Türk Özel Hukuku Cilt III

Aile Hukuku

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Mustafa DURAL - Tufan ÖĞÜZ - Mustafa Alper GÜMÜŞ
ISBN: 9789753689656
500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa DURAL, Tufan ÖĞÜZ, Mustafa Alper GÜMÜŞ
Baskı Tarihi 2024/02
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 562

Aile Hukuku kitabı mevzuattaki değişiklikler ve Anayasa Mahkemesi kararları göz önünde bulundurularak güncel hale getirilmiş, bu konu hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurlara kapsamlı bir kaynak sunulmuştur.


2024/02

İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


I. AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1


II. AİLE KAVRAMI. 1


III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ. 2


IV. ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR. 2


1. Anayasa’nın 41. maddesi. 2


2. Anayasa’nın 10. maddesi. 2


3. Anayasa’nın 20. maddesi. 4


V. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ. 4


1. Genel olarak. 4


a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clausus) olması 4


b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma. 4


c) Çocukları ve zayıfları koruma 5


d) Devletin müdahalesi. 5


e) Şekle bağlılık. 5


f) Hâkimin takdir yetkisi 5


2. Aile hukuku ilişkileri ve aile hukuku haklarının özelliği 6


a) Aile Hukuku ilişkileri 6


b) Aile hukuku hakları 6


c) Bozucu yenilik doğuran aile haklarının kullanılmasının özelliği 7


d) Aile hukuku taleplerinin özelliği. 7


VI. TÜRK AİLE HUKUKUNUN DEVRİMCİ KARAKTERİ 7


VII. MEDENÎ KANUNUN AİLE HUKUKU SİSTEMATİĞİNE GENEL BAKIŞ. 9


BİRİNCİ KISIM


EVLİLİK


Birinci Bölüm


Evlilik Birliğinin Oluşması


Birinci Ayırım


NİŞANLILIK


§ 1. TERİM VE KAVRAM. 13


§ 2. NİŞANLILIĞIN MEYDANA GELMESİ: NİŞANLANMA. 13


I. NİŞANLANMANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ. 13


1. Önsözleşme görüşü 13


2. Karar görüşü 14


3. Sözleşme görüşü 14


II. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI 15


1. Karşılıklı evlenme vaadi 16


2. Vaad edenlerin farklı cinsiyetten olması 18


III. NİŞANLANMANIN GEÇERLİK ŞARTLARI VE HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 18


1. Nişanlanma ehliyetinin kanunda özel olarak düzenlenmemiş olması. 18


2. Nişanlanmanın, emredici hukuk kurallarına, ahlâk ve âdaba aykırı olmaması ve evlenmenin imkânsız olmaması. 21XII


3. Muvazaalı (danışıklı) nişanlanmalar 22


4. İrade beyanındaki sakatlıklar. 22


IV. NİŞANLANMANIN ŞARTA YA DA SÜREYE BAĞLANMASI 24


1. Şart. 24


2. Zaman 24


§ 3. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ. 25


I. VAADE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. 25


1. Evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü. 25


2. Sadakat yükümlülüğü 27


3. Nişanlının Medenî Kanun anlamında yakın sayılması 27


4. Destekten yoksun kalma tazminatı ve manevî tazminat isteyebilme 27


5. Tanıklıktan ve hâkimlikten kaçınma hakkı 28


§ 4. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ. 28


I. SONA ERME HÂLLERİ. 28


1. Evlenme. 28


a) Nişanlıların birbirleriyle evlenmesi. 28


b) Nişanlılardan birinin bir üçüncü kişi ile evlenmesi. 28


2. Tarafların anlaşması. 28


3. Bozucu şartın gerçekleşmesi 29


4. Evlenmenin imkânsızlaşması (özellikle ölüm) 29


5. Kesin bir evlenme engelinin meydana gelmesi. 29


6. Nişanı bozma (bir taraflı olarak sona erdirme, nişanlanmadan dönme) 30


a) Kavram. 30


b) Nişanı bozmada haklı sebep. 31


aa) Haklı sebep kavramı 31


bb) Haklı sebep örnekleri. 32


c) Haksız nişan bozma. 33


II. NİŞANIN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI. 33


A. GENEL OLARAK. 33


B. MADDÎ TAZMİNAT. 33


1. Nişanlıların tazminat isteme hakkı. 34


a) Şartları 34


b) Tazmin edilecek zarar ve masraflar. 35


c) Tazminat davası. 36


2. Üçüncü kişilerin tazminat isteme hakkı. 37


C. MANEVÎ TAZMİNAT 38


1. Genel olarak. 38


2. Manevî tazminat istemenin şartları 39


a) Nişanlılık, bozma ile sona erdirilmiş olmalıdır 39


b) Tazminat isteyen nişanlının kişilik hakkı bir zarara uğramış olmalıdır. 39


c) Davalının kusurlu olması. 40


3. Manevî tazminatın tayini. 41


a) Dava hakkı. 41


b) Davalı. 41


c) Tazminat 41


d) Manevî tazminat isteminin mirasçılar tarafından ileri sürülmesi ve hayatta devri. 42


D. HEDİYELERİN GERİ VERİLMESİ 42


1. Genel olarak. 42


2. Hediye kavramı 43


3. Hediyelerin geri verilmesini istemenin şartları 44XIII


a) Hediye nişanlılık dolayısıyla verilmiş olmalıdır 44


b) Geri istenecek hediyenin alışılmışın (mutad) dışında olması . 44


c) Nişanlılık, evlenme dışında bir sebeple sona ermiş olmalıdır. 45


d) Geri vermeyi isteme hakkına, nişanlılar, ana ve babaları ya da ana baba gibi hareket eden kimseler sahiptirler. 45


4. Geri verme talebinin niteliği ve kapsamı. 46


E. NİŞANIN SONA ERMESİNDEN DOĞAN TALEPLERİN ZAMANAŞIMI. 46


İkinci Ayırım


EVLENME


§ 5. EVLENMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ. 47


§ 6. EVLENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR. 48


I. EVLENME EHLİYETİ 49


A. EVLENME YAŞI 49


1. Olağan evlenme yaşı 49


2. Olağanüstü (istisnai) evlenme yaşı 50


a) Evlenmesine izin verilecek kadın ya da erkek onaltı yaşını doldurmuş olmalıdır. 50


b) Olağanüstü bir durumun ve pek önemli bir sebebin bulunması 50


c) Karardan önce mümkünse yasal temsilcinin dinlenmesi. 51


d) Görevli ve yetkili mahkeme. 52


B. AYIRT ETME GÜCÜ 52


C. KİŞİLERİN EVLENME EHLİYETİ YÖNÜNDEN AYIRIMI 53


1. Evlenmeye tam ehliyetliler 53


2. Evlenmeye tam ehliyetsizler 54


3. Evlenmeye sınırlı ehliyetsizler. 54


II. EVLENME ENGELLERİ 56


A. KESİN EVLENME ENGELLERİ 57


1. Hısımlık 57


a) Kan hısımlığı. 57


b) Kayın hısımlığı 58


c) Evlâtlık ilişkisi. 58


2. Önceki evlilik. 59


3. Akıl hastalığı 59


B. KESİN OLMAYAN EVLENME ENGELLERİ 60


1. Bekleme süresi. 61


2. Bazı bulaşıcı hastalıklar. 62


III. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARI. 62


A. GENEL OLARAK. 62


B. EVLENME TÖRENİNDEN ÖNCEKİ ŞEKİL ŞARTLARI. 63


1. Başvuru ve başvurunun yapılacağı yer 63


2. Başvurunun incelenmesi ve itiraz 66


a) İnceleme ve talebin reddi. 66


b) Redde itiraz 66


3. Evlenmeye izin belgesi 67


C. EVLENME TÖRENİ SIRASINDAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 68


D. EVLENME TÖRENİNDEN SONRAKİ ŞEKİL ŞARTLARI 70


1. Aile (evlenme) cüzdanının verilmesi. 70


2. Evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi ve aile kütüğüne tescil. 70


3. Savcılığa bildirme 70


4. Özel olarak dinî evlenme. 71


E. EVLENMENİN ŞEKİL ŞARTLARINA UYULMAMASININ SONUÇLARI. 71XIV


§ 7. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ. 71


I. EVLENMENİN YOKLUĞU. 72


1. Evlenmenin yokluğu hâlleri. 72


a) Evlenmenin ayrı cinsten kişiler arasında yapılmamış olması 72


b) Evlenmenin, evlendirme memuru önünde yapılmamış olması 78


c) İki tarafın evlendirme memuru önünde aynı anda hazır olmamaları. 79


2. Evlenmenin yokluğunun sonuçları 79


3. Evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenmelerin idari yolla geçerli hâle getirilmesi. 80


II. EVLENMENİN BUTLANI. 80


A. GENEL OLARAK. 80


B. MUTLAK BUTLAN 82


1. Genel olarak 82


2. Mutlak butlan hâlleri 84


a) Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması (MK 145, b.1). 84


b) Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması (MK 145 b.2) 86


c) Akıl hastalığı (MK 145 b.3). 87


d) Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması (MK 145 b.4) 87


C. NİSBÎ BUTLAN 87


1. Genel olarak. 87


2. Nisbî butlan hâlleri. 87


a) Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (MK 148)


b) İrade sakatlıkları (MK 149 vd.). 88


aa) Yanılma (MK 149). 88


aaa) Evlenmenin niteliğinde yanılma 88


bbb) Eşin kişiliğinde (şahsında) yanılma. 88


ccc) Diğer eşin önemli bir niteliğinde yanılma 89


bb) Aldatma (MK 150) 90


aaa) Namus ve onur hakkında aldatma 90


bbb) Tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi. 91


ccc) Korkutma (MK 151) 92


c) Yasal temsilcinin izninin bulunmaması (MK 153) 93


D. BUTLAN DAVALARI 93


1. Davaların hukuki niteliği. 93


2. Davaların tarafları 93


a) Mutlak butlan davasının tarafları. 93


aa) Davacı 93


bb) Davalı 94


cc) Dava hakkının sınırlandırılması ve kalkması. 94


b) Nisbî butlan davasının tarafları 95


aa) Davacı 95


bb) Davalı 96


cc) Dava hakkının sona ermesi 97


aaa) Eşlerin dava hakkının sona ermesi. 97


bbb) Yasal temsilcinin dava hakkının sona ermesi. 97


E. HER İKİ BUTLAN DAVASINDA YARGILAMA USULÜ. 97


1. Yetkili ve görevli mahkeme. 97


2. Yargılama usulü. 98


F. BUTLAN DAVASININ SONUÇLARI. 98


1. Genel sonuçlar. 98XV


2. Çocuklar yönünden sonuçlar 98


3. Eşler yönünden sonuçlar. 98


III. EVLENMENİN BUTLANINI GEREKTİRMEYEN EKSİKLİKLER. 102


1. Kadının bekleme süresinin bitimininden önce evlenmesi. 102


2. Bazı şekil kurallarına uymama 102


3. Bazı bulaşıcı hastalıklar. 102


İkinci Bölüm


Evliliğin Sona Ermesi ve Özel Olarak Boşanma


§ 8. ÖLÜM VE GAİPLİK. 104


1. Ölüm. 104


2. Gaiplik 104


3. Cinsiyet değişikliği. 104


§ 9. BOŞANMA 104


§ 10. BOŞANMA SEBEPLERİ. 106


I. BOŞANMANIN ÖZEL SEBEPLERİ 106


A. ZİNA 106


1. Kavram ve zinanın ispatı. 106


2. Dava hakkının düşmesi 109


a) Hak düşürücü sürenin geçmesi 109


b) Af110


B. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ MUAMELE YA DA ONUR KIRICI DAVRANIŞ.111


1. Kavram111


a) Hayata kast111


b) Pek fena muamele.112


c) Onur kırıcı davranış112


2. Dava hakkının düşmesi.113


C. KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME.113


1. Kavram113


a) Küçük düşürücü suç işleme113


b) Haysiyetsiz hayat sürme.113


2. Her iki durumun da diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez hâle getirmesi114


3. Davanın süreye bağlı olmaması114


D. TERK114


1. Kavram115


2. Terkin şartları115


a) Eşlerden birinin ortak konutu (ortak hayatı) terk etmesi115


aa) Ortak konutu terk, evlilik birliğinin kendisine yüklediği görevleri (yükümlülükleri) yerine getirmemek amacıyla olmalıdır.115


bb) Terk için haklı sebebin sonradan ortadan kalkması ve buna rağmen eşin ortak konuta dönmemesi116


cc) Diğer eşi ortak konutu terke zorlama ya da haklı bir sebep olmadan onun ortak konuta dönmesini engelleme.116


b) Terkin en az altı ay sürmüş olması.116


c) Terk eden eşe hâkim ya da noter tarafından ihtarda bulunulması ve eşin buna rağmen dönmemesi.117


E. AKIL HASTALIĞI.119


1. Şartları.119


a) Akıl hastalığının evlilik sırasında var olması.119XVI


b) İyileşemeyeceğinin resmi sağlık raporuyla tespit edilmiş olması119


c) Akıl hastalığı sebebiyle diğer eş için ortak hayatın çekilmez hale


gelmesi119


2. Dava hakkının süreye tabi olmaması119


II. BOŞANMANIN GENEL SEBEPLERİ. 120


A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI. 120


1. Genel olarak. 120


2. Şartları 121


a) Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması. 121


b) Evlilik birliğinin temelinden sarsılması en az eşlerden biri için ortak hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmalıdır. 121


c) Davalının, davacının daha kusurlu olduğu itirazını ileri sürmemiş ya da ileri sürülen itiraz kabul edilmemiş olmalıdır 123


B. EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI. 125


1. Genel olarak. 125


2. Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesinin şartları 125


a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır 125


b) Boşanmak için eşler, ya birlikte mahkemeye başvurmalı ya da bir eş, diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir 126


c) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi. 126


d) Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun bulunması. 127


C. ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLİ AYRILIK. 128


1. Genel olarak. 129


2. Şartlar. 129


a) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanılarak açılan davanın reddedilmiş olması 129


b) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre içinde her ne sebeple olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır. 129


c) Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması 130


§ 11. BOŞANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 131


I. DAVANIN KONUSU. 131


II. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME 133


1. Yetkili mahkeme 133


2. Görevli mahkeme. 133


III. TARAFLAR VE DAVA EHLİYETİ. 134


§ 12. BOŞANMA VE AYRILIK DAVASINDA UYGULANACAK USUL VE ALINACAK ÖNLEMLER 136


I. GENEL OLARAK 136


II. USUL KURALLARI 137


III. DAVA SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER. 138


1. Eşlerin barınması ve geçimi için alınacak önlemler 138


2. Eşler arasındaki malî ilişkilere yönelik önlemler 140


3. Çocuklara ilişkin alınacak önlemler 140


§ 13. DAVA SONUNDA VERİLECEK KARAR: BOŞANMA YA DA AYRILIK 140


I. GENEL OLARAK 140


II. AYRILIK KARARI VE SONUÇLARI 141


1. Ayrılık kararı 141


2. Ayrılık kararının sonuçları. 141


3. Ayrılık süresinin sonunda tarafların durumu. 143XVII


III. BOŞANMA KARARI VE SONUÇLARI 144


A. BOŞANMA KARARI. 144


B. BOŞANMA KARARININ SONUÇLARI 144


1. Boşanma kararının eşler yönünden sonuçları 145


a) Evlilik birliğinin sona ermesi ve eşlerin yeniden evlenebilmeleri. 145


b) Mal rejiminin tasfiyesi. 145


c) Evlenmeyle kazanılan kişisel durumun korunması ya da değişmesi. 145


d) Eşlerin birbirlerine karşı miras hukukundan doğan haklarının sona ermesi 146


e) Zamanaşımının işlemeye başlaması 149


2. Boşanma kararının çocuklar yönünden sonuçları 149


a) Velâyet 149


b) Çocukla kişisel ilişki kurulması. 151


aa) Çocukla, kendisine velâyet verilmemiş olan ana ya da baba arasındaki kişisel ilişkinin düzenlenmesi 151


bb) Çocukla üçüncü kişiler arasında ilişki kurulmasının düzenlenmesi 153


c) Çocuğa iştirak (bakım) nafakası bağlanması. 154


d) Boşanma sonrası evlilik birliği içerisinde doğmuş ortak küçük çocuğun soyadı 155


3. Boşanmanın malî sonuçları 157


a) Maddî tazminat 157


aa) Maddî tazminat isteyen eşin boşanmada hiç kusurunun bulunmaması ya da kusurunun daha az olması. 157


bb) Davalı tarafın kusurlu olması 158


cc) Davacının mevcut ya da beklenen bir menfaatinin zedelenmesi. 158


dd) Maddî tazminatın miktarı 159


b) Manevî tazminat 160


aa) Davalının kusurlu olması. 160


bb) Davacının kişilik hakkının zedelenmesi (ihlâl edilmesi). 160


cc) Manevî tazminatın şekli ve miktarının belirlenmesi. 161


c) Yoksulluk nafakası. 161


aa) Taraflardan birinin talepte bulunması 161


bb) Talep eden eşin kusursuz ya da daha az kusurlu olması 162


cc) Nafaka isteyen eşin, yoksulluğa düşmesi 162


dd) Takdir edilecek nafakanın, bunu ödeyecek olan eşin malî gücü ile orantılı olması 163


ee) Nafaka davasında görevli ve yetkili mahkeme 163


ff) Nafakanın süresi 164


d) Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının ödeniş biçimi . 165


e) Nafaka ve tazminatın değiştirilmesi 165


f) Nafaka ya da maddî tazminatın sona ermesi. 166


g) Zamanaşımı 168


4. Ziynet Eşyalarının ve Diğer Takıların İadesi Talebi 169


İKİNCİ KISIM


EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ


§14. EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORGANİZASYONU. 171


I. GENEL OLARAK 171


II. EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 171


1. Genel Olarak 171


2. Evlilik Birliği ve Birliğin Ortak Yönetimi. 171


3. Evlilik Birliğinin Doğrudan Hukuksal Sonuçları ile Eşlere Yüklediği Hak ve Yükümler. 172XVIII


a. Evlilik Birliğinde ve Evlilik Birliğine Dayalı Kişilik Haklarının Korunması Yükümü. 172


b. Evlilik Birliğinin Mutluluğunu Elbirliği ile Sağlama Yükümü. 174


c. Eşlerin Çocuklarına Birlikte Özen Gösterme Yükümü 174


d. Eşlerin Sadakat Yükümü 174


e. Eşlerin Yardım Yükümü. 175


f. Eşlerin Bilgi Verme Yükümü 175


III. KARININ (KADIN EŞİN) SOYADI. 175


A. 22.02.2023 TARİHİNDEN ÖNCE 175


B. 22.02.2023 TARİHİNDEN SONRA 177


IV. EVLİLİK KONUTU. 178


V. VATANDAŞLIK. 178


VI. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİN GİDERLERİNE KATILMASI . 179


1. Genel Olarak . 179


2. Birlik Giderleri Kavramı 179


3. Haciz ve Devredilebilirlik 180


4. Zamanaşımı 181


5. Sona Erme 181


VII. EŞLERİN MESLEK ve İŞİ 181


VIII. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ. 182


1. Kural 182


2. Kefalet Sözleşmesinde Eşin Rızası 182


3. Aile Konutu Üzerindeki Tasarruflar 184


a. Genel Olarak 184


b. Aile Konutu Kavramı, MK 194’ün Zamansal Ve İşlemsel Sınırları . 185


c. MK 194’de Yer Alan Sınırlamanın Hukuki Niteliği 188


d. Diğer Eşin İzni ve İznin Verilmemesinin Sonuçları 189


e. Hakimin Hak Sahibi Eşi Tek Başına İşlem Yapmaya Yetkili Kılması 190


f. Geçersizliğin İyiniyetli Üçüncü Kişilere Etkisi ve Aile Konutunun Şerhi 190


IX. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ. 194


1. Yasal Düzenleme. 194


2. Hukuksal Nitelik 195


3. Ehliyet 195


4. Aile(nin Ortak) İhtiyaçları Kavramı 195


5. Evlilik Birliğinin Temsili Türleri. 196


a. Olağan Temsil Yetkisi 196


b. Olağanüstü Temsil Yetkisi 196


aa. Genel Olarak 196


bb. Eşlerin Diğer Aile İhtiyaçları İçin Evlilik Birliğini Tek Başına Temsili. 197


c. Sorumluluk. 198


§15. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI. 199


I. GENEL OLARAK 199


II. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU TEDBİRLERİ ALMAYA YETKİLİ VE GÖREVLİ OLAN MAHKEME 199


III. MK 195’e DAYALI GENEL KORUMA . 200


1. Genel Olarak 200


2. Şartları 201


a. Eşlerin (Birlikte veya Tek Başına) Talebi 201


b. Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi 201


c. Evlilik Birliğine İlişkin Önemli Bir Konuda Eşlerin Uyuşmazlığa Düşmesi 201


3. Tedbir türleri 202


4. Diğer Tedbirlere Başvuru. 202XIX


IV. EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİ GİDERLERİNE İLİŞKİN PARASAL KATKISININ BELİRLENMESİ 202


V. ORTAK YAŞAMA ARA VERİLMESİ 203


1. Genel Olarak 203


2. Şartları 203


a. Genel Olarak 203


b. Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi 204


c. Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi 204


d. Evliliğin Huzurunun Tehlikeye Düşmesi. 204


3. Ortak Yaşama Verilen Aranın Süresi. 204


4. Ayrı Yaşamanın Sonuçları ve Alınacak Tedbirler 205


a. Genel Olarak 205


b. Eşlerin Yapacakları Parasal Katkıya İlişkin Tedbirler. 205


c. Konut ve Ev Eşyasından Yararlanmaya İlişkin Tedbirler . 206


d. Eşlerin Mallarının Yönetimine İlişkin Tedbirler 206


e. Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Tedbirler. 206


5. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Ayrı Yaşama ve Ortak Yaşamın Olanaksızlığı. 206


VI. BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER 207


1. Genel Olarak 207


2. Hukuksal Nitelik 207


3. Şartları 207


a. Maddi Şart 207


b. Şekli Şart 208


4. Talimatın Konusu. 208


5. Talimat Kapsamının Tayini 208


6. Tedbirin Sonuçları. 208


VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ KORUYUCU ÖNLEM OLARAK EŞİN BELİRLİ BİR MALVARLIĞI DEĞERİ ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI 209


1. Genel Olarak 209


2. MK 199’un Uygulama Şartları 209


3. Sınırlamanın Konusu. 210


4. Sınırlamanın Hukuksal Niteliği 210


5. Sınırlamanın Hukuksal Sonuçları 210


6. Ek Koruma Önlemleri ve Şerh Olanağı211


VIII. EŞLERİN TEMSİL YETKİSİNİN TAMAMEN VEYA KISMEN KALDIRILMASI. 212


1. Genel Olarak 212


2. Şartları 212


a. Temsil Yetkisinin “Açık” Aşımı. 212


b. Temsil Yetkisini Kullanmada Yetersizlik. 213


3. Eşin Temsil Yetkisinin Kaldırıldığının Üçüncü Kişilere Duyurulması 213


4. Eşin Temsil Yetkisinin Tamamen veya Kısmen Kaldırılmasının Sonuçları . 213


5. Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi 214


IX. TEDBİRLERİN ALINMASINI GEREKTİREN ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİKLER 214


1. Tedbirlerin Değişen Şartlara Uyarlanması İlkesi. 214


2. Şartları 214


a. Maddi Şart 214


b. Şekli Şart 215


3. Değişiklik Kararın Konusu ve Sonuçları. 215


X. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN’UN ÖNGÖRDÜĞÜ TEDBİRLER. 215XX


Üçüncü Kısım


EVLİLİK BİRLİĞİNDE MAL REJİMLERİ


§16 MAL REJİMİ HUKUKUNUN GENEL HÜKÜMLERİ. 219


I. GENEL OLARAK . 219


II. MAL REJİMİ TÜRLERİ 219


1. Yasal Mal Rejimi-Sözleşmesel Mal Rejimi 219


2. Olağan Mal Rejimi - Olağanüstü Mal Rejimi 220


III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ . 220


1. Genel Olarak 220


2. Şartları 220


a. Kurucu Olgu: Tarafların anlaşması 220


b. Geçerlilik Şartları. 221


aa. Ehliyet 221


bb. Şekil 221


c. Hüküm ve sonuçları: 222


3. Mal Rejimi Sözleşmesinin Sona Ermesi 222


IV. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ. 223


1. Genel Olarak 223


2. Talep Üzerine Hakim Kararıyla Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 223


a. MK 197/II Uyarınca Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 223


b. Haklı Bir Sebebe Dayalı Olarak Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 223


aa. Eşlerden Birisinin Talebi 223


bb. Haklı Bir Sebebin Varlığı 223


aaa. Genel Olarak. 223


bbb. Kanunda Öngörülen Örnekler 223


cc. Yetkili ve Görevli Mahkeme 225


c. MK 210 Uyarınca Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş 225


3. Talep Olmaksızın Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş. 225


4. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi. 225


a. Genel Olarak 225


b. Anlaşmaya Dayalı Sona Erme. 226


c. Eşlerden Birisinin Talebi Üzerine Sona Erme. 226


V. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YETKİLİ ve GÖREVLİ OLAN MAHKEME 226


1. Kural . 226


2. Mal Rejiminin Tasfiyesinde Yetkili ve Görevli Olan Mahkeme 226


VI. ALACAKLILARIN KORUNMASI 227


VII. EŞLERİN MALVARLIKLARININ YÖNETİMİ. 227


VIII. ENVANTER YAPILMASI. 227


IX. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR ve BORÇ ERTELEMESİ. 228


§17. YASAL MAL REJİMİ OLARAK EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ. 228


I. GENEL OLARAK 228


II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE HAK SAHİPLİĞİ İLİŞKİSİ 229


1. Yasal Düzenleme. 229


2. Eşlerin Kanuni Edinilmiş Malları 229


a. Genel Olarak . 229


b. “Mal Rejimi Süresince Edinme” ve “Karşılık” Kavramları 230


c. Edinilmiş Mallara İlişkin Yasal Örnekler. 230


aa. Eşlerin çalışmasının (emeğinin) karşılığı olan edinimler . 230XXI


bb. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler 231


cc. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar. 231


dd. Kişisel malların gelirleri 231


ee. Edinilmiş malların yerine geçen (ikame) değerler. 232


d. Diğer edinilmiş mallar. 233


3. Eşlerin Kanuni Kişisel Malları 233


a. Genel Olarak 233


b. Kişisel Mallara İlişkin Yasal Örnekler. 233


aa. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya 233


bb. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri. 234


cc. Manevi tazminat alacakları 235


dd. Kişisel mallar yerine geçen değerler 235


4. Sözleşmesel Kişisel veya Edinilmiş Mallar. 235


III. İSPAT 236


IV. YÖNETİM, YARARLANMA ve TASARRUF 237


1. Kural 237


2. Paylı Mülkiyet Payı Üzerinde Tasarruf. 237


V. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK. 238


VI. SONA ERME ve TASFİYE 239


1. Sona Erme 239


2. Tasfiye . 240


a. Tasfiye Anlaşması ve Tasfiye Davası. 240


b. Malların Geri Verilmesi, Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi ve Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler. 242


aa. Malların Geri Verilmesi. 242


bb. Eşlerin Paylı Mülkiyetindeki Bir Malın Eşlerden Birisine Tahsisi . 243


aaa. Genel Olarak . 243


bbb. Hukuksal Nitelik 243


ccc. Şartları 244


cc. Borçlara İlişkin Eşlerarası Düzenlemeler 244


c. Malvarlığı Kesimlerinin Birbirinden Ayrılması. 245


d. Değer Artış Payı Alacağı 245


aa. Genel Olarak 245


bb. Şartları 246


aaa. Diğer Eşe Ait Bir Malvarlığı Unsuruna Yönelik Katkı. 246


bbb. Bağışlama Kastı ve Karşı Edimin Olmaması 247


ccc. Mal rejiminin Tasfiyesi Anında Bir Değer Artışının Varlığı 248


ddd. Mal rejiminin tasfiyesinin talep edilmesi. 248


cc. Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması. 248


aaa. Değer Artışının Hesaplanması. 249


bbb. Değer Artış Payının Hesaplanması 249


ccc. Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması. 249


dd. Değer Artış Payı Alacağının Artık Değer (ve Dolayısıyla Katılma Alacağının) Hesabına Etkisi. 251


ee. Muacceliyet 252


ff. Zamanından Önce Geri Ödeme Üzerine Eşlerin Anlaşması 253


gg. Eşlerin Değer Artış Payı Üzerindeki Tasarrufları 253


e. Denkleştirme Alacağı. 253XXII


aa. Genel Olarak 253


bb. Eşlerin Borçlarının Malvarlığı Kesimlerindeki Konumu 254


aaa. Genel Olarak. 254


bbb. Borçların Edinilmiş Malları Yüklemesi Karinesi 254


cc. Denkleştirme Alacağının Türleri. 255


f. Eklenecek Değerler 256


aa. Genel Olarak 256


bb. Eklenecek İvazsız Kazandırmaların Kapsamı ve Sınırı. 257


g. Değer Tespiti (Değerleme). 257


h. Değerleme Zamanı. 258


i. Katılma Alacağı ve Hesaplanması. 259


aa. Genel Olarak 259


bb. Artık Değer ve Hesaplanması 259


cc. Artık Değere Yasal Katılım (Artık Değer Alacağı) ve Katılma Alacağı 260


dd. Artık Değere Sözleşmesel Katılma 263


aaa. Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesi Halinde. 263


bbb. Mal Rejiminin Ölüm Dışında Bir Sebeple Sona Ermesi Halinde. 263


ee. Katılma Alacağının Doğumu, Muacceliyet Anı ve Temerrüt 264


ff. Zamanaşımı 265


gg. Katılma Alacağının Hukuksal Niteliği, Ödenmesi ve Hakim Kararıyla Azaltılması ve Ortadan Kaldırılması. 266


hh. Katılma Alacağının İfasının Ertelenmesi. 267


ii. Faiz Ödeme ve Teminat Gösterme Yükümü 267


jj. Katılma Alacağının Miras Paylaşımına Etkisi. 267


kk. Katılma Alacağından Feragat 268


j. Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Sağ Kalan Eşin Talep Hakkı 268


aa. Genel olarak 268


bb. Hayatta Olan Eşin Talebi ve Hukuki Niteliği 268


cc. Şartları . 269


dd. Talebin Konusu 271


ee. Talebin süresi. 273


k. Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı 273


aa. Yasal Düzenleme ve Miras Hukukuna İlişkin Tenkis Davası ile İlişkisi. 273


bb. Şartları 273


cc. Davanın Tarafları. 274


dd. Tenkis Hükmünün Hukuksal Niteliği 274


ff. MK 560 vd.nın Kıyasen Uygulanması 274


§18. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ. 275


I. MAL AYRILIĞI 275


1. Genel Olarak 275


2. Mal Ayrılığında Yönetim Yararlanma ve Tasarruf 275


3. İspat 275


4. Borçlardan Sorumluluk 275


5. Paylı Mülkiyet Konusu Eşyanın Eşlerden Birisine Özgülenmesi 275


6. Mal Ayrılığı Rejiminde Eşlerin Birbirlerinin Malvarlığı Unsurlarına Katkıları 276


II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI. 276


1. Genel olarak. 276


2. Paylaşmalı Mal Ayrılığında Mal Rejiminin Sona Ermesi 277


3. Aileye Özgülenen Mallar. 277


4. Katkıdan Doğan Alacak. 277


5. Paylaştırmaya Aykırı Davranışlar 278


6. Paylaşma İsteminin Reddi 278XXIII


7. Paylaştırma Yöntemi . 278


8. Evliliğin İptali veya Boşanma ya da Ölüm Halinde Aile Konutu ve Ev Eşyasının Hukuksal Durumu. 278


III. MAL ORTAKLIĞI. 279


1. Genel Olarak 279


2. Türleri . 279


3. Genel Mal Ortaklığı 280


a. Malvarlığı Yapısı 280


b. Kişisel Mallara ve Ortaklık Mallarına Giren Malvarlığı Değerleri. 280


aa. Kişisel Mallar. 280


bb. Ortaklık Malları. 281


c. İspat . 281


d. Yönetim ve Tasarruf 281


e. Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk 282


f. Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye 282


aa. Sona erme anı 282


bb. Kişisel Mala Ekleme 283


cc. Denkleştirme Alacağı. 283


dd. Borçların Düzenlenmesi 283


ee. Değer Artış Payı Alacağı. 283


ff. Değerleme Anı. 283


gg. Paylaşma 283


aaa. Paylaşma Oranı. 283


bbb. Paylaşma Usulü. 284


Dördüncü Kısım


HISIMLIK


BİRİNCİ BÖLÜM


SOYBAĞININ KURULMASI


§ 19. GENEL BAKIŞ. 286


§ 20. SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI. 287


I. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI . 288


A. ÇOCUK İLE ANASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI. 288


B. ÇOCUK İLE BABASI ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI 288


1. Ana ile evlilik 288


a. Evliliğin çocuğun doğumundan önce gerçekleşmiş olması 288


aa. Babalık karinesi 288


bb. Babalık karinesinin kapsamı. 289


aaa. Çocuğun evlilik içinde doğması. 289


bbb. Çocuğun evlilik içinde ana rahmine düşmesi. 290


cc. Babalık karinesinin çürütülmesi: Soybağının reddi 292


aaa. Soybağının reddi kavramı. 292


bbb. Soybağının reddi sebepleri. 293


aaaa. Çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse. 294


aaaaa. Cinsel ilişkinin imkansızlığının ispatı. 294


bbbbb. Çocuğun kocanın cinsel ilişkisinden olmasının imkansızlığının ispatı: İlliyet bağının yokluğunun ispatı. 295


bbbb. Çocuk evlenmeden önce veya ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmüşse. 299


aaaaa. Çocuğun evlilikten önce ana rahmine düşmesi 299XXIV


bbbbb. Çocuğun ayrı yaşama sırasında ana rahmine düşmesi. 300


cccc. Babalık karinesinin yeniden kurulması. 300


ccc. Soybağının reddi davasının tarafları 301


aaaa. Davacı taraf 301


aaaaa. Koca ve çocuk. 301


bbbbb. Diğer ilgililerin dava hakkı 303


bbbb. Davalı taraf 305


ddd. Soybağının reddi davası açma hakkının düşmesi 306


aaaa. Dava açma süresinin dolması 306


bbbb. Kocanın dava hakkının dava açma süresinin dolmasından önce düşmesi 308


eee. Soybağının reddi davası açma süresinin uzaması. 309


fff. Soybağının reddi davasında yetkili ve görevli mahkeme.311


ggg. Soybağının reddi kararının sonuçları.311


b. Evliliğin çocuğun doğumundan sonra gerçekleşmiş olması 312


aa. Evlenmenin çocuğun soybağına etkisi. 312


bb. Bildirim yapılması. 312


cc. Sonradan evlenme ile soybağının kurulmasına itiraz 313


aaa. İtirazın niteliği. 313


bbb. Davacılar. 314


ccc. Davalılar 315


ddd. İtiraz sebebinin (kocanın baba olmadığının) ispatlanması 316


eee. Dava açma süresi. 316


fff. Yetkili ve görevli mahkeme 317


2. Tanıma. 317


a. Genel olarak. 317


b. Geçerlilik şartları. 318


aa. Ehliyet 318


bb. Şekil. 319


cc. Çocuğun bir başka erkek ile soybağının bulunmaması. 321


c. Tanımanın gerçekleştirilebileceği zaman. 322


d. Tanımanın geçersizliği. 322


aa. Tanımanın kesin hükümsüzlüğü 322


bb. Tanımanın irade sakatlığı sebebi ile iptali. 323


cc. Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersiz hâle getirilmesi. 324


aaa. İptal davası açma hakkına sahip olan kişiler. 324


bbb. İspat yükü 325


dd. Hak düşürücü süreler. 326


3. Babalık hükmü. 327


a. Babalık davasının tarafları. 328


aa. Davacı taraf 328


bb. Davalı taraf 329


b. Babalığın ispatı 330


aa. Babalık karinesi 330


bb. Babalık karinesinin çürütülmesi . 331


aaa. Davalının çocuğun babası olmasının olanaksızlığının ispatı 332


c. Babalık davasının süresi 333


d. Babalık davasında görevli ve yetkili mahkeme. 335


e. Babalık davasının sonucu ve ananın mali hakları 336


aa. Doğum giderleri. 336XXV


bb. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri. 336


cc. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler. 337


II. EVLAT EDİNME YOLUYLA SOYBAĞININ KURULMASI 337


1. Genel bakış: Evlat Edinme Kurumunun Niteliği ve İşlevi 337


2. Evlat Edinme İlişkisinin Kurulması İçin Gerekli Şartlar. 339


a. Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar. 339


aa. Genel şartlar. 339


aaa. Küçük evlat edinen tarafından bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır 339


bbb. Evlat edinmenin küçüğün yararına bulunması 341


ccc. Evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı biçimde zedelenmemesi 341


bb. İlgililere ilişkin şartlar. 342


aaa. Evlat edinenler açısından 342


aaaa. Evli kişilerin evlat edinmesi . 342


aaaaa. Kural: Birlikte evlat edinme 342


bbbbb. Birlikte evlat edinme için gerçekleşmesi gereken şartlar. 343


bbbb. Eşlerden birinin diğerinin çocuğunu evlat edinmesinin özelliği: Üvey çocukların evlat edinilmesi 343


cccc. İstisna: Evli kişilerin tek başına evlat edinmesi 343


dddd. Evli olmayan kişilerin evlat edinmesi. 344


bbb. Evlatlık açısından 345


aaaa. Yaş. 345


bbbb. Küçüğün rızası. 345


cccc. Vesayet dairelerinin izni 346


dddd. Ana ve babanın rızası 346


aaaaa. Anlamı. 346


bbbbb. Rızası aranacak kişiler. 346


ccccc. Rızanın verilmesi yöntemi, zamanı, içeriği ve geri alınması. 347


aaaaaa. Yöntemi. 347


bbbbbb. Zamanı 348


cccccc. İçeriği. 348


ddddd. Geri alınması 349


eeee. Ana babanın rızasının aranmadığı hâller. 350


aaaaa. Gerekçesi ve sebepleri 350


bbbbb. Kararın verilme zamanı. 352


b. Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesi. 352


aa. Şartları 353


aaa. Evlat edinilenin ergin veya kısıtlı olması 353


bbb. Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatinin bulunması 353


ccc. Evlat edinilenin evli olması hâlinde eşinin rızası (MK m. 313/f.2) 354


ddd. Evlat edinen ve evlat edinilen açısından kanunun aradığı diğer şartlardan birinin gerçekleşmiş olması . 355


aaaa. Evlat edinilenin bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç olması (MK m. 313/b.1) 355


bbbb. Evlat edinilenin küçükken evlat edinen tarafından en az beş yıl süre ile bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş olması (MK m. 313/b. 2). 356


cccc. Evlat edinen ile evlat edinilenin en az beş yıldan beri aile hâlinde birlikte yaşamaları ve diğer haklı sebeplerin mevcut olması 356XXVI


eee. Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacak olması. 356


c. Evlat edinme kararı 357


aa. Mahkeme kararının kurucu niteliği 357


bb. Yetkili ve görevli mahkeme. 358


cc. Mahkeme tarafından evlat edinmenin şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması. 358


aaa. Genel olarak. 358


bbb. Evlat edinme şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde dikkate alınacak an 358


ccc. Özel olarak MK m. 316’da öngörülen araştırma ve araştırmanın içeriği 360


d. Evlat edinme ilişkisinin sonuçları 361


bb. Ana ve babaya ait hak ve yükümlülükler. 362


cc. Evlatlığın ana ve babası ile olan soybağının durumu. 363


dd. Evlenme yasağı 364


ee. Mirasçılık. 364


ff. Evlatlığın adı ve soyadı. 365


gg. Evlatlığın vatandaşlığı. 365


e. Evlat edinme ilişkisinin sona ermesi 365


aa. Kural: Evlat edinme ilişkisinin iptal davası açılarak sona erdirilmesi 365


bb. Evlat edinme ilişkisinin sona erdirilmesi sebepleri. 366


aaa. Evlat edinme ilişkisinin kurulabilmesi için rızası gereken kişilerin rızasının bulunmaması . 366


bbb. Evlat edinme ilişkisinin kurulmasındaki diğer noksanlıklar. 368


cc. İptal davasında hak düşürücü süreler. 369


f. Evlat edinme işlemlerinde aracılık. 370


§ 21. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 370


I. GENEL BAKIŞ 370


II. SOYBAĞININ VELAYET HAKKINA BAĞLI OLMAYAN HÜKÜMLERİ 371


1. Soyadı 371


2. Karşılıklı Yükümlülükler. 374


3. Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması. 375


a. Ana ve baba ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulması 375


aa. Kural 375


bb. İçeriği 376


cc. Sınırları 377


b. Üçüncü kişilerin çocukla kişisel ilişki kurması. 378


c. Yetkili ve görevli mahkeme 379


4. Ana Babanın Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü. 380


a. İçeriği 380


b. Süresi. 380


c. Ana babanın çocuk mallarını harcama yetkisi 381


d. Dava hakkı. 381


aa. Çocuğun dava hakkı 381


bb. Ana veya babanın dava hakkı. 382


e. Nafaka miktarının takdiri 382


f. Ana ve babanın güvence vermesi 382


g. Nafaka davasında geçici önlemler. 383


III. SOYBAĞININ VELAYET HAKKINA BAĞLI HÜKÜMLERİ. 383


1. Velayet Hakkının Tanımı. 383XXVII


2. Velayete Tabi Olan ve Velayet Hakkına Sahip Kişiler. 383


3. Velayet Hakkının Kullanılması 385


4. Velayet Hakkının Kapsamı 386


a. Genel olarak 386


b. Velayet hakkının kullanılmasında çocuğun düşüncesinin alınması 386


c. Çocuğun ana ve babasının sözünü dinleme yükümlülüğü 386


d. Velayet hakkının çocuğun medeni durumu ile ilgili hükümleri 387


aa. Çocuğa öz ad koyulması. 387


bb. Çocuğun yerleşim yerinin belirlenmesi 387


e. Çocuğun eğitimi 387


f. Çocuğun fiil ehliyeti ve temsil edilmesi 388


g. Çocuğun aileyi temsil etmesi . 389


h. Çocuk ile ana ve babası arasındaki hukuki işlemler. 390


i. Ana ve babanın çocuk mallarına ilişkin hak ve yükümlülükleri. 390


aa. Ana ve babanın çocuk mallarını yönetme ve kullanma hakkı 390


bb. Çocuk mallarının sarfı. 391


cc. Ana ve babanın kısmen veya tamamen yönetim ve kullanma hakkına sahip olmadığı çocuk malları 391


aaa. Çocuğa yapılan karşılıksız kazandırmalar. 392


bbb. Saklı pay 392


ccc. Meslek veya sanat için verilen mal ve kişisel kazanç. 392


dd. Yönetimin sona ermesi ve ana ile babanın sorumluluğu 392


5. Çocuğun Ana ve Babasına Karşı Korunması. 393


a. Çocuğun kişiliğinin korunmasına ilişkin önlemler. 393


aa. Genel olarak 393


bb. Çocukların yerleştirilmesi. 394


b. Çocuğun mallarına ilişkin önlemler 395


aa. Genel olarak 395


bb. Çocuk mallarının yönetiminin ana ve babadan alınması 396


6. Velayetin Kaldırılması. 396


a. Velayetin kaldırılmasının şartları 396


aa. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi (MK m. 348/b. 1)375a. 396


bb. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması (MK m. 348/b. 2) 397


cc. Ana veya babanın yeniden evlenmesinin özelliği. 397


b. Velayetin kaldırılması kararı ve sonuçları. 398


7. Durumun Değişmesinin Çocuğun Korunmasına İlişkin Önlemlere ve Velayetin Kaldırılması Kararına Etkisi 398


İKİNCİ BÖLÜM


AİLE TOPLULUĞU


(Geniş Anlamda Aile İlişkileri)


§ 22. YARDIM NAFAKASI 400


I. GİRİŞ 400


II. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ VE ALACAKLISI) 400


III. YARDIM NAFAKASININ ŞARTLARI 402


1. Yardım Nafakası Talep Edecek Olan Yönünden. 402


2. Yardım Nafakası Yükümlüsü Yönünden. 404


a) Nafaka yükümlüsü altsoy üstsoy hısımı ise. 404


b) Nafaka yükümlüsü kardeşler ise 405XXVIII


c) Sıra. 406


IV. YARDIM NAFAKASININ MİKTARININ TESPİTİ 408


V. USUL HÜKÜMLERİ. 410


1. Yetkili ve Görevli Mahkeme 410


2. Taraflar. 410


3. İspat Yükü 410


VI. YARDIM NAFAKASININ BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ.411


VII. YARDIM NAFAKASININ ÖZELLİKLERİ.411


1. Mirasçıya Geçmemesi411


2. Kural Olarak Üçüncü Kişiye Devir Edilememesi. 412


3. Haciz Edilememesi 412


4. Takas Edilememesi 412


5. Önceden Feragat Edilememesi 412


6. Kamu Düzeni ile İlgili Olması. 413


§ 23. EV DÜZENİ 413


I. GENEL OLARAK 413


II. EV BAŞKANLIĞI. 413


1. Genel Olarak 413


2. Ev Başkanı Kavramı 415


3. Ev Başkanının Yetkileri ve Yükümlülükleri 417


a. Yetkileri. 417


aa) Ev kurallarını belirlemek. 417


bb) Evin kurallarını uygulamak. 418


b. Yükümlülükleri 419


aa) Ev halkının eşyasını korumak 419


bb) Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı ile malûl olan topluluk fertlerine özel özen göstermek 419


4. Ev Başkanının Sorumluluğu 419


III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI. 425


§ 24. AİLE MALLARI 426


I. GENEL OLARAK 426


II. AİLE VAKFI 426


1. Niteliği ve Özellikleri 426


2. Aile Fideikomisi Yasağı. 428


III. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 429


1. Genel Açıklama ve Kavram. 429


2. Aile Malları Ortaklığının Kurulması. 430


3. Aile Malları Ortaklığının İşletilmesi. 430


a) Elbirliğiyle yönetilen aile malları ortaklığı 430


b) Kazanç paylı aile malları ortaklığı. 431


4. Ortakların Sorumluluğu 431


5. Ortaklığın Sona Ermesi 431


6. Paylaşma Kuralları. 432


IV. AİLE YURDU 432


1. Aile Yurdunun Niteliği ve Amacı 432


2. Aile Yurdunun Kurulması 433


3. Hükümleri 434


4. Sona Erme 434XXIX


BEŞİNCİ KISIM


VESAYET


§ 25. DAR ANLAMIYLA VESAYET 435


I. VESAYET HUKUKUNA GİRİŞ. 435


1. Genel Olarak 435


2. Vesayet Hukukunun Hukuksal Niteliği 435


3. Vesayet Hukukunun Uygulama Alanı 435


4. Vesayet Hukukunun Temel İlkeleri 436


a. Orantılılık İlkesi. 436


b. Tipe Bağlılık ve Tip Sınırlılığı İlkesi. 436


5. Kamusal Vesayet – Aile Vesayeti (Özel Vesayet) Ayırımı. 437


6. Vesayet Organları. 437


a. Kamusal Vesayet Organları 437


b. Aile Vesayeti Organları 437


II. AİLE VESAYETİ. 437


1. Genel Olarak 437


2. Aile Vesayetinin Kuruluş Şartları 438


a. Maddi Şart . 438


b. Usuli Şart. 438


3. Aile Vesayetinin Yürütümü ve Aile Meclisinin Sorumluluğu. 438


4. Aile Vesayetinin Sona Ermesi. 438


III. DAR ANLAMDA VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLER 439


1. Küçüklük . 439


2. Kısıtlama 440


a. Genel Olarak 440


b. Kısıtlama Sebepleri 440


aa. Genel Olarak 440


bb. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı. 440


cc. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim. 441


aaa. Yetersizlik Olgusuna Dayalı (Alternatifli) Şartlar. 441


aaaa. Savurganlık 441


bbbb. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 442


cccc. Kötü Yaşam Tarzı 442


dddd. Kötü Yönetim 442


bbb. Sosyal Şart 442


dd. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza 443


aaa. 22.03.2023 Tarihinden Önce. 443


bbb. 22.03.2023 Tarihinden Sonra. 443


ee. İstek Üzerine (İradi) Kısıtlanma 444


ff. Kısıtlama Sebeplerinin Birbirleri İle İlişkisi . 445


c. Kısıtlama Usulü. 446


aa. Yargılamanın Başlangıcı 446


bb. Yargılama Usulü 446


cc. Kısıtlama Kararının İlanı. 448


d. Kısıtlanmanın Sonuçları. 449


IV. VESAYET İŞLERİNDE YETKİLİ MAHKEME 449


V. VASİ ATANMASI 449


1. Yasal Düzenleme. 449


2. Vasi Atanması İçin Aranan Şartlar. 450


a. Şekli Şartlar 450


b. Maddi Şart: “Yeterlilik”. 450XXX


3. Vasilik Engelleri. 451


4. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü 451


5. Vasilikten Kaçınma (Özür) Sebepleri. 452


6. Vasi Atanmasında Özel Durumlar 453


a. Eş ve Yakın Hısımların Önceliği 453


b. İlgililerin İsteği 453


7. Vasi Atanmasında Usul. 454


a. Genel Olarak 454


b. Geçici Tedbirler 454


aa. Genel olarak. 454


bb. Tedbir Türleri. 454


aaa. Genel Olarak. 454


cc. Geçici Tedbir Kararının İlanı. 455


dd. Yetkili ve Görevli Mahkeme 455


c. Vasi Ataması Kararının Tebliğ ve İlanı 456


8. Vasilikten Kaçınma ve İtiraz 456


9. Geçici Vasilik. 457


10. Kesin Görev Devri 457


11. Vasinin Görev Süresi 457


12. Vasinin Ücreti 457


VI. VESAYETİN YÜRÜTÜMÜ 458


1. Genel Olarak . 458


2. Vasinin Göreve Başlaması. 458


a. Defter Tutma 458


b. Değer Taşıyan Eşyaların Saklanması. 459


c. Menkullerin Satımı 459


aa. Paraların Yatırılması 460


bb. Sermaye Yatırımlarının Dönüştürülmesi. 460


cc. Ticari ve Sınai İşletmeler. 460


dd. Taşınmazların Durumu 461


3. Vesayet Altındaki Kişiye Yönelik Kişisel Özen . 461


a. Genel Olarak 461


b. Küçüklerde Kişisel Özen. 462


c. Özel Olarak Vesayet Altındaki Küçüğün Koruma Amaçlı Özgürlüğünün Kısıtlanması. 462


d. Kısıtlılara Yönelik Kişisel Özen 462


4. Vesayet Altındaki Kişinin Temsili. 463


a. Genel Olarak Vasinin Yasal Temsil Yetkisi ve Hukuksal Niteliği. 463


b. Temsil Yetkisinin Kullanılması 463


c. Yasal Temsil Yetkisinin Üçüncü Kişiye Devri. 464


d. Yasak İşlemler 464


e. Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması 465


f. Vesayet Altındaki Kişinin Tek Başına Hareket Etmesi 465


aa. Vasinin Rızası 465


aaa. Genel Olarak. 465


bbb. Vasinin İcazet Vermemesinin Sonuçları 466


bb. Vesayet Altındaki Kişinin Bir Meslek veya Sanatı Yürütümü. 466


5. Vesayet Altındaki Kişinin Mallarının Yönetimi 467


a. Malların Fiilen Yönetimi. 467


b. Vasinin Hesap Tutma ve Rapor Verme Yükümü 467


c. Vesayet Altındaki Kişinin Serbest Malları. 467


VII. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ 468XXXI


1. Şikayet ve İtirazları İnceleme. 468


a. Genel Olarak 468


b. Şikayet Sebepleri. 468


c. Şikayet ve İtiraz Hakkı Sahipleri. 469


d. Şikayet ve İtirazın Süresi. 469


e. Şikayet ve İtiraz Üzerine Verilecek Kararların Temyizi 469


2. İzin Verme 469


a. Genel olarak. 469


b. Vesayet Makamının İznine Tabi Olan İşlemler 470


c. Vesayet Makamının ve Denetim Makamının İznine Tabi Olan İşlemler. 471


d. İzin Verilmemesinin Sonuçları. 472


3. Rapor ve Hesapların İncelenmesi 472


VIII. VESAYETİN SONA ERMESİ. 473


1. Vesayeti Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkmasına Bağlı Olarak Vesayetin Sona Ermesi 473


a. Vesayetin Kendiliğinden Sona Ermesi. 473


aa. Küçüklerde 473


bb. Hükümlülerde 473


cc. Ölüm ve Gaiplik 474


b. Vesayetin Mahkeme Kararı İle Sona Ermesi 474


aa. Genel Olarak 474


bb. Şartları 474


cc. Yargılama Usulü 474


aaa. İlan 474


bbb. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı Hâlinde Usul 475


ccc. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim Hâlinde Usul . 475


ddd. İstek Üzerine Kısıtlanmada Usul. 475


2. Vasilik Görevinin Sona Ermesi 475


a. Genel Olarak 475


b. Vasilik Görevinin Kendiliğinden Sona Ermesi 475


aa. Vasinin Ölümü. 475


bb. Ehliyetsiz Hâle Gelme. 476


cc. Kasıtlı İşlenmiş Suçtan Hapse Mahkumiyet 476


dd. Vesayetin Kendiliğinden Sona Ermesi. 476


ee. Vasinin Görev Süresinin Dolması 476


c. Vasinin Görevinin Kendiliğinden Sona Ermediği Hâller. 476


aa. Vasilik Engellerinin Varlığı . 476


bb. Vasilikten Kaçınma Sebebinin Varlığı. 477


d. Göreve Devam Zorunluluğu 477


3. Vasinin Görevden Alınması. 477


a. Genel Olarak 477


b. Görevden Alınma Sebepleri. 478


aa. Vasinin Görevini Ağır Surette Savsaklaması 478


bb. Vasinin Yetkilerini Kötüye Kullanması. 478


cc. Vasinin Güven Sarsıcı Davranışları. 478


dd. Vasinin Ödeme Güçlüğü 478


ee. Vasiye İlişkin Diğer Yetersizlik Hâlleri. 478


c. Görevden Almayla Görevli Mahkeme. 479


d. Görevden Alma Usulü 479


e. Yargılama Sırasındaki Geçici Önlemler. 479


f. Vesayet Makamının Vereceği Karar 479XXXII


aa. Görevden Alma Kararı. 479


bb. Uyarı Kararı. 480


4. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları. 480


a. Kesin Hesap ve Son Raporun Verilmesi . 480


b. Malvarlığının Teslimi. 480


c. Vasinin Görevine Son Verilmesi . 480


§ 26. KORUMA AMAÇLI ÖZGÜRLÜK KISITLAMASI 481


I. GİRİŞ 481


II. KAÖK’nın MK’DAKİ SİSTEMATİK DÜZENİ. 481


III. KAÖK’NÜN AMACI. 481


IV. ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK&

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: aile hukuku dural