Önalım Hakkı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Erhan GÜNAY
ISBN: 9789750291210
Stok Durumu: Tükendi
495,00 TL 550,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2024/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton Kapak
Sayfa Sayısı 440
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yasal Önalım Hakkı
.
Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı
.
Yargılama Süreci ve Usul Hükümleri
.
Önalım İşleminde ve Bedelinde Muvazaa
.
Önalım Hakkının Kullanılmasının Engelleri
.
Soru ve Yanıtlı Önalım Sorunları
.
Güncel Yargı Kararları
Kitabın İçindekileri
5. Baskıya Önsöz 
5
4. Bakıya Önsöz 
7
3. Baskıya Önsöz 
8
2. Baskıya Önsöz 
9
Önsöz 
11
Yazarın Yayınlanmış Eserleri 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
TANIM, HUKUKİ NİTELİK, AMAÇ VE KURALLAR
I. TANIM 
31
II. YASAL ÖNALIM HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
32
A. Hukuki Niteliği 
32
B. Tarihsel Gelişimi 
33
III. ÖNALIMDA AMAÇ 
35
IV. YASAL ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINDA KURALLAR 
35
A. Paydaşlar Arasında Pay Satışı 
36
B. Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması, Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez 
36
C. Payın Cebri İcra Yoluyla Satışı 
37
D. Payın Hibe veya Takasa Konu Edilmesi 
37
E. Pay Satışının İrade Bozukluğu İle Feshi 
40
F. Paydaşlık Sıfatının Kalkması 
40
G. Tapuda Aynı İşlem İle Pay Satın Alma 
41
H. Payın Satana Geri Verilmesi 
41
İ. Hak Doğduktan Sonra Payın Hibesi 
42
J. Payın Ardı Sıra Satılması 
42
K. Satış Vaadinde Bulunan Paydaşın Önalım Hakkı 
43
L. Tüm Paydaşlarca Birlikte Önalım Hakkının Kullanılması 
44
M. Dava Sırasında Paydaşlığın Ortadan Kaldırılması Halinin Önalım Davasına Etkisi 
44
N. Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Hali 
44
O. Elbirliği Mülkiyetinde Önalım Davasının Açılması 
44
Ö. Elbirliği Mülkiyetine Tabi Taşınmazda Ortaklar Kendi Adlarına Önalım Davası Açabilir mi? 
44
P. Elbirliği Mülkiyetinde Şufa (Önalım) Davasının Takibi İçin Diğer Ortaklardan Muvafakat Nasıl Sağlanır? 
45
R. Danışık İşlemi İptal Ettiren Mirasçının Önalım Hakkı 
46
S. Önalım Hakkının Kullanılması İçin Payın Davalı Üzerinde Tapuda Tescilini Beklemek Gerekmez 
46
V. ÖNALIM HAKKININ TÜRLERİ VE MADDE NUMARALARI 
47
VI. YASAL ÖNALIM HAKKI VE İLGİLİ HÜKÜMLER 
47
A. Türk Medeni Kanununda yasal önalım hakkı: 
47
1. Yasal Önalım Hakkı – Önalım Hakkı Sahibi 
47
2. Kullanma Yasağı, Feragat ve Hak Düşürücü Süre 
48
3. Kullanılması 
49
İKİNCİ BÖLÜM
YARGILAMA SÜRECİ VE USUL HÜKÜMLERİ
I. DAVA ŞARTI VE HAKKI 
51
II. ÖNALIM HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER 
54
A. Cebri Arttırmayla Satış 
54
B. Taşınmazın Miras Paylaşımında Mirasçılardan Birine Özgülenmiş Olması 
56
C. Taşınmazın Kamu Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi ve Bunlara Benzer Amaçlarla Edinilmesi 
57
F. Önalım Hakkının Sona Ermesi Halinde 
58
III. USUL HÜKÜMLERİ 
58
A. Hukuk Davalarında İzlenmesi Gereken Yöntem 
58
B. 6100 s. HMK Kapsamındaki Yargılama Usulleri 
59
C. 6100 s. HMK Kapsamında Süreler 
59
D. Önalımda İstek Konusunun Kapsamı 
60
1. Görev 
61
2. Yetki 
61
3. Davacı 
61
4. Davalı 
64
5. Hak Düşürücü Süre 
66
a. Sürenin Niteliği 
67
b. Süre Bildiriminin Şekli ve Sürenin Başlangıcı 
67
c. Davanın Reddinde Ek Süre 
69
d. Sürenin Kanun Değişikliğiyle Kısaltılması 
70
e. Noter Bildiriminin Yöntemince Tebliği 
71
f. Süre Yönüyle İspat Yükü 
72
6. Yargılama Süreci 
73
a. Önalım Bedeli 
74
b. Depo Ettirilmesi 
74
c. Önalım Davalarında İspat 
78
aa. Genel Olarak İspat ve İspat Yükü Nedir? 
78
bb. Önalım Davasında İspat Yükü 
81
d. Yargılama Sırasında Ortaya Çıkabilecek Bazı Usul İşlemleri 
82
aa. Dava Şartları Yönüyle İnceleme 
82
bb. Dilekçede Yazılı İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Ya Da Kabulünde Kanun Yolu 
82
cc. Cevap Dilekçesi Tebliğ Edilmeden Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği 
83
dd. Davacının Ölümü ve Taraf Değişikliği 
84
ee. Tarafların Davayı Takip Etmemeleri 
86
ff. Davadan Feragat–Feragati Kabul 
87
gg. Davadan Feragat Halinde Alınacak Harç Türü 
88
hh. Davada Belirlenen Yargı Harçları Alınmadan Davaya Devam Edilmesi 
89
ıı. Delil Avansı ve Gider Avansının Yatırılmaması 
90
ii. Bilirkişi Raporunda İmza Eksikliği 
90
jj. Temyiz Karar ve İlam Harcının Alınması 
90
kk. Davaya Cevap Vermeyen Davalının Ön İnceleme Duruşmasından Önce Delil Listesi Sunması 
91
ll. Davalının Cevap Vermemesi ve Duruşmalara Katılmaması 
93
mm. Öninceleme Duruşmasına Katılmayan Davalının Tahkikat Duruşmasına Çağrılması 
94
nn. Hazır Bulunan Tanığı Dinleme Zorunluluğu 
95
oo. Öninceleme Duruşması Yapılmadan Evrak Üzerinde Karar Verilmesi 
95
öö. Davada Sulh Olunması 
97
pp. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi 
97
rr. Davanın Islah Edilmesi Koşulları 
97
ss. Fazlaya İlişkin Hak Saklı Tutulmamışsa, Islah Yoluyla İsteğin Arttırılması 
98
7. Karar Kapsamı 
99
a. Niteliği 
99
b. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri 
102
c. Hükümden Sonra Davadan Feragat 
105
d. Kısa Karar ile Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Bulunması 
106
e. Usulüne Uygun Hüküm Kurulması Gereği 
109
f. Hükmün Temyizi 
111
g. Bozma Dışında Kalan Hususlarda Yeniden Hüküm Kurulup Kurulmayacağı 
114
h. Önalım İlamlarının İnfazı 
115
ı. Pay Mülkiyetin Önalım Hak Sahibine Geçmesi 
116
8. Örnek Dilekçe ve Mahkeme Kararı 
116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIMDA MUVAZAA
I. GENEL OLARAK MUVAZAA 
123
II. ÖNALIMDA MUVAZAA HALLERİ 
124
A. Satış İşleminde Muvazaa 
124
1. Üçüncü Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa 
124
2. Miras Hısımlığı İlişkisi Bulunan Kişiye Yapılan Pay Satışında Muvazaa 
125
B. Satış Bedelinde Muvazaa 
128
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASI ENGELLERİ
I. FİİLİ PAYLAŞIM 
133
II. FERAGAT 
134
III. KESİN HÜKÜM 
137
IV. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI 
138
BEŞİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖNALIM HAKKI
I. YASAL HÜKÜMLER 
141
A. Türk Medeni Kanunu 
141
1. Önalım Hakkının Kullanılması 
141
2. Şerhin Etkisi 
141
3. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Türleri 
142
4. Yasal Önalım Hakkı Hükmünün Uygulanması 
143
B. Türk Borçlar Kanununda Önalım Hakkı 
143
1. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkının Kime Karşı Kullanılacağı 
144
2. Koşulları ve Bildirimi 
144
3. Hukuki Sonuçları 
145
4. Uygulamadan Örnek ve Yargıtay Kararı 
145
ALTINCI BÖLÜM
SORU VE YANITLI ÖNALIM SORUNLARI (ÖZET)
1. Önalım Hakkının Tüm Diğer Paydaşlar Tarafından Birlikte Kullanma Zorunluluğu Var mıdır? 
147
2. Satış Vaadinde Bulunan Paydaş, Önalım Davası Açabilir mi? 
147
3. Önalım Davacısı Ölünce Dava Hakkı Mirasçılara Mı, Yoksa Vasiyet
Alacaklısına mı Geçer? 
147
4. Payın Satışından Önce Davacıya Yapılan Teklife Rağmen, Önalım Hakkının Kullanılması Mümkün müdür? 
147
5. Önalım İlamı, Teslimi de Kapsar mı? 
148
6. Tapu İptal Davası, Önalım Davasını Engeller mi? 
148
7. Önalım Davası, Tazminata Dönüştüğünde Depo Parasını Tevdi Etmek Söz Konusu Olur mu? 
148
8. Davanın Yeni Malike Yöneltilmesinde Süre Söz Konusu Olur mu? 
148
9. Davacının İkinci Alıcının Kötü Niyetini Kanıtlaması Gerekli midir? 
149
10. Depo Parası Ödendikten Sonra, Haksız İşgal Tazminatı İstenebilir mi? 
149
11. Bedelde Muvazaa İddiası İncelenmeden Tapudaki Bedel Ödenmediği Nedeniyle Dava Reddedilir mi? 
149
12. Her Yeni Satışta Önalım Hakkı Yeniden Kullanılabilir mi? 
150
13. Önalım Davasında Davacı Sıfatı Ne Süre Boyunca Devam Etmelidir? 
150
14. Bedeldeki Kıymet Değişikliği Hangi Halde Davacının Ödeme Borcuna Yansıtılmalıdır? 
150
15. Önalım Hakkından Feragat, Kimleri Bağlar? 
151
16. Yasal Önalım Hakkı Hangi Durumlarda Sona Erer? 
152
17. Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır? 
152
18. Önalım Davasında Payın Yüksek Bedelle Satılması Halinde Davacı Hangi Bedelle Sorumlu Olur? 
152
19. Önalım Davasının Kesin Hüküm Yönüyle Hukuki Sebebi Nedir? 
153
20. Önalım Hakkı Ne Zaman Doğar ve Ne Zaman Kullanılabilir Hale Gelir? 
153
21. Önalım Hakkının Kullanılmasını Engel Olan Diğer Haller Neler Olabilir? 
153
22. Önalım Hakkı Kullanıldıktan Sonra Payın Satıcısına Geri Verilmesi Önalım Hakkını Ortadan Kaldırır mı? 
154
23. Önalım Davalarında İspat Yükü Hangi Taraftadır? 
155
24. Önalım Hakkının Kaybı, Asıl Payın Kaybına mı Bağlıdır? 
156
25. Tescile Karar Verilen Miktarın Hüküm Fıkrasında Gösterilmesi Gerekir mi? 
156
26. Tescil Davası ile Pay Edinen Kişiye Karşı Önalım Davası Açılabilir mi? 
157
27. Önalım Davası Sonunda Verilen Hükmü “İhbar Olunan” Temyiz Edebilir mi? 
158
28. Davalı Tapudaki İşlemin Satış Olmadığını Tanıkla İspat Edebilir mi? 
159
29. Önalım Davasından Feragat Delillerin Toplanmasından Önce İse Davalı Lehine Ne Oranda Vekalet Ücretine Hükmedilir? 
159
30. Pay Bir Çok Satışa Konu Olmuşsa Önalım Davası Kime Karşı Açılır? 
160
31. Tarımsal Arazilerde Sınırdaş Arazi Malikine Önalım Hakkı Tanınmış mıdır? 
160
32. Fiili Taksimin Önalım Hakkının Kullanılmasına Etkisi Var mıdır? 
163
33. Tapuda Şerh Olarak Açıkça Yer Alan/Almayan Önalım Hakkının Etkisi Nedir? 
164
34. İmara Aykırı Kullanma Fiili Taksim Sayılıp Önalımı Engeller mi? 
166
35. Hak Düşürücü Sürenin Başlaması İçin Pay Satışını Öğrenme Yeterli midir? 
166
36.Önalım Hakkına İlişkin Bilinmesi Gerekli Genel Bilgiler Nelerdir? 
166
37. Birden Çok Taşınmazda Önalım Hakkının Kullanılmasında Neler Araştırılmalıdır? 
168
38. Sınırdaş Tarım Arazi Sahiplerinin Önalım Hakkına İlişkin Kanun Değişikliği 
169
40. Değerin Temyiz Sınırı Altında Kalması Halinde Dahi Temyiz İncelemesi Yapılması 
171
EK BÖLÜM
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME–ANAYASA MAHKEMESİ–
HGK VE DAİRE KARARLARI
I. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARLARI 
173
A. İhtiyari Artırma ile Yapılan Pay Satışında Önalım Hakkı Kullanılabilir 
173
B. Devletçe Tahsis Olunan Yerde Önalım Davası 
173
C. Kanuni Şuf’a Hakkının Doğumu 
173
D. Paydaşlar, Paydaş Sayısına Göre Önalım Hakkından Yararlanırlar 
174
E. Şufa Hakkından Vazgeçmenin Şekli 
175
F. Şufa Davasında Hakimin Hükümden Önce Şufa Bedeli İle Masrafları Hak Sahibince Depo Ettirilmesi Gerekir 
176
G. Şufada Süreler–Zamanaşımı 
179
H. İhtiyari Müzayededen Çekilme, Şufa Hakkından Feragat Anlamına Gelmez 
179
İ. Akrabalar Arasında Miras Hukukuna Dayanan Devirler 
180
J. Şuf’a Davasında, Davanın Aşamasına Göre Şuf’a Bedelinin Tamamı veya Bir Kısmı Esas Alınarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilir 
181
K. Önalım İlamlarının İnfazının Her Zaman İstenebileceği 
181
L. İktisabın Kötü Niyete Dayalı Olması 
182
II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
184
A. TMK m.734/2’de Yer Alan “Satış Bedeli” İbaresinin Anayasaya Aykırı Olmadığı 
184
B. TMK m.732, 733 ve 734 Hükümleri Anayasa’ya Aykırı Değildir 
188
III. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI 
191
A. Önalım Hakkının Kullanılmasıyla İlgili