 27, S. 4, Aralık 2011, s. 51-68. (Anılış: Günay, Fon).

Günay, Barış: “Türk, İngiliz ve Amerikan Hukuklarında Gemi Alacaklısı Hakkının Tarihçesi”, Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. I, İstanbul 2007. (Anılış: Günay, Gemi Alacaklısı).

Günel, Mustafa Cahit: “Taşınmaz Rehninin Alacak Bakımından Kapsamı”, Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara 2006.

Hirsch, Ernst: Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku, Ankara 1945.

Ilgın, Sezer: “Alt Navlun Sözleşmeleri ve Konuya İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, DHD 1997, Y.2, S. 2-3, s. 39-75.

Ilgın, Sezer: Alt Navlun Sözleşmeleri ve Üst Taşıyan ile Alt Taşıtanın Birbirlerine Karşı Hukukî Durumları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 1993.

İzveren, Adil: Deniz Ticareti Hukuku, Ankara 1960.

İzveren, Adil/Franko, Nisim/Çalık, Ahmet: Deniz Ticareti Hukuku, Ankara 1994.

Kalpsüz, Turgut: “Gemi Alacaklısı Hakkının Hukukî Mahiyeti”, Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, Ankara 1988

Karayazgan, Ahmet: “Deniz Hukukunda Navlun (Eşya Taşıma Ücreti) Bakımından İlgili Şahıslar”, İstBD 1993, C. 67, S. 4-5-6.

Kender, Rayegân: “Donatanın TTK m. 947’de Düzenlenen Sorumluluğunun Hukukî Mahiyeti”, Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (Anılış: Kender, TTK m. 947).

Kender, Rayegân: “Sürastarya Parasına İlişkin Bazı Sorunlar”, VI. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (14-15 Nisan 1989), Ankara 1989 (Anılış: Kender, Sürastarya).

Kender, Rayegân/Çetingil, Ergon: Deniz Ticareti Hukuku, B. 9, İstanbul 2007 (Anılış: Kender/Çetingil).

Kender, Rayegân/Çetingil, Ergon/Yazıcıoğlu/Emine: Deniz Ticareti Hukuku, Temel Bilgiler, C. I, B. 13, İstanbul 2012 (Anılış: Kender/Çetingil/Yazıcıoğlu).

Kula, Nil: “Türk Ticaret Kanunu İle York Anvers 2016 Kuralları Uyarınca Müşterek Avaryaya Uygulanacak Hükümlerin Değerlendirilmesi Ve Özellikle “Zamanaşımı” Hususu”, SÜHFD, C.27, S.3, 2019, s.727-748.

Kurt, Hayrettin: “Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun Değerlendirilmesi”, AnkBD 2014/2, s. 269-290.

Light, Didem Algantürk: “«York-Anvers Kuralları 2004» Hakkında Genel Bir İnceleme”, AÜHFD 2004, C. VIII, S. 3-4, s. 419-437. (Anılış: Light, York-Anvers-2004).

Light, Didem Algantürk: “TTK Tasarısı’nın Deniz Ticareti Başlıklı Beşinci Kitabı ile Getirilen Düzenlemeler ve Değerlendirmeler”, İst. Tic. Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi, 2006/2, S. 10, s. 123-145 (Anılış: Light, Değerlendirmeler).

Light, Didem Algantürk: “York Anvers Kuralları 2016 (Çeviri)- York Antwerp Rules 2016”, MÜHF - HAD, C. 22, S. 2, s. 205-245 (Anılış: Light, York-Anvers-2016).

Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Özdemir, Saibe-Oktay: Eşya Hukuku, B. 22, İstanbul 2020.

Okay, Sami: Deniz Ticareti Hukuku II, Navlun Mukaveleleri, Denizde Yolcu Taşıma ve Deniz Ödüncü Mukaveleleri, B. 2, İstanbul 1971.

Seven, Vural: 6102 sayılı TTK, Beşinci Kitap-Deniz Ticareti. http://www.taa.gov.tr/dosya/belge/ttkguncelsunumlari/vuralseven/yr-doc-vural-seven-deniz-ticareti.pdf (Erişim: 18.12.2012).

Sirmen, A. Lâle: Eşya Hukuku, B. 8, Ankara 2020.

Sözer, Bülent: Deniz Ticareti Hukuku I (Giriş- Gemi-Donatan ve Navlun Sözleşmeleri, B. 5, İstanbul 2019 (Anılış: Sözer, C. I).

Sözer, Bülent: Deniz Ticareti Hukuku II, (Müşterek Avaryalar, Çatmalar, Kurtarma, Gemi Alacaklısı Hakkı), B. 1, İstanbul 2016(Anılış: Sözer, C. II).

Sözer, Bülent: Deniz Ticareti Hukuku (Gemi-Donatan-Taşıyan ve Deniz Ticareti Hukuku’nda Sorumluluk Rejimi), B. 2, İstanbul 2012 (Anılış: Sözer, 2012).

Şenocak, Kemal/Kahraman, Zafer/Kazancı, İdil Tuncer/Apaydın, Bahar Öcal: Ticarî İşlemlerde Taşınır Rehni, Ankara 2019.

Tangün, Kürşat: Navlun Komisyoncusu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2000.

Taş, Ayşe: Gemi Acente ve Brokerlik İşletmeciliği; Türkiye Uygulamaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir 1994.

Taşdelen, Nihat: “Deniz Yoluyla Yapılan Taşımalarda Taşıyanın Başlangıçtaki Elverişsizlikten Doğan Sorumluluğu,” Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, İstanbul 2003.

Tekil, Fahiman: Deniz Hukuku, B. 6, İstanbul 2001 (Anılış: Tekil, Deniz Hukuku).

Tekil, Fahiman: Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 1973 (Anılış: Tekil, Deniz Ticareti Hukuku).

Tekil, Fahiman: Navlun Mukaveleleri, İstanbul 1973 (Anılış: Tekil, Navlun).

Türk Hukuk Lûgatı, B. 4, Ankara 1998.

Tekinalp, Ünal: “Türk Ticaret Hukuku’nu Ticari İşletme Bağlamında Yeniden Düşünmek”, Batider 2008, C. XXIV, S. 3, s. 5-16.

Türkel, Doğuş Taylan: “Türk İspat Hukuku Açısından Konişmentonun Navlun Sözleşmesini İspat Fonksiyonu Üzerine Bazı Notlar”, Rayegân Kender/Ergon Çetingil’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, İstanbul 2007.

Uluğ, İlknur: “Konişmentonun Kıymetli Evrak Niteliği”, Hüseyin Ülgen’e Armağan, C.I, İstanbul 2007.

Ülgener, Fehmi: “Alt/Üst Taşıma Sözleşmelerinde Navlun Ödenmesi– Konişmento Düzenlenmesi İlgili Bir Mahkeme Kararı, «The Hector»”, DHD 1999, Y. 4, S. 1- 2, s. 93-100 (Anılış: Ülgener, The Hector).

Ülgener, Fehmi: “Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar Bakımından Ticaret Kanunumuzun 1235. maddesinin 7., 8. ve 9. Bentleri Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, İstBD 1987, C. 61, S. 4-5-6 (Anılış: Ülgener, İstBD 1987).

Ülgener, Fehmi: “Gemi Üzerindeki Rehin Hakkı «Gemi Alacaklısı Hakkı»”, Deniz Hukuku Dergisi 1997, Y. 2, S. 4 (Anılış: Ülgener, Gemi Alacaklısı Hakkı).

Ülgener, Fehmi: “Navlun Sözleşmeleri Bakımından Ticaret Kanununda Yeni Bir Düzenleme Gereği”, DHD 1999, Y. 3, S. 1-2 (Anılış: Ülgener, Navlun Sözleşmeleri).

Ülgener, Fehmi: “Starya ve Sürastarya Sürelerinin Hesaplanması”, Deniz Hukuku Dergisi 1997, Y. 2, S. 2-3 (Anılış: Ülgener, Starya).

Ülgener, Fehmi: “Taşıyanın Alacaklarından Dolayı Yük Üzerindeki Kanuni ve Akdi Rehin Hakkı «Lien Klozu»” Deniz Hukuku Dergisi 1997, Y. 2, S. 4 (Anılış: Ülgener, Lien Klozu).

Ülgener, Fehmi: “Yangın Zararları Hakkında Taşıyanın Mutlak Sorumsuzluğu”, İstBD 1987, C. 61, s.1-2-3, s. 96 (Anılış: Ülgener, Yangın Zararları).

Ülgener, Fehmi: “Zaman Çarteri Sözleşmesinde Taşıyanın Taşıtana Karşı Olan Yükümlülükleri”, DHD 1999, Y. 3, S. 3-4, s. 47 (Anılış: Ülgener, DHD 1999).

Ülgener, Fehmi: “Zaman Çarteri Sözleşmesinde Taşıyanın Taşıtana Karşı Olan Yükümlülükleri”, Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000 (Anılış: Ülgener, Tahir Çağa’nın Anısına Armağan).

Ülgener, Fehmi: Çarter Sözleşmeleri I, Genel Hükümler/Sefer Çarteri Sözleşmeleri, İstanbul 2000 (Anılış: Ülgener, Çarter Sözleşmeleri I).

Ünan, Samim: “Navlun Sözleşmesinin Akdinde Temsil İle İlgili Bazı Sorunlar”, DHD 1997, Y. 2, S. 4 (Anılış: Ünan, Temsil).

Üstündağ, Bahar: “Türk Hukukunda Eşya Taşıma Sözleşmesi”, Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006.

Wahl, Albert (Çev. Berker, Kâzım): Deniz Ticareti Hukuku, Ankara 1948.

Yardım, Orhan: “Konişmentoya Sorumluluğu Sınırlayan Hükümler Konulması”, İstBD 1994, C. 68, S. 1-2-3.

Yasan, Mustafa: “Navlun Mukavelelerine Umumî Bir Bakış, Ademi Mesuliyet Şartları ve Tarihçesi”, İstBD 1999, C. 73, S. 1-2-3.

Yazıcıoğlu, Emine: KENDER-ÇETİNGİL Deniz Ticareti Hukuku, B. 16, İstanbul 2020.

Yılmaz, Ejder: Hukuk Sözlüğü, B. 5, Ankara 1996.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.