İhaleye Fesat Karıştırma

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Arif Naci SUCUOĞLU
ISBN: 9786050507690
Stok Durumu: Stokta var
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Arif Naci SUCUOĞLU
Baskı Tarihi 2021/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 412

Elinizdeki eser, Çankaya Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında Doktora Tezi olarak savunduğum “ihaleye fesat karıştırma suçu” isimli çalışmamın tez jürisi tarafından yapılan eleştiriler doğrultusunda gözden geçirilmiş hali olarak basıma sunulmuştur. 

Araştırma ve yazma süreci uzun ve yorucu olmasına rağmen, hem akademik hem de mesleki araştırmalarım yolsuzluk suçları üzerine yoğunlaştığından “ihaleye fesat karıştırma” konusunu büyük bir keyif ile kaleme aldığımı ifade etmek isterim. Bana tez konusunu öneren, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen, bir baba gibi arkamda duran kıymetli hocam Prof. Dr. Doğan Soyaslan’a ve bu sürecin başından sonuna kadar yanımda olan dostum Çankaya Üniversitesi Genel Sekreteri  Dr. Öğr. Üyesi Dilhan Ayaydın’a teşekkür etmek istiyorum.

Bu eserde amacım, Türk ihale mevzuatının yolsuzlukla mücadele bakımından yetersizliğine, ihale sürecine ve işleyişe hakim suçlular tarafından kolayca manipüle edilebileceğine, bunu engelleyecek yegane argüman olan Türk Ceza Kanunu’nun 235’inci maddesinin çelişkilerine ve uygulayıcı yargı makamlarının hatalı yorumlarına işaret etmek, elde ettiğim tespitler ile ihale yolsuzluklarının önlenmesine yönelik çözüm yollarını  göstermekti. 

Çalışmamın Türk hukukçularına faydalı olmasını temenni ederim. 


ÖNSÖZ 7

İÇİNDEKİLER 9

GİRİŞ 15

BİRİNCİ BÖLÜM  

İHALE KAVRAMI, TEMEL İLKELER, İHALE MEVZUATI VE İHALELERDE YOLSUZLUKLA MÜCADELE

1.1. İhale Kavramı ve Hukuki Niteliği, İhalenin Önemi ve İhale Hukukuna Hakim Olan İlkeler 19

1.1.1. Genel Olarak İhalenin Tanımı 19

1.1.2. İhale Kavramının Hukuki Niteliği 31

1.1.3. İhalelerin Ekonomik Büyüklüğü ve Önemi 38

1.1.4. İhale Hukukuna Egemen Olan İlkeler 44

1.1.4.1. Genel Olarak 44

1.1.4.2. Saydamlık İlkesi 46

1.1.4.3. Rekabet İlkesi 50

1.1.4.4. Diğer Prensipler 56

1.2. İhale Mevzuatının Tarihsel Gelişimi, Kapsamı, İhale Mevzuatına Göre İhale Türleri, İhale Usulleri ve İhale Süreci 60

1.2.1. Ülkemizde İhale Mevzuatının Tarihsel Gelişimi 60

1.2.2. İhale Mevzuatının Kapsamı 66

1.2.3. İhale Türleri 71

1.2.4. İhale Usulleri 75

1.2.4.1. Genel Olarak 75

1.2.4.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda İhale 

Usulleri 76

1.2.4.3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda İhale 

Usulleri 80

1.2.5. İhale Süreci 83

1.2.5.1. Genel Olarak 83

1.2.5.2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Süreci 83

1.2.5.3. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre İhale Süreci 95

1.2.5.4. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’na Göre İhale 

Süreci 98

1.2.5.5. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’a Göre İhale Süreci 102

1.2.5.6. 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu’na Göre İhale Süreci 106

1.2.5.7. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Tarafından Yapılan İhalelerde İhale Süreci 110

1.3. İhalelerde Yolsuzluk ve Uluslararası Düzenlemeler, İhalelere Katılma Yasağı 112

1.3.1. Genel Olarak 112

1.3.2. Yolsuzluğun İhale Sürecinde Görünümü 115

1.3.3. İhalelere Dair Uluslararası Düzenlemeler 122

1.3.4. İhalelerde Yolsuzlukla Mücadeleye Dair Uluslarası Düzenlemeler 124

1.3.5. Yolsuzluğa Karşı İdari Bir Tedbir Olarak İhalelere 

Katılma Yasağı 129

1.3.5.1. Genel Olarak 129

1.3.5.2. Yasak Eylemler 133

1.3.5.2.1. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar 

sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle 

veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere 

fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek 133

1.3.5.2.2. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya 

ihale kararını etkileyecek davranışlarda 

bulunmak 136

1.3.5.2.3. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek 138

1.3.5.2.4. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi 

veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden 

fazla teklif vermek 140

1.3.5.2.5. 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak 142

1.3.5.2.6. Üzerine İhale Yapıldığı Halde Sözleşme Yapmamak 143

1.3.5.3. İdari Yaptırımlar 143

1.3.5.3.1. İhalelerden Yasaklanma 143

1.3.5.3.2. Kamu İhale Kanunu’nun 10/4 Maddesinde Düzenlenen İhale Dışı Bırakılma 147

1.3.5.3.3. İhalenin Feshi 149

İKİNCİ BÖLÜM 

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU

2.1. Türk Ceza Kanunu’nda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu 153

2.2. Tarihsel Gelişim 164

2.4. Maddi Konu 186

2.5. Fail 198

2.6. Mağdur 211

2.7. Maddi Unsur 219

2.7.1. Genel Olarak 219

2.7.2. Hileli Davranışlarla İşlenen İhaleye Fesat Karıştırma 

Suçu 227

2.7.2.1. Hile 227

2.7.2.2. İhaleye Katılma Yeterliği ve Koşulları 234

2.7.2.3. İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına 

Sahip Olan Kişilerin İhaleye veya İhale 

Sürecindeki İşlemlere Katılmalarını Hileli Davranışla Engellemek 241

2.7.2.4. İhaleye Katılma Yeterliğine veya Koşullarına 

Sahip Olmayan Kişilerin İhaleye Katılmasını Sağlamak. 246

2.7.2.5. Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde 

Belirtilen Niteliklere Sahip Olduğu Halde, 

Sahip Olmadığından Bahisle Değerlendirme 

Dışı Bırakmak ve Teklif Edilen Malları, Şartnamesinde Belirtilen Niteliklere Sahip 

Olmadığı Halde, Sahip Olduğundan Bahisle Değerlendirmeye Almak Eylemleri 252

2.7.3. Tekliflerle İlgili Olup da İhale Mevzuatına veya 

Şartnameye Göre Gizli Tutulması Gereken 

Bilgilere Başkalarının Ulaşmasını Sağlamak 258

2.7.4. Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle yada Hukuka 

Aykırı Diğer Davranışlarla İşlenen İhaleye Fesat 

Karıştırma 266

2.7.5. İhaleye Katılmak İsteyen veya Katılan Kişilerin İhale Şartlarını ve Özellikle Fiyatı Etkilemek İçin 

Aralarında Açık veya Gizli Anlaşma Yapmak 277

2.7.6. Netice 284

2.7.7. Nedensellik Bağı 292

2.8. Hukuka Aykırılık Unsuru 294

2.9. Manevi Unsur 300

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇUNUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ, DİĞER SUÇLARLA İLİŞKİSİ, YAPTIRIM, SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULÜ

3.1. Suçun Ortaya Çıkış Biçimleri 307

3.1.1. Cezayı Hafifleten Neden 307

3.1.2. Teşebbüs 313

3.1.3. İçtima 324

3.1.4. İştirak 335

3.2. Diğer Suçlarla İlişkisi 347

3.2.1. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu 347

3.2.2. Görevi Kötüye Kullanma Suçu 353

3.2.3. İrtikap ve Rüşvet Suçları 355

3.2.4. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı ve Müşteri Sırrı 

Niteliğindeki Bilgi ve Belgelerin Açıklanması ve 

Göreve İlişkin Sırların Açıklanması Suçları İle İlişkisi 357

3.3. Yaptırım 359

3.3.1. Ceza 359

3.3.2. Güvenlik Tedbirleri 361

3.3.2.1. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk 362

3.3.2.2. İhalelere Katılmaktan Yasaklama 366

3.3.2.3. Müsadere 371

3.4. Zamanaşımı 374

3.5. Usul 374

3.6. Görevli ve Yetkili Mahkeme 382

SONUÇ 385

KAYNAKLAR 397


Adalet Bakanlığı. Hukuk Sözlüğü. Erişim Tarihi: 13 Ocak 2019 http://www.sozluk.adalet.gov.tr 

Adiloğlu, İ. (2001). Devlet İhale Kanunu Değişiyor. Erişim Tarihi: 25.1.2019 http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/420.pdf 

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, Adli İstatistik Haber Bülteni 2016, Erişim Tarihi: 15.1.2018. http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/Istatistikler/ 1996/2016karartck.pdf

Akbulut, B. (2009) Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu. Ceza Hukuku Dergisi. (10)

Akbulut, B. (2009) İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. Ceza Hukuku Dergisi. (9)

Akdoğan, M. (2014). Avrupa Birliği Kamu Alımları Direktifleri ve Türkiye Uygulamasına Yansımasının İlerleme Raporları Işığında Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 72(2)

Aksoy, Ş. (1998) Kamu Maliyesi. İstanbul: Filiz Kitabevi

Alacakaptan, U. (1968) İşlenemez Suç. Ankara. Erişim Tarihi: 15 Şubat 2019. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/800.pdf

Alacakaptan, U. (1975)  Suçun Unsurları. Ankara:,Sevinç Matbaası Erişim Tarihi: 30.3.2019. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/802.pdf

Alıcı, O.V. (2017). Kamu Taşınırlarının Yeniden Değerlendirilmesi Çerçevesinde Bir İyi Uygulama Örneği.  Sayıştay Dergisi, 28(105)

Alyanak, S. (2014) Dünya Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşmasına Genel Bir Bakış ve Bu Anlaşmanın Avrupa Birliği’nde Uygulanması. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi. 22(1)

Arıtürk, R. (2011) İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul

Arrowsmith, S. (2011). Public Procurement; Basic Concepts And the Coverage of Procurement Rules.  Public Procurement Regulation: An Introduction. ed. Sue Arrowsmith. Erişim Tarihi: 25.1.2019. https://www.not tingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicprocurementregulationintroduction.pdf

Arslan, Ç. (2010). İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (2. Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi 

Arslan, Ç., Töngür, A.R. (2013) Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 4(14)

Arslan, D. (2015). İdarece Verilen İhale İptal Kararlarına Kamu İhale Kurulunun Yaklaşımı. Terazi Hukuk Dergisi. 10(103)

Artuk, M.E. (2014) Kanunilik İlkesi ve Tarihçesi. Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesi. ed. Yener Ünver, İstanbul. Seçkin Yayıncılık

Artuk, M.E. Güvenlik Tedbirleri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 12(1-2)

Artuk, M.E., Gökçen, A., Yenidünya, C. (2016) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (10.Baskı). İstanbul: Adalet Yayınevi

Artuk, M.E., Gökçen, A., Yenidünya, C.(2015). Ceza Hukuku Özel Hükümler (15.Baskı). İstanbul:Adalet Yayınevi

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 26 Şubat 2014 tarihli 2014/24/EU sayılı Direktifi 18. Maddde. Erişim Tarihi: 19.4.2019 http://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.094.01.0065. 01. ENG

Avsallı, H. (2006) Zimmet Suçu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul

Aydın, D. (2006) Suça Teşebbüs, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 55(1)

Aydın, D. (2009) Suça İştirak. Ankara: Yetkin Yayınları

Aydın, D. (2010) Ceza Hukukunun Geleceği ve Yeni Yaptırım Biçimleri. Ceza Hukuku Dergisi. 5(12)

Aygörmez, G.A. (2010)  Alman Ekonomi Ceza Hukukuna Giriş I”. Ceza Hukuku Dergisi, 5(14)

Baba, Y. (2013) Türk Ceza Kanunu’nda Etkin Pişmanlık. İstanbul: Onİki Levha Yayıncılık

Bafra, E. (2007) Kira Sertifikalarının Kamu İhalelerine Katılımda Teminat Aracı Olarak Kullanılması Sorunu.  Terazi Hukuk Dergisi. 12(133)

Bafra, E. (2014) Danıştay Kararları Işığında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Açısından Ticaret Şirketlerinin Rekabeti Engelleyici Davranışları ile İhalelere Birden Fazla Teklif Sunmaları. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi. 24(1)

Barun, B. Yolsuzlukla Mücadelede Dış Denetimin Rolü. Erişim Tarihi: 15.1.2018http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Bayram_Barun_Yolsuzlukla_Mucadelede_Dis_Denetimin_ Rolu.pdf

Bilen, M. (2012) Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Selçuk Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya

Bilir, H. (2003) Özelleştirme İhalelerinde Yönetim Seçimi: Alternatif Bir Model Olarak Paket (Birleşik) İhale Yöntemi.  Rekabet Kurumu Dergisi, 4(4,)

Canbazoğlu, K. (2008) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda Öngörülen Zorunlu İdari Başvuru ve Denetim Yolları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara

Canbazoğlu, K. (2017) Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı, Ankara: Onikilehva Yayıncılık

Cankurt, E. (2015) Yağma Suçu ve Cebir Kavramı.  Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 1(2)

Centel, N., Zafer, H., Çakmut, Ö. (2011) Türk Ceza Hukukuna Giriş. İstanbul: Beta Yayınları 

Çakmut, Ö. (2013) Cebir Suçu (TCK m.108).  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 8, (2)

Çal, S. (2015) Kamu İhale Kanunu’nun Kapsamına Yönelik Gözlemler. Kamu İhale Kanununa İlişkin Tebliğler ve Makaleler -2, ed. Çetin Arslan, Fehim Üçışık, Seyyid Ahmet Hakkakul. Ankara: Aristo Yayınevi

Çalışkan, S. (2013) İhale Kavramları ve İhale Suçları, Ankara: Adalet Yayınevi

Çetinkaya, Ö. (2001) Türkiye’de Devlet İşletmeciliği ve Özelleştirme, Bursa:Ekin Kitabevi Yayınları

Çetinkaya, Ö. (2014). Kamu İhale Kanunu ve Yolsuzluk Riskleri, Ankara: Ekin Yayınları

Çetinkaya, Ö., Filibe, M., Üstün,  K. (2018). Tarihsel Boyutu İle Kamu Alım Usullerindeki Gelişmeler ve Günümüzdeki Yapının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi. 6(1)

Çınar, A.R. (2009) Hükmün Konusu ve Eylemi Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi.  Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (84). s.31-69

Çiftçioğlu, C. (2016) Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadelede Türkiye – AB Gümrük Birliği Kapsamındaki Adli İş Birliği. Fasikül Hukuk Dergisi. 8(82)

Çorbacıoğlu, Ş. (1997). Osmanlıdan Günümüze İhale Yasaları. Erişim Tarihi: 29.1.2019http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/1358.pdf

Çubuklugil, O. (1973) 2490 sayılı Kanunun Uygulanması, Bu Konu İle İlgili İçtihatlara Toplu Bir Bakış ve Yeni Hazırlanan Devlet İhale Kanunu Tasarısının Getirdiği Yenilikler. Erişim Tarihi: 25.1.2019. http://www.ankara barosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1973-3/7.pdf

Demircioğlu, M.Y. (2014) Kamu İhale Hukukunda “Benzer İş” Kavramı ve İş Deneyim Belgeleri. Ankara Barosu Dergisi. 2.

Demircioğlu, M.Y. (2014). İhale Yolsuzluklarında Yeni Trend “Açık İhale” Usulünün Terki “Pazarlık Yolu ile İhalenin” Keşfi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi.(115)

Dilberoğlu, A.V. (2016) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Amacı ve Niteliği. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 65(4)

Dilberoğlu, A.V. (2016) İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (Yayınlanmamış Doktora Tezi).  Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara

Doğan, K. (2015). Ceza Hukukunda Belge Kavramı. Ceza Hukuku Dergisi. (14)

Doung, D.B. (2004) Kamu Kesimi Yatırım Projelerinde Yolsuzluk: Sayıştayların Önleyici Rolü. çev.Ahmet Okur.  Sayıştay Dergisi. 15(53)

Dönmezer, S. (1984) Özel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları

Dönmezer, S., Erman, S. (1997) Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt 1. İstanbul: Beta Basım Yayın

Dönmezer, S., Erman, S. (1997) Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt 2. İstanbul: Beta Basım Yayın

Duran, L. (1982) İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul: Fakülteler Matbaası

Dursun, H. (2004) Yargı Organlarının Yolsuzlukla Mücadelesi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi,(55)

Dursun, H. (2016). Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara

Dursun, H. (2017). Suç ve Cezada Kanunilik İlkesinin Düşünsel Tarihçesi. Ceza Hukuku Dergisi. (33)

Dülger, M.V. Ekonomik Suçlar Bağlamında İhale Sürecine İlişkin Suçların Değerlendirilmesi. Erişim Tarihi: 1.6.2018 http://www.dulger.av.tr/ pdf/ihalesurecineiliskinsuclar.pdf

Eker Kazancı, B. (2008) Yolsuzluk Kavramı ve TCK’da Yolsuzlukla Mücadele Etmeyi Amaçlayan Hükümler. Ceza Hukuku Dergisi, 3(6)

Eker Kazancı, B. (2011) İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi

Ekici Şahin, M. (2013) Dolaylı Failliğe İlişkin Bazı Sorunlar. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  8(109)

Ekici Şahin, M. (2013) Dolaylı Failliğin Ortaya Çıkış Biçimleri. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(107-108)

Erdinç, Z. (2007). Uluslararası Para Fonu-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve 19. Stand-By Anlaşması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (18). Erişim Tarihi: 25.1.2019 https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/18/99-116.pdf 

Erem, F. (1968) Nedensellik Bağı ve Ümanist Doktrin. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 25(3). Erişim Tarihi: 4 Mart 2019. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/327/3295.pdf 

Erem, F. (1968) Suçun Hukuki Konusu ve Hümanist Doktrin. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 25(1). Erişim Tarihi: 30 Ocak 2019. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/10130/

Erem, F. (1970) Cezalandırılabilme Objektif Şartı (Şartlı Suçlar). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 27(3-4). Erişim Tarihi: 3 Mart 2019. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/322/3182.pdf

Erem, F. (1971) Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku Cilt.1. (9.Baskı). Ankara: Sevinç Matbaası 

Erem, F. (1993) Türk Ceza Kanunu Şerhi Özel Hükümler (Cilt2). Ankara: Seçkin Yayınevi

Eren, F. (2006) Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2006

Erman, S. (1947) Ceza Tatbikat ve Takibatında Memur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Erişim Tarihi: 15 Ocak 2019 http://dergipark.gov.tr/ausbf/issue/3240/45227 

Erman, S., Özek, Ç. (1992) Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar. İstanbul: Dünya Yayıncılık

Erman, S., Özek, Ç. (1996). Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, İstanbul:y.y.

Ersoy, U. (2013) Türk ve Alman Ceza Hukuku Sistemlerinde Kusur Prensibinin Kapsamı ve Objektif Cezalandırılabilme Şartlarının Kusur Prensibi İle Bağdaştırılabilirliği. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 26(109)

European Commision, France to the EU Anti-Corruption Report, 2014. Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019.https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/home affairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/ corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_france_chapter_en.pdf

European Commision. Single Market Agreement, Public Procurement, Erişim Tarihi: 15.1.2019.https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en 

European Union, Green Paper on the Modernization of EU Public Procurement Policy. Erişim Tarihi: 25.1.2019. https://eur- lex.europa. eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:EN:PDF

Evik, A.H. (2014) Ticari Ortaklıklar Bünyesinde İşlenen Vergi Suçlarında Failin Tespitine İlişkin Düşünceler. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 9(119)

Evik, A.H. (2017) İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun “Failin Niteliklerine ve Bu Suça İştirakine İlişkin” Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri. Ceza Hukuku Dergisi. (33)

Ferguson, G. (2018). Global Corruption: Law, Theory and Practice. Evulation of Procurement Laws and Procedures, ed. Mollie Deyong. Erişim Tarihi: 25.12019 https://icclr.law.ubc.ca/resources/global-corruption-law-theory-and-practice/ 25.1.2019

Ferwerda,J. Deleanu, I., Unger, B. (2016). Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators, European Journal on Criminal Policy and Reserch. 23(2). Erişim Tarihi: 25.1.2019 https://www.research gate.net/publication/303359108_Corruption_in_Public_Procurement_Finding_the_Right_Indicators

German Criminal Code, çev. Michael Bohlander. Erişim Tarihi:25.1.2019. https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/ files/criminal_code_germany_en_1.pdf

Giritli, İ., Bilgen, P.,Akgüner, P., Berk, K. (2015) İdare Hukuku (7.Baskı). Ankara: Der Kitapevi Yayınları

Gökçen, A. (1989) Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Ceza Müeyyideleri, y.y. İstanbul

Gökpınar, M. (2008). Ceza Sorumluluğunun Temeli: “Kast”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. (79) 

Göktan, A. (2009) Yolsuzluğun Büyüme Üzerindeki Etkileri ve Yolsuzluğu Önleme Stratejileri. Çimento İşveren. Erişim Tarihi: 1.6.2017 https://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale238.pdf 

Göktürk, N. (2014) Türk Hukukunda Suçların İçtimaı. Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi. 2(1-2)

Gössel, K.H., Başer Doğan, Z. (2018) Objektif İsnadiyet ve Nedensellik. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 13(167) 

Gözler, K. (2004). İdare Hukuku Dersleri (2.Baskı) Bursa: Ekin Kitabevi,

Gözübüyük, Ş., Tan, T. (2016) İdare Hukuku (Cilt 1) (11.Baskı). Ankara: Turhan Kitapevi Yayınları

Green, S.P. (2009) Hukukta ve Hukuk Teorisinde Beyaz Yaka Suçları. çev. Pınar Bacaksız, Ceza Hukuku Dergisi. 4(9)

Gülel, İ. (2012). 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 11

Günday, M. (2011). İdare Hukuku (4. Baskı). Ankara: İmaj Yayınevi, 

Günler, K. (2014) Türk Ceza Hukukunda Müsadere. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 18(3-4)

Güvel, E.A. (2005) Ekonomik Suçlar: Tanım, Türleri ve Ölçütleri. Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu, Ankara

Hafızoğulları, Z. (2007) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri. Ankara Barosu Dergisi. (1)

Hafızoğulları, Z., Güngör, D. (2007) Türk Ceza Hukukunda Suçların Tasnifi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (69)

Hafızoğulları, Z., Özen, M. (2016)  Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Millete ve Devlete Karşı Suçlar. Ankara: US-A Yayıncılık

Hafızoğulları, Z., Özen, M. (2017) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler Topluma Karşı Suçlar (3.Baskı). Ankara: US-A Yayıncılık

Hafızoğulları, Z., Özen, M., (2014) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (7.Baskı). Ankara: US-A Yayıncılık

Hakeri, H. (2006) Yeni Türk Ceza Kanunu’nda İştirak.  Ceza Hukuku Dergisi. 1(1)

Hakeri, H. (2007) İhmali Suçlar. Ceza Hukuku Dergisi. (4)

Hakeri, H. (2013) Ceza Hukuku Genel Hükümler. (17. Baskı) Ankara:Adalet Yayınları

Hakimoğlu, M. (2017). Çevresel Etki Değerlendirmesine İlişkin Kararlara Karşı Açılan Davalarda Süre Sorunsalı.  Terazi Hukuk Dergisi. 12(125)

Heinrich, B. (2016) Ceza Hukuku Genel Kısım. ed. Yener Ünver. İstanbul: Adalet Yayınevi

İçel, K. (2008) Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (14)

İçel, K. (2016) Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul: Beta Basım Yayın

İçel, K., Akıncı, F., Özgenç, İ., Mahmutoğlu, F.S., Ünver, Y. (2000) Suç Teorisi-2. İstanbul: Türdav Basım Yayım

İnançlı, S. Yardımcıoğlu, S. (2010) Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları ve Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi. Prof. Dr. Aytaç Eker’e Armağan, Kamu Maliyesinde Seçme Yazılar, Sakarya.

Jareborg, N. (2004). Criminalization as Last Resort. Ohaio State Journal of Criminal Law. 2/1

Jiang, L. (2010) Regulating Public Procurement in International Trade. Public Procurement Regulation: An Introduction, Chapter 10. ed. Sue Arrowsmith, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019https://www.nottingham.ac.uk/ pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/publicprocurementregulationintroduction.pdf 

Kalabalık, H. (2014). İhale Sürecindeki İşlemlerin İptalinin İdarenin Sözleşmelerine Etkisi ve Sonuçları.  Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler. ed. Fehim Üçışık, Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul, Ankara: Bilge Yayınevi

Kamu İhale Kurumu, 2016 Kamu Alımı İzleme Raporu. Erişim Tarihi: 11.4.2019http://dosyalar.kik.gov.tr/genel/Raporlar/kamu_alimlari_izleme_rapor_2016_y%C4%B1lsonu.pdf

Kangal, Z.T. (2003) Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Kangal, Z.T. (2010) Cezalandırılabilirliğin Objektif Şartları. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 68(1-2)

Kangal, Z.T. (2014) Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu. Ceza Hukuku Dergisi. 9(24)

Kaplan, M. (2013) Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası. 71(1) 

Kaptan, E. (2014) Ceza Hukukunda Suça İştirak.  Terazi Hukuk Dergisi. 9(96)

Karagülmez, A. (2014) Karşılaştırmalı Hukuk Ekseninde Suç Mağduruna Yaklaşımlar. Terazi Hukuk Dergisi. 9(100)

Karakehya, H. (2006) Olası Kast. Ceza Hukuku Dergisi. 1(2)

Karatay, Ö., Kapusızoğlu, M. (2011) Mali ve Ekonomik Suçların Terörün Finansmanı Bağlamında Değerlendirilmesi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(1)

Katoğlu, T. (2003) Hukuka Aykırılık, İstanbul: Seçkin Yayıncılık

Katoğlu, T. (2012) Ceza Hukukunda Suçun Mağduru Kavramının Sınırları. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 61(2)

Keçelioğlu, E. (2006) Alman Ceza Hukukunda Faillik. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. (65)

Kelsen, H. (1978) “Nedensellik ve İsnadiyet”, çev. Zeki Hafızoğulları. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 35(1) Erişim Tarihi: 4 Mart 2019. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/307/2928.pdf

Keyman,  S. (1988) Cürmi Fiilin Yapısal Unsuru Olarak Hareket. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 40(1). Erişim Tarihi: 30.3.2019. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/302/2836.pdf 

Kızılsümer Özer, D. (2016) Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi ve Sözleşmenin Uygulanması Yönündeki Çabalar. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 6(1)

Koca, M. (2006) YTCK’da Hukuka Uygunluk Sebepleri. Ceza Hukuku Dergisi. (1)

Koca, M., Üzülmez, İ., (2018) Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler (11.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Koca, M., Üzülmez, İ.(2013). İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 13

Koca, M., Üzülmez, İ.(2016). Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (3.Baskı). Ankara:Adalet Yayınevi

Koca, M.R. (2014) Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Uygulamada Öne Çıkan Sorunlar. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi. (2)

Koca, M.R. (2014) İhaleye Fesat ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları. Ankara: Adalet Yayınevi

Kocasakal, Ü. (2015) Anayasa Mahkemesi’nin Suçta Kanunilik İlkesi İle İlgili Bir Kararının İncelenmesi. Terazi Hukuk Dergisi. 10(108)

Kolcu, S. (2016) Ceza Hukukunda Kanunilik İlkesinin Unsuru Olan Belirlilik İlkesi. Fasikül Hukuk Dergisi. (76)

Kudlich, H. (2012) Akademik Bakış: Kusur İlkesi Işığında Objektif Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlar. çev. İlker Tepe, Serkan Meraklı, Mustafa Oğlakçıoğlu, Ceza Hukuku Dergisi. 7, (18)

Kuluçlu, E. (2003). Özel Hukukta ve Kamu Hukukunda Sözleşmelerin Devri. Sayıştay Dergisi. 14(49)

Kunter, N. (1954) Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi (Hareket - Netice - Sebebiyet Alakası). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını

Kuru, B. (1977). İcra Takibi Konusu Alacağın Temliki”, Ankara Hukuk Fakültesi 50. Yıl Armağanı 1925-1975. Ankara. Erişim Tarihi: 30.4.2019 http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/386.pdf

Kutlu, M. (1997) İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları

Mahmutoğlu, F.S. (2014). Tekliflerin Şartnamelere Uygunluğunun Değerlendirilmesi Safhasında Gerçekleştirilen Hileli Davranışlar Bağlamında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler -2, ed. Fehim Üçışık, Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul, Ankara: Aristo Kitapevi

Mahmutoğlu, F.S. (2016). İhale Şartlarını ve Fiyatını Etkilemek Amacıyla Yapılan Açık Veya Gizli Anlaşmalardan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu Bağlamında İhaleye Fesat Karıştırma Suçu. Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler, ed. Fehmi Üçışık, Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul. Ankara: Aristo Yayınevi.

Mantzaris, E. (2014). Public Procurement, Tendering And Corruption, Realities, Challenges And Tangible Solutions. African Journal of Public, Affairs. 7(2). Erişim Tarihi: 25.1.2019 https://repository.up.ac.za/handle/ 2263/58120?show=full  

Meran, N. (2011) İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları, Ankara:Seçkin Yayıncılık

Meran, N. (2014) Belli Haklardan Yoksun Bırakılma Güvenlik Tedbiri.  Terazi Hukuk Dergisi, 9(100)

Nuhoğlu, A. (1997) Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri. İstanbul: Adil Yayınevi

Oder, B. (2004) Kamu İhale Hukuku. Gün Işığında Yönetim. Ankara:Turhan Kitapevi

Odyakmaz, Z. (1998). Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2(1-2)

OECD, Cartel and Anti-Competitive Agreements, Fighting Bid Rigging in Public Procurement. Erişim Tarihi :19.4.2019. http://www.oecd.org/ competition/cartels/fightingbidrigginginpublicprocurement.htm

OECD, Policy Roundtable on Collusion and Corruption in Public Procurement, 2010. Erişim Tarihi. 25.1.2019 oecd.org/competition/ cartels/46235884.pdf

OECD, Recommendation on Fighting Bid Rigging in Public Procurement, 2012. Erişim Tarihi: 25.1.2019 oecd.org/competition/cartels/fighting bidrigginginpublicprocurement.htm

OECD. Convention on Cobating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transaction and Related Documents. Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019 http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ ENG.pdf

OECD. Government At a Glance 2015. Erişim tarihi: 11.4.2019https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/gov_glance-2015-en.pdf? expires=1555284443&id=id&accname=guest&checksum=5879CB7FC5E661039051C9B815CD6E3B#page172

OECD. Government at a Glance 2017. Erişim Tarihi: 11.4.2019 http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/fulltext?itemId=/content/publication/ gov_glance-2017-en&mimeType=freepreview&redirecturl=http://www.keep eek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/government-at-a-glance-2017_gov_glance-2017-en&isPreview=true 

OECD. Guidelines for Fighting Bid Rigging İn Public Procurement, Erişim Tarihi: 25 Ocakl 2019.http://www.oecd.org/daf/competition/ guidelinesforfightingbidrigginginpublicprocurement.htm

OECD. Newsroom. Erişim Tarihi: 1 Nisan 2019. http://www.oecd.org/newsroom/oecd-turkiye-yabanc-kamu-gorevlilerine-rusvet-konusundaki-uygulama-cercevesini-acilen-guclendirmeli-ve-kurumsal-sorumluluk-mevzuatnda-reforma-gitmeli.htm 

OECD. Public Procurement the Role of Competition Authorities In Promoting Competition, Policy Roundtable Re- port. Erişim Tarihi: 15.4.2019.http://www.oecd.org/competition/cartels/39891049.pdf

OECD. Recommendantion of the OECD Council on Fighting Bid Rigging in Public Procurement. Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019 http://www.oecd.org/ daf/competition/RecommendationOnFightingBidRigging2012.pdf

Oğuzman, K., Öz, T. (2009) Borçlar Hukuku Genel Hükümler (3. Baskı). İstanbul: Vedat Kitapçılık

Okuyucu Ergün, G. (2016) Rüşvet Suçu. Ekonomik Suçlar. ed. Yener Ünver. İstanbul. Seçkin Yayıncılık

Okuyucu Ergün, G. (2008) Zimmet Suçu, Ankara: Çakmak Yayınevi

Okuyucu Ergün, G. (2009) Görevi Kötüye Kullanma. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. 22(82)

Onar, S.S. (1966). İdare Hukukunun Umumi Esasları (Cilt.3) İstanbul: İsmail Akgün Matbaacılık

Ökde, B., Ökde, F., Börü, İ.E., Dağ, M. (2017). Avrupa Birliğinde Kamu Alımları ve Türkiye Karşılaştırması.  Journal of Social and Humanities Sciences Research. 4(5)

Öncel, M., Kumrulu, A., Çağan, N. (2008) Vergi Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi

Önder, A. (1992) Ceza Hukuku Genel Hükümler. Cilt.2-3. İstanbul: Filiz Kitabevi

Özay, İ.H. (1996). Gün Işığında Yönetim. İstanbul: Alfa Yayınları,

Özbek, V.Ö. (2009) Ticari Ceza Hukukuna Hakim Olan Ceza Hukuku İlkeleri ve Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Yapılan Değişikliklerin Söz Konusu İlkeler Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Ceza Hukuku Dergisi. (9)

Özbek, V.Ö. (2015) Ceza Hukukunda Nedensellik Bağlantısı ve Neticenin Objektif Yüklenebilirliği Teorisi. Ceza Hukuku Dergisi. 5(9)

Özbek, V.Ö., Doğan, K., Bacaksız, P., Tepe, İ. (2017) Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık

Özdemir, E. (2014). Davet Usulüyle Yapılan İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar. Terazi Hukuk Dergisi. 9(90)

Özen, M. (1995) Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Özen, M. (2007) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İştirak Kurumuna Bakışı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. (70)

Özen, M. (2008) Kasten Yaralama Suçunun Maddi Unsur Bakımından Bazı Suçlarla İlişkisi. Terazi Hukuk Dergisi. 3(22)

Özen, M. (2013) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 8(1)

Özen, M. (2018) Ceza Hukuku Genel Hükümler Dersleri (3.Baskı). Ankara. Adalet Yayınevi

Özen, M. (2018) Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri (3.Baskı). Ankara: Adalet Yayınevi

Özen, M., Tozman, Ö. (2009) Türk Ceza Hukukunda Kamu Görevlisi. Amme İdaresi Dergisi. 42(4)

Özgenç, İ. (1996) Suça İştirakin Hukuki Esası ve Faillik. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği.

Özgenç, İ. (2002) Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar. Ankara: Seçkin Yayınevi

Özgenç, İ. (2005) İhale Sürecinde İşlenen Suçlar. Ekonomik Suç ve Ceza Sempozyumu. Ankara

Özgenç, İ. (2005) Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Özgenç, İ. (2013) İhale  Sürecinde İşlenen Suçlar, Ankara:Seçkin Yayıncılık

Özgenç, İ. (2016). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler(12.Baskı). Ankara: Adalet Yayınları

Özgür, Y. (1995). İzale-i Şüyu Müşterek Mülkiyetin Sona Ermesi, Ankara: Kazancı Hukuk Yayınları

Özkal Sayan, İ., Kışlalı, M. (2004) Yolsuzluk Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Matbaası, Tartışma Metinleri. Erişim Tarihi: 15.1.2018http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/ tartisma/2004/murat-kislali.pdf 

Özkan, G. (2014) Danıştay Kararları Işığında Kamu İhale Hukukuna Egemen Olan İlkeler. Ankara: Yetkin Yayınları,

Özkan, Y. (2015). Danıştay’ın, İhalelerde Aşırı Düşük Sorgulamayla İlgili Yürütmeyi Durdurma Kararları ve Sonuçları.  Terazi Hukuk Dergisi. 10(107)

Özsemerci, K. (2005). Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı. Sayıştay Dergisi. 16(58)

Öztürk, B., Erdem, M.R. (2018) Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku(18.Baskı). İstanbul: Seçkin Yayıncılık

Parlar, A.(2011). Türk Ceza Hukukunda Tefecilik ve İhale Sürecinde İşlenen Suçlar. Ankara:  Bilge Yayınevi

Pekcanıtez, H., Atalay, O., Sungurtekin Özkan M., Özekes, M. (2005) İcra ve İflas Hukuku, Ankara: Vedat Kitapçılık

Rose-Ackerman, S. (2002). Corruption And The Criminal Law. Forum on Crime and Society.  2(1)

Sancakdar, O. (2014). Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar. Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler. ed. Fehim Üçışık, Çetin Arslan, Seyyid Ahmet Hakkakul. Ankara:Bilge Yayınevi

Sancar, A.E. (2014). 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. Maddesinde Yer Alan Temel İlkelerin Değerlendirilmesi.  Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2(2)

Sanchez-Graells, A. (2018) Transparency and Competition in Public Procurement: A Comparative View on Their Difficult Balance. Transparency In EU Procurements: Disclousure within Public Procurement and during Contract Execution, Vol.9 Europan Procurement Law Series. ed. Kirsi-Maria Halonen, Roberto Caranta, Albert Sanchez-Graells. Erişim Tarihi: 25.1.2019. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3193635 

Sayer, A., Barutçu, A. (2010) Kamu İhaleleri ve Etik Dışı Uygulamalar. Dış Denetim Dergisi.(2)

Selçuk, S. (1982) Dolandırıcılık (Evrimi-Suç Genel Kuramı İçindeki Yeri). İstanbul: Yasa Yayınları

Senior European Experts, “Corpus Juris: A Criminal Law System for the EU?. Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019 https://senioreuropeanexperts.org/wp-content/uploads/2011/01/corpus-juris-a-criminal-law-system-for-the-eu.pdf

Serim, N. (2010). Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunda Gayrimenkul İhalesi ve İhalenin Feshi Sürecinin İrdelenmesi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 29(1)

Sezer, Y. (2012) Kamu İhalelerine Katılma Yasağı. Ankara: Adalet Yayınevi

Sezginer, M. (2000) İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı. Ankara:Yetkin Kitapev

Sınar, H. (2011) Türk Ceza Hukukunda Dolaylı Faillik. Ceza Hukuku Dergisi, (15)

Sırabaşı, V. (2011) Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklanma Süresi, Sürenin Başlangıcı ve Hukuki Niteliği. Ankara Barosu Dergisi. (4)

Sırma, Ö. (2012) Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık.  Fasikül Hukuk Dergisi, 4(29)

Soyaslan, D. (1994) Teşebbüs Suçu, Ankara: Kazancı Yayınevi

Soyaslan, D. (2014) Ceza Hukuku Genel Hükümler (6.Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları

Soyaslan, D. (2014). Ceza Hukuku Özel Hükümler (10.Baskı). Ankara: Yetkin Yayınları

Soyaslan, D., Kemer, M., Gülseven, M. (2013) İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları, Ankara: Yetkin Yayınları

Stathaki, M. (2017).Corruption in the Fields of Public Procurement Contracts: The Example of French and Greek Public Procurement Law. Essays in Honour of Nestor Courakis, Erişim Tarihi: 15.4.2019 http://crime-in-crisis.com/en/wp-content/uploads/2017/06/36-STATHAKI-KOURAKIS-FS_Final_Draft_26.4.17.pdf  19.4.2019

Sucuoğlu, A.N. (2010) Ceza Hukukunda Görevi Kötüye Kullanma Suçları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Çankaya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara

Şan, S. (2015) Resmi Belgede Sahtecilik. Terazi Hukuk Dergisi. (106)

Şare, E. (2017) Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs. Türkiye Barolar Birliği Dergisi. (130)

Şen, E. (2013) İhaleye Fesatta İİK - TCK Karmaşası. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 8(109)

Şen, E., Aksüt, E. (2014) İhaleye Fesat Karıştırma Suçları (4.Baskı). İstanbul: Seçkin Yayınevi

Tafran, A. (2016) Türk Ceza Hukukunda Kazanç Müsaderesi. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 7(13)

Tan, T. (2011). İdare Hukuku. Ankara. Turhan Kitabevi 

Tanrıvermiş, A. (2016) Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur Hakları Kavramına Genel Bir Bakış. Fasikül Hukuk Dergisi. (78)

Taşkın Kapusuzoğlu, B. (2017) Suça İştirakte Bağlılık Kuralı, İstanbul: Oniki Levha Yayınları

Taşkın, O.E. (2016) Son Çare (Ultima Ratio) Olarak Ceza Hukuku. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 6(1) s.59-91

Tezcan, D., Erdem, M.R. Önok, M. (2018) Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (16.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık 

The United Nations Commission on International Trade Law. Model Law on Public Procurement. Erişim Tarihi: 15 Ocak 2019. http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html 

The United States of America, Department of Justice. Antitrust Resource Manual. Erişim Tarihi:25.1.2019. https://www.justice.gov/jm/antitrust-resource-manual-1-attorney-generals-policy-statement  

The United States. Department of Justice, Antitrust Resource Manual, Elemets of the Offense. Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019. https://www.justice. gov/jm/antitrust-resource-manual-1-attorney-generals-policy-statement 

Toprak, E. (2012). Türkiye’de Hizmet Alımı İhaleleri Kavram ve Yapı Üzerine Değerlendirme. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Toroslu, N. (1970) Cürümlerin Tasnifi Bakımından Suçun Hukuki Konusu, Ankara: Sevinç Matbaası. Erişim Tarihi: 5 Şubat 2019 http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/802.pdf

Toroslu, N. (2018) Ceza Hukuku Özel Kısım. (9.Baskı). Ankara: Savaş Yayınları

Toroslu, N., Toroslu, H. (2018) Ceza Hukuku Genel Kısım (24.Baskı). Ankara: Savaş Yayınevi 

Tunca, S., Samadi, V. (2016). İhale Sözleşmelerinin Feshine İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yerinin Belirlenmesi Sorunu.  Terazi Hukuk Dergisi . 11(114)

Turhan, F. (2007) Yeni Türk Ceza Kanununda Güvenlik Tedbiri Olarak Hak Yoksunluğu ve Yasaklılığının Hukuki Niteliği, Kapsam ve Koşulları Üzerine Bir Değerlendirme, Ceza Hukuku Dergisi. 2(4)

Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük; Erişim Tarihi: 19 Ocak 2019. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=329812  

Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Erişim Tarihi: 13 Ocak 2019, http://www.tdk.gov.tr 

Türkdoğru, S., Arıtürk, R. (2014) İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda 6459 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi. Terazi Hukuk Dergisi. 9(92)

Uğur, H. (2008) 5237 Sayılı TCK’ya Göre Kazanç ve Kaim Değer Müsaderesi. Terazi Hukuk Dergisi. 3(28)

Ulusoy, A. (1999). Fransız ve AB Kamu Hizmeti Anlayışlarının Türk Hukukuna Etkisi.  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 48/1

United Nations. Convention Against Corruption, (Article 9. Public procurement and management of public finances). Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019 https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against _Corruption.pdf

United Nations. Trade and Development Commision, Conference on Trade and Development. Erişim Tarihi: 25.1.2019 https://unctad.org/ meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd14_en.pdf

Uz, A. (2005) Kamu İhale Hukuku, Ankara: Turhan Kitabevi

Uz, A. (2007). İhale Konusu Hukuki İşlemler Bakımından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Kapsamı ve Gelir/Hasılat Paylaşımı Uygulaması: “İDDAA” Örneği. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(57)

Ünlü, C. (1995). 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Ünver, Y. (2003) Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, İstanbul: Seçkin Yayıncılık

Ünver, Y. (2013) TCK’daki Evrakta Sahtecilik Suçları. Hukuk Köprüsü Dergisi. 3(4)

Üstün, Ü.S., Çalış, H.S.(2018). 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Hakim Olan İlkelerin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 26(2)

Wagner-von Papp, F. Criminal Antitrust Law Enforcement in Germany: “The Whole Point is Lost If You Keep It a Secret! Why Didn’t You Tell the World, eh?. Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019 https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1584887

World Trade Organization. Agreement on Public Procurement: Text on Agreement, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019 https://www.wto.org/english/ tratop_e/gproc_e/gpa_1994_e.htm 

World Trade Organization. Agreement on Public Procurment, Erişim Tarihi: 25 Ocak 2019 https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_ gpa_e.htm

World Trade Organization. Government Procurement Agreement. Erişim Tarihi: 17.1.2019. https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_ e.htm 

Yalçın Sancar, T. (1998) Çok Failli Suçlar, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yerdelen, E. (2016) İrtikap Suçu. Ekonomik Suçlar. ed.Yener Ünver. İstanbul: Seçkin Yayıncılık

Yıldırım, M.F.(2002) Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Ankara: Nobel Yayınevi

Yılmaz, B.M. (2007) İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler, Kamu Alımlarında İdari Denetim, Ankara: Yetkin Yayınları

Yılmaz, E. (1996) Hukuk Sözlüğü (5.Baskı). Ankara:Yetkin Yayınları,

Yılmaz,K. (1996) VUK, GVK, KVK ve KDVK Açısından Değerleme. Ankara: Maliye ve Hesap Uzmanları Derneği Yayınları,

Yücel, M.T. (2008) Hukuk Sosyolojisi, Ankara: Afşar Matbaası

Yüksek, C. (2015) Kamu İhalelerinden Yasaklama Yaptırımında Ölçülülük İlkesi. Terazi Hukuk Dergisi. (106)

Zabunoğlu, Y.K. (2012) İdare Hukuku (Cilt.1). Ankara: Yetkin Yayınları

Zafer, H. (2013) Ceza Hukuku Genel Hükümler (3.Baskı). İstanbul: Beta Yayınları

Zor, Ö.T. (2014) Ceza Hukuku İlkeleri Çerçevesinde Kamu İhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararları. Terazi Hukuk Dergisi, (90)


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.