Geri Alım ( Vefa ) Hakkı

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Deniz ARSLAN UGAN
ISBN: 9786050505412
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Deniz ARSLAN UGAN
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Geri Alım ( Vefa ) Hakkı

Deniz ARSLAN UGAN

2020/02 1. Baskı, 214 Sayfa

ISBN 978-605-05-0541-2

Geri Alım Hakkı isimli bu çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmış olup, tez danışmanı Doç. Dr. Öz Seçer ile Doç. Dr. Sezer Çabri ve Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek’ten oluşan jüri önünde 22.05.2019 tarihinde savunulmuş ve jüri tarafından başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Öncelikle tez yazım aşamasındaki ve sonrasında çalışmanın kitap haline gelmesindeki emeği, bilimsel katkıları ve desteği için saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Doç. Dr. Öz Seçer’e, yine bu çalışmaya yapıcı eleştiriler ve bilimsel katkılarda bulunan saygıdeğer hocalarım Doç. Dr. Sezer Çabri ve Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek’e, çalışmada kullanılan kaynakların temini hususunda yardımlarını esirgemeyen Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi görevlilerine  ve ayrıca bu kitabın basımında emeği geçen Yetkin Yayınevi çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak bu çalışmanın hazırlanması aşamasında sevgi ve desteklerini daima hissettiğim, değerli eşim Pulat Ugan ve annesinin büyük ödevine gösterdiği anlayış için biricik oğlum Efe Ugan’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

GERİ ALIM (VEFA) HAKKINA GENEL BAKIŞ

I.TANIM

II.GERİ ALIM HAKKININ TARAFLARI

A.Geri Alım Hakkının Lehtarı

B.Geri Alım Hakkının Muhatabı

III.GERİ ALIM HAKKININ KONUSU

A.Birlikte Mülkiyet Açısından

1.Paylı Mülkiyet

2.Elbirliği Halinde Mülkiyet

B.Taşınmaz Mülkiyeti Hakkının Kapsamı Açısından

IV.GERİ ALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ

A.Ön Sözleşme Teorisi

B.Öneri Teorisi

C.Şarta Bağlı Satım Teorisi

D.Satış Vaadi Teorisi

E.Yenilik Doğuran Hak Teorisi

F.Değerlendirme

V.GERİ ALIM HAKKININ BENZER KURUMLARLA
 KARŞILAŞTIRILMASI

A.Ön Alım ve Alım Hakları Açısından

1.Önalım Hakkı

a.Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
b.Yasal Önalım Hakkı

2.Alım Hakkı

3.Geri Alım Hakkı İle Karşılaştırılması

B.TBK Kapsamındaki Kabul Kavramı Açısından

1.Tanım ve Kabulün Hukuki Niteliği

2.Geri Alım Hakkı İle Karşılaştırılması

VI.BİR YENİLİK DOĞURAN HAK OLARAK
 GERİ ALIM HAKKININ TANINMASI

A.Geri Alım Sözleşmesi

1.Geri Alım Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları

a.İrade Beyanını Etkileyen Hususlar
b.Geri Alım Sözleşmesinde Şekil

2.Geri Alım Sözleşmesi İçeriğine İlişkin Koşullar

a.Taraf Ehliyeti
b.Temsil
c.Muvazaa
i.Tanımı ve Türleri
ii.Muvazaanın Hükmü ve Geri Alım
Hakkı Açısından İncelenmesi

3.Geri Alım Sözleşmesinin Benzer Sözleşmeler İle Karşılaştırılması

a.İnançlı İşlem
i.Genel Bilgi
ii.İnançlı İşlemin Hüküm ve Sonuçları
iii.İnançlı İşlemin Sona Ermesi
iv.İnançlı İşlem ve Geri Alım Sözleşmesinin Karşılaştırılması
b.Satış Vaadi Sözleşmesi
i.Genel Bilgi
ii.Satış Vaadi Sözleşmesi İle Geri Alım Sözleşmesinin Karşılaştırılması
c.Taşınmaz Satım Sözleşmesi

B.Geri Alım Hakkının Ölüme Bağlı Bir Tasarruf
Gereği Tanınması

 

İKİNCİ BÖLÜM

GERİ ALIM HAKKININ
TAPU KÜTÜĞÜNE ŞERH VERİLMESİ VE
TEMİNAT VERME AMACINA YÖNELİK GÖRÜNÜMLERİ

I.GERİ ALIM HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNE
  ŞERH VERİLMESİ

A.Geri Alım Hakkının Şerh Verilmesinin Koşulları

1.Geçerli Bir Geri Alım Sözleşmesi Bulunması

2.Şerh Anlaşması

a.Şerh Anlaşmasının Tarafları ve Ehliyet
b.Şerh Anlaşmasında Şekil
c.Şerh Anlaşmasında Temsil

B.Şerhin Tesisi

1.Şerh İstemi, Koşulları ve İcrası

2.Şerhin İçeriği

C.Şerhin Hüküm ve Sonuçları

1.Hakkın Şerh Verilmesinden Önce Mevcut Olan
Haklar Yönünden

2.Hakkın Şerh Verilmesinden Sonraki Devirler ve
Hak Kazanımları Yönünden

a.Ayni Hak Görüşü
b.Şerhin Ayni Etkisi Görüşü
c.Eşyaya Bağlı Borç Etkisi
i.Eşyaya Bağlı Borç Kavramı ve Özellikleri
ii.Eşyaya Bağlı Borç Etkisi
iii.Munzam Etki
d.Değerlendirme

D.Şerhin Süresi

E.Şerhin Sona Erdiği Durumlar

1.Feragat

2.Hakkın Sona Ermesi

3.Hakkın Şerhi İçin Belirlenen Sürenin Sona Ermesi

4.Malik ve Hak Lehtarı Sıfatlarının Birleşmesi

II.TEMİNAT VERME AMACI İLE GERİ ALIM
 HAKKININ TESİSİ VE HUKUKİ AÇIDAN
 DEĞERLENDİRİLMESİ

A.Teminat Amacına Yönelik Geri Alım Sözleşmesi

B.Değerlendirme

1.Tapu Sicil Tüzüğü Madde 16/2 Hükmü Yönünden Değerlendirme

2.Kanuna Karşı Hile Yönünden Değerlendirme

a.Lex Commissoria Yasağının Söz Konusu Olmayacağını Savunan Görüş
b.Lex Commissoria Yasağının Söz Konusu
Olacağını Savunan Görüş
c.Konuyu Somut Olayın Niteliğine Göre Değerlendiren Görüş
d.Yargıtay’ın Görüşü

3.Bankacılık Kanunu 57. Madde Yönünden Değerlendirme

C.Teminat Amacına Yönelik Geri Alım Sözleşmesinin Alacak İle Olan İlişkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GERİ ALIM HAKKININ KULLANIMI,
HAKKIN KULLANIMININ HÜKÜM VE SONUÇLARI, HAKKIN DEVRİ VE SONA ERMESİ

I.GERİ ALIM HAKKININ KULLANIMINDA
 GEÇERLİ OLAN İLKELER

A.Hakkın Tek Taraflı Bir İrade Beyanı İle Kullanılması

B.Hakkın Kullanılması İçin Gerekli İrade Beyanının
 Şarta Bağlanamaması

C.İrade Beyanının Geri Alınamaması

D.Hakkın Bizzat Kullanımının Zorunlu Olmaması

E.Hakkın Kullanımının Hak Düşürücü Süreye
Tabi Olması

F.Hakkın Kullanımının Taşınmazın Tamamı İçin
Söz Konusu Olması

G.Hakkın Kullanımının Sözleşmede Öngörülen
Sürelerle Sınırlanabilmesi

II.GERİ ALIM HAKKININ KULLANILMASI

A.Hakkın Kullanım Koşulları

1.Yetki Koşulu

2.Ehliyet Koşulu

3.Hakkın Kullanılmasında Şekil

4.İrade Beyanına İlişkin Koşullar

5.Hakkın Kullanılmasında Süre

B.Geri Alım Hakkının Dava Yolu İle Kullanılması

C.Hakkın Kullanılmasının Hüküm ve Sonuçları

1.Geri Alım Bedelini Ödeme Yükümlülüğü

2.Mülkiyetin Devri Yükümlülüğü

3.Muhafaza ve Koruma Yükümlülüğü

4.Diğer Yükümlülükler

III.GERİ ALIM HAKKININ KONU EDİLEBİCEĞİ
 İŞLEMLER

A.Hakkın Devri

B.Hakkın Kullanılması İle Doğacak Alacak Hakkının
Devri

C.Hakkın Miras Yolu İle İntikali

D.Hakkın Haczi ve İflas Masasına Dahil Olması

IV.GERİ ALIM HAKKININ SONA ERDİĞİ DURUMLAR

A.Hak Lehtarının Ölümü Durumunda Sona Erme

B.Hak Şerh Verilmeden Taşınmazın Üçüncü Kişiye
Devri Durumunda Sona Erme

C.Haktan Feragat Edilmesi Durumunda Sona Erme

D.Hakkın Kullanımı İçin Belirlenen Sürenin
Dolması Durumunda Sona Erme

E.Cebri Satışın Yapılması ve Rehinli Alacaklılar
Nedeni İle Sona Erme

F.Geri Alım Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi ve Mahkeme Kararı İle Hükümsüz Sayılması Durumunda Sona Erme

G.Hakkın Kullanılması Durumunda Sona Erme

H.Malik ve Hak Lehtarı Sıfatlarının
Aynı Kişide Birleşmesi Durumunda Sona Erme

İ.Tüzel Kişi Hak Lehtarının Tüzel Kişiliğinin
Sona Ermesi

J.Hakka Konu Taşınmazın Devrinin İmkânsız Olması Durumunda Sona Erme

1.Taşınmazın Yok Olması Nedeni İle
Objektif İmkânsızlık

2.Kamulaştırma

SONUÇ

KAYNAKÇAAÇIKGÖZ, Aslı : Dar Anlamda Vesayeti Gerektiren Haller ve Vesayet Altına Almanın İşlem Ehliyeti Bakımından Sonuçları, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2017.

ADAY, Nejat : Taşınmaz Mülkiyetinin Naklinde Muvazaa, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1992.

ADAY, Nejat : “Kişisel Hakların Şerhi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:66, Sayı:7-8-9, İstanbul, 1992, s. 609-645. (Çalışmada “ADAY, Makale” olarak kısaltılmıştır). 

AĞCA TOPLANDI,

Pınar : Birlikte Mülkiyette Ortak Menfaati Koruma Yetkisi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.

AKALP-DEMİRTABAK,

Didem : Yasal Önalım Hakkı, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2010.

AKİPEK, Jale G./

AKINTÜRK, Turgut : Eşya Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.

AKKANAT, Halil : “Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının MK. M. 2 Hükmü İle Aşılması: Örnek Bir Yargıtay Kararı Ve Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Cilt:2, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007, s. 1655-1668.

AKYOL, Şener : Türk Medeni Hukukunda Temsil, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009.

ALP, Yasin : “Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya, 2017.

ALTAŞ, Hüseyin/

KURT, Leyla Müjde : “İnançlı İşlemler”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Malatya, 2011, s. 1-18.

ANTALYA, Gökhan : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt 1, 4. Baskı, Legal Yayınevi, İstanbul, 2016.

ANTALYA, Gökhan/

TOPUZ, Murat : Eşya Hukuku, Cilt III, Tapu Sicili, Legal Yayınevi, İstanbul, 2018.

ARAL, Fahrettin : “Topyekün Temlik”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 42, Sayı:1-4, Ankara, 1991-1992, s. 93-141.

ASLAN, Çiğdem Mine : Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006.

ATAMULU, İsmail : Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

ATAMULU, İsmail/

KÖROĞLU, Emre : “Türk Borçlar Hukukunda Alacaklı Ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi Sebebiyle Borcun Sona Ermesi (TBK m. 135)”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı:1, Kayseri, 2018, s. 149-181.

AVCI BRAUN, Cihan : “Türk Borçlar Kanunu Madde 238-242”, İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017, s. 1447-1490. 

AYAN, Mehmet : Eşya Hukuku-II, 9. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2016 (Çalışmada “AYAN, Eşya” olarak kısaltılmıştır).

AYAN, Mehmet : Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 11. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, İstanbul, 2016 (Çalışmada “AYAN, Borçlar Genel” olarak kısaltılmıştır).

AYAN, Mehmet : “Kanuni Şuf’a Hakkı”, Prof. Dr. Halil Cin’e Selçuk Üniversitesi’nde 10. Yıl Hizmet Armağanı, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1995, s. 335-368 (Çalışmada “AYAN, Makale” olarak kısaltılmıştır).

AYAN, Mehmet : “Paylı Mülkiyette Yönetim”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3-4, Konya, 2002, s:7-21 (Çalışmada “AYAN, Paylı Mülkiyet” olarak kısaltılmıştır).

AYANOĞLU MORALI,

Ahu : “Mülkiyet Hakkının Teminat Amaçlı Devrine Yönelik İnançlı İşlemler”, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2006.

AYBAY, Aydın/

HATEMİ, Hüseyin : Eşya Hukuku, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2014.

AYDINCIK, Şirin : “Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki”, İÜHFM, Cilt: 64, Sayı: 1, İstanbul, 2006, s. 131-194.

AYDINCIK, Şirin : Yapma Borçlarının İfa Edilmemesi Ve Hukuki Sonuçları- Özellikle TBK m. 113/1 Kapsamında Nama İfa, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013.

AYDOĞDU, Murat : Yasadan ve Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013.

AYDOĞDU, Murat/

KAHVECİ, Nalan : Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku), 3. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017.

AYİTER, Nuşin : Eşya Hukuku, 2. Baskı, Savaş Yayınevi, Ankara, 1983.

AYİTER, Nuşin : Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları (İştirak Halinde Mülkiyet), Yeni Desen Matbaası, Ankara, 1961 (Çalışmada “AYİTER, Elbirliği Ortaklıkları” olarak kısaltılmıştır).

AYRANCI, Hasan : Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Yetkin Yayınları, Ankara, 2003.

BAHADIR, Senem : “Taşınmaz Mülkiyetinin Devrinde Muvazaa”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2012.

BAŞPINAR, Veysel : “Taşınmaz Satımında Vekalet”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 45, Sayı:1, Ankara, 1996, s. 483-504.

BAŞPINAR, Veysel : Borç Sözleşmelerinin Kısmi Butlanı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1998.

BAYGIN, Cem : “Yeni Borçlar Kanunu’nun Satış İlişkisi Doğuran Haklar Konusunda Getirdiği Düzenlemelere Genele Bir Bakış”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 79-80, İstanbul, 2011, s. 7-30.

BELEÇ, Mehmet : “Yasal Önalım Hakkı”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara, 2007.

BURCUOĞLU, Haluk : “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Önalım Hakkı Düzenlemesi ve Borçlar Kanunu’nun ve Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Sözleşmesel Önalım Hakkına İlişkin Düzenlemeleri Hakkında Bazı Gözlemler”, Medeni Hukuk Hocalarına Saygı Günleri, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2011,             s. 285-298. 

BUZ, Vedat : Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Yetkin Yayınları, Ankara, 2005.

BUZ, Vedat : “Gabin Halinde Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlığın Giderilerek Sözleşmenin Ayakta Tutulması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: 19, Sayı:4, Ankara, 1998,           s. 54-82 (Çalışmada “BUZ, Makale” olarak kısaltılmıştır).

CANSEL, Erol/

ÖZEL, Çağlar : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2017.


CİĞERİM, Ersin : “Türk Medeni Hukukunda Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2001.

CİHAN, Hulki : Temsil Yetkisinin Verilmesi Ve Kapsamının Belirlenmesi, Beta Yayınları, İstanbul, 2011.

ÇABRİ, Sezer : “Taşınmaz Satışında Satıcının Zapttan Sorumluluğu”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi- Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, Özel Sayı, Cilt: 22, Sayı: 3, İstanbul, 2016,           s. 581-610.

ÇABRİ, Sezer : Miras Hukuku Şerhi, Cilt:1, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2018 (Çalışmada “ÇABRİ, Şerh” olarak kısaltılmıştır).

ÇAKIRCA, Seda İrem : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı Yararlanma Kavramı, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2015.

ÇAVUŞOĞLU, Erhan : “Taşınmazlar Üzerinde Mülkiyeti Devir Amacı Güden İşlemlerde Muvazaa”, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bölümler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2008.

ÇAY, Cengiz Topel : “Yeni Türk Medeni Kanunu’nun Önalım Hakkı Konusunda Getirdiği Değişiklik Ve Yenilikler (Yenilik Doğuran Dava Düzenlemesi)”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007.

ÇELİK, Nazlı Hilal : “Vekalet Verenin Borçları”, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 120-133.

ÇETİNER, Bilgehan : Taşınmaz Teminatı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2015.

ÇETİNER, Bilgehan : “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nda Yarar Ve Hasarın İntikali İle Satıcının Ayıptan Sorumluluğuna İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:67, Sayı:1-2, İstanbul, 2009, S. 97-113 (Çalışmada “ÇETİNER, Makale” olarak kısaltılmıştır).

ÇETİNKAYA, Mehmet: “Vefa Hakkı Ve Menkul Hükmünde Sayılan Taşınmazlarda Etkisi”, Adalet Dergisi, Sayı: 1, Ankara, 1970, s. 34-41.

DAVRAN, Bülent : Rehin Hukuku Dersleri, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1972.

DEMİRBAŞ, Feride : “Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:65, Sayı:2, Ankara, 2016, s. 249-277 (Çalışmada “DEMİRBAŞ, Feride” olarak kısaltılmıştır).

DEMİRBAŞ, Harun : Yenilik Doğuran Haklar, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007 (Çalışmada “DEMİRBAŞ, Harun, Yenilik Doğuran Haklar” olarak kısaltılmıştır). 

DERELİ, Zeliha : “Lex Commissoria Yasağı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009.

DOĞAN, Murat : Tapu Sicilinde Tasarruf Yetkisi Kısıtlanmasının Şerhi, Seçkin Yayınları, Ankara, 2004.

DURAL, Mustafa/

ÖĞÜZ, Tufan : Kişiler Hukuku, 19. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2018.

DURAL, Mustafa/

ÖZ, Turgut : Miras Hukuku, 13. Bası, Kitabevi, İstanbul, 2019.

ECİR, H. Gülşah : “Vekalet Sözleşmesinin Sona Ermesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.

EM, Ali : Vesayet Hukuku ve Davaları, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2018.

ERÇİN, Ferhat : “Kanuni Şufa Hakkının Kullanılmasına İlişkin 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 734. Maddesi Üzerine Düşünceler”, Legal Hukuk Dergisi, Sayı:46, İstanbul, 2006, s. 3011-3024.

ERÇİN, Ferhat : “İkale Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, Der Yayınları, İstanbul, 2009, s. 125-138 (Çalışmada “ERÇİN, İkale” olarak kısaltılmıştır).

ERDOĞAN, Ersin : “Yapma Borçlarının İfası Ve Bazı Temel Sorunlar”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2, Ankara, 2017, s. 145-175.

EREL, Şafak N. : Eşyaya Bağlı Borç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1982.

EREN, Fikret : Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016.

EREN, Fikret : “Türk Medeni Kanunu’na Göre Yasal Önalım Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı: 1-2, Ankara, 2008, s. 103-126. (Çalışmada “EREN, Makale” olarak kısaltılmıştır)

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017 (Çalışmada “EREN, Borçlar Genel” olarak kısaltılmıştır).

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018 (Çalışmada “EREN, Borçlar Özel” olarak kısaltılmıştır).

ERGÜN, Ömer : Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyet Durumu, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2010.

ERKAN, Vehbi Umut : “Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Önalım Hakkı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006.

ERKAN, Vehbi Umut : “Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.2007 Tarihli E. 2003/34 ve K. 2007/94 Sayılı Kararı Üzerine: Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Önalım Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Malatya, 2014, s. 269-294.

ERKAN, Vehbi Umut : “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Vekâlet Sözleşmesinde Vekâlet Verenin Ücret Ödeme Borcu Dışındaki Diğer Borçları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:62, Sayı:2, Ankara, 2013,             s. 441-472 (Çalışmada “ERKAN, Vekalet” olarak kısaltılmıştır).

ERMAN, Hasan : Eşya Hukuku Dersleri, 7. Basım, Der Yayınları, İstanbul, 2017.

ERTAŞ, Şeref : Eşya Hukuku, 13. Baskı, Barış Yayınları, İzmir, 2017.

ESENER, Turhan : Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1956.

ESENER, Turhan/

GÜNDOĞDU, Fatih : Borçlar Hukuku I – Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerliliği, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.

ESENER, Turhan/

GÜVEN, Kudret : Eşya Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017.

FEYZİOĞLU,

Feyzi Necmeddin : Şuf’a Hakkı, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1959.

FRANKO, Nisim : “Alacağın Temliki”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cilt:49, Sayı:1, Ankara, 1994, s. 177-197.

GENÇCAN,

Ömer Uğur : Vesayet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2009.

GÖKTEPE,

Hayrettin Sinan : Türk Hukukunda Kamulaştırma-Kamulaş-tırmasız El Atma ve Eşya Hukuku Yönünden Sorunları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010.

GÜÇLÜ, Murat/

YALVAÇ, Murat : “Geri Alım Sözleşmesi (Vefa Akdi) İle Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkullere İlişkin Bir Değerlendirme”, Bankacılar Dergisi, Sayı:87, İstanbul, 2013, s. 18-28.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Akdi Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerinin (TBK m. 237/III, 238, 239 ve 240-242) Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Erhan Adal’a Armağan, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VIII-IX, Sayı: 2-1, İstanbul, 2011-2012, s. 435-453.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper: Türk Medeni Kanunu’nun Getirdiği Yeni Şerhler, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007 (Çalışmada “GÜMÜŞ, Şerhler” olarak kısaltılmıştır).

GÜNAY, Erhan : Önalım Hakkı, 2. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2018.

GÜNEY, Alptekin : Banka Hukuku, Beta Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2017.

GÜRSES, Davut : Banka Genel Kredi Sözleşmeleri, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2016.


GÜRSOY, Kemal T./

EREN, Fikret/

CANSEL, Erol : Türk Eşya Hukuku, 2. Baskı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara, 1984.

GÜVENÇ, Özgür : Taşınmazların İnançlı İşlemler Devri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2014.

HALMAN ÇETİN,

Emine : Tasarrufun İptali Muvazaa İnançlı İşlem ve Nam–ı Müstear, Adalet Yayınevi, Ankara, 2016.

HATEMİ, Hüseyin : Kişiler Hukuku, 6. Baskı, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2017.

HATEMİ, Hüseyin : Miras Hukuku, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2018 (Çalışmada “HATEMİ, Miras” olarak kısaltılmıştır).

HATEMİ, Hüseyin/

GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 4. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.

HATEMİ, Hüseyin/

SEROZAN, Rona/

ARPACI, Abdülkadir : Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1991.

HELVACI, İlhan : “İsviçre Borçlar Kanunu’nun Sözleşmeden Doğan Ön Alım, Alım Ve Geri Alım Haklarına İlişkin Değişiklikleri”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt:19, Sayı:1-2, İstanbul, 1999/2000, s.397-417.

HELVACI, İlhan : Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı, Alfa Yayınevi, İstanbul, 1997 (Çalışmada “HELVACI, Lex Commissoria” olarak kısaltılmıştır).

HELVACI, İlhan : Türk Medeni Kanunu’na Göre Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2008 (Çalışmada “HELVACI, İpotek” olarak kısaltılmıştır).

KALKAN, Burcu : Türk Hukukunda Gabin, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004.

KANIŞLI, Erhan : İsviçre-Türk Borçlar Hukukuna Gör Sözleşmenin Kurulmasında Yanılma, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2018.

KARABEY, Fatih : “Türk Borçlar Hukukunda Hile Kavramı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2018.

KARAHASAN,

Mustafa Reşit : Yeni Türk Medeni Kanunu Eşya Hukuku, Birinci Cilt, Arıkan Yayıncılık, İstanbul, 2007.

KARAYALÇIN, Yaşar: “Muvazaa (Danışık) – Hileli Anlaşma – Miras Bırakanın Muvazaası”, Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 343-373.

KILIÇ, Yaren : “Tapu Sicilinde Yapılan Tesciller, Şerhler ve Beyanlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İzmir, 2017.

KILIÇOĞLU,

Ahmet M. : Aile Hukuku, 3. Bası, Ankara, 2017.

KIRCA, Çiğdem : “Önalım Hakkı Konusunda Medeni Kanun’daki Değişiklikler”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, İkinci Cilt, Beta Yayınları, İstanbul, 2002,                s. 1179-1203.

KISAGÜN, Adli : “Vefa Ve İştira Hakları”, Adalet Dergisi, Sayı: 1-2, Ankara, 1961.

KİZİR, Mahmut : “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Satış İlişkisi Doğuran Haklar ve Özellikle Önalım Hakkına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’ a Armağan- 2. Cilt, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 3, İstanbul, 2016, s. 1773- 1796. 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

Necip : Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, Birinci Cilt, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

Necip : Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1959 (Çalışmada KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Satış Vaadi” olarak kısaltılmıştır).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

Necip : Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, Garanti Matbaası, İstanbul, 1968.

KORKMAZ, Yakup : “Vekaletin Kapsamı”, Vekalet Sözleşmeleri Kısa Şerhi, Editör: Av. Hakan TOKBAŞ, Aristo Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 36-49.

KUNTALP, Erden : “Lex Commissoria Yasağı Kavramı, Koşulları ve Uygulama Alanı”, İnan Kıraç’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1994, s. 151-161.

KUNTALP, Erden : “Temin Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, 1995,              s. 263-299 (Çalışmada “KUNTALP, Makale” olarak kısaltılmıştır).

KURŞAT, Zekeriya : “Türk Borçlar Kanunu Madde 30-39”, İstanbul Şerhi Cilt:1, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018, s. 157-218.

KURŞAT, Zekeriya : Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2003 (Çalışmada “KURŞAT, Hile” olarak kısaltılmıştır).

KURŞAT, Zekeriya : Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, Atakan Yayınevi, İstanbul, 2008 (Çalışmada “KURŞAT, Paylı Mülkiyet” olarak kısaltılmıştır).

KURT, Ekrem : “Tapu Sicilini Düzeltme Davasının Hukuki Niteliği”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, Cilt-2, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009, s. 1189-1199.

KURT, Ekrem : Tapu Sicilinin Düzeltilmesi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 2004 (Çalışmada “KURT, Ekrem, Tapu Sicili” olarak kısaltılmıştır).

KURT, Fatma : “Lex Commissoria Yasağı”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:82, Sayı:1, İstanbul, 2008, s. 129-154.

KURT, L. Müjde : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İm-kânsızlık, Yetkin Yayınları, Ankara, 2016 (Çalışmada “KURT, Sonraki İmkânsızlık” olarak kısaltılmıştır).

KUTLU, Nurgül : “Önalım Hakkının Kullanılması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli, 2010.

NOMER, Haluk Nami : Vefa Hakkı, Beta Yayınları, İstanbul, 1992.

NOMER, Haluk Nami : “Teminat Amaçlı Vefalı Satışlar İle İnanç Sözleşmeleri Ve Lex Comissoria Yasağı”, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan-           2. Cilt, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 3, İstanbul, 2016, s. 2007-2016. (Çalışmada “NOMER, Makale” olarak kısaltılmıştır).

NOMER, Haluk Nami : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 15. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2017 (Çalışmada “NOMER, Borçlar Genel” olarak kısaltılmıştır).

NOMER, Haluk Nami : Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukuki Sonuçları, Beta Yayınları, İstanbul, 2002.

NOMER, Haluk Nami/

ENGİN, Baki İlkay : Türk Borçlar Kanunu Şerhi Özel Borç İlişkileri- Cilt:1, 3. Bası, Ankara, 2017.

NOMER, Haluk Nami/

ERGÜNE, Mehmet

Serkan : Eşya Hukuku, 6. Bası, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2019.

OĞUZMAN, M. Kemal: “Eşyaya Bağlı Haklar Ve Borçlar”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 31, Sayı: 1-4, İstanbul, 1965, s. 209-219 (Çalışmada “OĞUZMAN, Eşyaya Bağlı Haklar ve Borçlar” olarak kısaltılmıştır).

OĞUZMAN, M. Kemal: “Eşyaya Bağlı Borçlara Hâkim Olan Esaslar”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Medeni Kanun 50. Yıl Sempozyumu I. Tebliğler, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1978, s. 225-250 (Çalışmada “OĞUZMAN, Esaslar” olarak kısaltılmıştır).

OĞUZMAN, M. Kemal: “Dürüstlük Kuralına (MK m. 2) Başvurma Hususunda Bazı Yargıtay Kararlarının Eleştirilmesi”, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65 inci Yaş Armağanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1988, s. 407-415 (Çalışmada “OĞUZMAN, Makale” olarak kısaltılmıştır).

OĞUZMAN, M. Kemal/

BARLAS, Nami : Medeni Hukuk – Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, 23. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.

OĞUZMAN, M. Kemal/

SELİÇİ, Özer /

OKTAY-ÖZDEMİR,

Saibe : Eşya Hukuku, 20. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017.

OĞUZMAN, M. Kemal/

SELİÇİ, Özer /

OKTAY-ÖZDEMİR,

Saibe : Kişiler Hukuku, 16. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2016 (Çalışmada “OĞUZMAN / SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler” olarak kısaltılmıştır).

OĞUZMAN, M. Kemal/

ÖZ, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Cilt:1, 15. Bası, İstanbul, 2017.

OKTAY ÖZDEMİR,

Saibe : “Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, Milletlerarası Hukuk Ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt:19, Sayı:1-2, İstanbul, 1999/2000, s.657-683.

OKUMUŞ, Selmani : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Aşırı Yararlanma (Gabin), Yetkin Yayınları, Ankara, 2015.

OLGAÇ, Senai : Şüf’a Vef’a – İştira Hakları, Olgaç Matbaası, Ankara, 1978.

ONUŞ, Abdulhamid : Eklenti Kavramı Ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2018.

ÖZBİLEN, Arif Barış : Sözleşmelerin Şekli Ve Şekil Yönünden Hükümsüzlüğü, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2016.

ÖZCAN, Zeynep : Paylı Mülkiyette Paydaşların Yetkileri ve Yükümlülükleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.

ÖZDEMİR, Türkay : “İnançlı Olarak Yapılan Teminat Amaçlı Alacak Temlikleri”, Bilgi Toplumunda Hukuk – Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt:2, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s. 689-706.

ÖZEN, Burak : Kredi Açma Sözleşmeleri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017.

ÖZENLİ, Soysal : Uygulamada Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ve Neden Olduğu Davalar, Kazancı Hukuk Yayınları, Ankara, 1986.

ÖZKAYA, Eraslan : Açıklamalı-İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 7. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2017.

ÖZKAYA, Eraslan : Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları, 3. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2015 (Çalışmada “ÖZKAYA, Gabin” olarak kısaltılmıştır).

ÖZKAYA, Eraslan : Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, 3. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2013 (Çalışmada ÖZKAYA, Vekalet” olarak kısaltılmıştır).

ÖZMEN, Etem Saba/

AYDIN, Sinem : “Birlikte Mülkiyette (Paylı Mülkiyet/Elbir-liği Mülkiyeti) Yapılan Kazandırıcı İşlemler ve 6306 Sayılı Kanun’a Dayalı Uygulama”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, İstanbul, 2015,       s. 13-38.

ÖZSUNAY, Ergun : Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, Cezaevi Matbaası, İstanbul, 1968.

ÖZTÜRK, Gülay : İnançlı İşlemler, Yetkin Yayınları, Ankara, 1998.

PARLAK BÖRÜ, Şafak: “Mülkiyetin Teminat Amacıyla İnançlı İşlemle Devri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:128, Ankara, 2017, s. 231-272.

PULAŞLI, Hasan : Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Dayınlarlı Yayınları, Ankara, 1989. 

REİSOĞLU, Seza : Bankacılık Kanunu Şerhi-Cilt:1, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2015.

RUHİ, Ahmet Cemal : Önalım Davaları, 2. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2013.

SAĞLAM, İpek : “Türk Borçlar Kanunu Madde 3”, İstanbul Şerhi Cilt:1, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2018, s. 85-108.

SAPANOĞLU,

Süleyman : Muvazaa ve İnançlı İşlem Davaları, Sözkesen Matbaacılık, Ankara, 2015.

SAYMEN, Ferit H./

ELBİR, Halid K. : Türk Eşya Hukuku, Hak Kitabevi, İstanbul, 1954.

SEBÜK, M. Tahir : Şuf’a, Vefa ve İştira Hakları, Kader Basımevi, İstanbul, 1051.

SEBÜK, M. Tahir : “İştira Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:2, Ankara, 1944, s. 3-10 (Çalışmada “SEBÜK, İştira” olarak kısaltılmıştır).

SEÇER, Öz : “Vekalet Sözleşmesinin Vekalete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, Cilt:2, Sayı:4, 2015, s. 877-944.

SEÇER, Yaren : “Tapu Sicilinin Düzeltilmesi”, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010 (Çalışmada “SEÇER, Yaren” olarak kısaltılmıştır).

SEROZAN, Rona : “Nisbi Hakların Güçlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 40, Sayı: 1-4, İstanbul, 1974, s. 459-479.

SEROZAN, Rona : Medeni Hukuk Genel Bölüm Kişiler Hukuku, 7. Bası, İstanbul 2017 (Çalışmada “SEROZAN, Kişiler” olarak kısaltılmıştır).

SEROZAN, Rona : “Teferruat Niteliğindeki Eşyanın Hukuki Rejimi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 16, Sayı: 1-2, İstanbul, 1975, s. 235-253. (Çalışmada SEROZAN, Teferruat” olarak kısaltılmıştır).


SEROZAN, Rona/

ENGİN, Baki İlkay : Miras Hukuku, 5. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2018.

SİRMEN, A. Lale : Eşya Hukuku, 6. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

SİRMEN, A. Lale : Türk Özel Hukukunda Şart, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1992 (Çalışmada “SİRMEN, Şart” olarak kısaltılmıştır).

SUNGURBEY, İsmet : Kişisel Hakların Tapu Kütüğüne Şerhi, Sermet Matbaası, İstanbul, 1963.

SUNGURBEY, İsmet : Medeni Kanun Öntasarısının Nesneler Hukukunun Eleştirisi, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1972 (Çalışmada “SUNGURBEY, “Öntasarı” olarak kısaltılmıştır).

SURLU, Mehmet Handan : Açıklamalı-İçtihatlı Taşınmaz Satış Vaadi Satış Vaadine Dayalı Tapu İptali-Tescil Ve Elatmanın Önlenmesi Davaları, 3. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2014.

ŞAFAK, Ali : Alacağın Temliki (Devri), Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2017.

ŞAHİN, Murat : Güncel Bankacılık Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2018.

ŞENÖZ, Çağrı : Paylı Mülkiyet Kavramı Ve Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi, Yetkin Yayınları, Ankara, 2018.

ŞIPKA, Şükran Taman : Kanuni Önalım (Şuf’a) Hakkı (Hukuki Niteliği ve Kullanma Koşulları), Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1994.

TAKIŞ, Adnan : “Yasal Önalım Hakkı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005.

TANDOĞAN, Haluk : Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri-1. Cilt, Altıncı Basım, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2008.

TEKİNALP, Ünal : Banka Hukukunun Esasları, Cilt:1, Beta Yayınları, İstanbul, 1988.

TEKİNAY,

Selahattin Sulhi : Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1988.

TEKİNAY,

Selahattin Sulhi : “İştira ve Vefa Hakları”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 61, Sayı: 7-8-9, İstanbul, 1987, s. 509-520 (Çalışmada “TEKİNAY, Makale” olarak kısaltılmıştır).

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/

AKMAN, Sermet/

BURCUOĞLU, Haluk/

ALTOP, Atilla : Eşya Hukuku, Cilt 1, 5. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/

AKMAN, Sermet/

BURCUOĞLU, Haluk/

ALTOP, Atilla : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993 (Çalış¬mada “TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞ-LU/ALTOP, Borçlar Genel” olarak kısaltılmıştır).

TENEKECİ, Cüneyt : “İnançlı İşlemler”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2003. 

TERCIER, Pierre/

PICHONNAZ, Pascal/

DEVELİOĞLU, H. Murat: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Onikilevha Yayınları, İstanbul, 2016.

TOPUZ, Murat : “Yargıtay Kararları Işığında Türk Borçlar Ve Ticaret Hukukunda Gabin (Aşırı Yararlanma)”, Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan, Beta Yayınları, İstanbul, 2006, s. 743-770. 

TUĞ, Adnan : Türk Özel Hukukunda Şekil, İkinci Baskı, Mimoza Yayıncılık, Konya, 1994.

TUNABOYLU, Müslim: Önalım (Şuf’a) Davaları, 5. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2013.

UYGUR, Atiye B. : “Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-2, 2006 Ankara, 2006, s. 171-195.

UYSAL, Afra : “Kamulaştırmasız El Atma Halinde Açılabilecek Davalar, Taraf Ehliyetleri ve Nitelikleri”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:1, İstanbul, 20115, s. 199-215.

ÜSTÜNDAĞ, Saim : Tapu Kütüğünün Tashihi Davası, Baha Matbaası, İstanbul, 1959.

Von TUHR, Andreas : Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt: 1-2, Çeviren: Cevat EDEGE, Yargıtay Yayınları, Ankara, 1983.

WIELAND, C. : Kanunu Medenide Ayni Haklar, Çeviren:           İ. Hakkı Karafakı, Yeni Cezaevi Basımevi, Ankara, 1946.

YAŞAR, Mert : “Yeni Medeni Kanun’da Önalım Hakkına İlişkin Değişiklikler”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı:2, İstanbul, 2004, s. 423-434.

YAVUZ, Cevdet/

ACAR, Faruk/

ÖZEN, Burak : Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 14. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.

YAVUZ, Nihat : Uygulamada Ve Öğretide Muvazaa İnançlı İşlem Nam-ı Müstear Ve Kanuna Karşı Hile Davaları, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015 (Çalışmada “YAVUZ, Nihat” olarak kısaltılmıştır).


YAVUZ, Nihat : Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt 1, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. (Çalışmada “YAVUZ, Nihat, Şerh” olarak kısaltılmıştır).

YILDIRIM, Fadıl : Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Nobel Yayınevi, Ankara, 2002.

YILMAZ, Zekeriya : Tapu İptali Ve Tescil İle Tashih (Düzeltme) Davaları, 4. Baskı, Seçkin Hukuk Yayınları, Ankara, 2015.

YÜCEL, Sevtap : “Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir, 2006.

ZEVKLİLER, Aydın/

GÖKYAYLA, K. Emre: Borçlar Hukuku-Özel Borç İlişkileri, 17. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2017.

İNTERNET KAYNAKLARI

Kazancı İçtihat Bilgi Bankası : http://www.kazanci.com


HeinOnline : https://bproxy.bahcesehir.edu.tr:5482/HOL/Welcome


Lexpera Hukuk Bilgi Bankası : https://www.lexpera.com.tr/


TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Resmi Web Sitesi : https://www.tbmm.gov.tr


TKGM (Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Resmi Web Sitesi : https://www.tkgm.gov.tr


GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) Resmi Web Sitesi : http://www.gib.gov.tr


DergiPark : https://dergipark.org.tr


İstanbul Barosu Dergisi : https://www.istanbulbarosu.org.tr/Yayinlar.aspx


Ankara Barosu Dergisi : http://www.ankarabarosu.org.tr/e-yayin/dergi/ankara- barosu-dergisi.html


İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11616/603


Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : https://hukukdergi.erciyes.edu.tr/


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : http://www.selcuk.edu.tr/hukuk/birim/web/sayfa/ayrinti/2102/tr


Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/journalDetail.xhtml?uId=268


Mevzuat Bilgi Sistemi : https://www.mevzuat.gov.tr/


Ulusal Tez Merkezi : https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar