İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
ISBN: 9786050506303
140,25 TL 165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cevdet İlhan GÜNAY
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri
Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY
2020/08 6. Baskı, 688 Sayfa
ISBN 978-605-05-0630-3

2003-2004 bahar döneminde Türkiye Adalet Akademisinde Başkan-lık görevimin yanında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakül-tesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersini okutmaya başladım. Öğ-rencilerimin yoğun istekleri üzerine anlattığım dersin bir kitabı olsun diye bu kitabı çok kısa bir sürede hazırlamıştım. 

Yargıtay ve Rekabet Kurulu üyeliğinden sonra intisap ettiğim üniver-sitelerin Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İda-ri Bilimler Fakültelerinde İş ve Sosyal Güvenlik Derslerini bu kitabı esas alarak anlatmaktayım. Bu ders yılında yeni atandığım Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde son sınıf öğrencilerine yaz okulunda İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersini de bu kitabı esas alarak vermekte-yim.

2017 yılının sonlarında yasalaşa 7036 sayılı Kanun ile iş yargılaması başta olmak üzere, bireysel ve toplu iş hukukunda yapılan önemli deği-şiklikler ile kitabımı güncelleştirdim. 

5754 sayılı Kanun ile yürürlüğe girmeden önemli değişikliğe uğrayan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu esas alarak; 2011 yılında 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 13.2.2011 tarihli 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişliklere göre Sosyal Güvenlik Hukuku kısmı hazırlanmıştı. Dah sonra anılan yasada ypılan değişiklikler de kitaba eklenmiştir. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve özellikle toplu iş hukukundaki 07.11.2012 tarihli Resmi Ga-zete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18.10.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile gelen yeni yasal düzen-lemeler esere aktarılmıştır.

Öte yandan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda 4.4.2012 tarihinde kabul edilip 11.4.2012 tarihinde 28262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6289 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler de kitaba işlenmiştir.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuyla kitabın iş güvenliği ile ilgili bölümünde yeni düzenlemelere yer verilmiştir. Yayımlanan eser-lerden yararlanıp, uygulamadaki gelişmeleri de takip ederek bazı konu-larda ekleme ve değiştirmeler yaparak kitabı tümüyle gözden geçirerek bu son basıyı hazırlamış bulunmaktayım. Kitabın genişletilmesi nedeniy-le dipnotların bir kısmı çıkarılmıştır. Ancak kaynakçada atıf yapılan tüm yazarların kitap ve makaleleri gösterilmiştir.

Dürüst yayıncılık ilkelerinden ödün vermeyen ve bu basıyı da başa-rıyla gerçekleştiren Yetkin Yayınevi A.Ş. sahip ve yöneticisi Muharrem Başer’e, kitabın elinize en az hata ile ulaşmasını sağlayan tüm çalışanla-ra ve özellikle …………’a teşekkür ediyorum.

Bu eserimin öğrencilerin İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunu öğrenerek öğrenim hayatı yanında meslek yaşamında başarılı olmalarına bir ölçüde yardımcı olabilirsem kendimi mutlu hissedeceğim.

Gayret bizden, yardım evrenin Yaratıcısından. 


BİRİNCİ KİTAP
İŞ HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
GENEL BİLGİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ

I -İŞ HUKUKUNUN KONUSU63

II -İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKMASI63

1-BATI AVRUPA'DA İŞ HUKUKUNUN ORTAYA
 ÇIKIŞ SÜRECİ63

2-TÜRKİYE'DE İŞ HUKUKUNUN ORTAYA
 ÇIKIŞ SÜRECİ65

III -İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ65

IV -İŞÇİNİN KORUNMASINDA SINIR67

V -DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ68

1)İŞ HAYATININ DENETİMİ68

2)SOSYAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI68

3)İŞ VE İŞÇİ BULMAK69

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

I -İŞÇİ71

II -İŞVEREN72

1-İŞVEREN KAVRAMI72

2-İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ72

3-İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI73

a) Genel Olarak73

b)Ödünç İş İlişkisi74

III -İŞVEREN VEKİLİ79

IV -ALT İŞVEREN79

V -İŞYERİ82

1-İŞYERİ VE EKLENTİSİ KAVRAMI82

2-İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ84

VI -İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ84

1-GENEL OLARAK84

2-BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ84

3-KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ85

4-ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA86

5-TAKIM SÖZLEŞMESİ87

6-DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ87

VII -SÜREKSİZ İŞLER88

İKİNCİ KISIM
FERDİ İŞ HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ KANUNUNUN KAPSAMI

I -İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI89

II -İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI
 DIŞINDA KALANLAR90

İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİ

I -İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ92

II -İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMLILIK UNSURU93

III -İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR94

IV-HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI94

V-HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU94

1)ENGELLİ (ÖZÜRLÜ) VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ94

2)MALULİYETİ ORTADAN KALKAN İŞÇİLERİN
 İŞE ALINMASI95

3)SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜĞÜNÜN YAPTIRIMI96

VI -HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ96

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR

I-İŞVERENİN BORÇLARI97

1)ÜCRET ÖDEME BORCU97

a)Genel Olarak97

b)Ücretin Ödenmemesi102

c)Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı104

d)Ücreti Koruyucu Hükümler106

aa) Genel Olarak106

bb) Ücretin Saklı Kısmı106

cc) Ücretin Güvenceye Alınması107

dd) Ücret Hesap Pusulası108

ff) Ücret kesintisi109

gg) Asgari Ücret109

hh) Yarım Ücret111

ii) Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller111

2)İŞÇİYİ GÖZETME VE YARDIM BORCU112

3)EŞİT İŞLEM YAPMA BORCU113

4)ARAÇ GEREÇ TEMİN ETME BORCU114

II-İŞÇİNİN BORÇLARI114

1-SADAKAT BORCU114

2-İŞİ BİZZAT GÖRME BORCU115

3-İŞİ ÖZENLE GÖRME BORCU115

4-İTAAT BORCU116

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

I-İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ117

1-GENEL OLARAK117

2-FESİH BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM ÖNELİ
 ARASINDAKİ İLİŞKİ117

3-FESİH BİLDİRİMİNİN HÜKÜM DOĞURMASI118

4-İHBAR ÖNELLİ FESİH119

5-İHBAR ÖNELLERİNE UYMAMANIN SONUÇLARI121

a)İşçi Yönünden121

b)İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları122

aa) İhbar Tazminatı122

bb) İhbar Tazminatında Sorumluluk123

cc) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili124

6-İŞVERENİN KÖTÜNİYETLİ FESHİNİN SONUÇLARI124

a)Kötüniyet Tazminatı124

b)Kötüniyet Tazminatının Hesabı127

7-İŞÇİ AYARTMADA YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU128

II-İŞ GÜVENCESİ128

1-GENEL OLARAK128

2-İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI129

a) İşyerine İlişkin Koşullar129

b)İşçiye İlişkin Koşullar130

aa) Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırma koşulu130

bb) İşçinin en az altı aylık kıdeminin olması koşulu131

cc) İşveren vekili olmama koşulu132

3-GEÇERSİZ-GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ132

a)Geçersiz fesih nedenleri132

b)Geçerli fesih nedenleri133

aa) Genel olarak133

bb) İşçinin yetersizliğinden kaynaklanan sebepler134

cc) İşçinin davranışlarından doğan sebepler134

dd) İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden
  kaynaklanan sebepler135

4-İŞE İADE YÖNTEMİ135

a)İşçinin işten çıkarılma kararına karşı
 mahkemeye başvurusu135

b)İşçinin Özel Hakeme Başvurması137

5-İŞE İADE KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI138

III-TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA141

1-TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA141

2-TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN ÖNLENMESİ143

IV-YENİ İŞ ARAMA İZNİ145

V-BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN
 SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİNİN HUKUKİ SONUÇLARI146

1-CEZA KOŞULU146

2-EĞİTİM GİDERLERİ146

VI-İŞ SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELSİZ FESHİ147

1-GENEL OLARAK147

2-İŞVERENİN BORÇLARINA UYMAMASINA KARŞI
 İŞÇİNİN ÖNELSİZ FESİH HALLERİ148

a)Sağlık Sebepleri148

aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve Yaşayışına
 Tehlikeli Olması148

bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin
  Bulaşıcı veya İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde
  Hastalığa Tutulması148

b)İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına
 Uymayan Halleri149

aa) Genel Olarak149

bb) İşverenin İşçiyi Yanıltması149

cc)Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler,
Cinsel Taciz150

dd) İşverenin işçi ve ailesi aleyhine suç işlemesi151

ee) Ücretin Ödenmemesi152

ff) Noksan iş vermek ve iş şartlarını değiştirmek153

c)Zorlayıcı Sebepler154

d)Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller155

3-İŞVERENİN DERHAL FESİH HALLERİ155

a)Genel Olarak155

b)Sağlık Sebepleri156

c)Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve
 Benzerleri157

aa) Genel olarak157

bb) İşçinin işvereni yanıltması158

cc) Şeref ve namusa dokunacak davranışlar158

dd) İşçinin işveren veya ailesine veya başka
 işçisine sataşması, cinsel tacizi ve sarhoşluğu158

ee) İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışları160

ff) İşçinin işyerinde işlediği suçtan hüküm giymiş olması161

gg) Devamsızlık162

hh) Hatırlatıldığı halde işçinin görevini yapmaması164

ii) İşin güvenliğini tehlikeye düşürmek ve zarar vermek165

d)Zorlayıcı Sebeple Fesih166

e)Gözaltı ve tutukluluk166

f)İşverene önelsiz fesih hakkı veren diğer haller166

VII-SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ167

VIII -SÜRESİNDE YAPILAN FESİHTE TAZMİNAT168

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI

I-GENEL OLARAK169

II -KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI169

1-GENEL OLARAK169

2-BİR TAM YIL ÇALIŞMA ŞARTI170

3-HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İŞ KANUNUNA
 TABİ OLMASI172

4-ERKEK İŞÇİNİN ASKERE GİTMESİ172

5-İŞÇİNİN YAŞLILIK MALULÜK AYLIĞI VEYA
 TOPTAN ÖDEME ALMAK AMACIYLA
 HİZMET AKDİNİ FESHİ172

6-BAYAN İŞÇİNİN EVLENMESİ173

7-İŞÇİNİN ÖLÜMÜ173

8-HİZMET AKDİNİN İŞVERENİN HAKLI NEDENLE
 FESHİ DIŞINDA İŞÇİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN
 FESHEDİLMİŞ OLMASI173

III -İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN
 SORUMLULUK174

IV -KAMU KURULUŞLARINDAKİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ175

V-KIDEM TAZMİNATININ HESABI177

VI-KIDEM TAZMİNATI TAVANI SORUNU179

VII-KIDEM TAZMİNATI FAİZİ VE ZAMANAŞIMI180

VIII -KIDEM TAZMİNATININ SİGORTA ETTİRİLEMEMESİ,
 FON TESİSİ ESASLARI181

ALTINCI BÖLÜM
İŞİN DÜZENLENMESİ

I-İŞ SÜRELERİ183

II-ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK VE
 FAZLA ÇALIŞMA184

1-GENEL OLARAK184

2-ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK
 UYGULAMALARI185

a)Genel olarak185

b)Kayan iş süresi185

aa) Basit kayan iş süresi185

bb) Nitelikli kayan iş süresi186

c)Sıkıştırılmış iş haftası186

d)Yıllık iş süresi186

e)Telafi edici çalışma ve dinlenme187

aa) Telafi edici çalışma187

bb) Telafi edici dinlenme187

f)Esnek Vardiya Sistemi187

3-FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELİ ÇALIŞMA188

a)Genel olarak188

b)Zorunlu Sebeple-olağanüstü sebeple fazla çalışma191

c)Fazla çalışma ücreti191

aa) Genel olarak191

bb) Fazla mesai ücretinin hesabı193

cc) Fazla çalışma ücretinin ödenmesi193

III-TATİL VE İZİN ÜCRETLERİ196

1-HAFTA TATİLİ ÜCRETİ196

2-ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ197

3-YILLIK ÜCRETLİ İZİN199

a)Genel Olarak199

b)Yıllık ücretli izine hak kazanma199

c)Yıllık ücretli izin kullanma zamanını belirleme201

d)Yıllık iznin uygulanması202

aa) İzin süresi202

bb) İzin hakkından vazgeçilememesi203

cc) İzin sürelerinin bölünmesi203

dd) İzinde çalışma yasağı204

e)İzin Ücreti204

aa) Çalışırken İzin Ücreti204

bb) Hizmet akdinin feshinde izin ücreti205

cc) İzin ücretinin ödendiğinin ispatı206

dd) İbranameler ve zamanaşımı207

ee) Ceza Yaptırımları207

YEDİNCİ BÖLÜM
İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

I-GENEL OLARAK208

II-İŞVERENİN SORUMLULUĞU210

III-İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI215

1-İŞ KAZASI215

a) İş Kazasının Unsurları215

b) İlliyet Bağı217

2-MESLEK HASTALIĞI218

a) Meslek Hastalığının Unsurları218

b) İlliyet Bağı220

IV-KUSURUN BELİRLENMESİ220

V-İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDAN
 DOĞAN TAZMİNAT221

1-MADDİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEKLER221

2-MADDİ TAZMİNAT İSTENEBİLECEKLER221

3-TAZMİNAT HESABI222

4-MANEVİ TAZMİNAT224

5-MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN
 İBRANAMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ224

6-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA MADDİ VE
 MANEVİ TAZMİNAT FAİZİ225

ÜÇÜNCÜ KISIM
SENDİKALAR HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ

I -GENEL OLARAK227

II -SENDİKANIN TANIMI VE UNSURLARI 228

1-SENDİKANIN TANIMI228

2-SENDİKANIN UNSURLARI228

a) Ortak Amaç228

b) Tüzel Kişilik229

3-SENDİKA TÜRLERİ230

a)İşçi Sendikası230

b)İşveren Sendikaları230

aa) Genel olarak230

bb) Özel kesim işveren sendikaları230

cc) Kamu kesimi işveren sendikaları231

c)Kamu Görevlileri Sendikası232

III -SENDİKALARIN KURULUŞ ŞARTLARI234

1-İŞKOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA234

2-SENDİKA ÇOKLUĞU234

3-SENDİKALARIN ŞUBE AÇMASI235

IV-SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER235

V-    İŞKOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA236

1-GENEL OLARAK236

2-İŞKOLU TESBİTİNE KARŞI DAVA AÇILMASI237

VI-İŞÇİ SENDİKASININ KURULMASI239

VII-SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TÜZÜKLERİ239

VIII-SENDİKANIN TÜZÜĞÜNDEKİ VEYA EKLİ BELGELERDE
 KANUNA AYKIRILIK240

İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ORGANLARI

I-GENEL KURUL242

1-GENEL OLARAK242

2-GENEL KURULUN GÖREVİ242

3-GENEL KURUL TOPLANTISI243

a)İlk genel kurulun toplanması243

b)Genel kurulun toplanması244

c)Sendika genel kurulunun oluşumu245

aa) Delege Esası245

bb) Delegeliğin Süresi246

cc) Delege Seçiminin İptali247

d)Seçimlerde Uyulacak Esaslar248

e) Seçim Sonuçlarına İtiraz250

4-İŞVEREN SENDİKASI GENEL KURULU251

5-KONFEDERASYON GENEL KURULU252

6-SENDİKA GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ
 TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI252

7-GENEL KURULUN İPTALİ254

II-YÖNETİM KURULU255

1-SENDİKA YÖNETİCİSİ SEÇİLEBİLME KOŞULLARI255

2-YÖNETİM KURULUNDAN AYRILMALAR255

3-PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ KAVRAMI
 VE GÜVENCEDEN YARARLANMA KOŞULLARI256

a)Sendika Yöneticiliği Kavramı256

b)Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları257

c)Yeniden İşe Almamanın Hukuki Sonuçları259

III-DİSİPLİN KURULU260

IV-DENETLEME KURULU261

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA ÜYELİĞİ

I-GENEL OLARAK263

II-SENDİKA ÜYELİĞİNİ KAZANMA ŞARTLARI263

III-SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR265

IV-BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK265

1-AYRI İŞKOLLARINDA BİRDEN ÇOK
SENDİKA ÜYELİĞİ265

2-AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN ÇOK
 SENDİKAYA ÜYELİK265

V-ASIL İŞE GÖRE SENDİKAYA ÜYE OLUNMASI266

1-GENEL OLARAK266

2-ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN SENDİKAYA ÜYELİĞİ266

3-İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI267

4-ÜYELİK AİDATI268

5-SENDİKA ÜYELİĞİNİN DEVAMI269

6-SENDİKA ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI269

9-KONFEDERASYONA ÜYELİK-ÇEKİLME270

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKANIN BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMASI

BEŞİNCİ BÖLÜM
 SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ GÜVENCESİNİN KAPSAMI

I-GENEL OLARAK272

II-İŞYERİ NAKLEDİLENLERİN GÜVENCESİ272

III-KAPANAN İŞYERİNDEKİ TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ273

IV-BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN
   TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ273

ALTINCI BÖLÜM
BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SONUÇLARI

I-GENEL OLARAK275

II-SENDİKA ÜYELİĞİ VE FAALİYETE
KATILMANIN GÜVENCESİ276

1-İŞE ALINMA AŞAMASINDA ÜYELİĞİN KORUNMASI276

2-HİZMET SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA
 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI279

a)Sendikal Faaliyetin Korunması279

b)Sendika Üyeliğinin Korunması280

3-HİZMET SÖZLEŞMESİ’NİN SONA ERDİRİLMESİNDE
   SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI281

YEDİNCİ BÖLÜM
SENDİKALARIN ÇALIŞMA HAYATINA
İLİŞKİN FAALİYETLERİ

I-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLAMAK287

II-TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV287

III-DAVA AÇMAK VE HUSUMETE EHİL OLMAK288

IV-SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN SOSYAL
   FAALİYETLERİ289

V-İŞLETMEDEKİ İŞYERLERİ İÇİN AYRI
 TEMSİLCİ ATANMASI289

VI-İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ VE
 SÜRESİ291

VII-İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE YASAKLAR291

VIII-MAL BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ292

SEKİZİNCİ BÖLÜM
GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ

I-GENEL OLARAK294

II-ÜCRET ALABİLECEKLERİN KAPSAMI295

III-SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ295

DOKUZUNCU BÖLÜM
SENDİKALARIN DENETLENMESİ VE
FAALİYETİNİN DURDURULMASI

I-SENDİKALARIN DENETLENMESİ297

II-YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE
  FAALİYETİN DURDURULMASI298

1-YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE
 FAALİYETİN DURDURULMASI298

2-TÜZÜK VE BELGELERDEKİ EKSİKLİKLERDEN
 DOLAYI FAALİYETİN DURDURULMASI299

3-KONFEDERASYON VE SENDİKALARIN
 KAPATILMASI299

DÖRDÜNCÜ KISIM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ

I-GENEL OLARAK301

II-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI302

III-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI302

IV-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI302

V-İŞÇİLERİN BİR KISMININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
 KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMASI303

VI-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KURALLARININ TASNİFİ304

1-GENEL OLARAK304

2-HİZMET AKDİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR305

3-HİZMET AKDİNİN MUHTEVASI VE
  SONA ERMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER305

4-TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI İLE SÖZLEŞMENİN
 UYGULANMASININ DENETİMİ VE UYUŞMAZLIKLARIN
 ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER306

VII-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ306

1-İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ306

2-GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ307

3-İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ307

4-İŞKOLU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ308

5-SEKTÖREL TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ309

VIII-İŞLETME UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ309

1-İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
 KAPSAMININ TESPİTİ309

2-İŞLETME UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME310

İKİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-İŞ SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ

I-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-İŞ SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ311

II-TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN EMREDİCİ ETKİSİ312

1-GENEL OLARAK312

 2-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI HİZMET
 AKİDLERİNİN DURUMU312

a)Hizmet Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü312

b)Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile Hizmet Aktinin
 İşçi Aleyhine Hükümlerinin Geçerli Sayılması313

3-İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ LEHİNE OLAN
 ŞARTLARININ GEÇERLİLİĞİ313

4-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DOĞRUDAN ETKİSİ315

III-SONA EREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HİZMET AKDİ
 OLARAK YÜRÜRLÜĞÜ316

1-GENEL OLARAK316

2-YÜRÜRLÜĞÜN ETKİSİ VE SÜRESİ316

IV-ESKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE YENİ TOPLU İŞ
  SÖZLEŞMESİ İLİŞKİLERİ317

V-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ318

VI -TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI319

1-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI319

2-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞEN ŞARTLARA
 UYARLANMASI SORUNU319

VII-FAALİYETLERİ BİR YILDAN AZ SÜREN İŞLERDE
 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI322

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ

I-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI323

1-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP
 İŞÇİ KURULUŞLARI323

2-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP
 İŞVEREN TARAFI323

a)Gerçek - Tüzel Kişiler ve Kamu Kuruluşları323

b)Kamu Kuruluşları324

c)İşveren Sendikaları324

aa) Özel Kesim İşveren Sendikaları324

bb) Kamu Kesimi İşveren Sendikaları325

3-İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ EHLİYETİNİN
 YİTİRİLMESİ325

a)İşçi Sendikaları Yönünden325

aa) Sendikanın Sona Ermesi325

bb) Sendikanın Tip Değiştirmesi326

cc) Sendikaların Katılması veya Birleşmesi327

b)İşveren Tarafı Yönünden327

c)Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Bulunmaması ve
 Yitirilmesinin Sonuçları328

aa) Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin bulunmamasının
 sonuçları328

bb)Toplu iş sözleşmesi ehliyetinin yitirilmesinin
 sonuçları329

II-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN
 TESBİT ZAMANI329

1-İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN
 BAŞVURU ZAMANI329

2-İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN
 BAŞVURU ZAMANI329

III-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ330

1-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN
 HUKUKİ NİTELİĞİ330

2-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYET VE
 YETKİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ331

3-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYET VE YETKİSİ
 AYRIMININ SONUÇLARI331

IV-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME332

1-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN
 KOŞULLAR332

a)İşçi Sendikaları Yönünden Yetkiye İlişkin Koşullar332

aa) İşkolunda yüzde üçlük barajın aşılması332

bb) İşyeri, işyerleri veya işletmede çoğunluğun temsili333

b)İşveren veya İşveren Sendikasının
 Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi335

aa) Sendikaya Üye Olmayan İşverenin Yetkisi335

bb) İşveren Sendikasının Yetkisi336

2-BAKANLIĞIN YETKİ TESPİTİ336

a)İşçi Sendikasının Başvurusu336

b)Bakanlığın İşçi Sendikasının Başvurusu Üzerine
 Yetki Tespiti340

aa) Genel olarak340

bb) Bakanlığın çoğunluk tesbiti esasları340

cc)İşkolu istatistiğinin esas alınması340

dd) İşyeri veya işletmede yarıdan fazla işçinin temsili341

ee) İşletmede en fazla temsil345

ff) Başvuru tarihindeki durumun esas alınması346

3-BAKANLIĞIN YETKİ TESBİTİ İŞLEMİNİ
 TAMAMLAMASI347

4-BAKANLIK TESPİTİNİN İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ348

a) Olumlu Tespit Bildirimi348

b) Olumsuz Tespit Bildirimi348

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YETKİ TESBİTİNE İTİRAZ

I-BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ350

1-İTİRAZIN YERİ, SÜRESİ VE YÖNTEMİ350

a) Yetkili İş Mahkemesi350

b) İtirazın Süresi351

c) İtirazın Yöntemi353

2-İTİRAZIN İNCELENMESİ354

a) İtirazın Hukuki Niteliği354

b) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması355

c) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması356

d) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması356

e) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması357

3-MAHKEME KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI359

a) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması359

b) Mahkeme Kararının Niteliği360

c) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit
 Davasına Konu Olamaması361

II-BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE KARŞI İTİRAZ361

BEŞİNCİ BÖLÜM
YETKİ BELGESİ

I-YETKİ BELGESİ364

II-KESİN YETKİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN
 İLERİ SÜRÜLMESİ365

1-BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNİN
 HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN DAVA EDİLMESİ365

2-MAHKEME KARARININ YARGILAMANIN
 YENİLENMESİ YOLUYLA ORTADAN KALDIRILMASI366

III-YETKİ BELGESİ ALINMADAN YAPILAN TOPLU
 İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ DURUMU367

1-DAVA AÇMA SÜRESİ367

2-DAVA AÇMA KOŞULLARI368

3-HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLEBİLME KOŞULU369

4-MAHKEME KARARININ SONUÇLARI372

ALTINCI BÖLÜM
 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ HÜKÜMLERİ

I-GENEL OLARAK374

II-EMREDİCİ KURALLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI374

YEDİNCİ BÖLÜM
TOPLU GÖRÜŞME VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
BAĞITLANMASI

I-TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI376

1-GENEL OLARAK376

2-ÇAĞRI SÜRESİ376

3-SÜRESİNDE ÇAĞRI YAPILMAMASININ SONUÇLARI377

4-ÇAĞRININ BİÇİMİ378

a)Çağrı Yazısına Önerilerin Tümünün Eklenmesi378

b)Çağrı Yöntemi381

II-TOPLU GÖRÜŞME382

1-TOPLU GÖRÜŞME GÜNÜNÜN TESBİTİ382

2-TARAFLARIN GÜN TESPİTİNDE ANLAŞAMAMASI382

3-TOPLU GÖRÜŞMEYE GELMEMENİN SONUÇLARI383

III-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI 384

1-GENEL OLARAK384

2-SÖZLEŞMENİN TEVDİ EDİLMEMESİ384

3-SÖZLEŞMENİN VE DEĞİŞİKLİKLERİN
 ORTAYA ÇIKMASI384

IV-TOPLU GÖRÜŞMENİN YAPILMAMASI385

V-TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI385

SEKİZİNCİ BÖLÜM
ARABULUCULUK

I-ARABULUCULUK387

II-RESMİ ARABULUCU ATANMASI387

1-GENEL OLARAK387

2-ARABULUCUNUN GÖREV SÜRESİ388

3-ARABULUCUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ389

4-GÖREVLİ MAKAMIN ARABULUCU TUTANAĞINI
 TEBLİĞİ390

DOKUZUNCU BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI

I-GENEL OLARAK391

II-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYEN HALLER391

1- GENEL OLARAK391

2-SENDİKANIN SONA ERMESİ391

3-İŞVERENİN DEĞİŞMESİ392

III-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA393

1-GENEL OLARAK393

2-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA394

a)Taraf Sendikaya Üye Olmak394

b)Sözleşme Tarafı İşverenin İşçisi Olmak394

aa) Genel Olarak394

bb) Alt İşyeri İşçilerinin Sendikaya Üyeliği396

cc) Asıl İşyeri ile Alt İşverenin İşini Yaptığı Yerin,
 Aynı İşyeri Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu396

c)Sözleşme Kapsamında Bulunma398

IV-SÖZLEŞMEDEN YARARLANMANIN BAŞLANGICI398

1-SÖZLEŞMENİN GEÇMİŞE ETKİLİ YÜRÜRLÜĞÜ398

2-SENDİKA ÜYELİĞİNİN BİLDİRİM TARİHİNDEN
 YARARLANMA400

V -DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK SÖZLEŞMEDEN
 YARARLANMA400

1-DAYANIŞMA AİDATI İLE SÖZLEŞMEDEN
 YARARLANMA400

a)Sözleşmeden Dayanışma Aidatı Ödeyerek
 Yararlanacak İşçiler400

b)Sözleşmeden Yararlanma Zamanı401

c)Dayanışma Aidatının Miktarı401

VI-ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI OLMAKSIZIN
 SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMA402

1-GENEL OLARAK402

2-ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEYEN İŞÇİNİN
 SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMASININ
 SONUÇLARI403

3-KAPSAM DIŞI İŞÇİLERİN DURUMU403

ONUNCU BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ

 I-GENEL OLARAK404

II-TEŞMİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ405

III-TEŞMİLİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI405

IV-TEŞMİLİN KOŞULLARI VE SONUÇLARI406

1-EN FAZLA ÜYEYE SAHİP SENDİKANIN SÖZLEŞMESİ406

2-TEŞMİL EDİLECEK İŞYERİNDE
 SÖZLEŞME BULUNMAMASI407

3- TEŞMİL TALEBİ407

4-YÜKSEK HAKEM KURULU’NDAN GÖRÜŞ ALINMASI408

5-TEŞMİL KARARININ KAPSAMI408

6 -TEŞMİLİN SONA ERMESİ409

ONBİRİNCİ BÖLÜM
GREV VE LOKAVT

I-GENEL OLARAK410

II-GREV410

1-GREVİN UNSURLARI410

2-YASAL VE YASADIŞI GREV411

III-LOKAVT 412

1- GENEL OLARAK412

2- LOKAVTIN UNSURLARI412

3- KANUNİ LOKAVT-KANUN DIŞI LOKAVT413

IV-GREV VE LOKAVT KARARLARININ UYGULANMASI414

1- GENEL OLARAK414

2-GREV VE LOKAVT KARARLARININ ALINMASI VE
 UYGULANMAYA KONULMASI414

V-GREV GÖZCÜLERİ416

VI-GREV VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI418

1-GENEL OLARAK418

2-LOKAVTIN İŞYERİNİ KAPATMAK AMACIYLA
 YAPIL­MASI418

3-GREV SIRASINDAKİ MADDİ ZARARDAN
  SENDİKANIN SORUMLULUĞU419

4-GREV VE LOKAVTIN SONA ERDİRİLMESİ420

a)Genel Olarak420

b)Grev ve Lokavtı Sona Erdiren Durumlar 420

aa) Taraflarca Grev ve Lokavtın Sona Erdirilmesi420

bb) Sendikanın Kapatılması, Son Bulması420

cc) İşçi Sendikasının Üyelerini Kaybetmesi421

c)Grev-Lokavtın Sona Ermesi ve Sonuçları 422

VII-GREV VE LOKAVT YASAĞI423

1-GENEL OLARAK423

2-GREV VE LOKAVT YASAĞI OLAN İŞLER423

a)Can ve Mal Kurtarma İşleri423

b)Cenaze İşlerinde424

c)Şehir Şebeke Suyu, Elektrik, Doğalgaz, Petrol Üretimi,
  Tasfiyesi ve Dağıtımı, Petro-Kimya İşleri424

d)Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen İtfaiye
 Hizmetlerinde424

3-YASAK KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ425

a)Sağlık İşyerleri425

b)Mezarlıklarda 425

c)Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı
 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Doğrudan
 İşletilen İşyerlerinde425

VIII-GREV VE LOKAVTIN YASAKLANMASI425

1-GENEL OLARAK425

2-BAKANLAR KURULUNCA GEÇİCİ YASAKLAMA
 HALLERİ426

a)Savaş, Genel veya Kısmi Seferberlik Süresince426

b)Afet Halleri427

3-ÖZEL KANUNLARDAKİ YASAKLAR428

4-SEYİR HALİNDEKİ ULAŞIM ARAÇLARINDA YASAK428

IX-GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ429

1-GENEL OLARAK429

2-ERTELEME SEBEPLERİ VE BAKANLAR KURULU
 KARARI429

3-GREVİN ERTELENMESİNDE UYUŞMAZLIĞIN
 ÇÖZÜMÜ430

a)Genel Olarak430

b) Bakanın Çabasıyla431

c)Özel Hakem Aracılığıyla432

X-GREV OYLAMASI432

1-GENEL OLARAK432

2-OYLAMA SONUÇLARININ BELİRLENMESİ433

3-OYLAMAYA İTİRAZIN SONUÇLARI433

4-GREVİN UYGULANMAMASI KARARININ SONUÇLARI434

XI-GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI435

1-GENEL OLARAK435

2-GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI435

3-SÜRELERE UYMAMANIN SONUÇLARI436

XII-GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI436

1-GENEL OLARAK436

2-GREVE KATILMA SERBESTİSİ VE SONUÇLARI438

a)Genel Olarak438

b)İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Durumu 439

c)İşverenin Çalıştırmadığı İşçilerin Durumu440

d)Greve Kısmen Katılan İşçilerin Durumu441

e)Grev dışı sebeblerle çalışamayanların durumu442

aa)İş Kazası veya Hastalığın Sebep Olduğu
 Çalışamama Durumu442

bb)Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kullanmanın
 Sebep Olduğu Çalışamama Durumu442

3-GREVE KATILMAMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI443

a)Toplu İş Sözleşmesinden Kural Olarak Yararlanamama443

b)Toplu İş Sözleşmesinden Ayrık Hüküm ile
 Yararlan­dırma444

4-GREV SIRASINDA STOKLARIN İŞVERENCE DI­ŞARI
 ÇIKARILMASI444

5-GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİLER445

a)Genel Olarak445

b) Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçiler446

c)Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçilerin Tespiti447

d)Greve  Katılamamanın Sonuçları448

6-GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ449

a) Genel Olarak449

b) Grev ve Lokavtın Hizmet Akitlerine Etkisi449

aa. Hizmet Akitlerinin Grev Sebebiyle Feshedilmezliği449

 bb. Hizmet Akitlerinin Askıda Kalması449

c)İşverenin Başka İşçi Alamaması-İşçinin Başka İş
 Tutamaması450

7-YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI452

a)Genel Olarak452

b)Yasadışı Grev ve Sonuçları452

aa. Yasadışı Grev452

bb. Yasadışı Grevin Sonuçları453

c)Kanundışı Lokavt ve Sonuçları455

8-YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN TESBİTİ456

a)Genel Olarak456

b)Tesbit Davası457

9- YASAL LOKAVT – YASA DIŞI LOKAVT 457

ONİKİNCİ BÖLÜM
TOPLU HAK VE ÇIKAR UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ

I-TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE
 UYGULANAN SİSTEMLER459

1-SERBESTLİK SİSTEMİ459

2-MECBURİLİK SİSTEMİ459

3-KARMA SİSTEM460

II-YÜKSEK HAKEM KURULU460

III-TOPLU HAK-MENFAAT (ÇIKAR) UYUŞMAZLIĞI463

1-TOPLU HAK UYUŞMAZLIĞI463

a) Genel Olarak463

b)Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümünde
 Grev ve Lokavt464

c)Tahkim Yoluyla Toplu Hak Uyuşmazlıklarının Çözümü467

2-TOPLU ÇIKAR (MENFAAT) UYUŞMAZLIĞI471

IV-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU471

1-GENEL OLARAK471

2-YORUM DAVASI472

a) Genel Olarak472

b)Yorum Davasının Açılma Süresi472

c)Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu473

aa. Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlere Göre Yorumu473

bb. Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün
 Yorumu474

3-YORUM DAVASININ AÇILMASI475

4-YORUM DAVASININ YANLARI476

a) İşçi Yanı: İşçi Sendikası476

b) İşveren Yanı: İşveren-İşveren Sendikası477

5- YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE
 YETKİLİ MAHKEME477

a) Görevli Mahkeme477

b)Yetkili Mahkeme478

6- YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ478

a)Yorum Kararının Verilmesi478

b)Yorum Kararının Niteliği479

c)Yorum Kararının Kesinleşmesi479

V-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN EDA DAVASI480

1-EDA DAVASININ YANLARI480

a)İşçi Yanı480

b)İşveren Yanı480

2-EDA DAVASININ SONUÇLARI480

 

İKİNCİ KİTAP
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

I-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN KONUSU485

1-GENEL OLARAK485

2-UNİVERSAL SOSYAL GÜVENLİK MODELİ485

3-SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİNE DAYALI SİSTEM486

II-SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİ487

1-GENEL OLARAK487

2-SOSYAL SİGORTANIN NİTELİKLERİ488

a)Mecburi Olması488

b)Kamu Sigortası Olma488

c)Primli Sistem489

3-SOSYAL SİGORTALARDA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ
 VE KAYNAKLARIN KULLANIMI489

a)Finansman Yöntemleri489

b)Aktüeryal Denge ve Karşılıklar490

III-TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ491

1-ANAYASA’DA SOSYAL GÜVENLİK491

2-SOSYAL YARDIMLAR493

3-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU494

IV-SOSYAL GÜVENLİK REFORMU495

V-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜ497

İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ

BİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLGİLER

1-SİGORTALI SAYILANLAR499

2-SİGORTALI SAYILMIYANLAR502

a)Sosyal Sigortalar Kanununun Kısa ve
 Uzun Sigorta Kolları Hükümleri Dışında Tutulanlar502

b)Hakkında Uzun Ve Kısa Vadeli Bazı Sigorta Kolları
 Uygulanmayanlar504

3-SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, TESCİLİ VE
 SONA ERMESİ506

a)Sigortalılığın Başlangıcı506

b)Sigortalı Bildirimi ve Tescili507

c)Sigortalılığın Sona Ermesi510

4-SİGORTALILARIN İŞLERİ NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK
YURT DIŞINDA BULUNMALARI512

5-İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK513

a)İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Koşulları513

b)İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi514

c)İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi515

İKİNCİ BÖLÜM
İŞYERLERİ VE İŞVERENLER

I-İŞYERİ, İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ516

II-İŞYERİNİN NAKLİ, DEVRİ VE İNTİKALİ517

III-İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞVEREN VE
 ALT İŞVEREN517

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI VE HÜKÜMLERİ

I-İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI, HASTALIK
 ANALIK HALLERİ519

1-İŞ KAZALARI -MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI519

a)İş Kazası ve Meslek Hastalığı519

b)İş Kazaları ile Meslek Hastalıklarında Sağlanan Yardımlar520

2-HASTALIK VE ANALIK HALLERİNDE SAĞLANAN
 HAKLAR523

a)Genel Olarak523

b)Hastalık Halinde Sağlık Yardımları523

c)Analık Sigortası525

3-ÖDENEK VE GELİRLERE ESAS TUTULACAK
GÜNLÜK KAZANÇ526

II-GEÇİCİ VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ528

1-GENEL OLARAK528

2-GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ530

3-SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE HAK KAZANMA,
HESAPLANMASI, BAŞLANGICI VE BİRDEN ÇOK
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİ531

4-HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI,
 EVLENME VE CENAZE ÖDENEKLERİ533

III-İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK
BAKIMINDAN İŞVERENİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN
SORUMLULUĞU533

1-GENEL OLARAK533

2-RÜCU DAVALARI534

a) Genel Olarak534

b) Rücu Davasının Tarafları535

c) Sorumluluk Şartları537

d) İşverenin Sorumluluktan Kurtulması538

e)Sağlık Raporu Alınmadan Hasta İşçinin Çalıştırılması
 Nedeniyle Hastalık Dönemi Ödemelerinin İşverene Rücu541

3-SİGORTALININ KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN
 SEBEPLERLE TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ
GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASI541

4-SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILIKTAN
 DOĞAN SORUMLULUK542

5-YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI543

IV-KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA
 DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER543

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZUN VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ

I-MALÜLİYET AYLIĞI ALMA KOŞULLARI545

1-GENEL OLARAK545

2-MALÛL SAYILMA546

3-MALÛLLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMA
 ŞARTLARI VE SAĞLANAN HAKLAR548

a)Malullük Sigortasından Yararlanma Şartları548

b)Malullük Sigortasından Sağlanan Haklar549

4-MALÜLLÜK AYLIĞININ DEĞİŞMESİ VE KESİLMESİ552

II -YAŞLILIK SİGORTASI555

1-GENEL OLARAK555

2-YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI557

3-YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI561

a)Genel Olarak561

b)Aylığın Başlangıcı564

c)Aylığın Kesilmesi-Sosyal Güvenlik Destek
 Primi Ödeyerek Çalışma565

d)Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya566

III -ÖLÜM SİGORTASI567

1-ÖLÜM SİGORTASINA HAK KAZANMA567

2-AYLIĞIN HESAPLANMASI568

3-AYLIĞIN BAŞLANGICI569

4-ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİNE
 PAYLAŞTIRILMASI570

5-TOPTAN ÖDEME571

6-EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ571

IV-UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER572

1-UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI BAKIMINDAN
SİGORTALILIK SÜRESİ572

2-UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI BAKIMINDAN
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU573

3-FİİLÎ HİZMET SÜRESİ ZAMMI573

4-SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER575

5-BİLDİRİM VE İTİRAZ576

BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI

I-İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ İLE
SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ577

1-GENEL OLARAK577

2-İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN; MİKTARI, ÖDEME SÜRELERİ
 VE ZAMANI İLE SAĞLIK PRİMLERİ VE GEÇİCİ
 İŞGÖREMEZLİK DURUMU577

3-İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI578

II-İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ
NEDENLER580

III-İŞSİZLİK SİGORTASI FONU581

IV-İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI
 İLE İDARİ İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZLAR
581

ALTINCI BÖLÜM
STATÜ HUKUKUNA TABİ OLAN SİGORTALILAR

I-KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER583

1-CUMHURBAŞKANLIĞI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİ BAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK BAKANLIK ve
 TBMM ÜYELİĞİ  GÖREVİNDE BULUNANLARIN
 AYLIKLARI583

2-BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE YAŞLILIK AYLIĞI
BAĞLANACAK HALLER584

3-KANUNLARI GEREĞİNCE GÖREVDEN
 UZAKLAŞTIRILANLAR, TUTUKLANANLAR VEYA
 GÖREVİNE SON VERİLENLERİN SİGORTALILIKLARI
 VE PRİMLERİ584

4-BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİN PRİME ESAS
KAZANÇLARI VE PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI585

5-VAZİFE MALÛLLÜĞÜ VE SONUÇLARI586

6-KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİYE
 SEVK ONAYLARI589

7-İTİBARÎ HİZMET SÜRELERİ VE İTİBARÎ HİZMET
SÜRESİ PRİMİ590


YEDİNCİ BÖLÜM
KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN
ORTAK HÜKÜMLER

I -GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ VE
 TOPTAN ÖDEME591

1-UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDA591

2-KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA591

II-GELİR VE AYLIKLARIN DÜZELTİLMESİ,
 YÜKSELTİLMESİ, ALT SINIRI, ÖDENMESİ VE
 YOKLAMA İŞLEMLERİ594

III-GELİR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER595

IV-YAŞ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER595

V-SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU596

VI-KURUMUN DENETLEME VE KONTROL YETKİSİ 597

VII-SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER598

1-KONTROL MUAYENESİ598

2-SAĞLIK RAPORLARININ USÛL VE ESASLARININ
BELİRLENMESİ599

VIII-YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI600

IX-ZAMANAŞIMI, HAKKIN DÜŞMESİ VE AVANS601

X-ÜCRETLERDEN KESİNTİ YAPILMAMASI,
 ÖZEL SİGORTALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE
 SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNİN
 YÜRÜTÜLMESİ601

ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPSAMDAKİ KİŞİLER VE TESCİLİ

I-GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR603

II-GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI,
BİLDİRİMİ VE TESCİLİ606

III-SAĞLIK HİZMETLERİ VE DİĞER HAKLAR İLE
BUNLARDAN YARARLANMA609

1-GENEL OLARAK609

2-SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE
 DİĞER HAKLAR609

a)Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi609

b)Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanmayacak
 sağlık hizmetleri 612

3-YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ
 GİDERLERİ613

4-YURT DIŞINDA TEDAVİ613

İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA
ŞARTLARI VE KATILIM PAYI

I-SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI615

II-KATILIM PAYI ALINMASI618

III-KATILIM PAYI ALINMAYACAK HALLER,
SAĞLIK HİZMETLERİ VE KİŞİLER621

IV-HİZMET BASAMAKLARI VE SEVK ZİNCİRİ621

V-KİMLİK TESPİTİ VE ACİL HALLER622

VI-SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖDENECEK BEDELLERİN
BELİRLENMESİ
623

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMA YÖNTEMİ VE
SAĞLIK GİDERLERİNİN ÖDENMESİ

I-GENEL OLARAK624

II-GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİRLERİNİN
 KULLANIM AMACI, KISA VE UZUN VADELİ
 SİGORTA KOLLARI İÇİN YAPILAN SAĞLIK
 HARCAMALARI DOĞAL AFET HALLERİ626

III-İŞVERENİN, GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ VE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU626

IV-SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI627

1-SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ
DUYURULMASI VE SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNU
SEÇME SERBESTİSİ
627

2-SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ KAYIT VE
BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE KONTROL YETKİSİ627

DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLER

BİRİNCİ BÖLÜM
SİGORTA PRİMLERİ

I-PRİME ESAS KAZANÇLAR629

1-İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN
PRİME ESAS KAZANÇLARI629

2-KENDİ ADINA BAĞIMSIZ ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİSİ
 SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI630

3-STATÜ HUKUKUNA TABİ OLAN SİGORTALILARIN
 PRİME ESAS KAZANÇLARI631

II-PRİM BORÇLARINA HALEF OLMA,
 GECİKME CEZASI VE GECİKME ZAMMI İLE
 İADESİ GEREKEN PRİMLER633

III-TEMİNATIN VE HAKEDİŞLERİN PRİM BORCUNA
KARŞILIK TUTULMASI634

IV-YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN
 GERİ VERİLMESİ634

İKİNCİ BÖLÜM
PRİM ORANLARI VE TAHSİLİ

I-GENEL OLARAK635

II-PRİM BELGELERİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ636

1-PRİM BELGELERİ VE İŞYERİ KAYITLARI636

2-HİZMET TESPİTİ DAVALARI641

a)Genel Olarak641

b)Hizmet Tespiti Davalarının Özelliği641

c)Hizmet Tesbiti Davalarının Açılması642

d)Hizmet Tesbiti Davalarında Hak Düşürücü Süre643

e)Hizmet Tesbiti Davalarının Görülmesi646

3-PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ651

4-PRİMLERİN ÖDENMESİ653

5-ASGARÎ İŞÇİLİK UYGULAMASI VE UZLAŞMA657

III-İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI
PRİM ORANININ TESBİTİ660

1-GENEL OLARAK660

2-TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİN
 BELLİ EDİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ660

 

TEST SORULARI663


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar