Geri Alım ( Vefa ) Hakkı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Deniz ARSLAN UGAN
ISBN: 978-605-05-0541-2
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Deniz ARSLAN UGAN
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Geri Alım ( Vefa ) Hakkı

Deniz ARSLAN UGAN

2020/02 1. Baskı, 214 Sayfa

ISBN 978-605-05-0541-2

Geri Alım Hakkı isimli bu çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmış olup, tez danışmanı Doç. Dr. Öz Seçer ile Doç. Dr. Sezer Çabri ve Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek’ten oluşan jüri önünde 22.05.2019 tarihinde savunulmuş ve jüri tarafından başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Öncelikle tez yazım aşamasındaki ve sonrasında çalışmanın kitap haline gelmesindeki emeği, bilimsel katkıları ve desteği için saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Doç. Dr. Öz Seçer’e, yine bu çalışmaya yapıcı eleştiriler ve bilimsel katkılarda bulunan saygıdeğer hocalarım Doç. Dr. Sezer Çabri ve Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek’e, çalışmada kullanılan kaynakların temini hususunda yardımlarını esirgemeyen Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi görevlilerine  ve ayrıca bu kitabın basımında emeği geçen Yetkin Yayınevi çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak bu çalışmanın hazırlanması aşamasında sevgi ve desteklerini daima hissettiğim, değerli eşim Pulat Ugan ve annesinin büyük ödevine gösterdiği anlayış için biricik oğlum Efe Ugan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

GERİ ALIM (VEFA) HAKKINA GENEL BAKIŞ

I.TANIM

II.GERİ ALIM HAKKININ TARAFLARI

A.Geri Alım Hakkının Lehtarı

B.Geri Alım Hakkının Muhatabı

III.GERİ ALIM HAKKININ KONUSU

A.Birlikte Mülkiyet Açısından

1.Paylı Mülkiyet

2.Elbirliği Halinde Mülkiyet

B.Taşınmaz Mülkiyeti Hakkının Kapsamı Açısından

IV.GERİ ALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ

A.Ön Sözleşme Teorisi

B.Öneri Teorisi

C.Şarta Bağlı Satım Teorisi

D.Satış Vaadi Teorisi

E.Yenilik Doğuran Hak Teorisi

F.Değerlendirme

V.GERİ ALIM HAKKININ BENZER KURUMLARLA
 KARŞILAŞTIRILMASI

A.Ön Alım ve Alım Hakları Açısından

1.Önalım Hakkı

a.Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
b.Yasal Önalım Hakkı

2.Alım Hakkı

3.Geri Alım Hakkı İle Karşılaştırılması

B.TBK Kapsamındaki Kabul Kavramı Açısından

1.Tanım ve Kabulün Hukuki Niteliği

2.Geri Alım Hakkı İle Karşılaştırılması

VI.BİR YENİLİK DOĞURAN HAK OLARAK
 GERİ ALIM HAKKININ TANINMASI

A.Geri Alım Sözleşmesi

1.Geri Alım Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları

a.İrade Beyanını Etkileyen Hususlar
b.Geri Alım Sözleşmesinde Şekil

2.Geri Alım Sözleşmesi İçeriğine İlişkin Koşullar

a.Taraf Ehliyeti
b.Temsil
c.Muvazaa
i.Tanımı ve Türleri
ii.Muvazaanın Hükmü ve Geri Alım
Hakkı Açısından İncelenmesi

3.Geri Alım Sözleşmesinin Benzer Sözleşmeler İle Karşılaştırılması

a.İnançlı İşlem
i.Genel Bilgi
ii.İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları
iii.İnançlı İşlemin Sona Ermesi
iv.İnançlı İşlem ve Geri Alım Sözleşmesinin Karşılaştırılması
b.Satış Vaadi Sözleşmesi
i.Genel Bilgi
ii.Satış Vaadi Sözleşmesi İle Geri Alım Sözleşmesinin Karşılaştırılması
c.Taşınmaz Satım Sözleşmesi

B.Geri Alım Hakkının Ölüme Bağlı Bir Tasarruf
Gereği Tanınması

 

İKİNCİ BÖLÜM

GERİ ALIM HAKKININ
TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ VE
TEMİNAT VERME AMACINA YÖNELİK GÖRÜNÜMLERİ

I.GERİ ALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE
  ŞERH VERİLMESİ

A.Geri Alım Hakkının Şerh Verilmesinin Koşulları

1.Geçerli Bir Geri Alım Sözleşmesi Bulunması

2.Şerh Anlaşması

a.Şerh Anlaşmasının Tarafları ve Ehliyet
b.Şerh Anlaşmasında Şekil
c.Şerh Anlaşmasında Temsil

B.Şerhin Tesisi

1.Şerh İstemi, Koşulları ve İcrası

2.Şerhin İçeriği

C.Şerhin Hüküm ve Sonuçları

1.Hakkın Şerh Verilmesinden Önce Mevcut Olan
Haklar Yönünden

2.Hakkın Şerh Verilmesinden Sonraki Devirler ve
Hak Kazanımları Yönünden

a.Ayni Hak Görüşü
b.Şerhin Ayni Etkisi Görüşü
c.Eşyaya Bağlı Borç Etkisi
i.Eşyaya Bağlı Borç Kavramı ve Özellikleri
ii.Eşyaya Bağlı Borç Etkisi
iii.Munzam Etki
d.Değerlendirme

D.Şerhin Süresi

E.Şerhin Sona Erdiği Durumlar

1.Feragat

2.Hakkın Sona Ermesi

3.Hakkın Şerhi İçin Belirlenen Sürenin Sona Ermesi

4.Malik ve Hak Lehtarı Sıfatlarının Birleşmesi

II.TEMİNAT VERME AMACI İLE GERİ ALIM
 HAKKININ TESİSİ VE HUKUKİ AÇIDAN
 DEĞERLENDİRİLMESİ

A.Teminat Amacına Yönelik Geri Alım Sözleşmesi

B.Değerlendirme

1.Tapu Sicil Tüzüğü Madde 16/2 Hükmü Yönünden Değerlendirme

2.Kanuna Karşı Hile Yönünden Değerlendirme

a.Lex Commissoria Yasağının Söz Konusu Olmayacağını Savunan Görüş
b.Lex Commissoria Yasağının Söz Konusu
Olacağını Savunan Görüş
c.Konuyu Somut Olayın Niteliğine Göre Değerlendiren Görüş
d.Yargıtay’ın Görüşü

3.Bankacılık Kanunu 57. Madde Yönünden Değerlendirme

C.Teminat Amacına Yönelik Geri Alım Sözleşmesinin Alacak İle Olan İlişkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GERİ ALIM HAKKININ KULLANIMI,
HAKKIN KULLANIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI, HAKKIN DEVRİ VE SONA ERMESİ

I.GERİ ALIM HAKKININ KULLANIMINDA
 GEÇERLİ OLAN İLKELER

A.Hakkın Tek Taraflı Bir İrade Beyanı İle Kullanılması

B.Hakkın Kullanılması İçin Gerekli İrade Beyanının
 Şarta Bağlanamaması

C.İrade Beyanının Geri Alınamaması

D.Hakkın Bizzat Kullanımının Zorunlu Olmaması

E.Hakkın Kullanımının Hak Düşürücü Süreye
Tabi Olması

F.Hakkın Kullanımının Taşınmazın Tamamı İçin
Söz Konusu Olması

G.Hakkın Kullanımının Sözleşmede Öngörülen
Sürelerle Sınırlanabilmesi

II.GERİ ALIM HAKKININ KULLANILMASI

A.Hakkın Kullanım Koşulları

1.Yetki Koşulu

2.Ehliyet Koşulu

3.Hakkın Kullanılmasında Şekil

4.İrade Beyanına İlişkin Koşullar

5.Hakkın Kullanılmasında Süre

B.Geri Alım Hakkının Dava Yolu İle Kullanılması

C.Hakkın Kullanılmasının Hüküm ve Sonuçları

1.Geri Alım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü

2.Mülkiyetin Devri Yükümlülüğü

3.Muhafaza ve Koruma Yükümlülüğü

4.Diğer Yükümlülükler

III.GERİ ALIM HAKKININ KONU EDİLEBİCEĞİ
 İŞLEMLER

A.Hakkın Devri

B.Hakkın Kullanılması İle Doğacak Alacak Hakkının
Devri

C.Hakkın Miras Yolu İle İntikali

D.Hakkın Haczi ve İflas Masasına Dahil Olması

IV.GERİ ALIM HAKKININ SONA ERDİĞİ DURUMLAR

A.Hak Lehtarının Ölümü Durumunda Sona Erme

B.Hak Şerh Verilmeden Taşınmazın Üçüncü Kişiye
Devri Durumunda Sona Erme

C.Haktan Feragat Edilmesi Durumunda Sona Erme

D.Hakkın Kullanımı İçin Belirlenen Sürenin
Dolması Durumunda Sona Erme

E.Cebri Satışın Yapılması ve Rehinli Alacaklılar
Nedeni İle Sona Erme

F.Geri Alım Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi ve Mahkeme Kararı İle Hükümsüz Sayılması Durumunda Sona Erme

G.Hakkın Kullanılması Durumunda Sona Erme

H.Malik ve Hak Lehtarı Sıfatlarının
Aynı Kişide Birleşmesi Durumunda Sona Erme

İ.Tüzel Kişi Hak Lehtarının Tüzel Kişiliğinin
Sona Ermesi

J.Hakka Konu Taşınmazın Devrinin İmkânsız Olması Durumunda Sona Erme

1.Taşınmazın Yok Olması Nedeni İle
Objektif İmkânsızlık

2.Kamulaştırma

SONUÇ

KAYNAKÇAYorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.