Deniz Ticareti Hukuku Ders Kitabı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İsmail DEMİR
ISBN: 9786050510539
153,00 TL 180,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İsmail DEMİR
Baskı Tarihi 2021/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 402

Deniz Ticareti Hukuku Ders Kitabı

Prof. Dr. İsmail DEMİR

Bu kitap, bizlerin varlık sebebi olan sevgili öğrencilerimizin Deniz Ticareti Hukuku ders kitabı ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz, tabii olarak her zaman bir ders kitabına ihtiyaç duyarlar. Özellikle dersi kendilerine anlatan hocalarının yazdığı bir kitap, onlar için çok önemlidir.

Öteden beri yazmayı düşündüğüm eser, yaklaşık bir yılı aşan bir zamanda tamamlanabilmiştir. Çalışmamızda Milletlerarası söz-leşmeler dâhil mevzuattaki en son değişiklikler dikkate alınmış, meselelerin kolay anlaşılması için yer yer örnekler verilmiştir. Eserin yazımında basit ve anlaşılır bir dil kullanılmasına özen gösterilmiştir. 

Eserin kaleme alınmasında Türk Dili Kurumu Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu esas alınmıştır. Sözcüklerin anlamları ve yazım şekli, bu Sözlük ve Kılavuza uygun olarak belirlenmiştir. Terim birliği açısından mümkün olduğu ölçüde resmî metinlerde kullanılan terimlerin seçilmesine gayret edilmiştir.İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ i

KISALTMALAR xxvii

BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ

I.   GENEL OLARAK 3

II.   DENİZ TİCARETİ HUKUKU KAVRAMI 4

A. Deniz Ticareti Hukukunun Yerine Dair Görüşler 4

1.  Deniz Hukukunun Bir Kolu Olduğu Görüşü 4

a. Deniz Hukuku Kavramı 4

b. Deniz Kamu Hukuku – Deniz Özel Hukuku 5

aa. Deniz Kamu Hukuku 5

i. Milletlerarası Deniz Hukuku 5

ii. Deniz İdare Hukuku 6

iii. Deniz Ceza Hukuku 6

iv. Deniz Usul ve Takip Hukuku 6

v. Deniz Sosyal Hukuku 7

vi. Deniz Ekonomi Hukuku 7

bb.  Deniz Özel Hukuku 7

i. Genel Olarak 7

ii. Deniz Ticareti Hukuku 8

2. Seyrüsefer Hukukunun Bir Kolu Olduğu Görüşü 8

3. Ticaret Hukukunun Bir Kolu Olduğu Görüşü 8

B. Değerlendirme 9

III.     DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 10

IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN 

ÖZELLİKLERİ 12

A. Kendine Özgü Bir Hukuk Dalı Olması 12

1. Denizdeki Tehlikelerin Büyüklüğü 12

2. Deniz Ticaretine Ayrılan Sermayenin Büyüklüğü 13

3. Deniz Yoluyla Taşıma Tekniğindeki Gelişmeler 13

4. Deniz Kazaları ve Deniz Kirliliğinin Ağır    Sonuçları 14

5. Deniz Ticaretinin Stratejik Bir Öneme Sahip    Olması 15

B. Dinamik ve Hızlı Gelişen Bir Yapıya Sahip Olması 16

C. Milletlerarası Nitelik Taşıması 16

1. Milletlerarası Sözleşmelerin Kabulü 17

2. Hukukun Uyarlanması 17

3. Milletlerarası Örgütlerin Çalışmaları 18

a. Hükümetlerarası Örgütler 18

b. Hükümet Dışı Örgütler 19

V.   DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 21

A. Milletlerarası Sözleşmeler 21

B. Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler 27

1.  Türk Ticaret Kanunu 27

2. Diğer Kanunlar ve Kanun Hükmünde     Kararnameler 28

C. Tüzükler 29

D. Yönetmelikler 30

VI. TÜRK DENİZCİLİK İDARESİ 34

A. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 34

B. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 34

VII.   MESLEK ÖRGÜTLERİ 35

A. Deniz Ticaret Odaları 35

B. Diğer Meslek Örgütleri 35

VIII. KABOTAJ HAKKI 36

A. Genel Olarak 36

B. Kabotaj Hakkının Kapsamı 37

1.  Türk Bayraklı Gemiler 37

2.  Türk Tabiiyetindeki Kişiler 37

a. Gemi ve Su Araçlarıyla Yürütülen Faaliyetler 37

b. Denizcilik Mesleklerine İlişkin Faaliyetler 38

3.  Ticari veya Mesleki Amaç 38

C. İstisnalar 39

1.  Kurtarma Hizmetleri 39

2.  Petrol Arama ve Üretim Faaliyetleri 39

3. Ticari Olmayan veya Spor Amaçlı Su Ürünlerinin  Çıkartılması 39

4. Deniz Turizmi Araçlarının Faaliyetleri 40

D. Tabiiyetin Belirlenmesi 40

E. Kabotaj Hakkının İhlali 41

IX.   DEVLET TEKELİ 42

A. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 42

B. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 43

İKİNCİ BÖLÜM

G E M İ

I.   GEMİNİN TANIMI VE UNSURLARI 47

A. Genel Olarak 47

B. Tanım 48

C. Unsurlar 49

1. Araç 49

2. Suda Hareket Etmeyi Gerektiren Bir Amaca Tahsis Edilmesi 50

3. Yüzme Özelliğinin Olması 51

4. Pek Küçük Olmaması 52

5. Kendiliğinden Hareket Etmesi İmkânına Sahip Olmasının Gerekmemesi 52

II.   GEMİ OLMA NİTELİĞİNİN KAZANILMASI 53

III.     GEMİ OLMA NİTELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ 54

A. Geminin Unsurlarından Birinin Geçici Olarak  Kaybedilmesi 54

B. Gemi Niteliğini Kaybettiren Hâller 54

1. Kurtarılamayacak Şekilde Batma 54

2. Araç Niteliğinin Kaybı veya İmha 55

3. Tamir Kabul Etmez Hâle Gelme 55

4. Devamlı Olarak Suda Hareketi Gerektirmeyen Bir Amaca Tahsis Edilme 56

IV. GEMİNİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE     EKLENTİLERİ 56

A. Asli Unsurlar 57

B. Geminin Bütünleyici Parçaları 57

C. Geminin Eklentileri 59

D. Sair Unsurlar 60

V.   GEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 61

A. Geminin Taşınır Eşyadan Olması 61

B. Geminin Taşınmazlarla İlgili Hükümlere Tabi      Olması........ 62

1. İcra ve İflas Kanunu Hükümleri 62

2. Türk Medeni Kanunu Hükümleri 62

VI.   GEMİNİN TÜRLERİ 63

A. Ticaret Gemileri ve Ticaret Gemisi Olmayan      Gemiler....................................................................... . 64

B. Devlet Gemileri ve Özel Gemiler 65

C. Türk Gemileri ve Yabancı Gemiler 66

D. Deniz Gemileri ve İç Su Gemileri 67

E. Sicile Kayıtlı Gemiler ve Sicile Kayıtlı Olmayan 

Gemiler..... 68

F. Denize Elverişli Gemiler ve Denize Elverişsiz 

Gemiler..... 68

G. Yola Elverişli Gemiler ve Yola Elverişsiz Gemiler 69

H. Yüke Elverişli Gemiler ve Yüke Elverişsiz Gemiler 70

I. Tamir Kabul Etmez Gemiler ve Tamire Değmez 

Gemiler .... 71

İ. Diğer Türdeki Gemiler 72

VII.   GEMİNİN KİMLİĞİ 72

A. Geminin Adı 72

B. Geminin Tanınma İşareti 73

C. IMO Gemi Kimlik Numarası 73

D. Geminin Tonajı 74

E. Geminin Sınıfı 76

1. Kavram................................................................... 76

2. Sınıflandırma Belgesi 77

3. Sınıflandırma Kuruluşlarının Hukuki     Sorumluluğu 78

a. Sözleşmeye Dayanan Sorumluluk 78

b. Sözleşme Dışı Sorumluluk 80

F. Geminin Bağlama Limanı 81

G. Geminin Tabiiyeti 82

1. Genel Olarak 82

2. Türk Ticaret Kanununa Göre Türk Bayrağı Çekme 

Hakkı 83

a. Gerçek Kişilere Ait Gemiler 83

b. Tüzel Kişilere Ait Gemiler 84

aa. Ticaret Şirketleri Dışındaki Tüzel Kişilere Ait Gemiler 84

bb. Ticaret Şirketlerine Ait Gemiler 84

i. Genel Kural 84

ii. Anonim ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere Ait Gemiler 85

c. Donatma İştirakine Ait Gemiler 85

d. Türk Bayrağı Çekme Hakkının İstisnaları 86

aa. Bir Türk Gemisinin Yabancı Bayrak 

       Çekmesi 86

bb. Bir Yabancı Geminin Türk Bayrağı    Çekmesi 87

e. Türk Bayrağı Çekme Hakkının Sona Ermesi 87

f. Türk Bayrağı Çekme Hakkının İspatı ve Kullanılması  88

aa.   Gemi Tasdiknamesi 88

bb.  Bayrak Şahadetnamesi 89

cc. Muafiyet 90

3. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununa Göre Bayrak  Çekme Hakkı 90

4. Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğine Göre Türk  Bayrağı Çekme Hakkı 91

VIII.  GEMİNİN BELGELERİ 92

A. Gemi Tasdiknamesi 92

B. Bayrak Şahadetnamesi 92

C. Denize Elverişlilik Belgesi 92

D. Liman Çıkış Belgesi 93

E. Tonilato Belgesi 93

F. Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 93

G. Emniyet Belgeleri 94

H. Sıhhat Patentası 94

I. Yükleme Sınırı (Fribord) Belgesi 94

İ. Gemiadamı Belgeleri 94

J. Manifesto 95

K. Gemi Jurnali 95

L. Sigorta veya Mali Güvence Belgeleri 96

IX. TÜRK TİCARET KANUNUNUN DENİZ TİCARETİNE  DAİR HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI GEMİLER 97

A. Ticaret Gemileri 97

B. Diğer Gemiler 97

1. Yatlar, Denizci Yetiştirme Gemileri Gibi Sadece 

Gezinti, Spor, Eğitim, Öğretim ve Bilim Amaçlarına Tahsis Edilmiş Gemiler 97

2. Münhasıran Bir Kamu Hizmetine Tahsis Edilen  

Devlet  Gemileriyle Donanmaya Bağlı Harp    Gemileri ve Yardımcı Gemiler 98

3. Yabancı Bir Devlet veya Onun Vatandaşları Adına  Türkiye’de Yapılmakta Olan Gemiler 98

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK GEMİ SİCİLLERİ VE BAĞLAMA KÜTÜĞÜ

I.   GENEL OLARAK 101

II.   MİLLÎ GEMİ SİCİLİ 102

A. Teşkilat 102

B. Yetkili Sicil Müdürlüğü 103

C. Sicile Tescil Edilecek Gemiler 103

1. Tescili Caiz Gemiler 103

2. Tescili Zorunlu Gemiler 105

3. Tescili İsteğe Bağlı Gemiler 105

D. Sicile Tescili Caiz Olmayan Gemiler 106

E. Sicil İşlemleri ve İtiraz 106

1. Tescil 106

a. Geminin Tescili 106

b. Hukuki İlişkilerin Tescili 108

2. Değişiklikler 109

3. Silinme 110

a. Geminin Silinmesi 110

aa. İstem Üzerine Silinme 110

i. Tescili Zorunlu Gemiler 110

ii. Tescili İsteğe Bağlı Olan Gemiler 112

bb.  Resen 112

i. Tescili Caiz Olmayan Bir Geminin Tescil Edilmiş Olması 112

ii. Geminin Kurtarılamayacak Şekilde Batması, Tamir Kabul  Etmez Hâle Gelmesi ve Türk Bayrağı Çekme Hakkını  Kaybettiğinin       Bildirilmemesi 113

iii. Gemi Hakkında Yirmi Yıldan Beri  İşlem Yapılmaması 113

iv. Türk Uluslararası Gemi Siciline        Tescil 114

b. Gemiyle İlgili Muhtelif Kayıtların Silinmesi 114

aa. Maddi Olgularla İlgili Kayıtların      Silinmesi 114

bb. Hukuki İlişkilere İlişkin Kayıtların     Silinmesi 115

4. İtiraz 116

F. Sicil Kayıtlarının Hükümleri 116

1. Sicilin Açıklığı 116

2. Kayıtların Açıklayıcı ve Kurucu Etkisi 117

a. Açıklayıcı Kayıtlar 117

b. Kurucu Kayıtlar 117

3. Sicil Karineleri 118

4. Sicilin Düzeltilmesi, İtiraz ve Şerh 119

a. Sicilin Düzeltilmesi 119

b. İtiraz 120

c. Şerh 121

5. Sicile Güven İlkesi 122

a. Kavram 122

b. Şartları 122

aa. Belirli Ayni Hakların Kazanılması 122

bb.  Belirli Hukuki İşlemlerin Yapılması 123

i. Bir Hukuki İşlem ile Gemi Üzerindeki  

Ayni Hakların İktisabı 123

ii. Sicilde Lehine Bir Hak Tescil Edilmiş   Bir Kişiye Bu Hakkı  Sebebiyle Bir Edimde Bulunulması 125

iii. Sicilde Lehine Bir Hak Tescil Edilmiş Kişinin Üçüncü Bir Kişi ile Sicile Kayıtlı  Bir Hak Üzerinde Bir Tasarruf İşlemi 

Yapması 125

cc. İktisap Edenin İyi Niyetli Olması 125

c. Hükümleri 126

aa. Haklar Bakımından 126

bb. Tasarruf Sınırlandırmaları Bakımından 127

cc. İtirazlar ve Şerhler Bakımından 127

6. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin

Uygulanmaması 128

G. Devletin Sorumluluğu 129

III.      YAPI HÂLİNDEKİ GEMİLERE ÖZGÜ SİCİL 129

A. Mahiyeti ve Önemi 129

B. Yetkili Sicil Müdürlüğü 130

C. Tescil Şartları ve Usulü 130

D. Tescilin Hükümleri 131

E. Sicil İşlemleri 132

1. Tescil 132

2. Değişiklikler 133

3. Silinme 133

IV.   TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 134

A. Amaç ve Kuruluş 134

B. Hukuki Mahiyeti 135

C. Tescil Şartları 136

1. Malike İlişkin Şartlar 136

2. Gemilere İlişkin Şartlar 136

D. Tescil Usulü 138

E. Tescilin Hükümleri 138

1. Türk Bayrağı Çekme 138

2. Yabancı Gemi Adamı Çalıştırma 139

3. Yurt Dışında Sigorta Yaptırılması 140

4. Kayıt ve Yıllık Tonaj Harcı Ödenmesi 141

5. Mali Teşvikler ve İstisnalar 142

F. Sicil İşlemleri 142

G. Geminin Sicilden Silinmesi 143

1. İstem Üzerine 143

2. Resen 144

V.    BAĞLAMA KÜTÜĞÜ 145

A. Amaç ve Kuruluş 145

B. Hukuki Mahiyeti 147

C. Teşkilat 147

D. Kayıt Şartları 148

E. Kayıt Usulü 150

F. Resen Kayıt 151

G. Kaydın Hükümleri 151

1. Bağlama Kütüğünün Açıklığı 151

2. Türk Bayrağı Çekme 151

3. Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesinin        Düzenlenmesi 152

4. Mülkiyetin Devri 152

H. Kütük İşlemleri 153

1. Genel Olarak 153

2. Gemi, Deniz ve İç Su Aracının Silinmesi 153

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GEMİ ÜZERİNDEKİ AYNİ HAKLAR

I.   GENEL OLARAK 157

II.      GEMİ MÜLKİYETİ 158

A. Gemi Mülkiyetinin İktisabı 159

1. Kamu Hukuku Kurallarına Göre İktisap 159

a. Zapt ve Müsadere 159

aa.  Denizde Zapt ve Müsadare Kanununa      Göre 159

bb.  Türk Ceza Kanununa Göre 159

cc.   Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre 160

b. İstimval 160

c. Cebrî İcra 161

2. Özel Hukuk Kurallarına Göre İktisap 161

a. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı ve İştirak Payı 161

b. Sicile Kayıtlı Gemi 162

aa.   Aslen İktisap  162

i. Sahiplenme 162

ii. Olağan Zamanaşımı 163

iii. Olağanüstü Zamanaşımı 163

bb.  Devren İktisap 165

i. Şartları 165

ii. İstisna 167

iii. Devrin Kapsamı 167

c. Sicile Kayıtlı Gemi Payı ve İştirak Payı 168

aa.   Aslen İktisap 168

i. Genel Olarak 168

ii. İştirak Payının Bırakılması 168

bb.  Devren İktisap  169

d. Yapı Hâlinde Bulunan Gemiler ve Yapı Payları 

Üzerindeki Mülkiyet 170

aa. Yapı Siciline Kayıtlı Olmayan Yapılar ve Yapı Payları 170

bb. Yapı Siciline Kayıtlı Yapılar ve Yapı 

Payları 170

B. Gemi Mülkiyetinin Kaybedilmesi 171

1. Kamu Hukuku Kurallarına Göre Kaybetme 171

a. Zapt ve Müsadere 171

b. İstimval 171

c. Cebrî İcra 171

2. Özel Hukuk Kurallarına Göre Kaybetme 171

a. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi, Gemi Payı ve İştirak Payı 171

b. Sicile Kayıtlı Gemi 172

aa. Geminin Zıyaı 172

bb. Terk 172

cc. Zamanaşımı 172

c. Sicile Kayıtlı Gemi Payı ve İştirak Payı 173

d. Yapı Hâlinde Bulunan Gemiler ve Yapı Payları Üzerindeki Mülkiyet 173

III.   GEMİ REHNİ 173

A. Sicile Kayıtlı Olmayan Gemiler 174

1. Kural 174

2. İştirak Payının Rehni 175

3. Gemi Alacaklısı Hakkının Doğması 175

B. Sicile Kayıtlı Gemiler ve Yapılar 175

1. Gemi İpoteği 175

a. Genel Olarak 175

b. Tanımı ve Mahiyeti 177

c. İpoteğin Kurulması 178

aa. İpotek Sözleşmesi 179

bb. Tescil 179

d. İpoteğin Türleri 180

aa. Birlikte Gemi İpoteği 180

bb. Üst Sınır İpoteği 181

cc. Yabancı Para Üzerine İpotek 182

dd. Sabit Kıymetli İpotek 183

ee. Kıymetli Evraka Bağlı Alacak İçin Kurulan İpotek 183

e. İpoteğin Temin Ettiği Alacaklar 184

aa. Anapara 184

bb. Takip Giderleri ve Gecikme Faizi 184

cc. Sözleşme Faizi 184

dd. Zorunlu Masraflar ve Sigorta Primi 185

f. İpoteğin Kapsamı 185

aa. Gemi 186

bb. Kira Bedeli 186

cc. Kamulaştırma Bedeli 187

dd. Tazminat Alacakları 187

ee. Sigorta Tazminatı 187

i. Genel Olarak 187

ii. Sigorta Tazminatının Gemi Malikine Ödenmesi 188

g. İpotekli Alacaklının Sigorta Güvencesini Sürdürme İmkânı 190

h. Sigortacının Tazminat Borcundan Kurtulması 191

ı. Gemi İpoteğinin Sigortacıya İntikali 192

i. İpoteğin Derecesi 193

j. İpoteğin Değiştirilmesi 194

aa. İpoteğin Derecesinin Değiştirilmesi 194

bb. İpoteğin İçeriğinin Değiştirilmesi 195

cc. İpoteğin Teminat Altına Aldığı Alacağın Değiştirilmesi 195

k. İpoteğin Devri 195

l. İpoteğin Hükümleri 196

aa. Alacağın Muaccel Olmasından Önce 196

i. İpoteğin Sağladığı Teminatın Tehlikeye Düşmesi 196

ii. İpoteğin Sağladığı Teminatın Tehlikeye Düşme İhtimali 197

iii. Malikin İpotekli Alacaklıya Karşı İleri Sürebileceği Def’iler 198

iv. Malikin İpotekli Alacaklıya Bildirimde Bulunması 198

bb. Alacağın Muaccel Olmasından Sonra…...199

i. Alacaklının İpoteğin Paraya 

Çevrilmesini İstemesi 199

ii. Gemi Malikinin Borcu Ödeme 

Hakkı....................................................199

m. İpoteğin Sona Ermesi 200

aa. Alacağın Sona Ermesi 200

bb. Alacaklı ve Malik Sıfatlarının Aynı Kişide Birleşmesi 200

cc. İpotekli Alacaklı ve Malikin Anlaşması 200

dd. Alacaklının Feragati 200

ee. İpoteğin Süresinin Dolması 201

ff. Alacaklının Gemi Malikine Karşı Sahip Olduğu İstem  Hakkının Zamanaşımına Uğraması 201

gg. Mahkeme Kararı 201

i. Gemi Siciline Son Kayıt Tarihinden İtibaren On Yıllık Sürenin Geçmesi.... 201

ii. Gemi Siciline Son Kayıt Tarihinden İtibaren On Yıllık Sürenin 

Geçmemesi 202

hh. Geminin Müsadere Edilmesi 202

ıı. Cebrî İcra 203

ii. Geminin Sicilden Silinmesi 203

2. Yapı İpoteği 203

a. Konusu 203

b. Kuruluşu 203

c. Kapsamı 204

d. Yapının Tamamlanması 204

e. Uygulanacak Hükümler 205

3. Tersane Sahibinin İpotek Hakkı 205

a. Hukuki Mahiyeti 205

b. Şartları 206

aa. Tersane Sahibinin Geminin Yapımı ve Onarımından Doğan Bir Alacağı Mevcut Olmalıdır 206

bb. Tersane Sahibi İşi Kısmen veya Tamamen Yapmış Olmalıdır 207

cc. Alacak Malik Tarafından Kabul Edilmiş  veya Mahkeme Kararına Bağlanmış Olmalıdır 207

dd. Malik Alacaklıya Yeterli Güvence Göstermemiş Olmalıdır 208

ee. Üç Ay İçinde İstemde Bulunulmalıdır 208

c. Tescil 208

d. Sırası 209

e. Önceliği 209

C. Gemi Alacaklısı Hakkı 210

1. Genel Olarak 210

2. Kavram 211

3. Gemi Alacakları 213

a. Gemi Adamları Hakları 213

b. Can Kaybı veya Diğer Bedensel Zararlar 214

c. Kurtarma Ücreti 214

d. Geçiş, Karantina ve Kılavuzluk Ücretleri 214

e. Geminin İşletilmesinin Sebep Olduğu Maddi 

Zıya veya  Hasarlar 215

f.    Müşterek Avarya Garame Payı Alacakları 215

4.     Gemi Alacaklısı Hakkı Vermeyen Alacaklar 216

5.     Kapsamı 217

6.     Temin Ettiği Alacaklar 218

7.     Önceliği 218

8.     Sırası 219

9.     Düşmesi 220

a. Müşterek Avarya Garame Payı Alacağı 

Dışındaki Gemi  Alacakları 220

b. Müşterek Avarya Garame Payı 

Alacağı 221

10.  Zamanaşımı 222

IV.    İNTİFA HAKKI 223

A. Kurulması 223

B. Taşınmazlara Dair Hükümlerin Uygulanması ...…...224

BEŞİNCİ BÖLÜM

DONATAN, GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ VE  DONATMA İŞTİRAKİ

I.    DONATAN 227

II.    GEMİ İŞLETME MÜTEAHHİDİ 228

A. Kavram 228

B. Hukuki Durumu 229

1. İç İlişki 229

2. Dış İlişki 229

III.     DONATMA İŞTİRAKİ 231

A. Kavram 231

B. Kurulması 233

C. İştirak Payı 233

D. İştirakin Yönetim ve Temsili 234

E. Gemi Müdürü 234

1. Atanması ve Görevden Alınması 234

2. Temsil Yetkisi 235

3. Yönetim Yetkisi 235

4. Yükümlülükleri 236

F. Paydaş Donatanların Hakları ve Borçları 236

1. İştirak Payı Üzerinde Tasarruf 236

2. İştirakten Ayrılma 237

3. Kazanca ve Zarara Katılma 238

4. Giderlere Katılma 238

5. İştirakin Borçlarından Sorumluluk 239

G. İştirakin Sona Ermesi 240

1. Sona Erme Sebepleri 240

a. Geminin Zayi Olması 240

b. Gemi Paylarının Bir Kişinin Elinde 

Birleşmesi 240

c. Geminin Suda Menfaat Sağlama Amacıyla Kullanılmasından Vazgeçilmesi 240

d. İştirakin İflası 241

e. Fesih Kararı 241

f. Haklı Sebeple Fesih 241

2. Tasfiye 241

IV.    DONATANIN SORUMLULUĞU 242

A. Gemi Adamları ve Kılavuzların Fiillerinden 

Sorumluluk 242

1. Sorumluluğun Şartları 242

a. Gemi Adamı veya Kılavuzun Hukuka Aykırı    Bir Fiili Zarara Yol Açmalıdır 242

b. Gemi Adamı veya Kılavuz Görevini Yerine Getirirken Bir  Zarara Yol Açmalıdır 244

c. Üçüncü Bir Kişi Zarar Görmüş Olmalıdır . 245

d. Gemi Adamı veya Kılavuz Kusurlu 

Olmalıdır 245

e. Gemi Adamı veya Kılavuzun Fiili ile Zarar  Arasında Uygun Nedensellik Bağı     Bulunmalıdır 245

2. Yükle İlgililere Karşı Sorumluluk 245

3. Yolculara Karşı Sorumluluk 246

4. Sorumluluğun Mahiyeti 246

B. Donatanın Adam Çalıştıran Olarak Sorumluluğu 247

C. Sorumluluğun Sınırlandırılması 248

ALTINCI BÖLÜM

KAPTAN

I.    GENEL OLARAK 253

II.    KAPTANIN GÖREVLERİ 254

A. Borda Evrakını Gemide Bulundurma 254

B. Geminin Denize ve Yola Elverişli Olmasına Dikkat 

Etme 254

C. Geminin Yüklemeye ve Boşaltmaya Elverişli 

Olmasına Dikkat Etme 255

D. Yabancı Mevzuata Uyma 255

E. Yola Çıkma 255

F. Gemide Hazır Bulunma 256

G. Gemi Jurnalinin Tutulmasını Gözetme 256

H. Deniz Raporu Düzenlenmesini İsteme 256

III.    KAPTANIN KANUNİ TEMSİL YETKİSİ 257

A. Donatanı Temsil Yetkisi 258

1. Genel Olarak 258

2. Gemi Bağlama Limanında İken 258

3. Gemi Bağlama Limanı Dışında İken 258

a. Kural 258

b. Kredi İşlemleri 259

c. Kambiyo Taahhüdünde Bulunma 259

4. Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya 

Sınırlandırılması 259

5. Kaptanın Vekâletsiz İş Görmesi 260

B. Taşıyanı Temsil Yetkisi 260

C. Yükle İlgilileri Temsil Yetkisi 260

1. Yükle İlgililerin Menfaatlerini Koruma 

Yükümlülüğü 260

2. Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisi 261

IV.   KAPTANIN SORUMLULUĞU 262YEDİNCİ BÖLÜM

DENİZ TİCARETİ  SÖZLEŞMELERİ

I.   GENEL OLARAK 267

II.   GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ 267

A. Genel Olarak 267

B. Tanım 268

C. Türleri 269

1. Çıplak Gemi Kira Sözleşmesi 269

2. Donatılmış Gemi Kira Sözleşmesi 269

D. Kurulması 271

E. Alt Gemi Kira Sözleşmesi 271

F. Gemi Siciline Şerh 272

G. Kiraya Verenin Borçları 273

1. Gemiyi Teslim Etmek 273

2. Geminin Ayıplarından Doğan İstemleri     Karşılamak 274

3. Gemiye İlişkin Vergi ve Benzeri Mali Yükümlülükler ile Yan Giderlere Katlanmak 274

4. Donatılmış Gemi Kiralarında Gemi Adamlarının  Çalıştırılmasından Kaynaklanan Borç ve Yükümlülüklere Katlanmak 274

H. Kiracının Borçları 275

1. Gemiyi Teslim Almak 275

2. Kira Bedelini Ödemek 275

3. Gemiyi Sözleşmeye Uygun ve Özenle        Kullanmak 276

4. Geminin Olağan Bakım ve İşletme Giderlerini Karşılamak 276

5. Geminin Kullanılmasından Kaynaklanan İstemleri  Karşılamak 276

6. Sigorta Yaptırmak 277

7. Gemiyi, Malzeme ve Teçhizatı İade Etmek 277

I. Zamanaşımı 278

III.    ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ 278

A. Tanımı 278

B. Kurulması 279

C. Hukuki Mahiyeti 279

D. Tahsis Edenin Borçları 281

1. Gemiyi Donatmak ve Teknik Yönetimi      Üstlenmek 281

2. Geminin Ticari Yönetimini Tahsis Olunana

Bırakmak 282

E. Tahsis Olunanın Borçları 282

1. Geminin Ticari Yönetimini Devralmak 282

2. Tahsis Edenin Zararını Tazmin Etmek …...……..283

3. Giderleri Ödemek 283

4. Tahsis Ücretini Ödemek 283

5. Gemiyi İade Etmek 284

F. Zamanaşımı 284

IV.    NAVLUN SÖZLEŞMESİ 285

A. Genel Olarak 285

B. Tanımı 286

C. Unsurları 286

1. Eşya Taşımanın Üstlenilmesi 286

2. Taşımanın Denizde Yapılması 287

3. Taşımanın Navlun Karşılığında Yapılması 288

D. Kurulması 288

E. Sözleşmenin Tarafları ve Yükle İlgili Kişiler 289

1. Taşıyan 289

2. Taşıtan 289

3. Fiilî Taşıyan 289

4. Yükleten 290

5. Gönderilen 291

F. Hukuki Mahiyeti 291

G. Türleri 292

1. Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 292

2. Kırkambar Sözleşmesi 293

3. Asıl Navlun Sözleşmesi – Alt Navlun        Sözleşmesi 294

H. Sözleşmenin Yerine Getirilmesi 295

1. Yolculuğa Hazırlık 295

a. Taşımayı Yapacak Gemi 295

b. Geminin Denize, Yola ve Yüke Elverişli

Olması 296

c. Geminin Yükleme Limanına Getirilmesi 297

2. Yükleme 298

a. Yükleme Yeri 298

b. Yükleme Giderleri 298

c. Yüklenecek Eşya 299

aa. Başka Eşya Yüklenmesi 299

bb. Taşıyana Doğru Bildirimde Bulunulması 300

cc. Belgelerin Verilmesi 301

d. Eşyanın Başka Gemiye Yüklenmemesi ve Aktarılmaması 302

e. Eşyanın Güverteye Konmaması 302

f. Bekleme Süreleri 303

aa. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri 303

i. Yükleme (Starya) Süresi 303

ii. Sürastarya Süresi 305

iii. Bekleme Sürelerinin Hesaplanması 306

iv. Hızlandırma Primi 307

v. Yolculuk Başlamadan Önce Sözleşmenin Feshi 308

vi. Yüklemenin Hiç Yapılmaması veya  Eksik Yapılması 308

bb. Kırkambar Sözleşmeleri 310

3. Yolculuk 310

4. Boşaltma 311

a. Boşaltma Yeri 311

b. Boşaltma Giderleri 311

c. Bekleme Süreleri 311

aa. Yolculuk Çarteri Sözleşmeleri 311

i. Boşaltma Süresi (Starya) 312

ii. Sürastarya Süresi 313

iii. Bekleme Sürelerinin Hesaplanması 314

iv. Hızlandırma Primi 315

v. Boşaltmanın Hiç Yapılmaması veya Süresinde Yapılmaması 315

vi. Kısmi Çarter Sözleşmeleri 316

bb. Kırkambar Sözleşmeleri 316

5. Teslim 316

I. Denizde Taşıma Senetleri 316

1. Konişmento 316

a. Tanımı 316

b. Hukuki Mahiyeti 317

c. Türleri 317

aa. Tesellüm Konişmentosu 317

bb. Yükleme Konişmentosu 318

d. Düzenlenmesi 318

e. İçeriği 320

aa. Eşyanın Cinsi, İşaretleri ve Miktarı 320

bb. Eşyanın Haricen Belli Olan Hâl ve     Durumu 320

cc. Taşıyanın Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı ve İşletme  Merkezi 320

dd. Kaptanın Adı ve Soyadı 321

ee. Geminin Adı ve Tabiiyeti 321

ff. Yükletenin Adı ve Soyadı veya Ticaret 

Unvanı 321

gg. Gönderilenin Adı ve Soyadı veya Ticaret 

Unvanı 321

hh. Yükleme Limanı ve Taşıyanın Eşyayı Yükleme Limanında  Teslim Aldığı 

Tarih 322

ıı. Boşaltma Limanı veya Buna İlişkin 

Talimat Alınacak Yer 322

ii. Düzenleme Yeri ve Tarihi 322

jj. Taşıyan veya Temsilcisinin İmzası 322

kk. Navlunun Gönderilen Tarafından Ödeneceğine Dair Kayıtlar ve Ödenecekse Miktarı 323

ll. Eşyanın Boşaltma Limanında Teslim Olunacağı Tarih ve Süre 323

mm.Sorumluluk Sınırlarını Genişleten Şartlar 323

nn. Diğer kayıtlar 323

f. İşlevleri 324

aa. Taşıyanı Belirleme 324

bb. Hukuki İlişkiyi Belirleme 325

cc. Eşyayı İspat 326

dd. Eşyayı Temsil 329

ee. Eşyanın Meşru Hamile Teslimi 330

2. Deniz Yük Senedi 332

İ. Taşıyanın Sorumluluğu 333

1. Genel Olarak 333

2. Taşıyanın Sorumluluğuna İlişkin Düzenlemeler 333

a. Milletlerarası Sözleşme Hükümleri 333

aa. Lahey Kuralları 333

bb. Visby Kuralları 334

cc. Özel Çekme Hakkı Protokolü 335

dd. Hamburg Kuralları 335

ee. Rotterdam Kuralları 337

b. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri 337

3. Sorumluluk Hâlleri 337

a. Eşyanın Zıyaı veya Hasarı ya da Geç Tesliminden  Sorumluluk 338

aa. Sorumluluğun Şartları 338

i. Taşıyan Özen Borcuna Aykırı 

Davranmalıdır 338

ii. Eşya Zayi Olmalı veya Hasara Uğramalı ya da Geç Teslim Edilmiş Olmalıdır 338

iii. Eşyanın Zıyaı, Hasarı ve Geç Teslimi Eşya Taşıyanın  Hâkimiyetinde İken Meydana Gelmelidir 340

iv. Taşıyan Kusurlu Olmalıdır 340

bb. Mutlak Sorumsuzluk Hâlleri 342

i. Teknik Kusur 342

ii. Yangın 344

iii. Kurtarma 345

iv. Yükletenin Eşyanın Cinsini veya  Değerini Kasten Gerçeğe  Aykırı Bildirmesi 345

cc. Muhtemel Sorumsuzluk Hâlleri 346

b. Geminin Başlangıçta Denize, Yola ve Yüke 

Elverişli  Olmamasından Sorumluluk 347

4.     Eşyanın İncelenmesi 348

5.     Zararın Bildirilmesi 349

6. İnceleme ve Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 350

7.     Fiilî Taşıyanın Sorumluluğu 351

a. Genel Olarak 351

b. Sorumluluk Esasları 351

c. Sorumsuzluk Anlaşması 353

8.     Sorumluluğun Sınırlandırılması 354

a. Sorumluluğun Sınırlandırılması Hakkının

Kullanılması 354

aa.   Eşyanın Zıyaı ve Hasarı Durumunda 354

bb.  Eşyanın Geç Teslimi Durumunda 356

cc. Eşyanın Zıya ve Hasarı ile Geç Teslimin Birlikte Olması  Durumunda 356

b. Sorumluluğu Sınırlandırma Hakkının Kaybı 356

9.     Sözleşme Dışı İstemlerde Uygulama 357

10.  Dava Açma Süreleri 358

a. Hak Düşürücü Süre 358

b. Zamanaşımı Süresi 359

11.  Emredici Hükümler ve İstisnaları 359

a. Emredici Hükümler 359

b. İstisnalar 360

aa.   Canlı Hayvan Taşıması 361

bb.  Eşyanın Güvertede Taşınması 361

cc. Mutat Ticari Taşıma İşlerinden Olmayan Taşımalar 361

dd. Taşıyanın Eşyanın Yüklenmesinden 

Önce ve Boşaltılmasından Sonraki Yükümlülükleri 362

ee. Konişmentoya Müşterek Avaryaya İlişkin Konulan Kayıtlar 362

ff.   Yolculuk Çarteri Sözleşmesi 362

J. Taşıyanın Hakları 362

1.    Navlunu İsteme Hakkı 363

a. Navlunun Belirlenmesi 363

b. Navlunun Borçlusu 364

c. Navlunun Ödenmesi 365

d. Eşyanın Zayi Olmasının Navluna Etkisi 365

2.    Hapis Hakkı 366

V. DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA 

SÖZLEŞMESİ 367

A. Genel Olarak 367

B. Tanımı 368

C. Unsurları 369

1. Yolcunun veya Yolcu ve Bagajının Taşınmasının Taahhüt Edilmesi 369

2.  Taşımanın Deniz Yoluyla Yapılması 369

3.  Ücretin Zorunlu Bir Unsur Olmaması 369

D. Kurulması 370

E. Sözleşmenin Tarafları ve İlgili Kişiler 370

1. Taşıyan 370

2. Fiilî Taşıyan 371

3. Yolcu 372

F. Bagaj 372

1. Kavram 372

2. Kabin Bagajı 373

3. Kabin Bagajı Dışındaki Bagaj 373

4. Değerli Eşya 374

G. Hukuki Mahiyeti 374

H. Taşıyanın Borçları 375

1. Yolcuyu Sağ ve Salim Taşımak 375

2. Yolcu Bagajını Emniyetle Taşımak ve Teslim 

Etmek 376

3. Sorumluluk Sigortası Yaptırmak 377

4. Taşımayı Süresinde Tamamlamak 377

5. Diğer Edimleri Yerine Getirmek 378

I. Yolcunun Borç ve Yükümlülükleri 378

1. Taşıma Ücretini Ödemek 378

2. Gemiye Zamanında Gelmek 379

3. Bagaj Hakkında Doğru Bilgi Vermek 379

4. Gemi Düzenine Uymak 380

İ. Taşıyanın Sorumluluğu 380

1. Genel Olarak 380

2. Gemi Kazasından Sorumluluk 382

a. Gemi Kazası Kavramı 382

b. Yolcunun Ölümü veya Yaralanması 383

c. Bagajın Zayi Olması veya Hasarı 384

d. Değerli Eşyanın Zayi Olması veya Hasarı 385

3.  Gemi Kazası Dışındaki Olaylardan Sorumluluk 386

a. Gemi Kazası Dışındaki Olaylar 386

b. Yolcunun Ölümü veya Yaralanması 386

c. Bagajın Zayi Olması veya Hasarı 386

d. Değerli Eşyanın Zayi Olması veya Hasarı 387

4. Taşımanın Fiilî Taşıyan Tarafından 

Gerçekleştirilmesi 387

5. Birlikte Kusur 388

6. İstemlerin Birleşmesi 388

7. Sorumluluğu Sınırlandırma Hakkının Kaybı 389

J. Zamanaşımı 390

K. Emredici Hükümler 390

KAYNAKÇA 393 


Adıgüzel, B. : Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2013, C. LXXI, S. 2, s. 3 vd.

Akan, P. : Deniz Hukuku’nda Geminin Enkaz Hâline Gelmesinin Hukukî Niteliği ve Sonuçları, İstanbul 2005.

Akıncı, S. : Türk Hukukunda Gemi İpoteği, Ankara 1958.

Akkayan Yıldırım, A. : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Kusursuz Sorumluluğun Özel Bir Türü Olarak Tehlike Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2012, C. LXX, S. 1, s. 203 vd.

Aksoy, S. : Taşıma Hukuku Mevzuatı, Hava – Kara – Deniz – Demiryolu,   B. 1, Ankara 2012.

Aksoy, S. : Taşıma Hukukunda Fiili Taşıyıcı, İstanbul 2015.

Aksoy, S. : Türk Deniz Hukukunda Yeni Bir Düzenleme: Bağlama Kütüğü, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, C. I, Ankara 2010, s. 63 vd.

Akyol, Ş. : Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 2008.

Algantürk Light, D. : Yolcuların ve Bagajların Deniz Yolu İle Taşınması Hakkında 1974 Atina Konvansiyonuna 2002 Protokolü İle Getirilen Temel Değişiklikler, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi 2003, C. VII, S. 1 – 2, s. 581 vd.

Algantürk Light, D. : Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği Hakkında Değerlendirmeler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2009, Y. 8, S. 16, s. 49 vd.

Altop, A. : Bağlama Kütüğü ile İlgili Yasal Düzenlemenin Getirdiği Bazı Sorunlar, Deniz Hukuku Dergisi 2005, Y. 10, S. 1, s. 1 vd.

Arkan, S. : Ticarî İşletme Hukuku, B. 25, Ankara 2019.

Atamer, K. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Deniz Hukukunda Cebrî İcra, İstanbul 2006.

Atamer, K. : Gemi ve Uçak İpoteğinin Hukuksal Temelleri, İstanbul 2012.

Atamer, K. : Deniz Ticareti Hukuku, C. I, İstanbul 2017.

Atamer, K. : Deniz Ticareti Hukuku, C. II, Gemilerin Eşya Hukuku, İstanbul 2018.

Atamer, K. : Deniz Ticareti Hukuku, Deniz İcra Hukuku, C. IV, B. 2, İstanbul 2019.

Atamer, K. : 1924 Brüksel Sözleşmesi Hükümleri Türk Ticaret Kanunu’na Aynen Alındı mı?, Gündüz Aybay Armağanı, İstanbul 2004, s. 179 vd.

Atamer, K. : 2002 Atina Sözleşmesi’nde ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2008, C. XXIV, S. 3, s. 103 vd.

Atamer, K. : Bağlama Kütüğü: Yasama Amacı, Uygulama Alanı ve Özel Hukuk Kurallarına Etkisi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2009, C. XXV, S. 4, s. 297 vd.

Atamer, K. / Süzel, C. : Yeni Deniz Ticareti Hukuku’nun Kaynakları, C. I, B. 1, İstanbul 2013.

Ataol, H. : Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlandırılmasına İlişkin 1976 Londra Konvansiyonu’nda Öngörülen Sınırlı Sorumluluğun Kapsamı, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 57 vd.

Aybay, G. : Deniz Hukuku, İstanbul 1998.

Aybay, G. : Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ve Yönetmeliği Hakkında, Deniz Hukuku Dergisi 1999, C. IV, S. 3 – 4, s. 61 vd.

Barlas, N. : Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar ve Gemi Alacaklısı Hakkının Hukuki Niteliği, İstanbul 2000.

Barlas, N. : Yeni Medeni Kanunun Ayni Teminatlara İlişkin Düzenlemeleri, Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 569 vd.

Baughen, S. : Shipping Law, 4th ed., New York – Oxon 2009.

Bayamlıoğlu, E. : 1976 Deniz Alacaklılarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasına Dair Konvansiyon Üzerine Notlar, Deniz Hukuku Dergisi 1999, Y. 4, S. 1 – 2, s. 129 vd.

Baysal, B. : Zarar Görenin Kusuru (Müterafik Kusur), B. 1, İstanbul 2012.

Baysal, B. : Yapı Alacaklısı İpoteğine İlişkin Başlıca Hukuksal Sorunlar, Prof. Dr. Özer SELİÇİ’ye Armağan, Ankara 2006, s. 149 vd.

Bozer, A. / Göle, C. : Kıymetli Evrak Hukuku, B. 8, Ankara 2018.

Bozkurt, B. : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Doğrultusunda Hazırlık İhbarı, Bekleme Süreleri ve Limanda Olsun Olmasın (WIPON) / Rıhtımda Olsun Olmasın (WIBON) Kaydının Değerlendirilmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2016, C. XXXII, S. 2, s. 177 vd.

Can, M. : Deniz Taşıyanının Yolcuların Bagajının Zıyaından veya Hasarından Doğan Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1991.

Can, M. : Türk Hukukunda ve Milletlerarası Hukukta Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Ankara 2001.

Can, M. : Deniz Ticareti Hukuku, C. I, B. 2, Ankara 2003.

Chen, X. : Limitation of Liability for Maritime Claims, Hague 2001.

Cicim, İ. U. : Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesi, Hukuk Araştırmaları Dergisi 2012, C. 18, S. 2, s. 525 vd.

Cumalıoğlu, E. : Kırkambar Sözleşmesi, Ankara 2011.

Çağa, T. : Deniz Ticareti Hukuku, Giriş – Gemi – Donatan ve Kaptan, C. I, B. 7, İstanbul 1984.

Çağa, T. : Türkiye’de Deniz Kabotaj Tekeli, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1975, C. XLI, S. 3 - 4, s. 197 vd.

Çağa, T. / Kender, R. : Deniz Ticareti Hukuku, C. II, Navlun Sözleşmesi, B. 10, İstanbul 2010.

Çağa, T. / Kender, R. : Deniz Ticareti Hukuku, C. III, Gemi ve Yük Alacaklısı Hakları, Zamanaşımı, Deniz Hukukunda Cebrî İcra, B. 4, İstanbul 2005. 

Çakalır, Y. : Römorkaj Sözleşmesi, Ankara 1985.

Çetiner, B. : Hapis Hakkı, İstanbul 2010.

Çetingil, E. : Türk Hukukunda Deniz Yoluyla Yolcu ve Bagaj Taşıma Sözleşmesi ve Sigorta, Sorumluluk ve Sigorta Hukuku Bakımından İkinci Taşımacılık Sempozyumu (24 – 25 Ocak 1985, Maçka – İstanbul), Ankara, 1985, s. 129 vd.

Çetingil, E. : Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğun Sınırlanmasına Dair 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmenin Uygulama Alanı, Deniz Hukuku Dergisi 1998, Y. 3, S. 1 – 2, s. 3 vd.

Çetingil, E. / Kender, R. / Ünan, S. / Yazıcıoğlu, E. : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler, Deniz Hukuku Dergisi 2006, Özel Sayı, s. 1 vd.

Damar, D. : Wilful Misconduct in International Transport Law, Heidelberg 2011.

Damar, D. : Milletlerarası Taşıma Hukukunda “Wilful Misconduct” Kavramının Tarihçesi ve Tercümesi, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni 2004, Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, C. 24,   S. 1 – 2, s. 379 vd.

Damar, D. : Compulsory Insurance in International Maritime Conventions, Journal of International Maritime Law 2009, Vol. 15, I. 2, s. 151 vd.

Damar, D. : Carrier’s Liability for Passengers, Baggage and Cargo, Transport Law in Turkey, 2nd ed., Alphen aan den Rijn 2016, s. 115 vd.

Davies, M. : Bareboat Charters, 2nd ed., London 2005.

Davies, M. / Dickey, A. : Shipping Law, 3th ed., Sydney 2004.

Değirmenci, N. K. : Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlandırma Fonu, İstanbul 2015.

Değirmenci, N. K. : Taşıyanın “Fiilî Taşıyanın Hata ve İhmallerinden” Doğan Sorumluluğu İle Yararlanabileceği Sorumsuzluk Şartı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2015, C. LXXIII, S. 1, s. 389 vd.

Demir, İ. : Nairobi Sözleşmesi Çerçevesinde Enkaz Kaldırma, Ankara 2013.

Demir, İ. : 2002 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma, Ankara 2020.

Demir, İ. : Türk Hukukunda Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri, Deniz Hukuku Dergisi 2011, Y. 11, S. 1 – 4, s. 343 vd.

Demir, İ. : Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme’de Yapılan 2012 Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2015, C. XXXI, S. 1, s. 109 vd.

Demir, İ. : Yeni Bağlama Kütüğü Rejimi Üzerine Değerlendirmeler, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 64, S. I, 2015, s. 103 vd.

Demir, İ. : 2002 Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesi’ne Göre Yolcu Manevi Tazminat İsteyebilir mi?, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2020, Arş. Gör. Ceren DAMAR ŞENEL ARMAĞANI -I-, C. 5, S. 1, s. 977 vd.

Demir, İ. : Kabotaj Kanunu Üzerine Bazı Düşünceler, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi 2020, C. 6, S. 1, s. 60 vd.

Demirkıran, M. : Taşıyanın Konişmento İçeriğinden Sorumluluğu, İstanbul 2008.

Ekşi, N. : Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanununun Hazırlanmasına Etki Eden Faktörler ve Kanunun Genel Esaslarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 201 vd.

Erbaş Açıkel, A. : Gemi İnşa Sözleşmesi, İstanbul 2013.

Erel, Ş. : Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.

Eren, F. : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, B. 24, Ankara 2019.

Ergüne, M. S. : Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu, İstanbul 2002.

Ergüne, M. S. : Taşınır Mülkiyeti, İstanbul 2017.

Eriş, G. : Türk Ticaret Kanunu, C. III, Deniz Ticareti ve Sigorta, Ankara 1980.

Ersözlü, C. M. : Kaptanın Özel Hukuktan Kaynaklanan Görev ve Yetkileri ile Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 2000.

Gaskell, N. J. J. / Debattista, C. / Swatton, R. J. : Chorley and Giles’ Shipping Law, 8th ed., London 1987.

Gençtürk, M. : Uluslararası Eşya Taşıma Hukuku, İstanbul 2006.

Griggs, P. / Williams, R. / Farr, J. : Limitation of Liability for Maritime Claims, 4th ed., London – Singapore 2005.

Güden, F. : Taşıyanın Sorumsuzluk Hâlleri, İstanbul 2012.

Güleryüz, M. / Yılmaz, A. : Bir Anglo – Amerikan Hukuku Müessesesi Olarak Cezalandırıcı Tazminatın (Punitive Damages) Bazı Türk Hukuku Müesseseleri İle Mukayesesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 2019, S. 141, s. 325 vd.

Günal, Y. : Müterafık Kusur, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 1961, C. 16, S. 1, s. 208 vd.

Günay, M. B. : Gemi Alacaklısı Hakkı, Türk ve Anglo – Amerikan Hukukunda, Ankara 2009. 

Günay, M. B. : Hazırlık Çalışmalarının Işığında Lahey / Visby Kuralları (Rotterdam Kuralları İle Karşılaştırmalı Olarak), Ankara 2013.

Gürses, Ö. : Lahey Kurallarına Göre Taşıyanın Sınırlı Sorumluluğuna İlişkin Bir Değerlendirme, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2005, C. LXIII, s. 1 – 2, s. 293 vd.

Işıklar, G. K. : 2002 Atina Sözleşmesi Çerçevesinde Deniz Yolu İle Yolcu Taşımalarında Zorunlu Sorumluluk Sigortası, B. 1, İstanbul 2018.

İnceoğlu, M. : Gemi İpoteğinde Alacaklının Alacak Muaccel Olmadan Önceki Hakları, Prof. Dr. Tahir Çağa Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 261 vd.

İstemi, M. : Sözleşmenin Cüretkârane İhlali ve Cezalandırıcı Tazminat, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, C. III, İstanbul 2011, s. 2692 vd.

İzveren, A. / Franko, N. / Çalık, A. : Deniz Ticareti Hukuku, Ankara 1994.

Kalpsüz, T. : Deniz Ticareti Hukuku, Giriş – Gemi, C. I, Ankara 1971.

Kalpsüz, T. : Gemi Rehni, B. 5, Ankara 2004.

Kalpsüz, T. : Donatanın Akit Dışı Mesuliyeti ve Bunun Sınırlandırılması, Sorumluluk ile Sigorta Hukuku ve Uygulama Açısından Türkiye’de Deniz Kazaları Sempozyumu, (13 – 15 Ekim 1982, İstanbul), Ankara 1983, s. 45 vd.

Kaner, İ. D. : Deniz Ticareti Hukuku, C. 1. B. 3, İstanbul 2013.

Kara, H. : Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 2020.

Karan, H. : Elektronik Konişmento, Ankara 2004.

Karan, H. : The Carrier’s Liability under International Maritime Conventions the Hague, Hague – Visby, and Hamburg Rules, New York 2004.

Karan, H. : Yargıtay’ın Konişmentolu Taşımalar Hakkındaki 1924 Tarihli La Haye Kaidelerini Uygulaması Gereği, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler – Tartışmalar XVII, (9 – 10 Haziran 2000), s. 223 vd.

Kender, R. : Donatanın TTK m. 947’de Düzenlenen Sorumluluğunun Hukuki Mahiyeti, Prof. Dr. Tahir Çağa Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 289 vd.

Koyuncu, S. : Gemi Sınıflama Kuruluşlarının Faaliyetleri ve Sorumluluğu, İstanbul 2008.

Kurt, H. : Türk Uluslararası Gemi Sicili, Ankara 2020.

Lewins, K. : International Carriage of Passengers by Sea, London 2016.

Mandaraka – Sheppard, A. : Modern Maritime Law and Risk Management, 2nd ed., Oxon 2007.

Merhacı, S. : Karşılaştırmalı Hukukta Cezalandırıcı Tazminat (Punitive Damages), Ankara 2013.

Misili, S. : Gemi İnşa Sözleşmesinin Kurulması ve Tarafların Borçları, İstanbul 2016.

Oğuzman, K. / Seliçi, Ö. / Oktay Özdemir, S. : Eşya Hukuku, B. 21, İstanbul 2018.

Okay, M. S. : Deniz Ticareti Hukuku, C. I, B. 3, İstanbul 1970.

Okay, M. S. : Deniz Ticareti Hukuku, C. II, B. 2, İstanbul 1971.

Okur, D. A. : Deniz Hukukunda Liman Devleti Yetkisi ve Denetimi (Gemi Kaynaklı Deniz Kirliliğinin Önlenmesinde Değişen Yetki Dengeleri Bağlamında Liman Devletinin Artan Önemi), B.1, İstanbul 2009.

Omağ, M. K. : Gemi İpoteği ve Sigorta Tazminatı, Prof. Dr. Turhan Esener Armağanı, I. İş Hukuku Uluslararası Kongresi (15 – 17 Mayıs 2014), İstanbul 2016, s. 351 vd.

Önder, S. : Gemi Kira Sözleşmesi, B. 1, Ankara 2016.

Özman, A. : Deniz Hukuku, C. I, Ankara 2006.

Pekmez, C. : Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin Sorumluluğu, İstanbul 2013.

Reynolds, B. / Tsimplis M. N. : Shipowner’s Limitation of Liability, Alphen aan den Rijn 2012.

Seven, V. : Taşıyanın Yüke Özen Borcunun İhlalinden (Yük Zıya Ve Hasarından) Doğan Sorumluluğu, Ankara 2003.

Sevinç Kuyucu, A. : Gemi Finansmanı Sözleşmeleri, İstanbul 2016.

Sözer, B. : Taşıyanın Gemiyi Sefere Elverişli Hâlde Bulundurmak Borcu, Ankara 1975.

Sözer, B. : Deniz Ticareti Hukuku, Gemi – Donatan – Taşıyan ve Deniz Ticareti Hukuku’nda Sorumluluk Rejimi, B. 2, İstanbul 2012.

Sözer, B. : Deniz Ticareti Hukuku, Giriş – Gemi – Donatan ve Navlun Sözleşmeleri, C. I, B. 2, İstanbul 2013.

Süzel, C. : Gemi Alacaklısı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 2012.

Süzel, C. : Deniz Ticareti Hukukunda Taşıtan ve Yükleten, İstanbul 2014.

Süzel, C. : Türk Mevzuatında Gemi Tanımı, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. II, İstanbul 2010, s. 1615 vd.

Şeker, Z. : Elverişli Bayrak ve İkinci Sicil, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994. 

Şeker Öğüz, Z. : Gemi Yönetimi Sözleşmesi, İstanbul 2013.

Şeker Öğüz, Z. : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Gemi Mülkiyetinin Devrine İlişkin Getirilen Esaslar, Prof. Dr. Mustafa Dural’a Armağan, İstanbul 2013, s. 847 vd.

Şeker Öğüz, Z. : Üzerinde İpotek Tesis Edilmiş Gemilerin Türk Gemi Sicilinden Terkin Edilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline Kaydedilmesi Sorunu, Deniz Hukuku Dergisi 1999, Y. 4, S. 3 – 4, s. 83 vd.

Taşkın, M. : Deniz Yolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Taşıyanın Gemi Kazasından Sorumluluğu, B. 1, İstanbul 2016.

Tekelioğlu, N. : Zaman Çarteri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Tartışması ve Ürün Kirası Açısından Sözleşmeye Bir Bakış, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2018, C. VI, S. 11, s. 123 vd.

Tekil, F. : Deniz Hukuku, Uluslararası Konvansiyonlar, İstanbul 1987.

Tekil, F. : Deniz Hukuku, B. 6, İstanbul 2001.

Tekin, S. M. : Navlun Sözleşmesinde Taşıyanın Sorululuğu, B. 1, İstanbul 2017.

Topsoy, F. : Deniz Ticareti Hukuku I, İstanbul 2020.

Topsoy, F. : Garanti Mektubu Karşılığında Düzenlenen Temiz Konişmentolardan Dolayı Taşıyanın Sorumluluğu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2012, C. XVIII, S. II, s. 545 vd.

Türkel, D. T. : Gemi Alacaklısı Hakkının Paraya Çevrilmesi, İzmir 2008. 

Türken, Ş. : Deniz Taşımacılığında Taşıyanın Eşyanın Zıyaı, Hasarı ya da Geç Tesliminden Doğan Sorumluluğu, Ankara 2019.  

Ülgener, M. F. : Taşıyanın Sorumsuzluk Hâlleri, İstanbul 1991.

Ülgener, M. F. : Sürastarya Süresi ve Ücreti, Ankara 1993.

Ülgener, M. F. : Çarter Sözleşmeleri, Genel Hükümler – Sefer Çarteri Sözleşmesi, C. I, İstanbul 2000.

Ülgener, M. F. : Çarter Sözleşmeleri, Zaman Çarteri Sözleşmeleri, C. II, İstanbul 2016.  

Ülgener, M. F. : Gemi İşletme Müteahhidi, Gemi Yöneteni ve Zaman Çartereri Kavramları, Deniz Hukuku Dergisi 2001 - 2002, Y. 6 – 7, S. 1 – 4, s. 9 vd.

Ünan, S. : “Bağlama Kütüğü” İle İlgili Bazı Sorunlar, Deniz Hukuku Dergisi 2005, Y. 10, S. 1 – 4, s. 15 vd.

Var Türk, K. / Karan, H. : Gemi İşleteninin Bedensel Zararlardan Dolayı Akit Dışı Sorumluluğuna Uygulanacak Hukuk, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar, Uluslararası Kongre, Editörler: Av. Sema Uçakhan Güleç – Av. Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara 2018, s. 117 vd. 

Wilson, J. F. : Carriage of Goods by Sea, 7th ed., Harlow 2010.

Yazıcıoğlu, E. : Hamburg Kurallarına Göre Taşıyanın Sorumluluğu, İstanbul 2000.

Yazıcıoğlu, E. : Kender - Çetingil Deniz Ticareti Hukuku, B. 16, İstanbul 2020.

Yazıcıoğlu, E. : Türkiye’de Deniz Kabotajı Tekeline İlişkin Bazı Sorunlar, Cumhuriyetimizin 75. Yıl Armağanı, İstanbul 1999, s. 799 vd.

Yazıcıoğlu, E. : Lahey Kuralları İle Türk Ticaret Kanunu Arasında Uygulanacak Kural Sorunu, Deniz Hukuku Dergisi 1999, Y. 4, S. 3 – 4, s. 39 vd.

Yazıcıoğlu, E. : Uluslararası Deniz Taşımalarında Uygulanacak Hukuk Sorunu, Gündüz Aybay Anısına Armağan, Deniz Hukuku Dergisi 2000, Y. 5, S. 1 – 4, s. 45 vd.

Yazıcıoğlu, E. : Deniz Yük Senedi Ve Deniz Yük Senedi İle Belgelenen Taşımalara İlişkin Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 651 vd.

Yazıcıoğlu, E. : Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Hukukunun Deniz Kabotajı Tekeline İlişkin Sorunları, Deniz Hukuku Dergisi 2001 - 2002, Y. 6 - 7, S. 1 – 4, s. 61 vd.

Yazıcıoğlu, E. : Deniz Aracı İşleteninin Akit Dışı Sorumluluğu, Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar, Uluslararası Kongre, Editörler: Av. Sema Uçakhan Güleç – Av. Prof. Dr. Necdet Basa, Ankara 2018, s. 140 vd.

Yeşilova, E. : Konişmentonun İspat Kuvveti, İzmir 2006.

Yetiş Şamlı, K. : Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyıcının Sınırlı Sorumluluktan Yararlanma Hakkının Kaybı, B.1, İstanbul 2008.

Yetiş Şamlı, K. : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu, Ankara 2013.

Yetiş Şamlı, K. : Lahey – Lahey / Visby, Hamburg ve Rotterdam Kuralları’nda Sefere Elverişlilik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 2013, C. LXXI, S. 2, s. 479 vd.

Yılmaz, E. : Hukuk Sözlüğü, B. 9, Ankara 2005.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.