Kıbrıs'ta Federatif Çözüm Arayışlarının Teorik Çerçevede Analizi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Aybüke Burcu ER
ISBN: 9786050511659
76,50 TL 90,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aybüke Burcu ER
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 131

Kıbrıs'ta Federatif Çözüm Arayışlarının Teorik Çerçevede Analizi

Aybüke Burcu ER


ÖNSÖZ vii

TABLOLAR xv

ŞEKİLLER xvii

KISALTMALAR xix

GİRİŞ 1

BİRİNCİ BÖLÜM

SİYASAL DEVLET SİSTEMLERİ VE 

UYGULAMA BİÇİMLERİ

1. DEVLET KAVRAMI ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 7

2. SİYASAL DEVLET SİSTEMLERİ 9

2.1. Üniter Devletin Kavramsal Çerçevesi ve Genel 

Özellikleri 11

2.2. Konfederal Devlet Sisteminin Kavramsal Çerçevesi ve Genel Özellikleri 12

2.3. Federal Devlet Sistemi 13

2.3.1. Federal sisteme ilişkin kavramlar temel ilkeler ve devlet yapısı 13

2.3.2. Ayrılma ve birleşme yoluyla federasyonların kurulması ve mevcut federal devlet örnekleri 16

2.3.3. Federalizmin Oluşumunu Tetikleyen Nedenler ve Federal Devletlerin Tercih Edilme Sebepleri 20

2.3.4. Federal Devlet Sisteminde Erkler: Yasama Yürütme ve Yargı 21

2.3.4.1. Federal Devletlerde Yasama Organı 21

2.3.4.1.1. Çift Meclislilik 22

2.3.4.1.2. Eşit Çift Meclislilik 23

2.3.4.2. Federal Devletlerde Yürütme Organı 24

2.3.4.3. Federal Devletlerde Yargı Organı 25

3. FEDERAL ÜNİTER VE KONFEDERAL DEVLET 

TÜRLERİ ARASINDAKİ FARKLAR 25

İKİNCİ BÖLÜM

KIBRIS VE KIBRIS SORUNU TARİHÇESİ

1. Genel Hatlarıyla Kıbrıs Sorununun Tarihsel Gelişimi 32

1.1. Osmanlı’nın Kıbrıs’ı fethi (1 Ağustos 1571) 32

1.2. Kıbrıs’ın İngilizlere Devri 34

1.3. Megali İdea ve Yunan Yayılmacılığı 35

2. 1923-1960 YILLARI ARASINDA KIBRIS SORUNUNA İLİŞKİN TARAFLARIN  POLİTİKALARI VE TEZLERİ 36

2.1. Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkış Süreci ve Gelişimi 36

2.2. Lozan Antlaşması Kapsamında Kıbrıs Sorunu 37

2.3. Kıbrıs’ın Taç Koloni Olması 41

2.4. 1931 Ayaklanması 42

2.5. II. Dünya Savaşı Sonrası Gelişmeler 43

2.6. Londra ve Zürih Konferansları 45

2.7. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşu 46

2.8. Akritas Planı ve 1963 Olayları 47

2.9. Kıbrıs Antlaşmaları ve Uygulama Zorlukları 49

2.10. 1974 Kıbrıs Harekatları 51

3. 1980 SONRASI KIBRIS SORUNU 53

3.1. 1980 1990 Döneminde Türkiye Yunanistan İlişkilerinde  Kıbrıs Sorunu 53

3.2. 1990-2002 Dönemi 54

3.3. 2002 Yılı Sonrası Yaşanan Gelişmeler ve Annan Planı 55

3.4. Kıbrıs Sorununun Avrupalılaşması 58

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KIBRIS SORUNU’NA YÖNELİK FEDERALİST ÇÖZÜM ARAYIŞLARI VE ALTERNATİF MODELLER 

ÜZERİNDEN ANALİZİ

1. Uluslararası İlişkiler Bağlamında Tanınmamış Bir Devlet: KKTC 65

1.1. Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi ve Bağımsızlık 

Hakkı 65

1.2. Bir Devletin De Facto ve De Jure Olarak Tanınması 68

1.3. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları 

Bağlamında Kıbrıs Sorunu: 541 ve 550 Sayılı 

Kararlar 70

2. KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM ARAYIŞLARININ FEDERALİST VE ALTERNATİF MODELLER BAĞLAMINDA TEORİK ÇERÇEVEDE ANALİZİ 73

2.1. Kıbrıs Sorunu’na İlişkin Çözüm Sürecindeki Görüşler 73

3. ETNİK BÖLÜNMÜŞLÜK VE FEDERALİZM ÇÖZÜMÜ BAĞLAMINDA FEDERAL DEVLET ÖRNEKLERİ 79

3.1. İsviçre Modeli 80

3.2. Belçika Modeli 83

3.3. Belçika ve İsviçre Modellerinin Kıbrıs’ta 

Uygulanabilirliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme 86

4. ALTERNATiF MODELLER 87

4.1. Kosova Modeli 87

4.1.1. Etnik Mozaik: Yugoslavya Federasyonu ve Kosova’nın Bağımsızlığı 88

4.1.2. Self Determinasyona İlişkin Kosova’nın 

Bağımsızlık Kararı ve Birleşmiş Milletler Müktesebatı 93

4.1.3. Kosova’nın Bağımsızlık Kararına İlişkin 

İtirazlar 95

4.1.4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kosova 

ilişkisi 96

4.2. Tayvan Modeli 98

4.2.1. Tayvan ve Tarihsel Bağımsızlık Süreci 99

4.2.2. Tayvan’ın Bağımsızlığı ve Tanınırlığı 101

4.2.3. Tayvan ve KKTC Bağlantısı 102

4.2.4. Tayvan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar: 103

SONUÇ 107

KAYNAKÇA 121


Kıbrıs; Akdeniz’de önemli bir kuşak oluşturmuş olup dünya devletlerinin imrenerek baktığı ve ülkelerin çıkarlarının çakışmış olduğu stratejik bir alanın adı olmuştur. Kıbrıs, sahip olduğu lokasyon bakımından Akdeniz havzasındaki hem ticari hem de siyasi açıdan önemli olan yerlere yakın olması sebebiyle Kıbrıs Adası’nın Doğu Akdeniz’in merkezi konumunda olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti’nin jeopolitik hinterlandı sebebiyle dış politikasına yön veren gelenekselleşmiş kemik sorunlarından biri olan Kıbrıs sorunu çok uzun bir mazisi olan, karmaşık ve zor bir meseledir ve 1950’li yıllardan beri Türk dış politikasının başında yer alan bu sorunun çözülebildiğini söylemek mümkün değildir. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarının korunabilmesi ve sorunun adil bir çözüme kavuşturulması adına, Kıbrıs meselesinin nedenlerinin objektif ve doğru bir biçimde tahlil edilmesi gerekmektedir.

Kuşkusuz ki hayattaki en büyük şanslardan birisi iyi bir öğretmene rastlamaktır. Sayesinde kendimi çok şanslı hissettiğim, çalışmamın her aşamasında engin bir hoşgörü ve sabır göstererek verdiği fikirler ve teknik ayrıntılardaki katkıları ile bu süreci birlikte paylaşmaktan mutluluk duyduğum, çok değerli Hocam ve Danışmanım[ÖE21]  Doç. Dr. Altuğ GÜNAR’a sonsuz şükranlarımı sunarım. Bu çalışmanın ortaya çıkış sürecinde desteğini esirgemeyip yoluma ışık olan kıymetli Hocam Doç. Dr. İsmail ŞAHİN’e her zaman minnettar olacağım.

Çalışmama yoğunlaştığım süreçte hep yanımda olduklarını hissettiren anneme, babama ve canım ağabeyime bana her zaman inandıkları için teşekkür ederim.

Son olarak; beni sevginin her türlüsüyle buluşturan biricik eşim, yol arkadaşım Ömer ER’e çalışmam boyunca verdiği destek, gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ederim.A. LORDOS (2008), “Kamuoyu Araştırması Temelli Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk Referandum Profil Oy Analizi”, T. Diez ve N. Tocci (eds), Kıbrıs: D

AÇIKSES, E. (2014) “Kıbrıs Meselesinin Tarihsel Gelişimi Ve Uluslararası Hale Gelme Sebepleri” Ankara, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/4, 2014, ss. 1244-1245.

ADAŞ, S; KONURALP, E. “Eski Yugoslavya’da Sirp Milliyetçiliğinin Tarihsel Temelleri Ve Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağilmasina Etkileri”, Anadolu Ve Balkan Araştirmalari Dergisi, 3(6), ss. 109.

AKDAĞ, Z. (2019) “Türkiye – Çin İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi International Journal of Social Sciences, 42 Sayı-Issue: 1 Cilt-Volume: 1 Yıl: 1, ss. 43-46.

AKGÜN, S. (2010) “Atatürk Dönemi Türkiye ve Kıbrıs Türk Toplumu İlişkileri (1923-1938)” XVI. Türk Tarih Kongresi Bildirisi, http://www.jasstudies.com/Makaleler/1211846168_akg%C3%BCn_sibel_TT.pdf , (e.t. 19.05.2012), ss. 2.

AŞTI, S. (2015) “Kıbrıs Sorunu Ve Çözüm Önerileri: Federasyon, Konfederasyon Ve Bağımsız İki Devlet Alternatiflerinin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi İstanbul Arel Üniversitesi S.B.E. İstanbul.

AYBAK, S.Y. (2017) “1950-1983 Yılları Arasında Kıbrıss Sorunu Ve Tbmm'deki Yankıları”, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, ss. 75.

AYBERK, İ.; AKŞIT, S.; DAYIOĞLU, A. (2019) “Bir De Facto Devlet Olarak Kuzey Kıbrıs’ta Sivil Toplum: Toplumsal Tepki, Kıbrıs Türk Sendikaları ve Türkiye’yle İlişkiler”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 16, Sayı 64, ss. 127-144.

AYDOĞDU, Y. (2014) “Kolejyal Yürütme Uygulamalari: 1960 Kibris Cumhuriyeti Ve Uruguay Örneği”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Cilt 0, Sayı 4, ss. 104-105.

BAYILLIOĞLU, U. (2013) “Uluslararasılaşmış Kosova Mahkeme Sistemi”, AÜHFD, 62 (2) ss. 410.

BOSTANCI, M. (2015) “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İlânı ve Buna Yönelik Tepkilerin Türk Kamuoyundaki Yankıları” TAD, Cilt 34, Sayı 57, ss. 344.

BOZKURT, G.S. (2010) “Tito Sonrasi Dönemde Eski Yugoslavya Bölgesindeki Bölgesindeki Türkler Ve Müslümanlar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, X/2, ss. 83-86.

ÇAĞDAŞ, T. (2019) “Federal ve Üniter Devletlerin Yerinden Yönetim Birimlerinin Benzerlik ve Farklılıkları Açısından İncelenmesi”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6 (1), ss. 169.

ÇAĞLAYAN, P. (2013) “Kibris’taki Milliyetçiliklerin Düşünsel Kökenleri Ve Tarihsel Gelişimi (1878-2004)”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi S.B.E., Ankara.

ÇAKMAK, Z. “Venizelos’un Atatürk’ü Nobel Barış Ödülüne Aday Göstermesi” http://perweb. firat.edu.tr/ personel/ yayinlar/ fua_715/715_47877.pdf (e.t.19.05.2013)

ÇAY, A. (1989) Kıbrıs’ta Kanlı Noel-1963, Ankara, Türk Kültürünü Araştirma Enstitüsü.

ÇELİK, M. (2015) “Kendi Geleceğini Belirleme İlkesi ve Bağımsızlık Hakkı” Ankara Barosu Dergisi, 2, ss. 197-199.

ÇELİKTAŞ, Y. “AKP Hükümeti Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu” Retrieved from http:// politika akademisi. org/2013/06/24/ turkiye- yunanistan-iliskilerinde-kibris-sorunu (e.t. 03. 01.2020)

ÇENET, M.A. (2019) “Federalizm Teorisi Çerçevesinde Bir İnceleme: Bask Ülkesi” Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, ss. 57-71.

DAĞAŞAN, S., KESER, U. (2020) “KKTC Su Temin Projesine Karşı Yürütülen Algı Operasyonlarının Değerlendirilmesi”, International Journal of Social Inquiry, Cilt 13, Sayı 1, ss. 188-190.

DALAR, M., CANYURT, D. (2020) “Suriye’de Oydaşmaci Demokrasi: Olasi Riskler Ve Firsatlar”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 18 Sayı: 3, ss.171.

DEĞERLI, E. S. “Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950-1960)” ss 85. http://ataum. gazi.edu.tr/ posts/view/ title/demokrat-parti-doneminde-turkiye’nin-kibris-politikasi-(1950–1960)-46441

DEMİR, B. (2003) “Dünya Federalizm Tecrübesi ve Sovyet Federalizmi” Bilig, sayı 25, ss. 44.

DEMIREL, E. (2016) “Türkiye Ve Yunanistan’in Tezleri Işiğinda Kibris Sorunu”, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi S.B.E. Denizli.

DENKTAŞ, R.R. (1997) “Rauf Denktaş’ın Hatıraları”, Cilt V, Boğaziçi Yay., İstanbul.

Derya BEYATLI, Katerina PAPADOPOULOU ve Erol KAYMAK, (2015) “Kıbrıs Problemini Çözerken: Umutlar ve Korkular”,Kıbrıs İnisiyatif Raporu, ss.9.

DEVECI, H.A., (2017) “Cyprus: A federal or two-state solution?”, Journal of Cyprus Studies, Volume 19,  No. 43, ss. 32-33

Dünden Bugüne Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs Sorunu_ I http://akaum. atilim.edu.tr/pdfs/ KibrisTarihiveKibrisSorunu_I.pdf , (24. 11. 2019)

DURAN, A. (ed.) (2020) Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet Çay – 35. Yıl Armağan Kitabı, İksad Yayınevi, İstanbul.

EFEGIL, E. (2003) BM’nin Kıbrıs’ta Son Diplomatik Girişimi: K.Annan Planı’nın Analizi, Gündoğan Yayınları.

ERCOŞKUN, B. (2020) “Stratejik Diyalog Plan Çerçevesinde Kibris Sorunu: Çatışma Analizi mi Çözüm Önerisi mi?” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, ss. 211.

ERMAĞAN, İ.; SATICI, G. (2013) “Uluslararasi Siyasette Kosova’nin Bağimsizliğina Dair Temel Meseleler Ve Türkiye’nin Genel Balkanlar Politikasi” Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 22, Sayı1, ss. 452-454.

FIRAT, M. M. “Helsinki Zirvesinden Günümüze Türkiye-AB İlişkileri,” http://dergiler. ankara.edu. tr/dergiler/ 16/1121/ 13203. pdf , (e.t.14.12.2013)

GALALI, B. (2012) “Federalizm ile Konfederalizm arasında: Irak ve Lübnan Siyasi Sistemleri”, Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi S.B.E. Ankara.

GÖKÇEKUŞ, H., IŞIKSAL, H., YILMAZ, T. ve KASSEM, Y. (2019) “Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü Ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri”,2019, ss. 289.

GÖKTOLGA, O. (2017) “İsviçre Yerel Yönetim Yapısı ve Komünler”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, ss. 69-71.

GÖKTÜRK, T. B. “Rumlar’ın Kıbrıs’taki ENOSİS İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi: 1931 İsyanı; Öncesi ve Sonrası” http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/uploaded_files/file/dergi%2016-17/19_turgay_bulent_gokturk.pdf (e.t. 03.01.2020), ss. 335.

GÖKTÜRK, T. B. “Rumlar’ın Kıbrıs’taki ENOSİS İsteklerinin Şiddete Dönüşmesi: 1931 İsyanı; Öncesi ve Sonrası.” Retrieved from http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/ai/uploaded_files/file/dergi 16-17/19_turgay_bulent_gokturk.pdf 

GÖZLER, K. (2012) Devletin Genel Teorisi – Bir genel Kamu Hukuku Ders Kitabı, Dördüncü Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa

GÖZLER, K. (2018) Anayasa Hukukuna Giriş Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 27. bs., İstanbul, Ekin basım Yayın Dağıtım, 

GÖZLER, K. (2018) Anayasa Hukukunun Genel Esasları Ders Kitabı, Bursa, Ekin Basım Yayın Dağıtım.

GÜÇYETMEZ, M. (2017) “Karşılaştırmalı Demokrasi Modelleri ve Hükümet Sistemleriyle İlişkisi” Hacettepe HFD, 7(1), ss. 491.

GÜNAL, A. (2010) “Kıbrıs ve Kosova Sorunlarının Uluslararası Hukuk Açısından Karşılaştırılması” Volume 16, Issue 38,  ss. 159-162.

GÜNAR, A. (2020) “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (Kıbrıs Cumhuriyeti’nin) Avrupa Birliği Üyeliğinin Kıbrıs Sorununa Etkisi”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı/Issue: 37, ss. 105. 

GÜNEŞ, Ü. (2017) “Kıbrıs Sorununda Milliyetçi Söylem ve Türk Dış Politikası”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi S.B.E. Edirne.

HASGÜLER, M.; ÖZKALELI, F.M. (2010) “Kıbrıs’ta Metamorfoz ve Paradigma Değişimi” Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Yayınları (USAK), ss. 110-111.

http://www.mfa.gov.tr/kibris-konusundaki-son-gelismeler.tr.mfa (e.t.03.01.2020)

http://www.mfa.gov.tr/kibris-meselesinin-tarihcesi_-bm-muzakerelerinin-baslangici.tr.mfa  

http://www.ulusam.com/wpcontent/uploads/2018/03/K%C4%B1br%C4%B1s-%C4% B1n-AB-%C3% BCyeli%C4%9Finin-T%C3% BCrkiye-ye-Etkileri.pdf , (e.t. 02.12.2019), ss. 7.

https://www.ankasam.org/cinin-tek-cin-politikasi-ve-abd/

https://www.mfa.gov.tr/turkish-cypriot-view_-a-confederation-for-the-_island-of-cyprus__.en.mfa 

HÜLAGÜ, M. “Türkiye, Yunanistan ve Avrupa İlişkilerinde Kıbrıs.” Retrieved from http://www. metinhulagu. com/images/ dosyalar/ 20120229230708_0.pdf

HÜLAGÜ, M. Türkiye, Yunanistan ve Avrupa İlişkilerinde Kıbrıs, http://www.metinhulagu.com/images/dosyalar/20120229230708_0.pdf (e.t.20.11.2019)

James KER-LINDSAY, (2019) ”Belirsizlik Döneminde Kıbrıs Sorunu: Bağlantı Kültürü Oluşturmak”, Prio Cyprus Centre, Pcc Rapor 5, 2019, ss. 17-18.

KARADUT, İ.C. (2013) “Ulus-Ötesi Bir Siyasal Örgütlenme: Federalizm Ve Konfederalizm Arasinda Avrupa Birliği” Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (25), ss. 1–20.

KARATAŞ, A. (2019) “Devlet Şekilleri Ve Hükümet Sistemleri Türlerinin Ülkelerin Yönetişim Göstergeleri Bakimindan Meydana Getirdiği Farkliliklarin Belirlenmesi”, Asobid, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 6, ss. 113.

KARDAŞ, A. (2016) “Uluslararasi Bir Proje Olarak Türkiye-İranpakistan Demiryolunun Açilmasi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 17, Bahar, ss. 206.

KESER, U. (2012) “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu- Nacak İşbirliği ve Ekonomik Kalkınma Gayretleri” History Studies Volume 4/1 ss. 301.

Kıbrıs Kronolojisi, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/118205.asp?cp1=1 , (e.t.03.01.2020)

Kıbrıs Tarihçe, http://www.mfa.gov.tr/kibris-tarihce.tr.mfa, (e.t.03. 01. 2020)

Kıbrıs Tarihçe, http://www.mfa.gov.tr/kibris-tarihce.tr.mfa, (e.t.03. 01. 2020)

“Kıbrıs Sorunu’na Alternatif Yaklaşımlar: Çok-Bileşenli Adım Modeli”, (2008), USAK Raporları.

KOÇAK, M. (2018) “Self Determinasyon Hakki Ve Self Determinasyon Hakki Teoriler”, Dühfd, Cilt: 23, Sayı: 38, ss. 87-88.

KOZAN, M. (2002) “Türkiye’nin Merkeziyetçi Yapisinin Siyasal Demokrasi Üzerindeki Olumsuz Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E. Isparta

KÜÇÜK, A. (2015) “Egemenlik (Hâkimiyet), Halk Egemenliği Ve Milli Egemenlik Tartişmalari Ve Egemenlik Anlayişinda Esasli Dönüşüm”, Cilt 0, Sayı 6, ss 313-316.

KURT TOPUZ, S. (2016) “Hükümet Sistemleri Ve Devlet Şekillerinin Ülkelerin Demokrasi Seviyeleri Üzerinde Yarattığı Farklılığın Tespiti Üzerine Bir Çalışma” Ege Akademik Bakiş, Cilt 16 · Sayı 3, ss. 464.

KUTLU, İ. (2018) “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Reform Tartışmaları”, Bilge Strateji, Cilt 10, Sayı 19, ss. 181.

MERAL, Ö.E. “Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs”  http://www. scribd.com/%C3%96mer_meral (e.t.03.01.2020) , s.15.

MERAY, S. “Lozan Barış Antlaşması Konferansı, Tutanaklar, Belgeler” TII-CII, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay. , 1969, s.7. -den aktaran Yrd.Doç.Dr. Sibel Akgün, Atatürk Dönemi Türkiye ve Kıbrıs Türk Toplumu İlişkileri (1923-1938), 20-24 Eylül 2010 XVI. Türk Tarih Kongresi Bildirisi, http://www. jasstudies.com/Makaleler/1211846168_akg%C3%BCn_sibel_TT.pdf , (e.t. 03.01.2020)

Milliyet, 19 Kasım 1983, as. 5.

MOR, H. (2008) “Kıbrıs Sorununun Türkiye-AB İlişkilerine Endekslenmesi Süreci” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XII, Y. Sa. 1-2 ss.  993.

MURATOĞLU, T. (2014) “Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Devlet Yapılanması” Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, Sa. 2 ss. 293.

ODUNCU, T. (2019) ”1999 Kosova Krizi ve NATO'nun Kosova Müdahalesi”, MAKÜ-BİFD, 2(1), ss. 8-13.

ORAN, B. (ed.) (2001-2012) “Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar” cilt III, İstanbul, İletişim Yayınları, ss. 639.

ÖZÇELİK Ali Onur & Anzhela PATARAYA, Taninma Sorunu Yaşayan Devletler Açisindan Egemenlik Ve Taninma Konusunun Kavramsal Analizi, Alternatif Politika, 2019, 11 (1): ss. 28.

ÖZÇELIK, A. O.; PATARAYA, A (2019) “Taninma Sorunu Yaşayan Devletler Açisindan Egemenlik Ve Taninma Konusunun Kavramsal Analizi”, Alternatif Politika, 11 (1): ss. 2-3.

ÖZERSAY, K. (2002) “Kıbrıs Sorunu Hukuksal Bir İnceleme”, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları, 2. bs., Ankara, ss. 1.

ŞAHIN, İ. (2016) “Türkiye’nin Kıbrıs’ta Statükoyu Koruma Çabaları Ve Makarios’un Ankara Ziyareti”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 42, Şubat, ss. 787-788.

ŞAHİN, İ. (2020) “Türkiye-Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Kita Sahanliği Anlaşmasi”, Adalet Dergisi, Cilt 2, 65. Sayı, ss. 52.

ŞAHİN, İ. (2020) “Türkiye-Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti Kita Sahanliği Anlaşmasi”, Adalet Dergisi, Cilt 0, 65. Sayı, ss. 52.

ŞAHİN, İ.; GÜNAR, A. (2019) “Devletin Dönüşümü: Şehir Devleti Fikrinin Artan Gücü Ve Küreselleşme” II. International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’ 19), ss. 338.

SANCAKTAR, C. (2018) “Yugoslavya’nın Yıkılışında Sırp Milliyetçiliğinin Rolü”, IX. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye September ss. 29-30.

SARIKAYA, H.S. (2014) “Belçika Flaman Bölgesi Eğitim Sisteminde Türk Kökenli Çocuklarin Yaşadiği Temel Eğitim Sorunlarinin İncelenmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, ss. 249-250.

SARIKOYUNCU DEĞERLİ, E. “Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası” (1950-1960), http://ataum. gazi.edu.tr/ posts/view/title/ demokrat-parti-doneminde-turkiye% E2%80% 99nin-kibris-politikasi-(1950% E2%80%931960)-46441, (e.t. 21.05.2013), ss.  85.

SAVRUN, E. (2018) “Kıbrıs’ta Yunan Cunta Darbesine Karşı Türk Barış Harekâtının Belgelerle Kısa Tarihi”, International Journal of Humanities and Education, Cilt 4, Sayı 9, s. 259.

ŞEVKETOĞLU, M. (2006) “M.Ö. 8. Binde Anadolu Ve Kibris İlişkileri: Akanthou*/Tatlisu Kurtarma Kazisi”, Anadolu / Anatolia, 30, s. 113-114.

ŞÖHRET, M. (2019) “Uluslararasi Hukukta Devletlerin Taninmasinin Hukuki Boyutu Ve Taninma İle İlgili Başlica Normlar”, TAAD, Sayı 38, ss.73.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs Meselesinin Tarihçesi, BM Müzakerelerinin Başlangıcı”, http://www.mfa.gov.tr/kibris-meselesinin-tarihcesi_-bm-muzakerelerinin-baslangici.tr.mfa  (e.t.03.01.2020).

T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs Meselesinin Tarihçesi, BM Müzakerelerinin Başlangıcı”, http://www.mfa.gov.tr/kibris-meselesinin- tarihcesi_-bm-muzakerelerinin-baslangici.tr.mfa  (e.t.03.01.2020)

TAMÇELİK, S. (2013) “Kuzey Kıbrıs Geleceğin Planlanması”, EkoAvrasyo, Ankara, 2013, ss.389.

TARAKÇI, M. (2010) Kıbrıs Barış Harekatı, İstanbul, Hiperlink Yayınları.

TEZIÇ, E. (2014) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), 17.bs., İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım. 

THEOPHANOUS, A. (2017) “Revisiting The Cyprus Question And The Way Forward”, Turkish Policy Quartely, Volume 15 Number 4, ss.49-50.

TOSUN, R. (2001) “Kıbrıs Meselesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:10, ss. 99.

TUNCER, H. (2012) Kıbrıs Sarmalı, 2.bs., İstanbul, Kaynak Yayınları. 


Türk Dış Politikası; Komisyon, editör: Baskın Oran, İstanbul: İletişim Yay., 2001, Cilt1, s.602. –den aktaran Yavuz Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna Kadar Kıbrıs Meselesi, G.Ü. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, 2004; 101-112 http://kefad. ahievran. edu.tr/ archieve/ pdfler/ Cilt5Sayi1/ JKEF_5_1_2004_101_112.pdf, (e.t.20. 11. 2019),

TÜYSÜZOĞLU, G. (2008) “Kosova’nin Bağimsizliği Ve Dünya Politikasina Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi, S.B.E. İstanbul.

UÇAROL, R. (1995) Siyasi Tarih, 4.bs., İstanbul, Filiz Kitabevi.

ÜLGER, İ.K. (2016) “Kosova’nın Bağımsızlığının Self Determinasyon Çerçevesinde Analizi”, KOSBED, 31, ss. 50-52.

USLU, N. (2010) “Kıbrıs’ın Bütünleştirilmesinde AB’nin Olası Rolü ve Açmazlar”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 6, Sayı: 22 ss.1-22, ss. 12-15

VATANSEVER, M. (2010) “Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Özel Sayı, ss. 1495.

YALÇIN, E. (2017) “Yunanların Bitmeyen İdeali: “Megali İdea”, İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, s. 34-35.

YELLİCE, G. (2012) “1878’den 1931’e Kibris’ta Enosis Talepleri Ve İngiltere’nin Yaklaşimi”, ÇTTAD, XII/24, ss. 14.

YILDIZ, Ü. (2018) “Üniter Ve Federal Devetlerde Yerel Yönetimler: Latin Amerika Ülkeleri Üzerinden Bir İnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi S.B.E. Ankara.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.