Miras Hukuku

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Mustafa DURAL - Turgut ÖZ
ISBN: 9789753689236
475,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa DURAL, Turgut ÖZ
Baskı Tarihi 2023/11
Baskı Sayısı 19
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 584

Türk Özel Hukuku Cilt:IV Miras Hukuku
Prof. Dr. Mustafa DURAL - Prof. Dr. Turgut ÖZ

 • 1. GİRİŞ 1
 1. TANIM VE MİRAS HUKUKUNUN GEREKLİLİĞİ 1
 2. Tanım 1
 3. Miras Hukukunun Gerekliliği 1
 4. Miras Hakkının Anayasa Teminatı Altında Olması 2
 5. Miras Hukukunun Medenî Kanunun İçindeki Yeri ve Sistematiği 3
 6. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 5
 7. Miras 5
 8. Mirasbırakan 5
 9. Mirasçı 5
 10. Tereke 8
 11. Malvarlığında bulunan, fakat terekede yer almayan hukukî ilişkiler 8
 12. Malvarlığında bulunmayan, fakat terekede yer alan hukukî ilişkiler 10
 13. Ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar 11
 14. Ölüme Bağlı Tasarruf 12

III. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLARAK KÜLLÎ

HALEFİYET VE SONUÇLARI           12

 1. Küllî Halefiyet Kavramı 12
 2. Küllî Halefiyetin İstisnası: Cüzî Halefiyet Hali 15

BİRİNCİ KISIM

YASAL MİRASÇILIK

 • 2. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞININ TEMELİ OLAN

ZÜMRE SİSTEMİNİN ESASLARI  18

 1. GENEL BİLGİLER 18
 2. Fert Sistemi 18
 3. Sınıf Sistemi 18
 4. Zümre (Parantel) Sistemi 18
 5. Zümrenin tanımı 19
 6. Yasal mirasçılık açısından Medenî Kanundaki zümre düzeni 19
 7. ZÜMRE SİSTEMİNİN ANA PRENSİPLERİ 21
 8. Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olma 21
 9. Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını

engeller          22

 1. Zümre içinde ön sıradaki (derecedeki) mirasçılar, bir alt sıradaki

mirasçıların mirasçılığını engeller               24

 1. Zümre başları ve kök başlarının önceliği 25
 2. Zümre başı ya da kök başına altsoyun halef olması 27
 3. Mirasın, birinci zümrede kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde, zümre

başlarına göre eşit olarak paylaşılması         28

 1. İkinci ve üçüncü zümrelerde mirasın ana ve baba hattı olarak ikiye

ayrılması        29

III. MİRASBIRAKANA ÇİFT HISIMLIK BAĞI İLE BAĞLI OLANLARIN

MİRASÇILIĞI       32

 1. YARIM KAN HISIMLARININ MİRASÇILIĞI 32
 2. EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN HISIMLARIN MİRASÇILIĞI 33
 • 3. EVLATLIĞIN (VE ALTSOYUNUN) MİRASÇILIĞI 35
 1. GENEL OLARAK 35
 2. EVLATLIK VE ALTSOYUNUN MİRASÇILIĞININ ÖZELLİKLERİ 35
 • 4. ZÜMRE SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 36
 • 5. EŞİN MİRASÇILIĞI 37
 1. GENEL OLARAK 37
 2. EŞİN DEĞİŞİK ZÜMRELERLE MİRASÇI OLMASI DURUMUNDA MİRAS

PAYININ ORANLARI          37

III. EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR            42

 1. Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi 42
 2. Evliliğin Butlanı Kararının Eşin Mirasçılığına Etkisi 45
 3. Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 47
 • 6. DEVLETİN MİRASÇILIĞI 47

İKİNCİ KISIM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

 • 7. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN ÖN BİLGİLER 50
 1. KAVRAM 50
 2. ÖLÜME BAĞLI BAĞIŞLAMALARIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUF

HÜKÜMLERİNE TÂBİ OLMASI       51

III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMININ İKİ ANLAMI           52

 1. Şeklî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 52
 2. Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar 55
 • 8. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF YAPMA EHLİYETİ 56
 1. GENEL OLARAK 56
 2. VASİYETNAME YAPABİLME EHLİYETİ 56
 3. Ayırt Etme Gücü 57
 4. Yaş 58

III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ       58

 • 9. ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 61
 1. ŞEKLÎ ANLAMDAKİ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL

BİLGİLER               61

 1. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKLE UYMANIN YARARLARI 62
 • 10. RESMÎ VASİYETNAMELER 62
 1. GENEL BİLGİLER 62
 2. RESMÎ VASİYETNAMENİN DÜZENLENİŞ ŞEKİLLERİ 67

III. OKUNARAK VE İMZALANARAK DÜZENLENEN RESMÎ

VASİYETNAMELER           68

 1. Birinci Safha 69
 2. İkinci Safha 71
 3. OKUNMADAN VE İMZALANMADAN DÜZENLENEN RESMÎ

VASİYETNAMELER           73

 1. KARMA ŞEKİLDE DÜZENLENEN RESMÎ VASİYETNAMELER 74
 2. Okunmadan, Fakat İmzalanarak Düzenleme 74
 3. Okuyarak, Fakat İmzalamadan Düzenleme 75
 4. BAZI ÖZEL DURUMLAR 76
 5. Körlerin Durumu 76
 6. Sağır ve Dilsizlerin Durumu 77
 7. Türkçe Bilinmeyenlerin Durumu 78
 • 11. EL YAZILI VASİYETNAME 79
 1. GENEL OLARAK 79
 2. EL YAZILI VASİYETNAMENİN FAYDA VE MAHZURLARI 79
 3. Faydaları 79
 4. Mahzurları 80

III. EL YAZILI VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI      81

 1. Vasiyetnamenin Metni 81
 2. Genel Olarak 81
 3. Metnin kısmen üçüncü kişiler tarafından ya da mekanik bir araçla

yazılmış olması        83

 1. Düzenleme Tarihi 84
 2. Düzenleme tarihinin gösteriliş şekli 84
 3. Düzenleme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesinin faydaları 85
 4. Düzenleme tarihinin el yazısı ile olması şartı 86
 5. Düzenleme tarihinin vasiyetnamede bulunmamasının müeyyidesi 86
 6. İmza 88
 7. Genel olarak 88
 8. İmzanın el yazılı vasiyetnamedeki fonksiyonları 88
 9. İmzanın atılış şekli 88
 10. İmzanın vasiyetnamedeki yeri 89
 11. EL YAZILI VASİYETNAMENİN SAKLANMASI (TEVDİİ) 89
 12. EL YAZILI VASİYETNAMEDE VASİYETÇİ TARAFINDAN SONRADAN

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER                90

 1. Vasiyetname daha tamamlanmadan yapılan değişiklikler 90
 2. Vasiyetname tamamlandıktan sonra yapılan değişiklikler 90
 • 12. SÖZLÜ VASİYETNAME 91
 1. GENEL OLARAK 91
 2. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN ŞEKİL ŞARTLARI 93
 3. Birinci safha 93
 4. İkinci safha 93

III. SÖZLÜ VASİYETNAMENİN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ  98

 • 13. MİRAS SÖZLEŞMELERİ 99
 1. TANIM VE GENEL BİLGİLER 99
 2. Miras Sözleşmesi İle Vasiyetname Arasındaki Benzerlik 99
 3. Miras Sözleşmesi ile Vasiyetname Arasındaki Farklar 99
 4. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 100
 5. Olumlu Miras Sözleşmeleri-Olumsuz (Mirastan Feragat) Sözleşmeleri 100
 6. Miras sözleşmesi 100
 7. Mirastan feragat sözleşmesi 101
 8. Bir Taraflı ve İki Taraflı Miras Sözleşmeleri 101
 9. Bir taraflı miras sözleşmeleri 101
 10. İki taraflı miras sözleşmeleri 101
 11. İvazlı ve İvazsız (Karşılıklı ve Karşılıksız) Miras Sözleşmeleri 101
 12. a) İvazsız miras sözleşmesi 102
 13. b) İvazlı miras sözleşmesi 102

III. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ       102

 1. Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunan Tarafın Ehliyeti 102
 2. Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmayan Tarafın Ehliyeti 102
 3. Taraflardan Birinin Ehliyetsizliğinin Sonuçları 104
 4. a) Ölüme bağlı tasarrufta bulunmayan tarafın ehliyetsizliği 104
 5. b) Mirasbırakanın ehliyetsizliği 105
 6. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 106
 7. Genel Olarak 106
 8. Miras Sözleşmelerinin Şekil Yönünden Resmi Vasiyetnameden Farkları 107
 9. a) Tarafların aynı anda noter huzurunda bulunmaları 107
 10. b) Noterin beyanları yazması ya da yazdırması ve metnin okunması 108
 11. c) Tarafların metni tanıklar önünde imzalamaları 108
 12. d) Mirasbırakanın tanıklar önünde belgeyi okuduğunu ve son arzularına

uygun olduğunu beyan etmesi 108

 1. e) Tanıkların şerh ve imzası 108
 2. f) Miras sözleşmesinin saklanması, tevdii ve açılması 109
 • 14. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI, YOK OLMASI VE MİRAS

SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ               109

 1. VASİYETNAMENİN GERİ ALINMASI 109
 2. Genel Olarak 109
 3. Vasiyetnamenin Sonradan Yapılan Bir Ölüme Bağlı Tasarruf ile Geri

Alınması       110

 1. a) Vasiyetçi, sonraki vasiyetname ya da miras sözleşmesi ile daha önceki

vasiyetnamesini geri aldığını açık olarak beyan eder             110

 1. b) Vasiyetçi tarafından sonradan yapılan vasiyetnamede (ya da miras

sözleşmesinde) önceki vasiyetnamenin geri alındığına ilişkin açık bir

tasarruf bulunmamaktadır        111

 1. Vasiyetnamenin Yok Edilerek Geri Alınması 112
 2. Vasiyetname ile Yapılan Tasarrufun Sağlar arası Bir Tasarrufla Geri

Alınması (Ademptio Legati)        113

 1. VASİYETNAMENİN YOK OLMASI 114

III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ (ORTADAN KALDIRILMASI) 116

 1. Miras Sözleşmesinin Tarafların Anlaşması ile Sona Ermesi (Miras

Sözleşmelerine Son Verme Sözleşmesi)     116

 1. a) Genel Olarak 116
 2. b) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin şartları 117
 3. aa) Tarafların hayatta olması 117
 4. bb) Ehliyet 118
 5. cc) Şekil 118
 6. c) Miras sözleşmesine son verme sözleşmesinin sonuçları 118
 7. Miras Sözleşmesinin Bir Tarafı İrade Beyanı ile Sona Ermesi: (Miras

Sözleşmesinden Dönme)              119

 1. a) Genel olarak 119
 2. b) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras

sözleşmesinden dönme            119

 1. aa) Genel bilgiler 119
 2. bb) Mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı hâlinde miras

sözleşmesinden dönmenin şartları    120

aaa) Hak sahibi  120

bbb) Mirastan çıkarma sebeplerinden birinin varlığı       121

ccc) Ehliyet        122

ddd) Şekil          122

 1. cc) Mirastan çıkarma sebeplerinden birine dayanılarak miras

sözleşmesinden dönmenin sonuçları 123

 1. c) Miras Sözleşmesinden Sağlar Arası İvaz (Karşılık) Borcunun Yerine

Getirilmemesi Sebebiyle Dönülmesi (Sona Ermesi)              123

 1. aa) Genel olarak 123
 2. bb) Sağlar arası ivaz borcunun yerine getirilmemesi sebebiyle miras

sözleşmesinden dönmenin şartları    124

aaa) Dönme hakkı kime aittir?          124

bbb) Sağlararası ivaz borçlusunun temerrüde düşmüş olması         125

ccc) Sağlar arası ivaz borçlusunun yeterli güvence (teminat)

göstermemiş olması   125

 1. cc) Miras sözleşmesinden sağlar arası ivaz borcunun yerin

getirilmemesi sebebiyle dönmenin sonuçları    125

 1. Mirasbırakanın Miras Sözleşmesine Aykırı Düşen Tasarrufları 127
 2. a) Genel olarak 127
 3. b) Kanunda düzenlenen haller 128
 4. aa) Mirasbırakanın miras sözleşmesi ile bağdaşmayan ölüme bağlı

tasarrufları         128

 1. bb) Miras sözleşmesi ile bağdaşmayan sağlararası ivazsız (karşılıksız)

tasarruflar          129

 1. cc) Müeyyide 131
 2. c) Mirasbırakanın, kanunda düzenlenmemiş olan miras sözleşmesine

aykırı tasarrufları      131

 1. aa) Sağlar arası ivazlı tasarruf 132
 2. bb) Miras sözleşmesi ile yapılan tasarrufun, mirasbırakanın sonradan

oluşan aile hukuku ilişkilerinden etkilenmesi  132

 1. cc) Mirasbırakanın sağlığında malvarlığını israf etmesi ya da fiilî

tasarruflar yoluyla miras sözleşmesi ile lehine tasarruf yapılan

kimseye zarar vermesi       133

 1. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KENDİLİĞİNDEN (KANUN

GEREĞİ ) SONA ERMESİ    133

 1. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan Önce

Ölmesi           134

 1. Boşanma 135
 2. Evliliğin butlanına karar verilmesi 136
 3. Mirastan yoksunluk sebeplerinden birinin varlığı 136
 4. Bozucu şartın gerçekleşmesi ya da geciktirici şartın gerçekleşmemesi 137
 5. Sözlü vasiyetname 137
 • 15. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 137
 1. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN GENEL

BİLGİLER               137

 1. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA

ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUF ARASINDAKİ İLİŞKİ      138

 1. Sadece Miras Sözleşmesi İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar 139
 2. Hem Miras Sözleşmesi Hem de Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı

Tasarruflar     140

 1. Sadece Vasiyetname İle Yapılabilen Ölüme Bağlı Tasarruflar 141
 • 16. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİ 141
 1. MİRASÇI ATAMA 141
 2. VASİYET (BELİRLİ MAL BIRAKMA) 142
 3. Genel olarak 142
 4. Vasiyetin bazı türleri 146
 5. a) Belirli mal vasiyeti (bırakma) 146
 6. b) Alt vasiyet 147
 7. c) Ön vasiyet 147
 8. d) Alacak vasiyeti 147
 9. e) İbra vasiyeti 148
 10. f) İntifa vasiyeti 148
 11. g) İrat vasiyeti 148
 12. Vasiyetin hükümleri 149
 13. a) Vasiyet borçlusu kimdir? 149
 14. b) Vasiyet alacaklısı kimdir? 150
 15. c) Vasiyet borcunun doğumu ve muaccel hale gelmesi 151
 16. d) Zamanaşımı 152
 17. Vasiyet borcunun kapsamı 153
 18. Vasiyetin tenkisi 155

III. KOŞUL (ŞART)     156

 1. Genel olarak 156
 2. Hukuka ve ahlâka aykırı koşullar 158
 3. Anlamsız ve yalnız başkasını rahatsız edici (faydasız ve müziç) şartlar 162
 4. İmkânsız koşullar 162
 5. YÜKLEME (MÜKELLEFİYET) 162
 6. Genel olarak 162
 7. Yüklemenin konusu 165
 8. Yüklemenin yerine getirilmesi 165
 9. Hukuka ve ahlâka aykırı ya da yalnız başkasını rahatsız edici yüklemeler 167
 10. VAKIF KURMA 167
 11. YEDEK VE ARTMİRASÇI ATAMA (İKAMELİ TASARRUFLAR) 171
 12. Yedek mirasçı atama 171
 13. Artmirasçı atama 173
 14. a) Kavram ve genel bilgiler 173
 15. b) Artmirasçı atama 177
 16. aa) Genel bilgiler 177
 17. bb) Hükümleri 178

aaa) Mirasın artmirasçıya geçmesinden önceki safha      178

bbb) Mirasın artmirasçıya geçmesi safhası      182

 1. c) Art vasiyet alacaklısı atanmasındaki özellikler 183

VII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA     185

 1. a) Genel bilgiler 185
 2. b) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevleri 189
 3. c) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin denetimi 192
 4. d) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin sorumluluğu 193
 5. e) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevinin sona ermesi 194

VIII. MİRASTAN FERAGAT          195

 1. a) Tanım ve genel bilgiler 195
 2. b) Mirastan feragat sözleşmesinin türleri 197
 3. c) Feragatin hükümleri 197
 4. aa) Feragat eden yönünden 197
 5. bb) Feragatin altsoya etkisi 198
 6. cc) Feragatin tasarruf edilebilir kısma (tasarruf nisabına) etkisi 200
 7. dd) Feragatin mirasbırakanın alacakları yönünden etkisi 200
 8. d) Feragatin hükümsüzlüğü 201
 9. aa) Feragatin belirli bir ya da bir kaç kişi lehine yapılmış olması 202
 10. bb) Feragatin en yakın ortak kökün altsoyu (tüm ortak yasal

mirasçılar) lehine yapılması              202

 1. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (MİRASTAN ISKAT) 204
 2. Cezaî mirasçılıktan çıkarma 204
 3. a) Genel olarak 204
 4. b) Mirasçılıktan çıkarmanın şartları 205
 5. aa) Şekil 205
 6. bb) Mirasçılıktan çıkarmanın MK 510'da sayılan sebeplerden birine

dayanması          206

 1. cc) Mirasçılıktan çıkarma sebebinin ölüme bağlı tasarrufta

gösterilmesi        209

 1. c) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümleri 211
 2. d) Mirasçılıktan çıkarmanın hükümsüzlüğü 213
 3. aa) İptal davası açılabilecek hâller 213
 4. bb) Tenkis davası açılabilecek hâller 214
 5. e) Affın mirasçılıktan çıkarmaya etkisi 215
 6. Koruyucu mirasçılıktan çıkarma (borç ödemeden aciz sebebiyle

mirasçılıktan çıkarma)  216

 • 17. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU 218
 1. GENEL OLARAK 218
 2. VASİYETNAMENİN YORUMU 219
 3. a) Genel olarak 219
 4. b) Vasiyetnameye ilişkin özel yorum kuralları 221
 5. aa) Favor testamenti (vasiyetname lehine yorum) 221
 6. bb) Kanunî mirasın geçişi (intikali) kurallarına bağlılık 222
 7. cc) Mirasçı ataması mı, vasiyet mi? 223

III. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 224

 • 18. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA HÜKÜMSÜZLÜK 224
 1. GENEL OLARAK 224
 2. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN KANUN GEREĞİ (KENDİLİĞİNDEN)

HÜKÜMSÜZ OLMASI         225

 1. Evlilik Birliğinin Ölüm (ve Gaiplik) Dışında Sona Ermesi 225
 2. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirasbırakandan

Önce Ölmesi  225

 1. Lehine Ölüme Bağlı Tasarruf Yapılan Kimsenin Mirastan

Yoksun Olması              225

 1. Bozucu Şartın Gerçekleşmesi ya da Geciktirici Şartın Gerçekleşmesi 226

III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ    226

 1. İPTAL SEBEPLERİ 226
 2. Ehliyetsizlik (MK 557 b. 1) 226
 3. İrade Sakatlıkları (MK 557 b. 2) 226
 4. a) Hata (Yanılma) 226
 5. b) Hile (Aldatma) (MK 57 b. 2) 228
 6. c) Korkutma ve zorlama (tehdit yahut cebir) (MK 557 b. 2) 228
 7. d) Mirasbırakanın hata ya da hileyi sağlığında öğrenmiş ya da korkutma

ve zorlamanın etkisinden kurtulmasının özelliği     228

 1. Ölüme Bağlı Tasarrufun İçeriğinin, Ona Eklenen Koşul ya da yüklemenin

Hukuka ya da Ahlâka Aykırı Olması (MK 557 b. 3)  229

 1. Şekil Noksanı (MK 557 b. 4) 230
 2. İPTAL DAVASI 230
 3. Genel Olarak 230
 4. İptal Davasının Tarafları 232
 5. a) Davacı 232
 6. b) Davalı 233
 7. Süre 233
 8. a) Bir yıllık süre 233
 9. b) On yıllık süre 233
 10. c) Yirmi yıllık süre 233
 11. d) Sınırsız defi hakkı 234

ÜÇÜNCÜ KISIM

SAKLI PAY, TASARRUF ORANI, TENKİS, DENKLEŞTİRME

 • 19. KAVRAMLAR 235
 • 20. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR 239
 1. KİMLER SAKLI PAYLI MİRASÇIDIR? 239
 2. SAKLI PAYLAR 240
 3. Saklı Pay Oranları 240
 4. Eski Medenî Kanundaki Azaltılmış Saklı Paylar 245
 5. Karı Koca Mal Rejimlerinin Saklı Paylara Etkisi 247
 • 21. TASARRUF ORANININ TEREKEYE GÖRE HESAPLANMASI 250
 1. GENEL OLARAK 250
 2. ÇIKARILACAK DEĞERLER 251
 3. Mirasbırakanın Borçları 252
 4. Cenaze Giderleri 253
 5. Terekeyi Mühürleme ve Defter Tutma (Yazım) Masrafları 254
 6. Mirasbırakan ile Bir Arada Yaşayan Kişilerin Üç Aylık

Geçim Giderleri            254

III. EKLENECEK DEĞERLER    255

 1. Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Kazandırmalar 255
 2. Tenkise Tâbi Sağlararası Kazandırmalar 256
 3. Denkleştirmeye tâbi olması gerekirken bundan kurtulan

kazandırmalar            256

 1. Mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçısına miras

payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar             256

 1. Mirasbırakan tarafından denkleştirmeden muaf tutulduğu için

denkleştirilmesi istenemeyen kazandırmalar      257

 1. Mirastan ivazlı feragat halinde mirasçıya mirasbırakanın

hayattayken ödediği karşılık    259

 1. Bağışlayanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı

bağışlamalar ve âdet üzere verilen hediyeler hariç ölümünden önceki

bir yıl içinde yapmış olduğu bağışlamalar               259

 1. Genel olarak 259
 2. Muvazaalı bir satışla gizlenmek istenen bağışlamalar 262
 3. Vakıf kurmak için yapılan kazandırmalar 267
 4. Saklı payı etkisiz kılma kastıyla yapılan kazandırmalar 268
 5. Üçüncü Kişi Yararına Hayat Sigortası Alım Bedeli 271
 • 22. RED-ÇIKARILMA-FERAGAT VE YOKSUNLUĞUN ETKİSİ 272
 1. Reddin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi 272
 2. Mirastan Çıkarılmanın Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi 273
 3. Feragatin Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi 274
 4. İvazlı feragatte 274
 5. İvazsız feragatte 275
 6. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranı Üzerindeki Etkisi 275
 • 23. TENKİS 275
 1. KAVRAM 275
 2. TENKİS DÂVASI 276
 3. Niteliği 276
 4. Tarafları 278
 5. Davacılar 278
 6. Saklı Paylı mirasçılar 278
 7. Saklı Paylı mirasçıların alacaklıları ve iflâs masası 280
 8. Davalılar 282
 9. Süresi ve Yetkili Mahkeme 285

III. TENKİS DEFİ        287

 1. TENKİSTE SIRA (TERTİP) 289
 2. Tenkiste Sıra Sorunu ve Ölüme Bağlı Kazandırmalar İle Sağlararası

Kazandırmalar Arasında Sıra       289

 1. Sağlararası İşlem Yoluyla Ölüme Bağlı Kazandırmaların Özellikle

Ölümden Sonraya Etkili Vekalet ve Temsil Yetkisinin Durumu               290

 1. Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi 294
 2. Genel olarak 294
 3. Saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmalar bakımından 296
 4. Sağlararası Kazandırmaların Tenkisi 299
 5. Kamu Yararına Kazandırmaların Tenkisi 301
 6. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR 306
 7. Değerinde Azalma Olmaksızın Bölünemeyecek Şeyin Vasiyetinde

Tenkis           306

 1. İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis 309
 2. İvazlı Miras Sözleşmesinde Tenkis 311
 3. İvazlı Feragat Halinde Feragat Edene Ödenen Karşılığın Tenkisi 312
 4. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehdarının Bir Vasiyet Borcu veya Yükleme

(Mükellefiyet) ile Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis       313

 1. Ön Mirasçının Saklı Paylı Olduğu Durumlarda Artmirasçı Atama

(Fevkalâde İkame)        313

 1. TENKİS DAVASINDA ÖNCEDEN ALDIĞI KAZANDIRMAYI İADE

YÜKÜMÜ ALTINA GİREN DAVALININ SORUMLULUĞU         314

VII. TENKİS HESAPLANMASINDA BİLİRKİŞİLERİN ROLÜ             318

 • 24. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) 319
 1. DENKLEŞTİRME KURUMUNUN ANLAMI VE MİRAS HUKUKUNDA

YERİ        319

 1. DENKLEŞTİRMENİN TARAFLARI 321
 2. Denkleştirme Borçlusu 321
 3. Kanunî mirasçı olma şartı 321
 4. Çeşitli kanunî mirasçıların durumları 323
 5. Altsoy dışındaki kanunî mirasçılar 323
 6. Altsoy 324
 7. Doğrudan kendisine kazandırma yapılmadığı hâlde denkleştirme ile

yükümlü olanlar  325

 1. Denkleştirme Alacaklısı 327

III. MİRASBIRAKANIN DENKLEŞTİRMEYE YÖNELİK OLUMLU VE

OLUMSUZ İRADE BEYANININ NİTELİĞİ VE YAPILMASI       329

 1. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR 331
 2. Genel Olarak Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar 331
 3. Kanunen Denkleştirmeye Tâbi Kazandırmalar 333
 4. Kuruluş Sermayesi 333
 5. Çeyiz 334
 6. Borçtan Kurtarmak 337
 7. Malvarlığı devri 338
 8. Diğer benzeri kazandırmalar 338
 9. Denkleştirmeden Kanunen Muaf Tutulan Kazandırmalar 339
 10. Eğitim ve öğrenim masrafları 339
 11. Olağan hediyeler ve evlenme giderleri 340
 12. Miras payını aşan kazandırmalarda bazı durumlarda aşan kısım 341
 13. DENKLEŞTİRMENİN TALEP EDİLMESİ, GERÇEKLEŞMESİ VE

DENKLEŞTİRMEDEN SORUMLULUK            342

 1. Denkleştirme Dâvası 342
 2. Denkleştirmenin Gerçekleşmesi ve Bu Sıradaki Sorumluluk 344
 • 25. MİRASBIRAKANIN ÖZEL DURUMDAKİ BAZI ÇOCUKLARININ

ALACAK HAKLARI        347

 1. EĞİTİM VE ÖĞRENİMİNİ TAMAMLAMAMIŞ VEYA SAKAT OLAN

ÇOCUKLARIN ALACAK HAKKI       347

 1. ANA BABA İLE VEYA BÜYÜK ANA VE BÜYÜK BABA İLE YAŞAYAN

VE EMEĞİNİ VEYA GELİRİNİ AİLEYE ÖZGÜLEMİŞ ERGİN ÇOCUĞUN

ALACAK HAKKI   349

DÖRDÜNCÜ KISIM

MİRASIN GEÇMESİ (İNTİKALİ)

 • 26. MİRASIN AÇILMASININ ŞARTLARI 357
 1. MİRASIN AÇILMASINDA ÖNEM TAŞIYAN AN VE YER 357
 2. Mirasın Açıldığı An 358
 3. Mirasın Açıldığı Yer (Mirasa İlişkin Konularda Yetkili Mahkeme) 360
 4. MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMANIN YASAL ŞARTLARI 362
 5. Sağ Olmak 363
 6. Ehil Olmak 365
 7. Mirastan Yoksun Olmamak (MK 578/579) 368
 8. Mirastan yoksunluk kavramı 368
 9. Mirastan yoksunluk sebepleri 370
 10. Mirastan yoksunluğun sonuçları 376
 11. Affın etkisi 377
 • 27. MİRAS PAYLARININ DEVRİ 378
 1. AÇILMAMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ 378
 2. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ 381
 3. Genel Olarak 381
 4. Devir Sözleşmesinin Şekli ve Konusu 382
 5. Devir İşleminin Tarafları Bakımından Doğacak Farklar 383
 6. Devrin mirasçılar arasında yapılması 383
 7. Devrin mirasçı olmayan kişiye yapılması 385
 8. Açılmış Miras Payının Rehni ve Haczi Sorunu 386
 • 28. GAİPLİĞİN MİRASIN GEÇMESİNDE ETKİSİ 387
 1. GAİBİN MİRASI 388
 2. MİRASÇININ GAİPLİĞİ 389

III. HAZİNENİN GAİPLİK KARARI ALMASI        390

 • 29. MİRASIN GEÇMESİNDE KORUMA ÖNLEMLERİ 391
 1. TEREKENİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER 392
 2. Terekenin Defterinin Tutulması 392
 3. Terekenin Mühürlenmesi 393
 4. Terekenin Resmen Yönetilmesi 394
 5. Terekenin resmen yönetilmesi gereken haller 394
 6. Terekeyi resmen yönetmekle görevli kişi 395
 7. Resmen yönetimin yürütümü ve sona ermesi 395
 8. MİRASÇILARIN SAPTANMASINA İLİŞKİN ÖNLEM 397

III. VASİYETNAMELERE İLİŞKİN ÖNLEMLER   397

 1. Vasiyetnamenin Teslim (Tevdi) Edilmesi 397
 2. Vasiyetnamenin Açılması 398
 3. Vasiyetname Örneğinin Tebliği 400
 • 30. MİRASÇILIK BELGESİ (VERASET İLAMI) 400

BEŞİNCİ KISIM

MİRASIN KAZANILMASI (İKTİSABI)

 • 31. MİRASIN KAZANILMASINDAKİ (İKTİBASINDAKİ) TEMEL

KURALLAR       403

 1. KÜLLÎ HALEFİYET 403
 2. VASİYET ALACAKLISININ DURUMU 405
 3. Vasiyet Alacaklısının Sahip Olduğu Hak 405
 4. Vasiyet Alacaklılarının Diğer Hak Sahipleri Karşısındaki Durumu 409
 5. Mirasbırakanın alacaklılarına karşı 409
 6. Mirasçıların alacaklılarına karşı 410
 • 32. MİRASIN REDDİ 410
 1. KAVRAM VE ÇEŞİTLERİ 410
 2. Gerçek red 410
 3. Genel bilgiler 410
 4. Ret hakkının düşmesi 413
 5. Sürenin dolması 413
 6. Süre dolmadan ret hakkının düşmesi 416

aaa. Açık kabul beyanı ile ret hakkının düşmesi               416

bbb. Tereke işlerine karışma nedeniyle ret hakkının düşmesi

(örtülü kabul)             416

ccc. Ceza olarak ret hakkının düşmesi              418

 1. Hükmi ret 418
 2. REDDİN SONUÇLARI 419
 3. Yasal Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonuçları 419
 4. Genel olarak 419
 5. Özel durumlar 420
 6. En yakın yasal mirasçıların tümünün mirası reddi 420
 7. Mirasın altsoyun tamamı tarafından reddi 421
 8. Sonra gelen mirasçılar (madun derece) lehine ret 422
 9. Atanmış Mirasçıların Mirası Reddetmesinin Sonucu 422
 10. Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddinin Sonucu 422

III. REDDE KARŞI ALACAKLILARIN KORUNMASI          423

 1. Mirasçıların Kişisel Alacaklılarının Korunması 423
 2. Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması 423
 • 33. RESMÎ DEFTER TUTMA 424
 1. GENEL OLARAK 424
 2. DEFTER TUTMA TALEBİ 425

III. RESMÎ DEFTER TUTULMASI İŞLEMLERİ      426

 1. RESMÎ DEFTER TUTULMASININ SONUÇLARI 428
 2. Mirasçının Seçme İmkânının Doğması 428
 3. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları 429
 • 34. RESMÎ TASFİYE 432
 1. RESMÎ TASFİYE KAVRAMI VE AMACI 432
 2. RESMÎ TASFİYE TALEBİ 433

III. RESMÎ TASFİYENİN YAPILMASI    435

 • 35. MİRASÇILARIN SEÇİM HAKLARINI FARKLI ŞEKİLDE

KULLANMALARININ SONUÇLARI         438

 1. GENEL OLARAK 438
 2. MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN ÖNCE SEÇİM

HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI          438

III. MİRASÇILARIN RESMÎ DEFTER TUTMA TALEBİNDEN SONRA

SEÇİM HAKLARINI FARKLI YÖNDE KULLANMALARI           439

 • 36. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DÂVASI 440
 1. KAVRAM, NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ 440
 2. Mirasçılık Sıfatına Bağlı Özel Bir Dâva Olması 440
 3. Mülkiyet Hakkına Dayanan İstihkak Davası ile Farkları 440
 4. Koruyucu Önlemler (Tedbirler) 442
 5. DAVANIN KONUSU 443

III. DAVANIN TARAFLARI      444

 1. Davacı 444
 2. Davalı 447
 3. SÜRE 448

ALTINCI KISIM

MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI

 • 37. MİRAS ORTAKLIĞI 450
 1. KAVRAM 450
 2. MİRAS ORTAKLIĞININ HÜKÜMLERİ 451
 3. Tereke Üzerinde Mirasçıların Hak ve Yetkileri, Dâvacı Olmaları 451
 4. Mirasçıların Dâvalı Olması 455
 5. Genel olarak 455
 6. Vasiyet alacaklısı karşısında 455
 7. Tereke Borçlarından Sorumluluk 457
 8. Müteselsil sorumluluk kuralı ve çerçevesi 457
 9. Borcu ödeyen mirasçının rücu hakkı 459
 10. Mirasçıların güvence isteme hakkı 460
 11. Paylaşmanın tamamlanmasından sonraki durum 461
 12. Miras Ortaklığına Temsilci Atanması 463

III. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ         465

 1. Genel Olarak 465
 2. Başlıca Sona Erme Hâlleri 465
 3. Mirasın tamamen paylaşılması 465
 4. Elbirliğiyle hak sahipliğinin paylı hak sahipliğine dönüşmesi 466
 5. Miras ortaklığının başka bir ortaklığa dönüşmesi 467
 • 38. MİRASIN PAYLAŞTIRILMASI 468
 1. GENEL OLARAK 468
 2. PAYLAŞMA TÜRLERİ 469
 3. Terekenin Tümünün Paylaşılması 469
 4. Terekenin Bir Kısmının Paylaşılması 469
 5. Objektif Kısmi Paylaştırma 470
 6. Sübjektif Kısmi Paylaşma 470

III. PAYLAŞMAYA İLİŞKİN GENEL KURALLAR               471

 1. İrade Özgürlüğü 471
 2. Eşitlik 472
 3. Aynen Paylaşmanın Asıl Olması 473
 4. Bilgi Verme Yükümü 474
 5. Aynî İkame 474
 6. TÜM MİRASÇILARIN ANLAŞMASIYLA PAYLAŞMA 475
 7. Elden Paylaşma 475
 8. Paylaşma Sözleşmesi 477
 9. PAYLAŞMA (TAKSİM) DÂVASI 480
 10. PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER 483
 11. Paylaşmanın İradi Olarak Geciktirilmesi 483
 12. Mirasçıların anlaşmasıyla 483
 13. Mirasbırakanın tasarrufu ile 484
 14. Paylaşmanın Kanun gereği geciktirilmesi: Mirasçılar arasında bir ceninin

bulunması      485

 1. Hâkim Kararı ile Paylaşmanın Geciktirilmesi 486

VII. PAYLAŞMAYA HAKİMİN ATADIĞI BİR KAYYIMIN KATILMASI         487

VIII. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ     488

 1. Miras Paylarının Oluşması 489
 2. Miras Paylarının Özgülenmesi (Tahsisi) 492
 3. Paylaşmada Bazı Özel Durumlar 494
 4. Değerinde önemli azalma olmaksızın bölünemeyen mal 494
 5. Bir bütün oluşturan eşya topluluğu ve aile belgeleri ile özel anı değeri

olan eşya   495

 1. Bir bütün oluşturan eşya 495
 2. Aile belgeleri ve aile için özel anı değeri olan eşya 498
 3. Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi 500
 4. Genel olarak 500
 5. MK 652'nin uygulama alanı 503
 6. MK 652/I’e göre ortak konut ve ev eşyasının sağ kalan eşe

özgülenmesinin şartları      504

 1. Mirasbırakanın mirasçılardan birinden olan alacağı 506
 2. Kat mülkiyetine çevirme yoluyla paylaşma 507
 3. Tarımsal işletmelerin özgülenmesi 508
 4. Amacı ve özellikleri 508
 5. 6537 sayılı Kanun düzenlemesinin zaman bakımından

uygulanması      510

 1. Tarımsal arazinin bölünme sınırları 511
 2. Mirasçıların bölünemez tarımsal araziyi belli süre içinde belli yöntemlerle paylaşma yükümü 512
 3. Mirasçılar veya Bakanlıkça açılacak dava ile paylaştırma 514
 4. Denkleştirme hükümleri 515
 5. Bazı taşınırların ve yan sınaî işletmenin devri 517

aaa) Bazı taşınırların devri 517

bbb) Yan sınai işletmenin devri         518

 1. Ölüme bağlı tasarrufla düzenlemeye getirilen sınırlar 519

ıı. Mülga MK 659-668 düzenlemesi        519

aaa) Tarımsal işletme kavramı           519

bbb) Mirasçıya özgüleme ve aile ortaklığı        521

 1. PAYLAŞMANIN SONUÇLARI 523
 2. Mirasçıların Birbirine Karşı Sorumlulukları 523
 3. Dışa Karşı Sorumluluk 526

BİBLİYOGRAFYA      527

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar