İdare Hukuku Pratik Çalışmaları

Tamamı Çözümlü
59,50 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali D. ULUSOY, Serdar YILMAZ, F. Betül DAMAR ÇITAK, Oğuzhan GÜZEL
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 388
  • Tamamı Çözümlü
  • Pratik Olay Soruları
  • Yargı Kararı Değerlendirme Soruları
  • Mevzuat Değerlendirme Soruları
  • Doğru
  • Yanlış Önerme Soruları
  • Çoktan Seçmeli Test Soruları

Hukuk eğitiminde aslında önemli bir fonksiyon icra eden pratik çalışma kitapları, öğrencilere, derslerde öğrendikleri teorik, soyut ve genel bilgileri, ileride meslek yaşamlarında önlerine çıkabilecek türden somut ve spesifik olaylara uygulayabilme olanağı vermektedir. Bu bağlamda pratik çalışma kitapları, bir yandan dersi mümkün olduğunca somutlaştırmak ve güncelleştirmek suretiyle öğrencilerin derse olan ilgisini artırma; diğer yandan ise teorik bilgileri pratik olaylara tatbik etmek suretiyle dersi daha iyi anlayabilme, algılayabilme ve uzun süre sonra bile hatırlayabilme olanağı sunmaktadır. Buna ilaveten, sınavlarda çıkabilecek türden emsal soruların önceden görülmesi ve böylece, öğrencinin kendisini sınavlara daha iyi hazırlayabilmesi işlevi de taşımaktadır.

Buna karşın ülkemizdeki hukuk eğitiminde pratik çalışma kitaplarının yeterince yaygınlaştığını ve kurumsallaştığını söyleyebilmek güçtür. Umulan odur ki bu çalışma, bu yönden de hukuk eğitimimize küçük bir katkı sağlayabilecektir.

Kitapta bulunan pratik çalışmaların bir kısmı klasik sistem pratik olaylardan, güncel basından alınmış haberlerden ve yargı kararlarından alınmış olaylardan üretilmiş sorulardan oluşmakta ve klasik yöntem açıklama ve değerlendirme şeklinde yanıtları içermektedir. Diğer kısmı ise çoktan seçmeli ve doğru-yanlış şeklindeki test tarzı sorulardan ve yanıtlarından oluşmaktadır.

Pratik çalışmaların bir bölümü Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi idare hukuku dersi kapsamında sorulan sınav sorularından ve ders pratiklerinden üretilmiştir.

Çalışmanın gerek hukuk fakültelerinde ve diğer ilgili fakülte ve bölümlerde idare hukuku dersi okuyan öğrencilere, gerekse hâkimlik-savcılık, kaymakamlık, müfettişlik ve uzmanlık gibi hukuk ve idare meslekleri sınavlarına hazırlananlara yararlı olacağını ümit etmekteyiz.

Kitabın hazırlanmasında asıl emek verenler, asistan arkadaşlarım Dr. Serdar YILMAZ, Arş. Gör. F. Betül DAMAR ÇITAK ve Arş. Gör. Oğuzhan GÜZEL olup, bendeniz esas olarak yapılan çalışmanın son düzenlemelerini ve revizyonunu yapmakla yetindim. Bu itibarla kitabın hazırlanmasındaki özverili çalışmalarından dolayı adı geçen akademisyen arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum.

Ayrıca kitabın yayınlanması için nazik katkılarından dolayı Sayın Muharrem BAŞER’in şahsında tüm YETKİN Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarım.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .......................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................. 7

Birinci Kısım PRATİK OLAY ve DEĞERLENDİRME SORULARI ile GEREKÇELİ CEVAPLARI

Birinci Bölüm İDARE HUKUKUNUN BELİRLİ KONULARINA ÖZGÜLENEN PRATİK OLAY ve DEĞERLENDİRME SORULARI ile GEREKÇELİ CEVAPLARI

SORU 1: KISA OLAYLAR (Devlet Organları ve Fonksiyonları, Organik Anlamda İdare – Fonksiyonel Anlamda İdare) ............. 19

SORU 2: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ (Danıştayın İdari Görevleri, Organik Anlamda İdare – Fonksiyonel Anlamda İdare Ayrımı) ........................................... 45

SORU 3: DANIŞTAY KARARI DEĞERLENDİRMESİ (Organik Anlamda İdare – Fonksiyonel Anlamda İdare Ayrımı) ............... 47

SORU 4: KISA OLAYLAR (İdari İşlemlerin Tasnifi) ......................... 48

SORU 5: MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ (Muhtelif Mevzuat Hükümlerinde İdari İşlemler; İmar Kanunu, Yükseköğretim Kanunu) ....................................................................................... 65

SORU 6: MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ (Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yetki Devri) ................................................... 67

SORU 7: OLAY (İdari İşlemin Unsurlarında Meydana Gelen Hukuka Aykırılıklar, Rekabet Kurulu Kararının Değerlendirilmesi) ....... 70

SORU 8: OLAY (Geri Alma, Kazanılmış Hak, Yönetmeliklerin Resmî Gazetede Yayımlanması, İdari İşlemin Yetki Öğesi) ....... 74

SORU 9: OLAY (İdari İşlem Teorisi, Yapı Kullanma İzni) ................. 79

8

SORU 10: OLAY (Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması, İdarenin Düzenleme Yetkisi, Veterinerlik Hizmet İçi Eğitim) .................. 82

SORU 11: FRANSIZ DEVLET ŞÛRASI KARARI DEĞERLENDİRMESİ (Hukuk Devleti İlkesi, İdari İşlemlere Karşı Yargı Yolunun Açık Olması) ............................................. 85

SORU 12: MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ (Hukuk Devleti İlkesi, Etkili Yargısal Denetim, Devlet Memurluğuna Giriş)...... 87

SORU 13: MEVZUAT DEĞERLENDİRMESİ (Laiklik İlkesi, İdare Hukukuna Hâkim Olan Temel İlkeler) ............................... 89

SORU 14: OLAY (Laiklik İlkesi, Hiyerarşi ve Vesayet Denetimi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paneli) ............................................. 92

SORU 15: OLAY (Resen İcra Yetkisi, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü, İdari İşlem Teorisi) .......................................................... 96

SORU 16: OLAY (Mahalle Kaldırılması İşlemi, İdari İşlem Teorisi, İdari Teşkilat) ............................................................................ 102

SORU 17: OLAY (Doçentlik Kadrosuna Atama, İdari İşlem Teorisi, İdari Teşkilat) ............................................................................ 106

SORU 18: OLAY (Memur Disiplin Cezası, İdari İşlem Teorisi, İdari Teşkilat) ..................................................................................... 111

SORU 19: OLAY (RTÜK Kararı, Uydu Yayın Lisansı İdari Teşkilat, İdari İşlem Teorisi) .................................................................... 114

SORU 20: OLAY (Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri ve İlkeleri) ................................................................................................... 119

SORU 21: OLAY (Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri, İmtiyaz Sözleşmesi) ................................................................................ 123

SORU 22: OLAY (Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri, İdarenin Sorumluluğu) ............................................................................. 126

SORU 23: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DEĞERLENDİRMESİ (Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri, Ruhsat/Lisans/İzin Usulü) .......................................... 128

SORU 24: KISA OLAYLAR (Kolluk Faaliyeti, Adli Kolluk – İdari Kolluk Ayrımı, Kolluk Usulleri) ............................................... 130

SORU 25: OLAY (Kolluk, İdari İşlem, İşyeri Açma Ruhsatı) ........... 135

SORU 26: OLAY (Kolluk Faaliyeti, Adli Kolluk Yönetmeliği) ......... 140

SORU 27: OLAY (İdarenin Sorumluluğu, Memurların Yargılanması, Memurlar Hakkında Verilebilecek Disiplin Cezalarının Denetimi, Ceza Soruşturmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi) ................................................................................................... 144

9

SORU 28: OLAY (Kamu İhale Kanunu, İhalelere Hâkim Olan İlkeler) ................................................................................................... 148

SORU 29: OLAY (Kamu İhale Kanunu, İdari ve Yargısal Başvuru Yolları) ...................................................................................... 149

SORU 30: OLAY (Devlet İhale Kanunu, İdari ve Yargısal Başvuru Yolları) ...................................................................................... 150

SORU 31: OLAY (Kamulaştırmanın Aşamaları, Kamulaştırmasız El Atma) .................................................................................... 151

İkinci Bölüm İDARE HUKUKUNUN GENELİNE İLİŞKİN PRATİK OLAY ve DEĞERLENDİRME SORULARI ile GEREKÇELİ CEVAPLARI

SORU 1: OLAY (Elektronik Haberleşme / Telekomünikasyon Hizmeti, Regülasyon Faaliyeti) ................................................. 157

SORU 2: OLAY (Yükseköğretim Disiplin Cezası, İdari Teşkilat, İdari İşlem, İdarenin Sorumluluğu) ........................................... 171

SORU 3: OLAY (Kamu Hizmetlerinin Yürütülme Usulleri, Memurların Yargılanması, Memurlar Hakkında Verilebilecek Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları, İdarenin Sorumluluğu)............................................................... 178

SORU 4: OLAY (Bağımsız İdari Otorite, Regülasyon Faaliyeti, Kamu Hizmeti, İdarenin Kanuniliği) ......................................... 188

SORU 5: OLAY (Özerk İdare, Akademik İdare, İdari Vesayet, Rektör Ataması, Yokluk, İdari İşlemlerin Tasnifi) .................... 192

SORU 6: OLAY (Yerel İdare, Köy İdaresi, Dava Ehliyeti, Orman Köyü, Mahalleye Dönüştürülme İşlemi) ................................... 199

SORU 7: OLAY (Özerk İdare, Akademik İdare, İdari Vesayet, Yönetmelik, Adsız Düzenleyici İşlem, Yetkide ve Usulde Paralellik İlkesi, İdari İşlemin Geri Alınması, Kazanılmış Hak) ................................................................................................... 203

SORU 8: OLAY (İdarenin Mali Sorumluluğu, İdarenin Hizmet Kusuru, Zarar Görenin Kusuru, Sosyal Risk İlkesi) .................. 211

SORU 9: OLAY (Kamu İktisadi Teşebbüsü, İktisadi Devlet Teşekkülü, Kamu Hizmeti, Kısmen Kamulaştırma, İdari Sözleşme, İdari İşlemlerin Tasnifi) ................................... 213

10

SORU 10: KISA OLAYLAR (Organik Anlamda İdare – Fonksiyonel Anlamda İdare, Fiilî Memur, İdarenin Mali Sorumluluğu, İdarenin Hizmet Kusuru) ........................................................... 218

SORU 11: OLAY (Özerk İdare, Akademik İdare, İdari Vesayet, Hiyerarşi, Yetki Devri, Kamu Hizmeti, Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti) ................................................................................... 220

SORU 12: OLAY (Usulde Paralellik İlkesi, İdari İşlemlerin Tasnifi, İdarenin Kanuniliği, Yasama Yetkisinin Devredilmezliği, Yükseköğretim Disiplin Suç ve Cezaları) ................................. 227

SORU 13: OLAY (Merkezî İdare, İdari İşlemlerin Tasnifi, İdari Kolluk, İdarenin Mali Sorumluluğu) ......................................... 237

SORU 14: OLAY (Kamu İktisadi Teşebbüsü, Kamu Hizmeti, İktisadi Devlet Teşekkülü, İdarenin Mali Sorumluluğu) ........... 242

SORU 15: OLAY (Merkezî İdare, Taşra Teşkilatı, Hiyerarşi, Özerk İdare, Yerel İdare, Eğitim ve Öğrenim Hakkı, Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması, Kamu Hizmeti, İdari Kolluk, İdarenin Mali Sorumluluğu) .................................................................... 245

SORU 16: OLAY (Devlet Fonksiyonları, Hukuk Devleti İlkesi, Kamu Tüzel Kişiliği, Dava Ehliyeti) ......................................... 254

SORU 17: OLAY (Eşitlik İlkesi, Pozitif Ayrımcılık, İdarenin Kanuniliği) ................................................................................. 258

SORU 18: OLAY (Özerk İdare, Akademik İdare, İdari Vesayet, Hiyerarşi, Kazanılmış Hak) ....................................................... 260

SORU 19: OLAY (Özerk İdare, Belediye İktisadi Teşebbüsü, İdari İşlemlerin Tasnifi, Kamulaştırma, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması, İdarenin Kanuniliği)...................................... 264

SORU 20: OLAY (Merkezî İdare, Sosyal Kamu Kurumları, Eşitlik İlkesi, Pozitif Ayrımcılık) .......................................................... 270

SORU 21: OLAY (İdari Kolluk, Eksik Düzenleme, İdari İşlemin Geri Alınması, İdarenin Düzenleyici İşlemleri, Devlet Memurluğuna Giriş, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması) ....................................................................... 274

SORU 22: OLAY (Özerk İdare, Yerel İdare, Kamu Hizmeti, İdarenin Mali Sorumluluğu, İdarenin Hizmet Kusuru, Sosyal Risk İlkesi, Zarar Görenin Kusuru) ............................... 281

11

SORU 23: OLAY (Özerk İdare, İktisadi Kamu Kurumu, Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşu, İdari Vesayet, Hiyerarşi, Üst Kademe Kamu Yöneticileri, Merkez Bankası, Atama İşlemi, İdari İşlemlerin Tasnifi, İdarenin Takdir Yetkisi, Ağır ve Bariz Değerlendirme Hatası) .......................... 285

SORU 24: KISA OLAYLAR (İdari İşlemlerin Tasnifi, İdarenin Kanuniliği, Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması) ...... 298

SORU 25: KISA OLAYLAR (Devlet Fonksiyonları, Organik Anlamda İdare – Fonksiyonel Anlamda İdare) ......................... 301

İkinci Kısım DOĞRU-YANLIŞ ÖNERME ve ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI ile CEVAP ANAHTARLARI

Birinci Bölüm DOĞRU-YANLIŞ ÖNERME SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

“DOĞRU-YANLIŞ” ÖNERME SORULARI ........................................ 307

“DOĞRU-YANLIŞ” ÖNERME SORULARININ CEVAP ANAHTARI ............................................................................................... 323

İkinci Bölüm ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI ve CEVAP ANAHTARI

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARI .............................................. 325

ÇOKTAN SEÇMELİ TEST SORULARININ CEVAP ANAHTARI ............................................................................................... 388

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: ALİ ULUSOY
İlgili Yayınlar