Katotam Tahkimi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mustafa OKUR
ISBN: 9786050511994
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa OKUR
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 409

Katotam Tahkimi

Dr. Mustafa OKUR

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ........................................................................................... vii

SUNUŞ ............................................................................................ ix

GİRİŞ ............................................................................................. 1

BİRİNCİ BÖLÜM

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM

MERKEZLERİ

§ 1. UYUŞMAZLIK VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ........... 3

A- UYUŞMAZLIK KAVRAMI............................................................. 5

B- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ...................................... 6

I- UYGUN UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİNİN SEÇİMİ. 16

II- DOSTANE YÖNTEMLER....................................................... 20

a- Sulh Müzakeresi.................................................................. 23

b- Arabuluculuk ....................................................................... 25

c- Diğer Alternatif Yöntemler.................................................. 28

III- YARGISAL YÖNTEMLER ..................................................... 31

a- Genel Olarak Yargısal Yöntemler........................................ 31

b- Tahkim Yöntemi.................................................................. 34

aa- Tahkim Yönteminin Diğer Uyuşmazlık Çözüm

Yöntemleriyle Karşılaştırılması..................................... 37

aaa- Tahkim Yönteminin Dostane Çözüm Yöntemleri İle

Karşılaştırılması..................................................... 37

bbb- Tahkim Yönteminin Devlet Yargılaması ile

Karşılaştırılması..................................................... 40

bb- Tahkim Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları ....... 43

cc- Tahkim Türleri............................................................... 47

aaa- İhtiyari Tahkim – Zorunlu Tahkim......................... 47

bbb- Millî Tahkim – Milletlerarası Tahkim ................... 50

ccc- Geçici Tahkim – Kurumsal Tahkim ....................... 52

ddd- Diğer Ayrımlar....................................................... 58

§ 2. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZLERİ .......................................... 61

A- GENEL OLARAK UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZLERİ..... 61

B- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZLERININ

ÜLKEMİZDEKI GELIŞIMI........................................................ 65

§ 3. KURUMSAL TAHKİM MERKEZLERİ .............................................. 70

xvi İçindekiler

İKİNCİ BÖLÜM

KAYSERİ TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (KATOTAM)

§ 4. KURUMSAL TAHKİM MERKEZİ OLARAK KATOTAM................ 83

§ 5. KATOTAM’IN ORGANLARI .............................................................. 86

A- DİVAN KURULU........................................................................... 87

B- KOMİTE ....................................................................................... 89

C- DANIŞMA KURULU..................................................................... 90

D- SEKRETARYA ............................................................................... 90

§ 6. KATOTAM’DA SUNULAN HİZMETLER.......................................... 92

A- MERKEZ HİZMETLERİNİN KAPSAMI VE GENEL

KURALLAR................................................................................... 94

B- MERKEZ HİZMETLERİNDE GÖREV ALACAK

ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ...................................................................... 96

C- MERKEZDE SUNULAN HİZMETLER....................................... 98

I- TAHKİM ................................................................................... 98

II- TARAFSIZ BİLİRKİŞİLİK .................................................... 101

III- ARABULUCULUK ............................................................... 105

III- KARMA YÖNTEMLER ........................................................ 112

a- Arabuluculuk ve Tahkimden Oluşan Karma Yöntemler ... 114

b- Arabuluculuk ve Tarafsız Bilirkişilikten Oluşan Karma

Yöntem .............................................................................. 118

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KATOTAM TAHKİMİNDE TAHKİM ANLAŞMASI, DİLEKÇELER

AŞAMASI VE GÖREV BELGESİ

§ 7. TAHKİM ANLAŞMASI...................................................................... 122

A- TAHKİM ANLAŞMASININ VARLIĞI....................................... 135

B- TAHKİM ANLAŞMASININ KATOTAM ARACILIĞIYLA

KURULMASI............................................................................... 146

C- KADEMELİ TAHKİM ANLAŞMASI......................................... 149

I- GENEL OLARAK KADEMELİ TAHKİM ANLAŞMASI.... 151

II- ARABULUCULUK-TAHKİM ANLAŞMASI....................... 158

a- Kademeli Tahkim Anlaşmasının Bir Türü Olarak

Arabuluculuk-Tahkim Anlaşması...................................... 159

b- Arabuluculuk-Tahkim Karma Yöntemine İlişkin

Arabuluculuk-Tahkim Anlaşması...................................... 160

İçindekiler xvii

c- Fiili Uygulama Biçiminde Gerçekleşen

Arabuluculuk-Tahkim........................................................ 162

III- DİĞER OLASILIKLAR ......................................................... 164

IV- ÖNERİLER............................................................................ 165

§ 8. TAHKİM BAŞVURUSUNUN YAPILMASI VE

DİLEKÇELER AŞAMASI................................................................. 167

A- TAHKİM BAŞVURU DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ................ 169

B- CEVAP DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ ...................................... 177

C- KARŞI DAVAAÇILMASI ........................................................... 180

D- İKİNCİ DİLEKÇELERİN VERİLMESİ...................................... 183

§ 9. GÖREV BELGESİNİN DÜZENLENMESİ ....................................... 185

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAKEM SEÇİMİ VE GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ

§ 10. HAKEMLERİN SEÇİMİ, HAKEMLERİN UYGUNLUĞU,

TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI İLE DOSYANIN

HAKEMLERE TEVDİİ .................................................................... 192

A- HAKEMLERİN SEÇİMİ.............................................................. 193

B- HAKEMLERİN UYGUNLUĞU, TARAFSIZLIĞI,

BAĞIMSIZLIĞI VE REDDİ........................................................ 200

I- HAKEMLERİN UYGUNLUĞU............................................ 201

II- HAKEMLERİN TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI........ 203

III- HAKEMLERİN YASAKLILIĞI VE REDDİ......................... 208

C- DOSYANIN HAKEMLERE TEVDİİ .......................................... 211

§ 11. GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA TEDBİRLERİ................................... 219

A- HAKEMLER TARAFINDAN GEÇİCİ KORUMA

TEDBİRİNE KARAR VERİLMESİ ............................................ 221

B- MAHKEME TARAFINDAN GEÇİCİ KORUMA TEDBİRİNE

KARAR VERİLMESİ .................................................................. 232

BEŞİNCİ BÖLÜM

TAHKİM YARGILAMASI VE YARGILAMANIN SONA ERMESİ

§ 12. TAHKİM YERİ, TAHKİM SÜRESİ VE UYGULANACAK

HUKUK ..................................................................................... 236

A. TAHKİM YERİ ............................................................................. 236

B. TAHKİM SÜRESİ......................................................................... 238

xviii İçindekiler

C. UYGULANACAK HUKUK......................................................... 241

§ 13. TAHKİM YARGILAMASI İLE İLGİLİ TEMEL İLKELER............ 248

A. ADİL YARGILANMA HAKKI..................................................... 249

B. TARAFLARIN EŞİTLİĞİ İLKESİ ............................................... 252

C. GİZLİLİK ..................................................................................... 254

D. KATOTAM TAHKİMİNDE GEÇERLİ DİĞER İLKELER......... 256

§ 14. HAKEMLERİN SULHE VE ARABULUCULUĞA TEŞVİKİ........ 259

§ 15. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ .................................................. 268

§ 16. TAHKİKAT VE DELİLLER ............................................................. 270

§ 17. DURUŞMALAR................................................................................ 276

§ 18. TAHKİM YARGILAMASININ SONA ERMESİ............................. 283

§ 19. HAKEM KARARI, TAHKİM GİDERLERİ, HAKEM

KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI ve

HAKEM KARARININ İCRASI........................................................ 287

A. HAKEM KARARI ve HAKEM KARARININ İÇERİĞİ ............ 288

B. TAHKİM GİDERLERİ.................................................................. 294

C. HAKEM KARARINA KARŞI BAŞVURU YOLLARI VE

HAKEM KARARIN İCRASI....................................................... 299

I- HAKEM KARARLARININ DÜZELTİLMESİ,

YORUMLANMASI VE TAMAMLANMASI ...................... 299

II- HAKEM KARARLARININ İPTALİ VE İCRASI ................ 303

SONUÇ....................................................................................................... 312

EKLER........................................................................................................ 316

EK-1 YÖNERGE ..................................................................................... 316

EK-2 HAKEMLER İÇİN ETİK KURALLAR........................................... 349

EK-3 TÜRKİYE ARABULUCULAR ETİK KURALLARI...................... 354

EK-4 KATOTAM TAHKİM GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ..................... 362

EK-5 TARİFELER ..................................................................................... 366

EK-6 KATOTAM ÖRNEK TAHKİM ŞARTLARI................................... 367

EK-7 HAKEM LİSTESİ............................................................................. 371

EK-8 ARABULUCU LİSTESİ................................................................... 375

Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM)’da divan kurulu üyesi olarak seçildikten sonra, divanın görevleri arasında yer alan

“Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tanıtımı, gelişimi ve özendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak” şeklindeki KATOTAM Yönergesi m.10,I-r

hükmünün gereğini bir nebze olsun yerine getirebilmek, divan üyesi olarak bu konuda katkı sunabilmek için KATOTAM ile ilgili bilimsel çalışma yapma

düşüncesi hasıl oldu. Önce bu konuda birkaç makale yazmakla başlayan süreç, saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek’in de tavsiyesi ve teşvikiyle,

KATOTAM Tahkimini bütün yönleriyle ele alan, usûl ve esaslarını inceleyen bir kitap çalışması yapma fikrine evrildi. Uzun ve yoğun bir çalışma temposu

sonucunda, önceki çalışmalarımın birleştirilmesi ve daha da genişletilmesiyle elinizdeki bu kitap ortaya çıktı.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasına, beni divan kurulu üyesi olarak görevlendirilmek üzere önererek vesile olan, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü,

Sayın Prof. Dr. Kerim Güney’e; birçok fedakarlıkta bulunarak KATOTAM’ın kuruluşunu sağlayan, gelişmesi için büyük emek ve gayret sarfeden başta

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Gülsoy olmak üzere oda yönetim kurulu ve oda meclisi üyelerine şükranlarımı sunuyorum.

Lisans öğrenciliğimden beri, yıllardır, her zaman, her konuda samimi, içten yardım ve desteğini gördüğüm, KATOTAM’daki çalışmaları vesilesiyle

Kayseri’ye geliş gidişleri esnasında, yıllar sonra tekrar yüz yüze görüşme imkanı bulduğum, daha gayretli çalışma ortaya koymam hususunda benim için itici

bir güç oluşturan, beni özellikle alternatif uyuşmazlık çözüm yolları konusunda çalışmaya yönlendiren, değerli hocam Sayın Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek’e

ne kadar teşekkür etsem azdır.

Manevi desteklerini her zaman arkamda hissettiğim kıymetli anneme ve babama sonsuz şükranlarımı sunuyor; evimde rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan değerli eşime teşekkür ediyor; çalışmalarım sırasında kaynak kitapları gördükçe ilgi duyan, incelemeye çalışan, büyüyünce arabulucu-hakem olacağını söyleyen sevgili oğlum Halit’e başarmak azmiyle dopdolu mutlu bir gelecek dileyerek, bu çalışmanın ülkemizde tahkim kültürünün oluşması ve yerleşmesine küçük de olsa bir katkı sunmasını temenni ediyorum.

Bu çalışmanın basımını çok kısa bir sürede, büyük bir titizlikle gerçekleştiren, çalışmanın kitap olarak okuyucuya ulaşmasını sağlayan Yetkin Yayınevi sahibi Muharrem Başer’e ve emeği geçen tüm yayınevi çalışanlarına da teşekkür ediyorum.

Ağaoğlu, Cahit : Şirket Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Tahkim, Ankara 2016.

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Ticarî Uyuşmazlıkların Alternatif

Çözüm Yolları (Batider 1996, C.18, S.4, s.93-

109) (Akıncı-Alternatif).

Akıncı, Ziya : Hakemlerin İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Kararı Verme Yetkisi (Prof. Dr. Şükrü Postacıoğlu’na Armağan, İzmir 1997, s. 209-224) (Akıncı-İhtiyati Tedbir).

Akıncı, Ziya : Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi (Yargı Reformu 2000 Sempozyum, İzmir 2000, s.287-293) (Akıncı-Hakem).

Akıncı, Ziya : Elektronik Tahkim (Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2001 İzmir, İzmir

2002, s.429-435) (Akıncı-Elektronik Tahkim).

Akıncı, Ziya : Neden İstanbul Tahkim Merkezi? (Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, İzmir 2013, s.79-96)

(Akıncı-Tahkim).

Akıncı, Ziya : Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında İstanbul

Tahkim Merkezi (Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 2018, s.5-14, İstanbul

Tahkim Merkezi Yayınları-I) (Akıncı-Şirketler

Hukuku).

Akıncı, Ziya : Taraf Hakeminin Seçimi, (Tahkimde Davanın

Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi, İstanbul 2020, s. 35-41, İstanbul Tahkim Merkezi

Yayınları-2) (Akıncı-Taraf Hakemi).

Akıncı, Ziya : Yargıtay Kararları Işığında Tahkim Şartının

Gerçerliliği, (Tahkim Anlaşması, İstanbul 2020,

s.69-86) (Akıncı-Tahkim Şartı).

Akıncı, Ziya : Milletlerarası Tahkim, 5.B., İstanbul 2020.

* Dipnotlarda geçen eserler yazarların soyadları ile anılmıştır. Aynı yazarın birden fazla eserine

yapılan atıflar kısaltılmış şekliyle parantez içerisinde gösterilmiştir.

378

Akıncı, Ziya : Tahkim Kurumu Açısından Duruşma Psikolojisi, (Tahkim Duruşmasının Psikolojisi, İstanbul

2022, s.9-17, İstanbul Tahkim Merkezi Yayınları-2) (Akıncı-Psikoloji).

Akter, Sumru : Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmalarının

Yorumu, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.77-101).

Akyol-Aslan, Leyla : Medeni Usul Hukukunda Delil Tespiti (Hukuk

Muhakemeleri Kanunu’na Göre), Ankara 2011.

Alangoya, Yavuz : Medenî Usul Hukukunda Tahkimin Niteliği ve

Denetlenmesi, İstanbul 1973.

Alangoya, Yavuz : Medenî Usûlün Amacı ve Sosyal Karakteri

Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nın Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi

(Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, 8-9 Eylül 2006 Ankara, s.33-54) (Alangoya-Tasarı).

Alangoya, Yavuz/

Yıldırım M.Kâmil/

Deren-Yıldırım, Nevhis : Medenî Usul Hukuku Esasları, 4.B., İstanbul

2004.

Amirfar, Catherine M. : Oral Proceedings (Litigating International Investment Disputes: A Practitioner’s Guide, Leiden 2014, s.232-260).

Andrews, Neil : The Three Paths of Justice, Court Proceedings,

Arbitration, and Mediation in England, Londra

New York 2012.

Arslan, Ramazan : Medenî Usul Hukukunda Dürüstlük Kuralı, Ankara 1989.

Arslan, Aziz Serkan : Medeni Usul Hukukunda Delillerin Toplanması ve Doğrudanlık İlkesi, Ankara 2012 (Arslan-Doğrudanlık).

Arslan, İlyas : Hakemlerin Geçici Hukuki Koruma Tedbiri Kararı Verme Yetkisi, (Tahkim Yargılaması, Birinci

379

Bölüm, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.2, İstanbul 2021, s.381-431) (Arslan İ.).

Arslan, Ramazan/

Tanrıver, Süha : Yargı Örgütü Hukuku, 2.B., Ankara 2001.

Arslan, Ramazan/

Yılmaz, Ejder/

Taşpınar-Ayvaz, Sema/

Hanağası, Emel : Medenî Usul Hukuku, 7.B., Ankara 2021.

Aslan, Adem : Tahkim Davalarına İlişkin Güncel Yargıtay Kararları, (Uluslararası Tahkim Sempozyumu, 25-

26 Nisan 2019/Ankara, Ankara 2020, s.77-95).

Aslankoç, Yasemin : İsimsiz Uluslararası Sözleşmeler ve Tahkim,

Ankara 2021.

Asouzu, Amazu A. : International Commercial Arbitration and African States Practice, Participation and Institutional Development, Cambridge 2004.

Atalı, Murat : Medenî Usûl Hukukunda Davanın İhbarı, Ankara 2007.

Atalı, Murat/

Ermenek, İbrahim/

Erdoğan, Ersin : Medenî Usûl Hukuku, 2.B., Ankara 2019.

Ataman-Figanmeşe, İnci : Milletlerarası Ticari Tahkim ile Yatırım Tahkimi

Arasındaki Farklar (MHB 2011/31, S.1, s.91-

152).

Atlıhan, Özen : Tahkim Sözleşmesinin Unsurlarının ve Hükümlerinin Ulusal-Uluslararası Ticari Tahkim

ve Yatırım Tahkimi Işığında İncelenmesi (İBD

2010/84, S.2, s.943-990).

Aydın, İsmail : Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk, İstanbul 2022.

Aykutalp, Aslı : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Nazarında Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının

İptalinin Tahkime Elverişliliği (Prof. Dr. Necmettin M. Berkin’e Armağan, İstanbul 2021,

s.205-240).

380

Azraklı-Arslan, Betül : Medenî Usûl Hukuku Açısından Zorunlu Arabuluculuk, Ankara 2018.

Aydemir, Dilek : Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses after UML on Mediation 2018 and the Singapore

Convention, (Public and Private International

Law Bulletin, 41(1): 191–229) (Aydemir D.).

Aydemir, Fatih : Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi, İstanbul

2017.

Ayağlu, Tolga : Sermaye Şirketleri Özelinde Şirketler Hukuku

Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim, İstanbul 2018.

Aygül, Musa : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne

Uygulanacak Hukuk ve Deliller, 2.B., İstanbul

2014.

Bacanlı, Mehmet Rıfat : Bir Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak

İstanbul Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İSTAC) Tahkim Yargılamasında Delillerin İbrazı

ve Değerlendirilmesi (UMD 2016, s.75-113).

Balcı, Muharrem : İhtilafların Çözüm Yolları ve Tahkim, İstanbul

1999.

Balkar-Bozkurt, Süheylâ : Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlık Yükümlülüğü, İstanbul 2016.

Barrett, Jerome T./

Barrett, Joseph P. : A History of Alternative Dispute Resolution:

The Story of a Political, Cultural, and Social

Movement, San Francisco 2004.

Başaran, Halil Rahman : Uluslararası Tahkim, İstanbul 2014.

Berkhan, İhsan : Tahkim ve Arabuluculukta Tarafsızlık İlkesi,

1.B., İstanbul 2019.

Bican, Buğrahan : Milletlerarası Ticaret Odası Tahkimi, Görev Belgesi ve Usulü (KOSBED 2015/29, s. 1-29).

Bilgin, Hikmet : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkimde Geçici Hukukî Koruma Önlemleri ve Milletlerarası Tahkim Kanunu İle Karşılaştırmalı Bir

İnceleme, (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C.1, Ankara 2015, s. 401-439).

381

Boran-Güneysu, Nilüfer : Medenî Usûl Hukukunda Karar, Ankara 2014.

Born, Gary B. : International Commercial Arbitration, Second

Edition, The Netherlands 2014.

Born, Gary/ Šćekić, Marija : Pre-Arbitration Procedural Requirements: ‘A

Dismal Swamp’, (Practising Virtue – Inside International Arbitration, Oxford University Press,

on November 12, 2015, s.227-263).

Bozkurt-Yüksel,

Armağan Ebru : Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (Wipo) Tahkim

Sistemi, Ankara 2010.

Budak, Ali Cem : Hakem Kararları Maddi Hukuka Aykırılık Sebebiyle İptal Edilebilir Mi? Hakem Kararlarının

İptali Müessesesinin Tarihi Kökeni (MHB, Prof.

Dr. Cemal Şanlı’ya Armağan, 2020/1, s.557-

572).

Budak, Ali Cem/

Karaaslan, Varol : Medenî Usul Hukuku, 5.B., İstanbul 2021.

Bulur, Alper : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi (ABD 2007/65, S.4, s.30-46).

Bulur, Alper : Avukatlık Kanunu m.35/A’nın Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Çerçevesinde İncelenmesi ve Bir Düzenleme Önerisi (TBBD 2010, S.89,

s.196-241) (Bulur-Avukatlık).

Candaren-Elver, Nazan : Kurumsal Tahkim Sistemlerinde Hakemlerin

Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Reddi, (LHD 2003,

C.1, S.9, s.2231-2248.

Carlevaris, Andrea : Preliminary Matters: Objections, Bi-furcation,

Request for rovisional Measures, (Litigating International Investment Disputes: A Practitioner’s

Guide, Leiden 2014, s.173-205).

Cole, Sarah Rudolph/

Blankley, Kristen M. : Arbitration, (The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco 2005, s.318-335).

382

Cole, Tony/

Ortolani, Pietro : Understanding International Arbitration, New

York 2020.

Corrin-Care, Jennifer : Civil Procedure and Courts in the South Pacific,

Great Britain 2004.

Çelebi, Ali Ergin : Birleşme ve Devralma İşlemlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Tahkim, İstanbul 2016.

Çelikoğlu, Cengiz Topel : 6325 Sayılı HUAK’a Göre Arabuluculuk Yoluna

Başvurulması ve Çözüm Anlaşmasının Mahkeme ve İcra Usulleri İle İlişkisi (Prof. Dr. Ejder

Yılmaz’a Armağan, C.1, Ankara 2014, s.669-

723).

Çınar, Ekin : Ayrılabilirlik Prensibi ve Kompetenz-Kompetenz Kuralı Işığında Türk Mahkemelerinin Tahkim Şartının Geçerliliğine İlişkin İncelemesinin

Kapsamı, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu

Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.375-390).

Çıplak, Dilara : Milletlerarası Tahkim Kavramı ve İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları Çerçevesinde Türkiye’de

Tahkim Uygulaması, (Yayımlanmamış Yüksek

Lisans Tezi), Mersin 2017.

Çon, Ömer : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na

Göre Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı

ve Reddi, Ankara 2013.

d’Ambrumenil, Peter : Mediation and Arbitration, Great Britain 1997.

Dayınlarlı, Kemal : İhtiyari Tahkimde Hakem Ücreti (Prof. Dr. Ali

Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 539-564).

Dayınlarlı, Kemal : HUMK’da Düzenlenen İhtiyarî İç Tahkim, 2.B.,

Ankara 2004 (Dayınlarlı-İç Tahkim).

Dayınlarlı, Kemal : Tahkim Nedir ve Tahkimin Faydaları Nelerdir?

(İç Tahkim ve Uygulamaları IVXX Çözüm Arama Konferansı, Ankara 2013, s.17-27) (Dayınlarlı-Tahkim).

Değirmencioğlu, Müge : Milletlerarası Ticari Tahkimde Patolojik Tahkim

Anlaşmaları ve Hibrit Tahkim Anlaşmaları, İstanbul 2021.

383

Değnekli, Adnan : HMK’ya Göre Tahkimde Yargılama Usulü (İç

Tahkim ve Uygulamaları IVXX Çözüm Arama

Konferansı, Ankara 2013, s.37-47).

Delikaya, Zeki : Tahkimin Niteliği (İBD 2017/91, S:5, s. 213-

232).

Demir, Şamil : Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi, Güncellenmiş 2.B., Ankara 2014.

Demir-Gökyayla, Cemile : Milletlerarası Tahkimde Ad Hoc Tahkim ve

Kurumsal Tahkim, (Uğur Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, s.161-181) (Demir-Gökyayla-Tahkim).

Demir-Gökyayla, Cemile : Milletlerarası Tahkimde Belge İbrazı, İstanbul

2014 (Demir-Gökyayla-Belge).

Demir-Gökyayla, Cemile : Arabuluculuk ve Tahkimi Bir Arada İçeren

Uyuşmazlık Çözüm Yolu (İHM 2019/77-2,

s.575-616).

Demirel, Ali Selim : Uygulamada Tahkim Anlaşması, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.33-53).

Demirkol, Berk/

Aküzüm, Ural : Türkiye’de Med-Arb (Arabuluculuk-Tahkim)

Yapısı, Mevzuatı, Uygulaması, 1.B., İstanbul

2020.

Deren-Yıldırım, Nevhis : Tahkimin Olumlu ve Olumsuz Yönleri (ABD

2002/4, s.37-44).

Deren-Yıldırım, Nevhis : Uncitral Model Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunu Çerçevesinde Milletlerarası Tahkimin Esaslı Sorunları, İstanbul 2004 (Deren-Yıldırım-Tahkim).

Deren-Yıldırım, Nevhis : Tahkim ve Objektif Açıdan Tahkime Elverişlilik

(Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s.47-61) (Deren-Yıldırım-Elverişlilik).

Dereli-Oba, Nazlı : ICSID Kararlarının İcrası ve İptal Davalarına

Konu Edilmesi, (Uluslararası Yatırım Tahkimi

384

ve Üçüncü Kişi Finansmanı, Ankara 2018, s.53-

59).

Dimolitsa, Antonias : Separability and Kompetenz-Kompetenz (Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York

Convention, ICCA Congress Series, Volume 9,

Paris 1998, Kluwer Law International 1999, s.

217-256).

Doğar, Mehmet : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Sözleşmesi, İstanbul 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi).

Dost, Süleyman : Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları ve Icsıd Tahkimi, Ankara 2006.

Dür, Orhan : Arabuluculuk Faaliyeti ve Arabulucuların Hak

ve Yükümlülükleri, 2.B., Ankara 2018.

Ekmekçi, Ömer/

Özekes, Muhammet/

Atalı, Murat/

Seven, Vural : Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, 2.B.,

İstanbul 2019.

Ekşi, Nuray : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim,

1.B., İstanbul 2013.

Ekşi, Nuray : Tahkim Öncesi Uyuşmazlık Çözüm Usulleri ve

Bu Usuller Tüketilmeden Tahkime Başvurulmasının Sonuçları, İstanbul 2015 (Ekşi-Tahkim Öncesi.

Ekşi, Nuray : Türkiye’de Kurumsal Tahkim, İstanbul 2020

(Ekşi-Kurumsal).

Elçin, Doğa : Milletlerarası Ticarî Tahkim Hukukunda Sulh,

Ankara 2019.

Elçin, Doğa : Milletlerarası Ticari Tahkimde Sulh Sözleşmesine ve Sulhün Hakem Kararı Olarak Tespitine Uygulanacak Hukukun Tayini, (Tahkim ve Uygulanacak Hukuk, İstanbul 2021, s.451-479, İstanbul

Tahkim Merkezi Yayınları IV) (Elçin-Sulh).

385

Eminoğlu, Cafer/

Erdoğan, Ersin : Ticari Uyuşmazlıklarda İhtiyari ve Dava Şartı

(Zorunlu) Arabuluculuk, Ankara 2020.

Erdem, Ercüment : Milletlerarası Ticaret Hukuku, İstanbul 2017.

Erdem, Ercüment : Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkime

Elverişliliği, (Tahkim Anlaşması, İstanbul 2020,

s.1-24) (Erdem-Şirketler).

Eroğlu, Orhan : Tahkimde Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara

2022.

Erdoğan, Ersin/

Erzurumlu, Nurbanu : Hukuk Uyuşmazlıklarında Türkiye’nin Arabuluculuk Tecrübesi ve Zorunlu Arabuluculuk Taslağı, Seta Rapor, İstanbul 2016.

Erdoğan, Ersin : ISTAC Tahkim Kuralları Uyarınca Karşı Dava,

ISTAC Bülten 2018, s. 3-5 (Erdoğan-Karşı

Dava).

Erdoğan, Ersin : Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi, 2.B.,

Ankara 2020.

Erdoğan, Feyiz : Uluslararası Hukuk ve Tahkim, Ankara 2004

(Erdoğan F.).

Eriş, Gönen : Önerilerim (Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim (m.411-

448) Paneli, 23 Mart 2007, Ankara 2007, s. 135-

137).

Erkan, Mustafa : Tahkim Şartının Ayrılabilirliği Prensibinin Asıl

Sözleşmenin Yokluğu Durumunda Değerlendirilmesi (GÜHFD 2013/17, S.1-2, s. 535-560).

Erkan, Mustafa : Milletlerarası Tahkimde Yetki Sorunları, Ankara

2013 (Erkan-Yetki).

Ermenek, İbrahim : Medenî Usul Hukukunda Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması, Ankara 2014.

Ermenek, İbrahim : Hakem Yargılamasında Bağlantılı Davalar,

(DEÜHFD 2014/16, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 1215-1252) (Ermenek-Bağlantılı Davalar).

386

Ersen-Perçin, Gizem : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerinden

Arabuluculuğun Hukuksal Düzenlemelerdeki

Yeri (MHB 2011/31, S.2, s.177-201).

Ersoy, Yüksel : Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği (İç Tahkim ve

Uygulamaları IVXX Çözüm Arama Konferansı,

Ankara 2013, s.29-36).

Erten, Rifat : Milletlerarası Ticarî Tahkim Hukukunda Geçici

Hukukî Koruma Önlemleri, Ankara 2010.

Erten, Rifat : Tahkim Yargılamasında Geçici Hukukî Korumu

Önlemleri, (Uluslararası Tahkim Sempozyumu,

25-26 Nisan 2019/Ankara, Ankara 2020, s.319-

337) (Erten-Tahkim).

Eryiğit, Burak : Ticari Tahkimde Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri, (Tahkim Yargılaması, Birinci Bölüm, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.2, İstanbul 2021,

s.433-454).

Esin, H.İsmail : Hisse Opsiyon Haklarından Kaynaklanan İhtilafların Tahkiminde İhtiyati Tedbirlerin Etkin

Uygulanması, (Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve Tahkim, İstanbul 2018, s. 57-85, İstanbul

Tahkim Merkezi Yayınları I).

Eskiyörük, Serhat : Yargıtay Kararları Işığında Temsilci Vasıtasıyla Yapılan Tahkim Anlaşmalarında Özel Yetki

Aranması, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu

Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.237-253).

Eyüboğlu, Ceren : Türk Hukukunda Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği, (ABD 2017/3, s.227-241)

Fiadjoe, Albert : Alternative Dispute Resolution: A Developing

World Perspective, Great Britain 2004.

Gedik, Begüm : Milletlerarası Hakem Kararlarının İptal Edilme

Nedenlerinden, Tahkim Anlaşmasının Geçersiz

Olması, Ankara 2020.

Gélinas, Paul A. : Arbitration Clauses: Achieving Effectiveness,

(Improving the Efficiency of Arbitration and

Awards: 40 Years of Application of the New

387

York Convention, ICCA Congress Series, Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law International

1999, s. 47-66)

Geisinger, Elliott/

Mermer, Sinem : Şirket Esas Sözleşme ve İç Yönergedeki Tahkim

Şartları (Şirketler Hukuku Uyuşmazlıkları ve

Tahkim, İstanbul 2018, s.45-56, İstanbul Tahkim

Merkezi Yayınları-I).

Giorgetti, Chiara : The Arbitral Tribunal: Selection and Replacement

of Arbitrators, (Litigating International Investment Disputes: A Practitioner’s Guide, Leiden

2014, s.145-172).

Göksu, Mustafa : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Tahkim

(Arabuluculuk-Uzlaştırma), Ankara 2019.

Gölcüklü, İlyas : Milletlerarası Tahkimde Dava Açma Yasakları,

İstanbul 2018.

Görgün, Şanal/

Börü, Levent/

Toraman, Barış/

Kodakoğlu, Mehmet : Medenî Usûl Hukuku, 8.B., Ankara 2019.

Greineder, Daniel : Tahkim Talebi Nedir, (Tahkimde Davanın Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi, İstanbul

2020, s. 3-10, İstanbul Tahkim Merkezi Yayınları-2).

Grigera Naón, Horacio A.: Factors to Consider in Choosing an Efficient Arbitrator (Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the

New York Convention, ICCA Congress Series,

Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law International

1999, s. 286 – 313).

Gusy, Martin F./

Hosking, James M./

Schwarz, Franz T. : A Guide to the ICDR International Arbitration

Rules, New York 2011.

388

Güçer, Sülün : Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunun Tarafından İptal Davasının

Kabulüne Bağlanan Farklı Sonuçlar (Prof. Dr.

Sabih Arkan’a Armağan, İstanbul 2019, s.449-

466).

Gül, Mehmet Akif : New York Sözleşmesi Bağlamında Usûlî Tenfiz

Engelleri, İstanbul 2016.

Güleç, Şafak : Tahkim Yargılamasında Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevinin Yeri (Prof. Dr. Necmettin M.

Berkin’e Armağan, İstanbul 2021, s. 585-602).

Hacıbekiroğlu, Ekin : Milletlerarası Tahkim Hukukunda Deliller ve

Delillerin Değerlendirilmesi, İstanbul 2012.

Hanağası, Emel : Medenî Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği, Ankara 2016.

Hanessian, Grant : Tahkim ve Yatırım Sözleşmesi İhtilaflarında

Uncitral Kuralları (II. Uluslararası Özel Hukuk

Sempozyumu, Tahkim, Konuşmalar, Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul, Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi, s.133-177).

Harbst, Ragnar : Tanık Hafızasının Güvenilirliği, (Tahkim Duruşmasının Psikolojisi, İstanbul 2022, s.19-30,

İstanbul Tahkim Merkezi Yayınları-2).

Helvacı, Mehmet : Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının İptali Davalarının Tahkim Yargılamasına Uygunluğu Üzerine Düşünceler (II. Uluslararası Özel

Hukuk Sempozyumu, Tahkim, Konuşmalar,

Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s. 179-202).

Holtzmann, Howard M./

Neuhaus, Joseph E. : A Guide to the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration: Legislative

History and Commentary, Kluwer Law International 1989.

389

Hunter, Martin/

Weber, Simon/

Sasiprabhu, Sadyant : Arbitral Awards in Indian Arbitrations (Arbitration in India, Kluwer Law International, Netherhands 2021, s.173-194).

Hunter, Martin/

Gang, Shashank/

Weber, Simon : The Conduct of Arbitral Proceedings in India

(Arbitration in India, Kluwer Law International,

Netherhands 2021, s.123-143).

Ildır, Gülgün : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (Medeni Yargıya Alternatif Yöntemler, Ankara 2003.

Ildır, Gülgün : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Hak Arama

Özgürlüğü (75.Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki

Kuru Armağanı, Ankara 2004, s.385-401) (Ildır-Alternatif).

Işık, Fatih : Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim anlaşması Yapma Yetkisi ve Bu Yetkiye Uygulanacak

Hukuk, İstanbul 2015 (Işık F.).

Işık, Fatih : Tahkim Anlaşmasının Temsilci Vasıtasıyla Yapılması, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.255-276) (Işık

F.-Tahkim).

Işık, Serpil : İsviçre’de Hukuk Uyuşmazlıklarının Alternatif

Yollarla Çözümlenmesi Kapsamında Tahkim Ve

Arabuluculuk İle İsviçre Odaları Tahkim Kurumunun Önerdiği İsviçre Ticari Arabuluculuk Kurallarına Genel Bir Bakış, (İnÜHFD 2019/10(2),

s.452-469).

Işık, Serpil : MTK ve HMK Kapsamında Hakem Kararlarına

Karşı İptal Davası, İstanbul 2022 (Işık-Hakem)

İyilikli, Ahmet Cahit : Hukuk Yargılamasında Kesin Hukuk, 2.B., Ankara 2020.

Jarvin, Sigvard : To What Extent Are Procedural Decisions of Arbitrators Subject to Court Review? (Improving

390

the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention,

ICCA Congress Series, Volume 9, Paris 1998,

Kluwer Law International 1999, s. 366 – 382).

Kafalı, Ömer Faruk : Tahkim Yargılamasında Ara ve Nihaî Hakem

Kararları, İstanbul 2022.

Kahveci, Zeynep Ülkü : Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) ve ISTAC

Kuralları, (Tahkim Yargılaması, Birinci Bölüm,

Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.2, İstanbul

2021, s.215-250).

Kalpsüz, Turgut : Türkiye’de Milletlerarası Tahkim, Ankara 2007.

Kaplan, Yavuz : Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, Ankara

2002.

Karadaş, İzzet : 6100 Sayılı HMK’nda Düzenlenen Ulusal (İç)

Tahkim, Ankara 2013.

Karademir, Ebru : Milletlerarası Kurumsal Tahkim Merkezlerinin

Bir Karşılaştırması (MHB 2012, C.35, S.2, s.81-

104),

Karataş, İzzet : Uygulamada İhtiyari Tahkim, Ankara 1999.

Karayalçın, Yaşar : Milletlerarası Tahkimde Muhakeme Usulü, (Batider 1998, C.XXX, S.3, s.3-52).

Karayalçın, Yaşar : Adalet Bakanlığı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

Tasarısı’nda İç Tahkim (Adalet Bakanlığı Hukuk

Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’nda İç Tahkim

(m.411-448) Paneli, 23 Mart 2007, Ankara 2007,

s. 9-18) (Karayalçın-İç Tahkim).

Karslı, Abdurrahim : Medeni Muhakeme Hukuku, 5.B., İstanbul

2020.

Kaufmann-Kohler,

Gabrielle: : Identifying and Applying the Law Governing

the Arbitration Procedure - The Role of the Law

of the Place of Arbitration (Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of

Application of the New York Convention, ICCA

Congress Series, Volume 9, Paris 1998, Kluwer

Law International 1999, s. 336 – 365).

391

Kavasoğlu, Abdurrahman : Alman Usul Hukukunda Uyuşmazlıkların Mahkeme Dışı Çözüm Yolları ve Mediation (İÜHFD

2010/68, S.1/2, s.197-218).

Kaya, Talat : Singapur Sözleşmesi ve Uluslararası Ticari Arabuluculuk Sonucunda Ortaya Çıkan Sulh Anlaşmalarının Tanınması ve İcrası Meselesi (MÜHFHAD 2019/25, S.2, s. 979-1008).

Kayalı, Didem : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı, Ankara 2015.

Kayıhan, Şaban/

Selanik, Atakan Adem : Sigorta Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları ve

Tahkim Usulü, Ankara 2022.

Kekeç, Elif Kısmet : Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlıkların Çözümünde Uygulanan Temel Taktikler (Halûk

Konuralp Anısına Armağan, C.1, Ankara 2009,

s.519-552) (Kekeç-Arabuluculuk).

Kekeç, Elif Kısmet : Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalara ve Taktikler, 3.B., Ankara

2016.

Keskin, Cansu Yener : Milletlerarası Tahkim Anlaşmasının Kurulması

ve Etkisi, İstanbul 2017.

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Arabuluculuk Sözleşmeleri, Ankara 2020.

Konuralp, Cengiz Serhat : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Tahkim,

İstanbul 2011 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Koral, Rabi : İç Hukukumuzda Tahkim, (İÜHFM 1947/3,

s.1038-1081).

Korucu, Yavuz : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Tahkim,

Ankara 2015.

Korkmaz, Ramazan : Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, İstanbul 2014.

Korkmaz, Özgecan : Tahkim Talebine Cevap Dilekçesi Üzerine Uygulamadan Notlar, (Tahkim Yargılaması, Birinci

Bölüm, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.2, İstanbul 2021, s.157-170) (Korkmaz Ö.).

392

Kovach, Kimberlee K. : Mediation, (The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco 2005, s.304-317).

Köksal, Ayca Bengü : Acil Durum Hakemi, (Tahkim Yargılaması, Birinci Bölüm, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.2,

İstanbul 2021, s.343-378).

Kurkela, Matti S./

Turunen, Santtu/

Conflict Management

Institute (COMI) : Due Process in International Commercial Arbitration, New York 2010.

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.VI, 6.B., İstanbul 2001 (Kuru-Usul VI).

Kuru, Baki : Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı Hakkında

Genel Değerlendirme, (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, 8-9 Eylül 2006 Ankara, s.58-85) (Kuru-Tasarı).

Kuru, Baki : Medenî Usul Hukuku El Kitabı, C.II, 1.B., Ankara 2020.

Kurt-Konca, Nesibe : Medenî Usûl Hukukunda Alenîyet İlkesi, Ankara 2009.

Kurt-Konca, Nesibe : Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü, Ankara 2017 (Kurt

Konca-Doğruyu Söyleme).

Kurtulan, Gökçe : Türk Hukukunda Tüketici Uyuşmazlıklarının

Tahkime Elverişliliği (TBBD 2017/131, s. 239-

260).

Lew, Julian M./

Mistelis, Loukas, A./

Kröll, Stefan Michael : Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 2003.

Lörcher, Gino : Yeni Alman Tahkim Kanunu (Çev. İbrahim Özbay/Zekeriyya Arı) (SÜHFD 2001/3-4, s.29-40).

Macneil, Ian R. : American Arbitration Law : Reformation, Nationalization, Internationalization, New York 1992.

393

Mayer, Pierre : The Limits of Severability of the Arbitration

Clause (Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the

New York Convention, ICCA Congress Series,

Volume 9, Paris 1998, Kluwer Law International

1999, s. 261-267).

Menz, James/

Rener, Katia : DIS Rules (Arbitration in India, Chapter 17:

Arbitral İnstitutions, Kluwer Law International,

The Netherhands 2021, s.386-395).

Merkin, Robert/

Hjalmarsson, Johanna : Singapore Arbitration Legislation: Annotated,

Second Edition, New York 2016.

Merrills, J. G : International Dispute Settlement, Fifth Edition,

Cambridge 2011.

Mills, Alex : Arbitral Jurisdiction, (The Oxford Handbook of

in International Arbitration, Croydon 2020, s.71-

102).

Moore, Christopher W. : Arabuluculuk Süreci, Anlaşmazlık Çözümünde

Pratik Stratejiler, Dördüncü Basımdan Çeviri,

(Çevirmenler: Tarkan Kaçmaz, Mustafa Tercan),

Ankara 2016.

Moses, Margaret L. : The Principles and Practice of International

Commercial Arbitration, New York 2008.

Muşul, Timuçin : Medenî Usul Hukuku, 3.B., Ankara 2012.

Nair Promod/

Singhal, Shivant/ : Interim Measures (Arbitration in India, Kluwer

Law International, The Netherhands 2021,

s.145-172).

Narçin-Tosun, Zelâl : Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Kuralları Uyarınca Görev Belgesi, Ankara 2009.

Nizam, Devlet Çağla : Asimetrik Tahkim Anlaşmaları (Yayımlanmamış

Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2020.

394

Nolan-Haley, Jacqueline : Mediators in Arbitration, (The Oxford Handbook of in Internatioanl Arbitration, Croydon 2020,

s.283-303).

Nomer, Ergin : Milletlerarası Usul Hukuku, 2.B., İstanbul 2018.

Nomer, Ergin/

Ekşi, Nuray/

Öztekin-Gelgel, Günseli : Milletlerarası Tahkim Hukuku, C.1, 6.B., İstanbul 2021.

Obadia, Eloïse/

Nitschke, Frauke : Institutional Arbitration and the Role of the Secretariat, (Litigating International Investment

Disputes: A Practitioner’s Guide, Leiden 2014,

s.80-144).

Okumuş, Nagehan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde

Hakem Kararlarının İptali, İstanbul 2021.

Okur, Mustafa : İlamlı İcra Takibinin Dayanağı Olarak Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler (Kayseri Barosu

Dergisi 2004, S.28, s.3-19).

Okur, Mustafa : Adlî Teminat, Ankara 2011 (Okur-Teminat).

Okur, Mustafa : Orta Anadolu’da Kurumsal Bir Tahkim Merkezi Örneği: Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve

Arabuluculuk Merkezi (KATOTAM) (Prof. Dr.

Necmettin M. Berkin’e Armağan, İstanbul 2021,

s.739-799) (Okur-Tahkim).

Okur, Mustafa : Uyuşmazlık Çözüm Yöntemlerine Genel Bir

Bakış, (Vefatının Onuncu Yılında Prof. Dr. Saim

Üstündağ’a Armağan, s.83-94) (Okur-Yöntem).

Onyema, Emilia : International Commercial Arbitration and the

Arbitrator’s Contract, New York 2010.

Orak-Çelikboya Leyla : Istac Kuralları Uyarınca Süreler (Istac Bülten

2017, s. 17-22).

Öksüzoğlu, Hilal Tuğba : Türkiye’de Deniz Ticareti Tahkim Merkezi Kurulması Üzerine Düşünceler (PPIL 2018/38,

s.369-422).

395

Önen, Ergun : Medeni Yargılama Hukuku, Ankara 1979.

Ömeroğlu, Ekin : Milletlerarası Tahkim Hukukunda Görev Belgesi (DEÜHFD 2014/16, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 1885-1912).

Özbay, İbrahim : Hakem Kararlarında Gerekçe (Batider 2001,

C.XXI, S.2, s.299-322) (Özbay-Gerekçe).

Özbay, İbrahim : Hakem Kararlarının Temyizi, Ankara 2004.

Özbay, İbrahim : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri, (EÜHFD Atatürk’ün 125. Doğum Yılına Armağan,

C. X, S. 3-4, 2006, s. 459-475) (Özbay-Alternatif).

Özbay, İbrahim : Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmesi, (Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, İstanbul

2003, s.281-304) (Özbay-Kesin Hüküm).

Özbay, İbrahim/

Erdem, Murat : Hakem Kararlarının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması (HMK m.437), (SaÜHFD 2013/1,

S.2, s. 45-75).

Özbay, İbrahim/

Erdem, Murat : Bir Kurumsal Tahkim Merkezi Örneği Olarak

İslam İşbirliği Tahkim Merkezi Üzerine Düşünceler (ASBÜHFD 2020/1, s.1-58) (Özbay/Erdem-Tahkim).

Özbay, İbrahim/

Korucu, Yavuz : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde

Tahkim, Ankara 2016.

Özbek, Mustafa Serdar : Dünya Çapında Ortaya Çıkan Adalete Ulaşma

Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, (AÜHFD 2002,

C.51, S.2, s.121-162) (Özbek-Alternatif).

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Genel

Bir Bakış (GSÜHFD 2004/I, Prof. Dr. Erden

Kuntalp’e Armağan, s.261-292) (Özbek-Genel).

Özbek, Mustafa Serdar : Anayasal Hak ve Hürriyetler ile Yargılamaya

Hâkim Olan İlkeler Işığında Arabuluculuk, (Me-

396

denî Usûl ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı-IX, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk,

Ankara, TBB Yayınları 2010, s.107-154).

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk ile Tahkim Yöntemlerinin Ke-sişme Bölgesi: Arabuluculuk-Tahkim (YD 2017/1,

s.15-106) (Özbek-Arabuluculuk-Tahkim).

Özbek, Mustafa Serdar : Hukuk Yargılama Usûlünde Gider Avansı, Ankara 2018 (Özbek-Gider Avansı).

Özbek, Mustafa Serdar : Yeni İcra ve İflas Kanunu İçin Öneriler Işığında İlamlı İcrada İcranın Ertelenmesi (TNBHD

2018/1, s.9-124) (Özbek-İlamlı).

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Yargılamasında Hakem Kararı (TNBHD

2019/2, s.117-198) (Özbek-Hakem Kararı).

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Şartının Asıl Sözleşmeden Ayrılabi-lirliği İlkesinin Hukukî Sonuçları ve Sınırları (TNBHD 2020/1, s. 41-114) (Özbek-Tahkim Şartı).

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim ve Devletin Yargı Bağışıklığı İlişkisi

(TNBHD 2020/2, s. 19-79) (Özbek-Yargı Bağışıklığı).

Özbek, Mustafa Serdar : Hakem Kararına Karşı İptal Davası Açma Hakkından Feragat Edilmesi (Prof. Dr. Necmettin

M. Berkin’e Armağan, İstanbul 2021, s. 801-

833) (Özbek-İptal).

Özbek, Mustafa Serdar : Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 5.B., Ankara

2022 (Özbek-AUÇ).

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Hukuku, C.I, Ankara 2022 (Özbek-Tahkim I).

Özbek, Mustafa Serdar : Tahkim Hukuku, C.II, Ankara 2022 (Özbek-Tahkim II).

Özbek, Mustafa Serdar : Arabuluculuk ve Tahkim Mevzuatı, Ankara

2022 (Özbek-Mevzuat).

Özbek-Hadimoğlu, Nimet : Milletlerarası Usûl Hukukunda Geçici Hukukî

Koruma, Ankara 2013.

Özçelik, Nesli Şen : Resmi Yargı ve Tahkimin Ayrı Ayrı ve Birlikte

Yetkilendirildiği Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği, (MHB 2016/2, s.53-81).

397

Özdemir-Kayalı, Didem : Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Basamaklı

Uyuşmazlık Çözüm Şartları (Halûk Konuralp

Anısına Armağan, C.1, Ankara 2009, s.499-

515).

Özekes, Muhammet : Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme

Hakkı, Ankara 2003.

Özekes, Muhammet : Sorular – Şemalar – Örneklerle Temel Hukuk

Bilgisi, 10.B., İstanbul 2019 (Özekes-Temel).

Özmumcu, Seda : Uzak Doğu’da Arabuluculuk Anlayışı ile Türk

Hukuk Sisteminde Arabuluculuk, 3.B., İstanbul

2013.

Özmumcu, Seda : Usuli Adalet (Procedural Justice) ve Alternatif

Uyuşmazlık Çözümleri, (Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C.2, Ankara 2015, s. 1275-1299)

(Özmumcu-Alternatif).

Özmumcu, Seda : Dünyada ve Ülkemizde Online Uyuşmazlık Çözümleri Bağlamında Online Tahkim ve Uygulamaları, (İHM 2020/78(2), 431-454) (Özmumcu-Online).

Özsunay, Ergun : 21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform, İstanbul 2014.

Öztatar, Hakan : Türkiye’de Arabuluculuk Uygulamaları, (Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, 6-7 Aralık 2018 Ankara, s.15-22).

Öztek, Selçuk : Ulusal Tahkimde Uygulanacak Yargılama Usulü (II. Uluslararası Özel Hukuk Sempozyumu,

Tahkim, Konuşmalar, Tartışmalar, Bildiriler, 14

Şubat 2009, İstanbul, Tasarruf Mevduatı Sigorta

Fonu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

s.339-358).

Öztek, Selçuk : Milletlerarası Tahkim Yargılamasında Duruşma,

(Prof. Dr. Ramazan Arslan’a Armağan, C.2, Ankara 2015, s. 1301-1313) (Öztek-Duruşma).

Öztek, Selçuk : Arabuluculuk Kurumunun Ülkemizdeki Tarihçesine Kısa Bir Bakış, (Prof. Dr. Necmettin M.

398

Berkin’e Armağan, İstanbul 2021, s.893-910)

(Öztek-Arabuluculuk).

Öztürk, Ayşenur : Kompetenz-Kompetenz ve Ayrılabilirlik Prensibi, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller

Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.331-374.

Parkinson, Lisa : Family Mediation, Appropriate Dispute Resolution in a New Family Justice System, 2nd Edition, Bristol 2011.

Partasides, Constantine/

Agganval, Manish : Jurisdiction of the Arbitral Tribunal (Arbitration

in India, Kluwer Law International, Netherhands

2021, s.89-102).

Patocchi, Paolo Michele : Başhakemin Seçimi – Başhakemi Farklı Kılan

Nedir?, (Tahkimde Davanın Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi, İstanbul 2020, s. 43-73,

İstanbul Tahkim Merkezi Yayınları-2).

Pekcanıtez, Hakan : İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı (DEÜHFD 2010/12, s.635-655) (Pekcanıtez-Tahkim).

Pekcanıtez, Hakan : Yargı Reformu Yapılmasını Gerektiren Nedenler (Makaleler Cilt 1, İstanbul 2016, s. 195-209)

(Pekcanıtez-Yargı).

Pekcanıtez, Hakan : Milletlerarası Tahkimde Geçici Hukukî Koruma

Önlemleri (Makaleler Cilt 1, İstanbul 2016, s.

781-822) (Pekcanıtez-Geçici Hukuki Koruma).

Pekcanıtez, Hakan : Medenî Yargıda Adil Yargılanma (Makaleler Cilt

1, İstanbul 2016, s. 385-412) (Pekcanıtez-Adil

Yargılanma).

Pekcanıtez, Hakan : Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkime İlişkin Hükümleri (Makaleler Cilt II, İstanbul 2016, s. 507-530) (Pekcanıtez-Tahkim).

Pekcanıtez, Hakan : Tahkim Usûlü İle İlgili İptal Sebepleri (Makaleler Cilt II, İstanbul 2016, s. 731-756) (Pekcanıtez-İptal).

Pekcanıtez, Hakan : Tahkim Etiği ve Hakemin Reddi (Uluslararası

Tahkim Sempozyumu, 25-26 Nisan 2019/Anka-

399

ra, Ankara 2020, s.29-39) (Pekcanıtez-Tahkim

Etiği).

Pekcanıtez, Hakan/

Atalay, Oğuz/

Özekes, Muhammet : Medenî Usûl Hukuku, Ders Kitabı, 7.B., İstanbul 2019.

Pekcanıtez, Hakan/

Yeşilırmak, Ali : Pekcanıtez Usûl Medenî Usûl Hukuku, C.III,

15.B., İstanbul 2017 (Pekcanıtez/Yeşilırmak,

Pekcanıtez Usûl).

Pekcanıtez, Hakan/

Yeşilova, Bilgehan : Avrupa Medeni Usul Model Kanunu Tasarısı ve

Değerlendirilmesi, (Prof. Dr. Mahmut Tevfik

Birsel’e Armağan, İzmir 2001, s.335-367).

Petit, Sherina/

Vakil, Nosherwan/ : LCIA Rules (Arbitration in India, Chapter 17:

Arbitral İnstitutions, Kluwer Law International,

Netherhands 2021, s.406-415).

Polat, Malike : Milletlerarası Usul Hukukunda Arabuluculuk,

Ankara 2010.

Postacıoğlu, İlhan E./

Altay, Sümer : Medenî Usûl Hukuku Dersleri, 8. B., İstanbul

2020.

Rajoo, Sundra : Law, Practice and Procedure of Arbitration, Second Edition, Malaysia 2016.

Ramsey, Vivian : Multi-tier Dispute Resolotion Clauses in Construction Contracts (Transnational Construction

Arbitration: Key Themes in the Resolution of

Construction Disputes, New York 2019, s.25-

32).

Rashid, Syed Khalid : Peculiarities and Religions Underlining of ADR

in Islamic Law (Mediation in the Asia Pacific:

Constraints and Challenges Organised by Harun

M. Hashim Law Centre, IIUM & Asia Pacific

400

Mediation Forum, Australia Venue: IIUM, Kuala Lumpur, 16-18 June, 2008, s.1-10).

Reymond-Eniaeva, Elza : Towards a Uniform Approach to Confidentiality

of International Commercial Arbitration, Cham

2019.

Rogers, Catherine A. : Ethics in International Arbitration, Greit Britain

2014.

Rubino-Sammartano,

Mauro : International Arbitration, Law and Practice,

Kluwer Law Internatioanal, Netherlands 2001.

Rüzgaresen, Cumhur : Medeni Muhakeme Hukukunda Usul Ekonomisi

İlkesi, Ankara 2013.

Sabharwal, Dipen : The Arbitration Agreement (Arbitration in India, Kluwer Law International, The Netherhands

2021, s.15-47).

Sander, Frank E. A./

Rozdeiczer, Lukasz : Selecting an Appropriate Dispute Resolution

Procedure Detailed Analysis and Simplified Solution, (The Handbook of Dispute Resolution,

San Francisco 2005, s.386-406).

Sarıöz-Büyükalp, A.İpek : Uluslararası Tahkimde “Tahkim Anlaşmasının

Hükümsüz, Tesirsiz veya İcrasının İmkansız Olması” Kavramları (DEÜHFD 2014/16, Prof. Dr.

Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s.2015-2061).

Sarıöz-Büyükalp, İpek : Milletlerarası Ticari Tahkimde Arabuluculuk ve

Tahkim Uygulamasında Tarafsızlık ve Gizlilik

Meseleleri ile Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Düzenlemesinin Tahkim Anlaşmaları

Bakımından Değerlendirilmesi (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller Serisi C.I, İstanbul

2020, s.427-467) (Sarıöz-Büyükalp-Tahkim).

Sarısözen, M. Serhat : Medeni Usul Hukukunda Hakem Yargılaması,

Ankara 2005.

Sarısözen, M. Serhat : Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları Işığında Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma, Ankara

2011 (Sarısözen-Uzlaştırma).

401

Sarısözen, M. Serhat : Medeni Usul Hukukunda Soru Yöneltme ve

Çapraz Sorgu, Ankara 2016 (Sarısözen-Çapraz

Sorgu).

Schäfer, Erik : Using Information Technology Efficiently in International Arbitration (Contemporary Issues in

International Arbitration and Mediation, New

York 2009, s.239-253).

Selçuk, Seyhan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Hakem

Kararlarının İptali, Ankara 2018.

Selçuk, Seyhan : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na Göre Verilen

Hakem Kararlarının İcrası (TBBD 2019/140, s.

115-140) (Selçuk-Hakem Kararlarının İcrası).

Seok-Hui, Lim/

Nash, Kevin : SIAC Rules (Arbitration in India, Chapter 17:

Arbitral İnstitutions, Kluwer Law International,

The Netherhands 2021, s.439-456).

Seul, Jeffrey R. : Litigation as a Dispute Resolution Alternative, (The Handbook of Dispute Resolution, San

Francisco 2005, s.336-357).

Sılacı-Korkmaz, Melis : New York Konvansiyonu Uyarınca Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği ve Ehliyet, İstanbul 2020.

South Afrikan Law

Commission : Alternative Dispute Resolution, Issue Paper 8,

Project 94, Pretoria 1997.

Sourdin, Tania : Alternative Dispute Resolution, Australia 2016.

Spencer, David : Essential Dispute Resolution, Great Britain

2002.

Spencer, David : Principles of Dispute Resolution, Second Edition, Pyrmont 2016 (Spencer-Dispute Resolution).

Spencer, David/

Barry, Lise/

Akin-Ojelabi, Lola : Dispute Resolition in Australia, Cases, Commentary and Materials, Fourth Edition, Pyrmont

2018.

402

Süral, Ceyda : Hakem Kararlarının İcrası ve İptal Davası

(DEÜHFD 2014/16, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 1377-1411).

Şahin-Ceylan, Şule : Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, İstanbul 2009.

Şahin-Emir, Asiye : İş Sözleşmesinde Yer Alan Tahkim (Özel Hakem) Şartının Geçerlilik Sorunu (DEÜHFD

2020/22, s. 905-946).

Şanlı, Cemal : Milletlerarası Ticarî Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Ankara 1986.

Şanlı, Cemal : 21 Nisan 1961 Tarihli Avrupa Anlaşması ve Türk

Tahkim Hukuku (Avrupa (Cenevre) – New York

Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, 10 Mayıs 1990 Ankara, s.3-12) (Şanlı-Avrupa).

Şanlı, Cemal : Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve

Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 7.B., İstanbul

2019 (Şanlı-Çözüm).

Şit, Banu : Kurumsal Tahkim ve Hakem Kararının Tanınması ve Tenfizi, Ankara 2005.

Şit, Banu : Tahkim Anlaşmasının Şekli: Yazılı Şekil Şartı ve

İnternet Aracılığı ile Aktedilen Tahkim Anlaşmaları (MHB Prof. Dr. Aslan Gündüz’e Armağan 2006, S.1-2, s.411-436) (Şit-Yazılı Şekil).

Şit-Köşgeroğlu, Banu : Milletlerarası Ticarî Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sonunda Varılan Anlaşmaların Singapur

Konvansiyonu Çerçevesinde Taraf Devletlerde

İcra Edilebilirliği, Ankara 2020.

Tan-Dehmen, Mine : Tahkim Öncesi Müzakere ya da Uzlaştırma Yollarının Tüketilmiş Olmasının Tahkim Yargılamasına Etkisi (MHB Prof. Dr. Aslan Gündüz’e

Armağan 2006, S.1-2, s.451-571).

Tanrıver, Süha : Yabancı Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizinde Kamu Düzeninin Rolü (Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 565-578) (Tanrıver-Hakem Kararları).

403

Tanrıver, Süha : Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Alternatif

Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Özellikle Arabuluculuk (TBBD 2006/64, s.151-177) (Tanrıver-Alternatif).

Tanrıver, Süha : Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler (TBBD 2020/147, s.111-147) (Tanrıver-Arabuluculuk).

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, C.I, 3.B., Ankara 2020

(Tanrıver-Usûl I).

Tanrıver, Süha : Medenî Usûl Hukuku, C.II, Ankara 2021 (Tanrıver-Usûl II).

Tanrıver, Süha : Hukuk Uyuşmazlıkları Bağlamında Arabuluculuk, 2.B., Ankara 2022 (Tanrıver-Arabuluculuk).

Tanrıbilir, Feriha Bilge/

Şit, Banu : Milletlerarası Tahkim Müessesesi ve Yeni Milletlerarası Tahkim Kanunu (MHB 2002, C.22,

S.2, s.819-839).

Tarman, Zeynep Derya : Tahkim ve Gizlilik (MÜHFD 2008/1, s. 305-

328).

Taşkın, Âlim : Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi Hakkında Hüküm Vermesi (AÜHFD 1997, C.46, S.1,

s.169-183) (Taşkın-Hakem).

Taşkın, Âlim : Kurumsal Tahkimde Hakem Bağımsızlığının

Korunması (Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, Ankara 1999, s.749-758) (Taşkın-Kurumsal).

Taşkın, Âlim : Hakem Sözleşmesi, 2.B., Ankara 2005.

Taşkın, Âlim : Tahkim Hukukunda Tahkim Anlaşması, Hakeme

Kurulu ve Tahkim Yargılaması (Fransız Tahkim

Reformuna Dair Kararname ve Uluslararası Tahkim Kuralları ile Karşılaştırılması), Ankara 2019

(Taşkın-Tahkim).

Taşpınar-Ayvaz Sema : Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları Konusunda HMK hükümlerinin Uygulanması (İç

Tahkim ve Uygulamaları IVXX Çözüm Arama

Konferansı, Ankara 2013, s.49-58).

404

Taşpolat-Tuğsavul, Melis : Türk Hukukunda Arabuluculuk, Ankara 2012.

Taşpolat-Tuğsavul, Melis : 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu Uyarınca Hakemlerin ve Mahkemelerin Geçici Koruma Kararı Verme Yetkisi (DEÜHFD 2014/16,

Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 2063-

2113) (Taşpolat-Tuğsavul-Tahkim).

Tiryakioğlu, Bilgin : Yatırım Tahkiminde Konu ve Kişi Bakımından

Yetki, (Uluslararası Yatırım Tahkimi ve Üçüncü

Kişi Finansmanı, Ankara 2018, s.11-23).

Tok, Ozan : Patolojik ve Asimetrik Tahkim Anlaşmalarının

Değerlendirilmesi, (Tahkim Anlaşması, Tahkim

Okulu Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.57-

76).

Töre, Nazlı : Milletlerarası Tahkimde Tahkim Anlaşmasının

Varlığı Geçerliliği ve Etkileri, Ankara 2019.

Tunç-Yücel, Müjgan : HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, Ankara 2013.

Turner, Ray : Arbitration Awards: A Practical Approach, Oxford 2005.

Tüysüz, Cemre : Milletlerarası Ticari Tahkim Açısından İcra ve

İflâs Hukukundaki Davalar, İstanbul 2017.

Uluç, İnan : Adil Yargılama Paranoyası ve Çevrimiçi Tahkim

Duruşmaları, (Prof. Dr. Necmettin M. Berkin’e

Armağan, İstanbul 2021, s.1217-1245).

Ulukış-Bulut, Şaziye Tuba : MTK ile Karşılaştırmalı Olarak HMK Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali, Ankara

2018.

Ulusoy, Erol : Finans Hukukunda Tahkim (II. Uluslararası

Özel Hukuk Sempozyumu, Tahkim, Konuşmalar, Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s.203-251).

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı’na Katkı, (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları

Toplantısı V, 8-9 Eylül 2006 Ankara, s.87-129)

(Umar-Katkı).

405

Umar, Bilge : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2.B., Ankara 2014.

United Nations Conference

on Trade and Development : Dispute Settlement, International Commercial

Arbitration, 5.6 Making the Award and Termination of Proceedings, United Nations, New York

and Geneva, 2005.

Uyanık, M. Ece : Tahkim Yargılamasında Acil Durum Hakemi,

Ankara 2020.

Uygun, Doğukan : Basamaklı Tahkim Anlaşmaları ve Arabuluculuk-Tahkim, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu

Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.469-500).

Uygun, Doğukan : Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Tahkimle

Çözümü, (Tahkim Yargılaması, Birinci Bölüm,

Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.2, İstanbul

2021, s.25-66) (Uygun-Şirketler).

Ünal, Şeref : Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası, (Avrupa (Cenevre) – New York Sözleşmeleri

ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, 10 Mayıs 1990, Ankara, s.53-78).

Üstündağ, Saim : Medeni Yargılama Hukuku C I-II, 7.B., İstanbul

2000.

Üstündağ, Saim : Tahkim ve Özellikle Uluslararası Tahkim (Yargı

Reformu 2000 Sempozyum, İzmir 2000, s.294-

300) (Üstündağ-Tahkim).

Veziroğlu, Cem : Anonim Ortaklık Esas Sözleşmesinde Düzenlenen Tahkim Şartının Geçerliliği, (Tahkim Yargılaması, Birinci Bölüm, Tahkim Okulu Paneller

Serisi, C.2, İstanbul 2021, s.3-24).

Wang, Faye Fangfei  : Online Arbitration, New York 2018.

Yaman, Abdullah : Yargıtay’ın Tahkim Müessesesine Yaklaşımına

Dair Kararlarının Değerlendirilmesi, (Uluslararası Tahkim Sempozyumu, 25-26 Nisan 2019/

Ankara, Ankara 2020, s.253-259).

Yarar, Güven : Milletlerarası Özel Hukukta Arabuluculuk, İstanbul 2019.

406

Yasan-Tepetaş, Candan : İlk Dilekçeler: Kurumsal Perspektif, (Tahkimde

Davanın Açılması: İlk Dilekçeler ve Hakem Seçimi, İstanbul 2020, s. 19-24, İstanbul Tahkim

Merkezi Yayınları, Yayın No:2).

Yasan-Tepetaş, Candan : Tahkimde Davanın Açılması ve Tahkim Talebi,

(Tahkim Yargılaması, Birinci Bölüm, Tahkim

Okulu Paneller Serisi, C.2, İstanbul 2021, s.131-

155) (Yasan-Tepetaş-Tahkim).

Yavuz, Cevdet : Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi ve Tabi

Olduğu Hükümler (II. Uluslararası Özel Hukuk

Sempozyumu, Tahkim, Konuşmalar, Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul, Tasarruf

Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi, s.133-177).

Yazıcı-Tıktık, Çiğdem : Arabuluculukta Gizliliğin Korunması, İstanbul

2013.

Yazıcı, Çiğdem : Medenî Usûl Hukukunda Karşı Dava, İstanbul

2021.

Yeğengil, Rasih : Tahkim (L’arbitrage), İstanbul 1974.

Yeşilırmak, Ali : Cebri İcra ve Tahkim Tahkim Anlaşmasına Rağmen Genel Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir mi?

(Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, C.II, İstanbul

2010, s.1523-1539) (Yeşilırmak-Cebri İcra).

Yeşilırmak, Ali : Türkiye’de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının

İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların Etkin Çözümünde Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm

Önerileri, İstanbul 2011 (Yeşilırmak-Doğrudan

Görüşme).

Yeşilırmak, Ali : Yatırım Uyuşmazlıklarının Dostane Yöntemlerle Çözümü, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz’a Armağan,

C.2, Ankara 2014, s.2047-2071) (Yeşilırmak-Yatırım).

Yeşilırmak, Ali : Uyuşmazlıkların Arabuluculuk ve Tahkim Yollarının Birlikte Kullanılarak Çözümü (Med-Arb),

407

(Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası

Sempozyumu, 6-7 Aralık 2018 Ankara, s.181-

188) (Yeşilırmak-Med-Arb).

Yeşilırmak, Ali : MTK ve HMK’na Göre Tahkim Dosyası ve Hakem Kararının Saklanması (TBBD 2017, S. 133,

s.261-268) (Yeşilırmak-Hakem Kararı).

Yeşilırmak, Ali : ICC Tahkim Kuralları ve Uygulaması, İstanbul

2018.

Yeşilova, Bilgehan : Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan

Önce Mahkemelerin Yardım ve Denetimi, İzmir

2008.

Yıldırım, M.Kamil : İhtilafların Mahkeme Dışı Usullerle Çözülmesi

Hakkında, (Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, İstanbul 2007, s.337-360).

Yıldırım, M. Kamil : Yatırım Sözleşmesinden Doğan İhtilaflar Hakkında Uluslararası Çözüm Merkezi (Icsid) ve

Icsid’de Arabuluculuk (II. Uluslararası Özel

Hukuk Sempozyumu, Tahkim, Konuşmalar,

Tartışmalar, Bildiriler, 14 Şubat 2009, İstanbul,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, s.359-369) (Yıldırım-Yatırım).

Yılmaz, Ejder : Milletlerarası Ticari Tahkime Dair Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku

Hakkında Bazı Düşünceler (Bir Yorum), (Avrupa (Cenevre) – New York Sözleşmeleri ve Türk

Tahkim Hukuku Sempozyumu, 10 Mayıs 1990,

Ankara, s.15-24) (Yılmaz-Avrupa).

Yılmaz, Ejder : Tahkim Hukukuna Genel Giriş ve Ülkemizdeki

Gelişim (Yargı Reformu 2000 Sempozyum, İzmir 2000, s.268-286) (Yılmaz-Tahkim).

Yılmaz, Ejder : Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C.1, Ankara

2001 (Yılmaz-Tedbirler).

Yılmaz, Ejder : Avukatın Uzlaşma Sağlama Yetkisi (Avukatlık

Kanunu m.35/A), (75.Yaş Günü İçin Prof. Dr.

408

Baki Kuru Armağanı, Ankara 2004, s.843-856)

(Yılmaz-Uzlaşma).

Yılmaz, Ejder : Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2.B., Ankara 2013 (Yılmaz-Şerh).

Yılmaz, Ejder : Tahkimde İtirazın İptali Davası ve Tahkime Elverişlilik Kuralı (DEÜHFD 2014/16, Prof. Dr.

Hakan Pekcanıtez’e Armağan, s. 531-554) (Yılmaz-Tahkime Elverişlilik).

Yılmaz, Ejder : Adalet “İnsana Yakışan Anlayış”, Gözden Geçirilmiş 2.B., Ankara 2021 (Yılmaz-Adalet).

Yılmaz Ejder : Yargı Etiği (PPIL 2020/40, S.2, s.1293-1311)

(Yılmaz-Yargı Etiği).

Yılmaz, Ejder : Islah, Genişletilmiş 5.B., Ankara 2021 (Yılmaz-Islah).

Yılmazsoy, Ebru : Tahkim ve Hakem Sözleşmeleri (TAAD

2020/11, S.41, s. 389-421).

Yöney, Can : Tahkim Anlaşması: Temel İlkeler, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller Serisi, C.1, İstanbul 2020, s.3-32).

Zekos, Georgios I. : International Commercial and Marine Arbitration, New York 2008.

Zorlu, Süleyman Yasir : Tahkim Anlaşmasının Yazılı Olma Şartı, (Tahkim Anlaşması, Tahkim Okulu Paneller Serisi,

C.1, İstanbul 2020, s.105-126).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar