Mecelle'de Hibe Akdi

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mücahit CEYLAN
ISBN: 9786050509168
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mücahit CEYLAN
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 163

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ........................................................................ 13 

GİRİŞ ........................................................................................................... 15 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI HUKUKU VE 

MECELLE’NİN HAZIRLANIŞI 

I. TANZİMAT DÖNEMİ ÖNCESİ OSMANLI HUKUKU .................... 21 

II. TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI HUKUKU ................................... 22 

A. KANUNLAŞTIRMA ...................................................................... 26 

III. MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYYE .................................................... 27 

A. Mecelle’nin Hazırlanışı ................................................................... 27 

B. Mecelle’nin Kapsamı ve Bölümleri................................................. 31 

C. Mecelle’nin Uygulanma Alanı ve Süresi......................................... 33 

D. Mecelle’nin Yürürlükten Kaldırılması ............................................ 34 

E. Mecelle’de Düzenlenen Akitler....................................................... 36 

8 İçindekiler 

İKİNCİ BÖLÜM 

HİBE AKDİ (BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ) 

GENEL OLARAK 

I. ROMA HUKUKUNDA HİBE AKDİ................................................... 40 

II. ANGLO-SAKSON HUKUKUNDA HİBE AKDİ ............................... 41 

III. KARA AVRUPASI HUKUKUNDA HİBE AKDİ............................... 41 

IV. DİĞER HUKUK SİSTEMLERİNDE HİBE AKDİ.............................. 41 

V. İSLAM HUKUKUNDA HİBE AKDİ .................................................. 42 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MECELLE’DE HİBE AKDİ

I. MECELLE’DE AKİT KAVRAMI ....................................................... 49 

II. MECELLE’DE HİBE AKDİ KAVRAMI (MECELLE, MD.833) ........... 49 

III. MECELLE’DE HİBE AKDİ TERMİNOLOJİSİ.................................. 51 

IV. MECELLE’DE HİBE AKDİNİN ÖZELLİKLERİ, KURULMASI 

VE TÜRLERİ ....................................................................................... 53 

A. MECELLE’DE HİBE AKDİNİN ÖZELLİKLERİ......................... 54 

B. HİBE AKDİNİN KURULMASI ..................................................... 55 

1. Hibe Akdinde Ehliyet ................................................................. 56 

a. Hibe Yapma Ehliyeti............................................................. 57 

aa. Reşid ve Mümeyyizler................................................... 57 

bb. Sağir (küçük), Mecnun (deli) ve Ma’tuhlar 

(bunamışlar)................................................................... 58 

cc. Mümeyyiz Mahcurlar (Ayırt Etme Gücüne Sahip 

Kısıtlılar)........................................................................ 59 

dd. Marizler (Ölüm Hastaları) ............................................. 60 

İçindekiler 9 

b. Hibeyi Kabul Ehliyeti ........................................................... 64 

2. Vahib/Bağışlayan (Mecelle, md.833/1)...................................... 67 

3. Mevhubün Leh/ Bağışlanan (Mecelle, md.833/1)...................... 68 

4. Tarafların Rızası......................................................................... 68 

a. İcab (Mecelle, md.838) ......................................................... 69 

b. Kabul (Mecelle, md.841) ...................................................... 71 

c. Kabz/ Teslim ......................................................................... 72 

d. Siyga (Kip)............................................................................ 76 

5. Şekil (Mecelle, md.837) ............................................................. 77 

6. Mevhub (Bağışlanan Şey) .......................................................... 77 

a. Mevhub Hibe Vaktinde Mevcut Olmalıdır ........................... 78 

b. Mevhub Mütekavvim Mal Olmalıdır .................................... 78 

c. Mevhub Vahibin Mülkü Olmalıdır ....................................... 79 

d. Mevhub Kabzedilebilir Olmalıdır ......................................... 79 

e. Mevhub Belirli veya Belirlenebilir Olmalıdır....................... 80 

7. HİBE AKDİNİN SINIRLANDIRILMASI ................................ 81 

a. Mahalle (Akit Konusuna) İlişkin Sınırlamalar...................... 81 

b. Muhayyerlik .......................................................................... 82 

8. HİBE AKDİNİN TÜRLERİ....................................................... 83 

a. Elden Hibe (Mecelle, md.838/2)........................................... 84 

b. Alacağın Hibesi..................................................................... 84 

c. Havale: .................................................................................. 85 

d. Muşa’(Hisseli mal)ın Hibesi ................................................. 86 

e. Şagilin (İşgalci) ve Meşgulün Hibesi .................................... 87 

f. Şartlı Hibe ............................................................................. 88 

g. Rücu Şartıyla Hibe ................................................................ 91 

aa. Umra.............................................................................. 91 

10 İçindekiler 

bb. Rukba............................................................................. 92 

h. Kısa Elden Teslim ................................................................. 93 

9. HİBE AKDİNDE TARAFLARIN BORÇLARI VE 

HAKLARI .................................................................................. 93 

10. HİBE AKDİNİN SONA ERMESİ ............................................. 94 

a. Hibeden Rücu (Mecelle; md.862, 863, 864) ......................... 94 

aa. Kabzdan Önce................................................................ 95 

bb. Kabzdan Sonra............................................................... 96 

b. Hibeden Rücuya Mani Haller (Mecelle md.866-873)........... 97 

aa. Yakın Akrabalık (Mecelle md.866)............................... 98 

bb. Evlilik (Mecelle, md.867).............................................. 99 

cc. İvaz (Mecelle, md.868).................................................. 99 

dd. Malda Oluşan Ziyade (Mecelle, md.869) .................... 101 

ee. Mevhubün Lehin Mevhubu Mülkiyetinden 

Çıkarması (Mecelle, md.870) ...................................... 102 

ff. Mevhubun Helak (Yok) Olması (Mecelle, md.871).... 103 

gg. Vahibin veya Mevhubün Lehin Ölümü 

(Mecelle, md.872)........................................................ 104 

hh. Alacağın Borçluya Hibe Edilmesi 

(Mecelle, md.873)........................................................ 104 

c. Hibenin Hâkim Tarafından Feshi ........................................ 105 

d. Ölüm Sebebiyle Sona Erme ................................................ 106 

e. Aciz Sebebiyle Hibenin İptali ............................................. 106 

İçindekiler 11 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK BORÇLAR KANUNU (TBK) 

BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİ

I. ÖZLEŞME KAVRAMI...................................................................... 107 

II. ÜRK BORÇLAR KANUNUNDA BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ

HÜKÜMLERİ .................................................................................... 107 

A. ANIMI VE NİTELİĞİ................................................................... 107 

B. ARTLARI...................................................................................... 108 

1. Bağışlayanın kendi malvarlığından yaptığı kazandırıcı bir 

muamele olması........................................................................ 108 

2. Kazandırmanın Bağışlama Sebebi (Causa Donandi) ile 

Yapılması ................................................................................. 109 

3. Bağışlamanın İki Taraflı Bir Sözleşme Olması........................ 110 

4. Bağışlamanın Sağlararası Yapılmış Olması ............................. 110 

C. Bağışlamada Ehliyet...................................................................... 111 

1. Bağışlama Yapma Ehliyeti....................................................... 111 

2. Bağışlamayı Kabul Ehliyeti...................................................... 111 

3. Bağışlamada Tasarruf Yetkisi .................................................. 112 

D. Bağışlamanın Türleri..................................................................... 112 

1. Bağışlama Sözü Verme ............................................................ 112 

2. Elden Bağışlama....................................................................... 114 

3. Şartlı Bağışlama ....................................................................... 115 

a)Bağışlayanın Ölümüne Bağlı Olan Bağışlamalar.................. 115 

b. Bağışlayana Dönme Şartı İle Yapılan Bağışlamalar ........... 116 

c. Yüklemeli (mükellefiyetli) Bağışlamalar............................ 117 

4. Karma Bağış............................................................................. 118 

E. Bağışlamanın Hükümleri ve Bağışlayan İle Bağışlananın 

Sorumluluğu .................................................................................. 119 

12 İçindekiler 

F. Bağışlamanın Sona Ermesi............................................................ 119 

1. Bağışlayanın Ölümü ................................................................. 119 

2. Bağışlamanın Bağışlayan Tarafından Geri Alınması ............... 120 

3. Bağışlayan Tarafından Bağışlama Sözü Vermesinin Geri 

Alınması ................................................................................... 121 

4. Bağışlayanın Mirasçılarının Bağışlamayı Geri Alması ............ 121 

5. Bağışlamayı İfa Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması ............. 122 

6. Bağışlamanın Muvazaa Sebebiyle İptal Edilmesi .................... 122 

III. TÜRK BORÇLAR KANUNU VE MECELLE KAPSAMINDA 

HİBE AKDİNİN KARŞILAŞTIRMASI ............................................ 123 

SONUÇ ...................................................................................................... 135 

ÖZET.......................................................................................................... 141 

ABSTRACT ............................................................................................... 143 

KAYNAKÇA ............................................................................................. 145

AÇIKGÖZ, Ömer; Osmanlı Modernleşmesi, İstanbul, 2008 

AHMED B. HANBEL; Müsned, Ter: Rıfat Oral, Ensar Yayıncılık, Konya, 

2004 

AHMET CEVDET PAŞA; Ma’ruzat, Yayınlayan: Yusuf Halaçoğlu, Çağrı

Yayınları, İstanbul, 1980 

---------------------------; Tezâkir, Yayınlayan: Cavid Baysun, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991 

AKGÜNDÜZ, Ahmet; Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, OSAV 

Yayınları, İstanbul, 1990 

--------------------------; İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2012, c.3 

--------------------------; “Ahmet Cevdet Paşa ve Kanunlaştırma Hareketleri”, 

Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) Sempozyum 9-11 Haziran 1995, 

TDV., Ankara 

--------------------------;”Dürerü’l-Hükkâm”, DİA 

--------------------------;”Fetâvâ-yı Ankaravî”, DİA 

AKINCI, Şahin; Roma Borçlar Hukuku, Sayram Yayınları, Konya, 2017 

AKINTÜRK, Turgut/ ATEŞ KARAMAN, Derya; Borçlar Hukuku, Beta 

Basım Yayın, İstanbul, 2016 

Jale G. AKİPEK/ Turgut AKINTÜRK/ Derya Ateş KARAMAN; Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku; Beta Yayıncılık, 

İstanbul, 2011 

AKYILDIZ, Ali; “Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye”, DİA, c. XXVIII 

Ali EFENDİ, Çatalcalı; Fetâvâ-yı Ali Efendi, İstanbul 1324, I–II. 

Ali AKYILDIZ; Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 2006 

ALİ HAYDAR, Hocaeminefendizade; Dürerü’l Hukkam Şerhu Mecelleti’lAhkâm, İstanbul, 1330 

146 Kaynakça 

ANSAY, Sabri Şakir; Hukuk Tarihinde İslam Hukuku, Ankara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 1954. 

APAYDIN, Yunus; “Muhayyerlik”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

İstanbul, 2006, c.31. 

-------------------, “Hezl”, DİA, c.XVII 

-------------------, “İhtiyar”, DİA, c.XXI 

-------------------, “İrade”, DİA, c.XXII 

-------------------, “İrade Beyanı”, DİA, c.XXII 

ARAL Fahrettin / Hasan AYRANCI; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 

Yetkin Yayınları, Ankara, 2012 

ARMAĞAN, Servet; İslâm Hukuku’nda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet 

İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004. 

------------------------; “İslam Hukukunda Akitlerin Sınıflandırılması”, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, c.XVII, 

1988, s.51-64. 

ARSAL, Sadri Maksudi; Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul, 1947 

ARSEBÜK, Esat; “Hususi Akit Tipleri Üzerinde İncelemeler: Bağışlama”, 

A.Ü.H.F.Dergisi,1948, c.v, S. 1-4. 

ATAAY, Aytekin; “Neden İsviçre Medeni Kanunu”, Medeni Kanunun 50. 

Yılı Sempozyumu, İstanbul 1978. 

ATAR, Fahrettin; Fıkıh Usûlü, İstanbul, 1992. 

-------------------; “Fetva”, DİA, c. XII 

-------------------, “Şürut” md., DİA, İstanbul 2010, c.XXXVIIII 

ATASOY, Samed; “Osmanlı Hukukunda Hukuki Ehliyet Arızası Olarak 

Maraz-ı Mevt (Ölüm Hastalığı) “, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 27, S. 1, 2019, s. 107-135;

ATIF BEY, Kuyucaklızade; Mecelle İzahı, Mahmud Bey Matbaası

AVCI, Mustafa; Türk Hukuk Tarihi Dersleri, Atlas Yayınları, Konya, 2017 

AYAN, Mehmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Mimoza Yayınları, 

Konya, 2007 

AYBAKAN, Bilal; “İvaz” md., DİA; c.XXIII 

Kaynakça 147 

AYDIN, Mehmet Akif; Mecelle’nin Hazırlanışı, Osmanlı Araştırmaları, 

c.IX, İstanbul, 1989 

--------------------------; Türk Hukuk Tarihi, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2017 

--------------------------; “Osmanlı’da Hukuk”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti 

Tarihi, (Editör:Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul, 1994. 

--------------------------; İslam Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985. 

--------------------------; İslam ve Osmanlı Hukuk Araştırmaları, İstanbul 1996 

--------------------------; “Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye”, DİA, c. XXVIII. 

--------------------------; “Mahkeme”, DİA, c. XXVII. 

--------------------------; “Ali Haydar Efendi, Küçük”, DİA, c.II 

--------------------------;”Arazi Kanunnamesi”, DİA, İstanbul,1991, c. III. 

--------------------------; “Batılılaşma”, DİA, c. V 

--------------------------; “Kanun-ı Esasi”, DİA, c. XXIV 

--------------------------; “Kitabu’l Vedia” Osmanlı Araştırmaları, XIII [1993] 

--------------------------; DİA, “Gasp” md., İstanbul, 1996, c.13 

--------------------------; DİA, “Arazi Kanunnamesi” md., c.3 

AYDIN, Mehmet Akif/ HALAÇOĞLU, Yusuf; “Cevdet Paşa” md., DİA, 

Ankara, 1993, c.7 

AYİTER; Kudret; Roma Özel Hukuku, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1983 

AYVERDİ; İlhan Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Yayınları, İstanbul, 2011 

AZAK, Ülkü; “Tanzimat’tan Sonra Resepsiyon”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: III., İstanbul, 1985 

BADR, Gamal Moursi; Islâmic Law: Its Relation to Other Legal Systems, 

The American Journal of Comparative Law, sayı: 26, 1977-1978 

BAKKAL, Ali; “Maraz-ı Mevt” md., DİA, Ankara, 2003, c.28 

BAKTIR, Mustafa; “İslâm Hukukunun Genel Prensipleri”, Ekev Akademi 

Dergisi, sayı: 34, 2008 

---------------------; “Kaide”, DİA, c.XXIV 

---------------------; “Eşbâh ve’n-Nezâir”, DİA, c.XI 

148 Kaynakça 

BARKAN, Ömer Lütfi; “Kanunnâme”md., İA, Milli Eğitim Bakanlığı

---------------------------; “Osmanlı İmparatorluğu Teşkilat ve Müesseselerinin 

Şer’iliği Meselesi,” İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 

C. XI, (1945) 

BARDAKOĞLU, Ali; “Ferağ”, DİA, c.XII 

-----------------------; “Fesih”, DİA, c.XII 

-----------------------; “İkrah”, DİA, c.XXII 

-----------------------; “Hanefî Mezhebi”, DİA, c.XVI 

-----------------------; ‘Hibe’, DİA, c.XVII 

BEGOVİC, Mehmed; “Similarities between the Mecelle and the General 

Proprietary Code of Montenegro”, POF, c. XXXVI, 1987 

BELGESAY, Mustafa Reşit; Mecelle’nin Külli Kaideleri ve Yeni Hukuk, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1946, c.XVII 

BELEN, İbrahim; Şartlı ve Mükellefiyetli Bağışlama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2005. 

BERKES, Niyazi; Türkiye’de Çağdaşlaşma, Dogu-Batı Yayınları, İstanbul, 

1988 

BERKİ, Ali Himmet; Açıklamalı Mecelle, Hikmet Yayınları, İstanbul, 1982. 

-----------------------; “Hibenin Şart ve Mükellefiyetlerle Takyidi”, AD Ocak 

1970, Cilt. LXI, S. 1, ss. 1-4 

BEYAZAL, Aynur; “Tanzimat Sonrası Türkiyesi’nde Medeni Hukuk Sahasında Yapılan Kanunlaştırmalarda Laiklik–Sekülerlik Sorunu”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri 

Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 1998 

BİLGE, Necip; Hukuk Başlangıcı Hukukun Temel Kavramları, Ankara, 

1996 

BİLGİLİ, İsmail; “İslam Hukuku’nda Ma’dum’un Satışı”, İslam Hukuku 

Araştırmaları Dergisi, sayı: 8, 2006, ss.211-238 

İlknur Yaşar BİLİCİOĞLU; İslam Hukukunda Nitelikleri İtibarıyla Satım 

Akdine Konu Olamayan Mallar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009 

BİLMEN, Ömer Nasuhi; Hukuk-ı İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, 

Bilmen Yayınevi, İstanbul, 1970 

Kaynakça 149 

BİNGÖL, Sedat; Tanzimat Devrinde Osmanlı’da Yargı Reformu, Eskişehir 

2004 

BLACK’S LAW DİCTİONARY; 7th Ed., Editor: B.A Garner, Minnesota, 

1999 

BOZKURT, Gülnihâl; Batı Hukukunun Türkiye’de Benimsenmesi, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, 1996, Ankara 

----------------------; “Tanzimat ve Hukuk”, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü 

Uluslararası Sempozyumu (31 Ekim-3 Kasım 1989) Ankara, 1990 

----------------------; “Mahmut Esat Bozkurt’un Laik Hukuka Geçişe Katkıları”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 1994, c.2 

----------------------; 1839-1914 Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989 

BOZKURT, Mahmut Esat; “Türk Medeni Kanunu Nasıl Hazırlandı?”, Medeni Kanunun XV. Yıl Dönümü için, İstanbul, 1944. 

BUHARİ; Sahih-i Buhari, Ter: Mehmed Sofuoğlu, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1990 

BÜYÜK ALİ HAYDAR, Nasûhîzâde; Usul-i Fıkıh Dersleri, İstanbul, 1966. 

CANAN, İbrahim; Kütüb-i Sitte Ansiklopedisi, Hibe Bölümü, Akçay Yay., 

İstanbul, 2016 

CEBECİ, İsmail; Ceride-i İlmiye Fetvaları; Klasik Yayınları, İstanbul, 2009 

CELAL NURİ; Havaic-i Kanuniyemiz, İstanbul, 1331. 

CERİDE-İ İLMİYYE; c. II, sayı: 20–21; c. III, sy. 28, 29, 30 

CEYLAN, Seldağ Güneş; “Roma Hukukunun Günümüz Hukuk Düzenlerine 

Etkisi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt: 7, sayı:2, 

2004 

CEZÎRÎ, Abdurrahman; Kitâbü’l-Fıkh `Ale’l-Mezahibi’l-Erba’a, Kahire, 

1997 

----------------------------; Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı, Çev.Mehmet 

KESKİN, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1994 c.5 

CİN, Halil – AKGÜNDÜZ, Ahmet; Türk Hukuk Tarihi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996. 

CİN, Halil – Sevgi Gül AKYILMAZ; Türk Hukuk Tarihi, Sayram Yayınları, 

Konya, 2008 

150 Kaynakça 

CİN, Halil; “Tanzimat Döneminde Osmanlı Hukuku ve Yargılama Usûlleri”, 

150. Yılında Tanzimat, (Yayına Hazırlayan: Hakkı Dursun Yıldız), 

Ankara, 1992 

ÇALIŞ, Halit; “İslam Borçlar Hukukunda Akit Serbestisi ve Genel Olarak 

Sınırlamaları”, Dini Araştırmalar, c.VII, Sayı: 19 ss.269-296 

ÇEKER, Orhan; İslam Hukukunda Akidler, İttifak Holding A.Ş. Yayını, 

Konya, 1999 

------------------; Fıkıh Dersleri, İstanbul, 1994 

ÇOBAN, Ayşegül; Mecelle’nin Tadil Edilen Maddelerinin İslam Hukuku 

Açısından Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008 

DANİŞMEND, İsmail Hâmi; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye 

Yayınları, İstanbul, 1972 

DAVİSON, Roderic H.; Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform, Papirüs yay, 

İstanbul, 1997 

DEMİR, Abdullah; Şeyhülislam Ebussuud Efendi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006 

----------------------; Külli Kaideler Ekolü ve Mecelle, Katre Yayınları, İzmir, 

2008 

DEVELLİOĞLU, Ferit; Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara, 

1999 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN MEALİ, Haz.Halil 

ALTUNTAŞ, Muzaffer ŞAHİN; Yenigün Matbaacılık, 12. Baskı, Ankara, 2011 

Di MARZO, Salvatore; Roma Hukuku, Çev. Ziya UMUR, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1954 

DÖNMEZ, İbrahim Kâfi; “İslam Hukukunda Modern İletişim Araçları İle 

Yapılan Akitler”, İLAM Araştırma Dergisi, c.1, s.1, 1996 

DURAL, Mustafa / ÖZ, Turgut; Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul, 

2015 

DURSUNÜST, Elif; “Kabul Edilme Sürecinde Türk Kanun-ı Medenîsi”, 

Usûl Dergisi, c.12, yıl:2010, sayı:1 

DÜNDAR, Hamit; “(Hibe) Bağışlama ve Çeşitleri Üzerine Bir İnceleme”, 

AD 1985, c. LXXVI, Eylül-Ekim, S. 5, s. 19-40. 

Kaynakça 151 

DÜSTUR, İkinci Tertip, c.VI 

DÜZDAĞ, Mehmet Ertuğrul; Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16.Asır Türk Hayatı, İstanbul, 1972 

EBU DAVUD, Süleyman b. Eşar; Sünen-i Ebu Davud, Ter: Abdullah 

Parlıyan, Konya Kitapçılık, Konya, 2007 

EBUSSUUD EFENDİ; Maruzat, Haz.Pehlül Düzenli, İstanbul, 2013 

EBÛ ZEHRA, Muhammed; Ebû Hanife, Çev; Osman Keskioğlu, Diyanet 

İşleri Başkanlığı, Ankara, 1997 

---------------------------; İslam’da Fıkhî mezhepler Tarihi, Çev; Dr. 

Abdülkadir Şener, Hisar Yayınevi, İstanbul, 1976 

EKİNCİ, Ekrem Buğra; İslam Hukuku Umûmî ve Husûsî Hükümler, Arı

Sanat Yayınevi, İstanbul, 2016 

---------------------------; İslam Hukuk Tarihi, Arı Sanat Yayınları, İstanbul, 

2006 

---------------------------, Tanzimat ve Sonrası Osmanlı Mahkemeleri, İstanbul 

2004 

---------------------------; Osmanlı Hukuku, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2008 

---------------------------; “Eski Hukukumuzda Ölüm Hastasının Tasarrufları”, 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi S. Sulhi Tekinay’ın Hatırasına 

Armağan, İstanbul 1999, 

ELLEK, Hasan; “Osmanlı’da Kanunlaştırma Hareketleri ve Mecelle”, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.3, S.6, 2014, s.119-

159. 

ENGELHARDT, Edouard, P.; Türkiye ve Tanzimat Devlet-i Osmaniye’nin 

Tarih-i Islahatı 1826–1882, (trc. Ali Reşad), İstanbul, 1328. 

---------------------------------; Tanzimat ve Türkiye, Çev. Ali REŞAD, Kaknüs 

Yayınları, İstanbul, 1999 

ERDEM, Sami; Türkçede Mecelle Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. III, sayı: 5, (2005), ss. 674- 690 

ERDOĞAN, Mehmet; Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2005. 

-------------------------; Fıkıh İlmine Giriş, Dem Yayınları, İstanbul, 2009 

ERDOĞMUŞ, Belgin; Roma Borçlar Hukuku Dersleri, Der Yayınları, İstanbul, 2014. 

152 Kaynakça 

EREN, Fikret; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 

2017. 

----------------; Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara, 

2015. 

ERGİN, Osman; Türkiye Maarif Tarihi, I-II, İstanbul, 1977 

ERYILMAZ, Bilal; Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme, İşaret yay., İstanbul, 1992 

ESİRGEN, Seda ÖRSTEN; “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Hukukunda 

Kanunlaştırma Hareketleri”, ADALET DERGİSİ, Adalet Bakanlığı

Eğitim Dairesi Başkanlığı, Aralık 2019, Yıl:146, Dönem:VI sayı: 62-

63 

-------------------------------; “Osmanlı Devleti’nde Medeni Kanun Tartışmaları: Mecelle mi, Fransız Medeni Kanunu mu?”, Ankara Üniversitesi 

Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi, 2011, Bahar 

FETÂVÂ-YI HİNDİYYE; Tercüme: Mustafa Efe, Akçağ Yayınları, Ankara, 

1984-1988, I-XVI cilt 

FENDOĞLU, H.Tahsin; Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, 2000 

FEVZİ, Mustafa; Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’den Kitabu’l Hibe Şerhi, Matbaa-i Hukukiyye, Dersaadet, 1328 

FÎRUZÂBÂDİ, Ebû’t–Tâhir; el–Okyanûsü’l–basît fî tercemeti’l Kâmûsil–

Muhît (trc. Âsım Efendi), İstanbul 1304 – 1305, I – IV. 

GAİUS; Institutiones, Borçlar Kısmı, Çev.: Türkân Rado, Doğan Kardeş

Basımevi, İstanbul, 1953 

GAYRETLİ, Mehmet; Tanzimat Sonrasından Cumhuriyet’e Kadar Olan 

Dönemde Kanunlaştırma Çalışmaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008 

GENÇ, Mehmet; “İltizam” md., DİA; c.XXII 

GOD; Franko; “Mecelle ve Usul-ü Muhakeme”,Hukuki Bilgiler Mecmuası, 

yıl 1926, sayı 2. 

---------------; “Mecelle ve Usul-ü Muhakeme”, Hukuki Bilgiler Mecmuası, 

yıl 1927, sayı 5 GÖZLER, Kemal; Hukuka Giriş, Ekin Yayınları, Bursa, 2017 

GÜLSOY; Ufuk; DİA; Islahat Fermanı md., c.XVIIII 

Kaynakça 153 

GÜMÜŞ, Mustafa Alper; Borçlar Hukuku Özel Hükümler Ders Kitabı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015. 

GÜNAY, H. Mehmet; “Son Devir Osmanlı Hukukçusu, Küçük Ali Haydar 

Efendi”, İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 6/2006 

--------------------------, DİA, “Rukba” md., c.XXXV 

GÜR, A. Refik; Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle, Sebil 

Yayınevi, İstanbul, 1993 

HACAK, Hasan; “Mülkiyet”, DİA, c.31, s.546-552 

-------------------, “Mal” md., DİA, Ankara, 2003, c.27 

HACI REŞİD PAŞA; Ruhu’l-Mecelle, Darul-Hilafeti’l-Aliyye, 1326 

HAÇKALI, Abdurrahman; “Hanefî Mezhebinin İçtihat Geleneğinin Tümdengelimci Yönü Üzerine”, İslâmi Araştırmalar, cilt: 15/2, 2002 

HALEBÎ, İbrahim; İzahlı Mültekâ El-Ebhur Tercümesi, Tercüme: Mustafa 

Uysal, 1969 

HAMİDULLAH, Muhammed; İmam-ı Âzam ve Eseri, Çev; Kemal Kuşçu, 

Beyan Yayınları, İstanbul, 2004 

----------------------------------; İslam Hukuku Etüdleri, Çev; Kemal Kuşçu, Bir 

Yayınları, İstanbul, 1984 

HAS, Şükrü Selim; “Mülteka’l-Ebhur”maddesi, DİA, c.XXXI 

HATEMİ, Hüseyin/ GÖKYAYLA, Emre; Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2015 

HAUGHTON, Graves Chamney; Manava Dharma Sastra or The Instutıtes 

Of Manu, Edited by Rev.P. PERCIVAL, J.Jetley Publishing, Gian 

Offset Printers, New Delhi, 1982 

HEYD, Uriel; “Eski Osmanlı Hukukunda Kanun ve Şeriat”, (terc. Selahattin 

Eroğlu), AÜİFD, c. XXVI, 1983. 

HILL, Enid; “Mukayeseli Hukuku Bilimi, Modern Bir Kanunlaştırma Bilimi’nin Gelişmesinde Bir Kaynak Olarak İslâm Hukuku”, Sosyal ve 

Tarihi Bağlamında İslâm Hukuku İçinde, Editör: Aziz el-Azme, çev: 

Fethi Gedikli, İstanbul, tsz. 

HIRA, Ayhan; “Klasik Fıkıh Kaynaklarında Hibeden Dönme Meselesine 

İlişkin Temel Yaklaşımlar”, The Journal of Academic Social Science 

Studies, sayı 58; 2017 Yaz 

154 Kaynakça 

HÜSEYİN KAZIM; “Mecelle ve Usul-ü Muhakeme”, Hukuki Bilgiler Mecmuası, yıl: 1927, sayı 6, s. 341–342. 

IMBER, Colin; Şeriattan Kanuna Ebussuûd ve Osmanlı’da İslamî Hukuk, 

Çev; Murteza Bedir, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004 

IUSTİNİANUS, Institutiones, Çev.: Ziya Umur, Nazir Akbasan Matbaası,İstanbul, 1955 

İBN ABİDİN; Reddül-Muhtar Ale’d-Dürri’l-Muhtar, Tercüme: Mazhar 

Taşkesenlioğlu, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1986 

İBN ÂŞÛR, Muhammed Tâhir; Mekâsıdu’ş-şerî’ati’l-İslâmiyye (trc. Vecdi 

Akyüz – Mehmet Erdoğan), İstanbul, 1996 

İBN HAZM, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed; el-Muhalla, Kahire ts., I-XI 

İBN’ÜL HÜMAM; Fethu’l Kadir, Daru’l Fikr, Beyrut, 1977, c. 5, s.498 

İBN MACE; Sünen-i İbn Mace, Ter: Haydar Hatipoğlu, Kahraman Yayınları, İstanbul, 1982. 

İBN NUCEYM; el–Eşbâh ve’n–nezâir, Kahire, 1968 

----------------; el-Bahru’r–râik şerhu Kenzi’d–dekâik, Kahire 1333, I – VIII 

İBN RÜŞD, el-Hafîd; Bidâyetü’l-Müctehid ve Nihâyetü’l-Muktesid, Tercüme: Ahmet Meylani, Düzenleyen: Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları, İstanbul, 1991 

İBRAHİM, Abdulazim; “Mecelle’nin Orta Doğu Devletlerine Tesiri”, Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi, c.1, s.1, 2017 

İHSANOĞLU, Ekmeleddin, “Osmanlı Bilimi Literatürü”, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, İstanbul, 1999 

İLMİYE SALNÂMESİ, Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Şeyhülislamlar, Yay. 

Haz., Seyit Ali Kahraman, Ahmet Nezih Galitekin, Cevdet Dadaş, İşaret Yayınları, İstanbul, 1998 

İNALCIK, Halil; Devlet-i Aliyye, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 

2009 

------------------; Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayınları, İstanbul, 

2005 

------------------; “Osmanlı Hukukuna Giriş, Örfi-Sultani Hukuk ve Fatih’in 

Kanunları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 

c.XIII/2, 1958, s.102-126. 

Kaynakça 155 

-----------------;”Kanun”. DİA, XXIV, ss. 323-327. (2013). 

------------------;”Tanzimat Nedir?”. Tanzimat. (Editörler: Halil İnalcıkMehmet Seyitdanlıoğlu) Türkiye İş Bankası Yayınları İstanbul, 2011) 

İPŞİRLİ; Mehmet / ÇELEBİ, İlyas; DİA, “Hasan Fehmi Efendi” md., c.16 

İZGÖER, Zeki; Ahmet Cevdet Paşa, Şule Yay., İstanbul, 1999 

JENKS, Edward; “İngiliz Hukuku Hakkında Genel Bilgiler”, çev: Mukbil 

Özyörük, AÜHFD, c: 7, sayı:2, 1950 

JORGA, Nicolae; Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, İstanbul, 2012 

KALLEK, Cengiz; “Fetâvâ-yı Ali Efendi”, DİA, c.XII 

-------------------;”Fetâvâ-yı Feyziyye”, DİA, c.XII 

-------------------; “Fetâvâ’l-Hayriyye”, DİA, c.XII 

-------------------; “el-Hidâye”, DİA, c.XVII 

KANDEMİR, M. Yaşar, Hadis maddesi, DİA, c.XV 

KARADENİZ, Özcan; Roma Hukuku, Ankara, 1974 

KARAL, Enver Ziya; Osmanlı Tarihi, c. V, TTK yay., 5. Baskı, Ankara, 

1999 

KARAMAN, Hayreddin; Mukayeseli İslam Hukuku, İz Yayıncılık, İstanbul, 

2009 

-----------------------------; İslam Işığında Günün Meseleleri, İz Yayınları, 

İstanbul, 2003 

-----------------------------; Başlangıçtan Zamanımıza Kadar İslam Hukuk Tarihi, Nesil Yayınları, İstanbul, t.y., 

---------------------------; “Fıkıh”md., DİA, c.XIII 

----------------------------; “Akid” md.; DİA, c.2 

KARAYALÇIN, Yaşar/ MUMCU, Ahmet; Türk Hukuk Bibliyografyası, 

Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Yayınlanmış Kitap ve Makaleler, 

1727-1928, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1972 

KAŞIKÇI, Osman; İslam ve Osmanlı Hukukunda Mecelle, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1997 

KAVAKÇI, Yusuf Ziya; Suriye-Roma Kodu ve İslâm Hukuku, Ankara, 

1975 

156 Kaynakça 

KENANOĞLU, Macit; Ticaret Kanunnamesi ve Mecelle Işığında Osmanlı

Ticaret Hukuku, Lotus, Ankara, 2005 

--------------------------; Osmanlı Millet Sistemi, Klasik Yayınları, İstanbul, 

2004 

KESKİOĞLU, Osman; Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku, Ankara, ts 

-------------------------; “Ahmed Cevdet Paşa Hayatı ve Eserleri”, A.Ü.İ.F.D, 

Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1967 

KILIÇ, Muhammed Tayyip; Umumi Hukuk Tarihinde Kanunlaştırma Olgusu, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran 2011, c.10, 

sayı:1-2 

KIZILKAYA, Necmettin; Hanefi Mezhebi Bağlamında Külli Kaideler, İz 

Yayıncılık, İstanbul, 2013 

KIZILTAN, Yılmaz; “1.Meşrutiyet’in ilanı ve İlk Osmanlı Meclis-i 

Mebusanı”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dargisi, c.26 

KOCA, Ferhat; el- Fetâvâ’t- Tatarhâniyye maddesi, DİA, c.XII 

-----------------; el- Fetâvâl-Velvâliciyye maddesi, DİA, c.XII 

-----------------; Mezhep maddesi, DİA, c.XXVIIII 

-----------------; Molla Hüsrev maddesi, DİA, c.XXX 

-----------------; “İkrar”, DİA, XXII, 38–40. c.XXII 

-----------------; “el-Muhtasâr”, DİA, c.XXXI 

KORUCU, Yasemin; İslam Hukukunda Telfik (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2010 

KOSCHAKER, Paul; “Mukayeseli Hukuk Tarihi”, çev: Kudret Ayiter, 

AÜHFD, cilt:11, sayı:12,1954 

----------------------; Roma Hususî Hukukunun Ana Hatları, çev: Kudret 

Ayiter, Ankara, 1950 

KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Turhan Yayınları, 

2008 

KÖPRÜLÜ, M. Fuad; “Fıkıh”, İA, Milli Eğitim Bakanlığı, c. IV, s.221 

KÖSE, Saffet; İslam Hukukunda Kanuna Karşı Hile, İstanbul 1996. 

---------------; “Hiyel”, DİA, c.XVIII 

Kaynakça 157 

KUDÛRİ; Ahmed b. Muhammed (428/1037), el-Kitab Mea’l-Lübâb ts. 

KUTLUAY, Ezgi; Bağışlama Sözleşmeleri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2016 

KÜÇÜK, Cevdet; DİA, “Abdülaziz” md., c.1 

LEWİS, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, 8. baskı, TTK yay., Ankara, 

2000 

KÜÇÜK ALİ HAYDAR; b. Mehmed Emin (ö. 1936), “Kitâbü’l–Muvâzaa 

ve’l–İstiğlâl”, el–Mecmûatü’l–cedide fi kütübi’l–erbaa, İstanbul, 1316 

MAHMUTOĞLU, Yakup; “İslam Hukukunun Kazuistik Yapısı Üzerine”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.II, S.I, 

2012, s.131-151. 

MALİK B. ENES; el-Muvatta, Mısır, 1951 

MALKAÇ, Mehmet; Ana Hatlarıyla Mecelle ve Mecelle İle İlgili Bibliyografik Çalışma, Yayınlanmamış Y.Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi 

SBE, Sakarya, 2001 

MARDİN, Ebul’ula; Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1996 

-----------------------; “Kadı”, İA, c.VI. 

-----------------------;”Mecelle”, İA, c. VII 

KOÇAK, Muhsin/ DALGIN Nihat; Fıkıh Usulü, Ensar Neşriyat, İstanbul, 

2013 

MARDİN, Şerif; “Mecellenin Kaynakları Üzerine Açıklayıcı Notlar”, Türk 

Modernleşmesi, 17. Baskı, (Çeviren: Yusuf Bayraktutan), İstanbul, 

2007 

MAUSS, Marcel; Hibe, Arkaik Cemiyetlerde Mübadelenin Şekilleri ve sebepleri, (Çev. Sadri Ertem), A. Sait Matbaası, İstanbul 1934, 

MAVSILÎ, Ebu’l-Fazl Mecdüddîn Abdullah b. Mahmûd; el-İhtiyâr li 

ta’lîli’l- Muhtâr, c.I-V İstanbul, 1987, 

MECELLE-İ AHKÂM-İ ADLİYE; Terakki Kütüphanesi, Dersaadet, 1389 

MECELLE-İ AHKÂM-İ ADLİYE; (haz. Ali Himmet Berki), İstanbul, 1982 

MES’UD EFENDİ; Mir’at-ı Mecelle, İstanbul, 1302 

MEYDAN, Ahmet; İslam Hukukunda Muvazaa Kavramı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2006 

158 Kaynakça 

MOSSMAN, Mary Jane/ FLANAGAN, William; Property Law-Cases and 

Commentary, Emond Montgomery Publications, Toronto, 1998 

MUSTAFA FEVZİ; Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyeden Kitabu’l-Emânât ve 

Kitabu’l-Hibe Şerhi, İstanbul, 1306 

MÜSLİM; Sahih-i Müslim, Ter: Ahmed Davudoğlu, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1977. 

NADOLSKİ, Dora Glidewell; “Ottoman and Secular Civil Law”, 

International Journal of Middle East Studies, 1977, sy. 8. 

NAMLI, Tuncer; Tanzimat ve Sonrası Dönem Kanunlaştırmaları Karşısında 

İslam Âlimlerinin Aldığı Tavır ve Bunun Neticeleri, (Yayınlanmamış

Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Ü. SBE.), Kayseri, 1988 

NARİN, İsmail; Ali Haydar Efendi’nin İlmî Şahsiyeti ve Eserleri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001 

NESÂİ; Sünen-i Nesâi, Ter: Abdullah Parlıyan, Konya Kitapçılık, Konya, 

2005 

NOMER, Haluk; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul, 

2014 

OĞUZ, Arzu; “Türk Medeni Hukukunun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı

Hukukun Rolü”, AÜHFD, c: 55, sayı: 1-2, 2006 

OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul, 2014. 

OKİÇ, M. Tayyib; Osman Öztürk-Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle Tanıtım Yazısı, İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, cilt: VI, sayı: 1-2, 1975 

OKUMUŞ, Ejder/ CİHAN, Ahmet/ AVCI, Mustafa; Osmanlı Devletinde 

Eğitim, Hukuk ve Modernleşme, İstanbul, 2006 

ONAR, Sıddık Sami; “Osmanlı İmparatorluğunda İslam Hukukunun Bir 

Kısmının Codification’u, Mecelle”, İÜHFD, c. XX/1–4, s.57–85. 

ORTAYLI, İlber; “Kadı”, DİA, c. XXIV. 

------------------; “Osmanlı Devletinde Laiklik Hareketleri Üzerine”, Ü. Yaşar 

Doğanay’ın Anısına Armağan, c. I, İstanbul 1982 

------------------; Tarihimiz ve Biz, Timaş Yayınları, İstanbul, 2011 

------------------; “Osmanlı Devletinde Laiklik ve Hukukun Romanizasyonu”, 

Erdem, Aydın Sayılı Özel Sayısı, Ocak 1997, c. 9, sy. 27, s. 1201-

1208 

Kaynakça 159 

OSMANAĞAOĞLU KARAHASANOĞLU, Cihan; “Mecelle-i Ahkâm-ı

Adliyye’nin Yürürlüğe Girişi ve Türk Hukuk Tarihi Bakımından 

Önemi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Dergisi, c.29, 2011, s.93-124. 

OTACI, Cengiz, Hukukun Laikleşme Serüveni, Birey yay., İstanbul, 2004 

ÖĞÜT, Salim; “Ebû Yusuf”, DİA, c.X 

ÖZCAN, Tahsin; “Mehmed Emin Efendi, Ankaravî”, DİA, c.XXVIII 

-------------------; “Ömer Hulusi Efendi” md., DİA, İstanbul, 2007, c.34 

ÖZDİREK, Recep; İslam Hukukunda Akdin Sınırları, Yedirenk Yayınları, 

İstanbul, 2010 

PAKIR, Musa; İslâm Hukûku’nda Akidlerin Fesâd ve Butlânı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Kayseri, 2018 

Recep ÖZDİREK; İslam Hukukunda Akit Hürriyetini Sınırlayan Durumlar, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 2004 

ÖZEL, Ahmet; “el-Âlemgîriyye” maddesi, DİA, c.II 

-----------------;”Bezzâzî” maddesi, DİA, c.VI 

-----------------; “Haskefî” maddesi, DİA, c.XVI 

-----------------; “İbn Âbidîn” maddesi, DİA, c.XVIIII 

-----------------; “İbn Âbidînzâde” maddesi, DİA, c. XVIIII 

-----------------; “İbn Nüceym, Zeynüddin” maddesi, DİA, c.XX 

-----------------; Behçetü’l-Fetâvâ maddesi, DİA, c.V 

-----------------; Fıkıh maddesi, DİA, c.XIII 

-----------------; Mâlik b. Enes maddesi, DİA, XXVII 

ÖZEN, Şükrü; “Osmanlı Dönemi Fetva Literatürü”, TALİD, 3/5, 2005 

ÖZKORKUT, Nevin Ünal; Hukuk Devleti Düşüncesinin Osmanlı Devlet 

Yapısına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi 

SBE, 2000 

ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, 

Ankara, 2007 

ÖZTUNA, Yılmaz; Büyük Türkiye Tarihi, I-XIV, İstanbul 1978 

160 Kaynakça 

---------------------; Osmanlı Devleti Tarihi, Medeniyet Tarihi, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2004 

ÖZTÜRK, Osman; Osmanlı Hukuk Tarihinde Mecelle, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yayınları, 1973 

-------------------; “Osmanlılarda Tanzimat Sonrası Yapılan Hukuki Çalışmalar ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye”, Türkiye Noterler Birliği Hukuk 

Dergisi, sayı:100, 15 Kasım 1998 

PARLATIR, İsmail; Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, İkinci Baskı, Ankara, 2009 

RADO, Türkan; Roma Hukuku Dersleri Borçlar Hukuku, Filiz Kitabevi, 

İstanbul, 1992 

REHBER-İ TÂLİBÂN-I MECELLE; Mahmut Bey Matbaası, İstanbul, 1305 

SARKİS, Karakoç; Külliyât-ı Kavânin, Cilt: I., Fihrist-i Tarihî 16 Muharrem 

855-3 Şaban 1293 (1451-1876), (Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Akif 

Aydın, Mehmet Akman, Ekrem Buğra Ekinci, Mustafa Macit 

Kenanoğlu), Ankara 2006 

SCHWARZ, Andreas; Medeni Hukuka Giriş, (terc. Hıfzı Veldet), Üniversite 

Kitabevi, İstanbul, 1942 

SERAHSÎ, Ebu Sehl Ebu Bekir Muhammed B. Ahmed; Mebsût, Editör: 

Mustafa Cevat Akşit, Gümüşev Yayıncılık, İstanbul, 2008 

SEVİĞ, Vasfi Raşit; “Borçlar Hukuku ve İktisat”, AÜHF Dergisi, c.7, S.3–

4, 1950. 

----------------------; “Hukuk Mukayesesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.IV, ss.1–4, 1947 

SEYDİŞEHRİ, Mahmud Esad; Telhîs-i Usûl-i Fıkıh, İzmir 1313 

SEYİTDANLIOĞLU, Mehmet; Tanzimat Devrinde Meclis-i Vala (1838-

1868), Ankara TTK, 1996 

SEYYİD NESİB; “Mecelle’nin Islahına Doğru”, Darulfünun Hukuk Fakültesi Mecmuası, sayı: I/4, ss. 405-425 

SOYLU, İlhan; İslam Hukukunda ve Mer’i Hukukta Gerçek Kişilerin Fiil 

Ehliyeti (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bingöl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bingöl, 2018 

ŞABAN, Zekiyüddin; İslam Hukuk İlminin Esasları, Tercüme: İbrahim Kâfi 

Dönmez, TDV Yayınları, Ankara, 2009 

Kaynakça 161 

ŞÂFİÎ, Muhammed b. İdris; el- Umm, Beyrut, 1973 

ŞAHİN, Hidayet; İslâm Hukukunda İftâ Usûlü, Selçuk Üniversitesi SBE, 

Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi, Konya, 1995 

ŞAHİN, Mustafa; İslâm Hukukunda Fetva ve Osmanlı Dönemi Fetva, Yayımlanmamış Y.Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi SBE, 2000 

ŞAHİN, Osman; İslâm Hukukunda Fetva Usûlü, Yayımlanmamış Doktora 

Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi SBE, Samsun, 2002 

ŞEN, Murat; “Osmanlı Hukukunun Yapısı”, Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni 

Türkiye Yay., c. VI (Teşkilat), Ankara 1999 

ŞENER, Abdulkadir; İslam Hukukunda Hibe (Doçentlik Tezi), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Matbaası, 1984 

ŞİMŞİRGİL, Ahmet/ EKİNCİ, Ekrem Buğra; Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle, İstanbul, 2008 

TAHAVİ; Hadislerle İslam Fıkhı, Çev. Beşir ERYARSOY, Kitabi Yayınevi, 

İstanbul, 2009, c.6 

TAHİROĞLU, Bülent; Roma Borçlar Hukuku, Der Yayınları, İstanbul, 2012 

-------------------------; “Tanzimat’tan Sonra Kanunlaştırma Hareketleri”, 

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: III., İstanbul 

1985 

TİRMİZİ; Sünen-i Tirmizi, Ter: Abdullah Parlıyan, Konya Kitapçılık, Konya, 2004 

TURAN, Ömer; “1926 Hukuk İnkılabının Fikri Temelleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, sy. 32, c. XI, Temmuz 1995 

TOSUN, Mebrure/ YALVAÇ, Kadriye; Sümer, Bâbil, Asur Kanunları ve 

Amm-i Şaduqa Fermanı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1975 

TÜFEKÇİ, İbrahim; “İslam Hukukunda Meclis Muhayyerliği”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sayı 20, Ekim 2012, s.11-42. 

TÜRCAN, Talip; “Fıkıhdan İslâm Hukukuna”, İslâm Hukuku Araştırmaları

Dergisi,6/2005 

-------------------; “Hukukî Merkezileşme ve Fıkıh”, İslâmiyat, 8/1, 2005 

-------------------; (Editör), İslâm Hukuku, Grafiker Yay., Ankara, 2012 

TÜRK HUKUKU LÛGATI; (Türk Hukuk kurumu tarafından hazırlanmış), 

Başbakanlık Mevzuâtı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1991 

162 Kaynakça 

TÜRKZÂDE, Ziyaeddin; Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye Şerhi, İstanbul, 1312 

UÇAROL, Rifat; Doğuştan Günümüze Büyük Osmanlı Tarihi, (redaktör: 

Hakkı Dursun Yıldız), c. XI, İstanbul, 1989 

ULUSAN, M. İlhan; “Türk Medeni Kanununun Dünü ve Bugünü”, İstanbul 

Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.1, S.1-2, 2002, ss.153-

172. 

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı; Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1977 

UZUNPOSTALCI, Mustafa; “Ebû Hanife”, DİA, c.X 

ÜÇOK, Coşkun- MUMCU, Ahmet -BOZKURT, Gülnihal; Türk Hukuk 

Tarihi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008 

ÜÇOK, Coşkun; “İslâm Hukukunun Temel Kurallarından “İçtihatla İçtihat 

Nakz Edilmez”“, İmran Öktem’e Armağan İçinde, Ankara, 1970 

------------------; “Medeni Kanunumuz ve Türkiye’nin Hukukî Bünyesi”, 

AÜHFD, c: 8, sayı: 34, 1951 

Vakanüvis Ahmed Lütfi EFENDİ; Vakayiname, Yayına Hazırlayan: Münir 

AKTEPE, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989 

Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU; Türk Medeni Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1959 

------------------------------------; “İslâm Ülkelerinde Kanunlaştırma Hareketleri ve Bunun Batı Hukuk Sistemleriyle İlişkileri”, Fikret Arık’a Armağan İçinde, Ankara, 1973 

-----------------------------------;”Kanunlaştırma hareketleri ve Tanzimat” Tanzimat c. I, İstanbul, 1999. 

-----------------------------------; “Hukukta Tarihçilik ve Medeni Kanunlarda 

Değişme Zorunluluğu”, Ankara Barosu Dergisi Staj Konferansı Eki, 

yıl 1972, sayı 6. 

-----------------------------------; “Türk Hukuk Hayatındaki Düalizm ve Şer’î 

Hukuktan Laik Hukuka Geçiş”, Yargıtay Yüzüncü Yıldönümü Armağanı, İstanbul, 1968 

Von Tuhr, Andreas; “İsviçre Borçlar Kanununun Hibe Hükümleri Hakkında 

Düşünceler” (Çev: Şakir Ansay), Adliye Ceridesi 1936, S. 19, s. 

1717-1729 (Hibe) 

Kaynakça 163 

YAVUZ, Hulusi; “Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle’nin Tedvini”, Ahmet 

Cevdet Paşa (1823-1895) Sempozyum 9-11 Haziran 1995, TDV., Ankara, 1997 

YAVUZ, Cevdet/ ACAR, Faruk/ ÖZEN, Burak; Türk Borçlar Hukuku Özel 

Hükümler, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2014. 

YAZMAN, İrfan; “Mecelle Hukukunda Selem Akdi”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.21, S.1, 1964, s.281-306. 

YAZIR, Elmalılı Hamdi Yazır; İslam Hukuku ve Fıkıh Istılahları Kamusu, 

Ensar Neşriyat, İstanbul, 1997 

YILDIRIM, Abdülkerim; Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Adalet 

Yayınevi, Ankara, 2016 

YILDIRIM, Mustafa; Mecelle’nin Külli Kaideleri, İzmir İlahiyat Fakültesi 

Yayınları, İzmir 2009 

YILMAZ, Ahmet Yusuf; Osmanlı Hukukunda Batılılaşma Süreci (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara, 2016 

YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara, 1996 

YILMAZ, Merve; Bağışlamanın Sona Ermesi, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2011 

ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, Emre; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, Ankara, 2014 

ZEYDAN, Abdülkerim; el-Veciz fi Usuli’l-Fıkh, Müesseseti’r Risaleti’n 

Naşirun, Beyrut, 1436 

----------------------------; İslam Hukukuna Giriş çev.: Ali ŞAFAK, İstanbul, 

2008 

ZIFF, Bruce; Principles of Property Law, 2.nd Ed., Toronto, 1996 

ZUHAYLİ, Vehbe; el-Fıkhu’l-İslami ve Edilletühu, Dımaşk, 1984 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html 

https://zuniclaw.com/en/deed-gift/ 

https://mevzuat.gov.tr/ 

http://ktp.isam.org.tr/ 

http://adaletdergisi.adalet.gov.tr/index.html#portfolio 

https://islamansiklopedisi.org.tr/

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.