Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Doğan Sorumlulukları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Muzaffer DENİZ
ISBN: 978-605-05-0455-2
Stok Durumu: Stokta var
49,50 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muzaffer DENİZ
Baskı Tarihi 2019/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Doğan Sorumlulukları

Muzaffer DENİZ

2019/09 1. Baskı, 151 Sayfa

ISBN 978-605-05-0455-2

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER7

GİRİŞ13

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU ALACAĞI KAVRAMI,
KAMU ALACAĞININ KORUNMASI, TEMSİL İLİŞKİSİ VE BENZER MÜESSESELERDEN FARKLARI

I.Kamu Alacağı Kavramı15

II.Kamu Alacağının Korunması ve Kanunî Temsilci Sorumluluğuna
 Başvurulabilmesinin Şartları17

III. Temsil İlişkisinin Hukukî Niteliği24

A.Temsil İlişkisi24

B.Temsil Türleri26

1. Kanunî Temsil - İradi Temsil26

2. Doğrudan Temsil - Dolaylı Temsil27

3. Yetkili Temsil - Yetkisiz Temsil28

C. Temsil İlişkisinin Sona Ermesi30

IV. Kanunî Temsilcinin Benzer Müesseselerden Farklılıkları31

A. Kanunî Temsilcinin Vergi Sorumlusundan Farkı31

B. Kanunî Temsilcinin Vekilden Farkı32

C. Kanunî Temsilcinin Kayyımdan Farkı35

1. Temsil Kayyımlığı36

2. Yönetim Kayyımlığı36

D. Kanunî Temsilcinin Yed-i Eminden Farkı38

E. Kanunî Temsilcinin Murahhas Üye/Murahhas Müdürden Farkı39

F.Kanunî Temsilci Sorumluluğu ile Limited Şirket Ortağı Sorumluluğunun Karşılaştırılması40

VII.VUK’un 10. Maddesi ile AATUHK’un Mükerrer 35. Maddesi
 Kapsamındaki Kanunî Temsilci Sorumluluğunun Karşılaştırılması43

A. Kapsam Bakımından44

B. Tarihî Gelişim Bakımından45

C. Kusur Sorumluluğu Bakımından46

İKİNCİ BÖLÜM
KANUNÎ TEMSİLCİLER

I. Gerçek Kişilerin Kanunî Temsilcileri49

A. Ergin Olmayanların Kanunî Temsilcileri49

B. Kısıtlıların Kanunî Temsilcileri50

II. Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcileri51

A.Ticari Faaliyette Bulunmak Amacıyla Kurulmayan
Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcileri51

1. Derneklerin Kanunî Temsilcileri51

2. Vakıfların Kanunî Temsilcileri55

B. Ticari Faaliyette Bulunmak Amacıyla Kurulan Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcileri64

1. Anonim Şirketlerin Kanunî Temsilcileri64

2. Limited Şirketlerin Kanunî Temsilcileri75

3. Kooperatiflerin Kanunî Temsilcileri79

4. Kolektif Şirketlerin Kanunî Temsilcileri82

5. Komandit Şirketlerin Kanunî Temsilcileri85

III. Diğer Toplulukların Kanunî Temsilcileri86

A. Terekenin Kanunî Temsilcileri86

B. Adî Şirketin Kanunî Temsilcileri88

1. Gizli (Hususi) Şirket90

2. Kartel91

3. Joint Venture-İş Ortaklığı91

4. Konsorsiyum92

C. Cemaatlerin Kanunî Temsilcileri93

D.Türkiye’de Bulunmayan Mükelleflerin Türkiye’deki Kanunî Temsilcileri94

E. Şirketler Topluluğunun Kanunî Temsilcileri95

F. Şirketlerde Nitelik Değişiklikleri Hallerinde Kanunî
Temsilciler97

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KANUNÎ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
ÖZEL HALLER

I. Tasfiye Halindeki Tüzel Kişilerin Kanunî Temsilcilerinin
 Sorumluluğu101

II.İflas, Konkordato ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma
 Hallerinde Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu104

A. İflas Halinde Kanunî Temsilciler104

B. Konkordato107

1. İflas Dışı Konkordato (Adî Konkordato)108

2. İflas İçi Konkordato109

3. Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato110

C.Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma Halinde Kanunî Temsilcilerin Sorumluluğu111

III. Kanunî Temsilci Olan Devlet Memurlarının Sorumluluğu113

IV. Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları Açısından Kanunî Temsilcilerin
 Sorumluluğu114

V.Alacaklı Kamu İdaresinin Kusuru Halinde Kanunî Temsilcilerin
 Sorumluluğu118

A.Alacaklı Kamu İdaresinin Teminat İstememesi Sonucu
Kamu Alacağının Tahsil Edilememesi118

B. Alacaklı Kamu İdaresinin Kamu Alacağını Zaman Aşımına Uğratması Sonucu Kamu Alacağının Tahsil Edilememesi119

C. Kanunî Temsilci Sorumluluğu Kapsamında İhtiyati Haciz Müessesesi119

D.Kanunî Temsilci Sorumluluğu Kapsamında İhtiyati Tahakkuk Müessesesi123

VI. AATUHK’un Mükerrer 35. Maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce
 İptal Edilen Kısımlarına İlişkin Değerlendirme124

VII. Rücu128

A. Kamu Alacağını Ödeyen Kanunî Temsilcinin Asıl Borçluya
Rücu Hakkı128

B. Kamu Alacağını Ödeyen Kanunî Temsilcinin Diğer Kanunî Temsilere Rücu Hakkı130

SONUÇ133

KAYNAKÇA139

·Yararlanılan kitaplar139

·Yararlanılan makale ve tezler148ÖNSÖZ

 

Bu kitabın yazımında desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİ'ye; bana kıymetli katkılar sunan Dr. Öğr. Üyesi Selman Sacit BOZ, Dr. Öğr. Üyesi Aytekin ÇELİK ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKÇAAL'a teşekkürlerimi sunmayı bir borç olarak biliyorum.

Diğer taraftan çalışmamın tamamlanmasında bana yardımcı olan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün çalışanlarına da müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum.

Eserimin tüm okuyuculara ve literatüre faydalı olması dileğiyle...

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.