Geçerli Fesih Nedeni Olarak İşçinin Yetersizliği

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fatih KÖŞELİ
ISBN: 9786050512250
114,75 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fatih KÖŞELİ
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 260

Geçerli Fesih Nedeni Olarak İşçinin Yetersizliği

Fatih KÖŞELİ

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER ............................................................................................ix

KISALTMALAR ........................................................................................xv

GİRİŞ .............................................................................................................1

BIRİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİ SİSTEMİNDE GEÇERLİ NEDEN

§1. GEÇERLİ NEDEN KAVRAMI............................................................5

I. GENEL OLARAK..............................................................................5

II. İŞ GÜVENCESİNİN ŞARTLARI VE GEÇERLİ NEDEN

KAVRAMI.......................................................................................11

III. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE GEÇERLİ NEDEN

KAVRAMI.......................................................................................16

IV. GEÇERLİ NEDEN-HAKLI NEDEN AYRIMI................................19

A. AYRIMIN ÖNEMİ .....................................................................19

B. HAKLI NEDEN KAVRAMI......................................................20

C. GEÇERLİ NEDEN VE HAKLI NEDEN KAVRAMLARININ

KARŞILAŞTIRILMASI ............................................................22

§2. GEÇERLİ NEDENE DAYALI FESİHLERDE UYGULAMA

ALANI BULAN İLKELER .................................................................29

I. İLKELERE İHTİYAÇ DUYULMASININ NEDENİ ......................29

II. FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ (ULTİMA RATİO) ............31

A. İLKENİN GELİŞİMİ ..................................................................31

B. İLKENİN YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE VE

HUKUKUMUZDAKİ GÖRÜNÜMÜ .......................................33

C. İLKE KAPSAMINDA ALINABİLECEK TEDBİRLER VE

GENEL DEĞERLENDİRME....................................................34

III. MENFAATLERİN TARTILIP DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİ.40

A. İŞ İLİŞKİSİNDE TARAFLARIN MENFATLERİ VE

MENFAAT ÇATIŞMASI ...........................................................40

B. İLKENİN YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ

GÖRÜNÜMÜ .............................................................................43

C. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ ..............................................45

IV. OLUMSUZ ÖNGÖRÜ İLKESİ........................................................46

x

A. GENEL OLARAK ......................................................................46

B. İLKENİN UYGULAMASI.........................................................49

C. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ..............................................52

V. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ ....................................................................53

A. İLKENİN TEMELLERİ..............................................................53

B. İLKENİN YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE VE

HUKUKUMUZDAKİ GÖRÜNÜMÜ ........................................55

C. ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİN ALT İLKELERİ ............................57

1. Elverişlilik ..............................................................................58

2. Gereklilik................................................................................59

3. Orantılılık ...............................................................................60

D. İLKENİN İŞ HUKUKUNDAKİ UYGULAMASI VE

ÖĞRETİDEKİ ELEŞTİRİLER..................................................61

VI. EŞİT İŞLEM İLKESİ........................................................................67

A. HUKUKUMUZDAKİ DAYANAKLARI VE UYGULANMA

KOŞULLARI .............................................................................67

B. ÖĞRETİ VE YARGI UYGULAMASI.......................................68

C. DEĞERLENDİRME...................................................................70

İKİNCİ BÖLÜM

İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN

GEÇERLİ NEDENLER

§ 3. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ..................................................................71

I. YETERLİK, YETERLİLİK VE YETERSİZLİK

KAVRAMLARI..............................................................................71

II. FESİH NEDENİ OLARAK İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ..................72

A. ÖĞRETİ VE YARGI UYGULAMASI.....................................72

B. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE YETERSİZLİK.......77

III. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN FESHİN

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN

FESİHLERDEN AYRIŞTIRILMASI ..............................................78

§4. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ

NEDEN OLUŞTURABİLECEK HALLER .......................................82

I. YETERSİZLİK KAYNAKLI GEÇERLİ FESİH NEDENLERİNİN

TÜRLERİ .........................................................................................82

II. İŞÇİNİN FİZİKİ YETERSİZLİĞİ....................................................83

A. İŞÇİNİN HASTALIĞI................................................................84

1. Genel Olarak ..........................................................................84

xi

2. Yabancı Hukuk Sistemlerinde Fesih Nedeni Olarak

Hastalık...................................................................................87

B. SIK SIK HASTALANMA ..........................................................88

C. İŞİN İFASINI DEVAMLI OLARAK ETKİLEYEN

HASTALIK.................................................................................94

1. Genel olarak ...........................................................................94

2. AIDS Hastalığı Özelinde Bir Değerlendirme.........................95

D. İŞÇİNİN YAŞLILIĞI..................................................................97

1. Yaşlılığın Yetersizlik Olarak Nitelendirilebilirliği.................97

2. Yargı Uygulaması ve Öğretideki Görüşler...........................101

3. Yabancı Hukuk Sistemlerinde Yaşlılığın İş İlişkisine Etkisi105

4. Değerlendirme ve Sonuç ......................................................108

III. MESLEKİ YETERSİZLİK.............................................................110

A. MESLEKİ YETERSİZLİK KAVRAMI ...................................110

B. PERFORMANS KAVRAMI ....................................................113

1. İşçinin Sergilemekle Yükümlü Olduğu Performans Kavramı

ve İçeriği...............................................................................113

2. İşçinin Sergilemekle Yükümlü Olduğu Performansa Dair

Ölçütler.................................................................................115

a. Sübjektif Ölçütler.............................................................116

b. Objektif Ölçütler ..............................................................117

c. Karma Ölçütler ve Ölçüt Bazında Eleştiriler ...................118

d. Yabancı Hukuk Sistemlerinde Performans Değerlendirmesi

ve Performansa Dair Ölçütler...........................................123

e. Sonuç ve Değerlendirme ..................................................126

C. PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ ............................................126

D. PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ VE

TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER ...................................128

1. Objektiflik ............................................................................130

2. İşin ve İşyerinin Niteliğine Uygunluk ..................................131

3. Gerçekçi ve Ulaşılabilir Kriter Belirlenmesi........................132

4. Kriterlerin İşçilerce Bilinmesi ve Öngörülebilir Olması ......133

5. Değerlendirme Süresinin Makul Olması..............................134

6. İşyeri Koşullarının Dikkate Alınması...................................135

7. Değerlendirme Kapsamına Alınacak İşçi Grubu..................136

E. PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNÜN İSPATI.........................138

F. KANUN GEREKÇESİNDE BELİRTİLEN DİĞER MESLEKİ

YETERSİZLİK HALLERİ .......................................................139

1. İşe Yatkın Olmamak.............................................................139

2. Öğrenme ve Kendini Geliştirmede Yetersizlik ....................140

3. Uyum Yetersizliği ................................................................141

xii

4. İşe Yoğunlaşmanın Azalması...............................................141

G. ÖĞRETİDE YER VERİLEN DİĞER MESLEKİ YETERSİZLİK

HALLERİ.................................................................................142

1. İşçinin Sahip Olması Gereken Yasal İzin ve Ehliyetin

Yokluğu................................................................................142

a. Genel Olarak ....................................................................142

b. Gerekli Yasak İzin ya da Ehliyetin Niteliği .....................142

c. İş Sözleşmesinin Başlangıcında Gerekli İzin ya da

Ehliyetin Yokluğu ............................................................144

d. İş Sözleşmesi Kurulduktan Sonra Yasal İzin ya da

Ehliyetin Kaybedilmesi....................................................146

e. Değerlendirme ve Sonuç ..................................................147

2. Dini İnanç ya da Vicdani Kararın veya Bu Nedenlerle İş

Görmemenin Yetersizlik Teşkil Etmesi ...............................148

a. Din ve Vicdan Hürriyeti Kavramları................................148

b. Koruma Kapsamındaki İnanç ve Hürriyetler ...................149

c. İnanç ve Vicdani Kararın İş Görme Borcuna

Yansımaları ve Yargı Uygulaması ...................................151

aa. Yabancı Hukuk Sistemlerinin Değerlendirilmesi ......151

bb. Konunun Türk Hukukundaki Görünümü ...................153

d. Sonuç ve Değerlendirme ..................................................158

3. Eğilimli İşletmelerde İşçinin İnanç ve Görüşlerinin

İşletmenin Çizgisiyle Çelişmesi ...........................................159

a. Eğilimli İşletme Kavramı.................................................159

b. Eğilimli İşletmelerin Çalışanlardan Beklentileri..............160

c. Manevi Amaç Taşıyıcısı Olan İşçi...................................161

d. İşçinin Uyum Yükümlülüğünün Kapsamı........................161

e. Sonuç ve Değerlendirme ..................................................163

4. Evlilik ve Boşanmanın Yetersizliğe Dayanan Geçerli Neden

Teşkil Etmesi........................................................................163

a. Genel Olarak ....................................................................163

b. 6284 sayılı Kanun Kapsamındaki Tedbir Kararlarının İş

Görme Borcuna Yansımaları............................................164

c. Sonuç ve Değerlendirme ..................................................166

5. İşçinin İşyeri Dışında Suç İşlemesi, Bu Kapsamda

Gözaltına Alınması ve Tutuklanmasının Geçerli Neden

Oluşturması ..........................................................................167

a. Haklı Fesih Nedeni Teşkil Eden Haller............................167

b. Geçerli Fesih Nedeni Teşkil Eden Haller ve Feshin

Niteliği..............................................................................167

xiii

6. İşçinin Borçluluk Durumu ya da Maaşı üzerinde Haciz

Uygulanmasının Yetersizlik Teşkil Etmesi..........................170

a. Genel Olarak ....................................................................170

b. Borçluluğa ya da Maaş Üzerindeki Hacze Dayalı Feshin

Niteliği..............................................................................171

c. Değerlendirme ve Sonuç ..................................................174

7. Covid-19 Aşısı Olmayı Reddeden İşçilerin Yeterlilik

Açısından Değerlendirilmesi................................................175

a. Genel Olarak ....................................................................175

b. Kişinin Yaşam Hakkı ve Aşının Tıbbi Müdahale

Niteliği..............................................................................176

c. Aşı Zorunlu mudur? .........................................................177

d. İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yetki ve

Sorumluluğu.....................................................................180

e. Yabancı Hukuk Sistemlerinde Aşı Uygulaması...............186

f. Covid-19 Aşılarının Gelişim ve Uygulama Süreci...........189

g. Covid-19 Kapsamında Aşının Reddedilmesinin Fesih

Kapsamında Değerlendirilmesi........................................191

h. Feshin Geçerli Fesih Kapsamında Nitelendirilmesi.........194

ı. Aşı Harici Tedbirlere Uyulmamasının Fesih Kapsamında

Değerlendirilmesi.............................................................196

i. Covid-19 Kapsamındaki Tedbirlerin Kişisel Veri

Boyutu..............................................................................198

H. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ DEĞERLENDİRMESİNDE

HEDEF SÖZLEŞMELERİ.......................................................198

1. Genel Olarak ........................................................................198

2. İşverence Belirlenen Hedefler ile Hedef Sözleşmeleri

Karşılaştırması......................................................................200

3. Hedef Sözleşmelerinin Bağlayıcılığı ve Hedefe

Ulaşılamamasının Sonuçları.................................................201

4. Hedefe Ulaşılamaması Yetersizlik Teşkil Eder mi?.............202

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNE DAYALI FESİHTE

ÖZEL DURUMLAR

§5. ŞÜPHE FESHİ....................................................................................205

I. GENEL OLARAK..........................................................................205

II. ŞÜPHE FESHİNİN ŞARTLARI ....................................................207

A. KUVVETLİ VE OBJEKTİF BİR ŞÜPHENİN VARLIĞI .......207

xiv

B. ŞÜPHENİN İŞÇİYE İSNAT EDİLEBİLMESİ ........................210

C. İŞVERENİN KONUYU AYDINLATMAK İÇİN MÜMKÜN

OLAN TÜM ÇABAYI GÖSTERMİŞ OLMASI......................211

III. ŞÜPHE FESHİNİN CEZA YARGILAMASI İLE İLİŞKİSİ..........212

IV. FESHE EGEMEN OLAN İLKELER ÖZELİNDE

DEĞERLENDİRME ......................................................................213

V. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ŞÜPHE FESHİ .............214

VI. ŞÜPHE FESHİNİN NİTELİĞİ.......................................................215

§6. BASKI FESHİ.....................................................................................217

I. GENEL OLARAK..........................................................................217

II. BASKI FESHİNİN TÜRLERİ VE ŞARTLARI.............................218

III. BASKI FESHİNİN NİTELİĞİ........................................................219

SONUÇ ......................................................................................................221

KAYNAKÇA.............................................................................................24

Akbulut, Olgun: Covid-19’a Karşı Türkiye’de Zorunlu Aşı Mümkün

mü?, Politika Notu, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü, https://d4b693e1-

c592-4336-bc6a-36c134d6fb5e.filesusr.com/ugd/ c80586_ 029a2dded4164

c6ea81d94e2810b9e73.pdf, E.T: 13.09.2021.

Akı, Erol: “İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden Olarak “Emeklilik””, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2007), Cilt: 9, Özel

Sayı, s. 3-16.

Akı, Erol/ Demirbilek, Tunç: “Performans Değerlendirme Sistemi ve

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi”, Sosyoekonomi

(Haziran 2010), C. 11, S. 11, s. 79-96.

Akın, Levent: “Covid-19’un İş İlişkilerine Olası Etkileri”, Çimento İşveren Dergisi (Mayıs 2020), C. 34, S.3, s. 16-71.

Akyiğit, Ercan: İş Hukuku, 12. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

Alp, Mustafa: “Ölçülülük İlkesinin Özel Hukuk ve İş Hukukunda Özellikle de Hizmet Akdinin Feshinde Uygulanması -Alman Hukukuna Göre-“,

Yasa Hukuk Dergisi (Ocak 1999/12), C.17, S.205, s. 1519-1535.

Alp, Mustafa: “Otuz Hizmet Yılını Doldurmuş ve Emekliliğe Hak Kazanmış Olmak İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebep midir?”, Legal

Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (2006), S.2, s. 141-158. (Emeklilik)

Alp, Mustafa: İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005. (İş Sözleşmesi)

Alp, Mustafa: Personel Yönetmeliği ile Yaş Sınırı Getirilmesi”, Legal İş

ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi

(2007), S. 4, s. 171-189. (Personel Yönetmeliği)

Alp, Nihat Seyhun/ Korkmaz, Fahrettin: Bireysel İş Hukuku, 4. Bs,

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

Alpagut, Gülsevil: Karşılaştırmalı Hukukta İşçinin Feshe Karşı Korunması, İktisadi ve Sosyal Boyutları, Galatasaray Üniversitesi – İstanbul Barosu

İktisadi Sosyal ve Uluslararası Boyutu ile İşçinin Feshe Karşı Korunması, İş

Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2001 Yılı Toplantısı İstanbul,

İstanbul Barosu Yayınları, 2002.

242

Alpagut, Gülsevil: “Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma

Koşullarında Esaslı Değişiklik”, Bankacılar Dergisi (2008), S. 65, s. 89-110.

(İş Güvencesi)

Appel, Clemens/ Gerken, Doris: “Pro und Contra Verdachtskündigung”, Arbeit und Recht (Juni 1995), Vol. 43, No. 6, s. 201-206.

Arslan, Seda: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşverenin Genel

Yükümlülükleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (2013), C. 20, Sayı 1, s. 767 – 808.

Astarlı, Muhittin: “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2015, Haz. İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği

(2017), On İki Levha Yayıncılık, s. 209-384.

Atar, Yavuz: “Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü İlkesi ve Bu İlkenin Anayasada Yer Almasının Hukukî Sonuçları (Anayasa m. 11)”, Selçuk

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1989), S.2, s. 181-209.

Ateş, Sevgi Dursun: İşverenin Yönetim Hakkı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019.

Aydın, Ufuk: “İşçinin Sürücü Belgesine El Konulması ve İş Hukuku Bakımından Sonuçları”, Sicil İş Hukuku Dergisi (Haziran 2010), S.18, s. 232-

243.

Aydın, Ufuk: “Covid-19 Pandemisi; İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Yarattığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, Hukuk Fakültesi Dergisi (Aralık 2020), Yıl 6, Sayı 2, s. 181-214. (Covid-19)

Baloğlu, Cem: “İşverenlerin İş Kazalarından Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Kamu İş (2014), C:13, S.3, s. 107-123.

Barca, Mihan Hayrünisa: İşçinin Mesleki Yetersizliği (Performansı) Nedeniyle

İş Sözleşmesinin Feshi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SBE (2019).

Baskan, Esra: İş Sözleşmesinin Feshinde Son Çare (Ultima ratio) İlkesi,

1. Bs, Legal Yayıncılık, İstanbul 2021.

Baybora, Dilek: “Çalışma Yaşamında Yaş Ayrımcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Yaş Ayrımcılığı Düzenlemesi Üzerine”, Çalışma ve Toplum Dergisi (2010/1), S. 24, s. 1-30.

Baysal, Ulaş: İş Sözleşmesinin Süreli Feshinde İşçinin Yeterliliğine İlişkin Geçerli Sebepler, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora

Tezi, Ankara-2011.

243

Baysal, Ulaş: “Şüphe Feshi Kavramı ve Şüphe Feshine İlişkin Yargıtay

Kararlarının Değerlendirilmesi”, Sicil İş Hukuku Dergisi (2016), S. 35, s. 83-

98. (Şüphe Feshi)

Bekis Bozkurt, Hayrunnisa: “Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Kafkas Journal of Medical Science (2018), S. 8(1),

s. 71–76.

Benditt, Theodore: Law and The Balancing Of Interests, Social Theory

and Practice (Spring 1975), Vol. 3, No. 3, s. 321-342.

Bilir, Nazmi: “Coronavirus (Koronavirüs) Salgını, Koruyucu Uygulamalar ve Önlemler”, Çimento İşveren Dergisi (Mayıs 2020), C. 34, S.3, s. 8-15.

Birben, Erhan: İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Ölçülülük

İlkesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 (Ölçülülük).

Birben, Erhan: “İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Etkisizleşmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2013), C. 15, Özel

Sayı, s. 451-480. (Etkisizleşme)

Birben, Erhan: “İşçinin Özel Yaşamı Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi”,

İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar II. On İki Levha Yayıncılık, 2016, s. 135-

170. (İşçinin Özel Yaşamı)

Bohr, Jodi R: “Ignoring Wage Garnishment Orders Can Be Perilous

For Employers”, Arizona Attorney (January 2021), Vol. 57, Issue 5, s. 40-43.

Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz: “İşletmenin, İşyerinin ve İşin Gerekleri

ile Fesih”, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 1. Bs,

Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2017.

Brox, Hans / Rüthers, Bernd/ Henssler, Martin: Arbeitsrecht, 17. Bs,

Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007.

Bulun Tokkaş, Sevde / Doğu, Hakkı Mert: İşçinin Alkol ve Uyuşturucu

Madde Kullanımından Dolayı Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Ocak 2016), C: 1, S: 1, s. 225-

240.

Can, Tuncay: “İş Güvencesi Yasası Neler Getiriyor”, Çimento İşveren

Dergisi (Mayıs 2003), C:17, S:3, s. 3-18.

Caniklioğlu, Nurşen: İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Geçerli Sebeplerle Feshi, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 1.Bs, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2017.

Caniklioğlu, Nurşen: Hastalık ve Sakatlığın Hizmet Akdine Etkisi,

Beta Yayımcılık, İstanbul 2002. (Hastalık)

244

Cebeci, İhsan Cem: İş Güvencesinin Hukuki Sonuçları ve Zorunlu Arabuluculuk, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.

Centel, Tankut: İş Güvencesi, 2. Bs, Legal Yayıncılık, İstanbul 2020.

Centel, Tankut: Introduction to Turkish Labour Law, Springer International Publishing, 2017.

Civan, Orhan Ersun: İşçinin Yan Yükümlülükleri, 1. Bs, Beta Yayıncılık, İstanbul 2021.

Civan, Orhan Ersun / Gökalp, Arzu: “Göçmen İşçi Kavramı ve Göçmen İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği”, Çalışma ve Toplum Dergisi (2011/1),

S. 28, s. 233-264.

Collins, Hugh / Ewing, K.D/ McColgan, Aileen: Labour Law, 1. Bs,

Cambridge University Press, Cambridge 2012.

Costello, Michael M: “Employer Mandates for COVID 19 Vaccination”,

International Research Journal of Pharmacy and Medical Sciences (IRJPMS)

(2020), Vol. 3, Issue 6, s. 48. (1 sayfa)

Curti Arthur / Azak, Necdet: “İngiliz Hukukunun Menbalarına Şematik Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

(1936), C. 3, S. 0, s. 295 – 310.

Cushway, Barry: The Employer’s Handbook An Essential Guide to

Employment Law, Personnel Policies & Procedures, Kogan Page, United

Kingdom 2002.

Çatalkaya, Deniz Ugan: İş Hukukunda Ölçülülük İlkesi, Galatasaray

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Mayıs 2017.

Çelik, Nuri / Caniklioğlu, Nurşen / Canbolat, Talat: İş Hukuku Dersleri, 33.Bs, Beta Yayıncılık, İstanbul-2020.

Deinert, Olaf: “Die Verdachtskündigung – Neues Zu Alten Thema”, Arbeit und Recht (2005), Vol. 53, Issue 8 – 9, s. 285-297.

Demeyere, Gillian: “Human Rights As Contract Rights: Rethinking the

Employer's Duty to Accommodate”, Queen's Law Journal (2010), No. 36(1),

s. 299-330.

Demir, Cuma Arif: Açıklamalı ve İçtihatlı İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk, 1. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara

2018.

Demir, Cuma Arif: “Geçerli-Haklı Neden Ayrımı”, İstanbul Barosu Dergisi (Temmuz/Ağustos 2017), C. 91, S. 2017/4, s. 19-43. (Ayrım)

Demir, Fevzi: Sorularla Bireysel İş Hukuku, Türkiye Barolar Birliği Yayınları:98, Sorularla Hukuk Dizisi: 2, C:1, Ankara 2006.

245

Doğan, Sevil: “İş Sözleşmesinin Feshinde Olumsuz Öngörü İlkesi”, Prof.

Dr. Savaş Taşkent’e Armağan, Editör: Kübra Doğan Yenisey, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2019, s. 1029-1031.

Doğan, Sevil: “Türk İş Hukukunda Eşitlik İlkesinin Anlamı”, Türkiye

Adalet Akademisi Dergisi (Nisan 2012), Yıl:3, S. 9, s. 177-207. (Eşitlik)

Doğan Yenisey, Kübra: “Şüphe Feshi”, Sicil İş Hukuku Dergisi (Eylül

2008), S. 11, s. 65-72.

Doğan Yenisey, Kübra: “İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı”, Yargıtay'ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2016, 1. Bs, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2018, s. 387-

562. (Kıdem Tazminatı)

Doğan Yenisey, Kübra: “İş Kanununda Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı”, Çalışma ve Toplum Dergisi (2006), C. 4, S. 11, s. 63-82. (Eşitlik İlkesi)

Doğan Yenisey, Kübra: “İşverenin Sözleşmenin Feshinde Eşit Davranma Borcuna İlişkin İki Yargıtay Kararının Düşündürdükleri”, Sicil Dergisi

(Haziran 2006), S.2, s.60-65. (Eşit Davranma Borcu)

Dönmezer, Sulhi: “Din, Vicdan ve Kanaat Özgürlüğü”, Erdem Dergisi

(2005), C. 15, S. 42, s. 1-29.

Dulay, Dilek: “İş Sözleşmesinin Performansa Dayalı Olarak Feshedilmesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2010), S: 27, s. 963-

978.

Dulay, Dilek: “İşletme Gereklerine Dayanan Fesih”, Terazi Hukuk Dergisi (Haziran 2010), C. 5, S. 46, s. 89-94. (İşletme Gerekleri)

Dulay Yangın, Dilek: “İşyerinde Dini Sembollerin Kullanımı (Karar İncelemesi)”, Çalışma ve Toplum Dergisi (2019/3), S. 62, s. 2049-2071. (Dini

Sembol)

Dulay Yangın, Dilek: İş Mücadelesine Hâkim Olan Temel İlkeler-Karşılaştırmalı Bir İnceleme, 1. Bs, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2021. (İlkeler)

Dulay Yangın, Dilek: “Karar İncelemesi İş Sözleşmesinin İş Kanunu md.

25/ı, b Uyarınca Haklı Nedenle Feshinde İşçinin Savunmasının Alınması Gerekli Midir?”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2017), Prof.

Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel sayı, s. 2029-2055. (Karar)

Ekonomi, Münir: “Hizmet Akdinin Feshi ve İş Güvencesi”, Çimento İşveren Dergisi (Mart 2003), C. 17, S. 4, s. 1-40.

Ekonomi, Münir: “Belirli Hizmet Süresini Doldurmanın (Yaş Sınırına

Gelmenin) ve Emekliliğe Hak Kazanmanın Geçerli Sebep Sayılabilmesi”,

246

Legal Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi (2006), S.2, s. 125-140. (Emeklilik)

Epstein, David: Criminal Charges, Labor Relations Bulletin

(10803211) (Jun2003), Issue 747, s. 7. (1 sayfa)

Erdoğan, Ersin / Erdoğan, Canan: “Şüphe Feshine Dayalı Davalarda

Yargılamanın İadesi ve Yeniden Yargılanma”, Adalet Dergisi (Aralık-2020),

C. 0, S. 65, s. 465-498.

Ergin, Hediye: “Yabancıların Çalışma ve İkamet İzninin İş Sözleşmesine Etkisi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2007),

S: 16, s. 1357-1402.

Ertabak, Ünal: “Geçerli/Geçersiz Fesih Sebepleri ve Fesih Usulü”, Hukuk Defteri 4, 2. Bs, Legal Yayıncılık, İstanbul 2012.

Ertekin, Özkan: İş Güvencesi Hukuku ve İşe İade Davaları, 2. Bs, Adalet

Yayınevi Ankara 2017.

Ertürk, Şükran: “İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hastalık

ve Özellikle Aids Hastalığı Sebebiyle Feshedilmesi ve Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Aralık 2002), C. 4, S. 2, s. 1-26.

Evren, Öcal Kemal: İş Güvencesi El Kitabı, Kavram-Uygulama-Yargıtay Kararları, 2. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.

Evren, Öcal Kemal: “Şüphe Feshi”, Terazi Hukuk Dergisi (Kasım 2009),

S. 39, s. 43-51.(Şüphe Feshi)

Eyer, Eckhard / Haussmann, Thomas: Zielvereinbarung und Variable

Vergütung Ein Praktischer Leitfaden - Nicht Nur Für Führungskräfte, 2. Auflage, Gabler, Wiesbaden 2003.

Eyrenci, Ömer: “İşçiye Bağlı Nedenlerle Feshin Geçerliliğinde Ölçülülük Denetimi”, Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 1.Bs, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2017.

Eyrenci, Ömer / Taşkent, Savaş / Ulucan, Devrim: Bireysel İş Hukuku, 9. Bs, Beta Yayınevi, İstanbul 2019.

Excler, Jean-Louis / Saville, Melanie / Berkley, Seth / Kim, Jerome H:

“Vaccine Development For Emerging Infectious Diseases”, Nature Medicine

(2021), S. 27, s. 591–600.

Finkin, Matthew W: “An Employee's Right Not To Obey Orders in the

United States”, Comparative Labor Law & Policy Journal (Spring 2010), Vol.

31, No. 3, s. 497-510.

Flood, Colleen M. /Thomas, Bryan/ Wilson, Kumanan: “Mandatory

Vaccination For Health Care Workers: An Analysis Of Law And Policy”, Canadian Medical Association Journal (February 2021), 193 (6), s.217-220.

247

Gerek, Nüvit: “İşveren Tarafından Gerçekleştirilen Haksız Fesih- Usulsüz Fesih-Kötüniyetli Fesih”, Karatahta İş Yazıları Dergisi (2015), S. 2, s. 1-

17.

Göktaş, Seracettin: “İş Sözleşmesinin İşverence Feshi ve İş Güvencesi”,

Ankara Barosu Dergisi (Kış 2008), S:1, s. 16-43.

Gözler, Kemal: “Anayasa Değişikliğinin Temel Hak ve Özgürlüklerin

Sınırlandırılması Bakımından Getirdikleri ve Götürdükleri (Anayasanın

13’üncü Maddesinin Yeni Şekli Hakkında Bir İnceleme)”, Ankara Barosu

Dergisi (2001), S. 4, s. 53-67.

Graham, Barney: “Rapid COVID-19 Vaccine Development”, Science

Magazine, 10.1126/science.abb8923 (2020), https://plaguepit.com/wpcontent/uploads/2020/05/COVID-19-vaccines.pdf, E.T: 14.09.2021.

Greenwood, Ronald G: “Management By Objectives: As Developed By Peter Drucker, Assisted by Harold Smiddy”, The Academy of Management Review

(1981), Vol. 6, No. 2, s. 225–230.

Güneş, Volkan: İş Hukukunda Ücret İlişkin Hedef Anlaşmaları, 1. Bs, Lykeion Yayıncılık, Ankara 2021.

Gürsel, İlke: “Performans Değerlendirme Sistemi ve Mesleki Yetersizlik”, Sicil İş Hukuku Dergisi (2020), S. 43, s. 172-189.

Gürtzgen, Nicole/ Hiesinger, Karolin: “Dismissal Protection and Longterm Sickness Absence – First Evidence from Germany”, Leibniz-Zentrum

für Europäische Wirtschaftsforschung, Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 20-040, s. 1-50.

Güzel, Ali: “İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshinde Ultima ratio (Son

Çare) İlkesi ve Uygulama Esasları”, Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005,

s. 57-90 (Ultima ratio).

Güzel, Ali: “İşletmesel Kararların Keyfilik Denetimine Tabi Olması ve

Geçerli Nedenle Fesihte Son Çare (ultima ratio) İlkesinin Gözetilmesi”, Çalışma ve Toplum Dergisi (2005), S. 1, s. 159-182. (İşletmesel Karar)

Hanami, Tadashi: “Conscientious Objection in Japan”, Comparative Labor Law & Policy Journal (Spring 2010), Vol. 31, No. 3, s. 441-454.

Hanel, Erich: “Die Verdachtskündigung”, Personal-Mensch und Arbeit

(Juli 1987), Vol. 39, No. 6, s. 262-263.

Hatipoğlu, Mehmet: “Kamu Görevlilerine Disiplin Cezalarının Uygulanmasında Ölçülülük İlkesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TemmuzAğustos 2019), S. 143, s. 181-220.

Hekimler, Alpay: “Alman Federal Mahkeme Kararları- Avrupa Adalet

Divanı”, Çalışma ve Toplum Dergisi (2017/4), S.55, s. 1831-1835.

248

Heun-Lechner, Oliver: Kündigung Faires und Wertschätzendes Trennen, Springer Gabler, Graz 2020.

Hillman, Robert A: “An Analysis of the Cessation of Contractual Relations”, Cornell Law Review (1963), S. 68, s. 617-659.

Hromadka, Wolfgang / Maschmann, Frank: Arbeitsrecht Band 1- Individualarbeitsrecht, Vierte Auflage, Springer, Heidelberg 2018.

Kostiantyn Hromovenko / Raisa Minchenko / Ganna Sarybaieva / Yurii Batan: “Legal Responsibility for Vaccination Against COVID-19 in Ukraine and Other Countries”, Revista Amazonia Investiga (August 2021), No.

10 (43), s. 264-271.

Hudson, Deborah: “COVID-19 Vaccinations and Workplace Rights”,

Queen’s University Industrial Relations Centre, https://irc.queensu.ca/wpcontent/uploads/covid-19-vaccinations-and-workplace-rights.pdf, E.T:

16.09.2021.

Işık, Volkan: “Türkiye’de Genç İşsizliği ve Genç Nüfusta Atalet”. Hak İş

Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi (2016), S. 5 (11), s. 130-145.

İmamoğlu, Abdülvahit: “Vicdan Kavramının Psiko-Sosyal Tahlili”,

Akademik İncelemeler Dergisi (2010), C. 5, S.1, s. 127-144.

International Labour Office: “Managing Underperformance (A Guide

For Managers)”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@exrel/documents/instructionalmaterial/wcms_745727.pdf, E.T:

29.07.2021. (ILO, Underperformance)

International Labour Offıce Geneva: “Termination of Employment

Instruments Background Paper for the Tripartite Meeting of Experts to

Examine the Termination of Employment Convention”, 1982 (No. 158), and

the Termination of Employment Recommendation, 1982 (No. 166) Geneva,

18–21 April 2011, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/meetingdocument/wcms_153602.pdf, E.T: 29. 07. 2021.

(ILO, Termination)

Jesgarzewski, Tim: Arbeitsrecht Grundlagen und Praxis, 1. Bs, Springer

Gabler, Wiesbaden 2019.

Numhauser-Henning, Ann: “The EU Ban on Age-Discrimination and

Older Workers: Potentials and Pitfalls”, The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (2013), No. 4, s. 391–414.

Kabakcı, Mahmut: Geçersiz Fesih Nedeni Olarak Yetersiz (Kötü ve Eksik) İş Görme, 1. Bs, Beta Yayıncılık, İstanbul 2012.

249

Kabakcı, Mahmut: “İş Hukuku Uygulamasında Hedef Sözleşmeleri” (İş

Hukukunda Genç Yaklaşımlar II), 12 Levha Yayıncılık, Editör: Tankut Centel, İstanbul 2016, s. 211- 232. (Hedef Sözleşmeleri)

Kabakcı, Mahmut: “6331 Sayılı Kanun’un İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı ve Risklerden Korunma İlkelerinin (m. 5) İşlevi”, Sicil İş Hukuku Dergisi (2013), S. 29, s. 61-76. (İş Sağlığı)

Kâhya, Serpil / Büyükcangaz, Esra / Çarlı, Tayfun: “Polimeraz Zincir

Reaksiyonu (PCR) Optimizasyonu”, Uludağ Üniversitesi Journal of Faculty

of Veterinary Medicine (2013), S. 32, s. 31-38.

Kandemir, Murat / Yardımcıoğlu, Didem: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2014), C. 19, S. 30-31, s.

1-44.

Kaplan, Kürşat: “Şüphe Feshi ve Türk Hukukundaki Yeri”, Legal

İHSGHD (2010), S. 27, s. 979-998.

Kar, Bektaş: “İş Yargılamasına Hâkim Olan İlkeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2013 (Basım Yılı: 2014)), C. 15, Özel Sayı,

s. 869-882.

Kar, Bektaş: “İşletme, İşyeri ve İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenlere Dayalı Fesihlerde Yargısal Denetim”, Çalışma ve Toplum Dergisi

(2008/2), S. 17, s. 101-128. (Yargısal Denetim)

Kar, Bektaş: “Performans Düşüklüğü ve Yetersizliği Nedeni İle Fesihte

Yargısal Denetim”, Sicil İş Hukuku Dergisi (Eylül 2008), S.11, s. 34-42. (Performans)

Karademir, Artür: “İş Güvencesinde Son Çare İlkesi Uyarınca İşçiye

Eğitim Verilmesi Gerekliliğinin Alman Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Aralık

2020), C. 6, S. 12, s. 263-288.

Karakurt, Barış: İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Sınırlandırılması, 1.

Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020.

Karapınar, İsmail: "Şüphe Nedeniyle Feshin Sınırları”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (1985), S. 6(1), s. 231-251.

Kasapoğlu Turhan, Mine: “İdari Kolluk Yetkisi Bağlamında Zorunlu

Aşı Uygulaması”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (2019), C. 9, S. 1, s. 1-

40.

Kaya, Ferman: “Performans Düşüklüğü Sebebiyle İş Akdinin Geçerli

Nedenle Feshinin Yargıtay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi”, İstanbul

Barosu Dergisi (Eylül 2015), C. 89, S. 5, s. 146-157.

250

Kayık Aydınalp, Aslıhan: “Baskı Feshine İlı̇şkı̇n Alman Federal İş Mahkemesı̇ Kararının İncelenmesı̇”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

(İnÜHFD) (2018), C. 9, S. 2, s. 211-236.

Keser, Hakan:” Korona Virüs (COVID 19) Özelinde Bir Salgın Durumunda İş Mevzuatı Kapsamında İşçi ve İşverenin Kullanabileceği

İzin, Esnek Çalışma Süreleri ve Fesih Hakları Üzerine Bir Değerlendirme”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2020), S. 65,

s. 693-715.

Khosla, Madhav: “Proportionality: An Assault on Human Rights?: A

Reply”, International Journal of Constitutional Law (April 2010), Vol. 8, Issue

2, s. 298–306.

Kılıçoğlu, Mustafa: “İş Güvencesi Hükümlerinin Geçerli Fesih Sebepleri

Kapsamında Gözden Geçirilmesine İlişkin Birkaç Söz”, Legal İş Hukuku ve

Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2015), C. 12, S.46, s. 149-178.

Kılıçoğlu, Mustafa / Şenocak, Kemal: İş Kanunu Şerhi, Legal Yayıncılık, 3. Bs, Ankara 2013.

Kılıçoğlu, Mustafa / Şenocak, Kemal: “İş Güvencesinde Ölçülülük İlkesinin İçeriği ve Ultima ratio Prensibinin Ölçülülük İlkesi İçerisindeki Konumu”, Osman Güven Çankaya'ya Armağan, Ankara 2010, s.181-211. (Ölçülülük)

Kılıçoğlu, Mustafa / Şenocak, Kemal: “İş Güvencesinde Tahmin İlkesi

(Prognoseprinzip)”, Yargıtay Dergisi (Ocak-Nisan 2008), C. 34, S. 1-2, s. 97-

110. (Tahmin)

Kılıçoğlu, Mustafa / Şenocak, Kemal: İş Güvencesi Hukuku, 1. Bs, Legal Yayıncılık, İstanbul 2007. (İş Güvencesi)

Kirchner, Jens / Kremp, Pascal / Magotsch, Michael: Key Aspects of

German Employment and Labour Law, 2. Bs, Springer-Verlag Berlin and

Heidelberg, Berlin 2019.

Klaus, Watzka: “Zielvereinbarungen -- Faktoren für den Erfolg (2)”, Die

Bank (August 2012), Issue 8, s. 79-83.

Koçak, Ayşegül Merve: Türk İş Hukukunda İşverenin Yönetim Hakkı

Çerçevesinde Disiplin Cezaları, 1. Bs, Legal Yayıncılık, İstanbul 2021.

Köme Akpulat, Ayşe: İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden Kavramı, İstanbul Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, 2009.

Köme Akpulat, Ayşe: “The Principle of “Ultima ratio” in Termination of

Employment Contract in Turkish Labour Law”, Annales de la Faculté de Droit

d’Istanbul (2018), S.67, s. 43–57. (Ultima ratio)

251

Köseoğlu, Cengiz: “İş Sözleşmesinin İşçiden Kaynaklanan Nedenlerle

Bildirimli Feshine Genel Bir Bakış”, İş hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dergisi (2012), C.9, S.36, s. 85-132.

Kurt, Resul / Koç, Muzaffer: İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, 5. Bs,

Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

Kurt, Resul: Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik

Hukuku, 2. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021.

Kwasniewski, Barry W: “Just Cause For Employee Dismissal: What

Employers Need To Know”, Charity Law Bulletin (2009), S. 175, s. 1-7.

Laçiner, Vedat: “Alman Feshe Karşı Koruma Hukukunun Genel Esasları”, Yönetim Bilimleri Dergisi (2005), S. 3:2 , s. 141-161.

Le, Tung Thanh / Andreadakis, Zacharias / Kumar, Arun / Roman,

Raul Gomez/ Tollefsen, Stig / Seville, Mellanie / Mayhew, Stephen: The

Covid-19 Vaccine Development Landscape, s. 1-5. https://www1. cgmh.

org.tw/library_s/2020/paper/P-0428%20The%20COVID-19%20vaccine%

20development%20landscape.pdf, E.T: 14.09.2021.

Ledün Akdeniz, Ayşe: İş İlişkilerinde İmkânsızlık, İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2018.

Löffler, Siegfried: “Kündigung von Arbeitnehmern bei der Katholischen

Kirche”, Sozialer Fortschritt (Juni 1980), Vol. 29, No. 6, s. 123. (1 sayfa)

Madalena, Gonçalves: “Portekiz’de Güvenceli Esneklik”, MESS Sicil İş

Hukuku Dergisi (Haziran 2010), S.18, s. 244-246.

Manamela, Ernest: “Till Age Do Us Part: An Automatically Unfair Dismissal Based On An Employee's Age: Datt v. Gunnebo Industries (pty) Ltd”,

South African Mercantile Law Journal (2010), 22(2), s. 279-286.

Malinka, Steffen: Die Außerordentliche Kündigung von Arbeitsverhältnissen im Spiegel der Rechtsprechung, Fakultät Wirtschaftswissenschaften Bachelorarbeit (2014), https://monami.hs-mittweida.de/frontdoor/deliver/index/docId/4179/file/Bachelorarbeit_Steffen_Malinka_Original_standard.pdf, E.T: 21.03.2021.

Manav, Eda: İş Hukukunda Geçersiz Fesih ve Geçersiz Feshin Hüküm

ve Sonuçları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara 2009.

Martin, Albert / Drees, Volker: “Gemeinsame Ziele: Zur Durchführung

von Zielvereinbarungsgesprächen”, Schriften aus dem Institut für Mittelstandsforschung, No. 6, Universität Lüneburg, Lüneburg 2001.

252

Maschmann, Frank: “Arbeitsrecht und Beschäftigtendatenschutz”,

Compliance Aktuell, 9/2018, https://www.cfmueller.de/9783811438095_leseprobe_Arbeitsrecht.pdf, E.T: 03.08.2021.

Meenan, Helen: “Age Discrimination in the United Kingdom”, International Journal of Discrimination and the Law 3 (March 1999), No: 4, s. 227–

248.

Metin, Yüksel: “Temel Hakların Sınırlandırılması ve Ölçülülük, Ölçülülük İlkesi Evrensel Bir Anayasal İlke Midir?”, Süleyman Demirel Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi (2017), C. 7, S. 1, s. 1-74.

Molitor, Erich: “Die Unzulässigkeit von Zölibatsklauseln in Einzelarbeitsverträgen (Rechtsgutachten)”, Arbeit und Recht (Dezember 1953), Vol. 1,

No. 12, s. 353-359.

Mollamahmutoğlu, Hamdi / Astarlı, Muhittin / Baysal, Ulaş: İş Hukuku Ders Kitabı, 1. Bs, Lykeion Yayınları, Ankara 2017.

Morozumi, Michiyo: “Protection of the Established Position in Japanese

Labour Law: Basic Normative Patterns Under the Long-Term Employment

System”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 14 (1998), Issue 1, s. 41-63.

Mullen, Faith: “Fifty Years After the Consumer Credit Protection Act:

The High Price of Wage Garnishments”, Mitchell Hamline Law Review

(2019), Vol. 45, No. 1, s. 191-236.

Narmanlıoğlu, Ünal: “Kanuna Aykırı Olarak Yapılmış Bildirimsiz Feshin İş Güvencesi Prosedürü İçinde Kanuna Uygun Fesih Bildirimine Dönüşmesi (Kanuna Aykırı Olduğu Anlaşılan Bir Feshin Mahkeme Kararıyla Kanuna Uygun Sayılması)”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Haziran 2016), S.74, s. 551-569.

Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku- Ferdi İş İlişkileri, 5. Bs, Beta Yayınları,

İstanbul 2014.(İş Hukuku)

Narter, Sami: İş Güvencesi, İşe İade Davaları ve Tazminatlar, 3. Bs, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.

Naujok, Volker: “Das Spannungsverhältnis Zwischen Verdachtskündigung und Unschuldsvermutung”, Arbeit und Recht (Oktober 1998), Vol. 46,

No. 10, s. 398-402.

Odaman, Serkan: “Fransız Hukuku'nda ve Türk Hukuku'nda İşçinin

Davranışları Açısından Geçerli Sebep, Haklı Sebep Ayrımı”, Çimento

İşveren Dergisi (2003), C.17, S. 3, s. 20-32.

Oğurlu, Yücel: “AİHM Kararları ve Türk İdare Hukukunda Temel Hak

ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak

253

“Ölçülülük İlkesi””, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce’ye Armağan, Dokuz Eylül

Üniversitesi Yayını, İzmir 2001, s. 485-521.

Oğurlu, Yücel: “İlk Örneklerinden Günümüze Danıştay’ın Ölçülülük İlkesine Yaklaşımı”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 125. Yıl Sempozyumu, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları (2004), No:68, s. 133-154. (Ölçülülük)

Okyay, Ramazan / Akbaba, Muhsin / Kirkit, Ecem: “Aydınlatılmış

Onam ve Aşılama”, Turkish Journal of Public Health (Ocak 2016), S. 13 / 2,

s. 155-159.

Orhon, İlkiz: İşçinin Yetersizliği ve Davranışları Nedeniyle Geçerli Fesih, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2018.

Ökçün, Ahmet Gündüz: Yabancıların Türkiye'de Çalışma Hürriyeti, 2.

Bs, Sermaye Piyasası Kurulu (Pelin Ofset), Ankara 1998.

Öktem Songu, Sezgi / Şahin Emir, Asiye: “6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Çalışma İlişkilerine Etkisi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Aralık 2020), C. 26, S. 2, s. 1157-1178.

Öztekin, Büşra: “İşe İade Davalarında Performans Düşüklüğü Nedeniyle

Fesih ve Yargıtay Uygulamaları”, İstanbul Barosu Dergisi (Mayıs 2017), C.

91, S. 3, s. 215-225.

Özdemir, Cumhur Sinan: “Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi”, Terazi Hukuk Dergisi (Ağustos 2010), C. 5, S. 48, s. 155-

160.

Pärli, Kurt: “Different Ways to Fight Against Unfair Dismissal on the

Grounds of HIV/AIDS Status”, European Labour Law Journal 6 (2015), No.

4, s. 373-385.

Pärli, Kurt / Caplazi, Alexandra / Suter, Caroline: “Rechtliche Regelungen und Massnahmen Gegen Diskriminierung Von Menschen Mit

HIV/Aids Im Arbeitsverhältnis und Aspekte Ihrer Wirksamkeit”, NF

13DPD3- 107603 / 1, Schlussbericht an den Schweizerischen Nationalfonds

zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, Zürich 2006.

Peiris, Gamini Lakshman: “Wednesbury Unreasonableness: The Expanding Canvas”, The Cambridge Law Journal, Cambridge University Press

(1987), Vol. 46, No. 1, s. 53–82.

Perdecioğlu, İsmail Emrah: “İnsan Haklarının Yatay Etkisi ve Mülkiyet

Hakkının Yatay Etkisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Görünümü”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (Temmuz 2020), Y:11, S. 43, s.

49-77.

254

Perritt, Henry: Employee Dismissal: Law and Practice, 5. Bs, Aspen

Publishers, Maryland 2017.

Peuntner, Thomas: “Management by Objectives (MbO) – Grundlagen”, Haufe-Lexware GmbH & Co.KG, Personal (1999), Vol. 51, No. 10, s. 486–486.

Pillay, Prushothman Subramoney: “Balancing The Interests Of Employer And Employee In Dismissal For Misconduct”, Nelson Mandela University, 2017.

Pippke, Wolfgang: “Zielvereinbarungen”, Verwaltung Und Management

(1997), Vol. 3, No. 5, s. 290–294.

Portman, Wolfgang: “İsviçre İş Sözleşmesi Hukukunda İş Güvencesi”,

(Çev. Bozkurt Gümrükçüoğlu, Yeliz), Prof. Dr. Turhan Esener II. İş Hukuku

Uluslararası Kongresi, 1. Bs, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2017.

Pound, Roscoe: “A Survey of Social Interests”, Harvard Law Review

(1943), S.57, s. 1-39.

Preis, Ulrich: “Minima (non) curat praetor? Pflichtverletzungen und Bagatelldelikte als Kündigungsgrund”, Teil I, Arbeit und Recht (Mai 2010), Vol.

58, No. 5, s. 186-192.

Randhawa, Simarata: “Termination In Case of Terminal Illness”, Court

Uncourt (2020), C. 7, S. 5, s. 16-18.

Rebhahn, Robert: “Collective Labour Law in Europe in a Comparative

Perspective (Part II)”, International Journal of Comparative Labour Law and

Industrial Relations (2004), Vol. 20, Issue 1, s. 107-132.

Rehbinder, Manfred: “Menfaatler Takdirinin Prensipleri (Çev. Turgut

Kalpsüz)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1969), C. XXVI, S.

3-4, s. 271-287.

Riekert, Julian: “Working With the Federal Unfair Dismissal Laws”,

Australian Law Librarian (Aralık 1996), C. 4, S. 4, s. 258-264.

Rivers, Julian: “Proportionality and Variable Intensity of Review”,

Cambridge Law Journal (March 2006), Volume 65, Issue 01, s.174-207.

Rolfs, Christian: “Der Allgemeine Kündigungsschutz Nach Dem Gesetz

Zu Reformen am Arbeitsmarkt”, Sozialer Fortschritt (2006), Vol. 55, No. 2/3,

s. 34-41.

Rothstein, Mark / Parmet, Wendy / Rubinstein Reiss, Dorit: “EmployerMandated Vaccination for COVID-19”, American Journal of Public Health 111 (June 2021), No. 6, s. 1061-1064.

Rumpf, Christian: “Ölçülülük İlkesi ve Anayasa Yargısındaki İşlevi ve

Niteliği”, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin 31. Kuruluş Yıldönümü

255

Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara 1993, s.25-

48, https://ayam.anayasa.gov.tr/media/6438/crumpf.pdf, E.T: 22.03.2022.

Rycroft, Alan: “Blurring the Lines Between Incapacity, Misconduct and

Operational Requirements: Zililo v Maletswai Municipality”, South African

Mercantile Law Journal (2009), Vol. 21, No. 3, s. 426-432.

Sağlam, Fazıl: Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara Üniversitesi

SBF Yayınları, Ankara 1982.

Sakowski, Klaus: Arbeitsrecht, 2. Auflage, Springer Gabler, Heidenheim

2020.

Sambur, Bilal: “Yeni Anayasada Din ve Vicdan Özgürlüğünün Düzenlenmesi”, Liberal Düşünce Dergisi (Bahar 2012), Yıl 17, S. 66, s. 93-102.

Sanchez, Esther: “Conscientious Objection in the Workplace: Some Reflections Based on Spanish Jurisprudence”, Comparative Labor Law & Policy

Journal (Spring 2010), Vol. 31, No. 3, s. 487-496.

Sarı, Ayşegül: İş Sözleşmesinin İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan

Nedenlerle Feshi, 1. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

Savaş, Fatma Burcu: İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Nedenle

Feshi, Doktora Tezi, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

2011.

Saygın, Engin: “Ölçülülük İlkesine Yönelik Türk ve İngiliz İdare Hukuku Yaklaşımı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Ankara Barosu Dergisi

(2017), C. 75, S.2, s. 57-88.

Selamoğlu, Ahmet / Özveri, Murat: “İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Fesih Nedeni Olarak Performans Değerlendirmesi”, Prof. Dr. Fevzi Demir’e Armağan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2016), Özel

Sayı, s. 203-228.

Senyen Kaplan, Emine Tuncay: Bireysel İş Hukuku, 10. Bs, Gazi Kitabevi, Ankara 2019.

Senyen Kaplan, Emine Tuncay: “İş Hukukunda Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Ayrımcılığı”, TBB Dergisi (2017), Özel Sayı, s. 225-268. (Eşitlik)

Sevimli, Ahmet: “4857 Sayılı İş Yasası Çerçevesinde İş Sözleşmesinin

İşveren Tarafından Feshine Genel Bakış ve Tek Biçim Fesih Usulü Bulunmayışının Yaratacağı Olası Sorunlar”, Çimento İşveren Dergisi (Eylül 2004),

ÇMİS Yayını, S: 5, C:18, s. 11-26.

Sevimli, Ahmet: “İşçinin Özel Yaşamına Müdahalenin Sınırları”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2006. (İşçinin Özel Yaşamı)

256

Shenker, Pnina Alon / Davidov, Guy: “Applying the Principle of Proportionality in Employment and Labour Law Contexts”, McGill Law Journal

(2013), 59/2, s. 375-423.

Shilling, John: “Illness During Employment”, South African Law Journal

(1939), S. 56, s. 474-477.

Sonsuzoğlu, Elif: “Olası Aşı Pasaportu Uygulamasının Hukukiliği” (Bir

Küresel Salgın ve Hukuk, Der. Murat Batı/Sezai Çağlayan), 1. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2021, s. 109-144.

Soyer, Polat: “Küresel Kriz Sürecinde İşletme Gereklerine Dayanan Fesihler ve İstihdam Sorunu”, MESS Sicil İş Hukuku Dergisi (Aralık 2008),

S.12, s. 67-78. (İstihdam)

Söğüt, İpek Sevda / Akbulut, Olgun:” Covid-19 Aşısı ve Hukuk”, Tıp

Hukuku Dergisi (2021), S. 19, s. 33-118.

Sturgeon, Lisa: “Fair Dismissal On the Grounds of Capability”, Napier&Sons Lawyer Issue, 2015/3, s. 1-14. http://www.napiers.com/wpcontent/uploads/2015/03/Fair-Dismissal-on-the-Grounds-of-Capability-April-2015.pdf, E.T: 29.07.2021.

Süleyman, Ahmet: “Süreli Fesihte İşçinin Kişiliğinden ve Özel Hayatından Kaynaklanan Nedenler”, İstanbul Barosu Dergisi (2019), C:93, S: 2, s.

49-63.

Sümer, Hadi Haluk: İş Hukuku Uygulamaları, 7. Bs, Seçkin Yayıncılık,

Konya 2019.

Sümer, Hadi Haluk: “İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Sağlık Sebepleri ile Feshi”, Sicil İş Hukuku Dergisi (Aralık 2007), S. 8, s. 66-73. (Sağlık)

Süzek, Sarper: İş Hukuku, 20.Bs, Beta Yayınevi, , İstanbul 2020.

Süzek, Sarper: “İş Akdini Fesih Hakkının Sınırlandırılması”, Yargıç Dr.

Aydın Özkul’a Armağan, Kamu-İş Dergisi (2002), C: 6, S: 4, s. 1-23,

https://www.tuhis.org.tr/pdf/644.pdf, E.T: 27.04.2021. (Sınırlandırma)

Süzek, Sarper: “İşverenin Eşit Davranma Borcu”, MESS Sicil İş Hukuku

Dergisi (Aralık 2008), S.12, s.24-38. (Eşit Davranma)

Süzek, Sarper: “İşçinin Yetersizliği veya Davranışları Nedeniyle Geçerli

Fesih”, A. Can Tuncay’a Armağan, Legal Yayıncılık, İstanbul 2005, s.565-

586. (Yetersizlik)

Şahlanan, Fevzi: “Toplu İş Sözleşmesine Eklenen Ek Protokol İle Emekliliğe Hak Kazananların İş Sözleşmelerinin Feshedilebilmesi - Geçerli Neden

(Karar İncelemesi)”, Tekstil İşveren Hukuk Eki (Ekim 2013), S. 394, s. 1-8.

257

Şen, Murat: “İşçinin Verimsizliğine dayalı Geçerli Nedenle Fesihlerde

Fesih Bildiriminin Şekli, Süresi ve İspatı”, Erzincan Üniversitesi Hukuku Fakültesi Dergisi (2006), C. 10, S. 3-4, s. 371-396.

Şen, Murat: “Geçerli Fesih Nedeni Olarak Ücrete Sık Sık Haciz Konulması (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Bir Kararı Çerçevesinde)”, Sicil İş Hukuku Dergisi (Mart 2009), S. 13, s. 101-116. (Haciz)

Şener, Battal: İş Sözleşmesinin Feshinde İşverenin Eşit Davranma

Borcu, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans

Tezi, 2011.

Tiyek, Ramazan / Eryiğit, Hamza Burak: “İş Güvencesi Kapsamında

Performans Değerlendirme”, Mevzuat Dergisi (Şubat 2013), S:182,

https://www.mevzuatdergisi.com/2013/02a/01.htm, E.T: 24.12.2021.

Tondorf, Karin: “Zielvereinbarungen: Mitbestimmungspolitische Aspekte”, Verwaltung Und Management (1999), Vol. 5, No. 6, s. 340–344.

Topal, Güneş: İş Kanununa Göre Geçerli Nedenlerle Yapılan Fesih ve İş

Güvencesinin Uygulanmadığı Durumlarda Bildirimli Feshin Karşılaştırılması, 1. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.

Trittin, Wolfgang / Fischer, Esther: “Mitbestimmung: Mitbestimmung

Bei Individuellen Zielen? Zu den Rechten des Betriebsrats Bei Zielvereinbarungen”, Arbeit und Recht (2006), Vol. 54, No. 8, s. 261-264.

Tsakyrakis, Stavros: “Proportionality: An Assault on Human Rights?”,

International Journal of Constitutional Law (2009), Vol. 7, Issue 3, s.

468-493.

Tsimpoukis, Chronis: “Some Brief Notes On Decısıon Nº 3220/2017 Of

Piraeus’ Single-Member Court Of First Instance”, Lex Social: Revista Juridica de Los Derechos Sociales (2018), C:8, S:2, s. 18-25.

Tulukçu, Binnur: “İş Güvencesine İlişkin İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Geçerli Fesih Nedenleri”, Terazi Hukuk Dergisi (Temmuz 2017), C.

12, S. 131, s. 14-26.

Tulukçu, Binnur: İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk Hükümlerine Göre İş Güvencesi, 1. Bs, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017. (İş Güvencesi)

Tulukçu, Binnur: “Türk İş Hukukunda Hizmet Sözleşmesinin Haksız

Feshi ve Sonuçları”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Ocak 2002), C.1, S.1, s. 555-572. (Sonuçlar)

Tunçer, Polat: “Örgütlerde Performans Değerlendirme ve Motivasyon”,

Sayıştay Dergisı̇ (Ocak - Mart 2013), S. 88, s. 87-108.

258

Tunçomağ, Kenan / Centel, Tankut: İş Hukukunun Esasları, 8. Bs, Beta

Yayınları, İstanbul 2016.

Türe, Gökhan / Türe, Oğuzhan: “Hekimin Hizmetten Çekilme Hakkı”,

TBB Dergisi (2017), S. 131, s. 295-346.

Uçum, Mehmet: “Karar İncelemesi İşverenin Dayandığı Fesih Nedeninin

Hukuki Niteliğinin Belirlenmesi ve Sözleşmenin Feshinde Usul Hükümlerinin Uygulanması”, A. Can Tuncay’a Armağan, 1. Bs, Legal Yayıncılık, Ankara 2005.

Ulucan, Devrim: “Karar İncelemesi”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Dergisi (2007), S. 13, s. 284-289.

Ulucan, Devrim: İş Güvencesi, 2. Bs, İstanbul 2003. (İş Güvencesi)

Uluç, Şule: “İşverenin İş Sözleşmesini Geçerli Nedenle Feshi”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2009), C. 6, S. 22, s. 617-640.

Uşan, Fatih: “İş Sözleşmesinin Feshinde İşverenin Eşit Davranma Borcu Var

Mıdır?”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (2005), C. 2, S. 8,

s.1624-1632.

Uysal, Şener: “Performans Yönetimi Sisteminin Tanımı, Tarihçesi, Amaç ve

Temel Unsurlarına Genel Bir Bakış”, Electronic Journal of Vocational Colleges

(Ekim 2015), C. 5, S. 2, s. 32-39.

Uysal İbat, Emine Esra: “Feshin Geçersizliği ve İşçilik Alacakları”,

1. Bs, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

Ünal, Canan: İş Hukukunda Yaş Ayrımcılığı, 1. Bs, 12 Levha Yayıncılık,

İstanbul 2018.

Ünal, Canan: “Yaş Ayrımcılığı Kapsamında İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Yaş ve Emekliliğin Değerlendirilmesi” (İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar

(Editörler: Doğan Yenisey, Kübra / Ergüneş Emrağ, Seda)), 1. Bs, İstanbul 2017.

(Yaş ve Emeklilik)

Ünal Adınır, Canan: “Covid-19 Aşısının İş İlişkilerine Etkileri”, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (Haziran 2021), C. 27,

S. 1, s.693-715.

Ürem, Müge: Eser Sözleşmesinde Erken Dönme, 1. Bs, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017.

Üstün, Çağatay / Aygörmez, Gülsün Ayhan / Özçiftçi, Seçil / Korkmaz,

Mehmet: “COVID-19’da Zorunlu PCR Testi Uygulamasının Tıbbi ve Yasal Gerekçeleriyle Etik Değerlendirmesi”, Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi (2020),

30(3), s. 219-227.

259

Üzüm, Burcu / Uçkun; Seher: Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği. İşletme Araştırma Dergisi (2021), S.

10/2, s. 254-275.

Wang, Daniel Wei Liang / Moribe, Gabriela / Arruda, Ana Luiza / Gajardoni De M: “Is Mandatory Vaccination for COVID-19 Constitutional Under

Brazilian Law?”, Health and Human Rights Journal (June 2021), Vol. 23, No. 1,

s. 163-174.

Wank, Rolf: “Objectionable Work in Germany”, Comparative Labor Law &

Policy Journal (Spring 2010), Vol. 31, No. 3, s. 455-470.

Weiss, Uta-Susanne: Arbeitsrecht für Führungskräfte, 2. Auflage, Springer

Vieweg, Wiesbaden 2019.

Wendt, Rudolf: “The Principle of “Ultima Ratio” And/Or the Principle of

Proportionality”, Oñati Socio-legal Series [online], S. 3 (1), s. 81-94. https://bibliographie.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/111335/220-

1202-1-PB.pdf?sequence=1, E.T:07.05.2021.

Wicclair, Mark R: Conscientious Objection In Health Care: An Ethical

Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2011.

Wien, Andreas: Arbeitsrecht Eine Praxisorientierte Einführung, 1. Auflage,

Gabler, Wiesbaden 2009.

Wippermann, Frank: “Zielvereinbarungen (Fachartikel)”,

https://www.flow.de/wp-content/uploads/2019/10/artikel-zielvereinbarung_de.pdf, s. 1-23.

Xie, Zengyi: Labor Law in China-Progress and Challenges, Springer Publishing, Heidelberg 2016.

Yalnız, Zeynep / Akgül, Özer: “Covid-19 Salgını İçin Aşı Çalışmaları İncelemesi”, Aydın Sağlık Dergisi (Haziran 2020), Yıl:7, S. 2, s. 97 – 104.

Yıldırım Baş, Funda: “Pandemide Aşılamanın Önemi ve Covıd-19 Aşılama

Çalışmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2020), Özel

Sayı-1, s. 245-248.

Yıldız, Gaye Burcu: “Türk İş Hukukunda Orantılılık İlkesi”, Dokuz Eylül

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2013), C. 15, Özel Sayı (Prof. Dr. M. Polat

Soyer’e Armağan), s. 681-707.

Yıldız, Gaye Burcu: İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, 1. Bs, Yetkin Yayınları, Ankara 2008. (Eşit İşlem)

Yılmaz, Gizem: “Yargıtay Kararları Işığında İş Sözleşmesinin Performans

Düşüklüğü Nedeniyle Feshi”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

(Nisan 2020), C.5, S. 1, s. 3691-3722.

260

Yılmaz, Huriye Hilal: “Yargıtay Kararları ve Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından Şüphe Feshi”, Çimento İşveren Dergisi (2018), C. 32, S. 5, s. 8-23.

Yürekli, Sabahattin: “Çalışma Hayatında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkileri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Yaz 2020/2),

Yıl:19, S. 38 (Covid-19 Özel Ek), s. 34-61.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.