AİHM, AYM VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Emrah ÖZTÜRK
ISBN: 9786050508246
233,75 TL 275,00 TL

Adet

 
   1 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Emrah ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1135
  • Haksız Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama ve El Koyma Nedeniyle Tazminat Talebi (CMK. m. 141/1).
  • Suç Soruşturması veya Kovuşturması Sırasında Kişisel Kusur, Haksız Fiil veya Diğer Sorumluluk Hâlleri de Dâhil Olmak Üzere Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarının Verdikleri Kararlar veya Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Tazminat Talebi ve Maddenin Kapsamı (CMK. m. 141/3).
  • Bireysel Başvuru ile CMK 141 vd. Maddeleri Arasındaki Öncelik İlişkisi.
  • AİHM ve AYM Kararlarına Göre, CMK 141 vd. Maddeleri Tüketilmesi Gereken Etkili Bir Yol Mudur?
  • Koruma Tedbirleri Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarında Uygulanacak Usuller nelerdir?
  • Güncel AİHM, AYM ve Yargıtay İçtihatları.
  • Uygulamada Öne Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Kitabın ilk baskısına başlık olarak “Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı ve Tazminat Davalarında Usul” uygun görülmüş iken, yeni baskıda CMK m. 141-144 arası tüm hükümler ayrıntılı bir şekilde ele alınmış olduğundan kitabın bu yeni baskısını “Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları” olarak düzelterek yayımlamayı uygun görmüş bulunmaktayız.

“Haksız tutuklama sebebiyle açılacak tazminat davalarının hukuki dayanağı ve tazminat davalarında usul” adlı baskıya olan ilgi, şahsıma genişletilmiş ve güncellenmiş iş bu kitabı hazırlamak için güç ve moral kaynağı olmuştur.

Yapmış olduğum çalışmalar sebebiyle almış olduğum kitaplarda aradığım beş kriter vardır:

- Konunun teorik olarak açıklanması (kısa ve öz),

- Konunun uygulamasına yönelik Yargı içtihatları,

- Yargı içtihatlarının yorumu,

- Konu ile ilgili uygulamada öne çıkan sorunlar,

- Sorunların ne şekilde çözülmesi gerektiğine dair çözüm önerileri.

Elinizin altında bulunan bu kitap, (yaklaşık 9 yıllık bir çalışma ürünü olup), CMK’nın 141-144 arası maddeleri ile ilgili olarak yukarıda belirttiğim tüm kriterleri sağlayarak yayıma hazır hale getirilmiştir.

Bu anlamda;

- Kitabın giriş kısmında kitabın içeriği detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

- Kitabın ilk bölümünde, AİHS, Anayasa, CMK ve ilgili tüm kanun hükümleri ile yargı içtihatları sentezlenerek Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları ve Bireysel Başvuru yolunun hukuki dayanağı ayrıntılı bir şekilde izah edilmiştir.

- İkinci bölümde ise, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarında karşılaşılabilecek tüm problemler, bu davalarda uygulanacak usuller, verilebilecek kararlar ile başvurulabilecek kanun yolları Yargıtay 12. Ceza Dairesinin en yakın (2020) tarihli içtihatları ve bu içtihatların AİHM ve AYM tarafından kabul edilen ve edilmeyen tarafları yine ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

- Sonuç kısmında ise, tüm kitap kısaca özetlenerek, uygulamada karşılaşılan problemler tek tek sıralanmıştır.

- Tavsiye ve kanun değişikliği önerisi adlı bölümde ise, maddeler halinde, uygulamada yaşanan aksaklıklarla ilgili olarak yapılması gereken kanun değişikliklerine yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

- Ekler kısmına, konuyla ilgili mevzuat ve ayrı ayrı başlıklar halinde Yargıtay 12. Ceza Dairesinin içtihatları eklenmiştir.

- Son olarak kaynakça kısmına bakıldığında, Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davalarına ilişkin olarak yazılmış tüm tezler, kitaplar ve makaleler taranmış olup, güncel tüm kaynaklar kitaba işlenmiştir.

Şunu içtenlikle söylebilirim ki, bu çalışma, kesinlikle sadece teorik bilgi ile kaleme alınmış bir çalışma değildir. Bilakis çoğunluğu uygulamaya dönük olan bir çalışmadır. Yapılan açıklamalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarıyla genişletilmiştir. Bu haliyle çalışmamızın, akademisyenlere, hukuk fakültesi öğrencilerine ve en çok da uygulayıcılara yani avukat, Cumhuriyet savsısı ve Hâkimlere faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Son olarak, yaşadığımız hayatın iniş ve çıkışlarında, bana olan sevgi ve güvenlerini eksiltmeyen ve daima yanımda olan aile ve dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hayatımın tüm aşamasında, beni maddi ve manevi olarak destekleyen babam, annem ve abime en derin duygularımla teşekkür ederim.

Kitabın yeni güncelleştirilmiş halinin dizaynında bana sonsuz yardımlarını esirgemeyen, hayatıma girdiği ilk günden beri her konuda yardımcım ve destekçim eşim Av. Esra ÖZTÜRK’e, varlığı ile mutluluk kaynağımız olan ve kitabın yazılması esnasında “ben de kitap yazmak istiyorum” diyerek beni ayrıca motive eden biricik kızıma en derin duygularımla teşekkür ederim.

Nihayet kitabın basım ve yayımını üstlenen Yetkin Yayınevi’nden başta Muharrem BAŞER olmak üzere “Yetkin”in tüm personeline ve kitabımın bu yeni baskısındaki ekleme ve düzeltmelerimin düzenlenmesinde emeği geçen Duran Topal’a teşekkür ederim.


ÖNSÖZ 9

İÇİNDEKİLER 13

KISALTMALAR 21

GİRİŞ 23


BİRİNCİ BÖLÜM

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE AÇILACAK

TAZMİNAT DAVALARININ HUKUKİ DAYANAĞI


I. MİLLETLERARASI DÜZENLEMELER 29

A. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 29

1) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özgürlük ve Güvenlik

Hakkı Başlıklı 5. Maddesi 29

2) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özgürlük ve Güvenlik

Hakkı Başlıklı 5. Maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanun’unun

94. Maddesi Arasındaki İlişki 39

3) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkı

Başlıklı 6. Maddesi 45

4) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özgürlük ve Güvenlik

Hakkı Başlıklı 5. Maddesi ve Adil Yargılanma Hakkı Başlıklı

6. Maddesi ile İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa

Mahkemesi ve Yargıtay Kararları 50

a) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları 50

b) Anayasa Mahkemesi Kararları 59

c) Yargıtay kararları 65

aa) AİHS m. 5 ve 6 ile Bağlantılı olarak CMK 141/3. Maddesi

Hükmünün Kapsamının Değerlendirilmesi ve Konu ile

İlgili Yargıtay Kararları 65

bb) CMK 141/3. Maddesi Hükmünün Yorumu ve Kapsamı ile

İlgili Verilen Nihai Yargıtay Kararlarının

Değerlendirilmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararları 73

II. MİLLİ DÜZENLEMELER 83

A. Anayasa 83

1) Anayasanın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği” Başlıklı

12. Maddesi ile “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması” 

Başlıklı 13. Maddesi 84

2) Anayasanın “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği” Başlıklı 19. Maddesi 90

3) Anayasanın “Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma” Başlıklı

90. Maddesi 97

4) Bireysel Başvuru Yolu ile Ceza Muhakemesi Kanun’u 141. ve

Devamı Maddeleri Uyarınca Açılacak Tazminat Davaları Arasındaki

Öncelik İlişkisi 100

a) Bireysel Başvuru Yolu 100

aa) Genel Olarak 100

bb) Bireysel Başvurunun Konusu 124

cc) Bireysel Başvuru Yolunun İkincilliği ile Takdir Alanı

Doktrininin ve Kanun Yolu Şikâyeti Yasağının İstisnaları 141

dd) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları ile Anayasa

Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı 152

aaa) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının

Bağlayıcılığı 152

bbb) Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı 156

b) Ceza Muhakemesi Kanun’u 141. ve Devamı Maddeleri

Uyarınca Açılacak Tazminat Davalarının Etkili Bir Yol Olup

Olmadığı Hususu 172

c) Azami Tutukluluk Sürelerinin Yargı Kararları Işığında

Değerlendirilmesi 200

B. Ceza Muhakemesi Kanunu Düzenlemesi 208

1) Koruma Tedbirlerine Hükmedebilme Şartları 208

a) Yakalama 209

aa) Ceza Muhakemesi Kanun’u m. 98’e Göre Yakalama 209

bb) Ceza Muhakemesi Kanun’u m. 94 Hükmüne Göre

Yakalama 214

b) Gözaltına Alma 216

c) Tutuklama 218

d) Arama 224

e) El koyma 226

2) Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminata Hükmedebilme Şartları 229

3) Ceza Muhakemesi Kanun’unun “Tazminat istemi” Başlıklı

141. Maddesi ile “Tazminat isteminin koşulları” Başlıklı

142. Maddesi 230

a) Tazminat İsteminin Esasa İlişkin Koşulları 230

aa) Kanunlarda Belirtilen Koşullar Dışında Yakalanan,

Tutuklanan veya Tutukluluğunun Devamına Karar

Verilen 231

bb) Kanunî Gözaltı Süresi İçinde Hâkim Önüne Çıkarılmayan 255

cc) Kanunî Hakları Hatırlatılmadan veya Hatırlatılan

Haklarından Yararlandırılma İsteği Yerine Getirilmeden

Tutuklanan 256

dd) Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Hâlde Makul Sürede

Yargılama Mercii Huzuruna Çıkarılmayan ve Bu Süre

İçinde Hakkında Hüküm Verilmeyen 259

ee) Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan veya

Tutuklandıktan Sonra Haklarında Kovuşturmaya Yer

Olmadığına veya Beraatlerine Karar Verilen 280

ff) Mahkûm Olup da Gözaltı ve Tutuklulukta Geçirdiği

Süreleri, Hükümlülük Sürelerinden Fazla Olan veya

İşlediği Suç İçin Kanunda Öngörülen Cezanın Sadece

Para Cezası Olması Sebebiyle Zorunlu Olarak Bu

Cezayla Cezalandırılan 281

gg) Yakalama veya Tutuklama Sebepleri ve Haklarındaki

Suçlamalar Kendilerine, Yazıyla veya Bunun Hemen

Olanaklı Bulunmadığı Hâllerde Sözle Açıklanmayan 285

hh) Yakalanmaları veya Tutuklanmaları Yakınlarına

Bildirilmeyen 286

ii) Hakkındaki Arama Kararı Ölçüsüz Bir Şekilde

Gerçekleştirilen 287

jj) Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine, Koşulları

Oluşmadığı Halde El Konulan veya Korunması İçin

Gerekli Tedbirler Alınmayan ya da Eşyası veya Diğer

Malvarlığı Değerleri Amaç Dışı Kullanılan veya

Zamanında Geri Verilmeyen 288

kk) Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Kanunda

Öngörülen Başvuru İmkânlarından Yararlandırılmayan 291

ll) CMK M. 141/3 Hükmüne Göre Tazminat İstemi 296

b) Tazminat İsteminin Usule İlişkin Koşulları 349

4) Ceza Muhakemesi Kanun’unun “Tazminatın geri alınması” 

Başlıklı” 143. Maddesi 355

5) Ceza Muhakemesi Kanun’unun “Tazminat isteyemeyecek kişiler”

Başlıklı 144. Maddesinin Muhtevası 356

C. 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere

Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun’ un Düzenlemesi 362


İKİNCİ BÖLÜM

KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT

DAVALARI VE BU DAVALARDA UYGULANACAK USUL


I. MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 373

II. MADDİ TAZMİNAT DAVASI 391

III. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA

UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER 405

A. Dava Açma Yetkisi 406

B. Yetkili ve Görevli Mahkeme 428

1) Yetkili Mahkeme 428

2) Görevli Mahkeme 432

C. Dava Açma İçin Öngörülen Hak Düşürücü Süreler 435

1) 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere

Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun’ a Göre Dava Açma Süresi 435

2) 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’una Göre Dava Açma

Süresi 444

D. Cumhuriyet Savcısının Duruşmalarda Bulunma Zorunluluğu ile

Tarafların Yokluğunda Karar Verilmesi 453

E. Taleple Bağlılık 455

F. Resmî Tatillerin Düşülmesi Sorunu 459

G. Davacının Bizzat Dinlenilmesi Gerekliliği 460

H. Gerçek Zararların Talep Edilmesi 466

I. Asgari Ücret Üzerinden Tazminata Hükmetme 466

J. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri 469

K. Islah ve Faiz 488

L. Tazminat Davası Açmak İçin Beraat Hükmünün Kesinleşmesinin

Gerekip Gerekmediği Hususu 492

M. Uyuşturucu Madde Ticareti ve Bulundurma Suçlarında Tazminat

Talebi 494

N. Yakalama ve Gözaltı Durumunda Tazminat Talebi 505

O. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Dair Karara Göre Tazminat

İstemi 510

Ö. Şikâyetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararında Tazminat İstemi 515

P. Sonradan Yürürlüğe Giren Kanun Sebebiyle Durumları Tazminat

İstemeye Uygun Hale Gelenler 516

R. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İlişkin Tazminat

İstemi 520

S. Uzun Tutukluluk Süresi Bakımından (m.141/1-a-d ve f kapsamında)

Tazminat İstemi 527

Ş. İnfaz Aşamasında Meydana Gelen Hukuka Aykırılıklar Sebebiyle

Tazminat İstemi 535

T. Tazyik Hapsinde Tazminat İstemi 538

U. Tazminat İçin Tutuklama Kararı Verilen Her Suçtan Beraat Edilmesi

Gerekliliği 540

Ü. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine

Yer Olmadığına Karar Verilmesi Halinde Tazminat İstemi 553

W. Arama Kararı ve İcrası Nedeniyle Tazminat İstemi 554

V. El Koyma Tedbiri Nedeniyle Tazminat İstemi 560

Y. Ceza Muhakemesi Kanun’unun 143. Maddesi Uyarınca Tazminatın

Geri Alınması 568

Z. Ceza Muhakemesi Kanun’unun 144. Maddesi Uyarınca Tazminat

İsteyemeyecek Kişiler 568

IV. CEZA MUHAKEMESİ KANUN’UNUN 141. VE DEVAMI

MADDELERİ UYARINCA AÇILACAK TAZMİNAT

DAVALARINDA MAHKEMECE VERİLEBİLECEK KARARLAR 579

A. Dilekçenin Reddi Kararı 580

B. Yetkisizlik Kararı 587

C. Davanın Süreden Reddi Kararı 587

D. Davanın Usulden ve Esastan Reddi Kararı 591

E. Davanın Husumet Yokluğu Nedeniyle Reddi Kararı 596

F. Davanın Kabulü Kararı 600

V. CEZA MUHAKEMESİ KANUN’UNUN 141. VE DEVAMI

MADDELERİ UYARINCA AÇILACAK TAZMİNAT

DAVALARINDA MAHKEMECE VERİLEBİLECEK

KARARLARA KARŞI BAŞVURULABİLECEK KANUN

YOLLARI 601

VI. TAZMİNATA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ İCRASI 609

VII. SUÇ SORUŞTURMASI VEYA KOVUŞTURMASI SIRASINDA

KİŞİSEL KUSUR, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER SORUMLULUK

HÂLLERİ DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HÂKİMLER VE

CUMHURİYET SAVCILARININ VERDİKLERİ KARARLAR

VEYA YAPTIKLARI İŞLEMLER NEDENİYLE HAKLARINDA

TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI 611

SONUÇ 621

TAVSİYE VE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ 631

EKLER 635

I. KONUYLA İLGİLİ MEVZUATLAR 637

A- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 637

B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 647

1. İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin

Sözleşme 647

2. İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin

Sözleşme’ye Ek Protokol 669

3. İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin

Sözleşme ile Bu Sözleşme’ye Ek Birinci Protokol’de Tanınmış

Bulunan Haklardan ve Özgürlüklerden Başka Haklar ve

Özgürlükler Tanıyan Protokol No. 4 671

4. İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin

Sözleşme’ye Ek, Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair Protokol

No. 6 675

5. İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin

Sözleşme’ye Protokol No. 7 679

6. İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin

Sözleşme’ye Protokol No. 12 685

7. İnsan Hakları Ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin

Sözleşme’ye Ek, Ölüm Cezasının Her Durumda Kaldırılmasına

Dair Protokol No. 13 689

C. Ceza Muhakemesi Kanunu 693

D. 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere

Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun’ un Düzenlemesi 737

E. Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanunu  741

F. Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği 767

G. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 793

II. KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 815

A. Dava Açma Süresi ile İlgili Kararlar 815

1) 466 Sayılı Yasaya Göre Dava Açma Süresi ile İlgili Kararlar 815

2. CMK’ya Göre Dava Açma Süresi ile İlgili Kararlar 849

B. Davaların En Az Giderle ve Mümkün Olan Süratle Sonuçlandırılması

İlkesi 855

C. Makul Sürede Hâkim Huzuruna Çıkarılmama Gerekçesi ile İlgili

Kararlar 859

D. Vekâlet Ücreti ile İlgili Kararlar 865

E. Haksız El Koyma ve Arama Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarına

İlişkin Kararlar 871

F. Vekâletname, Vasi ve Davacının Dinlenmesi ile İlgili Kararlar 913

G. Haksız Yakalama ve Gözaltı ile İlgili Kararlar 921

Ğ. Maddi ve Manevi Tazminatın Kapsamı ve Miktarı ile İlgili Kararlar 925

H. Uzun Tutukluluk Süreleri ile İlgili Kararlar 951

I. Islah ve Faiz ile İlgili Kararlar 957

İ. Uyuşturucu Madde Ticareti ve Kullanma Suçuna İlişkin Tazminat

Talebi ile İlgili Kararlar 967

J. Tazminat Davası Açma Şartları ile İlgili Kararlar 977

K. CMK’NIN 144 ve 323. Maddeleri ile İlgili Kararlar 981

L. İnfaz Aşaması ile İlgili Kararlar 999

M. Hâkim ve Savcıların Sorumluluğu ile İlgili Kararlar 1003

N. Aynı Dosya Kapsamında Beraat ve Düşme Kararı Birlikte

Verildiğinde Tazminat İstemi 1037

O. 18.06.2014 Tarih ve 6545 Sayılı Kanunun 70. Maddesiyle

CMK’nın 141. Maddesine Eklenen 3. Fıkra ile 1. Fıkranın

Kapsamı ile İlgili Kararlar 1049

Ö. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararları Nedeniyle

Açılan Tazminat Davaları ile İlgili Kararlar 1055

P. Yetkili Mahkeme ile İlgili Kararlar 1059

R. Temyiz Sınırı ile İlgili Kararlar 1061

S. Anayasa Mahkemesinin CMK 141 ve Devamı Maddeleri İle İlgili

Kararları 1063

KAYNAKÇA 1117


Acu, Melek                       :  Bireysel Başvuruya Konu Edilebilecek Haklar, TBBD 2014, S. 110, s. 403 vd.

 

Akad, Mehmet/

Dinçkol, Abdullah           : 1982 Anayasası, İstanbul 1998.

 

Aksoy İpekçioğle, Pervin : Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri, DEÜHFD 2007, s. 1215 vd.

 

Aksünger, Duygu            : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017.

 

Akyüz, Umut                    : Ceza Muhakemesi Hukuku Bağlamında Koruma Tedbirlerinden Dolayı Tazminat Sorumluluğu, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul 2011.

 

Alacaptan, Uğur              : Haksız Tutma ve Yakalama Hallerinde Devletin Tazminat Verme Mükellefiyeti, AÜHFD, Y. 1961, C. 18, S. 1-4, s. 185-221.

 

Albayrak, Mustafa          : Koruma Tedbirlerinden Zarar Görenlerden Tazminat İsteyemeyecek Kişiler, Terazi Hukuk Dergisi, S. 107, Temmuz 2015, s. 28 vd.

                                             (Kısaltılmışı: Albayrak, Koruma).

Albayrak, Mustafa          : Türk Ceza Kanunu Öz Kitap, Ankara 2012.

                                             (Kısaltılmışı: Albayarak, TCK).

 

Albayrak, Mustafa          : Ceza Muhakemesi Kanunu Öz Kitap, Ankara 2012.

                                              (Kısaltılmışı: Albayrak, CMK).

 

Albayrak, Mustafa          : Son Yargıtay Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Verilmesi Kabul Edilen Haller, Terazi Hukuk Dergisi, C. 11, S. 118, Haziran 2016, Ss. 76-98. (Kısaltılmışı: Albayrak, Terazi).

 

Albayrak, Mustafa          : Koruma Tedbirlerinden Zarar Görenlerden, Tazminat İsteyemeyecek Kişiler, Terazi Hukuk Dergisi, C. 10, S.: 107, Temmuz 2015, Ss: 28-40.

                                             (Kısaltılmışı: Albayrak, Zarar).

 

Albayrak, Mustafa/

Özer, Fatma/İlhan, Fikret/

 Erdoğan, Mustafa          : Yargı Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (Haksız Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama ve El Koyma, Ankara 2014.

 

Aldemir, Hüsnü               : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Ankara 2012.

 

Aldemir, Hüsnü               : Adli-Önleme Arama ve Elkoyma, Ankara 2012.

Aldemir, Hüsnü               : Koruma Tedbirlerinden Dolayı Tazminat Davaları, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Y. 7, S. 70, Ankara 2012.

 

Algan, Bülent                   : Bireysel Başvurularda “Açıkça Dayanaktan Yoksunluk” Kriterinin Anayasa Mahkemesi Tarafından Yorumu ve Uygulaması, AÜHFD, S. 63 (2), 2014, s. 247-284.

 

Aşkın, Uğur                      : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminatta Rücu Sorunu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-İnÜHFD- Cilt:9, Sayı:2, 2018, s.23-46.

 

Atar, Yavuz                      : Türk Anayasa Hukuku, Konya 2002.

 

Aycı, Emrullah                 : Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktora Tezi, Temmuz 2012.

 

Aycı, Emrullah                 : Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Ankara 2014.

                                             (Kısaltılmışı: Aycı, Tazminat)

 

Aydın, Hüseyin                : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Ceza Hukuku Dergisi, Nisan 2012, S. 18. s.75 vd.

 

Aydın, Murat                   : Adli Aramada Hazır Bulunacak Kişiler ve Arama Tanıkları, CHD, Aralık 2018, S. 8, s. 117.

Baytar, Serdal                  : Koruma Tedbirlerinden Doğan Zararın Karşılanması TBBD, S. 61, 2005, s. 363 vd.

 

Bekri, M. Nedim              : Yakalama ve Tutuklama Nedeniyle Tazminat Düzelemesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Açısından Değerlendirilmesi, Ulusal Hakemli Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S:1, Mayıs 2013, (s.37-58)

 

Biçer, Yılmaz                    : Haksızca Tutuklananlara Devlet Ödencesi, Yargıtay Dergisi, Y. 13, C. 13, S. 1-2, Ankara 1987 (Ocak-Nisan), s. 93-113.

 

Büyüksağiş, Erdem         : Maddi Zarar Kavramı, İstanbul 2007.

 

Canoğlu, Veysel Candan : Ceza Muhakmesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları (Haksız Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama ve El Koyma), Ankara 2017.

 

Cengiz, Serkan/

Demirdağ, Fahrettin/

Ergül, Teoman/

Mcrrıde, jeremy/

Tezcan, Durmuş              : İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları, Ankara 2008.

 

Centel, Nur/

Zafer, Hamide                  : Ceza Muhakemesi Hukuku, 15.B., İstanbul 2018.

Centel, Nur                       : Yeni Ceza Muhakemesi Yasasında Adli Kontrol Tutuklama Yakalama ve Haksızlıkların Giderilmesi, Somer Armağanı, İstanbul 2006.

 

Çelikyay Hakan Sabri     : Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının “Başvuru Yollarının Tüketilmesi Ölçütü Açısından Değerlendirilmesi, İÜHFM, C. LXXIII, S. 1, 2015, s. 21-62.

 

Çınar, Ali Rıza                 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kürüm-Türkiye Kararının, Sözleşme ve İç Hukuktaki İlgili Hükümlere Göre Değerlendirilmesi, TBB Dergisi, 2011(95).

 

Çınar, Sinan                     : Bireysel Başvuruda Bulunma Usulü, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 6, s. 97 vd.

 

Çiçek, Cemil                     : Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler, Ankara 2010.

 

Çolak, Haluk/

Taşkın, Mustafa               : Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Ankara, 2007.

 

Demirbaş Timur              : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Karşılaştırmalı Olarak Haksız Yakalama ve Tutuklama, İzBD, Temmuz 1996 S. 3, s. 15 vd.

 

Doğru, Osman/

Nalbant, Atilla                  : İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar, C.1, Ankara 2012.

Donay, Süheyl                  : Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, İstanbul 2009.

 

Düzgün, Nuri/

Elmacı, Şerafettin            : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları, 2.B., Ankara 2014.

 

Elmacı, Şerafettin            : Koruma Tedbirleri Sebebiyle Tazminat İsteminin Koşulları, Adalet Dergisi, S. 46, Ankara (Mayıs) 2013, ss, 274-291.

 

Elmacı Şerafettin             : Cumhuriyet Savcıları Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu Rejimine Tabi midir? Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2008.

 

Elmas, Birsen                   : Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçları, Adalet Yayınevi, Temmuz 2020.

 

Epözdemir, Rezan           : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 135, Kasım 2017, Sayfa: 14-28.

 

Erdoğan, Mustafa           : Anayasa Hukuku, 7. B, Ankara 2012.

 

Erem, Faruk                    : Haksız Tevkif Edilenlere Tazminat, Ankara Barosu Dergisi, S. 2, Y. 13, 1956, ss. 66-83.

 

Erem, Faruk                    : Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklananlara Tazminat, Adalet Dergisi, C. 55, S. 7-8, 1964, ss. 714-729.

 

Erlüle, Fulya                    : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Ankara 2011.

 

Feyzioğlu, Metin/

Okuyucu Ergün, Güneş  : Türk Hukukunda Tutuklulukta Azami Süre, AÜHFD, 59 (1), 2010, s.35-59.

 

Feyzioğlu, Metin              : Tutuklamadan Doğan Zararların Giderilmesi, ABD, 1993/1, s.113-141.

 

Gökcen, Ahmet/

Balcı, Murat/

Alşahin, M. Emin/

Çakır, Kerim                    : Ceza Muhakemesi Hukuku 2, Ankara 2017.

 

Gölcüklü, Feyyaz/

Gözübüyük, Şeref           : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 8. B., Ankara 2009.

 

Gölcüklü, Feyyaz             : Yargılama Makamları Önünde Makul Süre, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Mayıs-Eylül 1991, C. I, S. 2-3.

 

Gökcan, Hasan Tahsin    : Haksız Fiil Sorumluluğu ve Tazminat Hukuku, 3. B., Ankara 2010.

 

Gökcan, Hasan Tahsin  :   Bireysel Başvuruda İkincillik İlkesi Ve Denetim Yetkisinin Sınırları Sorunu, TBB Dergisi, S:135, Y:30, 2018, (s. 9-77).

 

Gören, Zafer                    : Anayasa Hukuku, Ankara 2011.

Gözler, Kemal                  : Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 9. B., Bursa 2010.

 

Günay, Erhan                  : Öğreti ve Yargıtay Kararları Eşliğinde Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2014.

 

Günay, Erhan                  : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Hakimleri Hukuki Sorumluluğu, 3.B., Ankara 2020.

                                             (Kısaltılmışı: Günay, 2020)

 

Gürbüz, Reşit                   : Anayasa Hukuku, Ankara, 2008.

 

Günen, Ömer                   : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, (Yüksek Lisans Tezi), Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Mersin 2014.

 

Güngör, Esra                   : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019.

 

Hakeri, Hakan                 : Anayasa Değişik Madde 19/Son Anlamında Tazminat Hukukunun genel Prensiplerine Göre Haksız Yakalama ve tutuklamadan Doğan Zararların Giderilmesi Sorunu, Bilgi Toplumunda Hukuk Ünal Tekinalp’e Armağan, C. 3, İstanbul 2003, ss. 767-783.

 

Hakeri, Hakan                 : Haksız Yakalanan ve Tutuklananlara Tazminat Verilmesi, Ankara 1999.

Hakeri, Hakan                 : Türk ve Alman Hukukunda Koruma Tedbirlerinden Dolayı Tazminat, Dönmezer Armağanı, C.II, Ankara 2008.

 

Hakeri Hakan                  : Koruma Tedbirleri Nedeniyle ve Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Tazminat, HPD, S. 3, Nisan 2005.

 

İnceoğlu, Sibel                  : Adil Yargılanma Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa (Editör: Sibel İnceoğlu), Ankara 2013, s. 209-286.

 

İnci, Z. Özen                     : Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, Ankara 2014.

 

İste, Onur                         : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009.

 

Kahraman, Mehmet  /

Şahin, Muhammed          : Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi, Anayasa Yargısı, C. 36, S. 2, Y. 2019, ss. 37-61.

 

Kanmaz, Fatih                 : AİHM ve Yargıtay Kararları Işığında Haksız Yakalama, Tutuklama ve El koyma Nedeniyle Tazminat, Ankara 2008.

 

Karaarslan, Abdulkadir :  Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirliğe Dair Bir Usul Sorunu Olarak Başvuru Yollarının Tüketilmesi Kuralı ve Kanunla Kurulan Tazminat Komisyonları, TBBD, Y. 2017,  S. 132, ss. 9-54.

Karakehya, Hakan          : Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2015.

 

Karan, Ulaş                      : Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa (Editör: Sibel İnceoğlu) Ankara 2013, s. 179-208.

 

Karademir, Dilek             : Son Kanun Değişiklikleri Işığında Hâkimin Hukuki Sorumluluğu, TBBD 2015, S. 119.

 

Karakaş, Fatma Tülay    : Bedensel Bütünlüğü İhlal Edilen Ev Kadınının Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Tazmin Talebi, AÜHFD, C. 55, S. 2, Ankara 2006.

 

Karakaş, Işıl                     : Bireysel Başvuru Kararlarının Etkileri, 54. Kuruluş Yıl Dönümü Açılış Konuşması, Anayasa Yargısı 33 (2016), ss. 13-17.

 

Karatepe, Şükrü              : Anayasa Hukuku, Ankara 2013

 

Kargı, Halil İbrahim        : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, (Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Konya, 2010.

 

Kavalalı, Mümin/

Ünver, Naci                         : Hukukumuzda Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklananlara Tazminat Verilmesi, İstanbul 1979.

 

Keten, Semra Savaş         : Türk Ceza Hukukunda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep, 2018.

 

Kocabey, Serkan             : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale, 2020.

 

Konuralp, Orhan Emre  :  Hâkimlerin ve Bilirkişilerin Hukukî Sorumluluğuna İlişkin Verilen Mahkeme Kararları İçin Uygulanacak Kanun Yoluna Başvuru Sınırı Üzerine Bir Hukuk Genel Kurulu Kararının Düşündürdükleri, Hacettepe HFD, 9(2) 2019,  ss. 533 – 552.

 

Korkmaz, Muzaffer        : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Ankara 2019.

 

Köküsarı, İsmail              : Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Anayasanın Genişlemesi ve Uluslararasılaşmasındaki Etkisi, Anayasa Yargısı 33(2016), ss. 303-318.

 

Kunter, Nurullah/

Yenisey/Feridun/

Nuhoğlu, Ayşe                  :  Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. B., İstanbul 2010.

 

Kuruçay Erdal                 : Haksız Yakalama, Gözaltına Alma, Tutuklama ve Elkoyma Nedeniyle Tazminat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Ankara, 2016.

 

Maden, Mehmet               :  Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Bakımından Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Delil Yasakları, Anayasa Yargısı 32 (2015), İkinci Oturum, ss. 207-234.

 

Malkoç, İsmail/

Yüksektepe, Mert            : Ceza Muhakemesi Kanunu, Ankara 2008.

 

Mungan, Özlem               : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, www.mungan.av.tr/yazi/Haksiz%20Yakalama.doc‎ e.t 08.04.2014.

 

Özalp, Nabi                    :    Uygulamada Koruma Tedbirleri Nedeniyle Taminat (CMK m. 141-144), TBB Dergisi, Kasım- Aralık 2019, Y:32, S:145, (s.81-158).

 

Özbudun, Ergun              : Türk Anayasa Hukuku, 13. B., Ankara 2012.

 

Özbek, Veli Özer/

Doğan, Koray/

Bacaksız, Pınar/

Tepe, İlker                        : Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. B., Ankara 2017.

Öztürk Bahri/

Tezcan, Durmuş/

Erdem, Mustafa

Ruhan/

Sırma, Özge/

Saygılar Kırıt,

Yasemin F./

Özaydın, Özdem/

Alan-Akcan, Esra/

Erden, Efser                     : Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhake- mesi Hukuku Ders Kitabı 8. B., Ankara 2014.

 

Öztürk, Bahri/

Eker Kazancı, Behiye

/Soyer Güleç, Sesim         :  Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri, 2. B., Ankara 2017.

 

Öztürk, Emrah                : AİHM – Yargıtay ve AYM Kararları Işığında Haksız Tutuklama Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarının Hukuki Dayanağı Ve Tazminat Davalarında Usul, Ankara 2015.

 

Öztürk, Ufuk                   : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır 2019.

 

Parlar, Ali                         : Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Ankara 2014.

 

Parlar, Ali /

Öztürk, Mustafa              : KorumaTedbirlerine Aykırılıktan Doğan Tazminat Davaları, İstanbul 2019.

Sarıkaya, Hüseyin            : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019.

 

Saymen, Fırat                   : Manevi Zarar ve Tazmini Sureti, İstanbul 1940.

 

Sürücü Ahmet Sinan/

Algan Doğukan                : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları, İzmir Barosu Dergisi, Y. 79, S. 2, İzmir 2014.

 

Soyaslan, Doğan              : Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. B., Ankara 2010.

 

Şahbaz, İbrahim              : Adli Yargı Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru, Yargıtay Dergisi, C. 42, S. 3, (s. 511-566).

 

Şahin, Cumhur                : Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Ankara 2005.

 

Şahin, Ragıp                     :  Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2019.

                                             (Kısaltılmışı: Şahin, tez)

 

Şahin, Ragıp                     :  Teori ve Uygulamalı Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları, Ankara 2020.

Sevimli, Hüseyin Özgür   :  Türk Ceza Hukukunda Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2019.

 

Şen, Ersan                        : Hâkim ve Savcının Şahsi Sorumluluğu ve Denetimi,

                                             https://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-sen/1153122-hâkim-ve-savcinin-sahsi-sorumlulugu-ve-denetimi

 

Şen, Ersan/Özdemir,

Bilgehan                            : Tutuklama, Uygulamada Şüpheli ve Sanık Haklarının Korunması, Ankara 2011.

 

Tangal, Murat                  : Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2016.

 

Taştan, Mehmet               :  Koruma Tedbirleri Nedniyle Tazminat Davaları, Ankara 2019.

 

Tanyer, Ahmet                 : 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Haksız Tutuklamadan Doğan Zararların Giderilmesi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan 2012.

 

Tatar, Onur                      : Haksız Yakalama ve Tutuklamadan Doğan Tazminat Davaları, Ankara 2012.

 

Terzioğlu, Süleyman

Sırrı                                   : Anayasa Hukuku, Ankara 2013.

 

Tezcan, Durmuş              :  Türk Hukukunda Haksız Yakalama ve Tutuklama, Ankara 1989.

 

Töre, Hayrullah Futuhi   :  Manevi Tazminat Davaları Ankara Barosu Dergisi, S. 2, Ankara 1970.

 

Turan, Hüseyin                : Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru Kapsamındaki Kararları Işığında Tutuklamada Gerekçe, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2015 Sayı 21, Yıl:6 (s. 358-405).

 

Turhan, Faruk                 : AİHM Kararlarına Göre Makul Tutukluluk Süresi ve Türkiye, SÜHFD, C. 9, S. 3-4, Y. 2001, s. 77-110.

 

Toroslu, Nevzat/

Feyzioğlu, Metin              : Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2013

 

Tunç, Hasan/Bilir, Faruk/

Yavuz, Bülent                  : Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2009.

 

Ungan, Abdülkadir         : Haksız Fiilden Doğan Tazminat ile Koruma Tedbirlerine Aykırılıktan Doğan Tazminatın Karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2017.

Ural, Sami Sezai               :  Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Bireysel Başvuru, Ankara 2013.

 

Ünver, Yener/

Hakeri, Hakan                 : Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. B., Ankara 2010.

 

Ünver, Yener/

Hakeri, Hakan                 : Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. B., Ankara 2012.

 

Ünver, Yener/

Hakeri, Hakan                 : Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. B., Ankara 2017, s. 469.

 

Yağmur Sümer, Seda      : Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 16.02.2015 Tarih, 2014/13444 E. 2015/2705 K. Sayılı Kararının Değerlendirilmesi-Karar İncelemesi, DEÜHFD, (Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan), C.21, ÖS., 2019, s. 1267-1291.

 

Yargıtay Başkanlığı         : İnsan Hakları Komisyonu, İnsan Hakları Seminerleri (2015-2016) (s.18-35)(s.392-393).

 

Yenidünya, A. Caner/

İçer, Zafer                        : Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2016.

 

Yenisey, Feridun              : Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kararlarının Ceza Muhakemesi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi: Tutuklama, Anayasa Yargısı 33 (2016), Dördüncü Oturum, ss. 213-229.

Yurdakul, Muammer      : Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Davaları, İzmir Barosu Dergisi, Nisan 2008.

 

Yurtcan, Erdener            : CMK Şerhi, 5.B., İstanbul 2008.

 

Yüksektepe, Mert Asker :  Koruma Tedbirleri Nedeni ile Tazminat, İstanbul 2018.

 

Zafer, Hamide                  : Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri Mağdurlarının Tazminat Hakkı, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010/2.

 

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

 

Kazancı Bilişim İçtihat Bilgi Bankası

 

http://www.aihmbasvuru.com/78-basliklar/88-avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-besinci-madde.html

 

http://www.aihmbasvuru.com/78-basliklar/89-avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-altinci-madde.html

 

https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/

 

https://www.resmigazete.gov.tr/

 

karararama.yargitay.gov.tr

 

http://kararlar.uyusmazlik.gov.tr/Karar/Content/19e88e11-a464-4572-940e-06bb95fb088c?excludeGerekce=False&wordsOnly=False.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar