Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Mahalli İdarelerin, İl ve Devlet İdaresinin Yeniden Yapılandırılması: Demokratik Mülki İdare Modeli
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emin ATMACA
ISBN: 9786050512601
1.020,00 TL 1.200,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emin ATMACA
Baskı Tarihi 2022/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 969

TEŞEKKÜR

Elinizde tuttuğunuz bu çalışmanın tek bir yazarı olmasına rağmen, çalışmada onlarca kişinin katkısı vardır. Kimisi çalışmanın taslağını okumuş, kimisi görüşünü bizimle paylaşmış, kimisi görüşlerimizi eleştirip bunların olgunlaşmasını sağlamış, kimisi de kütüphanesini bize açmıştır. “En zengin insan, en güçlü arkadaşlara sahip olan insandır” özlü sözünde olduğu gibi biz de

kendimizi Türkiye’nin en zengin insanı olarak görüyoruz. Fikirleriniz sizce ne

kadar güzel (orijinal) olursa olsun, bunlar eleştirilmedikçe kıvama gelmez. Arkadaşlarımızı aradığımızda yoğun dahi olsalar öncelikle bize yardımcı oluyorlardı. Çünkü biliyorlardı hangi maksatla çalışmayı yazdığımızı ve hangi maksatla bu yola çıktığımızı. Sadece biz değil, aynı zamanda onlar da istiyordu

Türkiye’de sahiden bir şeylerin değişmesini. Hepsine teşekkür ederiz. İyi ki

varsınız.

Bu çalışmanın temeli olan Başbakanlık Uzmanlık Tezini yazdığımız 21

Nisan 2018 - 27 Haziran 2018 tarihleri arasındaki 68 günde, Türkiye’de bir

şeyleri değiştirmek için uğraştığımızı bilen ve bu nedenle -aşırı yoğunluğa

rağmen- o dönemde bize hiç iş vermeyen Bakanlar Kurulu Kararları Grup

Başkanı (Başbakanlık uzmanı) Hasan Yıldırım’a ve başta Sinan Tanrıöğen olmak üzere gruptaki diğer Başbakanlık uzmanlarına, ayrıca isimlerini burada

yazamadığımız dönem arkadaşlarımıza ve diğer kişilere teşekkür ederiz. Ayrıca tezin danışmanına da göstermiş olduğu kolaylıktan dolayı teşekkür ederiz.

13 Aralık 2019 tarihinde kitap aşamasına başladığımızda bu çalışmayı

2020 yılının Ekim ayında bitirmeyi planlamıştık. Ancak kapsamı olabildiğince geniş tutalım ve çalışma ayrıntılı olsun dediğimiz için planımız haliyle

tutmadı ve çalışmayı 2022 yılının Nisan ayında bitirebildik. 2 küsur yıllık süre

zarfında bize desteklerini esirgemeyen başta Yusuf Enes Kaya ve Nazmi Küçükyağcı olmak üzere Ümit Ulvi Türk ve Mustafa Yılmaz’a teşekkürü borç

biliriz. Küçükyağcı, çalışmanın taslağını hem tez aşamasında hem de kitap

aşamasında 3 defa okumuştur. Kendisi birçok dönem arkadaşımızın fahri tez

danışmanlığını yapmıştır. Kaya ve Türk, kitap aşamasında saatlerce bizi telefonda kendi uzmanlık alanlarında yönlendirmiştir. Yılmaz ise çalışmanın taslağını adeta editör gibi ayrıntılı bir şekilde okumuştur.

Yukarıdakiler haricinde emeği geçenlerden bazıları: Teoman Keleş, Selim Erdoğan, İsmet Ali Aktay, Murat Esen, Gökhan Kılıç, Mustafa Akarslan,

VIII Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Abdullah Metin, Ümmühan Yücel, Serdar Uğurlu, Kazım Yiğit, Muammer

Bozduman, Deniz Yıldırımoğlu.

Son olarak Başbakanlık uzmanlarına göstermiş olduğu destekten dolayı1

-

öğrencisi olamadığımız- Prof. Dr. Kemal Gözler’e şahsımız adına teşekkür

ederiz. Kendisi bizi bugünümüze getiren iki anayasa hukuku profesöründen

birisidir. Bu vesile ile şunları söyleyelim: ‘Dileriz “Siyasi İrade” bakanlıklara

atanan Başbakanlık uzmanlarının sıkıntıları görür ve Cumhurbaşkanlığında

“Cumhurbaşkanlığı uzmanlığı” isminde bir kariyer meslek kurar.’

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR ................................................................................................V

İÇİNDEKİLER ......................................................................................... IX

KISALTMALAR .................................................................................XXIX

GİRİŞ ............................................................................................................1

BİRİNCİ BÖLÜM

MÜLKİ İDARE

1.1. Tanım .......................................................................................................... 21

1.2. Taşra Yönetim Sistemleri .......................................................................... 27

1.2.1. Valilik Sistemi .........................................................................28

1.2.1.1. Kapsayıcı (Integrated) Valilik Sistemi ........................ 29

1.2.1.2. Sınırlı (Unintegrated) Valilik Sistemi ......................... 30

1.2.2. Fonksiyonel Sistem .................................................................30

1.3. Tarihsel Gelişim ............................................................................................. 32

1.3.1. Fransa’da Mülki İdarenin Tarihsel Gelişimi ...........................32

1.3.2. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Mülki İdarenin

Tarihsel Gelişimi .....................................................................40

1.3.2.1. Osmanlı Devleti’nde Mülki İdarenin Tarihsel

Gelişimi........................................................................ 40

1.3.2.1.1. Tanzimat Öncesi Mülki İdare (Taşra İdaresi)

(1299-1839) ................................................. 40

1.3.2.1.2. Tanzimat Sonrası Mülki İdare

(1839-1922) ..............................................48

1.3.2.1.2.1. 9 Haziran 1861 Tarihli Lübnan

Nizamnamesi .........................52

1.3.2.1.2.2. 8 Ekim 1864 Tarihli Tuna

Vilayet Nizamnamesi ve “7

Kasım 1864 Tarihli Vilayet

Nizamnamesi” .......................53

1.3.2.1.2.3. 22 Ocak 1871 Tarihli İdare-i

Umumiye-i Vilayet

Nizamnamesi .........................69

1.3.2.1.2.4. 23 Aralık 1876 Tarihli Kanun-u

Esasi ......................................70

X Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

1.3.2.1.2.5. 26 Mart 1913 Tarihli İdare-i

Umumiye-i Vilayat Kanun-ı

Muvakkat ...............................71

1.3.2.2. Türkiye Cumhuriyeti’nde Mülki İdarenin Tarihsel

Gelişimi ........................................................................ 72

1.3.2.2.1. 1921 ve 1924 Anayasaları ........................72

1.3.2.2.2. Umumi Müfettişlik ve Maarif Eminliği ....73

1.3.2.2.3. 18/4/1929 Tarihli ve 1426 Sayılı Vilayet

İdaresi Kanunu ile “10/6/1949 Tarihli ve

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu” .................75

1.3.2.2.4. 1961 Anayasası .........................................76

1.4. Türkiye Cumhuriyeti’nin Günümüzdeki İdari Teşkilatı ve

Mülki İdaresi ............................................................................................... 81

1.4.1. Türkiye Cumhuriyeti’nin İdari Teşkilatı .................................82

1.4.2. Mülki İdare (Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı) ......................83

1.4.3. Merkezden Yönetim ................................................................85

1.4.3.1. Merkezden Yönetimin Özellikleri............................... 85

1.4.3.2. Merkezden Yönetimin Yararları ................................. 87

1.4.3.3. Merkezden Yönetimin Sakıncaları .............................. 88

1.4.3.4. Yetki Genişliği ............................................................. 89

1.4.4. Yerinden Yönetim ...................................................................95

1.4.4.1. Yerinden Yönetimin Çeşitleri ...................................... 96

1.4.4.1.1. Yer Yönünden Yerinden Yönetim ............97

1.4.4.1.2. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim ......97

1.4.4.2. Yerinden Yönetimin Yararları ..................................... 98

1.4.4.3. Yerinden Yönetimin Sakıncaları ................................. 98

1.4.4.4. İdari Vesayet ................................................................ 99

1.4.4.4.1. İdari Vesayetin Özellikleri...................... 106

1.4.4.4.2. İdari Vesayetin İçermediği Yetkiler ....... 108

1.4.4.4.3. Hukukilik ve Yerindelik Açısından İdari

Vesayet Yetkisi .......................................109

1.4.5. Mülki İdarenin Yasal Dayanakları ........................................110

1.4.5.1. Anayasa ...................................................................... 110

1.4.5.2. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu .................................... 124

1.4.5.3. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ................................ 125

1.4.6. Mülki İdarenin Bölümleri...................................................... 133

1.4.6.1. İl İdaresi ...................................................................... 133

1.4.6.1.1. Vali .........................................................139

İçindekiler XI

1.4.6.1.1.1. Atanması ve Görev Süresi ...144

1.4.6.1.1.2. Statüsü .................................162

1.4.6.1.1.3. Görev ve Yetkileri ...............163

1.4.6.1.1.3.1. Düzenleme

Yetkisi (Genel

Emir) .............163

1.4.6.1.1.3.2. Kolluk

Yetkisi ..........164

1.4.6.1.1.3.3. Hiyerarşi

Yetkisi ..........168

1.4.6.1.1.3.4. Vesayet

Yetkisi ..........169

1.4.6.1.1.3.5. Mevzuatın Neşir

ve İlanı ..........169

1.4.6.1.1.3.6. Diğer Görev ve

Yetkileri ........169

1.4.6.1.2. İl İdare Şube Başkanları (İl Müdürleri) ..170

1.4.2.1.3. İl İdare Kurulu ........................................171

1.4.2.1.3.1. Oluşumu ..............................171

1.4.2.1.3.2. Görevleri .............................172

1.4.2.1.3.2.1. İstişari

Görevleri .......174

1.4.2.1.3.2.2. İdari

Görevleri .......174

1.4.6.2. İlçe İdaresi .................................................................. 175

1.4.6.2.1. Kaymakam ..............................................180

1.4.6.2.1.1. Atanması ve Statüsü............ 185

1.4.6.2.1.2. Görev ve Yetkileri ...............194

1.4.6.2.1.2.1. Kaymakamın

Hiyerarşik

Yetkileri ........194

1.4.6.2.1.2.2. Kaymakamın

Kolluk Görev ve

Yetkileri ........195

1.4.6.2.1.2.3. Kaymakamın

Vesayet

Yetkileri ........195

1.4.6.2.2. İlçe İdare Şube Başkanları (İlçe

Müdürleri) ...............................................197

1.4.6.2.3. İlçe İdare Kurulu .....................................198

XII Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

1.4.6.3. Bucak İdaresi .............................................................. 199

1.4.6.3.1. Bucak Müdürü ........................................203

1.4.6.3.2. Bucak Meclisi .........................................204

1.4.6.3.3. Bucak Komisyonu ..................................204

1.4.6.4. Bölge Kuruluşları (İdareleri) ..................................... 205

1.4.6.4.1. Bölge Valiliği .........................................209

1.4.6.4.2. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ...............213

1.4.6.4.3. Bakanlıkların, Bağlı, İlgili ve İlişkili

Kuruluşların Bölge Müdürlükleri ...........215

1.5. Bazı Ülkelerin Mülki İdaresi ................................................................... 218

1.5.1. Fransa’nın Mülki İdaresi ........................................................218

1.5.1.1. Fransa Hakkında Genel Bilgi .................................... 219

1.5.1.1.1. Fransa’nın Cumhuriyetleri ......................219

1.5.1.1.2. Fransa’nın Toprakları .............................220

1.5.1.1.3. Fransa Hakkında Genel Bilgilerin Tablo,

Resim ve Şekilleri ...................................222

1.5.1.2. Fransa’nın Mülki İdare ve Mahalli İdare Sisteminde

Değişim ...................................................................... 224

1.5.1.3. Mülki İdarenin Bölümleri.......................................... 226

1.5.1.3.1. Bölge (Région)........................................ 230

1.5.1.3.2. İl (Département) .....................................239

1.5.1.3.3. İlçe (Arrondissement) .............................250

1.5.1.3.4. Bucak (Canton) .......................................254

1.5.2. İsveç’in Mülki İdaresi............................................................ 255

1.5.2.1. İl ve Belediyelerin Organları ve İç Teşkilatlanması . 260

1.5.2.1.1. Meclis .....................................................260

1.5.2.1.2. Encümen ve Komiteler ...........................260

1.5.2.1.3. Siyasi Lider .............................................261

1.5.2.1.4. İdarenin Üst Yöneticisi ...........................262

İKİNCİ BÖLÜM

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ

2.1. Tanım ........................................................................................................ 266

2.2. Vali ............................................................................................................ 270

2.3. Vali Yardımcısı ........................................................................................ 278

2.3.1. Tarihsel Gelişimi ...................................................................279

2.3.2. Görevleri ................................................................................279

2.3.3. Atanması ................................................................................280

İçindekiler XIII

2.4. Kaymakam ................................................................................................ 283

2.5. Kaymakam Adayı ..................................................................................... 287

2.6. Hukuk İşleri Müdürü ................................................................................ 288

2.7. Hukuk Müşaviri ........................................................................................ 290

2.8. Mülkiye Müfettişi .................................................................................... 294

2.8.1. Atanması ve Statüsü ..............................................................304

2.8.2. Görev ve Yetkileri .................................................................316

2.8.3. Yeni Yönetmeliğe İlişkin Açıklamalar ..................................318

2.9. Hudut Mülki İdare Amiri ve İl Hukuk Müşaviri .................................... 324

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜLKİ İDARENİN SORUNLARI

3.1. İstikrarsızlık .............................................................................................. 338

3.2. Yerel Etkiler .............................................................................................. 348

3.2.1. Yerel Etkilere Bir Örnek .......................................................353

3.3. Ölçek Sorunu ............................................................................................ 355

3.4. Demokratik Katılım ve Hesap Verebilirliğin Olmaması ....................... 365

3.5. Bölge Kuruluşları ..................................................................................... 371

3.6. Valilik ve Kaymakamlıkların Kurumsal Bir Yapıya Sahip

Olmaması .................................................................................................. 374

3.7. Büyükşehir Statüsündeki İllerdeki Kademe Fazlalığı ............................ 378

3.8. Mahalli İdarelerin Çeşitlilik, Çokluk ve Ölçek Sorunu ......................... 384

3.8.1. Türkiye’de Belediyelerin Tarihsel Gelişimi ..........................385

3.8.1.1. Türkiye’de Belediyelerin Tarihsel Gelişimi .............. 386

3.8.1.2. Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Tarihsel

Gelişimi ......................................................................... 390

3.8.2. Mahalli İdarelerin Çeşitlilik ve Çokluk Sorunu ....................395

3.8.3. Mahalli İdarelerin Ölçek Sorunu ...........................................403

3.8.4. 6360 Sayılı Kanun .................................................................405

3.8.4.1. 6360 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırılık Sorunu .. 420

3.8.4.2. Anayasa Mahkemesinin 6360 Sayılı Kanuna İlişkin

Kararı .......................................................................... 426

3.9. Belediyeler Üzerinde Vesayet Yetkisinin Kullanılamaması ................. 435

3.10. İl İdaresi Kanununun Günümüzün İhtiyaçlarını Karşılayamaması ...... 439

3.11. Merkezi İdare Kollukları ve İstihbarat Teşkilatlarının Çeşitliliği......... 442

3.11.1. Merkezi İdare Kolluklarının Çeşitliliği ................................442

3.11.1.1. Polis .......................................................................... 445

3.11.1.2. Jandarma .................................................................. 450

XIV Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

3.11.1.3. Sahil Güvenlik Kuvvetleri ........................................ 455

3.11.1.4. Çarşı ve Mahalle Bekçileri ....................................... 456

3.11.1.5. Genel İdari Kolluk Personelinin Yetmemesi

Durumunda Silahlı Kuvvetler .................................. 458

3.11.2. İstihbarat Teşkilatlarının Çeşitliliği .....................................461

3.11.2.1. Milli İstihbarat Teşkilatı ........................................... 463

3.11.2.2. Emniyet İstihbaratı (Emniyet İstihbarat Başkanlığı) 470

3.11.2.3. Jandarma İstihbaratı (Jandarma İstihbarat

Başkanlığı) ................................................................ 471

3.11.2.4. Askeri İstihbarat ........................................................ 473

3.12. Bakanlıkların İl ve İlçe Kuruluşları ile İlişkiler ........................................ 479

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNİN SORUNLARI

4.1. Sık Görev Yeri Değişiklikleri .................................................................. 486

4.2. Maaşların Görece Düşük Olması ve Performansa Dayalı Maaş Sisteminin

Olmaması .................................................................................................. 488

4.3. Kaymakam Adaylığı Sınavlarında Nitelik ve Nesnellik Sorunu .......... 497

4.3.1. Kaymakam Adaylığı Sınavları ..............................................503

4.3.1.1. Kaymakam Adaylığı Yazılı Sınavı ............................. 503

4.3.1.2. Kaymakam Adaylığı Mülakatı ................................... 508

4.4. Kaymakamlık Stajı ve Hizmet İçi Eğitimin Yetersizliği ....................... 512

4.4.1. Kaymakamlık Stajının Yetersizliği .......................................513

4.4.2. Hizmet İçi Eğitimin Yetersizliği ...........................................531

4.5. Vali Yardımcılığının İşlevsizliği ............................................................. 537

4.6. Valilik Görevinden Alınma Sonrası Statü.............................................. 549

4.6.1. Merkez Valiliği ......................................................................550

4.6.2. (Merkez) Mülkiye Müfettişliği ..............................................561

4.6.3. (Merkez) Vali-Mülkiye Başmüfettişliği ................................562

4.6.4. Memuriyetle İlişiğin Kesilmesi ............................................. 568

4.7. Meslek Taassubu ...................................................................................... 572

BEŞİNCİ BÖLÜM

MÜLKİ İDARENİN “DEMOKRATİK MÜLKİ İDARE MODELİ”

DOĞRULTUSUNDA YENİDEN YAPILANDIRILMASI

5.1. Yeniden Yapılan(dır)ma Kavramı .......................................................... 589

5.2. Osmanlı Devleti’nde Islahatlar (Yeniden Yapılanma) .......................... 590

5.3. Türkiye Cumhuriyeti’nde Yeniden Yapılanma ...................................... 598

İçindekiler XV

5.3.1. Dorr Raporu ...........................................................................601

5.3.2. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi ......................603

5.3.3. İdari Reform Danışma Kurulu Raporu ..................................604

5.3.4. 24 Ocak 1980 Kararları .........................................................606

5.3.5. Kamu Yönetimi Reformu...................................................... 607

5.3.6. Kamu Yönetimi Araştırma Projesi ........................................609

5.3.7. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Projesi ..................612

5.3.7.1. 2004/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi........................ 617

5.3.7.2. Projenin Temel Kanunu: 5227 Sayılı Kanun ............ 618

5.3.7.3. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Projesinin

Genel Değerlendirmesi .............................................. 626

5.4. Mülki İdarenin Sayısal Görünümü .......................................................... 628

5.5. Mülki İdare Amirliğinin Sayısal Görünümü .......................................... 628

5.6. Mülki İdarenin ve Mülki İdare Amirliğinin Yeniden

Yapılandırılmasının Nedenleri ve Amaçları ........................................... 629

5.7. Demokratik Mülki İdare Modeli ............................................................. 630

5.7.1. Demokratik Mülki İdare Modelinin Mülki İdare Seçimlerine

Uygulanması ..........................................................................632

5.7.1.1. Valilik Seçimi ............................................................ 632

5.7.1.1.1. Seçim Bütçesi ......................................... 635

5.7.1.1.2. Vali Başyardımcısı .................................635

5.7.1.1.3. Vali Yardımcıları.................................... 636

5.7.1.1.4. Valinin Görevden Alınması.................... 636

5.7.1.1.5. Vali Başyardımcısının Görevden

Alınması ................................................. 638

5.7.1.1.6. Üst Kademe Kamu Yöneticileri .............639

5.7.1.1.7. Memnuniyet Anketi ................................640

5.7.1.2. Kaymakamlık Seçimi ................................................. 643

5.7.1.2.1. Seçim Bütçesi .........................................644

5.7.1.2.2. Kaymakam Yardımcısı ...........................644

5.7.1.2.3. Kaymakamın Görevden Alınması ..........646

5.7.1.2.4. Üst Kademe Kamu Yöneticileri .............647

5.7.1.2.5. Memnuniyet Anketi ................................647

5.7.1.3. Mülki İdare Seçimlerinin SWOT Analizi ................. 650

5.7.1.3.1. Güçlü Yönler ..........................................650

5.7.1.3.1.1. İstikrar Sağlanacaktır ..........651

5.7.1.3.1.2. Yerel Etkiler Ortadan

Kalkacaktır ..........................651

XVI Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

5.7.1.3.1.3. Demokratik Katılım ve Hesap

Verebilirlik

Sağlanacaktır .......................651

5.7.1.3.1.4. Mülki İdare Amirlerinin

Konumu Güçlenecektir .......652

5.7.1.3.2. Zayıf Yönler ...........................................653

5.7.1.3.2.1. Seçim Harcamalarının Merkezi

Yönetim Bütçesinden

Karşılanması ........................653

5.7.1.3.2.2. Vali, Kaymakam vb. Olabilecek

Kişilerin Kısıtlı

Olması .................................654

5.7.1.3.3. Fırsatlar ...................................................655

5.7.1.3.3.1. TBMM ve Başkent Teşkilatı

Yerel Sorunlardan Belli Ölçüde

Sıyrılacaktır .........................655

5.7.1.3.3.2. Meslek Taassubu

Azalacaktır ..........................656

5.7.1.3.4. Tehdit ve Tehlikeler ................................656

5.7.1.3.4.1. Vali ve Kaymakamların Başkent

Teşkilatı ile Uyumsuzluk

İhtimali ................................656

5.7.1.3.4.2. Vali ve Kaymakamların Oy

Kaygısı Nedeniyle Tarafsızlığını

Yitirme İhtimali ...................659

5.7.1.4. Demokratik Mülki İdare Modelinin Aşamalı Olarak

Uygulanması .............................................................. 660

5.7.2. Demokratik Mülki İdare Modelinin Mülki İdarenin Sorunlarına

Uygulanması ..........................................................................662

5.7.2.1. Ölçek Sorununa İlişkin Öneriler ................................ 663

5.7.2.1.1. Denizli İlinin İlçelerinin Model

Doğrultusunda Yeniden

Yapılandırılması .....................................674

5.7.2.2. Bölge Kuruluşlarına İlişkin Öneriler ......................... 675

5.7.2.3. Valilik ve Kaymakamlıkların Kurumsal Bir Yapıya

Sahip Olmamasına İlişkin Öneriler ........................... 678

5.7.2.4. Mahalli İdarelerin Çeşitlilik, Çokluk ve Ölçek Sorununa

İlişkin Öneriler ........................................................... 680

5.7.2.4.1. Mahalli İdarelerin Sayısal Görünümü ....681

İçindekiler XVII

5.7.2.4.2. Mahalli İdarelerin Yeniden

Yapılandırılması .....................................682

5.7.2.4.2.1. 51 İlin Mahalli İdarelerinin

Yeniden Yapılandırılmasına

Örnek (Zonguldak) ..............684

5.7.2.4.2.2. 30 İlin Mahalli İdarelerinin

Yeniden Yapılandırılmasına

Örnek (Denizli) ...................685

5.7.2.5. Belediyeler Üzerinde Vesayet Yetkisinin

Kullanılamamasına İlişkin Öneriler .......................... 695

5.7.2.6. İl İdaresi Kanununun Günümüzün İhtiyaçlarını

Karşılayamamasına İlişkin Öneriler .......................... 701

5.7.2.7. Merkezi İdare Kollukları ve İstihbarat Teşkilatlarının

Çeşitliliğine İlişkin Öneriler...................................... 704

5.7.2.8. Bakanlıkların İl ve İlçe Kuruluşları ile İlişkilere Yönelik

Öneriler ...............................................................................706

5.7.2.8.1. İl ve İlçe Müdürleri Memnuniyet Anketi 708

5.7.3. Demokratik Mülki İdare Modelinin Mülki İdare Amirliğinin

Sorunlarına Uygulanması ......................................................711

5.7.3.1. Sık Görev Yeri Değişikliklerine İlişkin Öneriler ...... 711

5.7.3.2. Maaşların Görece Düşük Olması ve Performansa Dayalı

Maaş Sisteminin Olmamasına İlişkin Öneriler ......... 712

5.8.3.2.1. Örnek Bir Olay .......................................718

5.7.3.3. Kaymakam Adaylığı Sınavlarında Nitelik ve Nesnellik

Sorununa İlişkin Öneriler .......................................... 720

5.7.3.4. Kaymakamlık Stajı ve Hizmet İçi Eğitimin

Yetersizliğine İlişkin Öneriler ................................... 724

5.7.3.5. Vali Yardımcılığının İşlevsizliğine İlişkin Öneriler . 735

5.7.3.6. Valilik Görevinden Alınma Sonrası Statüye İlişkin

Öneriler ...................................................................... 736

5.7.3.7. Meslek Taassubuna İlişkin Öneriler.......................... 737

5.7.3.8. İçişleri Bakanlığı Personel Kanunu Çıkarılacaktır .... 740

5.7.3.9. Mülki İdare Şurası Toplanacaktır .............................. 746

5.7.4. Demokratik Mülki İdare Modelinin İçişleri Bakanlığının

Merkez Teşkilatına Uygulanması ..........................................749

5.7.5. Demokratik Mülki İdare Modelinin Diğer Önerileri............. 760

SONUÇ .....................................................................................................789

EKLER .....................................................................................................819

Ek 1- Sultan Abdülaziz ve Dönemi ................................................................... 819

XVIII Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Ek 2- Anayasalarda Mülki İdareye İlişkin Maddeler (karşılaştırmalar ve teorik

bilgilerle birlikte)....................................................................................... 846

Ek 3- 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Bakanlıkların Taşra

Teşkilatına İlişkin Maddeler (hukuki eleştirileriyle birlikte).................. 854

Ek 4- Mekteb-i Mülkiye ..................................................................................... 870

Ek 5- İlçe Merkezi Nüfusu 5.000’in Altında Olan İlçeler ............................... 882

Ek 6- İlçe Merkezi Nüfusu 5.000’in Altında Olan İlçeler ............................... 889

KAYNAKÇA ............................................................................................897

İnternet Kaynakları .............................................................................................. 939

Fransız Mülki İdare Mevzuatı ............................................................................ 966

Fransız Belediye Mevzuatı ................................................................................. 969

KAYNAKÇA1

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Bilgi Programları Bürosu, Amerika

Hakkında: Açıklamalı Amerika Birleşik Devletleri Anayasası, 2004.

Açık Eşref Hilmi, Geçmişten Günümüze Türkiye - Fransa İlişkileri ve Geliştirilebilecek Stratejiler, Kocaeli: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

(Yüksek Lisans Tezi), 2007.

Açıl Murat, “Tunus’un Demokratik Dönüşümü ve Anayasa Yapım Süreci”,

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2017.

Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerin Anayasaları, Ankara:

Adalet Bakanlığı Yayınları, 2011.

Adıgüzel Şenol ve Murat Tek, “6360 Sayılı Yasa ve Türkiye’nin Büyükşehir

Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 3, 2014, s.73-102.

Adıgüzel Şenol, “6360 Sayılı Yasa’nın Türkiye’nin Yerel Yönetim Dizgesi

Üzerine Etkileri: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Toplum ve Demokrasi

Dergisi, Sayı 13-14, 2012, s.153-176.

Ağaoğulları Mehmet Ali, Filiz Zabcı ve Reyda Ergün, Kral-Devletten UlusDevlete, Ankara: İmge Kitabevi, 3. Baskı, 2017.

Ahmed Cevdet Paşa, Osmanlı Tarihi Tarih-i Cevdet, C.6, İstanbul: Hikmet

Neşriyat, 1972.

Akalın Durmuş, Süveyş Kanalı (Açılışı ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi 1854-

1882), Denizli: Pamukkale Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora

Tezi), 2011.

Akalın Tamer, “1982 Anayasası ve Merkezi İdarenin Taşra Yönetiminde

Yetki Genişliği İlkesi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 371, 1986, s.109-118.

Akbulut Osman Nuri, Evliya Çelebiye Göre Güneybatı Anadolu (Aydın, Denizli, Muğla), Muğla: Muğla Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2008.

1 Bu çalışmanın dipnotlarının ve kaynakçasının hazırlanmasında şu kitaptan yararlanılmıştır: Zeynel Dinler, Bilimsel Araştırma ve E-Kaynaklar, Bursa: Ekin Yayınları, 10. Baskı,

2019. Ayrıca bu çalışmanın yayınevine gönderilmesinden hemen önce yayımlanmış olması nedeniyle şu kitaptan kısmen yararlanılmıştır: Kemal Gözler, Bilimsel Yazma ve Yayınlama, Bursa: Ekin Yayınları, 2022.

898 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Akcagündüz Emre, Kamu Hizmetleri Motivasyon Kuramı Çerçevesinde Vali

Recep Yazıcıoğlu’nun Mülki İdare Amirliği Dönemi Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, (Doktora Tezi), 2019.

Akçe Ercan, Türk Hukukunda İdari Kolluk Teşkilatı Olarak Jandarma, Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

2006.

Akdağ Mustafa, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, Celali İsyanları,

İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1975.

Akgündüz Ahmed ve Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul: OSAV Yayınları, 2000.

Akgündüz Ahmed, Eski Anayasa Hukukumuz ve İslam Anayasası, İstanbul:

OSAV Yayınları, 5. Baskı, 1997.

Akgündüz Ahmed, Osmanlı Devletinde Belediye Teşkilâtı ve Belediye Kanunları, İstanbul: OSAV Yayınları, 2005.

Akgündüz Ahmed, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul:

OSAV Yayınları, 2016, 11 Cilt.

Akgündüz Ahmed, Osmanlı Tarih ve Hukuk Istılahları Kamusu, İstanbul:

OSAV Yayınları, 2018.

Akgündüz Ahmed, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sayıştay (Divan-ı Muhasebat), İstanbul: OSAV Yayınları, 2012.

Akgüner Tayfun ve Kahraman Berk, İdare Hukuku, İstanbul: Der Yayınları,

8. Baskı, 2017.

Akgüner Tayfun, İdare Hukuku, İstanbul: Der Yayınları, 9. Baskı, 2020.

Akıncı Elif Gül, Türkiye’de İdari Reform ve Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi ile Kamu Yönetimi Araştırma Projesinin Karşılaştırılması, Ankara: Gazi Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi), 2011.

Akıncı Müslüm, “İsveç İdare Hukuku”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Sayı 2, 2008, s.167-221.

Akıncı Müslüm, İsveç İdare Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2010.

Akpınar Mahmut, “Bir Tanzimat Bürokratının Portresi: Krikor Ağaton Efendi

(1823-1868)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı 2, 2013, s.329-354.

Aksoy Metin İlyas, “Merkez Valiliği”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 85, 2001.

Kaynakça 899

Aksun Ziya Nur, “Tahta Çıkışı, Fikirleri ve Şahsiyeti”, Darbe Kurbanı Abdülazîz Han, Erol Kılınç (Ed.), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2. Baskı, 2016,

s.15-379.

Aksun Ziya Nur, Osmanlı Tarihi, C.4, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1994.

Akşin Sina, “Siyasal Tarih”, Türkiye Tarihi, C.3, Sina Akşin (Ed.), İstanbul:

Cem Yayınevi, 1988, s.73-188.

Akyıldız Ali, “Mekteb-i Mülkiyye Maddesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi,

C.(Ek) 2, İstanbul: TDV Yayınları, 2019.

Akyılmaz Bahtiyar, “Osmanlı Devletinde Merkezden Yönetimin Taşra İdaresi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4,

1999, s.127-156.

Akyılmaz Bahtiyar, Murat Sezginer ve Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara: Savaş Yayınevi, 11. Baskı, 2019.

Aldan Mehmet, Mülki İdarede Bir Ömür-Anılar, Ankara: Erk Yayıncılık,

1992.

Algül Behice, Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Donanmasında Modernleşme, Kütahya: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Alioğlu Mehmet, Continental Powers And Quest For Status: A Comparative

Study of Sultan Abdülaziz’s Fleet (1861-1876), İstanbul: Kadir Has

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2020.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Gerekçeli), Ankara:

Anayasa Mahkemesi Yayınları, 2. Baskı, 2019.

Anderson Malcolm, Frontiers: Territory and State Formation in the Modern

World, Polity Press, Cambridge, 1996.

Ankara Üniversitesi SBF, Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den

Perspektifler, Özel Sayı, 2003, s.1-69.

Ankara Üniversitesi SBF, Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den

Perspektifler (2), Özel Sayı, 2003, s.1-93.

Ankara Üniversitesi SBF, Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, Orhan Çelik, Can Umut Çiner ve Abdullah Pekel (Ed.), Ankara:

Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, 2021.

Apan Ahmet, Türkiye’de Mülki İdare: Tarihsel Gelişimi ve İşlevsel Dönüşümü, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Doktora Tezi), 2014.

900 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Ar A. Fikret, “Fransa ve Türkiye’de Yönetici Yetiştiren Başlıca Kurumlar -

ENA, IIAP ve TODAİE”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 4, 1986, s.13-24.

Ar Bilge, “Aya İrini’nin ‘Müze-i Hümayun’ Olarak Tahsis Ediliş Süreci ve

Sultan Abdülaziz”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara,

12-13 Aralık 2013), C.1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014,

s.39-55.

Ardıçoğlu Artuk, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”, Ankara Barosu Dergisi,

Sayı 3, 2017, s.21-51.

Arkun Burak, 2012 MİT Krizi Sonrası Türkiye’de Değişen İstihbarat Algısı,

Ankara: Polis Akademisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Armaoğlu Fahir, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara: Türk Tarih

Kurumu Yayınları, 1997.

Arpacı Işıl, “Türkiye’de Merkez Valiliği ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar”, Türk İdare Dergisi, Sayı 453, 2006, s.11-33.

Arslan Süleyman, “İngiltere’de Ombudsman Müessesesi”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 1, 1986, s.157-172.

Arslan Yılmaz, “77. Dönem Kaymakamlık Kursunun Ardından”, Türk İdare

Dergisi, Sayı 395, 1992, s.231-238.

Aslantaş Selim, “Sırp Knezliği’nde İktidar Mücadelesi: ‘1838 Türk Anayasası’nın (Turski Ustav)’ İlânı, Büyük Güçler ve Osmanlı Devleti”, Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, 2013, s.3-27.

Atalay Haluk, “Hukuk Sistemleri ve Türk Hukuk Tarihi”, Hukukun Temel

Kavramları, Ufuk Aydın ve Elvan Sütken (Ed.), Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, 2014, s.56-80.

Atay Ender Ethem, İdare Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 6. Baskı, 2019.

Atılgan Gümüşsoy Emine, Keçecizâde Mehmed Fuad Paşa (1815-1869), Ankara: Gazi Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2006.

Atılgan Meral, “İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim ve Bir İnceleme Kaymakam Adaylarının Eğitimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 448, 2005,

s.131-148.

Atmaca M. Emin, Başbakanlık Uzmanlık Tezine İlişkin Yayımlanmamış Bilgi

Notu, 2017.

Atmaca M. Emin, Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması, Başbakanlık,

(Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi), 2018.

Kaynakça 901

Avaner Tekin, “1935: Personel Sisteminde Barem Tartışmaları”, Açıklamalı

Yönetim Zaman Dizini, Birgül Ayman Güler (Ed.), Ankara: Ankara

SBF Yayınları, 2007, s.617-704.

Avcı İbrahim, Türk Kamu Yönetiminde Yönetici Geliştirme (Mülki İdare

Amirleri Örneği), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2004.

Avcı Yasemin, Bir Osmanlı Anadolu Kentinde Tanzimat Reformları ve Kentsel Dönüşüm: Denizli (1839-1908), İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2010.

Avrupa Venedik Komisyonu, Sokağa Çıkma Yasaklarının Yasal Çerçevesi

Hakkında Görüş Raporu, Strazburg, 13 Haziran 2016.

Avşar Yeter, Türkiye’de 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Mahalle ve Köy Yönetiminde Yaşanan Değişim ve Dönüşüm, Kahramanmaraş: Sütçü İmam

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2020.

Aydın Ahmet Sezai, “Cumhuriyetin 50. Yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği”, Türk İdare Dergisi, Sayı 344, 1973, s.199-215.

Aydın M. Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul: Beta Basım, 17. Baskı, 2020.

Aydoğdu Cengiz, “İdari Geleneğimiz ve Mahalli İdarelerin ‘Mülki’liği”, Yeni

Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı),

1995, s.94-98.

Aygöl Şefik, “Mülki İdarenin Mihenk Taşı Kaymakamlık Müessesesi”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 175, 2017, s.28-30.

AYM, E.1963/128, K.1964/8, 28/1/1964.

AYM, E.1965/16, K.1965/41, 6/7/1965.

AYM, E.1966/4, K.1966/25, 3/5/1966.

AYM, E.1976/31, K.1976/30, 3/6/1976.

AYM, E.1985/3, K.1985/8, 18/6/1985.

AYM, E.2004/118, K.2005/8, 18/1/2005.

AYM, E.2005/32, K.2007/3, 18/1/2007.

AYM, E.2008/27, K.2010/29, 4/2/2010.

AYM, E.2008/28, K.2010/30, 4/2/2010.

AYM, E.2010/49, K.2010/87, 7/7/2010.

AYM, E.2010/62, K.2011/175, 29/12/2011.

AYM, E.2011/11, K.2011/151, 3/11/2011.

902 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

AYM, E.2012/95, K.2013/9, 10/1/2013.

AYM, E.2012/158, K.2013/55, 10/4/2013.

AYM, E.2013/19, K.2013/100, 12/9/2013.

AYM, E.2013/24, K.2013/133, 14/11/2023.

AYM, E.2014/88, K.2015/68, 13/7/2015.

AYM, E.2015/39, K.2015/62, 1/7/2015.

AYM, E.2017/137, K.2017/161, 29/11/2017.

AYM, E.2018/119, K.2020/25, 11/6/2020.

AYM, E.2018/122, K.2020/14, 19/2/2020.

AYM, E.2018/127, K.2021/18, 18/3/2021.

AYM, E.2019/34, K.2019/97, 25/12/2019.

AYM, E.2020/80, K.2021/34, 29/4/2021.

Ayman Güler Birgül, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine”, Hukuk ve

Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Sayı 2, 2004, s.1-31.

Ayvalık Elif, Osmanlı Devleti’nde Darbeler (II. Osman, III. Selim ve Abdülaziz Örneği), Karabük: Karabük Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi), 2018.

Babaoğlu Resul, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mekteb-i Mülkiye (1859-1960),

Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2017,

s.49-276.

Balta Tahsin Bekir, İdare Hukuku I Genel Konular, Ankara: Ankara

Üniversitesi SBF Yayınları, 1970.

Balta Tahsin Bekir, İdare Hukukuna Giriş I, Ankara: TODAİE Yayınları,

1970.

Baltaoğlu Ali Galip, Atatürk Dönemi Valileri (29 Ekim 1923 - 10 Kasım

1938), Ankara: Ocak Yayınları, 1998.

Başa Şafak, 1980 Sonrası Dönemde Mülki İdarede Dönüşüm, Ankara: TODAİE, (Dönem Projesi), 2007.

Başa Şafak, Kurumsallaşma Bağlamında Dâhiliye Nezaretinden Dâhiliye

Vekâletine Geçiş (1920-1923), Ankara: TODAİE Yayınları, 2013.

Başbakanlık, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde Modernleşme, Ankara: Başbakanlık Yayınları, 2014.

Kaynakça 903

Başbakanlık, Dünden Bugüne Başbakanlık (1920-2014), Ankara: Başbakanlık

Yayınları, 2. Baskı, 2014.

Başsoy Ahmet, “İl Özel İdarelerimiz”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.390-397.

Batur Erdi, “Mülkiye”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 198, 2020, s.70-77.

Baykara Tuncer, “Kaza Maddesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.25, Ankara:

TDV Yayınları, 2002.

Baykara Tuncer, Selçuklular ve Beylikler Çağında Denizli (1070-1520), İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

Bedük Saffet Arıkan, “Ekonomik Güçlenmede Hedefler ve İl Sistemi”, Yeni

Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı),

1995, s.241-242.

Benli Zehra Kamile, Devlet ve Siyaset Adamı Olarak Ahmet Şefik Midhat Paşa

(1822-1884), Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi), 2004.

Berberoğlu Oğuz, “İç İstihbaratta Aksayan Hususlarla İlgili Rapor”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı),

1995, s.248-250.

Berkes Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 4.

Baskı 2003.

Berki Ali Himmet, Hukuk Mantığı ve Tefsir, Ankara: Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2018.

Beşirli Mehmet, “Osmanlı’da Borsa: Dersaadet Tahvilât Borsası’ndan Eshâm

ve Tahvilât Borsası’na Yeni Düzenleme Girişimleri”, Fırat Üniversitesi

Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, 2009, s.185-208.

Beşirli Mehmet, “Sultan Abdülaziz’den Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Donanması”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 25, 2004, s.243-274.

Bilgiç Alper, Çoklu Kolluk Sisteminin Yönetimi, Ankara: Gazi Üniversitesi,

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2019.

Bilgin Kamil Ufuk ve Selim Çapar, “Taşrada Kamu Yönetiminin Etkinliği

Açısından Mülki İdare Amirlerinin Eğitimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı

467, 2010, s.53-77.

904 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Bingöl Sedat, “Mekteb-i Mülkiye’nin Bir Şubesi: Bosna’da Sabah Mektebinin

Açılışı ve Kuruluş Talimatları”, Mülkiye Dergisi, Sayı 229, 2001,

s.339-352.

Bingöl Yılmaz, “Çağdaş Yönetim Biçimi Olarak Demokrasi”, Siyaset Bilimi,

Davut Dursun ve Mustafa Altunoğlu (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2013, s.122-149.

Birecikli İhsan Burak, “Sultan II. Abdülhamit’e Karşı Başarısız Bir Darbe Teşebbüsü”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Sayı 1, 2012,

s.683-697.

Bozkurt Ömer, “Kayırmacılık”, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 3. Baskı,

2014.

Bozkurt Ömer, “Kaymakam Refiki”, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ömer Bozkurt,

Turgay Ergun ve Seriye Sezen (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 3.

Baskı, 2014.

Bozkurt Ömer, “Merkez Valisi”, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 3. Baskı,

2014.

Bozkurt Ömer, “Mülki İdare”, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 3. Baskı,

2014.

Bozkurt Ömer, “Ulusal Yönetim Okulu”, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ömer Bozkurt, Turgay Ergun ve Seriye Sezen (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları,

3. Baskı, 2014.

Boztepe Mehmet, “Merkezi İdarenin Taşra Yönetiminde Devletin Temsil ve

Hükümeti Temsil Kavramları: Kapsam ve Karşılaştırmalı Analiz”, Türk

İdare Dergisi, Sayı 486, 2018, s.105-130.

Boztepe Mehmet, “Valilerin ‘Siyasi Yürütme Sıfatı’ ve Bu Çerçevede Bürokrat-Siyasetçi İlişkisi Üzerine Bir Analiz”, Kahramanmaraş Sütçü İmam

Üniversitesi Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 2, 2014, s.57-69.

Boztepe Mehmet, Türkiye’nin Yönetim Yapısında Mülki İdare Amirliği Mesleği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi),

2013.

Kaynakça 905

Bulmuş Emel ve H. Saadet Bedük, “Denizli İli Çardak İlçesi Söğüt Köyü Gelin Entarileri”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 16, 2013, s.21-31.

Bulut Abdulkerim Buğrahan, Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati ve Osmanlı Modernleşmesi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Canatan Bilal, “Valilerin Atanması ve Görevden Alınması Konusunda

Fransa’daki Durum”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 140, 2010, s.48-49.

Canman Doğan, “Hizmet İçi Eğitim”, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ömer Bozkurt,

Turgay Ergun ve Seriye Sezen (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 3.

Baskı, 2014.

Ceylan Abdulkadir, Güvenlik İstihbarat Teşkilatı Modelinde Türkiye ABD

Karşılaştırması, Ankara: Polis Akademisi, (Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi), 2011.

Ceylan Ayhan, “Sırbistan’ın İdare-i Dâhiliyesine Dâir Kanunnâme: 1838 Türk

Anayasası (Turski Ustav)”, THTA Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları

Dergisi, Sayı 28, 2019, s.5-53.

Cezar Mustafa, Mufassal Osmanlı Tarihi, C.3, İstanbul: Tan Matbaası, 1959.

Coşkun Bayram, “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Tarihsel Geçmiş ve Genel Bir Değerlendirme”, Türk İdare Dergisi, Sayı 448,

2005, s.13-47.

Çadırcı Musa, “Osmanlı Döneminde Yerel Meclisler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 5, 1993, s.3-12.

Çadırcı Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1991.

Çağlayan Ramazan, İdare Hukuku Dersleri, Ankara: Adalet Yayınevi, 7.

Baskı, 2019.

Çakır Hüseyin Melih, “Merkezden Yönetim”, İdare Hukuku, Turan Yıldırım

(Ed.), İstanbul: On İki Levha Yayınları, 8. Baskı, 2020, s.65-119.

Çalıkkılıç Yıldız, Napolyon’un Doğu Akdeniz Politikası, İzmir: Dokuz Eylül

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Çapar Selim, “Fransa”, 21. Yüzyılda Yönetim-II, Enver Salihoğlu ve Selim Çapar (Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2016.

906 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Çapar Selim, “Kaymakam Adaylığına Giriş Süreci Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk İdare Dergisi, Sayı 473, 2011, s.75-95.

Çapar Selim, Türkiye ve Fransa’da Neo-Liberal Dönemde Mülki İdare, Ankara: TİAV Yayınları, 2015.

Çavdar Necati, “Muhbir Gazetesi’nin Bir Toplumsal Sorumluluk Projesi: Girit İsyanı’nda Zarar Gören Müslümanlar İçin Yardım Kampanyası”,

Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık

2013), C.4, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.99-126.

Çelik Behiç, “Türk Belediyeciliğinin Tarihi”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4,

(Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.588-596.

Çelik Serdar, Ücret Sistemleri ve Performansa Dayalı Ücret, İstanbul: Beykent Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Çelikbilekli Zekeriya, “Bölge Valiliği İdarî Sistemimizi Güçlendirici Bir Faktör Olabilir mi?”, Türk İdare Dergisi, Sayı 344, 1973, s.1-8.

Çelikyay Hicran, Değişen Kent Yönetimi ve 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası,

İstanbul: SETA Analiz, Sayı 101, 2014.

Çevirgen Demet, Osmanlı Klâsik Dönem Şehzâde Eğitimi, Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2013.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2019 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu.

Çınar Tayfun, Can Umut Çiner ve Ozan Zengin, Büyükşehir Yönetimi Bütünleştirme Süreci, Ankara: TODAİE Yayınları, 2009.

Çiçek Kemal, “Niçin Sürekli Reform Yapma Gereksinimi Duyuyoruz?”, Yeni

Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı),

1995, s.580-587.

Çimen Adnan, “Kaymakam Adaylarının Yetiştirilme Süreci: Tespit ve Öneriler”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 134, 2009, s.37-43.

Çimen Adnan, “Kaymakamlık Mesleği Açısından Mülki İdarenin Kısa Tarihi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 455, 2007, s.189-206.

Çimen Adnan, İl İdaresi Sisteminin Geleceği Açısından Değişimi Okumak Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara: TİD Yayınları, 2012.

Çoker Ziya, “Bölge Kuruluşları ve Bölge Valiliği Tartışmaları”, Türk İdare

Dergisi, Sayı 436, 2002, s.1-39.

Kaynakça 907

Çoker Ziya, “Merkezden Yönetim, İl Sistemi ve Yerel Yönetim Reformu”,

Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.174-189.

Çoker Ziya, Mülki Yönetim ve Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma, Ankara: TİD Yayınları, 2003.

Çoker Ziya, Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Kazancı Matbaacılık, 1996.

Çora Emel, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Danıştay’ın Gelişim Süreci, İstanbul:

İstanbul Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2015.

Dadyan Saro, “Sultan Abdülaziz Döneminde, Gayrimüslimlerin Üst Düzey

Memuriyetlere Kabulü ve Sultan Abdülaziz Döneminin Gayrimüslim

Nazır ve Müsteşarları”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları,

2014, s.127-147.

Dağlı Zülkif, 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modeli

ile Yerel Kamusal Hizmetlerin İl Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve Sakarya Örneği, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2018.

Danışman Zuhuri, Koçi Bey Risalesi, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1995.

Danişmend İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.4, İstanbul:

Türkiye Yayınevi, 1972.

Davies Norman, Avrupa Tarihi, Mehmet Ali Kılıçbay (Çev.), Ankara: İmge

Kitabevi, 2006.

Davison Roderic H., Reform In The Ottoman Empire 1856-1876, Princeton:

Princeton University Press, 1963.

Demir Abdullah, “İlk Usul Kanunu: Usul-ü Muhakeme-i Ticaret Nizamnamesinin Transkripsiyonu”, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Dergisi,

Sayı 72, 2008, s.1-30.

Demir Abdullah, Mufassal Türk Hukuk Tarihi, Ankara: Astana Yayınları,

2019.

Demir Alperen, Çerkes Hasan Vakası, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2018.

Demir Görür Emel, “İnas Rüşdiye Mektepleri: Yanya Hamidiye İnas Rüştiye

Mektebi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 36,

2015, s.311-322.

908 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Demirdaş Doğan, Son Düzenlemeler Işığında Mülki İdare Amirliği Sistemi ve

Uygulama Örnekleri, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), 2006.

Demirel Galip, “Mülki İdare Amirliğinin Bugünkü Durumu”, Yeni Türkiye

Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995,

s.222-225.

Demirkol Gökhan, “Tanzimat Mizahının Sonu: 1877 Matbuat Kanunu Tartışmaları ve Osmanlı’da Mizah Dergilerinin Kapanması”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 2, 2016, s.687-710.

Demiroğlu Hasan ve Feyzullah Uyanık, “Osmanlı ve Rus Kaynaklarına Göre

General İgnatyev’in Sultan Abdülaziz Dönemi Faaliyetleri (1864-

1876)”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.3, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.183-204.

Demiröz Nazif, “Bölge Valiliği Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 4,

1990, s.55-70.

Demiröz Nazif, “(Ülkemizde) Merkezî İdarenin Taşrada Örgütlenme Biçimi”,

Türk İdare Dergisi, Sayı 344, 1973, s.9-42.

Deniz Muzaffer, “Türk Millî Eğitiminde Bir Yerinden Yönetim Örneği: Maarif Eminlikleri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 22,

2016, s.109-117.

Deniz Önder ve Hüseyin Vehbi İmamoğlu, “Sultan Abdülaziz Döneminde

Sosyal Politika: Dilaver Paşa ve Maadin Nizamnamesi Üzerine Bir İnceleme”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13

Aralık 2013), C.2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.109-

126.

Denizli Belediyesi, Milli Mücadele’de Denizli ve Ahmet Hulusi Efendi Sempozyumu, (Denizli, 24-26 Haziran 1992), Denizli: Denizli Belediyesi

Yayınları, 2. Baskı, 2011.

Derbil Süheyp, İdare Hukuku, C.1, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 3. Baskı, 1950.

Devlet Personel Başkanlığı, Kamu Personelinin Ek Göstergeleri ile Makam,

Görev ve Temsil Tazminatları, Ankara: DPB Yayınları, 2015.

Dinçer Ömer ve Cevdet Yılmaz, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma: 1

Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Ankara: Başbakanlık Yayınları, 2003.

Kaynakça 909

Dinçer Ömer, Türkiye’de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor?, İstanbul:

Alfa Basım, 2. Baskı, 2016.

Doğan Adem, Osmanlı Eğitiminde Mülkiye Mektepleri, Konya: Selçuk Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007.

Doğan Hasan, Performansa Dayalı Ücretlendirme Sisteminin Türk Kamu Yönetimine Uygulanabilirliği, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Doğru Halime, XVI Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı, İstanbul: Afa

Yayınları, 1992.

Dunbay Seda, “23 Temmuz 2008 Tarihli Anayasa Reformu Işığında

Fransa’daki Yarı Başkanlık Sistemi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 3,

2012, s.293-316.

Duran Lütfi, “Türk Kaymakamı”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 2, 1973, s.3-14.

Duran Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul: İstanbul Üniversitesi

Yayınları, 1982.

Ekinci Ekrem Buğra, İslâm Hukuku, İstanbul: Arı Sanat Yayınları, 3. Baskı,

2018.

Ekinci Ekrem Buğra, Osmanlı Hukuku, İstanbul: Arı Sanat Yayınları, 7.

Baskı, 2021.

Ekinci Ekrem Buğra, Osmanlı Mahkemeleri (Tanzimat ve Sonrası), İstanbul:

Arı Sanat Yayınevi, 2004.

Eliçin Yeşeren, “Fransa’da Yerelleşme Reformları: Türkiye Üzerinden Bir

Değerlendirme”, KTÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 13, 2017, s.37-54.

Eliçin Arıkan Yeşeren, “Fransız Yerel Yönetim Sistemi ve Türkiye’ye Yansımaları”, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Hüseyin Özgür ve

Bekir Parlak (Ed.), İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları, 2006, s.267-294.

Emre Cahit, “Giriş”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Cahit Emre (Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2002, s.30-33.

Emre Cahit, “Mülki İdare Amirliği Mesleğine Giriş ve Adaylık Eğitimi”, İyi

Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Cahit Emre

(Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2002, s.81-114.

Emre Cahit, “Mülki Yönetim Sisteminin Geçerliği ve Sistemden Kopmalar”,

İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Cahit

Emre (Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2002, s.218-242.

910 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Emre Cahit, “Mülki Yönetim Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Tartışmalarına Genel Bir Bakış”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Cahit Emre (Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2002, s.284-

303.

Engelhardt Edouard Philippe, Türkiye ve Tanzîmat, İstanbul: Ötüken Neşriyat,

2017.

Erbay Yusuf, “Fransa’da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel

Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 1999, s.58-74.

Erdoğan Mert Can, “Çağdaş Türk İktisat Düşüncesinin Oluşumunda Mektebi Mülkiye’nin Yeri”, Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, Orhan Çelik, Can Umut Çiner ve Abdullah Pekel (Ed.), Ankara:

Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, 2021, s.537-552.

Erdoğan Mustafa, 28 Şubat Günlüğü, Ankara: Orion Kitabevi, 2. Baskı, 2012.

Erdoğan Mustafa, Anayasa Hukuku, Ankara: Orion Yayınevi, 3. Baskı, 2005.

Erdoğan Mustafa, Anayasa Hukukuna Giriş, Ankara: Adres Yayınları, 2.

Baskı, 2004.

Erdoğan Mustafa, Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 13. Baskı,

2017.

Erdoğan Mustafa, Anayasal Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 6. Baskı,

2004. (Aksi belirtilmediği sürece atıflar bu eseredir.)

Erdoğan Mustafa, Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm, Ankara: Orion Yayınevi, 2006.

Erdoğan Mustafa, Bizi Kürtler Özgürleştirecek, Ankara: Orion Kitabevi,

2011.

Erdoğan Mustafa, Dersimiz Özgürlük, İstanbul: Pınar Yayınları, 2. Baskı,

2003.

Erdoğan Mustafa, Hukuk ve Adalet, Ankara: Hukuk Yayınları, 2017.

Erdoğan Mustafa, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Ankara: Orion Kitabevi,

5. Baskı, 2016.

Erdoğan Mustafa, Liberalizm, Demokrasi ve Türkiye Modeli, İstanbul: Plato

Film Yayınları, 2009.

Erdoğan Mustafa, Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi, İstanbul:

Kesit Yayınları, 2013.

Kaynakça 911

Erdoğan Mustafa, Özgürlük, Hukuk ve Demokrasi, Ankara: Siyasal Kitabevi,

2018.

Erdoğan Mustafa, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Ankara: Hukuk Yayınları, 9. Baskı, 2016.

Eren Yunus, Demokratik Ülkelerde İstihbarat Teşkilatlarının Yapılanması:

İngiltere ve Türkiye Karşılaştırması, Ankara: Polis Akademisi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2012.

Ergin Osman Nuri, Türkiye Maarif Tarihi, C.2, İstanbul, 1977.

Ergun Turgay, “Yönetişim”, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ömer Bozkurt, Turgay

Ergun ve Seriye Sezen (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 3. Baskı,

2014.

Ergüven Ekrem, “Fransa’da Yeni Teşkilatlanma Cereyanları”, Türk İdare

Dergisi, Sayı 183, 1946, s.3-19.

Eroğul Cem, Çağdaş Devlet Düzenleri, Ankara: İmaj Yayınevi, 6. Baskı,

2008.

Erol Gonca, “Avrupa Ülkelerinde Geri Çağırma Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 141, 2019, s.43-102.

Erol Gonca, Amerika Birleşik Devletleri’nde Geri Çağırma Hakkı, İstanbul:

Galatasaray Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2017.

Ertaş Mehmet Yaşar, “XV. - XVI. Yüzyıllarda Hambat Yöresinde Yerleşim

ve Nüfus”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

Sayı 11, 2012, s.153-167.

Ertürk Keskin Nuray, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi,

Ankara: Tan Kitabevi, 2009.

Ertürk Keskin Nuray, “Cumhuriyet Döneminde Toprağa Dayalı Örgütlenme:

İl Yönetimi Sisteminin Kuruluşu”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi,

Sayı 5, 2007, s.19-174.

Ertürk Keskin Nuray, “Türkiye’de Kamu Yönetimi Disiplininin ‘Köken’ Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 2, 2006, s.1-28.

Ertürk Keskin Nuray, “Türkiye’de Yönetim Biliminin Gelişimi: 1870-1910”,

Amme İdaresi Dergisi, Sayı 4, 2008, s.1-22.

Eryılmaz Bilal ve Hale Biricikoğlu, “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik

ve Etik”, İş Ahlakı Dergisi, Sayı 7, Mayıs 2011, s.19-45.

912 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Eryılmaz Bilal, “Yerel Yönetim Sendromu”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4,

(Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.340-346.

Eryılmaz Bilal, Kamu Yönetimi, Ankara: Okutman Yayıncılık, 4. Baskı, 2011.

Eryılmaz Mustafa, Türkiye’de Jandarmanın Yeniden Yapılandırılması: Avrupa Jandarma Kuvveti Üyesi Ülkeler ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme,

Giresun: Giresun Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

2019.

Eşki Şeyma, “Türk Kamu Personel Sisteminde Neden Reform?”, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Eyyup Günay İspir (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 2013, s.311-336.

Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9. Kitap,

C.1, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

Findley Carter V., Bureaucratic Reform in The Ottoman Empire The Sublime

Porte, 1789-1922, Princeton: Princeton University Press, 1980.

Findley Carter V., Modern Türkiye Tarihi İslam, Milliyetçilik ve Modernlik

1789-2007, İstanbul: Timaş Yayınları, 2. Baskı, 2012.

Fişek Kurthan, “Türkiye’de Mülki İdare Amirliği Sisteminin ve Taşra Yöneticilerinin Sorunları Üstüne Araştırma”, Toplumsal Yapıyla İlişkileri

Açısından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği, Kurthan Fişek (Ed.), Ankara: TİD Yayınları, 1976, s.181-306.

Foillard Philippe, Droit Administratif, Paris: Paradigme, 10. Baskı, 2005.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Fransa’ya Yaşamaya Gelmek, 2016.

Fried Robert C., The Italian Prefecets: A Study In Administrative Politics,

New Heaven and London: Yale University Press, 1963.

Genç Fatma Neval, “6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, 2014, s.1-

29.

Gezer Necdet Zeki ve Kemal Gözler, “Ece Gölü Tarihi”, Biga’nın Değerleri

Sempozyumu, (Biga, 28 Ağustos 2008), Çanakkale: Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Yayınları, 2008, s.93-125.

Giritli İsmet, Amme İdaresi Teşkilatı ve Personeli, İstanbul: Filiz Kitabevi,

1970.

Giritli İsmet, Pertev Bilgen ve Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul: Der

Yayınları, 3. Baskı, 2008.

Kaynakça 913

Giritli İsmet, Türkiye’nin İdari Yapısı, İstanbul: Der Yayınları, 11. Baskı,

1999.

Göğüş Ceren, 19. YY. Avusturya Gazeteleri Işığında Osmanlı İmparatorluğunun 1873 Viyana Dünya Sergisine Katılımı, İstanbul: İstanbul Teknik

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006.

Gök Nejdet, “Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati’nin Sonuçları ve Yansımaları”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13

Aralık 2013), C.4, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.127-

138.

Gölen Zafer, “Sultan Abdülaziz Dönemi Bosna Politikası”, Sultan Abdülaziz

ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.4, Ankara:

Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.201-220.

Gönül Mustafa, “Seçimli Valilik Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi,

Sayı 3, 1992, s.51-70.

Göreli İsmail Hakkı, İl İdaresi, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları,

1952.

Gözler Kemal ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin Yayınları, 19. Baskı, 2017.

Gözler Kemal ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin Yayınları, 20. Baskı, 2018. (Aksi belirtilmediği sürece atıflar bu eseredir.)

Gözler Kemal ve Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Bursa: Ekin Yayınları, 23. Baskı, 2021.

Gözler Kemal ve Necdet Zeki Gezer, Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi,

Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa: Ekin Yayınları, 2. Baskı, 2014.

Gözler Kemal, “‘Devlet’ Kelimesi Üzerine İkinci Deneme: ‘Mülk’, ‘Dırjava’

ve ‘Gosudarstvo’ Kelimeleri Hakkında Bazı Düşünceler”, Türkiye

Günlüğü, Sayı 130, 2017, s.41-45.

Gözler Kemal, “5018 ve 6085 Sayılı Kanunlarda Bazı İdare Hukuku Terimlerinin Yanlış Kullanımı Üzerine: 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve

Kontrol Kanunu ve 6085 Sayılı Yeni Sayıştay Kanununda Kullanılan

‘Genel Yönetim’, ‘Merkezî Yönetim’, ‘Kamu İdareleri’ Terimleri Hakkında Bir Eleştiri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı

4, 2011, s.837-919.

Gözler Kemal, “Aslî Kurucu İktidar - Tali Kurucu İktidar Ayrımı: TBMM

Yeni Bir Anayasa Yapabilir mi?”, Demokratik Anayasa: Görüşler ve

914 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Öneriler, Ece Göztepe ve Aykut Çelebi (Ed.), İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s.45-61.

Gözler Kemal, “Biga’da Doksanüç Muhaciri Köylerinin Kurulması: Yeniçiftlik Örneği”, Çanakkale I, C.1, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Kültür A.Ş. Yayınları, 2007, s.571-595.

Gözler Kemal, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır

ve Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?”, Terazi Aylık Hukuk

Dergisi, Sayı 66, 2012, s.36-50.

Gözler Kemal, “İngiltere’de Parlamento Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı: Malî

Hukukun Anayasa Hukukundan Eskiliği Üzerine Bir Deneme”, Prof.

Dr. Mualla Öncel’e Armağan, C.1, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Yayınları, 2009, s.365-374.

Gözler Kemal, “Osmanlı Mülkî İdare Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 1864

ve 1871 Vilayet Nizamnameleri Fransa’dan mı İktibas Edilmiştir?”,

Amme İdaresi Dergisi, Sayı 1, 2019, s.1-32.

Gözler Kemal, “Osmanlı/Türk Köy İdaresi Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi:

1864 ve 1871 Osmanlı Nizamnamelerinin Köylere İlişkin Hükümleri

ve 1924 Köy Kanunu Fransa’dan mı İktibas edilmiştir?”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2019, s.413-443.

Gözler Kemal, “Türk Belediye Sistemi Üzerinde Fransız Etkisi: 3 Nisan 1930

Tarihli Belediye Kanunu Fransa’dan mı İktibas Edilmiştir?”, Çağdaş

Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 1-2, 2019, s.1-23.

Gözler Kemal, “Üniter Devlet ve Demokratik Açılım”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 99, 2009, s.81-89.

Gözler Kemal, “XV ve XVI’ncı Asırlarda Lofça Pomak Köylerinin İlk Müslüman Sakinleri”, XIII. Türk Tarih Kongresi, C.3, Ankara: Türk Tarih

Kurumu Yayınları, 2002, s.1397-1437.

Gözler Kemal, “Yorum İlkeleri”, Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm Somutlaşması, Ankara: TBB Yayınları, 2013, s.15-119.

Gözler Kemal, 16 Nisan 2017’de Oylayacağımız Anayasa Değişikliği Hakkında Eleştiriler, Bursa: Ekin Yayınları, 3. Baskı, 2017.

Gözler Kemal, Anayasa Değişikliği Gerekli mi? 1982 Anayasası İçin Bir Savunma, Bursa: Ekin Yayınları, 2001.

Gözler Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C.1, Bursa: Ekin Yayınları, 2. Baskı, 2020.

Kaynakça 915

Gözler Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, C.2, Bursa: Ekin Yayınları, 2. Baskı, 2020.

Gözler Kemal, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Bursa: Ekin Yayınları, 2.

Baskı, 1999.

Gözler Kemal, Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu, Bursa: Ekin Yayınları, 1999.

Gözler Kemal, Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması, Bursa: Ekin Yayınları,

2000.

Gözler Kemal, Devlet Başkanları, Bursa: Ekin Yayınları, 2001.

Gözler Kemal, Devletin Genel Teorisi, Bursa: Ekin Yayınları, 10. Baskı,

2019.

Gözler Kemal, Fıkıh-Hukuk İlişkisi Üzerine, Bursa: Ekin Yayınları, 2019.

Gözler Kemal, Hukuk Dilinin Öz Türkçeleşmesi Üzerine, Bursa: Ekin Yayınları, 2021.

Gözler Kemal, Hukuka Giriş, Bursa: Ekin Yayınları, 16. Baskı, 2019.

Gözler Kemal, Hukukun Genel Teorisine Giriş, Ankara: US-A Yayıncılık,

1998.

Gözler Kemal, İdare Hukuku, C.1, Bursa: Ekin Yayınları, 3. Baskı, 2019.

Gözler Kemal, İdare Hukuku, C.2, Bursa: Ekin Yayınları, 3. Baskı, 2019.

Gözler Kemal, İnsan Hakları Hukuku, Bursa: Ekin Yayınları, 2. Baskı, 2018.

Gözler Kemal, Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi, Bursa: Ekin

Yayınları, 2000.

Gözler Kemal, Kurucu İktidar, Bursa: Ekin Yayınları, 1998.

Gözler Kemal, Mahallî İdareler Hukuku, Bursa: Ekin Yayınları, 2018.

Gözler Kemal, Referandumdan Önce, Referandumdan Sonra, Bursa: Ekin Yayınları, 2017.

Gözler Kemal, Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları, Bursa: Ekin Yayınları, 9. Baskı, 2019.

Gözler Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin Yayınları, 2. Baskı, 2018.

Gözler Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin Yayınları, 3. Baskı, 2019.

(Aksi belirtilmediği sürece atıflar bu eseredir.)

Gözler Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin Yayınları, 4. Baskı, 2021.

916 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Gözübüyük A. Şeref ve Suna Kili, Türk Anayasa Metinleri, Ankara: Ankara

Üniversitesi SBF Yayınları, 2. Baskı, 1982.

Gözübüyük A. Şeref ve Turgut Tan, İdare Hukuku, C.1, Ankara: Turhan Kitabevi, 13. Baskı, 2019.

Gözübüyük A. Şeref, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Ankara: Turhan Kitabevi,

13. Baskı, 2015.

Gözübüyük A. Şeref, Yönetim Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 21. Baskı,

2004.

Gözübüyük A. Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara:

TODAİE Yayınları, 1973.

Gözübüyük A. Şeref, İdari Yargı, Ankara: TODAİE Yayınları, 1970.

Gül Hüseyin ve Hüseyin Özgür, “Ademi Merkeziyetçilik ve Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri”, Çağdaş Kamu Yönetimi, C.2, Muhittin

Acar ve Hüseyin Özgür (Ed.), Ankara: Nobel Yayınları, 2004, s.161-

204.

Gülenç Kantar Ayşenur, 6360 Sayılı Yasa Sonrasında Büyükşehir Belediyelerinin Yeniden Yapılandırılması: Manisa Büyükşehir Belediyesi Üzerine

Bir İnceleme, Manisa: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Güler Tahsin, Türkiye’de Mülki İdare Amiri Prototipi Olarak Vali Recep Yazıcıoğlu, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi), 2008.

Güler Yavuz, “Osmanlı Devleti Dönemi Türk-Amerikan İlişkileri (1795-

1914)”, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 1,

2005, s.227-240.

Gülmez Mesut, “Polis Örgütünün İlk Kuruluş Belgesi ve Kaynağı”, Amme

İdaresi Dergisi, Sayı 4, 1983, s.3-15.

Günay Ö. Faruk, “Bakanlık Hukuk Müşavirliği, Hukuk Müşavirleri ve Çağa

Uyum”, İdarecinin Sesi Dergisi, Sayı 86, 2001, s.40-42.

Günday Metin, İdare Hukuku, Ankara: İmaj Yayınevi, 10. Baskı, 2013.

Gündüz Murat, XVIII. Asrın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Islahat Hareketleri, Ankara: Gazi Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi), 2012.

Kaynakça 917

Güneş Mehmet, “Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren

Kayıtların Tahlili”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 15, 2014, s.221-240.

Güneş Turan, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri, Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, 1965.

Gürsel Seyfettin, “Toplumsal Tercih Kuramı Çerçevesinde Anayasa’nın 67.

Maddesinde Yer Alan Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkelerinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Yargısı, Ankara: Anayasa Mahkemesi

Yayınları, 1999, s.46-68.

Gürsel Seyfettin, “Toplumsal Tercih Kuramı Çerçevesinde Anayasa’nın 67.

Maddesinde Yer Alan Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkelerinin Değerlendirilmesi”, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşunun 55. Yılı

Anısına 55 Yıl 55 Makale, Ankara: Anayasa Mahkemesi Yayınları,

2017, s.911-930.

Güven Yakup, Türkiye’de Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine: Mülki İdare Yapısının Değişim Süreci, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Hakyemez Yusuf Şevki, “2010 Anayasa Değişiklikleri ve Demokratik Hukuk

Devleti”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2010,

s.387-406.

Hamilton Alexander, James Madison ve John Jay, Federalist Yazılar, Tolga

Şirin ve Necdet Umut Orcan (Çev.), İstanbul: Runik Kitap, 2021.

Hekimoğlu Hatice Birsen, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları, (Tarihsiz).

Holden Barry, Understanding Liberal Democracy, London: Philipp Allan,

1988.

İbn Battuta, Seyahatname-i İbn Battuta, 1331-1335, İstanbul, I.

İbrahimov Osman, Tuna Vilayet Gazetesi (1865-1866), Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006.

İçişleri Bakanlığı, 2006 Yılı Faaliyet Raporu.

İçişleri Bakanlığı, 2015 Yılı İdare Faaliyet Raporu.

İçişleri Bakanlığı, 2017 Yılı Faaliyet Raporu.

İçişleri Bakanlığı, 2019 Yılı İdari Faaliyet Raporu.

İçişleri Bakanlığı, 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu.

918 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

İçişleri Bakanlığı, Birinci İdareciler Kongresi, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları, 1947.

İçişleri Bakanlığı, İç-Düzen Genel Rapor Kitap: 2 Belediyeler, Ankara: İçDüzen Yayınları, 1972.

İçişleri Bakanlığı, İç-Düzen Genel Rapor Kitap: 3 İl Özel İdareleri, Ankara:

İç-Düzen Yayınları, 1972.

İçişleri Bakanlığı, İç-Düzen Genel Rapor Kitap: 5 İl Genel Yönetimi, C.1, Ankara: İç-Düzen Yayınları, 1972.

İçişleri Bakanlığı, İç-Düzen Genel Rapor Kitap: 7 Köyler, Ankara: İç-Düzen

Yayınları, 1972.

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığında Yeniden Düzenleme Çalışmaları, Ankara: İç-Düzen Yayınları, 1968.

İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı, Ankara: İçişleri Bakanlığı ve TİAV Ortak Yayını, 2019.

İçişleri Bakanlığı, İkinci İdareciler Kongresi, Ankara, 1964.

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Şurası Genel Rapor, Ankara, 2002.

İçişleri Bakanlığı, Mülki İdare Şurası İhtisas Komisyon Raporu, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları, 2002.

İftar Ceyda, Napoleon Bonaparte’ın Osmanlı Devleti ile İlgili Politikası ve

Akka Kuşatması, Ankara: Gazi Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi), 2016.

İlter Erdal, Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi, Ankara: MİT Yayınları, 2002.

İnalcık Halil, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine AraştırmalarI, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 56. Baskı, 2016.

İnalcık Halil, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine AraştırmalarIV, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 8. Baskı 2020.

İnalcık Halil, Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet, İstanbul: Kronik Kitap, 7.

Baskı, 2018.

İsen Mustafa, “Başlangıçtan XVIII. Yüzyıla Kadar Türk Edebiyatı”, Türkler,

C.11, Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek ve Salim Koca (Ed.), Ankara:

Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s.1010-1083.

İslam Araştırmaları Komisyonu, İslâm Tarihi, C.2, İstanbul: Beka Yayıncılık,

2010.

Kaynakça 919

İzci Ferit ve Menaf Turan “Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi ve 6360

Sayılı Yasa ile Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2013, s.117-152.

Jenkins Cecil, Kısa Fransa Tarihi, İstanbul: Say yayınları, 2021.

Kahraman Nurfettin, Söğüt Dağları’nın Jeomorfolojisi, Isparta: Fakülte Kitabevi, 2009.

Kalabalık Halil, “Türkiye’de Alan (Taşra) Yönetimi, İçinde Bulunduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Türk İdare Dergisi, Sayı 425, 1999, s.61-

103.

Kalabalık Halil, İdare Hukuku Dersleri, C.1, Ankara: Seçkin Yayınları, 5.

Baskı, 2019.

Kalabalık Halil, Temel Hukuk Bilgisi, Ankara: Seçkin Yayınları, 11. Baskı,

2020.

Kalemli Mustafa, “Kanayan Yara: Merkez Valiliği”, Yeni Türkiye Dergisi,

Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.217-218.

Kanadıkırık Halil, “Fransa’da Son Darbe: General De Gaulle ve Halkın Direnişi”, Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 274, 2016, s.62-69.

Kantarcıoğlu Selçuk, Devlet Personel Rejimi: Nasıldı?, Ne Oldu?, Yeni Düzenleme Nasıl Olmalıdır?, Ankara: DPD Yayınları, 1977.

Kara Adem, “Osmanlı Devleti-A.B.D. Ticari İlişkileri”, Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı 2, 2006, s.35-49.

Karabulut Uçar Emel, “İdari Reform Neden Başarılamıyor?”, 18. Yüzyıldan

21. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform, Necat Akyıldız, Saadet Aydın,

Arif Erençin, Selime Güzelsarı ve Nuran Aytemur Sağıroğlu (Ed.), Ankara: TODAİE Yayınları, 2009, s.3-16.

Karaca Ferhan, Türkiye’de Metropoliten Şehir Yönetiminde Değişim ve Dinamikler: Samsun Büyükşehir Belediyesi Örneği, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2016.

Karaer Nihat, “Sultan Abdülaziz’in Paris Seyahati”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.4, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.139-199.

Karaer Nihat, Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati ile Osmanlı ve Batı Kamuoyundaki Yankıları, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış

Doktora Tezi), 2003.

920 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Karahanoğulları Onur ve Nazile İrem Yeşilyurt, “Fransa’da Kamu Yönetimi”,

Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, Koray Karasu (Ed.), Ankara: İmge

Kitabevi, 4. Baskı, 2020, s.45-160.

Karahanoğulları Onur, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Taslağındaki Anayasaya Aykırılıklar”, Kamu Yönetimi Reformu İncelemeleri: Mülkiye’den

Perspektifler, Özel Sayı, 2003, s.47-67.

Karahanoğulları Onur, Genel İdare Hukuku, Kamu Hizmetlerinin Örgütlenmesi İdari Teşkilat, 2021.

Karahanoğulları Onur, İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdarî İşlemler, Ankara: Turhan Kitabevi, 2011.

Karahanoğulları Onur, Türkiye’de İdari Yargı Tarihi, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Doçentlik Tezi), 2005.

Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.6, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 6. Baskı, 2000.

Karasu Demet, Mahmud Nedim Paşa (1818-1883), Erzurum: Atatürk Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2019.

Karasu Koray, “Kamu Yönetimi Disiplininin Kökenine İlişkin Bir Not”, II.

Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2004, s.225-242.

Karasu Koray, “Mülki İdare Amirliği Mesleği”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Cahit Emre (Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2002, s.115-215.

Karasu Koray, “Mülki İdare Amirliği Mesleğinin Sayısal Görünümü”, İyi Yönetim Arayışında Türkiye’de Mülki İdarenin Geleceği, Cahit Emre

(Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2002.

Karasu Koray, “Vali Atamasında Çok Bilinmeyenli Denklem”, Prof. Dr.

Oğuz Onaran’a Armağan, Şulenur Özkan Erdoğan ve Ozan Zengin

(Ed.), Ankara: Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, 2016, s.397-416.

Karasu Mithat Arman, “6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Olası

Etkileri -Şanlıurfa Örneği-”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi Dergisi, Sayı 1, 2013, s.1-17.

Karatay Canan, Anne Adayları ve Hamileler İçin Karatay Diyeti, İstanbul:

Hayykitap Yayınevi, 2015.

Karatay Canan, Gerçek Tıbbın 10 Şifresi, İstanbul: Hayykitap Yayınevi, 3.

Baskı, 2018.

Kaynakça 921

Karatay Canan, Karatay Diyeti, İstanbul: Hayykitap Yayınevi, 2011.

Karatay Canan, Karatay Diyeti’yle Beslenme Tuzaklarından Kurtuluş Rehberi, İstanbul: Hayykitap Yayınevi, 2013.

Karatay Canan, Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!, İstanbul:

Hayykitap Yayınevi, 2013.

Karatay Canan, Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık, İstanbul: Hayykitap

Yayınevi, 2011.

Karatay Canan, Karatay Mutfağı, İstanbul: Hayykitap Yayınevi, 2012.

Karayeva Gülhanım, “XIX. Yüzyılın Ortalarında ABD’nin Ortadoğu Politikası”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık

2013), C.3, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.171-182.

Karlangıç Osman, “Ahmet Cevdet Paşa’ya Göre Tanzimat Dönemi Osmanlı

Devlet Ricali”, Tarih ve Gelecek Dergisi, Sayı 3, 2017, s.266-297.

Karpat Kemal, Kısa Türkiye Tarihi 1800-2012, İstanbul: Timaş Yayınları,

2012.

Karpat Kemal, Osmanlı’da Değişim, Modernleşme ve Uluslaşma, Ankara:

İmge Kitabevi, 2006.

Karta Nurullah, “Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı Dış Borçları ve Osmanlı

Bankası’nın Kuruluşu”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu,

(Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.2, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.93-108.

Kartal Nazım, “İl Sistemine Geçiş Sorunsalı: Türkiye’de 1864 Vilayet Nizamnamesi ile İl Sistemine Geçilmiş midir?”, Uluslararası Yönetim İktisat

ve İşletme Dergisi, Sayı 23, 2014, s.279-294.

Kartal Nazım, İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması: Uygulama Aşaması Üzerine Bir Çözümleme, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2010.

Kasaba Reşat, “Modern Dünyada Türkiye (1839-2010)”, Türkiye Tarihi, Zuhal Bilgin (Çev.), C.4, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012, s.44.

Kaya Fehmi, “Mülki İdare Amirliği İçerisinde Vali Yardımcılığı Müessesesinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu ile Sosyal Statüsü Üzerine Bir İnceleme Denemesi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 395, 1992, s.39-52.

922 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Kaya Hasan, Fransız ve Türk Emniyet Teşkilatlarının Adli Kolluk Tarihçeleri

Üzerine Bir Mukayese, Batman: Batman Üniversitesi, (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), 2012.

Kaya Sinan, Sultan Abdülaziz’in 1863 Mısır Seyahati, İstanbul: İstanbul 29

Mayıs Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2015.

Kaya Yusuf Enes, Bireysel Başvuru Yolunda Tutuklamanın Hukukiliğinin İncelenmesi, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2019.

Kayapınar Selda, “‘1830 Osmanlı-ABD Ticaret Antlaşması’ Öncesi Amerika’nın Diplomasi Girişimleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 51, 2017, s.39-56.

Keleş Ruşen, “Fransa’da Yerinden Yönetim”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 1, 1994, s.3-18.

Keleş Ruşen, “Yerel Demokrasinin Neresindeyiz?”, Yeni Türkiye Dergisi,

Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.66-71.

Keskin Nuray, Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi: Türkiye’de İllerin

Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Doktora Tezi), 2007.

Keskin Özkan, Orman ve Ma’âdin Nezâreti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2005.

Keyman Fuat ve Berrin Koyuncu Lorasdağı, Sekiz Kentin Hikâyesi, İstanbul:

Metis Yayınları, 2020.

Kılıç Ünal, “Vali Maddesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.42, Ankara: TDV

Yayınları, 2012.

Kılıçbay Mehmet Ali, “Osmanlı Batılılaşması”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e

Türkiye Ansiklopedisi, C.1, Murat Belge (Ed.), İstanbul: İletişim Yayınevi, 1985, s.147-152.

Kılınç Arzu, “Sultan Abdülaziz’in 1867 Uluslararası Paris Sergisini Ziyareti

ve Fransız Basını”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara,

12-13 Aralık 2013), C.3, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014,

s.37-59.

Kılınç Erol, “Sunuş”, Darbe Kurbanı Abdülazîz Han, Erol Kılınç (Ed.), İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2. Baskı, 2016, s.11-14.

Kızıldağlı Adnan, “Mülki İdare Amirlerinin Son Durumu (İç İşlerini Yöneten

Başların Son Durumu)”, Türk İdare Dergisi, Sayı 334, 1972, s.34-42.

Kitapçıgil Vefik, Anılarım, İstanbul: Lebib Yalkın Yayınları, 1993.

Kaynakça 923

Koç Fatma ve Emine Koca, “Osmanlı Kanunlarında Giyim-Kuşam Yasakları”, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 4,

2010, s.31-50.

Koçak Yüksel, Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Gelişim Süreci: Günümüz Açısından Bir Değerlendirme, Malatya: İnönü Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2013.

Koçdemir Kadir, “İlçe Sayılarının Artırılmasına Aykırı Bir Uygulama: Doğu

Almanya Örneği”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden

Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.277-283.

Kodal Tahir, “Denizli’nin İlçelerinden Çardak’ın İdarî Serüveni: Denizli’ye

Bağlanması ve İlçe Haline Gelmesi”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim

Fakültesi Dergisi, Sayı 19, 2006, s.105-116.

Korkmaz Adem, Midhat Paşa’nın Hayatı, İdari ve Siyasi Faaliyetleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2016.

Korkmaz Tuğrul, “Fransa Cumhuriyeti”, Çağdaş Siyasal Sistemler, Burhan

Aykaç ve Şenol Durgun (Ed.), Ankara: Alter Yayınları, 2. Baskı, 2015,

s.99-134.

Koyuncu Nuran, “Hukuk Mektebinin Doğuşu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 3, 2012, s.163-186.

Köksal Cihangir, “Türkiye’de, ABD’de ve Fransa’da Valilik Sistemleri ve İç

Güvenlik Yönetiminde Valilerin Rolü”, Türk İdare Dergisi, Sayı 480,

2015, s.85-119.

Köseoğlu Semih, Yerel Yönetimlerde Reform: Fransa ve Türkiye Karşılaştırması, Giresun: Giresun Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi), 2020.

Kubilay Metin, “Türkiye’de Mülki İdare Sistemi”, Türk İdare Dergisi, Sayı

420, 1998, s.111-134.

Kulin Ayşe, Köprü, İstanbul: Everest Yayınları, 2020.

Kuran Ercüment, “İstanbul’da Belediye Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi”,

Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.567-569.

Kuş Şinasi, “Türk İdari Sisteminde ve Kamu Personel Rejiminde Yapılması

Gereken Yapısal Değişiklikler Üzerine Birkaç Söz”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.243-

247.

924 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Kutlu Önder, H. Salahaddin Gezici ve Sema Müge Özdemiray, “Mülki İdare

Sisteminin Dünyadan Örneklerle Karşılaştırmalı Bir Analizi”, 13.

Kamu Yönetimi Forumu Bildirileri, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 2016, s.256-269.

Kuzu Burhan, Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler,

İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1985.

Küçük Cevdet, “Abdülaziz Maddesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.1, Ankara:

TDV Yayınları, 1988.

Küçükyağcı Nazmi ve Mesut Babur, Bölgesel Yapılanma, Ankara: Başbakanlık Yayınları, 2014.

Küçükyağcı Nazmi, Bucakların İşlevsizleştirilmesinde Merkezin/Merkezi Siyasetin Rolü, Ankara: Başbakanlık Yayınları, 2013.

Küçükyağcı Nazmi, Geçmişten Günümüze Türk Yargı Sistemi ve Yargı Bürokrasisi, Başbakanlık, (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi), 2012.

Küçükyağcı Nazmi, Kamu Yönetimi Reformunda Bakanlıklar: 2011 Örneği,

Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

2015.

Küçükyağcı Nazmi, Kurumsal Yaklaşım Perspektifinden Türkiye’de Reform

Yönetimi, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora

Tezi), 2021.

Kürkçüoğlu Ömer, “Fransız Devrimi”, Siyasi Tarih-I, Çağrı Erhan ve Esra

Yakut (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, 2014,

s.78-103.

Lagerbring Sven, İsveççenin Türkçe ile Benzerlikleri İsveçlilerin Türk Ataları,

Abdullah Gürgün (Ed.), İstanbul: Kaynak Yayınları, 2008.

Lewis Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara: Türk Tarih Kurumu

Yayınları, 5. Baskı, 1993.

Macmahon Arthur W., Delegation And Autonomy, Asia Publishing House,

1960.

Mersin Emel, Denizli İli Çardak İlçesi Söğüt Köyü Gelin Kıyafetleri, Konya:

Selçuk Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2010.

Metin Abdullah, Bilimsellik, Karşı Söylem ve Düşünce Tarzı Bağlamında Oksidentalizm, Ankara: Gazi Üniversitesi, (Yüksek Lisans Tezi), 2011.

Metin Abdullah, Medeniyet Endüstrisi, İstanbul: Bir Yayıncılık, 2018.

Kaynakça 925

Metin Abdullah, Modernliğin Medenilik Olarak Sunulmasında Eşyanın İdeolojik Kullanımı, Ankara: Gazi Üniversitesi, (Doktora Tezi), 2016.

Metin Abdullah, Oksidentalizm İki Doğu İki Batı, İstanbul: Açılım Kitap,

2013.

Munro William Bennet, “Fransa’nın Taşra İdaresi”, Türk İdare Dergisi, Vecihi Tönük (Çev.), Sayı 177, 1945, s.156-182.

Nabi, Hayriyye, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, (e-kitap),

2019.

Nitas Koraltay, “Fransa Yönetim Sistemi”, Yirmi Birinci Yüzyılda Yönetim,

Koraltay Nitas (Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2003, s.231-307.

Nohutçu Ahmet, “Etik ve Kamu Yönetimi”, Çağdaş Kamu Yönetimi, C.2, Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Ed.), Ankara: Nobel Yayınları, s.389-

411.

Olgun İhsan ve Dilaver Argun, İl İdaresi Kanunu, Ankara: Yeni Matbaa, 2.

Baskı, 1950.

Onar Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.2, İstanbul: Hak Kitabevi, 3. Baskı, 1982.

Ortaylı İlber, “Asr-ı Tanzimat: Osmanlı 19. Yüzyılına Bakış”, 1864 Vilayet

Nizamnamesi, Erkan Tural ve Selim Çapar (Ed.), Ankara: TODAİE ve

TİAV Ortak Yayını, 2015, s.XII-XXI.

Ortaylı İlber, “Devraldığımız Miras”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.552-558.

Ortaylı İlber, “Osmanlı Kadı’sının Taşra Yönetimindeki Rolü Üzerine”,

Amme İdaresi Dergisi, Sayı 1, 1976, s.95-107.

Ortaylı İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, İstanbul: Timaş Yayınları, 42.

Baskı, 2015.

Ortaylı İlber, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.

Ortaylı İlber, Türkiye İdare Tarihi, Ankara: TODAİE Yayınları, 1979.

Ortaylı İlber, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Neşriyat, 2007.

(Aksi belirtilmediği sürece atıflar bu eseredir.)

Ortaylı İlber, Türkiye Teşkilât ve İdare Tarihi, Ankara: Cedit Neşriyat, 3.

Baskı 2008.

926 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Ömürgönülşen Uğur, “Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Bir Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği”, Çağdaş Kamu Yönetimi, C.1, Muhittin Acar ve Hüseyin Özgür (Ed.), Ankara: Nobel Yayınları, 2. Baskı,

2014, s.3-43.

Önen Nizam ve Cenk Reyhan, Mülkten Ülkeye: Türkiye’de Taşra İdaresinin

Dönüşümü (1839-1929), İstanbul: İletişim Yayınları, 2011.

Örsten Esirgen Seda, Osmanlı Devleti’nde Yabancılara Verilen Kamu Hizmeti

İmtiyazları, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora

Tezi), 2010.

Örsten Esirgen Seda, Osmanlı Devletinde Kanun Yapma Geleneği ve Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Osmanlı Kanunları, Ankara: Turhan Kitabevi, 2017.

Özay İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.

Özbilgen Erol, Bütün Yönleriyle Osmanlı, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011.

Özbilgin Mustafa Tevfik, “Mülki İdare Amirliği Sisteminde Reform Yapılmalıdır”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma

Özel Sayısı), 1995, s.273-276.

Özbudun Ergun, “Kurucu İktidar: Anayasayı Değiştirme Sorunu”, Anayasa

Hukuku, Ergun Özbudun ve Bülent Yücel (Ed.), Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Yayınları, 3. Baskı, 2014, s.84-115.

Özbudun Ergun, 1924 Anayasası, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012.

Özbudun Ergun, Anayasalcılık ve Demokrasi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2017.

Özbudun Ergun, Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2016.

Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 14. Baskı,

2013.

Özbudun Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 17. Baskı,

2017. (Aksi belirtilmediği sürece atıflar bu eseredir.)

Özbudun Ergun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, İstanbul: İstanbul Bilgi

Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, 2016.

Kaynakça 927

Özcan Ahmet, “Sultan Abdülaziz Öldürüldü mü, İntihar mı Etti”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.3, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.1-13.

Özçağlar Ali, Yönetsel Coğrafya, Ankara: Nika Yayınevi, 2015.

Özdemir Hikmet, “Siyasal Tarih (1960-1980)”, Türkiye Tarihi, C.4, Sina Akşin (Ed.), İstanbul: Cem Yayınevi, 1988, s.191-261.

Özel Şaban Ali, Türk Polis Teşkilatı’nın Gelişiminde Batı’nın Etkisi, Ordu:

Ordu Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Özer Ahmet, “Bürokrat-Politikacı İlişkileri ile Ülkemizdeki İstisnai Memuriyet ve Valilik Sistemi Üzerine Görüşler”, Türk İdare Dergisi, Sayı 423,

1999, s.1-25.

Özer Ahmet, “Fransa’da Valilerin Statüsünde Son Durum”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 1993, s.25-28.

Özer Ahmet, “Genel İdarenin Taşra Kuruluşları ve Mülki İdare Amirleri”,

Türk İdare Dergisi, Sayı 401, 1993, s.493-534.

Özer Ahmet, “Valilik Sistemimiz ve Mülki İdare Amirleri”, Türk İdare Dergisi, Sayı 428, 2000, s.1-14.

Özer Ahmet, “Valilik Sisteminde Ülkemizde ve Fransa’da Son Durum ve Sorunlarımız”, Türk İdare Dergisi, Sayı 381, 1988, s.121-149.

Özer M. Akif ve S. Mustafa Önen, 200 Soruda Yönetim Kamu Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2019.

Özer M. Akif, Kuruluşlarda Süreç, Performans ve Risk Analizi/Yönetimi, Ankara: Adalet Yayınevi, 2. Baskı, 2015.

Özkaya Yücel, “Kaymakam Maddesi”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C.25, Ankara: TDV Yayınları, 2002.

Özmen Burak, Türk Kamu Yönetiminde İdari Reform Çıkmazı, Ankara: Gazi

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2018.

Öztürk Uğur, Osmanlı Modernleşmesinden II. Dünya Savaşına: Cumhuriyet

Donanması ve Gölcük Tersanesi’nin Kurulması, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2017.

Özyörük Mukbil, İdare Hukuku Dersleri, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi, 1972-1973, (Teksir).

Parlak Bekir ve Cantürk Caner, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar,

İstanbul: Değişim Yayınları, 2020.

928 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Parlak Bekir ve İzzet İsmail Dur, “1980 Sonrası Fransa ve Türkiye’de Gerçekleşen Yerel Yönetim Reformlarının Karşılaştırmalı Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 37,

2020, s.280-301.

Parlak Bekir, “İngiltere, Fransa ve Türkiye’de Taşra Yönetimi: Karşılaştırmalı

Bir Analiz”, International Scientific Conference: Global ChallengesScientific Solutions, (Varna, 12 Mayıs 2020), s.115-122.

Parlak Bekir, Kamu Yönetimi Sözlüğü, Bursa: MKM Yayıncılık, 2011.

Parmele Mary Platt, Kısa Fransa Tarihi, Yasin Öner (Çev.), İstanbul: İndie

Kitap, 2021.

Polat Mehmet, Hilal-i Ahmer Teşkilatının Kuruluşu ve Teşkilatlanması, Elazığ: Fırat Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2007.

Polatoğlu Aykut, “İl Yönetiminde Eşgüdüm Sorunu ve Yeni Bir Yönetim Modeli”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 4, 1985, s.27-40.

Polatoğlu Aykut, Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2003.

Price Roger, Fransa’nın Kısa Tarihi, Özkan Akpınar (Çev.), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 3. Baskı, 2020.

Reyhan Cenk, “1868 Girit Vilayet Nizamnamesi”, Memleket Siyaset Yönetim

Dergisi, Sayı 2, 2006, s.138-173.

Reyhan Cenk, “Cebel-i Lübnan Vilayet Nizamnamesi”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, Sayı 1, 2006, s.171-181.

Reyhan Cenk, Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare, Ankara: İmge Kitabevi, 2007.

Reyhan Cenk, “Yerel Yönetim Metinleri XX: 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 1, 2000,

s.129-154.

Roskin Michael G., Countries and Concepts, Londra: Pearson Yayınevi, 13.

Baskı, 2015.

Roskin Michael G., Çağdaş Devlet Sistemleri, Atilla Yayla ve Bahattin Seçilmişoğlu (Çev.), Ankara: Adres Yayınları, 10. Baskı, 2021.

Said Edward, Oryantalizm, İstanbul: İrfan Yayınevi, 4. Baskı, 1998.

Sanal Recep, Türkiye’de İllerin Yeniden Düzenlenmesi, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları, 2000.

Kaynakça 929

Sancakdar Oğuz, Lale Burcu Önüt, Eser Us Doğan, Mine Kasapoğlu Turhan,

Serkan Seyhan, İdare Hukuku, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 8. Baskı,

2019.

Sander Oral, Siyasi Tarih (İlkçağlardan 1918’e), Ankara: İmge Yayınları, 12.

Baskı, 2003.

Saran Ulvi, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Ankara: Atlas Yayınları,

2004.

Satış İhsan, “Islah-ı Sanayi Komisyonu ve Şirketlerin Teşekkülü: Debbağ Şirketi Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dergisi, Sayı 18, 2012, s.417-429.

Sayıştay Başkanlığı, Kuruluşundan Cumhuriyet’e Sayıştay Tarihi (1862-

1923), Ankara: Sayıştay Yayınları, 2012.

Saylan Kemal, “Hüseyin Rıza Paşa’nın 1888 Tarihli Layihasına Göre SuriyeLübnan Bölgesi’nin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 54, 2015, s.537-560.

Semiz Yaşar ve Recai Kuş, “Osmanlıda Mesleki Teknik Eğitim İstanbul Sanayi Mektebi (1869-1930)”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları

Dergisi, 2004, s.275-295.

Sencer Muzaffer, “Son Düzenlemelere Göre Türkiye’de Taşra Yönetimi ve

Yerel Yönetimler”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 1, 1985, s.24-45.

Sencer Muzaffer, “Tanzimat’a Kadar Osmanlı Yönetim Sistemi”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 2, 1984, s.21-44.

Serbestoğlu İbrahim, “Abdülaziz ve Teftiş: Ali Rıza Efendi’nin Canik Sancağı’nı Teftişi”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara,

12-13 Aralık 2013), C.3, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014,

s.205-224.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Tanzimat Dönemi Osmanlı Sanayii (1839-1876)”,

Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 46, 2009, s.53-69.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri I”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 6, 1995, s.85-102.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri III Tuna Vilayeti Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 1996, s.67-81.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri IV: Şehremaneti’nin Kuruluşu ve Şehremaneti Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 3, 1996, s.75-82.

930 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri V”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 3, 1996, s.67-81.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri VI: 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 5,

1996, s.89-103.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri VII: 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 6,

1996, s.89-99.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri VIII”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 1, 1997, s.80-83.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XI”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 4, 1997, s.125-130.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XII”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 1, 1998, s.123-128.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XIII”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 1998, s.133-137.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XIV”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 3, 1998, s.130-135.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XIX: Dersaadet Belediye

Kanunu ve Getirdikleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 4,

1999, s.157-171.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XV”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 4, 1998, s.133-139.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XVII”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 1999, s.137-139.

Seyitdanlıoğlu Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri XVIII”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 3, 1999, s.168-172.

Sezen Tahir, Osmanlı Yer Adları, Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Yayınları, 2006.

Sezgin Canfeza, Tam Şifa, İstanbul: Hayykitap Yayınevi, 2016.

Sezik Murat, 6360 Sayılı Kanun’a Göre Büyükşehirlerde Bütünleşme Sürecinin Etkileri: Malatya Örneği, Malatya: İnönü Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2015.

Kaynakça 931

Shaw Stanford J., History of The Ottoman Empire and Modern Turkey, C.2,

Cambridge: Cambridge University Press, 8. Baskı, 2005.

Smith Brian C., Field Administration, London: Routledge and Kegan Paul,

1967.

Söylemez Zafer, Ulusal Güvenlik ve Türk İstihbarat Sistemi, Karabük: Karabük Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Sungur Zerrin, “Toplumsal Yapıyı Açıklayan Kavram ve Kuramlar”, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Zerrin Sungur (Ed.), Eskişehir: Anadolu

Üniversitesi Yayınları, 4. Baskı, 2015, s.1-27.

Şendil Abdurrahman Fatih, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Orman Fakültesi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),

2014.

Şengül Ramazan, “Fransa’da İl Yerel Yönetimlerinin Geleceği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 2, 2014, s.49-56.

Şengül Ramazan, “Fransa’da Valilik Kurumunun İdari Sistem İçindeki Konumu”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı

2, 2012, s.13-21.

Şengül Ramazan, “Kamu Yönetiminde Yüksek Yöneticilerin Yetiştirilmesinde Okul Modeli: Fransa’da ENA Örneği”, Dumlupınar Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 24, 2009, s.291-297.

Şentürk Ayşegül, “Mustafa Necati Bey’in Bir Eğitim Projesi: Maarif Eminliği”, Belgi Dergisi, Sayı 6, 2013, s.743-754.

Şimşirgil Ahmet ve Ekrem Buğra Ekinci, Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, İstanbul: KTB Yayınları, 2. Baskı, 2009.

Şimşirgil Ahmet, Kayı IX: Sonun Başlangıcı, İstanbul: Timaş Yayınları, 2017.

Tamer Mustafa, “Türkiye’de Bölge Valiliği Sisteminin Uygulanabilirliği”,

Türk İdare Dergisi, Sayı 390, 1991, s.85-142.

Tamer Mustafa, Bölge Valiliği, Erzurum: Fen-Edebiyat Fakültesi Ofset Tesisleri, 1992.

Tan Turgut, İdare Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi, 8. Baskı, 2019.

Tanör Bülent ve Necmi Yüzbaşıoğlu, Türk Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta

Yayıncılık, 16. Baskı, 2016.

Tanör Bülent, İki Anayasa 1961-1982, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 5.

Baskı, 2019.

932 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Tanör Bülent, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 33. Baskı, 2020.

Taş Alper, İstihbarat Örgütlerinin Demokratik Yönetimi ve Hesap Verebilirliği: Türkiye Örneği, Ankara: Polis Akademisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2013.

Taşdan Nevzat, Kaymakamlık Mesleği Özelinde Türk Kamu Yönetiminde Liderlik Sorunları, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2012.

Taşkaleli Sezai, “Elli Yılda İçişleri Bakanlığı Personelinin Hizmetiçi Eğitimi”, Türk İdare Dergisi, Sayı 344, 1973, s.171-198.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, ABD Kongresinde Yasama, Denetim ve Bütçe Süreçleri, Ankara: TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2019.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi (ABD, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya ve Nijerya Örnekleri), Ankara: TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, 2017.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi (Fransa, Polonya ve Rusya Örnekleri), Ankara: TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı,

2017.

TBMM Araştırma Merkezi Başkanlığı, Venedik Komisyonu, Ankara, 2010.

Tek Turan Hande, “Bölgeler Avrupa’sında Fransız Yerel Yönetimleri”,

Dünya’da Yerel Yönetimler, Murat Okcu ve Hüseyin Özgür (Ed.), Ankara: Seçkin Yayınları, 2013, s.245-281.

Tekdemir Aziz, Ticaret Nezareti (1839-1876), İstanbul: İstanbul Üniversitesi,

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2010.

Tekeli İlhan, “19. Yüzyılda İstanbul Metropol Alanının Dönüşümü”, Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Halil İnalcık ve Mehmet Seyitdanlıoğlu (Ed.), Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,

9. Baskı, 2020, s.527-539.

Tetik Nevzat ve Ersin Kanat, “Osmanlı Devleti’nde Menkul Kıymet İşlemleri”, Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 17, 2019,

s.142-151.

Kaynakça 933

Tınç Mehmet Rıfat, Fransız Anayasa Hukuku Tarihçe & Kurumlar, İstanbul:

Legal Yayıncılık, 2020.

Tocqueville Alexis de, Amerika’da Demokrasi, Seçkin Sertdemir Özdemir

(Çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

TODAİE, İdarenin Yeniden Düzenlenmesi İlkeler ve Öneriler, Ankara: TODAİE Yayınları, 1972.

TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırması (KAYA) Genel Rapor, Ankara: TODAİE Yayınları, 1991.

TODAİE, Kamu Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi (İdari Reform Danışma

Kurulu Raporu), Ankara, 1982.

TODAİE, Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Ankara: TODAİE Yayınları, 2. Baskı, 1966.

Toker Mustafa Cem, “İsveç Yönetim Sistemi”, 21. Yüzyılda Yönetim, Koraltay Nitas (Ed.), Ankara: TİAV Yayınları, 2003, s.349-369.

Toksöz Fikret, “Yerel Yönetim Sistemine Eleştirel Bakış: Yeni Bir Model

Arayışı”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma

Özel Sayısı), 1995, s.352-360.

Tonta Ak Emine, “Osmanlı Devleti’nde Abdülaziz Devri Matbuat İdaresi”,

Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık

2013), C.1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.129-138.

Topaca Mehmet, “Hukuki Temel ve Uygulama Bakımından Türkiye’de Bakan Yardımcılığı”, Türk İdare Dergisi, Sayı 479, 2014, s.305-331.

Toprak Hanife, 6360 Sayılı Yasanın Olumlu ve Olumsuz Yönleri: Denizli

Kenti Örneği, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2019.

Toprak Zafer, “Mülkiye Mektebi ve Türkiye’de Sosyal ve Beşerî Bilimlerin

Gelişimi”, Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, Orhan Çelik, Can Umut Çiner ve Abdullah Pekel (Ed.), Ankara: Ankara

Üniversitesi SBF Yayınları, 2021, s.5-44.

Tosun Mustafa, Türkiye’de Valilik Sistemi, Ankara: TODAİE Yayınları, 1970.

Tönük Vecihi, Türkiye’de İdare Teşkilatı, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları, 1945.

Tural Erkan (Ed.), Türk İdare Tarihi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2018.

934 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Tural Erkan, “1861 Hersek İsyanı, 1863 Eyalet Teftişleri ve 1864 Vilayet Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 2004, s.93-123.

Tural Erkan, “1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ve 1876 İdare-i Umumiyye-i Vilayat Talimatnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,

Sayı 1, 2005, s.71-91.

Tural Erkan, “Bir Akdeniz Adasının Serencamı ve 1868 Girit Vilayet Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 3, 2005, s.67-98.

Tural Erkan, “Habsburg ve Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Asrı ve 1864

- Tuna Vilayet Nizamnameleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı

3, 2004, s.83-113.

Tural Erkan, “Minyatür Bir Tanzimat Ülkesi: Lübnan ve 1861 Lübnan Vilayet

Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 2005, s.65-

91.

Tural Erkan, “Osmanlı Kenti, Romanov-Osmanlı Belediyeciliği ve 1868 Nizamnamesi”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 4, 2003, s.95-115.

Tural Erkan, “Osmanlı Taşrasında Fransa Etkisi: 1864 Nizamnamesi’nin Arkasında III. Napolyon mu Vardı?”, 1864 Vilayet Nizamnamesi, Erkan

Tural ve Selim Çapar (Ed.), Ankara: TODAİE ve TİAV Ortak Yayını,

2015, s.69-96.

Tural Erkan, “Türkiye, Hollanda, İngiltere ve Amerika’da Modern İtfaiye

Teşkilatının Kuruluşu ve Harik (Yangın) Nizamnameleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Sayı 1, Nisan 2004, s.67-91.

Turgut Kadir Burak, Vesayet Makamı Olarak Mülki İdare Amirliği: Uygulama ve Yargı İçtihatları Bağlamında Bir İnceleme, İstanbul: İstanbul

Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2016.

Tutum Cahit, “Kamu Yönetimde Yeniden Yapılanma”, Yeni Türkiye Dergisi,

Sayı 4, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), 1995, s.133-145.

Tutum Cahit, Türkiye’de Memur Güvenliği, Ankara: TODAİE Yayınları,

1972.

Tümer Arif, Merkez Valiliği Üzerinde Bir Araştırma, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları, 1969.

Türgay Timur, “Fransa’da Yerel Yönetimlerin İdari ve Mali Yapısı”,

Dünya’da Yerel Yönetimler ve Mali Yapıları, Çiğdem Akman ve İbrahim Atilla Acar (Ed.), Ankara: Nobel Yayınları, 2021, s.273-313.

Kaynakça 935

Türk İdare Dergisi, “Atatürk ve İdare”, (Cumhuriyetimizin 60 ıncı Yıl Dönümü Özel Sayısı), Türk İdare Dergisi, Sayı 362, 1983, s.153-292.

Türk İdareciler Derneği, Personel Reformu Karşısında Mülki İdare Amirlerinin Durumu, Ankara: TİD Yayınları, 1974.

Ulusoy Ali D., Yeni Türk İdare Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 2. Baskı,

2019.

Ulusoy Ali D., “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri: Varoluşsal, Yapısal ve Hukuksal Bir Değerlendirme”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı 2, 2020,

s.31-66.

Uluyol Osman, “19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Bankacılığın Gelişimi”,

Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, 2019, s.19-

40.

Umut Çiner Can, “Fransa’da Kamu Yönetiminin Gelişimi ve Mülkiye”, Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, Orhan Çelik, Can

Umut Çiner ve Abdullah Pekel (Ed.), Ankara: Ankara Üniversitesi SBF

Yayınları, 2021, s.341-349.

UNDP, Türkiye ve Fransa’da Valilik ve Kaymakamlıkların Kurumsal Kapasitesi, 2015.

Uslu Adem, 2000’li Yıllarda Türk Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Çalışmalarının Mülki Sistem ve Mülki İdare Amirliği Mesleği Üzerindeki

Etkileri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, (Yayımlanmamış

Doktora Tezi), 2014.

Uysal Mustafa Ali, “Sultan Abdülaziz’in Hal’ ve Ölümünde Hüseyin Avni

Paşa’nın Rolü”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara,

12-13 Aralık 2013), C.4, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014,

s.65-98.

Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Midhat Paşa ve Tâif Mahkûmları, Ankara: Türk

Tarih Kurumu Yayınları, 1950.

Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Midhat Paşa ve Yıldız Mahkemesi, Ankara: Türk

Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, 2000.

Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmîye Teşkilâtı, Ankara: Türk

Tarih Kurumu Yayınları, 3. Baskı, 1988.

Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, C.1, Ankara: Türk Tarih Kurumu

Yayınları, 1988.

936 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Ülgen Adadağ Özen, “Kanun-Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı 1,

2019, s.261-277.

Ünal Uğur, Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861-1876), Ankara: Gazi Üniversitesi, (Doktora Tezi), 2006.

Ünsal Hilmi, “Osmanlı Devletinin Mali Yapısı ve Tımar Sistemi”, Türk-İslam

Tarihinde Yönetim Uygulamaları, Murat Akçakaya (Ed.), Ankara: Gazi

Kitabevi, 2018, s.288-315.

Üzel M. Faruk, Türkiye’de İç Güvenlik Teşkilatlarının Yeniden Yapılandırılması, Mersin: Mersin Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi), 2008.

Waline M., Droit Administratif, Paris: Sirey, 9. Baskı, 1963.

Yalçındağ Selçuk, “İl Sisteminin Güçlendirilmesi Çözüm mü?”, Çağdaş Yerel

Yönetimler Dergisi, Sayı 2, 1996, s.3-14.

Yalçındağ Selçuk, “Kamu Yönetim Sistemimizin Tarihsel Evrimi Üzerine

Notlar”, Amme İdaresi Dergisi, Sayı 2, 1970, s.20-57.

Yalçındağ Selçuk, İlçe Özel Yönetimi, Ankara: TODAİE Yayınları, 1977.

Yamaç Müzehher, “Sultan Abdülaziz Döneminde Basında Muhalefet”, Sultan

Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.2,

Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.49-72.

Yamaç Necati, Türk Kamu Yönetiminde Üst Düzey Yöneticilerin Yetiştirilmesi

ve Eğitimi Sorunu: Uygulamalı Bir Çalışma, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2004.

Yaman Talat Mümtaz, Osmanlı İmparatorluğu Mülki İdaresinde Avrupalılaşma Hakkında Bir Kalem Tecrübesi, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası,

1940.

Yasin Melikşah, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilat

Hukukuna Etkileri”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı 1, 2019, s.315-333.

Yaşar Hasan Nuri, İdare Hukuku, İstanbul: Der Yayınları, 2013.

Yayla Atilla, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Ankara: Adres Yayınları, 4.

Baskı, 2017.

Yayla Yıldızhan, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri: Tevsi-i Mezuniyet ve

Tefrik-i Vezaif, İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBF Yayınları, 1982.

Yayla Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul: Beta Basım, 2009.

Kaynakça 937

Yayla Yıldızhan, “İlin Başkentle ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkileri”, İdare

Hukuku ve İlimleri Dergisi, Sayı 1, 1981, s.25-33.

Yayman Hüseyin, Türkiye’nin İdari Reform Politiği, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Doktora Tezi), 2005.

Yazıcıoğlu Recep, Bu Sistem Değişmeli, İstanbul: Birey Yayıncılık, 1995.

Yazıcıoğlu Recep, Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma, Erzincan: Eramat Matbaacılık, 1995.

Yazıcıoğlu Recep, “Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma”, Yeni Türkiye Dergisi, (Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı), Sayı 4,

1995, s.34-49.

Yazıcıoğlu Recep, Neden Sıradışı Bir Valiyim: Söyleşiler ve Yorumlar, İstanbul: Birey Yayıncılık, 2000.

Yazıcıoğlu Recep, Popülist Politikaya, Tıkanmış Ekonomiye, Yozlaşmış Sisteme Sil Baştan, İzmir: Yazıcı Yayıncılık, 6. Baskı, 2003.

Yazıcıoğlu Recep, Taşra Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesi, Tokat: Ünal

Matbaacılık, 1989.

Yazıcıoğlu Recep, Yönetim Sistemimizin Yeniden Düzenlenmesi, Erzincan:

Ermat Ofset, 1992.

Yeşilyurt Nazile İrem, “Türkiye’de İdare Hukuku’nun Gelişmesine Mülkiye’nin Katkısı”, Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye, Orhan Çelik, Can Umut Çiner ve Abdullah Pekel (Ed.), Ankara:

Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, 2021, s.351-381.

Yeşilyurt Nazile İrem, Türkiye’de İdari İşlem Kuramı İdare Hukuku Öğretisi

Üzerine Tarihsel Bir Deneme, Ankara: Ankara Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2017.

Yıldırım Murat, Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık (1980 Sonrası Türkiye Örneği), Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2006.

Yıldırım Ramazan ve Serkan Çınarlı, Türk İdare Hukuku Dersleri, C.1, Ankara: Adalet Yayınevi, 6. Baskı, 2020.

Yıldırım Turan, “İdarenin Kanuniliği İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı

Kararnamelerinin Anayasal Sınırı”, Anayasa Yargısı Dergisi, Sayı 1,

2019, s.293-314.

938 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

Yıldız Aysel, Vaka-yı Selimiyye or The Selimiyye Incident: A Study of The

May 1807 Rebellion, İstanbul: Sabancı Üniversitesi, (Yayımlanmamış

Doktora Tezi), 2008.

Yıldız Hayrettin, Fransız Yerel Yönetim Hukuku, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2013.

Yılmaz Mustafa, Anadolu’nun Türkleşmesinde Denizli, Denizli: Boy Yayınları, 2019.

Yılmaz Vedat, 6360 Sayılı Yasa ile Oluşturulan Yeni Büyükşehir Belediye Modelinin Uygulamadaki Yansımaları: Hatay, Malatya, Manisa ve Van

Büyükşehir Belediyesi Örnekleri, Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi,

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), 2018.

Yılmazçelik İbrahim ve Sevim Erdem, “Sultan Abdülaziz Devrinde Balkanlar’da Karayolu Ulaşım Ağındaki Çalışmalar”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.1, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014, s.201-240.

Yurdaydın Hüseyin G., “Düşünce ve Bilim Tarihi (1300-1600)”, Türkiye Tarihi, C.2, Sina Akşin (Ed.), İstanbul: Cem Yayınevi, 1988.

Yurtcan Erdener, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Şerhi, Ankara: Türkiye

Adalet Akademisi Yayınları, 2020.

Yüzer Dilara, “İngiliz Hukukunda Performansa Dayalı Ücret Sistemi”, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 2010, s.1531-

1549.

Zabcı Filiz, “Montesquieu: Yasaların Ruhu ve Siyasal Özgürlük”, Batı’da Siyasal Düşünceler, Mehmet Ali Ağaoğulları (Ed.), İstanbul: İletişim Yayınları, 3. Baskı, 2012, s.541-567.

Zabunoğlu Yahya Kazım, İdare Hukuku, C.1, Ankara: Yetkin Yayınları,

2012.

Zengin Ersoy, “Sultan Abdülaziz Devri Harp Sanayi (Tophane-i Amire Fabrikaları Faaliyetleri)”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, (Ankara, 12-13 Aralık 2013), C.3, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları,

2014, s.131-154.

Zinkeisen Johann Wilhelm, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C.6, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011.

Zürcher Erik Jan, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, 7. Baskı, 2000.

İnternet Kaynakları

<https://dergipark.org.tr/tr/>

<https://islamansiklopedisi.org.tr/>

<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/>

1

81 ilin valilik ve belediyelerinin internet sitesi ile Wikipedia (21, 22, 23 Nisan

2018).2

81 ilin valiliklerinin internet sitesindeki vali özgeçmişleri ve Wikipedia (11

Ağustos 2020).

3

17 bakanlığın internet sitesi (11 Mayıs 2020).

<http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/teskilat-kamuhizmetinin-orgutlenmesi.pdf> (18 Kasım 2021).

<http://ahmetsimsirgil.com/abdulaziz-hanin-sahsiyeti/> (19 Mart 2021).

<http://arsiv.sabah.com.tr/2005/03/21/gnd101.html> (24 Mayıs 2018).

<http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2776-published.pdf> (12

Mayıs 2021).

<http://cv.ankara.edu.tr/[email protected]> (30 Mart 2021).

<http://debis.deu.edu.tr/userweb/hilmi.coban/hesap%20verebilirlik.pdf> (26

Ağustos 2020).

<http://denizli.gov.tr/acigol-cardak-golu> (7 Ocak 2021).

<http://denizli.gov.tr/bozkurt> (7 Ocak 2021).

<http://egitim.icisleri.gov.tr/2018-yili-hizmet-ici-egitim-plani> (20 Mayıs

2018).

<http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/raporlar/kurumun_oykusu/4.pdf> (12

Temmuz 2021).

<http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/> (24 Nisan 2020).

1 Bu satırların yazarı TDV İslam Ansiklopedisini internete açan Türkiye Diyanet Vakfına,

Dergipark ve Ulusal Tez Merkezini kullanıma açan TÜBİTAK ve YÖK’e teşekkürü borç

bilir.

2 Bunlar tek tek listelenmiş olsa Kaynakça en az 20 sayfa daha artacağı için bu şekilde yazılmıştır.

3 Bunlar tek tek listelenmiş olsa Kaynakça en az 20 sayfa daha artacağı için bu şekilde yazılmıştır.

940 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65102508/> (29 Mart 2021).

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6534793j/f268> (29 Mart 2021).

<http://golhisargundem.com/sgk-golhisar-sube-binasi-insaatina-baslandi/577/> (22 Haziran 2018).

<http://islamicity-index.org/wp/> (7 Temmuz 2021).

<http://kahtaosb.org/?MutesebbisHeyeti> (7 Ekim 2020).

<http://ktp.isam.org.tr/makaleilh/recordlist.php?Dergivalkod=1537> (1 Ekim

2020).

<http://m.golhisar.bel.tr/index.php?p=9999&sp=186> (22 Haziran 2018).

<http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/sami-abdurrahman-pasa> (5 Nisan

2021).

<http://woto.com/gida-takviyeleri> (29 Nisan 2021).

<http://woto.com/magnezyum1> (29 Nisan 2021).

<http://woto.com/magnezyum-2> (29 Nisan 2021).

<http://www.anayasa.gen.tr/gozler-ozgecmis.htm> (27 Temmuz 2020).

<http://www.ankara.bel.tr/kurumsal/yetki-alani> (9 Mayıs 2018).

<http://www.arem.gov.tr/turkiyede-il-ve-ilce-sayilarinda-degisim> (9 Eylül

2020).

<http://www.beyazperde.com/filmler/film-144051/> (21 Temmuz 2020).

<http://www.bor.gov.tr/tarihce> (11 Ocak 2021).

<http://www.boun.edu.tr/tr_TR/Content/Genel/Tarihce/Kronoloji> (30 Mayıs 2021).

<http://www.cardak.gov.tr/gorev-yapmis-kaymakamlarimiz> (9 Nisan 2021).

<http://www.cardakosb.org.tr/> (25 Şubat 2021).

<http://www.ccpm-asso.fr/files/downloads/2018-fil-de-l-eau-ccpm-4.pdf>

(29 Nisan 2021).

<http://www.ceyhanosb.org/kurumsal/37/mutesebbis-heyeti> (8 Ekim 2020).

<http://www.denizli.bel.tr/Default.aspx?k=content&id=14225> (25 Haziran

2018).

<http://www.denizli.gov.tr/denizli-il-umumi-hifzissihha-meclis-karari30042020> (1 Mayıs 2020).

<http://www.denizli.gov.tr/vali-yardimcilari-gorev-dagilimi> (5 Kasım 2020).

Kaynakça 941

<http://www.dogubayazit.gov.tr/koy-hiz-goturme-bir> (24 Haziran 2018).

<http://www.duzce.gov.tr/gorev-yapmis-valiler> (31 Mayıs 2020).

<http://www.gencsiyaset.com.tr/recep-yazicioglu/> (21 Temmuz 2020).

<http://www.hurriyet.com.tr/gundem/2013-te-yerel-secim-tbmm-den-cikmadi-21685121> (22 Haziran 2018).

<http://www.illeridaresi.gov.tr/kurumlar/illeridaresi.gov.tr/%C4%B0statistiki%20Bilgiler/%C4%B0l%20%C4%B0daresi%20ve%20M%C3%BClki%20B%C3%B6l%C3%BCmler/T%C3

%9CM.pdf> (27 Nisan 2018).

<http://www.illeridaresi.gov.tr/yillara-gore-mulki-idare-bolumleri> (27 Nisan 2018).

<http://www.iso500.org.tr/> (18 Şubat 2021).

<http://www.istanbul.gov.tr/istanbul-valisi-ali-yerlikaya> (25 Şubat 2021).

<http://www.istanbul.gov.tr/necip-cakmak> (25 Şubat 2021).

<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/EylemVeDigerPlanlar/Attachments/13/58.H%C3%BCk%C3%BCmetAcilEylemPlan%C4%B1.pdf> (24 Haziran 2018).

<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/EylemVeDigerPlanlar/Attachments/13/58.H%C3%BCk%C3%BCmetAcilEylemPlan%C4%B1.pdf> (24 Haziran 2018).

<http://www.kemalgozler.com/yeniciftlik-kitabi.htm> (27 Temmuz 2020).

<http://www.kontder.org.tr/tarihce.html> (25 Haziran 2020).

<http://www.lugatim.com/s/menkubiyet> (11 Kasım 2020).

<http://www.merkezefendi.gov.tr/muftu-ahmet-hulusi> (1 Ekim 2020).

<http://www.mfa.gov.tr/bakanligimiz-edirne-temsilciligi-resmenacildi.tr.mfa> (23 Nisan 2020).

<http://www.mfa.gov.tr/data/merkez-teskilat.pdf> (1 Mart 2021).

<http://www.mfa.gov.tr/yurtici-temsilciliklerimiz.tr.mfa> (9 Nisan 2020).

<http://www.migm.gov.tr/belediyeleristatistik> (9 Mayıs 2018).

<http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/BELED%C4%B0YELER/belediye_listesi_2018-1398%20-%20S%C4%B0TE.pdf> (22

Haziran 2018).

942 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<http://www.migm.gov.tr/kurumlar/migm.gov.tr/YAYINLAR/FAAL%C4%B0YET%20RAPORLARI/2014_Faaliyet_Raporu.PDF> (27 Nisan 2018).

<http://www.obmuze.com/#bank-i-osmani-i-sahanenin-kurulusu/kurulus>

(11 Ağustos 2020).

<http://www.osym.gov.tr/Eklenti/1667,2012kpsslisanskilavuz942012pdf.pdf?0> (19 Mayıs 2018).

<http://www.pendik.gov.tr/pendik-kaymakami-dr-hulya-kaya> (25 Şubat 2021).

<http://www.politics.ankara.edu.tr/mulkiye-hakkinda/mulkiyenin-mirasi/neden-mulkiye/> (5 Nisan 2021).

<http://www.politics.ankara.edu.tr/mulkiye-hakkinda/mulkiyenin-mirasi/> (5

Nisan 2021).

<http://www.politics.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/55/2019/09/MM-Kronoloji.pdf> (25 Haziran 2020).

<http://www.politics.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/55/2019/11/SerdarŞahinkaya-Mülkiye-Rozetler-Öyküler-Aralık-2018.pdf> (23 Haziran 2020).

<http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/denizli/organizasyon_yapisi> (3

Eylül 2020).

<http://www.suluovabesiosb.org.tr/mutesebbis-heyeti/> (7 Ekim 2020).

<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts> (24 Mayıs

2018).

<http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5b17d9892f8996.951244

48> (26 Mayıs 2018).

<http://www.tiav.org.tr/1864-vilayet-nizamnamesi> (18 Mart 2020).

<http://www.tiav.org.tr/icisleri-bakanliginin-yapisi-ve-mulki-idare-calistayi>

(30 Nisan 2021).

<http://www.tiav.org.tr/vilayet-nizamnamesinin-150-yildonumu-uluslararasi-sempozyumu> (18 Mart 2020).

<http://www.tid.gov.tr › makaleler › mayik1> (17 Şubat 2020).

<http://www.tuik.gov.tr/Start.do> (27 Temmuz 2020).

<http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0731.pdf> (24 Haziran 2018).

Kaynakça 943

<https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/ handle/ 11543/ 1169/

200901027.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (8 Nisan 2020).

<https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/ handle/ 11543/ 67/199609231-

c1.pdf?sequence=7&isAllowed=y> (30 Mart 2020).

<https://anayasa.tbmm.gov.tr/1961.aspx> (23 Mart 2020).

<https://anayasa.tbmm.gov.tr/1982.aspx> (3 Nisan 2020).

<https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1961/1961-ilkhali/1961-sirasayisi.pdf>

(24 Mart 2020).

<https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982anayasas%C4%B1ilkmetin/dm__02007120ss0166.pdf> (3 Nisan 2020).

<https://anayasa.tbmm.gov.tr/docs/1982/1982anayasas%C4%B1ilkmetin/mgk_01007118ss0450.pdf> (3 Nisan 2020).

<https://avesis.kocaeli.edu.tr/ramazan.sengul/egitim> (1 Haziran 2021).

<https://belgeler.gov.tr/tam-metin/10/tur> (9 Haziran 2021).

<https://belleten.gov.tr/tam-metin/164/tur> (2 Mayıs 2021).

<https://billofrightsinstitute.org/primary-sources/federalist-no-70> (6 Haziran 2021).

<https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr> (5 Ocak 2021).

<https://cdn.istanbul. edu. tr/ file/ JTA6CLJ8T5/ B44C62386AEA 4CEC98

A7CE5130E4094E> (12 Temmuz 2021).

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sous-Pr%C3%A9fecture_de_Torcy.jpg> (23 Kasım 2021).

<https://constitution.org/2-Authors/cm/sol_11.htm> (25 Ağustos 2020).

<https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-

(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679> (2 Ocak 2021).

<https://denizli.ktb.gov.tr/TR-211869/haritalar.html> (9 Aralık 2020).

<https://denizli.ktb.gov.tr/TR-250790/cardak.html> (8 Ocak 2021).

<https://denizliism.saglik.gov.tr/TR,839/teskilat-semasi.html> (8 Nisan 2020).

<https://denizmuzesi.dzkk.tsk.tr/dmk/upload/files/201611/58352fb9b70d2-

1479880633.pdf> (14 Nisan 2021).

<https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=23486> (5 Ekim 2020).

<https://docplayer.biz.tr/5259383-Gecmggten-gunumuze-turk-yargisgstemg-ve-yargi-burokrasgsg.html> (18 Ağustos 2021).

944 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/Kaymakamlik/OrnekSorular30012015.pdf> (11 Mayıs 2018).

<https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/KYMK/YKILAVUZ13072017.pdf> (11 Mayıs 2018).

<https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/KPSS/KILAVUZ10052018.pdf> (31 Mayıs 2018).

<https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/KYMK/kilavuz19092019.pdf> (9 Ekim 2020).

<https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KYMK/kilavuz17092020.pdf> (9 Ekim 2020).

<https://edb.adalet.gov.tr/> (1 Mart 2021).

<https://eksisozluk.com/cahit-emre--372753> (30 Nisan 2021).

<https://eksisozluk.com/karistir-baristir--249985> (19 Ocak 2022).

<https://eksisozluk.com/kaymakamlik-tezi--1161295?nr=true&rf=kaymakaml%c4%b1k%20tezi> (19 Ekim 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln> (26 Ağustos 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Hamilton> (6 Haziran 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/American_University_of_Beirut> (2 Mayıs

2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Charlemagne#Church_reforms> (24 Ağustos

2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_Bureau> (23 Eylül 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Direction_centrale_des_renseignements_g%C3%A9n%C3%A9raux> (23 Eylül 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Direction_du_renseignement_militaire> (23

Eylül 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_W._Kemmerer> (30 Mayıs 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:France_d%C3%A9partementale.svg> (4

Temmuz 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/File:French_republic%2BEEZ_without_Antarctica-en.svg> (4 Temmuz 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/France> (2 Temmuz 2021).

Kaynakça 945

<https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Nicolas_de_la_Reynie> (15 Ağustos

2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/General_Directorate_for_Internal_Security>

(23 Eylül 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_prime_ministers_of_the_United_Kingdom> (31 Mayıs 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Mayotte> (2 Aralık 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/National_Gendarmerie> (14 Ağustos 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Paris> (6 Temmuz 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden> (10 Temmuz 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Torcy,_Seine-et-Marne> (9 Kasım 2021).

<https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress> (30 Haziran 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Nicolai> (15 Nisan 2021).

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_fran%C3%A7ais> (4 Temmuz 2021).

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fet_hors_cadre> (12 Kasım 2020).

<https://gezilecekyerler.com/ovacik-karabuk/> (8 Temmuz 2020).

<https://guides.loc.gov/federalist-papers/full-text> (19 Eylül 2020).

<https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-1-10#s-lg-box-wrapper25493272> (19 Eylül 2020).

<https://hicri-miladi-tarih-hesaplama.hesabet.com/> (1 Nisan 2020).

<https://hukuk.istanbul.edu.tr/tr/content/fakultemiz/tarihce> (19 Mart 2021).

<https://icisleri.gov.tr/egitim/icisleri-bakanliginin-yapisi-ve-mulki-idare-calistayi-duzenlendi> (30 Nisan 2021).

<https://ilan.memurlar.net/ilan/15672/icisleri-bakanligi-kaymakam-adayligisinav-ilani.html> (14 Ekim 2020).

<https://ilan.memurlar.net/ilan/29006/icisleri-bakanligi-kaymakam-adayligiilani.html> (24 Haziran 2018).

<https://indigodergisi.com/2013/06/kral-ciplak/> (14 Ocak 2022).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulaziz> (25 Kasım 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulhamid-ii> (19 Mart 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/adliye-nezareti> (2 Mayıs 2021).

946 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-vefik-pasa> (3 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/akif-pasa> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-pasa-mehmed-emin> (13 Aralık 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/arazi-kanunnamesi> (28 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/asakir-i-mansure-i-muhammediyye> (5

Mayıs 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/asiret-mekteb-i-humayunu> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/bahriye-mektebi> (13 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/bahriye-nezareti> (13 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/batililasma> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/belediye> (2 Ocak 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/berki-ali-himmet> (26 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/beytulmal> (14 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/bilmen-omer-nasuhi> (26 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/candarli-kara-halil-hayreddin-pasa> (25

Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/cardak-han> (6 Ocak 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ceride-i-havadis> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ceride-nezareti> (10 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/cevdet-pasa> (26 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/cezzar-ahmed-pasa> (11 Mayıs 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/dahiliye-nezareti> (15 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/darulfunun> (25 Mart 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/darulmuallimin> (12 Temmuz 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/darussafaka> (27 Temmuz 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/defterdar> (23 Nisan 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/denizli> (17 Aralık 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/derbend--karakol> (7 Ocak 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/divan-i-humayun> (31 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/doksanuc-harbi> (27 Temmuz 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-eyyub-el-ensari> (10 Aralık 2020).

Kaynakça 947

<https://islamansiklopedisi.org.tr/edhem-pasa-ibrahim> (22 Haziran 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/elmalili-muhammed-hamdi> (26 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/enderun> (18 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ergin-osman-nuri> (21 Temmuz 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/feshane> (2 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/fethi-pasa> (8 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/fransa> (8 Kasım 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/fuad-pasa-kececizade> (13 Aralık 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/galatasaray-mekteb-i-sultanisi> (20 Ağustos 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/had--fikih> (1 Nisan 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/harbiye> (12 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/hariciye-nezareti> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/haydar-efendi-ahiskali> (26 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/hicaz#2-osmanli-donemi> (14 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/hisbe#3-osmanli-devleti> (22 Temmuz 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/husrev-pasa-koca> (24 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-battuta> (10 Aralık 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ilmiye> (15 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/islahat-fermani> (21 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/ittihat-ve-terakki-cemiyeti> (1 Ekim 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/jandarma> (13 Ağustos 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/jon-turkler> (30 Eylül 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/kabakci-isyani> (12 Mayıs 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/kadi> (4 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/kamil-pasa-yusuf> (31 Mart 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/kazasker> (31 Mart 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/kizilay> (23 Mart 2022).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/lala> (15 Ekim 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/lala-mustafa-pasa> (18 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/lutfi-pasa> (26 Aralık 2020).

948 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://islamansiklopedisi.org.tr/maarif-i-umumiyye-nezareti> (2 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mabeyn-i-humayun> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mahmud-ii--osmanli> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mahmud-nedim-pasa> (22 Mart 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/martolos> (15 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/meclis-i-vala-yi-ahkam-i-adliyye> (30 Haziran 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/meclis-i-vukela> (9 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/medine-vesikasi> (13 Eylül 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/medresetul-kudat> (22 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mehmed-ii> (18 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mekteb-i-maarif-i-adliyye> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mekteb-i-osmani> (20 Ağustos 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mekteb-i-tibbiyye> (16 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/merkez-efendi> (21 Temmuz 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/merkez-efendi-kulliyesi> (21 Temmuz 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/midhat-pasa> (27 Mart 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/muaz-b-cebel> (2 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/muhassil--tahsildar> (1 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/mustafa-resid-pasa> (13 Aralık 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/nizam-i-cedid> (8 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/osman-hamdi-bey> (22 Haziran 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/pasa-livasi> (12 Haziran 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/pertev-mehmed-said-pasa> (15 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/prens-sabahaddin> (28 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/reisulkuttab> (5 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/sadaret-kethudasi> (15 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/sahabi> (15 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/sahne> (14 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/sava-pasa> (25 Mart 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/seyyid-bey> (26 Mayıs 2021).

Kaynakça 949

<https://islamansiklopedisi.org.tr/simkeshane> (2 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/sirket-i-hayriyye> (4 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/suleyman-i> (25 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/suveys> (13 Aralık 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/tahrir> (7 Ocak 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/takvim-i-vekayi> (18 Ağustos 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/tanzimat> (21 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/tersane-i-amire> (14 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/teskilat-i-mahsusa> (24 Eylül 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/timar> (23 Mart 2020).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/tulumbaci> (4 Mayıs 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/vakif> (21 Şubat 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/voynuk> (15 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/zaganos-pasa> (18 Nisan 2021).

<https://islamansiklopedisi.org.tr/zaptiye> (15 Nisan 2021).

<https://konuekonomi.com/sozluk/olcek-ekonomisi/> (20 Temmuz 2020).

<https://laankara.com/adim-adim-sampiyonluga-ankaragucu/> (5 Nisan 2021).

<https://mgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/bakanligimizca-kurulan-icrave-iflas-kanunu-bilim-komisyonu-adalet-bakani-sayin-bekir-bozdagin-katilimiyla-28022015-tarihinde-gerceklestirilen-toplantisiyla-calismalarina-baslamistir> (28 Ekim 2021).

<https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/performansadayali.pdf> (10 Ekim

2020).

<https://onedio.com/haber/denetimde-vatandasa-indir-su-arka-ayaklarini-diyehakaret-eden-kaymakama-tepkiler-dinmiyor-973296> (4 Ekim 2021).

<https://piyasarehberi.org/sozluk/olcek-ekonomileri> (20 Temmuz 2020).

<https://sco.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Marne#/media/File:Seine-et-MarnePosition.svg> (9 Kasım 2021).

<https://sosyetetrend.blogspot.com/2019/08/kadn-takm-elbise-sar.html> (26

Ekim 2021).

<https://sozluk.gov.tr/> (18 Nisan 2021).

<https://static.tcdd.gov.tr/webfiles/userfiles/files/164.pdf> (14 Nisan 2021).

950 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/> (19 Kasım 2021).

<https://tibuad.istanbul.edu.tr/tr/content/blog/pelargonium-sidoides-(afrikasardunyasi)> (12 Kasım 2021).

<https://ticaret.gov.tr/data/5d22e2c113b8760d8c272855/SEB_Bolge_iletisim_web_resimli_40_bw.pdf> (25 Şubat 2021).

<https://tr.euronews.com/2019/05/19/2018-islamilik-endeksi-yeni-zelanda-birinci-turkiye-95-inci-ilk-40-ta-musluman-ulke-yok> (7 Temmuz 2021).

<https://tr.instela.com/organik-kanun--995336> (7 Temmuz 2021).

<https://tr.pinterest.com/pin/311803974180184691/> (11 Mayıs 2020).

<https://tr.sputniknews.com/avrupa/202010011042947753-belcikada-16-aysonra-hukumet-kuruldu-yeni-basbakan-de-croo-oldu/> (21 Haziran 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ardak,_Denizli> (7 Ocak 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87erkes_Hasan> (1 Mayıs 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Nationale_d'Administration> (7

Mart 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Emniyet_Sand%C4%B1%C4%9F%C4%B1> (2 Mayıs 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BBr%C3%A2-

y%C4%B1_Devlet_reisleri_listesi> (21 Şubat 2020).

<https://tr.wikipedia. org/ wiki/% C5% 9E%C3% BCkr%C3% BC_% C3%

82li_%C3%96gel> (15 Nisan 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/12_Mart_Muht%C4%B1ras%C4%B1> (15

Aralık 2020).

<https://tr.wikipedia. org/wiki/44._ T%C3%BCrkiye_ H%C3% BCk% C3%

BBmeti> (6 Mayıs 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Abd%C3%BClaziz> (19 Kasım 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Adnan_Kahveci> (22 Temmuz 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Akka_Ku%C5%9Fatmas%C4%B1_(1799)>

(11 Mayıs 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Ameleperver_Cemiyeti> (13 Temmuz 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Apiterapi> (5 Ekim 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Be%C5%9Finci_Frans%C4%B1z_Cumhuriyeti> (30 Haziran 2020).

Kaynakça 951

<https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCzce> (31 Mayıs 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Da%C4%9F% C4%B1lma_d%C3% B6nemi_

Osmanl%C4%B1_sadrazamlar%C4%B1_listesi> (3 Ocak 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Damat_Mahmud_Celaleddin_Pa%C5%9Fa_(1836-1884)> (11 Mayıs 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%BC%C5%9F%C5%9Fafaka> (27

Temmuz 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron> (1 Mart 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Fitoterapi> (5 Ekim 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Francesco_Della_Suda> (12 Temmuz 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa> (4 Temmuz 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Hac%C4%B1_Ali> (9 Eylül 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Abd%C3%BClhamid> (15 Nisan 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/III._Selim#Osmanl%C4%B1-

Fransa_%C4%B0li%C5%9Fkileri> (17 Aralık 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pr%C3%BC_(dizi)> (21 Temmuz

2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Kas%C4%B1m_2015_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri> (11 Temmuz 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Kayserili_Ahmed_Pa%C5%9Fa> (2 Mayıs 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Ke%C3%A7ecizade_Fuat_Pa%C5%9Fa> (5

Nisan 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Likya> (19 Eylül 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Marc_Guillaume> (9 Kasım 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Merkez_Efendi> (21 Temmuz 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Midhat_Pa%C5%9Fa#/media/Dosya:Mithat_Pasa_mezarijpg> (27 Mart 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Midhat_Pa%C5%9Fa> (21 Şubat 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_Birlik_Komitesi> (13 Aralık

2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_G%C3%BCvenlik_Konseyi>

(15 Aralık 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Napolyon_Bonapart> (13 Şubat 2020).

952 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Ola% C4%9Fan%C3%BCst%C3%BC_ H%

C3%A2l_B%C3%B6lge_Valili%C4%9Fi> (29 Nisan 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Nuri_Ergin> (21 Temmuz 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_sadrazamlar%C4%B1_listesi> (25 Nisan 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Rag% C4%B1p_G%C3%BCm% C3%BC%

C5%9Fpala> (10 Mayıs 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Recep_Yaz%C4%B1c%C4%B1o%C4%9Flu>

(21 Temmuz 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Jhering> (26 Mayıs 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Sergi-i_Umumi-i_Osmani> (2 Mayıs 2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_devletleri_listesi> (31 Mayıs

2021).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/TBMM_1981_ Dan%C4% B1%C5%9Fma_

Meclisi> (3 Nisan 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Vali_(film)> (21 Temmuz 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C4%B1ld%C4%B1z_%C4%B0stihbarat_Te%C5%9Fkilat%C4%B1> (23 Eylül 2020).

<https://tr.wikipedia.org/wiki/Zonguldak> (7 Temmuz 2020).

<https://tr.wikiquote.org/wiki/John_Dalberg-Acton> (22 Mart 2021).

<https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/integrated> (31 Mart 2020).

<https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/m%C3%BClki%20idare> (14 Şubat

2020).

<https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/nonintegrated> (31 Mart 2020).

<https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/unintegrated> (31 Mart 2020).

<https://twitter.com/bnymnguler/status/1435570442115420161?s=24> (10

Eylül 2021).

<https://twitter.com/paedutr/status/1199985597156335617> (15 Nisan 2021).

<https://twitter.com/UcarBilal20/status/1038394358360408064> (26 Ağustos 2020).

<https://website.robcol.k12.tr/tr/rc-hakkinda/tarihimiz> (26 Aralık 2020).

<https://website.robcol.k12.tr/uploads/file/1c529848-c0a0-48f2-b5eacf61305bcbfb.pdf> (30 Mayıs 2021).

Kaynakça 953

<https://www.aa.com.tr/tr/analiz-haber/turkiye-abd-iliskilerinin-tarihi-derinligi-ve-gelecegi/1067286#:~:text=Mahmud%2C%20d%C3%B6nemin

%20m%C3%BCesses%20nizam%C4%B1n%C4%B1n%20temsilcileri,Seyr% 2Di%20Sef%C3%A2in% 20Antla%C5%9Fmas% C4%

B1%E2%80%9D.> (14 Nisan 2021).

<https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/2105466> (1

Mart 2021).

<https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/790-yillik-cardak-han-eski-ihtisamina-kavustu/1857392> (6 Ocak 2021).

<https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/cumhurbaskani-erdogan-mit-istanbul-bolge-baskanligi-yeni-hizmet-binasi-acilis-torenine-katildi> (16

Nisan 2021).

<https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/teror-saldirisinda-belediye-araclarikullanilmis> (26 Nisan 2021).

<https://www.aa.com.tr/tr/politika/meclisi-yarim-milyon-kisi-ziyaretetti/723905> (5 Ocak 2021).

<https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/emniyet-teskilati-175-yasinda/1798184>

(28 Şubat 2021).

<https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/yeniden-belde-oldu-belediye-icin-kayyum-atanacak-/784420> (8 Ocak 2021).

<https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/vucut-kitle-indeksi-hesaplama/#genel-tanitim> (15 Ekim 2021).

<https://www.adalet.gov.tr/Bakanlik/TeskilatYapisi/> (8 Nisan 2020).

<https://www.altayli.net/denizli-muftusu-ahmed-hulusi-efendi.html> (17 Nisan 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/1876ke.htm> (8 Aralık 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-uzun.htm> (2 Aralık 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/anayasasizlastirma-v4.pdf> (7 Temmuz 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/aym-2021-18.htm#_ftnref1> (17 Haziran 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/aym-h-o-uyeler.htm> (23 Mayıs 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/blok.htm> (7 Temmuz 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/cbhs-bilanco.htm#_ftnref9> (31 Mayıs 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/degersizlesme.htm> (23 Mayıs 2021).

954 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://www.anayasa.gen.tr/genelge-devleti.htm> (26 Mayıs 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/idari-yargi-hakimleri-uzun.htm> (23 Mayıs

2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/irfan-fidan-olayi.htm> (23 Mayıs 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/ogrenim-ucretleri.htm> (1 Şubat 2022).

<https://www.anayasa.gen.tr/tah-2b.html> (9 Haziran 2021).

<https://www.anayasa.gen.tr/ybg.htm> (7 Ocak 2022).

<https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1876-

k%C3%A2n%C3%BBn-i-es%C3%A2s%C3%AE/> (14 Haziran 2020).

<https://www.ankara.bel.tr/kurumsal/tarihce> (29 Temmuz 2020).

<https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/france_dept-IledeFrance.htm> (9

Kasım 2021).

<https://www.aydinpost.com/m/sitene-ekle/karisini-doven-kaymakam-kizakta-h195823.html> (2 Eylül 2021).

<https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/CEYLAN-Ayhan-

%c4%b0SLAM-OSMANLI-CO%c4%9eRAFYASINDA-MODERN-

%c4%b0LK-ANAYASA-KANUNU%e2%80%99D-DEVLE-1861-

TUNUS-ANAYASASI.pdf> (10 Ağustos 2020).

<https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/histoire/institution> (4

Mayıs 2021).

<https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Global/_Government/pg_CabinetHistory.aspx> (13 Mayıs 2018).

<https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51148220> (26 Nisan 2021).

<https://www.bizimgazete.bg/hayat%C4%B1n-i%C3%A7inden/rus%C3%A7uk%E2%80%99ta-bas%C4%B1n-yay%C4%B1n-faaliyetleri#.Xn4CzogzaUk> (27 Mart 2020).

<https://www.britannica.com/biography/Mehmed-Emin-Ali-Pasa> (5 Nisan

2021).

<https://www.canakkaleili.com/yeniciftlik-beldesi-canakkale-biga.html> (27

Temmuz 2020).

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/#government> (8

Temmuz 2021).

Kaynakça 955

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/#introduction> (4

Temmuz 2021).

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/france/#military-and-security> (8 Temmuz 2021).

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/sweden/> (10 Temmuz

2021).

<https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/643f87aa 168f628d945e 069

dfca1f577/FR-summary.pdf> (4 Temmuz 2021).

<https://www.cnnturk.com/2011/guncel/12/25/sakarya.valisi.yeni.konaginda/641936.0/index.html> (10 Nisan 2021).

<https://www.connexionfrance.com/Archive/Mayotte-becomes-101st-department> (2 Aralık 2021).

<https://www.conseil-etat.fr/le-conseil-d-etat/histoire-patrimoine/les-origines-du-conseil-d-etat> (3 Mayıs 2021).

<https://www.danistay.gov.tr/duyurudetay-55.html> (26 Haziran 2020).

<https://www.danistay.gov.tr/kurumsal-12-danistay-tarihcesi.html> (26 Haziran 2020).

<https://www.darussafaka.org/hakkimizda/cemiyet/tarihce> (27 Temmuz 2020).

<https://www.denizli.bel.tr/Default.aspx?k=content&id=14225> (7 Temmuz

2020).

<https://www.dernekler.gov.tr/tr/Teskilat/sema.aspx> (24 Haziran 2018).

<https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_arsivinde_bulunan_muahedenemelerden_ornekler.pdf> (2 Mayıs 2021).

<https://www.devletialiyyei.com/cerkes-hasan-sayfa-34.html> (8 Mayıs 2021).

<https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Havalimani/Cardak/AnaSayfa.aspx> (25

Şubat 2021).

<https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/717> (10 Ocak 2021).

<https://www.duzcepusula.com/valinin-makam-araci-dikkat-cekti/16342/>

(10 Nisan 2021).

<https://www.egm.gov.tr/emniyet-genel-mudurumuz-sayin-mehmet-aktas>

(23 Kasım 2020).

<https://www.egm.gov.tr/genel-mudurlerimiz-2019> (23 Kasım 2020).

956 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://www.egm.gov.tr/istihbarat/baskanligimiz> (22 Eylül 2020).

<https://www.egm.gov.tr/istihbarat/istihbarat-tarihce> (22 Eylül 2020).

<https://www.egm.gov.tr/istihbarat/teskilat-yapilanmasi> (22 Eylül 2020).

<https://www.egm.gov.tr/tarihce> (15 Ağustos 2020).

<https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx> (12 Nisan 2021).

<https://www.ekinyayinevi.com/tr/urun/kitap-sosyoloji-inceleme-ekin-yayineviyeniciftlik-koyu-kemal-gozler-9786053270218> (27 Temmuz 2020).

<https://www.emektd.com.tr/tr/duzenleme-ortaklik-payinin-ulkemizdekikisa-gecmisi> (2 Mayıs 2021).

<https://www.ena.fr/Ecole/Qui-sommes-nous/Gouvernance-et-organisation/Membres-de-la-direction/Les-cv-des-membres-de-la-direction/Frederic-Guthmann> (29 Nisan 2021).

<https://www.facebook.com/Burdur-G%C3%B6lhisar-Son-Dakika-HaberTan%C4%B1t%C4%B1m-109945287258539/photos/109947683924966> (10 Nisan 2021).

<https://www.fibiler.com/Tanzimat-Fermanin-Eski-ve-Gunumu-TurkceTam-Metni_Veri_12905> (13 Mayıs 2021).

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/ilk-turklerden-bugune-polis-teskilatinin-tarihi/16> (15 Nisan 2021).

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/sultan-abdulaziz-nasil-katledildi/2>

(19 Mart 2021).

<https://www.fikriyat.com/tarih/2018/08/14/bir-devrin-gizli-cehresi> (15 Nisan 2021).

<https://www.google.com.tr/maps/dir/K%C4%B1z%C4%B1lay+Mahallesi,+%C3%87ankaya%2FAnkara/Bala%2FAnkara/@39.8360067,32.8204045,12z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0

x14d34effd6b9930b:0x6fa79cbeeeec0bac!2m2!1d32.8514606!2d39.9

220369!1m5!1m1!1s0x14d49b12dd37fa6b:0xbcf6338ada4b6d94!2m2

!1d33.1688883!2d39.4152375!3e0> (23 Haziran 2018).

<https://www.google.com.tr/maps/place/%C3%87ardak,+Denizli/@37.821265,29.6237722,14.18z/data=!4m5!3m4!1s0x14c6f195

b0ce2dbb:0x6fe1161a4e077f1!8m2!3d37.825035!4d29.668323> (1

Haziran 2018).

Kaynakça 957

<https://www.google.com.tr/maps/place/Ankara/@39.9032923,32.6226825,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14

d347d520732db1:0xbdc57b0c0842b8d!8m2!3d39.9333635!4d32.859

7419> (8 Mayıs 2018).

<https://www.google.com.tr/maps> (25 Nisan 2021).

<https://www.google.com/imgres?i> (20 Nisan 2021).

<https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterpriseand-innovation/> (13 Temmuz 2021).

<https://www.gunboyugazetesi.com.tr/sincan-belediyesinde-maas-zammigerginligi-19181h.htm> (26 Şubat 2021).

<https://www.haber7.com/guncel/haber/5489-vali-lukus-yasama-duskun> (9

Nisan 2021).

<https://www.haber7.com/tarih-ve-fikir/haber/2250634-amerikaya-osmanliyardimi-belgelendi> (9 Eylül 2020).

<https://www.haber7.com/teknoloji/haber/90791-ilk-nufus-sayimlari-ne-zaman-yapildi> (25 Ağustos 2020).

<https://www.haberler.com/> (19 Ağusos 2021).

<https://www.haberturk.com/recep-yazicioglu-kimdir-recep-yazicioglu-nunolum-nedeni-nedir-2520445> (21 Temmuz 2020).

<https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1031863-bilen-bilmeyen-herkes-konusuyor-osmanli-devletinin-resmi-adi-devlet-i-aliyyedir> (2 Mayıs 2021).

<https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1502145-amerikaya1855te-dordu-hediye-34-deve-gonderip-bir-cift-tufek-almistik> (9 Eylül 2020).

<https://www.haberturk.com/yazarlar/omer-dincer/1479360-ak-partiye-yonelik-oyun-icinde-oyun> (23 Nisan 2021).

<https://www.harita.gov.tr/images/urun/il_ilce_alanlari.pdf> (5 Ocak 2021).

<https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/4732c85c-b3e0-4e0b-8cae19e8fff1e806.pdf> (1 Ocak 2021).

<https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/f034f8bf-0834-42c8-8fb0-

4270b6cfe09e.pdf> (3 Eylül 2020).

<https://www.hurriyet.com.tr/aldikacti-dan-son-ders-4462633> (10 Mayıs

2021).

958 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://www.hurriyet.com.tr/gundem/haci-ali-oldu-hi-jolly-41252471> (9

Eylül 2020).

<https://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-arkeolog-merve-kacmis-intihar-etmisti-sir-perdesi-aralandi-41566352> (26 Nisan 2021).

<https://www.hurriyet.com.tr/tbmm-nin-kabul-ettigi-ilk-kanun-313888> (29

Haziran 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/> (19 Kasım 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/31-ilde-30042020-03052020-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi> (1 Mayıs 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/diab#> (21 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/egitim/egitim-icisleri-iletisim> (21 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/hukuk/huhuk-msavirligi-tarihesi> (9 Haziran 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/icdenetim/iletisim> (21 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/icguvenlik/iletisim> (21 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/iletisim> (21 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/il-idaresi-ve-mulki-bolumler-istatistikleri> (3 Mayıs 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/il-ve-ilce-kurulus-tarihleri> (25 Haziran 2018).

<https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/kontrolorler-baskanligi> (17 Mayıs

2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/teskilat-semasi> (17 Mayıs 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/vilayet-nizamnamesi-nin-150-yildonumu-icin-uluslararasi-sempozyum-duzenlendi-> (18 Mart 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/kihbi/kihbi-dairesi-baskanligi> (21 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/duyurular(1)/2020/kaymakam-adayligi/2020-YILI-KAYMAKAM-ADAYLIGI-SINAVILANI-12082020.pdf> (9 Ekim 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/egitim/Genel/Belgeler/hizmet_ici_egitim_27.12_baski.pdf> (3 Kasım 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/% C4%

B0statistiki% 20Bilgiler/%C4% B0l% 20%C4%B0daresi% 20 ve

Kaynakça 959

%20M%C3% BClki%20B% C3%B6l% C3%BCmler/yillara %20 gore%

20kurulan%20il%20ilce%20sayilari_1.pdf> (25 Nisan 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/illeridaresi/Bilgiler2/%C4%B0l%20ve%20%C4%B0l%C3%A7e%20Kurulu%C5%9F%20Tarihleri%202018.pdf> (16 Eylül 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/IcSite/mulkiyeteftis//Duyurular/Müfettiş%20Alımı%20Üst%20Yazı.pdfZ> (10 Haziran 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/personel-genel mud/ 2019

_kay_aday_snv_ilan/2019_kay_ady_snv_ilan.pdf> (9 Mayıs 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/merkez-valileri> (23 Mayıs 2018).

<https://www.icisleri.gov.tr/mulkiyeteftis/ankara-grubu-mufettisleri> (18

Kasım 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/mulkiyeteftis/istanbul-grubu-mufettisleri> (18

Kasım 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/mulkiyeteftis/izmir-grubu-mufettisleri> (18 Kasım 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/mulkiyeteftis/vali-mulkiye-basmufettisleris> (18

Kasım 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/mulkiyeteftis> (9 Haziran 2020).

<https://www.icisleri.gov.tr/personel/gorev-yapmis-genel-mudurlerimiz> (6

Haziran 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/strateji/faaliyet-raporlari> (23 Kasım 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/strateji/iletisim> (21 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/teskilat-semasi-2019#> (19 Şubat 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/teskilat-semasi7> (3 Haziran 2018).

<https://www.indyturk.com/node/244201/haber/anayasa-hukuk% C3% A7

ular% C4% B1na-g% C3%B6re-erdo% C4%9Fan%C4%B1n-bir-kezdaha-cumhurba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-aday>

(10 Nisan 2020).

<https://www.isere.gouv.fr/content/download/37633/271530/file/CV%20Lionel%20BEFFRE%20Pr%C3%A9fet%20Is%C3%A8re.pdf> (9 Kasım 2021).

<https://www.izmir.bel.tr/tr/IzmirBelediyesiTarihcesi/11/32> (1 Ekim 2020).

960 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://www.jandarma.gov.tr/adana-jandarma-bolge-komutanligi> (18 Kasım 2021).

<https://www.kaffed.org/bilgi-belge/portreler/item/1540-ahmet-cevdet

pa%C5%9Fa%E2%80%99n%C4%B1n-kaleminden-%C3%A7erkeshasan vak%E2%80%99as%C4%B1.html> (2 Mayıs 2020).

<https://www.kaysis.gov.tr/> (19 Şubat 2021).

<https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Baskanliklar/BaskanliklarHukukMusavirligi/OrgSema.aspx> (21 Şubat 2021).

<https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Baskanliklar/BaskanliklarHukukMusavirligi/HukukMusaviri.aspx> (21 Şubat 2021).

<https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Bolgeler/2Bolge/BagliSubeler.aspx> (26 Şubat 2021).

<https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Bolgeler/Bolgeler.aspx> (10

Ocak 2021).

<https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionImages/KGMimages/Haritalar/b2.jpg> (10 Ocak 2021).

<https://www.kitapyurdu.com/kitap/amerikada-demokrasi/386465.html&filter_name=Alexis+de+Tocqueville> (19 Kasım 2021).

<https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/denizli/kulturenvanteri/cardak-kervansarayi> (6 Ocak 2021).

<https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/26/20002-20151126ARTFIG00008-un-rapport-denonce-le-grand-nombre-de-prefets-sans-affectation-territoriale.php> (12 Kasım 2020).

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=9qUzwGqxzfFMHF0jy9iWj3-OXqevYP_NfPacm0cQN3E=> (9 Kasım 2021).

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=c1LDJLIq2YUOhe7HFK_i5CBbeVyNUHndLUwLaH6e8ic=> (8 Kasım 2021).

<https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YpQTV0oS989MjCvHSeGcVUEDl1xBbb3-Bht4-

kRa8l4=> (9 Kasım 2021).

<https://www.lemoniteur77.com/le-sous-prefet-de-torcy-prendra-ses-fonctions-le-24-septembre-5517.html> (9 Kasım 2021).

<https://www.luggat.com/index.php#ceviri> (22 Mart 2021).

<https://www.memurlar.net/maas/> (25 Mayıs 2018).

Kaynakça 961

<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5442&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=3> (8 Eylül 2021).

<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf> (30 Haziran 2020).

<https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.859750.pdf> (25 Haziran

2020).

<https://www.mhrs.gov.tr/> (26 Nisan 2021).

<https://www.milliyet.com.tr/the-others/prof-duran-topraga-verildi5340132> (30 Haziran 2020).

<https://www.mit.gov.tr/binalarimiz.html> (15 Nisan 2021).

<https://www.mit.gov.tr/tarihce/giris.html> (21 Eylül 2020).

<https://www.mit.gov.tr/teskilat.html> (23 Eylül 2020).

<https://www.mynet.com/vali-recep-yazicioglu-sokedeki-kabri-basindaanildi-5142812-myvideo> (21 Temmuz 2020).

<https://www.nadirkitap.com/mulki-idare-surasi-ihtisas-komisyon-raporlariicisleri-bakanligi-yayini-kitap20670207.html> (22 Haziran 2021).

<https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/danistayin-150-kurulus-yil-donumu,zNVjqovNlUGDDUqNqLH0dA> (26 Haziran 2020).

<https://www.ntv.com.tr/turkiye/ogretmeni-siniftan-kovdugu-iddia-edilenkaymakam-ozur-diledi,FONi1bvws0uBiWJ7uY0R1Q> (1 Ekim 2021).

<https://www.nvi.gov.tr/bize-ulasin> (21 Şubat 2021).

<https://www.nvi.gov.tr/cumhuriyet-donemi> (26 Ağustos 2020).

<https://www.nvi.gov.tr/osmanli-donemi> (26 Ağustos 2020).

<https://www.ogm.gov.tr/tr/kurulusumuz/teskilat-yapisi> (11 Ocak 2021).

<https://www.osmanlisahafi.com/U49,3,osmanli-devletinde-belediye-teskilati-ve-belediye-kanunlari-kitaplarimiz-osmanli-arastirmalari-vakfiprof-dr-ahmed-akgunduz.htm> (21 Temmuz 2020).

<https://www.osym.gov.tr/Eklenti/1621,kpsstablo2pdf.pdf?0> (9 Ekim 2020).

<https://www.pau.edu.tr/muftuahmethulusi> (1 Ekim 2020).

<https://www.pendiklitv.com/pendik-kaymakamligi-evsizleri-misafir-edecek/> (25 Nisan 2021).

<https://www.personaterapi.com/bursa-mmpi-kisilik-testi-nedir/> (16 Mart

2021).

962 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/ile-de-france/content/download/71880/466619/file/CurriculumVitae_PRIF_Marc%20Guillaume.pdf> (9 Kasım 2021).

<https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/La-prefecture-de-Paris-et-d-Ile-de-France/Le-role-du-prefet/Lerole-du-prefet> (9 Kasım 2021).

<https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/La-prefecture-de-Paris-et-d-Ile-de-France/Horaires-et-coordonnees/Horaires-et-coordonnees> (23 Kasım 2021).

<https://www.resmigazete.gov.tr/> (18 Ağustos 2020).

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171231M1-B17.pdf> (8

Mayıs 2018).

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191231M1.pdf> (31

Ağustos 2020).

<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/202012-B11.pdf> (11 Nisan 2021).

<https://www.sabah.com.tr/yasam/2018/04/27/umraniyede-11-yasindaki-melih-basina-dusen-kalas-yuzunden-hayatini-kaybetti> (31 Mayıs 2018).

<https://www.sabah.com.tr/yazarlar/erhan-afyoncu/2018/11/25/yanginzedeamerikaya-osmanli-yardimi> (9 Eylül 2020).

<https://www.sayistay.gov.tr/pages/50-bolum-baskanlari?lang=tr> (11 Temmuz 2021).

<https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&CategoryId=120> (23 Haziran 2020).

<https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=12931> (9 Nisan 2021).

<https://www.sdplatform.com/Dergi/388/143-yillik-tip-dernegi-Cemiyet-i-Tibbiye-i-Osmaniye.aspx#:~:text=Cemiyet %2Di% 20T%C4% B1bbiye%

2Di%20Osmaniye'nin%20kurulu% C5%9Fu,sa% C4% 9Fl %C4 %B1k%

20alan% C4%B1nda% 20bilin%C3%A7lendirme% 20amac% C4%B1n

%C4%B1%20hedeflemi%C5%9Fti.> (2 Mayıs 2021).

<https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sousprefectures/La-prefecture> (23 Kasım 2021).

<https://www.senat.fr/evenement/archives/D18/1851A.html> (25 Mart 2021).

<https://www.sesgazetesi.com.tr/haber/6336688/efelerde-10-basvurudan-4utuketici-lehine-sonuclandi#> (6 Eylül 2021).

Kaynakça 963

<https://www.siviltoplum.gov.tr/iletisim> (21 Şubat 2021).

<https://www.siviltoplum.gov.tr/sayin-gn-md> (23 Kasım 2020).

<https://www.siyasalkitap.com/doc/9> (19 Ocak 2022).

<https://www.sondakika.com/haber/haber-efeler-belediye-binasinin-tabelasiasildi-5932873/> (6 Eylül 2021).

<https://www.sondakika.com/haber/haber-okullarda-kiyafet-serbestligi4123877/> (23 Nisan 2021).

<https://www.statista.com/chart/10601/where-are-the-worlds-unarmed-police-officers/> (17 Ağustos 2020).

<https://www.tatilana.com/wp-content/uploads/2016/03/Denizli-Recep-Yazicioglu-Parki-1.jpg> (21 Temmuz 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/genel_kurul.cl_getir?pEid=74693>

(4 Ocak 2021).

<https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_gd.sorgu_baslangic> (22

Aralık 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5227> (9 Mart 2021).

<https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_gd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=26118> (9 Mart 2021).

<https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=110886> (1 Temmuz 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5227.html> (24 Haziran 2018).

<https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6355.html> (1 Temmuz 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6771.html> (20 Nisan 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1330m.htm> (30 Mart

2021).

<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss349m.htm> (24 Haziran 2018).

<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss524.pdf> (10 Ekim 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss338.pdf> (20 Temmuz

2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss447.pdf> (21 Nisan 2021).

964 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

<https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss447ek1.pdf> (20 Nisan

2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc002/kanuntbmmc002/kanuntbmmc00200417.pdf> (29 Temmuz 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c001/mgk_01001001.pdf> (3 Nisan 2020).

<https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d17/c005/tbmm17005088ss0104.pdf> (2 Mayıs 2020).

<https://www.tccb.gov.tr/basin-aciklamalari-ahmet-necdet-sezer/1720/6352/5227-sayili-kamu-yonetiminin-temel-ilkeleri-ve-yenidenyapilandirilmasi-hakkinda-kanun.html> (21 Aralık 2020).

<https://www.tcdd.gov.tr/kurumsal/demiryollari> (14 Nisan 2021).

<https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Tarihce> (11 Ağustos 2020).

<https://www.timeturk.com/lala-mustafa-pasa-kimdir/biyografi-853634> (18

Nisan 2021).

<https://www.trthaber.com/haber/turkiye/illeri-ve-ilceleri-farkli-ama-birlikte-yasiyorlar-524739.html> (10 Ocak 2021).

<https://www.uab.gov.tr/bolge-mudurlukleri> (8 Nisan 2020).

<https://www.uzmantv.com/finler-turk-mu> (11 Temmuz 2021).

<https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/tarihte-vakiflar> (21 Şubat 2021).

<https://www.washingtonpost.com/archive/local/1977/12/11/gh-dorr-101-

lawyer-held-top-defense-posts-in-2-wars/20025017-29c7-496f-9b1fbab682fea824/> (30 Mayıs 2021).

<https://www.yargitay.gov.tr/kategori/50/tarihce> (26 Haziran 2020).

<https://www.youtube.com/watch?v=_rCCQAQ3ECs> (6 Ocak 2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=dVUT0d_yFFY> (26 Ağustos 2020).

<https://www.youtube.com/watch?v=f_Dx9TbPF70> (26 Ağustos 2020).

<https://www.youtube.com/watch?v=l-hlV4bABWQ> (18 Aralık 2020).

<https://www.youtube.com/watch?v=lpVS7AcwX9s> (20 Nisan 2021).

<https://www.youtube.com/watch?v=UkwzoTw_E2s> (20 Nisan 2021).

Kaynakça 965

<https://www.youtube.com/watch?v=VJggfl1geGU> (26 Ağustos 2020).

<https://www.youtube.com/watch?v=X4J-iH1PSH4> (20 Ağustos 2020).

<https://www.youtube.com/watch?v=xNaIZ1FITo4> (1 Ekim 2020).

<https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/hakkimizda/bankamiz-tarihcesi>

(21 Şubat 2020).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d21/2/2-0803.pdf> (1 Temmuz 2020).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0731.pdf> (20 Aralık 2020).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0802.pdf> (24 Kasım 2020).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0690.pdf> (20 Temmuz 2020).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0795.pdf> (14 Ağustos 2020).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf> (11 Ocak 2021).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d26/2/2-1504.pdf> (21 Nisan 2021).

<https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-0860.pdf> (31 Mayıs 2020).

<https://yandex.com.tr/harita/geo/denizli/ 2215951735/ ?l=sat&ll= 29.052783

%2C37.794345&z=12> (7 Eylül 2020).

<https://yandex.com.tr/harita/geo/pendik/2215943390/?ll=29.422686%2C40.954145&z=11> (25 Nisan 2021).

<https://yayin.diyanet.gov.tr/> (9 Kasım 2021).

<https://yusufyesilkaya.wordpress.com/2018/05/23/milli-mucadelenin-bayraktari-muftu-ahmet-hulusi-efendi/> (1 Ekim 2020).

<https://zonguldakobm.ogm.gov.tr/Sayfalar/Kurulusumuz/GenelBilgiler.aspx>

(11 Ocak 2021).

<www.hurriyet.com.tr> (8 Aralık 2020).

<www.idare.gen.tr/6360-elestiriler.pdf> (27 Temmuz 2020).

<www.idare.gen.tr/ioi-fransiz-etkisi.pdf> (4 Temmuz 2020).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Walpole> (31 Mayıs 2021).

<https://www.icisleri.gov.tr/teskilat-semasi-2019> (9 Haziran 2020).

Fransız Mülki İdare Mevzuatı1

22 Aralık 1789 tarihli Kanun: Loi du 22 décembre 1789 relatif à la constitution desassemblées primaires et des assemblées administratives (22

Aralık 1789 tarihli Birinci Meclislerin ve İdare Meclislerinin Oluşturulması Hakkında Kanun),

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65102508/> s.73-78, (4 Ocak 2022).

17 Şubat 1800 tarihli Kanun: Loi du 28 pluviôse an VIII [17 février 1800]

concernant la division du territoire de la République et l’administration

(17 Şubat 1800 tarihli Cumhuriyetin ve İdarenin Mülkî Taksimi Hakkında Kanun), <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6534793j/f268>

s.1-9, (4 Ocak 2022).

22 Haziran 1833 tarihli Kanun: Loi du 22 juin 1833 sur l'organisation des

conseils généraux de département et des conseils d’arrondissement (22

Haziran 1833 tarihli İl Genel Meclisi ve İlçe Meclislerinin Teşkilatı

Hakkında Kanun), <https://books.googleusercontent.com/books/content?req=AKW5QaeQxBGbAPBq18mk0Ohy0PYC8> (14 Aralık 2017).2

10 Mayıs 1838 tarihli Kanun: Loi du 10 mai 1838 sur les attributions des conseils généraux et des conseils d'arrondissement (10 Mayıs 1838 tarihli

[İl] Genel Meclislerinin ve İlçe Meclislerinin Yetkileri Hakkında Kanun), <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4864180/f644> s.629-638,

(4 Ocak 2022).

25 Mart 1852 tarihli Kararname: Décret du président de la république française du 15 mars 1852 sur la décentralisation administrative (25 Mart

1852 tarihli İdarî Adem-i Merkeziyet Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi),<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6461921d/f585>

s.531-534, (4 Ocak 2022).

13 Nisan 1861 tarihli Kararname: Décret impérial du 13 avril 1861 qui modifie celui du 25 mars 1852, sur la Décentralisation administrative (13

1 Gözler, Osmanlı Mülkî İdare, op. cit., s.29, 30. Dileriz Gözler, Fransız mülki idare ve belediye mevzuatının çevirisini Türkçeye kazandırır. Biz de bu vesileyle Fransız literatürüne

hâkim oluruz.

2 Linke 4 Ocak 2022 tarihi itibarıyla erişilemediğini ve linkin yenisini bulamadığımızı eklemek gerekir.

Kaynakça 967

Nisan 1861 tarihli, 25 Mart 1852 tarihli İdarî Adem-i Merkeziyet Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini3 Değiştiren İmparatorluk Kararnamesi),<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9736482f/f509>

s.477-481, (4 Ocak 2022).

21 Haziran 1865 tarihli Kanun: Loi du 21 juin 1865 relative aux conseils de

préfecture (21 Haziran 1865 tarihli İl İdare Meclisleri Hakkında Kanun), <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1412938/f85> s.79-80, (4

Ocak 2022).

10 Ağustos 1871 tarihli Kanun: Loi du 10 août 1871 relative aux conseils

généraux (10 Ağustos 1871 tarihli [İl] Genel Meclisleri Hakkında Kanun), <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210060p/f110> s.93-111,

(4 Ocak 2022).

10 Eylül 1926 tarihli Kararname: Décret du 10 septembre 1926 relatif à

l'organisation de l'administration préfectorale (10 Eylül 1926 tarihli

Valilik İdaresi Teşkilatı Hakkında Kararname), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000664699&dateTexte=20171224> (4 Ocak 2022).

30 Eylül 1953 tarihli Kararname: Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953

portant réforme du contentieux administratif (30 Eylül 1953 tarihli ve

53-934 sayılı İdari Yargı Reformu Hakkında Kararname),

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000675518> (4 Ocak 2022).

14 Mart 1964 tarihli Kararname: Décret n°64-260 du 14 mars 1964 portant

statut des souspréfets (14 Mart 1964 tarihli Kaymakamların Statüsü

Hakkında Kararname), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327700> (4 Ocak 2022).

2 Mart 1982 tarihli Kanun: Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits

et libertés des communes, des départements et des régions (2 Mart 1982

tarihli ve 82-213 sayılı Belediyelerin, İllerin ve Bölgelerin Hak ve Hürriyetleri Hakkında Kanun), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880039> (4 Ocak 2022).

31 Aralık 1987 tarihli Kanun: Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant

réforme du contentieux administratif (31 Aralık 1987 tarihli ve 87-1127

3 Bir üstteki Kararname.

968 Mülki İdarenin Yeniden Yapılandırılması

sayılı İdari Yargı Reformu Hakkında Kanun), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068986>

(4 Ocak 2022).

27 Nisan 1995 tarihli Kararname: Décret no 95-486 du 27 avril 1995 relatif

aux pouvoirs des sous-préfets (27 Nisan 1995 tarihli ve 95-486 sayılı

Kaymakamların Yetkileri Hakkında Kararname), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000168925&categorieLien=id> (4 Ocak 2022).

17 Mayıs 2013 tarihli Kanun: Loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à

l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux

et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

(17 Mayıs 2013 tarihli ve 2013-403 sayılı İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Birlik Meclisi Üyelerinin Seçimi ve Seçim Takvimi

Hakkında Kanun), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027414225> (4 Ocak 2022).

Fransız Belediye Mevzuatı1

21 Mart 1831 tarihli Kanun: Loi du 21 mars 1831 sur l'organisation municipale

(21 Mart 1831 tarihli Belediye Teşkilatı Hakkında Kanun), <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97716262.r> s.5-15, (4 Ocak 2022).

18 Temmuz 1837 tarihli Kanun: Loi du 18 juillet 1837 sur l’administration municipale (18 Temmuz 1837 tarihli Belediye İdaresi Hakkında Kanun),

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k486417m/f152.item.r> s.129-152,

(4 Ocak 2022).

5 Mayıs 1855 tarihli Kanun: Loi du 5 mai 1855 sur l'organisation municipale (5

Mayıs 1855 tarihli Belediye Teşkilatı Hakkında Kanun), <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4861347/f812.item.r> s.773-784, (4 Ocak

2022).

10 Ağustos 1871 tarihli Kanun:2 Loi du 10 août 1871 relative aux conseils

généraux (10 Ağustos 1871 tarihli [İl] Genel Meclisleri Hakkında Kanun),

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k210060p/f110> s.93-111, (4 Ocak

2022).

5 Nisan 1884 tarihli Kanun: Loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale

(5 Nisan 1884 tarihli Belediye Teşkilatı Hakkında Kanun), <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225682q/f1.item.r=Journal%20officiel%206%20avril%201884> s.1857-1868, (4 Ocak 2022).

2 Mart 1982 tarihli Kanun:3 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et

libertés des communes, des départements et des régions (2 Mart 1982

tarihli ve 82-213 sayılı Belediyelerin, İllerin ve Bölgelerin Hak ve Hürriyetleri Hakkında Kanun), <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. do?cidTexte=JORFTEXT000000880039> (4 Ocak 2022).

Mahalli İdareler Genel Kodu (Code général des collectivités territoriales),

<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCT

A000006192257> (4 Ocak 2022).

1 Gözler, Osmanlı/Türk Köy, op. cit., s.440, 441; Gözler, Türk Belediye Sistemi, op. cit.,s.21,

22.

2 Bu Kanun, Fransız Mülki İdare Mevzuatı başlığında da bulunmaktadır.

3 Bu Kanun, Fransız Mülki İdare Mevzuatı başlığında da bulunmaktadır.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar