Sosyal Güvenlik Hukuku ve İlgili Kuruluşlar

Yayınevi: Legal Yayınları
Yazar: Faruk ANDAÇ
ISBN: 9786053152408
105,30 TL 117,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Faruk ANDAÇ
Baskı Tarihi 2018/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Sosyal Güvenlik Hukuku ve İlgili Kuruluşlar

Prof. Dr. Faruk ANDAÇ

2018/04 1. Baskı, 241 Sayfa

ISBN 978-605-315-240-8

"Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Sosyal Güvenlik İle İlgili Kuruluşlar ile Çalışma Hukuku ve Çalışma Hukuku İle İlgili Kuruluşlar iki bölüm halinde ele alınmıştır. Çalışma, üniversitelerin birçok bölümünde, sosyal yardım nitelikli kurs ve eğitim kuruluşlarında ders kitabı olarak okutulabilecek ve emekli olacak çalışanlar ile sosyal yardım alabileceklere yol gösterici niteliktedir." (Tanıtım Yazısı)

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

GİRİŞ 1
I. BÖLÜM
ÇALIŞMA HUKUKU VE ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR
§ 1. ÇALIŞMA HUKUKU 3
§ 2. ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 4
I- MİLLİ ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI 5
A- KAMU ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI 5
1- ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI 5
a- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 6
b- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE İLGİLİ  
     KURULUŞLAR 6
aa) TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) 7
aaa- İŞKUR YÖNETİMİ 8
bbb- İŞKUR’UN GÖREVLERİ 8
ccc- ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI 8
i) ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ KURULMASI İÇİ  
   ARANILAN  ŞARTLAR 9
ii) ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 11
iii) ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ KURMA  
     YETKİSİ 11
iv) İDARİ PARA CEZALARI 15
ddd- İŞSİZLİK SİGORTASI 17
bb) İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 21
cc) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 23
aaa- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23
bbb- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ KURALLAR 24
i) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE İŞVEREN İLE  
   ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 25
ii) İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI 32
iii) ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ, EĞİTİMİ VE  
      YÜKÜMLÜLÜKLERİ 35
iv) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ VE KURULU 38
v) İŞYERLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN DENETİMİ 39
2- SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI 41
B- OTONOM ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI 42
1- SİYASİ NİTELİKLİ KURULUŞLAR 42
2- MESLEKİ NİTELİKLİ KURULUŞLAR 43
3- EKONOMİK NİTELİKLİ KURULUŞLAR 46
4- SOSYAL NİTELİKLİ KURULUŞLAR 46
II- MİLLETLERARASI ÇALIŞMA HUKUKU KURULUŞLARI 48
A- ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ MİLLETLERARASI EVRENSEL  
     KURULUŞLAR 48
1- MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI (ILO) 48
a- ILO’NUN KURULUŞU VE AMACI 48
b- ILO’NUN “SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARINA  
    İLİŞKİN”  102 NO’LU SÖZLEŞMESİ 49
aa) SAĞLIĞIN KORUNMASI 50
bb) HASTALIK ÖDENEKLERİ 52
cc) İŞSİZLİK YARDIMLARI 53
dd) YAŞLILIK YARDIMLARI 54
ee) İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI HALİNDE     
      YAPILACAK  YARDIMLAR 55
ff) AİLE YARDIMLARI 58
gg) ANALIK YARDIMLARI 59
hh) MALÜLİYET YARDIMLARI 60
ıı) ÖLÜM YARDIMLARI 61
2- BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI (UNO) 63
B- ÇALIŞMA HUKUKU İLE İLGİLİ MİLLETLERARASI BÖLGESEL  
      KURULUŞLAR 64
1- AVRUPA KONSEYİ 64
2- AVRUPA BİRLİĞİ (AB)  69
II. BÖLÜM
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK İLE İLGİLİ KURULUŞLAR
§ 1- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 71
I- GENEL OLARAK 71
II-  SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI 72
III- SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU’NUN GELİŞMESİ 75
IV- SOSYAL GÜVENLİK KONUSU OLAN RİSKLER 78
§ 2-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 80
I- SOSYAL YARDIM HUKUKU VE SOSYAL YARDIM HUKUKU İLE 
    İLGİLİ SOSYAL YARDIM KURULUŞLARI 81
A- SOSYAL YARDIM HUKUKU 81
B- SOSYAL YARDIM HUKUKU İLE İLGİLİ KURULUŞLAR 85
1- AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 85
a- BAKANLIĞIN GÖREVLERİ 86
b-  BAKANLIĞIN HİZMET BİRİMLERİ 88
aa) AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 88
bb) ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 89
cc) KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 90
dd) ENGELLİ VE YAŞLI HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 90
ee) SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 91
2- 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA 
                 SOSYAL HİZMETLER 92
a- 2828 SAYILI KANUN’A GÖRE SOSYAL HİZMETLERE İLİŞKİN    
    GENEL ESASLAR 93
b- SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI 95
3- SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 97
a- KURUMUN GELİRLERİ 98
b- KURUMUN BAŞLICA GÖREVLERİ 98
c- KURUMA BAĞLI SOSYAL HİZMETLER 101
aa) KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK  
      HİZMETLER 101
aaa- KURUMCA BAKIM 102
bbb- KORUYUCU AİLE 104
ccc- EVLAT EDİNME 104
bb) BAKIMA İHTİYACI OLAN YAŞLILARA YÖNELİK  
      HİZMETLER 105
cc) ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER 107
dd) YARDIMA İHTİYACI OLAN AİLENİN KORUNMASINA     
       YÖNELİK  HİZMETLER 111
4- SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 113
5- PRİMSİZ ÖDEMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 114
6- YEŞİLKART UYGULAMASI 119
7- DİĞER SOSYAL YARDIM KURULUŞLARI 120
II- SOSYAL SİGORTA HUKUKU VE SOSYAL SİGORTA HUKUKU İLE  
     İLGİLİ KURULUŞLAR 120
A- SOSYAL SİGORTA HUKUKU 120
1- SOSYAL SİGORTA KAVRAMI 120
2- SOSYAL SİGORTA İLKELERİ 121
3- SOSYAL SİGORTA FİNANSMANI 122
a- GENEL OLARAK 122
b- SOSYAL SİGORTA FİNANSMAN KAYNAKLARI 124
aa) FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK PRİMLER 124
bb) DEVLETİN FİNANSMANA KATKISI 125
cc)  FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK VERGİLER 126
c- SOSYAL SİGORTA FİNANSMAN SİSTEMLERİ 126
aa) REPARTİSYON (REPARTITION = PAYLAŞIM) SİSTEMİ 143
bb) KAPİTALİZASYON (CAPITALISATION = BİRİKİM) SİSTEMİ 128
4- SOSYAL SİGORTALARIN DİĞER KURULUŞLARDAN AYRIMI 129
a- SOSYAL SİGORTA - ÖZEL SİGORTA AYRIMI 129
b- SOSYAL SİGORTA - SOSYAL YARDIM AYRIMI 129
5- SOSYAL SİGORTA KOLLARI 130
B- SOSYAL SİGORTA HUKUKU İLE İLGİLİ SOSYAL SİGORTA  
     KURULUŞLARI 132
1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) 132
a- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN AMACI, ORGANLARI,    
     HİZMET BİRİMLERİ VE GELİR - GİDERLERİ 133
aa) KURUMUN AMACI 133
bb) KURUMUN ORGANLARI 133
cc) KURUMUN HİZMET BİRİMLERİ 135
aaa- EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 135
bbb- SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 136
ccc- GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 137
dd) KURUMUN GELİR VE GİDERLERİ 137
b- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN FAALİYETLERİ 138
aa) 1.10.2008 TARİH ÖNCESİ UYGULAMA 139
aaa- EMEKLİ SANDIĞI 141
i) SANDIĞIN AMACI, GÖREVLERİ VE FAALİYETLERİ 141
ii) 1.10.2008 TARİHİNDEN SONRA EMEKLİ SANDIĞININ  
    DEVAM EDECEK BAŞLICA FAALİYETLERİ 144
bbb- SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (SSK) 149
ccc- ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ  
        ÇALIŞANLAR  SOSYAL SİGORTALAR KURUMU (BAĞ-KUR) 154
bb) 1.10.2008 TARİH SONRASI UYGULAMA 158
2-  SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU  
      (SSGSSK)’NUN UYGULAMASI 159
a- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI  
     KANUNU’NA  GÖRE SİGORTALI, İŞYERİ VE İŞVEREN  
     KAVRAMLARI 159
aa)SİGORTALI 159
aaa- SOSYAL SİGORTALILAR 160
i)  KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMASI  
     BAKIMINDAN SİGORTALI SAYILANLAR 160
ii) BAZI SİGORTA KOLLARININ UYGULANDIĞI SİGORTALILAR 162
iii) SİGORTALI SAYILMAYANLAR 163
iv) SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI 165
v) SİGORTALI BİLDİRİMİ VE TESCİLİ 166
vi) SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ 168
bbb- GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI 170
ccc- SOSYAL SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİ VE GENEL   
        SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ  
        OLDUĞU KİŞİLER 172
i) SOSYAL SİGORTALILARIN HAK SAHİPLERİ 172
ii) GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ BAKMAKLA  
     YÜKÜMLÜ  OLDUĞU KİŞİLER 172
bb) İŞYERİ 175
aaa- İŞYERİ TANIMI 175
bbb- İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ, DEVRİ, İNTİKALİ VE NAKLİ 175
cc) İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ VE ALT İŞVEREN 176
aaa- İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ 176
bbb- ALT İŞVEREN 177
b- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI  
     KANUNU’NA  GÖRE SOSYAL SİGORTALAR 177
aa) KISA VADELİ SİGORTALAR 177
aaa- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI 178
i) İŞKAZASI SİGORTASI 178
ii) MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI 179
iii) HASTALIK SİGORTASI VE ANALIK SİGORTASI 180
bbb- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN  
        HAKLAR 181
i) İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SİGORTASINDAN  
    SAĞLANAN HAKLAR 181
ii) HASTALIK VE ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN  
     HAKLAR 181
iii) KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA ÖDENEN GEÇİCİ İŞ  
     GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ, SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ,  
     HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI 182
iv)  İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK BAKIMINDAN  
       İŞVERENİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 185
v)  SİGORTALININ KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE  
     TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI, İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASI 186
bb) UZUN VADELİ SİGORTALAR 186
aaa- MALULLÜK (ENGELLİLİK) SİGORTASI 188
i) MALÛL (ENGELLİ) SAYILMA ŞARTLARI 188
ii) MALÛLLÜK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE  
     YARARLANMA ŞARTLARI 188
bbb- YAŞLILIK SİGORTASI 189
i) YAŞLILIK AYLIĞI 189
ii) YAŞLILIK TOPTAN ÖDEMESİ 193
ccc- ÖLÜM SİGORTASI VE ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN  
        HAKLAR 194
i) ÖLÜM AYLIĞI 195
ii) ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI 195
iii) ÖLÜME BAĞLI TOPTAN ÖDEME 196
iv) EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ 196
c- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA 197
aa) İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLABİLME ŞARTLARI 197
bb) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ VE ÖDENMESİ 198
d- GENEL SAĞLIK SİGORTASI 198
aa) SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAK KİŞİLER 199
bb) GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI, BİLDİRİMİ VE 
       TESCİLİ 203
cc) GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ 205
dd) KURUMCA FİNANSMANI SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ 206
aaa- KURUMUN SUNDUĞU SAĞLIK HİZMETLERİ 207
bbb- SAĞLANACAK SAĞLIK HİZMETLERİYLE İLGİLİ TEŞHİS VE  
          TEDAVİLERİ İÇİN GEREKLİ TIBBÎ ARAÇ VE GEREÇ 208
ee) SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI 209
ff) SAĞLIK HİZMETLERİNDEN VE DİĞER HAKLARDAN ŞART  
     ARANMAKSIZIN YARARLANAN KİŞİLER VE HALLER 210
gg) İŞVERENİN, GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ VE ÜÇÜNCÜ  
      KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 212
e- PRİMLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER 212
aa) PRİM, PRİM ORANLARI VE DEVLET KATKISI 213
aaa- PRİMLER VE PRİM ORANLARI 213
bbb- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ 214
ccc- PRİMLERE DEVLET KATKISI 216
bb) PRİM BELGELERİ 218
aaa- PRİM BELGELERİ VE İŞYERİ KAYITLARI 218
bbb- PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ 220
cc) PRİME ESAS KAZANÇLAR 221
aaa- İŞÇİ SİGORTALISI KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN  
        PRİME  ESAS KAZANÇLARI 222
bbb- BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SİGORTALISI KAPSAMINDAKİ  
          SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI 224
ccc- KAMU GÖREVLİSİ SİGORTALISI KAPSAMINDAKİ  
         SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI 224
ddd- YALNIZCA GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TÂBİ OLAN  
           SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇLARI 226
dd) PRİMLERİN ÖDENMESİ 227
f- SİGORTALILARIN BORÇLANMALARI 232
3- DİĞER SOSYAL SİGORTA KURULUŞLARI 234
a- BANKALAR, SİGORTA ŞİRKETLERİ, TİCARET VE SANAYİ  
     ODALARI  VE BORSALARI BİRLİKLERİNE AİT SANDIKLAR 234
b- AMELE BİRLİĞİ (EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ  
    BİRİKTİRME  VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI) 236
c- ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK) 237
KAYNAKÇA 239
ESERLER 239


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar