Ticari İşletme Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tuğba ÇİFTÇİ
ISBN: 9786050512571
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tuğba ÇİFTÇİ
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 201

Ticari İşletme Hukuku 

Tuğba ÇİFTÇİ


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................7

KISALTMALAR CETVELİ ............................................................ 9

İÇİNDEKİLER ................................................................................ 11

1. BÖLÜM

GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU

I. KAVRAM VE ÖZELLİKLER .................................................19

II. TİCARET HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT .......................21

A. Tarihsel Süreç ....................................................................21

B. İlgili Mevzuat .....................................................................21

III. TİCARET HUKUKUNUN TÜRK MEDENİ KANUNU VE

TÜRK BORÇLAR KANUNU İLE İLİŞKİSİ ..........................28

IV. TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN SİSTEMLER ..................29

2. BÖLÜM

TİCARİ İŞLETMENİN TESPİTİ, MALVARLIĞIMERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI

I. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI VE UNSURLARI................. 31

II. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI ..................................35

III. MERKEZ VE ŞUBE KAVRAMLARI ....................................40

3. BÖLÜM

TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ

HUKUKİ İŞLEMLER

I. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ ...............................................45

II. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ ...............................................47

A. Genel Olarak ......................................................................47

12

B. Rehin Hakkının Kuruluşu-Rehin Sözleşmesi-Sicile

Tescil ..................................................................................48

C. Üzerinde Rehin Hakkı Kurulabilecek Taşınır Varlıklar ....52

Ç. Rehin Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri ....54

D. Değer Tespiti ......................................................................54

E. Temerrüt Sonrası Haklar ....................................................55

F. Rehin Hakkının Sona Ermesi .............................................55

G. Yaptırımlar .........................................................................56

III. TİCARİ İŞLETMENİN MİRAS YOLUYLA

GEÇMESİ................................................................................. 57

IV. TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ BİRLEŞME VE TÜR

DEĞİŞTİRME ..........................................................................57

4. BÖLÜM

TİCARİ İŞ VE TİCARİ HÜKÜM

I. TİCARİ İŞ VE TİCARİ HÜKÜM KAVRAMLARI ...............59

II. TİCARİ İŞLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER................ 60

III. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN HUKUKİ

SONUÇLAR .............................................................................62

A. Teselsül Karinesi ................................................................62

B. Ticari İşlerde Faiz ..............................................................62

C. Zamanaşımı ........................................................................65

Ç. Ticari Hükümlerle Yasaklanmış İşlemler Kapsamında En

Yüksek Sınırı Aşan Sözleşmeler ile Mal ve Hizmet

Tedarikinde Geç Ödeme ....................................................65

5. BÖLÜM

TİCARİ YARGI

I. GENEL OLARAK.................................................................... 67

II. MUTLAK TİCARİ DAVALAR ..............................................67

II. NİSPİ TİCARİ DAVALAR ......................................................68

III. HAVALE, VEDİA VE FİKİR VE SANAT ESERLERİNE

İLİŞKİN HAKLARDAN DOĞAN VE HERHANGİ BİR

TİCARİ İŞLETMEYİ İLGİLENDİREN DAVALAR .............68

IV. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK .......................................69

13

V. GÖREVLİ MAHKEME ...........................................................70

VI. YETKİLİ MAHKEME ............................................................ 71

VII. YARGILAMA USULÜ.......................................................... 72

6. BÖLÜM

TACİR-ESNAF

I. TACİR ......................................................................................75

A. GERÇEK KİŞİ TACİR ......................................................75

B. TÜZEL KİŞİ TACİR .........................................................76

C. DİĞERLERİ .......................................................................78

Ç. TACİR SIFATININ KAYBEDİLMESİ ............................78

II. ESNAF ......................................................................................80

A. Kavram ...............................................................................80

B. Esnaf ve Sanatkârlar Siciline Kayıt Zorunluluğu ve Sicil

İşlemleri .............................................................................81

C. Odaya Kayıt .......................................................................83

Ç. Esnaflar İçin Tacirlere İlişkin Uygulanacak Hükümler .....85

7. BÖLÜM

TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ

I. GENEL OLARAK.................................................................... 87

II. TİCARET UNVANI SEÇME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ

OLMA .......................................................................................87

III. TİCARİ İŞLETMESİNİ TESCİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ

OLMA....................................................................................... 87

IV. TİCARİ DEFTERLERİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ

OLMA....................................................................................... 87

V. İFLASA TABİ OLMA ............................................................. 88

VI. BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ HAREKET ETME

YÜKÜMLÜLÜĞÜNE TABİ OLMA ...................................... 89

VII. TEMERRÜDE DÜŞÜRMEYE, SÖZLEŞMEYİ FESHE,

SÖZLEŞMEDEN DÖNMEYE İLİŞKİN İHBARLAR VEYA

İHTARLARIN ŞEKLİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞE TABİ

OLMA....................................................................................... 90

VIII. TİCARİ İŞ KARİNESİNE TABİ OLMA .............................90

14

IX. ÜCRET İSTEME HAKKI ....................................................... 91

X. FATURA VE TEYİT MEKTUBU İLE İLGİLİ ÖZEL

HÜKÜMLERE TABİ OLMA ..................................................91

XI. ÜCRET VE SÖZLEŞME CEZASININ İNDİRİLMESİNİ

TALEP EDEMEMEYE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERE TABİ

OLMA .......................................................................................93

XII. TİCARİ SATIŞ VE MAL DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN ÖZEL

HÜKÜMLERE TABİ OLMA ..................................................93

XIII. HAPİS HAKKINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMDEN

YARARLANMA ......................................................................94

XIV. TACİR ÇEKİ KULLANMA ZORUNLULUĞUNUN

BULUNMASI .......................................................................... 95

XV. YETKİ SÖZLEŞMESİ........................................................... 95

XVI. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL OLMASINA

İLİŞKİN ÖZEL HÜKME TABİ OLMA.................................. 96

8. BÖLÜM

TİCARİ İŞLETMELERDE AYIRT EDİCİLİK

TİCARET UNVANI-İŞLETME ADI-MARKA

I. TİCARET UNVANI .................................................................97

A. Genel Olarak ......................................................................97

B. Ticaret Unvanının Yapısı ...................................................99

1. Genel İlkeler .................................................................99

2. Zorunlu Ek ....................................................................99

a. Yapısal Olarak Zorunlu Ekler ..................................99

b. Şube ve Tasfiye Ekleri ...........................................101

3. İhtiyari Ek ...................................................................101

C. Ticaret Unvanının Devamı ve Devri ................................101

Ç. Bildirim Yükümlülüğü ve Yaptırımlar ............................102

D. Ticaret Unvanının Korunması ..........................................103

II. İŞLETME ADI .......................................................................103

III. MARKA .................................................................................104

A. Genel Olarak Marka ve Türleri ........................................104

B. Marka Olabilecek İşaretler ...............................................106

C. Markanın Tescili ..............................................................108

1. Marka Başvurusu ve Rüçhan Hakkı ...........................108

15

2. Marka Tescilinde Mutlak Ret Nedenleri ....................111

3. Marka Tescilinde Nispi Ret Nedenleri .......................113

4. Tescil ve Tescilin Sağladığı Haklar ............................114

Ç. Markanın Kullanılması ....................................................116

D. Markaların Korunması .....................................................116

E. Marka Hakkının Hukuki İşlemlere Konu Olması ............120

F. Marka Hakkının Sona Ermesi ..........................................121

G. Görevli ve Yetkili Mahkeme ............................................122

9. BÖLÜM

TİCARET SİCİLİ

I. GENEL OLARAK TİCARET SİCİLİ VE TİCARET SİCİLİ

MÜDÜRLÜĞÜ ......................................................................125

II. TİCARET SİCİLİNE TESCİL ...............................................127

A. Tescil İşlemleri .................................................................127

B. Tescil İstemi .....................................................................128

C. İnceleme Yükümlülüğü ....................................................129

Ç. Aleniyet İlkesinin Geçerli Olması ....................................131

D. Tescile Davet ve Ceza ......................................................131

III. TESCİLİN SONUÇLARI ......................................................132

A. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi ...........................132

B. Görünüşe Güven ..............................................................132

C. Sicile Güven İlkesinin Geçerli Olmaması Hususu ...........133

IV. TESCİLDE SORUMLULUK VE YAPTIRIMLAR .............133

10. BÖLÜM

TİCARİ DEFTERLER

I. TİCARİ DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE

GETİRİLMESİ .......................................................................135

II. TİCARİ DEFTERLERİ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR

VE TUTULACAK DEFTERLER ..........................................137

III. DEFTERLERİN TUTULMASI .............................................139

IV. ENVANTER ..........................................................................140

V. AÇILIŞ BİLANÇOSU, YILSONU FİNANSAL

TABLOLARI...........................................................................141

16

VI. BELGELERİN SAKLANMASI VE SAKLANMA

SÜRESİ ..................................................................................141

VII. TİCARİ DEFTERLERİN İBRAZI VE DELİL

OLMASI .................................................................................142

11. BÖLÜM

CARİ HESAP

I. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ .......145

II. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK-GEÇİRİLEMEYECEK

ALACAKLAR ........................................................................146

III. BAKİYE .................................................................................146

IV. GEÇERLİ İLKELER .............................................................147

V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ ..........................................148

VI. BAKİYENİN HACZİ ............................................................148

VII. ZAMANAŞIMI ....................................................................149

12. BÖLÜM

TACİR YARDIMCILARI

I. GENEL OLARAK ..................................................................151

II. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI ....................................152

A. TİCARİ TEMSİLCİ .........................................................152

1. Genel Olarak ...............................................................152

2. Ticari Temsil Yetkisinin Kapsamı .............................153

3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ...........................154

4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi ..................................154

B. TİCARİ VEKİL ...............................................................155

1. Genel Olarak ...............................................................155

2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması ...........................157

3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi ..................................157

C. PAZARLAMACI ..............................................................158

1. Genel Olarak ...............................................................158

2. Pazarlamacının Yükümlülükleri ve Yetkileri .............158

3. İşverenin borç ve yükümlülükleri ...............................159

4. Pazarlamacılık Sözleşmesinin Sona Ermesi ...............161

III. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI .................................162

17

A. Acente ..............................................................................162

1. Acentenin Tanımı ve Türleri ......................................162

2. Uygulanacak Hükümler ..............................................164

3. Acentenin Yetkileri ve Yetkisinin Sınırları ................165

a. Hakkı Koruyan Beyanları Müvekkili Adına Yapma

ve Kabul Yetkisi ....................................................165

b. Dava Açma Yetkisi ................................................165

c. İnhisar ....................................................................165

ç. Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller .....................165

d. Yetkisizlik ..............................................................166

4. Acentenin Borçları .....................................................166

5. Acentenin Hakları .......................................................167

6. Müvekkilin Borçları ...................................................169

7. Acentelik sözleşmesinin sona ermesi .........................169

a. Sebepleri ................................................................169

b. Denkleştirme istemi ...............................................170

c. Rekabet yasağı anlaşması ......................................171

B. SİMSAR ...........................................................................172

1. Genel Olarak ...............................................................172

2. Ücret ...........................................................................172

3. Simsarlığın Son Bulması ............................................173

C. KOMİSYONCU ...............................................................173

1. Alım Satım Komisyoncusu ........................................174

a. Genel Olarak ..........................................................174

b. Komisyoncunun Borçları .......................................174

c. Komisyoncunun hakları .........................................175

2. Taşıma İşleri Komisyoncusu ......................................176

3. Diğer Komisyon İşleri ................................................177

13. BÖLÜM

HAKSIZ REKABET

I. GENEL OLARAK ..................................................................179

II. TTK’DA DÜZENLENEN ÖZEL HAKSIZ REKABET

HALLERİ ...............................................................................181

III. HAKSIZ REKABET DAVALARI ........................................184

A. Haksız Rekabete Dayalı Olarak Açılabilecek Davalar ....184

18

B. Davacılar ..........................................................................185

C. Davalılar ...........................................................................185

Ç. Kararın ilanı .....................................................................186

D. Zamanaşımı ......................................................................187

E. İhtiyati tedbirler ................................................................187

F. Ceza sorumluluğu ............................................................187

14. BÖLÜM

REKABET HUKUKU 189

I. GENEL OLARAK ..................................................................189

II. REKABET HUKUKUNA İLİŞKİN BAZI

KAVRAMLAR ......................................................................190

III. REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA, UYUMLU EYLEM

VE KARARLAR ....................................................................191

A. Genel Olarak ....................................................................191

B. Muafiyet ...........................................................................194

IV. HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI............ 196

V. BİRLEŞME VEYA DEVRALMA ......................................... 197

VI. REKABET KURUMU .......................................................... 198

KAYNAKÇA ..................................................................................199Bu eser, ticari işletme hukuku kapsamındaki konuları güncel

mevzuat çerçevesinde ele almaktadır.

Bu kitap hukuk uygulayıcılarına, akademisyenlere ve ticari işletme hukuku dersini alan öğrencilere yardımcı bir kaynak olması

amacıyla hazırlanmıştır.

Bu eserin basılmasında özverili olarak özen gösteren Sayın Muharrem BAŞER’e ve Murat BİKEÇ’e ayrıca kitabın dizgisini yapan

Deniz YILDIRIMOGLU’na ve Yetkin Yayınevi çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÇİFTÇİ

Konya/Selçuklu

 Temmuz 2022

KAYNAKÇA

Akçaal, M.: İşletmenin Devri, Ankara 2014.

Antalya, O. G./Acar, F.: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni (6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde İlk Tespitler), İstanbul 2020.

Arıcı, M. F.: Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, İstanbul

2008.

Arkan, S.: Marka Hukuku, Ankara 1997 (Marka Hukuku).

Arkan, S.: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2021.

Arslanlı, H.: Kara Ticareti Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, İstanbul 1960.

Aslan, İ. Y.: Rekabet Hukuku Teori ve Uygulama, Bursa 2021.

Aşçıoğlu Öz, G.: Avrupa Topluluğu ve Türk Rekabet Hukukunda

Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, Ankara 2000, pdf.

Ateş, M.: Rekabet Hukukuna Giriş, Ankara 2019.

Ayhan, R./Çağlar, H./Özdamar, M.: Ticari İşletme Hukuku Genel

Esaslar, Ankara 2020.

Ayhan, R.: “Ticarî İş Kavramı ve Tacir Sıfatına Bağlanan Ücret ve

Sözleşme Cezalarının İndirilmesini İsteyememe” GÜHFD, C. XVII, Y.

2013 (s. 291-314).

Badur, E.: Türk Rekabet Hukukunda Sınırlandırıcı Anlaşmalar

(Uyumlu Eylem ve Kararlar), Ankara 2001.

Bahtiyar, M.: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2020.

Bilge, M. E.: Ticaret Sicili, İstanbul 1999.

Bilgili, F./Demirkapı, E.: Ticaret Hukuku Bilgisi, Bursa 2021.

Bilgili, F./Demirkapı, E.: Ticari İşletme Hukuku, Bursa 2016 (Ticari

İşletme Hukuku).

Binatlı, Y. Z.: İşletme Hukuku, İstanbul 1976.

Bozer, A./Göle, C.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2020.

Bozkurt, T.: Ticarî İşletme Hukuku, Ankara 2018.

Börü, L./Koçyiğit, İ.: Ticari Dava, Ankara 2021.

200

Çağlar, H.: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2015.

Çeker, M.: Ticaret Hukuku Genel Esaslar, Adana 2015.

Çelik, A.: Ticaret Hukuku, Ankara 2021.

Çetiner, S./Bozkurt-Yüksel, A. E.: Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku, Ankara 2021.

Çiftçi, T.: Adi Ortaklık ile İlgili Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk,

Ankara 2021.

Demir, K.: “Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni

Sorunlar”, İÜHFM, Y. 2013, C. 71, S. 2 (s. 103-120).

Demirel, D.: Ticaret Sicili, Ankara 2016.

Durgut, R.: Cari Hesap Sözleşmesi, İstanbul 2012.

Erkalan Coşkunsu, S.: Bütününe Etki Eden Hukuki İşlemler Bakımından Ticari İşletmeye Özgülenen Malvarlığı, Ankara 2021.

Göktürk, K./Can, M. Ç./Kaşak, E. (Ed.): Ticari İşletme Hukuku,

Ankara 2021.

Göktürk, K.: “Ticari İş Kavramı, Sınırlandırılması ve Faiz Meselesi”, GÜHFD, C. XIX, Y. 2015, S. 2 (s. 3-44).

Göle, C.: “Tacir-Esnaf Ayrımı”, BATİDER, Aralık 1985, C. XIII,

S. 2 (s. 47-62).

Gözler, K.: Hukuka Giriş, Bursa 2016.

Kandemir, S.: Ticaret Hukuku ve Eşya Hukuku Boyutlarıyla Ticari

İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, Ankara 2018.

Karahan, S.: Ticari İşletme Hukuku, 2014.

Karayalçın, Y.: Muhasebe Hukuku, Ankara 1988 (Muhasebe Hukuku).

Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku I. Giriş-Ticari İşletme, Ankara

1968.

Kaya, A.: Türk Ticaret Kanunu Şerhi Birinci Kitap Ticari İşletme,

Yedinci Kısım Acentelik (TTK m. 102-123), İstanbul 2016.

Kaya, M. İ.: Acentelik Hukuku, Ankara 2022.

Kayıhan, Ş.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2021.

Kayıhan, Ş.: Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Işığında

Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Kocaeli 2018 (Acentelik).

Kırca, İ.: Ticarî Mümessillik, Ankara 1996.

201

Korkut, Ö/Cengil, M. F./Durdu, M./Gürbüz Gökberk, İ. N./Doğanay, Z.: Şematik Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2021, s. 17; Topsoy,

F.: Ticarî İşletme Hukuku, İstanbul 2019.

Lale, M.: Yargıtay Uygulamasında Haksız Rekabet, Ankara 2016.

Orbay Ortaç, N.: “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde

Ticari İşlerde Faiz”, Ankara Barosu Dergisi, 2014/2 (s. 117-134).

Poroy, R./Yasaman, H.: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2018.

Suluk, C./Karasu, R./Nal, T.: Fikri Mülkiyet Hukuku, Ankara 2017.

Sümer, H. H.: Hukuka Giriş Kavram & Kurumlar, Ankara 2019.

Şener, O. H.: Ticari İşletme Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2020.

Tekil, F.: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1990.

Tekinalp, Ü.: Fikrî Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012.

Topsoy, F.: Ticarî İşletme Hukuku, İstanbul 2019.

Uyumaz, M.: Noterlerin Çekişmesiz Yargı İşleri, Ankara 2022.

Uzun Şenol, P: Haksız Rekabet ile Rekabetin Korunması Alanları

Arasındaki Hukuki İlişki, İstanbul 2022.

Uzunallı, S.: Marka Hukuku, Ankara 2021.

Ülgen, H./Helvacı, M./Kaya, A./Nomer Ertan, F. N.: Ticari İşletme

Hukuku, İstanbul 2019.

Ünal, O. K.: Fatura ve Teyit Mektubu, Ankara 2015.

Yasaman, H./Yusufoğlu, F.: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi

(Ed.: Yasaman, H.), İstanbul 2004 (C. I ve C. II).

Yasaman, H.: Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı, Ankara 2021.

Yasan, M.: Ticari İşletme Hukuku, Ankara 2021.

Yıldırım, M. M.: “Know-How Sözleşmeleri”, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, Y. 3, S. 2018/1 (s. 207-257).

Yolal, O.: Ticari Vekil, Ankara 2020.

Diğer Kaynaklar

www.rekabet.gov.tr/

https://sozluk.gov.tr/

https://www.hukukturk.com/ (hukuktürk)

https://karararama.yargitay.gov.tr (kararara)

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar