Kısa Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tamer BOZKURT
ISBN: 9786050510034
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tamer BOZKURT
Baskı Tarihi 2021/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 144

Kısa Ticari İşletme Hukuku

İÇİNDEKİLER

4. BASKI İÇİN ÖN SÖZ ................................................................................ vii

İÇİNDEKİLER............................................................................................... xi

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU, TİCARÎ İŞLETME KAVRAMI VE

TİCARÎ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER

İKİNCİ BÖLÜM

TİCARÎ İŞ, BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLMASININ ONUÇLARI VE TİCARÎ

HÜKÜMLER

§ 5 – Ticarî İş........................................................................................29

I. KAVRAM ve ÖLÇÜTLER .................................................................. 29

II. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK SAPTANMASININ YARATACAĞI

SONUÇLAR .................................................................................... 36

A – Genel Olarak:.......................................................................... 36

B – Müteselsil Borçluluk ve Kefalet (Teselsül KarinesiZincirleme Borçluluk Varsayımı) ............................................ 36

C – Ticarî İşlerde Faiz .................................................................... 39

§ 6 – Ticarî Hükümler...........................................................................46

I. GENEL OLARAK.............................................................................. 46

II. TİCARÎ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI .................................... 47

III. TİCARÎ İŞLERDE ZAMANAŞIMI ........................................................ 49

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TACİR VE ESNAF

§ 7 – Tacir ............................................................................................51

I. GENEL OLARAK.............................................................................. 51

II. TACİR SIFATININ KAZANILMASI...................................................... 51

III. TACİR SIFATININ SONUÇLARI: NİMET ve KÜLFETLER ...................... 58

A – Tacir Olmaya Bağlanan “Külfetler” ......................................... 58

B – Tacir Olmaya Bağlanan “Nimetler”......................................... 63

IV. TACİR SIFATININ KAYBI ve BUNUN SONUÇLARI.............................. 65

xii İçindekiler

§ 8 – Esnaf ve Esnaf İşletmesi...............................................................66

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TİCARÎ YARGI

I. GENEL OLARAK TİCARÎ YARGI....................................................... 67

II. BİR DAVANIN TİCARÎ DAVA OLARAK BELİRLENMESİNDEKİ

ÖLÇÜTLER...................................................................................... 67

A –Mutlak Ticarî Davalar.............................................................. 67

B – Yarı-Nispî Ticarî Davalar.......................................................... 69

C – Nispî Ticarî Davalar................................................................. 69

BEŞİNCİ BÖLÜM

TİCARET SİCİLİ

§ 10 – Genel Olarak Ticaret Sicili..........................................................71

I. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLÂTI................................................................ 71

II. SİCİL İŞLEMLERİ ............................................................................. 72

A – Tescil....................................................................................... 72

B – Sicildeki Değişiklikler ve Terkin (Tadil -Terkin)........................ 73

III. TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN İNCELEME GÖREVİ .......................... 73

IV. İLÂN ve ALENİYET .......................................................................... 74

V. TESCİL ve İLÂNIN ETKİSİ ................................................................. 75

VI. TİCARET SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ..................................................... 77

VII. SİCİL KAYITLARININ TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK ...... 78

ALTINCI BÖLÜM

TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI

§ 11 – Ticaret Unvanı ...........................................................................79

I. GENEL OLARAK.............................................................................. 79

II. OLUŞTURULMASI........................................................................... 79

III. TİCARET UNVANI ile İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (DEĞİŞİKLİK LER) ...... 83

§ 12 – İşletme Adı ................................................................................84

Ticari İşletme Hukuku xiii

YEDİNCİ BÖLÜM

MARKA

§ 13 – Marka........................................................................................85

I. GENEL OLARAK MARKA ve TÜRLERİ............................................... 85

II. MARKANIN TESCİLİ.......................................................................... 86

A – Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler.............................. 86

B – Tescil İçin Mutlak Ret Nedenleri............................................. 87

C – Tescil İçin Nispî Ret Nedenleri ................................................ 90

III. MARKANIN TESCİLİ ve SONUÇLARI ................................................ 92

A – Genel Olarak........................................................................... 92

B – Tescilin Marka Sahibine Tanıdığı Hak ve Yükümlülükler......... 93

IV. MARKANIN HUKUKÎ İŞLEMLERE KONU OLMASI ............................. 93

V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ/İPTALİ ve MARKA HAKKININ

SONA ERMESİ ................................................................................ 94

A – Hükümsüzlük/İptal Nedenleri ................................................ 94

B– Sona Ermesi............................................................................. 95

VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ ve HAKKIN KORUNMASI ..................... 95

A – Tecavüz Sayılan Fiiller............................................................. 95

B – Açılabilecek Davalar................................................................ 95

C – Usul......................................................................................... 96

SEKİZİNCİ BÖLÜM

HAKSIZ REKABET

§ 14 – Haksız Rekabet..........................................................................97

I. GENEL OLARAK ve KAVRAM .......................................................... 97

II. KOŞULLAR ..................................................................................... 98

III. HAKSIZ REKABET HUKUKUNUN AMAÇLARI ve KORUDUĞU

DEĞERLER ..................................................................................... 99

IV. HAKSIZ REKABET HALLERİ .............................................................. 99

A -Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile

diğer hukuka aykırı davranışlar ve özellikle; ........................... 99

V. HAKSIZ REKABET SONUCU AÇILABİLECEK DAVALAR ve DAVA

AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR .......................................................... 102

A – Davalar ................................................................................. 102

B – Dava Açmaya Yetkili Olanlar ve Davalılar ............................. 103

xiv İçindekiler

C – İhtiyatî Tedbirler, Hüküm İlânı ve Zamanaşımı..................... 104

DOKUZUNCU BÖLÜM

TİCARÎ DEFTERLER

§ 15 – Ticarî Defterler ........................................................................ 105

I. GENEL OLARAK............................................................................ 105

II. TUTULACAK DEFTERLER............................................................... 105

III. TİCARÎ DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜK ve SORUM

LULUKLAR.................................................................................... 106

A – Defterlerin Tutulması ........................................................... 106

B – Saklama Yükümlülüğü ve Zayi Belgesi Alma ......................... 106

C – Onaylatma ............................................................................ 107

D –Ticarî Defterlerin Uyuşmazlıklarda İbrazı ve Suretlerinin

Alınması ................................................................................ 108

IV. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT GÜCÜ................................................ 108

ONUNCU BÖLÜM

CARİ HESAP

§ 16 – Cari Hesap ............................................................................... 111

I. GENEL OLARAK............................................................................ 111

II. TANIM ve ÖZELLİK ARZ EDEN NOKTALAR..................................... 114

III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK ve GEÇİRİLEMEYECEK

ALACAKLAR ................................................................................. 115

A – Cari Hesaba Geçirilecek Alacaklar ........................................ 115

B – Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar................................ 115

IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ ve HÜKÜMLERİ ........................................ 116

A – Genel Olarak......................................................................... 116

B – Süreler .................................................................................. 116

C – Bakiyenin Tespit ve Kabulü................................................... 117

D – Faiz ....................................................................................... 118

V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ ....................................................... 118

A – Genel Nedenler .................................................................... 118

B – Özel Nedenler....................................................................... 118

Ticari İşletme Hukuku xv

ONBİRİNCİ BÖLÜM

TACİR (VE ESNAF) YARDIMCILARI

§ 17 – Tacir (ve Esnaf) Yardımcıları .................................................... 121

I. GENEL OLARAK............................................................................ 121

II. BAĞIMLI YARDIMCILAR ............................................................... 125

A – Ticarî Temsilci ....................................................................... 125

B – Ticarî Vekil ............................................................................ 128

C – Pazarlamacı........................................................................... 130

III. BAĞIMSIZ YARDIMCILAR.............................................................. 131

A – Simsar (Tellâl)....................................................................... 131

B – Acentelik............................................................................... 134

C – Komisyonculuk...................................................................... 143


Son baskısı 2019 yılında yapılan “Ticarî İşletme Hukuku” adlı eserimiz baskısının tükenmesi ve mevzuatta yaşanan bazı değişiklikler nedeni ile yenilenmiştir. Bu kitap esas olarak, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için ders kitabı ihtiyacını karşılamak başta olmak üzere; KPSS, Sayıştay, Kamu İhale Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurulu, Banka ve Bakanlık sınavları (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi) için kaynak olmak üzere hazırlanmıştır. Bu baskıda en son baskıdan beri mevzuatta yaşanan değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir. 7155 sayılı Kanun’la TTK’ye eklenen 5/A maddesi, 2020 yılı sonu ve 2021 yılı başında 7262 ve 7263 sayılı Kanun ile, TTK ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda yapılan değişiklik, TC Merkez Bankası’nın avans oranında Aralık 2020’de yaptığı değişiklik en başta belirtilecek olanlardır. Kitapta konular temel özellikleri ile işlenmiş; gereksiz ayrıntılara girilmemiş ve öğreti tartışmalarından uzak durulmuştur. Konuların okuyucunun zihninde somutlaşması ve konuların anlaşılabilmesi için, açıklamalar örnek ve şemalarla desteklenmiştir. Ayrıca kitabın okuyucusunun konuları daha iyi anlayabilmesi için, konular içinde “kutucuklar içinde” kavramsal açıklamalar yapılmıştır. Okuyucularımızın, ticaret hukuku ile bağlantılı, medeni hukuk ve borçlar hukuku temelli kavram ve kurumlarla konunun bağlantısını kurmasına gayret gösterilmiştir. Zira ticaret hukuku; medeni hukuk, borçlar hukuku ve hatta eşya hukuku anlaşılmadan yerleştirilmesi mümkün bir alan değildir. Bu konuda var olabilecek temel bilgi eksikleri, “kutucuklar” vasıtası ile kapatılmaya; yine basit ve gündelik örneklerle de konular somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Kitabın adının “Kısa Ticari İşletme Hukuku” olmasının nedeni, kapsamı büyük olan ve hukuk fakültesi öğrencileri için yazılan ders kitaplarımız ile karışıklık yaşanmamasıdır. Bu noktada Prof. Dr. Kemal GÖZLER hocamızın “Kısa İdare Hukuku” ve benzeri serisine verilen isimden “ilham” aldığımızı da belirtmemiz gerekir.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar