Yargıtay Daire ve Genel Kurullarındaki

Karşıoylarım

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
ISBN: 9786050510928
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ŞAHBAZ
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1279

Yargıtay Daire ve Genel Kurullarındaki Karşıoylarım

Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ

Bu kitapta, yıllarca çalıştığım Yargıtay’da Ceza Daireleri ile Ceza Genel Kurulu ve Büyük Genel Kurullarda yaptığım konuşmalar çerçe-vesinde çoğunluğun görüşüne karşı kaleme aldığım karşıoylarımdan temin edebildiklerimin okuyucu ile buluşmasının sağlanması amaçlanmıştır .

Kimi kararlardan görüleceği gibi, bir kısım yasalar yürürlükten kalkmıştır. Ancak o yasaların uygulanmasıyla ilgili yorumların güncel konular bakımından yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Gerek daire ve genel kurul kararlarında, gerek karşıoylarımda, ilke-sel konularla ilgili aynı hususlara yer verildiği için tekrar biçiminde anla-şılma söz konusu olabilir. Ancak, somut olayların farklılığı dikkate alınarak değerlendirme yapıldığı için, okuyucunun bunları gözetmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Kitap, dört bölüm halinde hazırlandı. Birinci Bölümde Türk Ceza Kanunu; İkinci Bölümde Ceza Muhakemesi Kanunu; Üçüncü Bölümde Kimi Özel Kanunlarla ilgili ve Dördüncü Bölümde de tazminatla ilgili kararlarda karşıoylarıma yer verildi.

Her bölümde, önce daire, genel kurul ve büyük genel kurul çoğunluğunun kararı, sonra o konuyla ilgili karşıoyuma yer verilmiştir.

Okuyucuya kolaylık olsun diye, her karar ve karşıoyumdan sonra üç yıldız işareti konularak konuların karışmaması sağlanmaya çalışıldı.

Nihayet, okuyucuya bir başka kolaylık sağlanması amacıyla, önemli kavramlar için kitabın sonuna kavram dizini hazırlandı.

Değerli okuyucuların, zaman içerisinde yasa değişikliklerinin olduğunu dikkate almalarında yarar var. Bu nedenle ellerindeki hukuki soruna ışık tutabilmesi için, yasa değişikliklerinin gözden geçirilerek yararlanmanın daha yerinde olacağı düşünülmektedir.


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

KISALTMALAR 7

İÇİNDEKİLER 9

BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK CEZA KANUNU VE ÖZEL CEZA  KANUNLARIYLA İLGİLİ KARARLARDA

A- Yargıtay Dairelerindeki  Karşıoylarım 35

- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak: 35

- Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu: 37

- 6136 sayılı Yasaya aykırı eylem için tahrik hükmünün uygulanması söz konusu olmadığı için, sadece tehdit suçu yönünden tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmaması: 38

- Tehdit suçundan sanık hakkında verilen erteleme kararında denetim süresinin fazla olup olmadığı ve gerekçe yetersizliği konusu: 39

- Tehdit suçuyla ilgili erteleme kararında gerekçesiz olarak alt sınırdan uzaklaşılması: 40

- Sanık hakkında verilen erteleme kararıyla ilgili olarak, başka nedenden (CMK, m.231) bozma kararı verildiği; ancak ayrıca 5237 sayılı TCK’nun 51/1 nci maddesinde belirtilen denetim süresinin fazla olup olmadığı hususunun tartışılmadığı: 41

- Erteleme kararında denetim süresinin, temel ceza takdiriyle çelişecek biçimde fazla hükmolunması sorunu ve HAGB yönünden hükmün bozulması: 42

- Yargıtay dairesinin temyiz üzerine doğrudan zamanaşımından düşme kararı vermesi veya önce bozma kararı vermesi sonra zamanaşımından düşme kararı vermesi yaklaşımlarının değerlendirilmesi: 43

- Sanıklar hakkında görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarıyla ilgili olarak verilen hükümde, hakaret suçu yönünden zincirleme suçu hükmünün uygulanmasının gerekip gerekmediği: 45

- TCY’nın 29, 51 ve 62 nci maddelerinden indirim konusu: 46

- Seçim sandık kuruluna yönelik eylemin TCY’nın 114 ncü maddesi yönünden mi, yoksa 298 sayılı Yasa’nın 133 vd. maddeleri kapsamında mı değerlendirilmesi gerektiği konusu: 47

- Somut olayda tahrik hükmünün tartışılıp tartışılmaması: 50

- Somut olayda silahlı tehdit suçuyla ilgili olarak zincirleme suç hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı: 50

- Ertelemede denetim süresinin gerekçe gösterilmeden üst sınırdan uygulanması: 51

- Somut olayda zincirleme suç hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı: 52

- Somut olayda zincirleme suç hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı tartışması: 54

- Tekerrür hükmünün uygulanması konusunda farklı görüş ve tartışması: 56

- Hükümlü veya tutuklunun kaçması sorunu: 61

- Tehdit suçu ve yasa değişikliğinin dikkate alınıp alınmayacağı: 67

- İmar kirliliğine neden olma suçunda zincirleme suç hükmünün uygulanması: 70

- Dosyadaki somut bilgiler karşısında tahrik hükmünün uygulanması sorunu: 72

- Zincirleme suç hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı: 73

- Tehdit suçundan mahkumiyet kararında suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı: 74

- Görevi yaptırmamak için direnme suçu mu görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunun mu oluşacağı: 75

- İftira suçuyla ilgili hükümde birden fazla tekerrüre esas ilamdan hangisinin hükme alınacağı: 76

- Hapis cezası alt sınırdan uygulandığı halde gerekçe gösterilmeden adli para cezası alt sınırdan uzaklaşılarak uygulanması: 82

Sadece sanık müdafii tarafından temyiz edildiği halde, erteli cezada denetim süresinin sanık aleyhine artırılarak düzeltilerek onama kararı verilmesi: 83

- Aleyhe temyiz olmadığı halde TCK’nun 51/3 ncü maddesi gereğince sanık hakkında denetim süresinin az hükmolunması gerekçesiyle eleştiri yerine bozma kararı verilmesi: 90

- Somut olayda zincirleme suç hükmünün uygulanmasında farklı düşünce: 91

- Sanık hakkında TCY’nın 62 nci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışmasız bırakılması: 94

- Sanık hakkında zincirleme suç hükmünün uygulanmaması gerektiği görüşü: 95

- Sanığın fiilinin TCY’nın 106/2-a veya 170/1-c maddesinden hangisine uyduğu konusunda farklı görüş: 95

- Aynı ilamda onama kararı verilirken TCY’nın 58 nci maddesinin uygulanmaması eleştiri konusu yapılırken, aleyhe temyiz olmadığı halde, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan bir başka nedenle bozma kararı verilirken TCY’nın 58 nci maddesinden de bozma kararı verilmesi: 96

- Suç vasfının belirlenmesi ve denetim süresi bakımından karşı görüş: 99

- Hakaret suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığı: 100

- Kamu görevlisine kendisiyle ilgili olmadığı halde yaptığı işlemden dolayı mail göndererek hakaret edilmesi: 101

- Tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması: 101

- Eylemin TCY’nın 265/1 ve 43/2 nci madde kapsamında kalıp kalmadığı: 102

- 765 sayılı Yasa döneminde verilen erteli adli para cezasının, 5237 sayılı yeni TCY döneminde tekerrüre esas alınmaması gerektiği: 103

- 765 sayılı TCY döneminde verilen erteli cezanın yeni yasa döneminde tekerrüre esas alınabilip alınamayacağı konusu: 104

- Cezanın şahsileştirilmesinde hukuki değerlendirmenin yeterli olup olmadığı: 105

- Sanıktan başkasının temyizi olmadığı halde hakkında tekerrür hükmünün uygulanmaması nedeniyle bozma kararı verilmesi: 105

- Eski yasa dönemindeki erteli adli para cezasının tekerrüre esas alınıp alınmaması: 106

- İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçuna teşebbüs olup olmadığı: 107

- Sanık hakkında somut olay bakımından iki ayrı hakaret suçundan mahkumiyet değil, zincirleme suç hükmünün uygulanması gerektiğine ilişkin karşıoy: 108

- Sanığın yargılandığı iki suçtan biriyle ilgili olarak adli para cezasına hükmolunduğu; her iki suçtan cezaların alt sınırdan verildiği ve takdiri indirim hükmü uygulanması karşısında; diğer suçtan verilen hapis cezasıyla ilgili olarak koşulları oluştuğu halde tedbir uygulanıp uygulanmayacağı konusunda değerlendirme yapılmaması nedeniyle şahsileştirme prensibine uyulmadığı gerekçesiyle hükmün bozulması düşüncesi: 109

- Sanığın söylediği sözlerin avukata yönelik olup olmadığında tereddüt olması karşısında hakkında TCY’nın 125/3-a maddesinden de bozulma kararı verilmesi: 110

- Zincirleme suç hükmünün uygulanma koşulları: 111

- İşyeri dokunulmazlığı suçunun unsurları: 112

- Tek fiille işlenen hakaret suçunda mağdurlardan biri yönünden beraat kararı verilmesinin mümkün olup olmadığı: 114

- Somut olayda yaralama fiilinin hangi maddeye uyduğu: 115

- Acil servisin kamunun serbestçe girebildiği yeri olmayan pansuman odasında gerçekleşip gerçekleşmediği sabitlenmeden sanık hakkında TCY'nın 125/4. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza uygulanması; ayrıca, TCY'nın 52/2. maddesi uygulanırken hapis cezasının günlüğünün kaç lira üzerinden adli para cezasına çevrildiğinin belirtilmemesi: 116

- Kişinin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurları: 117

- Sanıklardan biri hakkındaki mahkumiyetle ilgili karşıoyum: 118

- Hüküm mahkemesinin “seçenek yaptırım uygulandığından ayrıca hükmün açıklanmasının uygulanmasına yer olmadığına” karar verilmesinin hukuka uygun olmadığı: 119

- Aracıyla suçtan zarar görenin aracının yakınından hızlıca geçme ve korna çalma şeklindeki eylemin iş ve çalışma özgürlüğünü ihlali sorunu: 120

- Sanıklardan biri hakkında hem TCY’nın 106/2-a, 43/2; hem de 170/1-c maddesinin uygulanması: 121

- Sanığın birden fazla tekerrüre esas ilamının olduğu, ancak sanık hakkında yasal olarak uygulanması mümkün olmayan ilamının tekerrüre esas alınması karşısında, bu ilamın yerine başka bir ilamın dikkate alınması: 122

- Aleyhe temyiz olmadığı halde, eleştiriyle yetinilmesi yerine TCY’nın 50 nci maddesiyle ilgili bozma kararı verilmesi: 123

- TCY’nın 44, 106/2-a ve 170/1-c maddelerinin uygulanması; 123

- Verildiğinde temyizi kabil olmayan (kesin hüküm halini alan) ilamın tekerrüre esas alınamayacağı açık olduğundan ve aleyhe temyiz davası da bulunmadığından, bu ilam yerine başka bir ilamın alınarak düzelterek onama kararı verilemeyeceği: 124

- Sanığın beraat talebi, lehe hükümlerin tamamının uygulanmasının istendiği anlamına geldiği halde, hakkında TCY’nın 62 nci maddesinin uygulanıp uygulanmamasının gerekçesiz bırakılması: 125

- Somut olaya göre sanık hakkında TCY’nın 125 nci maddesinin 4 ncü fıkrasıyla artırım yapılmasının gerekip gerekmediği: 126

- TCY 51/3 ve 58 nci maddelerinin uygulanması: 127

- Sanığın TCY’nın 191 nci maddesi kapsamında kalan eylemiyle ilgili olarak CYY'nın 231 nci maddesi uygulanırsa, hakkında TCY'nın 297 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 2 nci cümlesinde yer alan fikri içtima: 128

- Hükmün onanması gerektiği: 129

- Suç tarihi itibariyle, hırsızlık suçu bakımından 6 TL’nin TCY’nın 145 nci maddesi gereğince değer azlığından ceza indirimi veya ceza vermekten vazgeçilmesi yönünde uygulama yapılması: 130

- TCY’nın 145 nci Maddesinin Uygulanması Konusunda Değerlendirme (Hazırlayan: Doç. Dr. İbrahim Şahbaz (Yargıtay 22.CD.Başkanı): 131

- Hırsızlık konusu malın değeri dikkate alındığında sanık hakkında TCY’nın 145 nci maddesinin uygulanması: 137

- Suça konu malın suç tarihindeki değerine göre sanık hakkında TCY’nın 145 nci maddesinin uygulanmasının gerekip gerekmediği: 137

- Mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kamu davalarının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi: 138

- Suça konu paranın değerine göre sanık hakkında TCY’nın 145 nci maddesinin uygulanması gerekip gerekmediği: 139

- Müştekiye ait aracın içinden 1,5 (birbuçuk lira)TL çalması karşısında; TCY'nın 145. maddesinde yer alan,''hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin'' azlığı nedeniyle verilecek cezadan indirim veya ceza vermekten vazgeçme kararlarından birinin verilmesi için bozma kararı verilmesi gerektiğinden çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir: 139

- Suça konu 10TL’nin değeri dikkate alındığında sanık hakkında TCY’nın 145 nci maddesinin uygulanması gerektiğinden, çoğunluğun görüşüne bu noktadan iştirak edilmemiştir: 140

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilip ödenmeyen adli para cezalarının nasıl infaz edileceği: 141

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilip ödenmeyen adli para cezalarının nasıl infaz edileceği konusundaki tartışma nedeniyle, düzelterek onama kararı verilebilip verilemeyeceği: 142

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilip ödenmeyen adli para cezalarının infazında tereddüde sebebiyet verilip verilmediği: 143

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilip ödenmeyen adli para cezalarının infazında tereddüt olup olmayacağı ve hakkın hatırlatılması: 144

- İhtar; 144

- TCY’nın 50/6 ncı maddesinde gerçekleştirilen değişiklik üzerine infaz işleminde hangi kararın verileceği konusu: 148

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının nasıl infaz edileceği konusunun tartışılması: 149

- Somut olayımızda, sanığa hükmolunun kısa süreli hapis cezası adli para cezasına çevrilmiş ve bu adli para cezası TCY’nın 52/4 ncü maddesi gereğince takside bağlanmış ise, ödenmesi konusunun nasıl olacağının tartışılması: 150

- Sanık hakkında TCY'nın 52 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince ihtarda bulunulması ve diğer hususların infaz sırasında dikkate alınmasının yerinde olup olmadığı: 153

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının infazı ile ilgili olayda, “TCK’nın 50/6. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün hükümden çıkarılması”nın yerinde olup olmadığı : 154

- TCY’nın 50/6 ve 52/4 ncü maddeleri ile İnfaz Yasasının 106 ncı maddesinin 4 ve 9 ncu fıkralarının birlikte değerlendirilmesi zorunluluğu: 154

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının taksitlendirilmesinde, taksit süresi, miktarı ve sonuçları ile infazının nasıl olacağı: 158

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazında ortaya çıkabilecek sorunlar: 161

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazı ile ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle düzelterek onama kararı verilebilip verilemeyeceği: 162

- Somut olayımızda, sanıklara hükmolunun kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi halinde, bu adli para cezasının TCY’nın 52/4 ncü maddesi gereğince takside bağlanmış olması dikkate alındığında, ödenmesi konusunda ortaya çıkabilecek değişik sorunlar: 163

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının infazının Cumhuriyet Savcılığının görevi dahilinde değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu gözetildiğinde,  adli para cezasının ödenmemesi halinde hapse çevrilmesine karar verilmesinin infazı kısıtlayıp kısıtlamayacağı: 166

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının infazı hakkında: 166

- Kısa süreli hapis cezasının infazı: 167

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde infazın nasıl olacağı: 168

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının ödenmemesi halinde infazın nasıl olacağı: 169

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazı ve infazı kısıtlama: 172

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazında, ödenmeme halinde hapse çevirme kararı verilmesinin ihtarı hakkında: 175

- Sanık hakkında TCY’nin 52 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince adli para cezasının ödenmemesi halinde 50 nci maddenin 6 ncı fıkrasının uygulanacağına ilişkin ihtar, maddi ceza hukukuyla ilgili bir düzenleme olduğundan yasaya uygun olup olmadığı: 176

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazı konusu: 181

- Kısa süreli hapis cezasından dönüştürülen adli para cezasının infazı: 182

- Kısa süreli hapis cezasından dönüştürülen adli para cezasının infazı: 182

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının infazı: 184

- Hapisten çevrili adli para cezasının infazı: 185

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazı: 188

- İnfazı kısıtlar biçimde karar verme konusu: 188

- Somut olayda ihtar yapılmaması sanığın hakkını ihlal etmez: 189

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazı: 190

- İnfaz ihtarı: 191

- Somut olayda ihtar yapılmaması sanığın haklarını ihlal etmez: 192

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının infazı: 193

- Kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezasının infazı: 193

- Kısa süreli hapis cezasından çevrili adli para cezasının infazıyla ilgili tereddütler: 197

B- Ceza Genel Kurulundaki Karşıoylarım 200

- İş kazasında kusur belirleme: 200

- Haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı: 214

- Yanlış uygulamadan dolayı iki kez atıfetten yararlandırmama: 223

- Sahte belge düzenlemek: 230

- İdare mahkemesi kararının gereğinin 30 günlük yasa süre içerisinde gereğinin yapılmaması nedeniyle sorumluluk: 244

- 5411 sayılı Bankacılık Yasasının 160/2 maddesinde düzenlenen nitelikli zimmet suçunun işlenmesi sırasında düzenlenen sahte evrak nedeniyle, belgede sahtecilik suçundan da ayrıca ceza tayinine gerek bulunup bulunmadığı: 262

- Sanık hakkında somut olaya göre, TCY’nın 22/6 ncı maddesinin failin kendisi ve ailesi yönünden yeterince araştırma yapıldıktan sonra uygulanıp uygulanmayacağı konusunda değerlendirme yapılmasının gerekliliği hakkında: 273

- Yağma suçunda, suça konu malın değerinin azlığı nedeniyle indirim gerekip gerekmediği: 286

- Sanık hakkında tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı ve takdiri indirim: 302

- Uyuşturucuda denetimli serbestlik tedbiri; 308

Anayasada 311

Yasada 311

- Hakkında mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanan sanığın tekerrüre esas ilamının kararda gösterilip gösterilmemesi: 314

- Temel cezanın belirlenmesi: 322

- Zincirleme suç hükmünün uygulanması: 328

- Etkin pişmanlık hükmü: 344

- Kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi: 351

- Dolandırıcılık ve hırsızlık suçunun unsurları: 363

- Somut olay bakımından uyuşturucu fiillerinin ayrı ayrı suçu mu, yoksa zincirleme suç hükmünü mü oluşturacağı konusu: 377

- İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçu; 396

İKİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ KANUNUYLA İLGİLİ KARARLAR 407

- Yasa yolu bildirimi yasaya uygun sayılır mı: 407

- Kanun Yararına Bozma istemi üzerine incelenen dosyada, hakaret ve tehdit suçlarıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı’nın talebinin daire çoğunluğunca reddi kararı: 407

- Temyiz süresinin başlaması ve bunun açıkça bildirilmemesi sorunu: 409

- Görevi yaptırmamak için direnme suçundan sanık hakkında temyiz başvurusu konusunda değerlendirme: 410

- İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma suçundan sanık hakkında vasisinin temyizi üzerine değerlendirme: 411

- Tehdit suçundan sanık hakkında verilen erteleme kararında denetim süresinin fazla olup olmadığı ve gerekçe yetersizliği konusu: 412

- Duruşma tutanağının 1.sayfasının katip tarafından imzalanmaması bozma nedeni mi, yoksa eksiğe gönderme nedeni mi?: 413

- Temyiz isteminin süresinde olup olmadığı: 414

- Anayasa Mahkemesi kararının doğrudan uygulanması: 415

- İmar kirliliğine neden olma suçuyla ilgili olarak vekalet ücreti konusu: 418

- Oturum tutanağındaki eksiklik nedeniyle dosyanın eksiğe mi gönderileceği, yoksa bu nedenle bozma kararı mı verilmesi gerektiği: 421

- Gerekçeli karar hakkı: 422

- Görevi yaptırmamak için direnme suçunda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının karar düzeltme istemi ve önce bozma kararı verilmesi sonra zamanaşımından düşme kararı verilmesi hususunda tartışma: 423

- İmar kirliliğine neden olma suçunda sanığın sorgusunun usulüne uygun yapılmaması: 425

- Cezada çarpım hatasının kazanılmış hak olup olmayacağı: 426

- İmar kirliliğine neden olma suçundan mahkumiyette aleyhe temyiz olmadığı halde zincirleme suç nedeniyle bozma kararı verilebilip verilemeyeceği: 426

- İmar kirliliğine neden olma suçunda aleyhe temyiz olmadığı halde tekerrür hükmünün uygulanması amacıyla bozma kararı verilebilip verilemeyeceği konusu: 429

- İmar kirliliğine neden olma suçunda aleyhe temyiz olmadığı halde tekerrür hükmünün uygulanmamasından bozma kararı verilebilip verilemeyeceği: 431

- Hükümlünün kaçması suçundan verilen mahkumiyet hükmüyle ilgili olarak aleyhe temyiz olmadığı halde tekerrür hükmünün uygulanmasının mümkün olup olmadığı: 433

- Hükümlünün kaçması suçuyla ilgili olarak, aleyhe temyiz olmadığı halde tekerrür hükmüyle ilgili değerlendirmenin uygun olup olmayacağı: 439

- Görevi yaptırmamak için direnme suçuyla ilgili olarak temyizin süresinde olup olmadığı: 446

- Ek savunma hakkı verilmeden tekerrür hükmünün uygulanabilip uygulanamayacağı: 448

- Aleyhe temyiz olmayan bir konuda, bozma kararının içeriğine göre, bozma sonrası ceza miktarında değişiklik olmayacağı halde bozma kararı verilmesi: 452

- Aleyhe temyiz davası yok ve suç vasfında değişiklik söz konusu değilse, aleyhe bozmanın da olmaması gerekir: 455

- Karşı temyiz olmadığı halde zincirleme suç hükmünün uygulanmamasından bozma kararı verilmesinin yerinde olup olmadığı: 457

- Aleyhe temyiz olmadığı halde zincirleme suç hükmünün uygulanmaması nedeniyle, zincirleme suç hükmünün uygulanmasından da bozma kararı verilmesi: 459

- Aleyhe temyiz davası ve suç vasfıyla ilgili olmadığı halde sanık hakkında tekerrür hükmünün uygulanmaması nedeniyle bozma kararı verilmesi: 462

- Sanık hakkında zincirleme suç hükmünün uygulanmaması, suç vasfında değişiklik gerekmemesi ve aleyhe temyiz olmaması karşısında aleyhe bozma kararı verilebilip verilemeyeceği: 463

- Aleyhe temyiz olmadığı ve suç vasfında değişiklik gerekmediği halde zincirleme suç hükmünün uygulanması için bozma kararı verilmesi: 465

- Aleyhe temyiz olmadığı ve suç vasfında değişiklik gerekmediği halde zincirleme suç hükmün uygulanması için bozma kararı verilmesi: 468

- Aleyhe temyiz olmadığı ve suç vasfında değişiklik gerekmediği halde eleştiriyle yetinmek yerine zincirleme suç hükmünden bozma kararı verilmesi: 470

- Aleyhe temyiz olmadığı ve suç vasfında değişiklik gerektirmediği halde zincirleme suç hükmünden bozma kararı verilmesi: 472

- Aleyhe temyiz bulunmadığı ve suç vasfında değişiklik gerektirmediği halde bozma kararı verilmesi: 474

- Aleyhe temyiz olmadığı halde uygulanmayan maddelerden bozma kararı verilmesi: 476

- Aleyhe temyiz olmadığı ve diğer bozma nedenlerine göre sonuca etkili olmadığı halde, tekerrürden bozma kararı verilmesi: 477

- Temyiz hakkının bulunup bulunmadığı: 478

- 5271 sayılı CMK’nın 231 nci maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 51 nci maddelerinin uygulanmama gerekçelerinde çelişki olup olmadığı: 480

- Muhafaza görevini kötüye kullanma suçunda mağdurun duruşmaya çağrılmaması: 482

- Aleyhe temyiz olmadığına ve suç vasfı ile ceza miktarının değiştirilmeyecek olmasına göre, tekerrür hükmünün uygulanmamasının eleştiri konusu yapılmasıyla yetinilmesi yerine, bozma kararı verilmesi: 483

- Aleyhe temyiz olmadığı ve diğer bozma nedenine göre ceza miktarında değişikliğe gidilmemesi gerektiği halde eleştiriyle yetinilmesi yerine o konuda da bozma kararı verilmesi: 485

- Aleyhe temyiz olmadığı halde, sanık hakkında tekerrür hükmünün uygulanması gerekçesiyle bozma kararı verilemeyeceği: 487

- Sanık hakkında hüküm kurulurken cezanın alt sınırdan takdir edilmesi ve tahrik hükmünün yarı oranında indirilmesine karşın, erteli ceza bakımından gerekçe gösterilmeden, hükmolunan cezadan fazla süreyle denetim süresine karar verilmesi: 488

- Erteleme kararında denetim süresinin belirlenmesinde gerekçe gösterilmemesi: 490

- Aleyhe temyiz olmadığı ve suç vasfı veya ceza miktarında değişiklik olmayacağı halde, eleştiriyle yetinmek yerine, tekerrür hükmünün uygulanmasından da bozma kararı verilmesi: 491

- Sanık hakkında tehdit suçundan hüküm kurulurken cezanın alt sınırdan takdir edilmesi, tahrik hükmü ve takdiri indirimin uygulanmasına karşın, erteli ceza bakımından gerekçe gösterilmeden, hükmolunan cezadan fazla süreyle denetim süresine karar verilmesi: 493

- Basın yoluyla işlenen suçlarda davanın ertelenmesi ve ertelemede denetim süresinin fazla tayini: 495

- Gerekçe göstermeksizin erteli ceza için denetim süresinin iki yıl olarak belirlenmesi, gerekçeli karar hakkına uygun mu?: 499

- Aleyhe temyiz olmadığı ve suç vasfına etkisi de bulunmadığı halde tekerrür hükmünün uygulanmamasına eleştiri ile yetinilmesi yerine, bu husustan da bozma kararı verilmesi: 500

- Aleyhe temyiz olmadığı ve diğer bozma nedeninin tekerrür üzerinde etkisinin bulunmamasına karşın, eleştiriyle yetinmek yerine tekerrür nedeniyle de bozma kararı verilmesi: 501

- Mağdurun duruşmaya çağrılarak davaya katılma hakkını kullanmasına olanak tanınmasının gerekip gerekmediği: 503

- Sanık hakkında sabıka kaydına göre tekerrür hükmünün uygulanmasından dava açılmadığı, ek savunma da verilmediği ve talimat ifadesinin alınması için yazılan talimat evrakına sabıka bilgisi de eklenmediği halde tekerrür hükmünün uygulanması: 505

- Sanık hakkında uygulanmayan, ancak aleyhe temyiz olmadığı halde, TCY’nın 125 nci maddesinin 4 ncü fıkrasından ceza artırımı yapılması için bozma kararının verilemeyeceği: 505

- Aleyhe temyiz istemi (davası) olmadığı ve suç vasfında değişiklik gerektirmediği halde, tekerrür hükmünün uygulanmaması eleştiri konusu yapılmasıyla yetinilmesi yerine, tekerrür hükmünden bozma kararı verilmesi: 507

- İddianamenin sanıklara okunmamasının bozma nedeni yapılıp yapılmayacağı: 510

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, onama kararı verilirken TCY’nın 43/2 nci maddesinin uygulanmaması eleştiri konusu yapılırken, bozma kararı verilirken, aynı değerlendirmenin bozma kararı verilirken yapılması gerekirken, bu konudan da bozma kararı verilmesi: 511

- Aleyhe temyiz olmadığına göre, tekerrürden bozmaya gerek yok ve eleştiriyle yetinilmesi gerekirken, tekerrür hükmünden de bozma kararı verilmesi: 514

- Aleyhe temyiz olmaması ve bozma üzerine suç vasfında değişikli meydana gelmemesine karşın tekerrür hükmünün uygulanmaması nedeninden eleştiri ile yetinmek yerine, bozma kararı verilmesi: 516

- Tehdit suçuyla ilgili olarak, aleyhe temyiz olmadığı ve suç vasfının belirlenmesine etkisi olmadığı halde sanık hakkında TCY’nın 58 nci maddesinin uygulanması gerekçesiyle bozma kararı verilmesi: 519

- Tehdit suçuyla ilgili olarak verilen erteli ceza için sanık hakkında tehdit suçundan cezanın alt sınırdan takdir edilmesi, takdiri indirim uygulanması ve erteleme kararı verilmesine karşın, gerekçe gösterilmeden, 1 yıl 8 ay yerine, doğrudan 3 yıl denetim süresi belirlenmesi: 521

- Temyiz isteminin reddine ilişkin kararın onanması kararında, tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığının tartışması: 522

- Sanık hakkında tehdit ve yaralama suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, kötü muamele suçundan ise beraat kararı verilmiş, temyiz incelemesi beraat suçundan vekalet ücretine yönelik olan olayda, beraat edilen suçtan vekalet ücreti verilmesi gerektiğine ilişkin karşıoyum: 523

- Aleyhe temyiz olmadığı gibi, diğer bozma nedenleri üzerine suç vasfı ve ceza miktarını etkileyen bir husus olmadığı halde, tekerrür hükmünden bozma kararı verilmemesi gerektiği: 523

- Sanığın cezasının alt sınırdan uygulanmasına, takdiri indirim uygulanmasına karşın, ertelenen cezasının gerekçe gösterilmeksizin denetim süresinin en üst sınırdan uygulanması: 524

- Sanık hakkında gerekçe gösterilerek temel cezanın alt sınırdan verilmesi ve takdiri indirim uygulanmasına ve gerekçe ile erteleme kararı verilmesine karşın beş ay hapis cezası için TCY’nın 51/3 ncü maddesi gereğince bir yıl yerine, gerekçe gösterilmeden iki yıl altı ay denetim süresine hükmolunması: 525

- Yoklukta verilen hükümle ilgili olarak yasa yoluna başvurma hakkının kullanılabilmesi için, başvuru mercii ve şekli konusunda açık bir bildirimde bulunulması gerekir: 525

- Sanık hakkında 3 ay 15 gün hapis cezası yerine 3 ay hapis ve 15 gün adli para verilmesinin, aleyhe bu yönden temyiz davası olmadığı da gözetilerek, mahallinde düzeltilebilir yazım hatası olarak kabul edilip edilmeyeceği: 526

- Sanık hakkından hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının olup olmadığı konusunda karşıoy: 527

- Her uygulamada sanık lehine uygulama yapıldığı halde, ertelenen suçla ilgili olarak gerekçe gösterilmeksizin denetim süresinin en üstten uygulanması: 528

- Aleyhe temyiz olmadığı, suç vasfını ve ceza miktarını etkileyecek bir uygulama da olmayacağı halde zincirleme suç hükmünün uygulanmaması nedeniyle de bozma kararı verilmesi nedeniyle karşıoy: 528

- Tebligatın yasaya uygun yapılmaması nedeniyle temyizin süresinde olduğunun kabulü görüşüyle karşıoy: 529

- Sanık hakkında hükmolunan ceza için erteleme kararı verilmemiş ise de, CYY’nın 231 nci maddesinde gerçekleştirilen değişiklik ve temyiz incelemesi aşamasında olan bir başka kararda erteleme kararı verilmesi karşısında hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki karşıoyum: 530

- Hakları hatırlatma; 531

- Gerekçe gösterilmeden erteli ceza konusunda denetim süresinin alt sınırdan uzaklaşılarak hükmolunması noktasından da bozma kararı verilmesi gerektiğinden karşıoy kullandım: 532

- Suçun unsurunun oluşup oluşmadığı, öğrencinin öğrenim özgürlüğünün engellenmiş olup olmadığı konusunda araştırma yapılması zorunluluğu ve sanığa verilen cezada orantılılık ilkesinin gözetilmemesi noktalarından çoğunluğun görüşüne karşıoyum: 533

- Sanık hakkında tehdit suçundan hükmolunan hapis cezasının ertelenmesinde, ceza süresi olan 1 yıl 1 ay 10 gün denetim süresi belirtilmesi gerekirken, takdiren 1 yıl denetim süresi öngörülmüş ise de, aleyhe temyiz olmaması karşısında eleştiri ile yetinmek yerine, denetim süresinin 1 yıl 1 ay 10 gün şeklinde düzeltilerek onama kararı verilmesine karşıoy kullandım: 542

- Aleyhe temyiz olmadığı halde sanık hakkında zincirleme suç hükmünün uygulanması gerektiğinden bu noktadan da bozma kararı verilmesi: 543

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, eleştiriyle yetinmek yerine, sanık hakkında TCY’nın 43/2 ve 58 nci maddesinin uygulanması için bozma kararı verilmesine karşıoyum: 544

- Tehdit suçundan farklı mağdur yönünden dava açıldığı halde, tehdit suçundan mağdur sıfatıyla dava açılmayan kişi yönünden mahkumiyet hükmü kurulması: 545

- Tanık beyanlarının yeterli delil oluşturup oluşturmadığı: 546

- Delilin eksik toplandığı hususunun tartışılması: 546

- İddianameyle dava açılmayan fiilden mahkumiyet hükmü kurulması: 547

- Eksik incelemeyle karar verilmesi: 548

- Suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı: 549

- İki sanığın aynı anda temsil edildiği somut olayda beraat kararı verildiğine göre, her sanık yönünden ayrı ayrı vekâlet ücretine hükmolunması yerine tek vekâlet ücretine karar verilmemesi gerekir: 550

- Hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, beraat hükmünün yerinde olduğu ve bozma kararı verilmemesi gerektiği: 551

- Yasada açık hüküm olmasa da iki gözü görmeyen sanığa müdafi atanması gerektiğinden karşıoy: 553

- Sanık hakkında birden çok suçtan dava açılmış olur ve bu suçlardan biriyle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğeri yönünden beraata karar verilirse, beraat edilen suçla ilgili olarak lehine vekâlet ücretine hükmolunması gerekir: 554

- Aynı sanık hakkında açılan iki fiille ilgili davadan birinden mahkumiyet, diğerinden beraat kararı verilmesi halinde, beraat edilen suç bakımından sanık yararına vekâlet ücretine hükmolunması gerekir görüşüyle karşıoy: 556

- Beraat edilen suçla ilgili olarak sanık lehine vekâlet ücretinie hükmolunması gerektiği yönünde karşıoy: 558

- Sanık hakkında temel cezanın gerekçe gösterilerek alt sınırdan ve takdiri indirim uygulandığı halde, ertelemede gerekçe gösterilmeden denetim süresinin üst sınırdan verilmesi nedeniyle bozma kararı verilmesi gerektiğinden karşıoy: 560

- Yaralama ve tehdit suçlarıyla ilgili olarak verilen hapis cezasının ertelendiği, ancak her iki suçla ilgili olarak gerekçe gösterilmeden, denetim sürelerinin alt sınırdan uzaklaşılarak hükmolunması nedeniyle bozma kararı verilmesi gerektiğinden karşıoy kullanılmıştır: 561

- Ölen mağdurun mirasçılarına tebligat çıkarılmadan hüküm verilemeyeceği yönünde karşıoy: 562

- Duruşmaya müdafii ile katılan sanığın beraat etmesi ve hükmün bu nedenle temyiz edilmesi karşısında lehine vekâlet ücretine hükmolunması gerektiğinden karşıoyum: 563

- Erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması; 564

- Kendi arsasına izinsiz bina yapan sanık hakkında, cezaların uygulanmasında lehe karar verildiği halde, kendi arsasına bina yapması nedeniyle bir başka kişiye verilen zarar olup olmadığının belirlenmemesi gözetildiğinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilmesi gerektiğinden karşıoy kullanılmıştır: 565

- Sanığın sorgusu yapılmadan hüküm kurulamaz: 567

- Olayla ilgili bilgisi olduğu diğer tanık beyanlarından da anlaşılan tanığı dinlemeden hüküm kurulması nedeniyle bozma kararı verilmesi gerektiğinden karşıoy: 567

- Aleyhe temyiz olmadığı ve başka nedenle bozma üzerine ceza miktarının değişmesi söz konusu olmadığına göre, eleştiriyle yetinilmesi yerine o konuda da bozma kararı verilmesi: 568

- Erteli hapis cezasının miktarına göre, sanık hakkında 1 yıl denetim süresi öngörülmesi gerekirken, 1 ay 20 gün denetim süresine hükmolunması aleyhe temyiz olmadığından bozma kararı yerine eleştiriyle yetinilmesi gerekirken, bu noktadan da bozma kararı verilmesine ilişkin daire çoğunluğunun görüşüne iştirak edilmemiştir: 568

- Aleyhe temyiz olmadığı halde sanık hakkında TCY’nın 125 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının uygulanması gerektiğinden de bozma kararı verilmesi: 569

- Aleyhe temyiz olmadığı ve yeniden hüküm kurulurken sonuca etkisinin de olmayacağı halde, eleştiriyle yetinmek yerine, ayrıca TCY’nın 43/2 nci maddesinden de bozma kararı verilmesi: 570

- Sonradan yürürlüğe giren yasa; 571

- Aleyhe temyiz olmadığı halde, aleyhe sonuç doğurmayacağı gözetilmeden, öğretici olması bakımından eleştiriyle yetinilmesi yerine, erteli cezada denetim süresinin hükmolunun ceza miktarından az olamayacağı gerekçesiyle  de bozma kararı verilmesi: 576

- Aleyhe temyiz olmayan durum; 577

- Diğer bozma nedenlerine göre, aleyhe temyiz davası bulunmadığı ve bu nedenle de bozma kararı verilmesi sonucu etkilemeyeceğinden, öğretici olması bakımından eleştiri ile yetinilmesi gerekirken ayrıca TCY’nın 43 ncü maddesinin uygulanmamasından da bozma kararı verilmesi: 578

- Aleyhe temyiz olmadığı halde, öğretici olması bakımından eleştiri ile yetinilmesi yerine, diğer bozma nedenlerinin yanında, tekerrür hükmünün uygulanmaması nedeniyle de bozma kararı verilmense karşıoy gerekçem: 579

- Sanık aleyhine temyiz davası olmadığı halde, eleştiri ile yetinilmesi yerine, tekerrür hükmünün uygulanmaması gerekçesiyle de bozma kararı verilmesi: 582

- Tebligatın usulüne uygun yapılmaması nedeniyle temyiz isteğinin reddine ilişkin karara karşıoy gerekçem: 583

- Sanığa usulüne uygun tebligat yapılmaması nedeniyle temyiz isteminin reddi kararına karşıoyum: 584

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, tekerrür hükmünün uygulanmaması nedeniyle de bozma kararı verilmesi: 586

- Erteleme karar verilirken gerekçe gösterilmeksizin denetim süresinin alt sınır üzerinden hükmolunması: 587

- Tehdit suçu ile mağdurun maddi zararı söz konusu olmadığı halde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermemede gerekçenin yetersiz olması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiğinden esas mahkemesi hükmünün bozulması: 589

- Aleyhe bozma yasağı; 590

- Aleyhe temyiz olmaması ve bozma kararı verilmesi halinde sonuç cezanın değişmemesi gerektiği halde, eleştiriyle yetinilmesi gerekirken tekerrür hükmünden de bozma kararı verilmesi: 591

- Beraat edilen hakaret suçunda sanığın kendisini vekille temsil ettirmiş olması karşısında, lehe vekalet ücretine hükmolunması gerekirdi: 592

- Üç suçtan açılan davada, birinden mahkumiyet diğer iki suçtan beraat kararı verilmesine ilişkin hükümle ilgili olarak; beraat edilen suçlarla ilgili vekalet ücreti verilip verilmeyeceği ile verilecekse kimden alınması gerektiği konusu: 594

- Vekalet ücreti sorunu; 595

- Katılanların temyizi üzerine, sanığın beraat etmesi nedeniyle lehine hükmolunan vekalet ücretinin, düzeltilerek onanması kararında, Hazine üzerine bırakılmasına ibaresinin yazılması yerine, tümüyle hükümden çıkarılması: 597

- Aleyhe temyiz davası olmaması ve diğer bozma nedenlerine göre sonucu etkilemeyeceği halde, sadece eleştiri ile yetinilmesi yerine, tekerrür hükmünün uygulanmaması nedeniyle de bozma kararı verilmesi: 598

- Aleyhe temyiz olmadığı halde sanık hakkında hem tekerrür hükmünün uygulanmamasından, hem de erteleme kararı verilmesinden bozma kararı verilmesi: 598

- Sanık hakkında aynı dosyada birden çok suçtan dava açılması ve suçlardan biriyle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması, diğerinden beraat kararı verilmesi karşısında, kendisini vekille temsil ettiren sanığın beraat ettiği suç bakımından lehine vekalet ücretine hükmolunması: 599

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, tekerrürün sonucu itibariyle ce za miktarını etkileyeceği gözetilmeden düzeltilerek onama kararı verilmesi: 601

- Aleyhe bozma yasağına uyulmaması: 602

- Vekalet ücretinin kimden alınacağı hususunda karışıklığa sebebiyet verilmesi: 603

- Beraat kararı nedeniyle hükmolunun vekâlet ücretinin hazine üzerine bırakılmasına ilişkin kısmın düzeltilerek onanması: 604

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, eleştiri ile yetinmek yerine, sonuca etkisi olmayacağı da gözetildiğinde, sanık hakkında TCY’nın 43/2 nci maddesinin uygulanması gerektiğinden bozma kararı verilmesi: 604

- Temyiz bir dava olup, açılmayan davadan aleyhe temyiz de olmadığı halde, eleştiri ile yetinmek yerine bozma kararı verilmesi: 605

- Sanığın dilekçesinde yazdığı her sözün savunma hakkı kapsamında olup olmayacağı: 606

- Sanık hakkında tekerrür hükmünün uygulanmamasına ilişkin kararlardan, hakaret ve yaralamaya teşebbüs suçlarıyla ilgili onama kararında olduğu gibi eleştiri ile yetinmek yerine; mala zarar verme suçuyla ilgili olarak, sonuca etkisinin olmayacağı gözetilmeksizin tekerrür hükmünün uygulanmamasından da bozma kararı verilmesi: 606

- 5271 sayılı CMK’nın 231 nci maddesinde değişiklik yapılmadan önce sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermede önceki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yeniden işlenen suç için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel olmadığı dikkate alındığında; önceki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kasıtlı bir suçtan mahkumiyet: 608

- Hakkında birden çok suçtan açılan davalardan birinden mahkumiyet diğerinden beraat halinde, mahkumiyetten aleyhine vekalet ücreti verilirken, beraat ettiği suçtan vekalet ücreti verilmemesi: 608

- Sanık hakkında açılan davalardan biriyle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğeri bakımından beraata hükmolunmuşsa, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında aleyhine vekalet ücretine hükmolunabildiğine göre, beraat edilen suçtan da lehine vekalet ücretine hükmolunması gerekir: 610

- Sanık hakkında iki ayrı suçtan verilen sonuç cezaların alt sınırdan uygulanması dikkate alınmaksızın, miktarlarına göre, birer yıl yerine, ertelemede gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılarak denetim süresi belirlenmesi nedeniyle bozma kararı verilmesi: 612

- Sanıklar hakkında erteleme kararı verildiği, ancak 5271 sayılı CYY’nın 231 nci maddesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesinin koşulları bulunduğu halde, erteleme kararı verildiğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına ilişkin hüküm mahkemesinin kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği: 613

- Tüm uygulamalarda sanık lehine hareket edildiği halde, hapis cezası ile adli para cezasının seçenekli olarak düzenlendiği halde, gerekçe gösterilmeksizin adli para cezası yerine hapis cezasının tercih edilmesi: 614

- Dört sanık tek müdafi ile temsil edilmiş ve her sanığın beraat etmiş olması karşısında, her sanık lehine vekâlet ücretine hükmolunması gerektiğinden çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir: 615

- Sanık hakkında 3 ve 6 aylık hapis cezalarının ertelendiği ve TCY’nın 51/3 ncü maddesi gereğince alt sınırdan birer yıl denetim süresi yerine gerekçe gösterilmeksizin en üst sınırdan uygulanması: 616

- Sanık hakkında hapis cezası ertelenirken bir yıl yerine gerekçe gösterilmeksizin en üst sınırdan denetim süresine hükmolunması nedeniyle esas mahkemesi hükmünün bu noktadan da bozulmasına karar verilmesi gerekirdi: 617

- Sanık hakkında her iki suç için yasada adli para cezası ile hapis cezası seçenekli düzenlendiği halde, esas mahkemesince gerekçe gösterilmeksizin hapis cezalarına hükmolunması nedeniyle bozma kararı verilmesi: 618

- Sanık hakkında aynı fiilin iki farklı suçun unsurunu oluşturduğu şeklinde kabul edilerek, kesin hükme karşın ikinci kez dava açılması nedeniyle açılan ikinci davanın reddine karar verilmesi: 618

- Sanığın, yokluğunda verilen gerekçeli karar yöntemince tebliğ edilmesine rağmen hükmü temyiz etmemesinin, suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesini zımnen kabul ettiği ve dolayısıyla sanık yararına olan şikayetten vazgeçmeyi kabule ilişkin usul kurallarına aykırılığın sanık aleyhine hükmün bozdurulması için O Yer Cumhuriyet Savcısına hükmü temyiz yetkisi verip vermeyeceği: 619

- Sanık hakkında verilen hükümle ilgili olarak aleyhe temyiz davası bulunmadığının dikkate alınmaması: 622

- Erteli cezada TCY’nın 51/3 ncü maddesi gereğince denetim süresinin, gerekçe gösterilmeksizin en üst sınırdan uygulanması nedeniyle gerekçeli karar hakkına aykırı davranıldığından bozma kararı verilmesi gerektiği: 623

- Sanığın olay yerinde bulunan kimseleri belirtmesi karşısında bu kişiler dinlenerek sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği: 625

- Aynı sanık hakkında birden fazla suçtan açılan davalardan birinden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi, birinden beraat kararı verilmesi halinde beraat edilen suçtan sanık yararına vekalet ücretine hükmolunması gerektiği: 626

- Aleyhe temyiz davası açılmadığına göre sanıklar haklarında TCY’nın 119/1-c maddesinden eleştiriyle yetinilmesi gerekirken bozma kararı verilmesi: 628

- Tanık beyanları ve diğer deliller bulunmasına karşın beraat kararı verilmesi nedeniyle bozma kararı verilmesi gerektiği: 629

- Aleyhe temyiz davası bulunmadığı ve sonuca etkisi olmadığı halde, eleştiri ile yetinilmesi yerine sanık hakkında tekerrür hükmünün uygulanması gerektiğinden bozma kararı verilmesi: 629

- Beraat edilen suçla ilgili olarak sanık yararına vekalet ücretine hükmolunması gerektiği gibi, hazineden alınmasına karar verilen vekalet ücretiyle ilgili olarak katılan tarafın temyize yetkilerinin bulunmadığının gözetilmemesi: 630

- İlk hükmün aleyhe temyiz edilmediği ve hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği; bozma sonrası verilen kararın da aleyhe temyiz edilmediği, ikinci kararda hapis cezasına hükmolunduğu ve erteleme kararı verildiği olayda, aleyhe bozma yasağını dikkate alınmaması nedeniyle kazanılmış hakkın ihlal edildiği: 632

- Sanık hakkında verilen erteleme kararında, gerekçe gösterilmeksizin denetim süresinin gerekçe gösterilmeksizin en üst sınırdan verilmesi suretiyle gerekçeli karar hakkının ihlal edilmesi: 633

- Ertelemede denetim süresinin bir yıl yerine gerekçe gösterilmeksizin iki yıl olarak belirlenmesi: 634

- Aleyhe temyiz olmadığı halde TCY’nın 125/4 ncü maddesinin uygulanması gerektiği: 634

- Ertelenen cezayla ilgili denetim süresinin, cezanın alt sınırdan uygulanması gerekçesiyle çelişmesi yanında gerekçe gösterilmeden bir yıl yerine iki yıl olarak belirlenmesi nedeniyle bozma kararı verilmesi: 635

- Mahkeme kararında her konuda sanık lehine gerekçelendirmede bulunulduğu halde, erteleme üzerine verilen denetim süresinin gerekçe gösterilmeden en üst sınırda (3 yıl olarak) belirlenmesi hukuka uygun olmadığı: 636

- Temyizin süresinde olup olmadığı: 638

- Hükümde tüm uygulamalar sanık lehine olduğu halde, erteli cezada denetim süresinin gerekçe gösterilmeden bir yıl yerine iki yıl olarak uygulanması hukuka uygun olmadığı: 639

- Sanığın beraat talebinin lehe hükümlerin tamamının uygulanmasının istendiği anlamına geldiği halde, hakkında TCY’nın 62 nci maddesinin uygulanıp uygulanmamasının gerekçesiz bırakılması: 639

- Sanık hakkında lehe olan tüm hükümlerin uygulanmasına karşın, erteleme kararında gerekçe gösterilmeksizin, bir yıl yerine üç yıl denetim süresi belirlenmesi nedeniyle bozma kararı verilesinin gerekmesi: 640

- TCY’nın 184/5 nci maddesindeki düzenleme ile CYY’nın 231 nci maddesinde yer alan hükmün açıklamasının geri bırakılması farklı kurumlar olması: 641

- Sanıklar hakkında verilen erteleme kararında denetim süresinin gerekçesiz olarak üst sınırdan verilmesi ve erteleme gerekçesi dikkate alındığında sabıkasız oldukları halde haklarında CYY’nın 231 nci maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının gerekçesiz bırakılması: 644

- Sanık hakkında hükmün açkılanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına kararının gerekçesiz olması ve ertelenen hapis cezasının denetim süresinin gerekçesiz olarak üst sınırdan verilmesi nedenleriyle, gerekçeli karar hakkına aykırı olan hükmün doğrudan bozulması gerekti: 644

- Yasa yolu bildiriminde hukuki sorunlar olduğundan temyizin süresinde kabulü gerekip gerekmeyeceği: 648

- TCY’nın 184/5 nci maddesindeki düzenle ile CYY’nın 231 nci maddesinde yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumları birbirinden farklı olduğundan ve sanık hakkında erteleme kararı verilmesi üzerine bir yıl yerine gerekçe gösterilmeksizin iki yıl denetim süresine karar verilerek gerekçeli karar hakkı ihlal edildiği: 648

- Mahkeme kararında sadece imar kirliliğine neden olmadan beraat kararına yer verildiği ve sanık müdafinin de vekalet ücretinden temyize başvurduğu olayda sanık lehine vekalet ücretine hükmolunmasının gerekip gerekmediği: 651

- Her konuda sanık lehine ve gerekçeli karar verildiği halde, erteli cezanın gerekçe gösterilmeksizin bir yıl yerine iki yıl denetim süresine tabi tutulması nedeniyle gerekçeli karar hakkı bakımından da bozma kararı verilmesi gerekip gerekmeyeceği: 652

- İki sanığın tek vekille temsil edilmesine göre, her sanık lehine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmolunması gerekir; çünkü, sanıklardan biri mahkum olsaydı, karşı tarafın kendisini vekille temsil etmesi halinde mahkum olan sanık aleyhine vekalet ücretine, beraat eden sanığın da lehine ücreti vekalete hükmolunacaktı, bu nedenle beraat eden her sanık lehine vekalet ücretine hükmolunması gerekip gerekmediği: 652

- Sanığın kendi arsasına bina yapmış ve başkalarına verilmiş bir zarar olmadığına göre, TCY’nın 184/5 nci maddesindeki düzenleme ile CYY’nın 231 nci maddesinde yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumlarının farklı oluşları da gözetilerek bu noktadan bozma kararı verilmesi gerekip gerekmediği: 653

- İmar kirliliğine neden olma suçuyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin mümkün olup olmadığının tartışılması: 656

- Sanığın ölümü halinde uygulamada Yargıtay dairesince düşme kararı verilmesinde çok sıkıntılar yaşandı ve sonuçta Ceza Genel Kurulu da benim görüş doğrultusunda kararlar verdi. Bu nedenle ölüm olayında bir yanlışlığa sebebiyet verilmemesi için, bozma kararı verilmesi ve konunun mahallinde değerlendirilmesi gerekir: 659

- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi: 660

- Eksik soruşturmayla verilen kararın hukuka uygun olup olmadığı: 663

- Sanığın kendisine ait taşınmaza izinsiz bina yapması halinde verilen mahkumiyetle ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilip verilemeyeceği: 665

- Tüm gerekçeler sanık lehine olduğu halde ertelenen hapis cezasında TCY’nın 51/3 ncü maddesi uygulanırken, denetim süresinin gerekçe gösterilmeden bir yıl yerine en üst sınır olan üç yıl olarak takdir edilmesi nedeniyle hem diğer gerekçeleriyle çelişme olması, hem de gerekçeli karar hakkının ihlal edilmesi: 668

- Dava dosyasında birden fazla hukuki sorun olması ve bunların tartışmasız bırakılması: 669

- Erteleme kararında gerekçe gösterilmeksizin bir yıl yerine en üst sınır olan üç yıl denetim süresine hükmolunması ve gerekçeli karar hakkının ihlalinin olup olmadığı: 669

- Sanık hakkında lehe olan tüm hükümler gerekçeli olarak uygulanırken, TCY’nın 51/3 ncü maddesi uygulanırken, gerekçe gösterilmeden ve takdire de dayanılmaksızın bir yıl yerine iki yıl denetim süresine hükmolunmasının gerekçeli karar hakkının ihlali olup olmadığı: 670

- TCY’nın 184/5 nci maddesi ile CYY’nın 231 nci maddesinde yer alan düzenlemelerin farklı sonuçlar doğurabilmeleri ve farklı kurum olmalarının gözetilip gözetilmediği: 671

- İlk hükümle ilgili olarak aleyhe temyiz olmadığı halde,  bozma sonrası temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak hükmolunması: 672

- Gerekçeli karar hakkına aykırı davranılması: 672

- Aleyhe temyiz davası olmadığı için, TCY’nın 43 ncü maddesiyle ilgili olarak eleştiriyle yetinilmesi yerine bozma kararı verilmesi: 673

- Kararda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilip verilmeyeceği konusunda hükmün karıştırılması ve gerekçe göstermeksizin erteli cezada denetim süresinin fazla tayini noktalarından bozma kararı verilmesi: 674

- Tutuklu sanığın yüzüne karşı verilen hükümde yasa yoluna ilişkin bilgilerin açıklanmaması karşısında temyiz isteminin süresinde kabul edilmesinin gerekmesi: 674

- Soruşturması şikayete tabi suçta, şikayetten vazgeçmenin sanığın kabulüne bağlı olması dikkate alındığında, vazgeçmeye karşı açıkça görüşü sorulmayan sanığın kararın tebliği üzerine temyiz etmemekle vazgeçmeyi zımnen kabul ettiğinden hareketle, bu uygulamanın sanığın lehine hukuk kuralına aykırılık olarak düşünülüp, Cumhuriyet savcısının bu hükmün temyize yetkili olmadığı yönündeki çoğunluk görüşüne iştirak edilmemiştir: 675

- Cumhuriyet savcısının temyiz yetkisinin olup olmadığı: 675

- Tek vekil ile temsil olunan üç sanıkla ilgili olarak beraat eden her sanık yararına vekalet ücretine hükmolunması gerekirken, bir vekalet ücretine hükmolunması ve bu paranın sanıklara dağıtımının nasıl yapılacağı: 676

- Şikayetten vazgeçmeye karşı sanıktan diyeceğinin sorulmaması: 677

- Aleyhe temyiz olmayan hususlarla ilgili olarak bozma kararı verilmesi: 677

- İlk hükümde aleyhe temyiz olmaması karşısında, aleyhe hüküm kurulamayacağının gözetilmemesi: 678

- Gerekçe göstermeden denetim süresinin alt sınırdan uzaklaşılarak hükmedilmesi: 680

- Uzlaşma hükümlerinin uygulanma olasılığı: 681

- Aleyhe bozma yasağının gözetilmemesi; 682

- Uygulanması talep edildiği halde TCY’nın 50 nci maddesinin uygulanmaması ve uygulamama gerekçesinin gösterilmemesi: 684

- İlk derece mahkemesi hükmü yasaya uygun olduğundan onanması yerine bozma kararı verilmesi: 684

- Sanığın beraat talebi, lehe hükümlerin tamamının uygulanmasının istendiği anlamına geldiği halde, hakkında TCY’nın 62 nci maddesinin uygulanıp uygulanmamasının gerekçesiz bırakılması: 686

- Sanığın psikolojik sorunlarının olduğunun anlaşılmasına göre hakkında TCY’nın 32 ve 57 nci maddelerinin uygulanma olasılığının araştırılması: 687

- Uzlaşma hükümlerinin uygulanmaması ve aleyhe temyiz davası olmadığı halde sanık hakkında tekerrür hükmünün uygulanması için de bozma kararı verilmesi: 688

- Ertelemede gerekçe gösterilmeksizin bir yıl yerine üç yıl denetim süresi uygulanması nedeniyle, gerekçesizlikten bozma kararı verilmesi: 689

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, düzelterek onama kararı verilmesi: 690

- Beraat edilen suç bakımından sanık lehine vekalet ücretine hükmolunması gereği: 691

- Ertelemede, temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uygulama yapıldığı halde, denetim süresinin belirlenmesinde gerekçe gösterilmeden bir yıl yerine üç yıl olarak belirlenmesi: 692

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, erteli ceza ile ilgili denetim süresinin artırılması: 693

- Aleyhe bozma yasağı: 694

- Aleyhe bozma yasağının uyarlama yargılamasında da gözetilmesi gerekir: 695

- Birden çok çelişme ve gerekçesizlik olduğu için, bozma kararı verilmesi gerekir: 697

- 15-18 yaş grubu çocuk sanıklar için Çocuk Koruma Yasası'nın 35 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince Sosyal İnceleme Raporu aldırılması: 699

- Aleyhe temyiz davası olmadığı halde, ertelemede denetim süresinin az olduğu: 700

- Aleyhe temyiz davası bulunmadığına göre, ertelemede denetim süresinin iki yıl yerine bir yıl olarak hükmolunması, yasaya aykırı olduğundan eleştiri ile yetinmek yerine, bir yılın iki yıl olarak değiştirilerek hükmün düzelterek onanması kararına ilişkin çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir: 701

- Suç vasfındaki değişik düşünceler ve bozma kararı verilmesi gereği: 702

- Aleyhe temyiz yoksa eleştiriyle yetinilmesi gerekir: 703

- Ertelemede denetim süresinin gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılması: 705

- Ertelenen ceza ile ilgili olarak denetim süresinin gerekçe gösterilmeksizin 1 yıl 1 ay 10 gün yerine 2 yıl olarak belirlenmesi gerekçeli karar hakkının ihlali olduğu için, çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir: 706

- Üç sanığın iki ayrı mağdura karşı, farklı tarihlerde işledikleri değişik suçlardan beraatleri söz konusu olduğundan, her sanık yönünden ayrı ayrı ve müşteki sayısınca vekalet ücretine hükmolunması gerektiği: 707

- Temyiz dilekçesinde yer almayan kişi yönünden inceleme yapılmaması gerekir: 708

- Sanık hakkında verilen erteleme kararı üzerine, gerekçe gösterilmeksizin TCY’nın 51/3 ncü maddesi uygulanırken, bir yıl yerine iki yıl denetim süresi belirlenmesi noktasından da bozma kararı verilmesi gerektiğinden çoğunluğun görüşüne iştirak edilmemiştir: 709

B- Ceza Genel Kurulu Kararlarına Karşıoylarım 710

- Aleyhe temyiz davası olmaması nedeniyle aleyhe bozma yasağının gözetilmesi gerekir: 710

- Ertelemede aleyhe bozma yasağı: 720

- İhbar ve arama kararı olmadığı halde arama yapılması: 736

- Cumhuriyet savcısının yasa yoluna başvuruda yanılmasının mümkün olup olmadığı: 761

- Yargı kararına uygun işlem yapmama: 769

- Katılan vekilinin temyiz dilekçesinin Cumhuriyet savcısı tarafından havale edilmesi: 787

- Uyarlama kararında kazanılmış hak: 796

- Nezarette geçen süre için tazminat: 803

- Özel yetkili ağır ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlığı: 810

- Tedbir olarak hükmolunan adli para cezasının, önceki erteleme nedeniyle kazanılmış hak oluşturduğu için, hükmolunan bu adli para cezasının da ertelenmesinin gerekip gerekmediği: 824

- Ertelenmiş hapis cezası sonrası çıkan yasa gereğince dönüştürülen adli para cezasının da ertelenmesi: 832

- Tutuklulukta geçirilen süre için tazminat: 839

- Temyiz incelemesinde tutukluluk süresinin değerlendirilmesi: 852

- Yasa yolu bildiriminin yasal ve yeterli olup olmadığı ve buna göre temyizin süresinde yapılıp yapılmadığı: 868

- Duruşma tutanağındaki hakim imzası eksikliğinin, temyiz incelemesi aşamasında hükmün esasına girilmeden önce bozma nedeni yapılmasının isabetli olup olmadığının belirlenmesi: 872

- Duruşma tutanağındaki hakim imzası eksikliğinin temyiz incelemesi aşamasında hükmün esasına girilmeden önce bozma nedeni yapılmasının isabetli olup olmadığının belirlenmesi sorunu: 880

- Dava açılıp açılmadığının belirlenmesi: 889

- İmar kirliliğine neden olma suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması sorunu: 901

- Genel hükme göre açılan bir davada sonradan değişen suç vasfına göre 4483 sayılı yasa hükmünün uygulanmasının gerekip gerekmemesi: 910

- Zorunlu müdafi atanması: 921

- Arama işleminin hukuka uygunluğu: 935

- Adli arama işleminin hukuka uygun olup olmadığı: 955

- Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa atılı 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçuna ilişkin olarak yapılan arama işleminin hukuka uygun olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir: 980

- Arama işleminin hukuka uygunluğu; 1014

- Aramanın hukuka uygunluğu; 1049

- Kaçak sigara ile ilgili olarak suçun sübutu: 1081

- Esrar ve kokainle ilgili suçun sabit olup olmadığı: 1104

- Temyiz isteminin süresinde olup olmadığı: 1113

- Kararın hüküm kısmının eksik bırakılması: 1136

- Eşlerden birinin düzenlediği iddianameyle ilgili olarak diğer eşin yargıç olarak karar vermesi: 1139

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KİMİ ÖZEL KANUNLARLA İLGİLİ KARARLAR 1173

A- 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile İlgili Kararda 1173

- Ailenin korunması yasası çerçevesinde verilen koruma kararına uyulmaması halinde nikahsız yaşayan erkeğe ceza verilip verilmeyeceği ve hangi suçun unsurlarının oluşacağı: 1173

B- 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İlgili Kararda 1205

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAZMİNAT DAVALARIYLA İLGİLİ KARAR 1245

A. Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararına Yapılan Bireysel Başvuru Üzerine  Anayasa Mahkemesinin Kararı 1245

B. Yargıtay Büyük Genel Kurulunun AYM’nin Bireysel Başvuru İncelemesine  Konu Kararına Karşıoyum 1256

KAVRAM 1271


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Karşıoylarım
İlgili Yayınlar