Medeni Hukuk Cilt - IV Miras Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman YILMAZ
ISBN: 9786050517804
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman YILMAZ
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 440

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 495 ile 682 maddeleri arası miras hukukuna ilişkin hükümleri içermektedir. “Miras Hukuku” başlığını taşıyan bu kitap, Medeni Hukuk kitap serisinin IV. cildini oluşturmakta olup öncelikle lisans düzeyindeki öğrencilerin ders notu ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Ancak, uygulayıcılara da faydalı olması amacıyla kitapta Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. Miras hukuku toplumun her kesimini ilgilendirdiğinden kitapta sade bir dil kullanılmıştır. Kitapta işlenen konular, birbirleriyle olan ilişkileri de dikkate alınarak belirli bir sistematik içinde ele alınmıştır. Bu amaçladır ki miras hukukunun tanımı, konusu ve temel kavramları başta olmak üzere sırasıyla, yasal mirasçılık, ölüme bağlı tasarruflar, tasarruf özgürlüğü ve saklı pay, mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat ve mirastan yoksunluk, tenkis, mirasta denkleştirme, mirasın geçmesi, mirasın reddi, mirasın kazanılması ve paylaştırılması, miras paylarının devri gibi miras hukukuna özgü konular yalın bir dilde ve olabildiğince basit bir şekilde anlatılmıştır

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ..................... ............................................................................................. 1

MİRAS HUKUKUNUN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLAR....................... 1

I. MİRAS HUKUKUNUN TANIMI .................................................................. 1

II. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI ...................................... 2

A. MİRASBIRAKAN................................................................................... 2

B. ÖLÜM ...................................................................................................... 2

C. ÖLÜME DENK HALLER....................................................................... 3

1. Gaiplik.................................................................................................. 3

2. Ölüm Karinesi...................................................................................... 4

D. TEREKE (MİRAS) .................................................................................. 5

1. Terekede Yer Almayan Haklar ............................................................. 5

2. Kişinin Malvarlığında Olmayan Ancak Terekede Yer Alan Haklar........6

3. Mirasbırakanın Ölümüyle Beraber Mirasçıların Sahip Olduğu

Haklar................................................................................................... 6

E. KÜLLİ HALEFİYET ............................................................................... 7

F. MİRASÇI ................................................................................................. 8

G. LEHİNE MAL VASİYET OLUNAN KİŞİ (MUSALEH)....................... 9

H. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF................................................................. 9

I. BÖLÜM

MİRASÇILAR

I. YASAL MİRASÇILAR................................................................................. 11

A. GENEL OLARAK ................................................................................. 11

B. KAN HISIMLARI VE ZÜMRE SİSTEMİ ........................................... 12

1. Genel Olarak ..................................................................................... 12

2. Zümre Sistemine Hâkim Olan Prensipler .......................................... 13

a. Bir zümreye dahil olma zorunluluğu ............................................ 13

b. Yakın zümredeki mirasçı diğer zümrenin mirasçılığını engeller.. 14

c. Aynı zümre içinde yakın hısımlar uzak hısımları miras dışı

bırakır............................................................................................ 14

d. Zümre içinde mirasbırakana eşit derecede yakın veya

uzak olanlar eşit miras alırlar........................................................ 14

viii İçindekiler

e. Mirasbırakana daha yakın olan zümre başının mirasbırakandan

önce ölmesi durumunda onun yerine kök içinde halefiyet

prensibi uyarınca altsoyu geçer .................................................... 15

3. Birinci Zümre Mirasçıları .................................................................. 15

4. İkinci Zümre Mirasçıları.................................................................... 16

5. Üçüncü Zümre Mirasçıları................................................................. 18

6. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Yasal Miras Hakkı .............................. 20

C. EVLATLIĞIN YASAL MİRAS HAKKI .............................................. 21

D. DEVLETİN MİRASÇILIĞI .................................................................. 24

E. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI ..................................................... 25

1. Genel Olarak ...................................................................................... 25

2. Boşanmanın Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi.................... 28

3. Evliliğin Butlanının Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi........ 29

4. Gaiplik Kararının Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi............................. 30

5. Mal Rejiminin Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi.................................. 30

II. ATANMIŞ MİRASÇILAR (İRADİ MİRASÇILAR)................................... 32

II. BÖLÜM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI................................................... 33

II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN TÜRLERİ....................................... 34

III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF YAPMA EHLİYETİ.................................. 35

A. VASİYETNAME YAPMA EHLİYETİ.................................................. 36

B. MİRAS SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ ........................................ 37

IV. VASİYETNAME TÜRLERİ....................................................................... 39

A. EL YAZILI VASİYETNAME................................................................ 39

B. RESMİ VASİYETNAME....................................................................... 44

1. Genel Olarak ...................................................................................... 44

2. Çeşitleri.............................................................................................. 45

a. Okuma Yazma Bilenlerin Resmî Vasiyetname Düzenlemesi ....... 46

b. Okuma Yazma Bilmeyenlerin Resmî Vasiyetname Düzenlemesi 47

C. SÖZLÜ VASİYET.................................................................................. 49

İçindekiler ix

1. Genel Olarak ...................................................................................... 49

2. Şartları................................................................................................ 50

3. Sözlü Vasiyetin Şekil Şartları ............................................................ 51

4. Sözlü Vasiyetin Hükümsüzlüğü ......................................................... 54

V. VASİYETNAMEDEN DÖNME VE VASİYETNAMENİN

YOK OLMASI............................................................................................ 54

A. GENEL OLARAK................................................................................. 54

B. VASİYETNAMEDEN DÖNME............................................................ 54

1. Açık Dönme ....................................................................................... 54

2. Örtülü Dönme .................................................................................... 55

C. VASİYETNAMENİN YOK EDİLMESİ ............................................... 58

1. Vasiyetçinin Vasiyetnameyi Yok Etmesi............................................ 58

2. Üçüncü Kişinin Vasiyetnameyi Yok Etmesi ...................................... 58

3. Vasiyetnamenin Kazaen Yok Olması ................................................. 59

VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU..................................... 59

A. GENEL OLARAK ................................................................................. 59

B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARA İLİŞKİN ÖZEL YORUM

KURALLARI......................................................................................... 61

1. Favor Testamenti İlkesi...................................................................... 61

2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Beyan Edildiği Gibi Anlaşılması

Gerektiği.............................................................................................. 62

3. Mirasbırakanın İrade Beyanının Yorumu........................................... 62

4. Ölüme Bağlı Tasarruflar Dışındaki Sebep ve Delillerden

Yararlanma ......................................................................................... 63

5. Yasal Mirasçılık Lehine Yorum.......................................................... 63

VII. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ...................... 63

A. MİRASÇI ATAMA................................................................................. 64

B. BELİRLİ MAL BIRAKMA................................................................... 64

C. MİRASÇI ATAMA İLE BELİRLİ MAL BIRAKMA

ARASINDAKİ FARKLAR ................................................................... 65

D. MAL VASİYETİ ÇEŞİTLERİ .............................................................. 67

1. Genel Olarak ...................................................................................... 67

x İçindekiler

2. Belirli Bir Malın Vasiyeti .................................................................. 67

3. Cins Olarak Belirtilen Bir Malın Vasiyeti.......................................... 67

4. Seçimlik Vasiyet................................................................................. 68

5. Alt Vasiyet ......................................................................................... 69

6. Ön Vasiyet.......................................................................................... 69

7. İrat Vasiyeti ........................................................................................ 70

8. İntifa Vasiyeti ..................................................................................... 70

9. Alacak Vasiyeti .................................................................................. 70

10. İbra Vasiyeti ..................................................................................... 70

11. Tedarik Vasiyeti ............................................................................... 71

12. Sigorta Vasiyeti ................................................................................ 72

E. MAL VASİYETLERİNİN TENKİSİ...................................................... 72

VIII. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA KOŞULLAR VE

 YÜKLEMELER....................................................................................... 73

A. KOŞULLAR (ŞARTLAR)..................................................................... 73

1. Genel Olarak ...................................................................................... 73

2. Yasak Olan Şartlar.............................................................................. 74

a. Hukuka ve Ahlâka Aykırı Şartlar.................................................. 74

b. İmkânsızlık İçeren Koşullar.......................................................... 74

c. Anlamsız ve Rahatsız Edici Koşullar............................................ 75

3. Koşulun Gerçekleşmesi ve Gerçekleşememesi Durumu .................. 75

B. YÜKLEMELER .................................................................................... 76

1. Genel Olarak ...................................................................................... 76

2. Yükleme Türleri................................................................................. 77

3. Yasak veya Geçerli Olmayan Yüklemeler ......................................... 78

IX. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İKAMELER................................ 78

A. YEDEK MİRASÇI ATAMA ................................................................. 79

B. ARTMİRASÇI ATAMA ......................................................................... 80

1. Genel Olarak ...................................................................................... 80

2. Hükümleri .......................................................................................... 80

a. Mirasın Geçtiği An........................................................................ 80

b. Önmirasçı Hakkında..................................................................... 81

İçindekiler xi

c. Artmirasçı Hakkında..................................................................... 82

X. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLA VAKIF KURULMASI.......................... 83

XI. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA............................ 84

A. GENEL OLARAK ................................................................................. 84

B. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ OLMANIN

ŞARTLARI ........................................................................................... 85

C. GÖREVİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ .......................................................... 86

D. SORUMLULUĞU ................................................................................. 86

E. DENETİMİ............................................................................................. 86

F. GÖREVİN SONA ERMESİ ................................................................... 87

XII. MİRAS SÖZLEŞMELERİ........................................................................ 87

A. GENEL OLARAK ................................................................................. 87

B. MİRAS SÖZLEŞMELERİNİN İÇERİK BAKIMINDAN ÇEŞİTLERİ .. 88

C. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ....................................................... 89

D. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN FESHİ....................................................... 89

1. Anlaşma Yoluyla Fesih ...................................................................... 89

2. Tek Taraflı Fesih İmkanının Bulunduğu Haller.................................. 90

a. Sözleşmede Tek Taraflı Fesih Hakkının Tanınması ..................... 90

b. Mirasçılıktan Çıkarılma Sebeplerinin Varlığı .............................. 90

c. Miras Sözleşmesinin Edimin İfa Edilememesi Sebebiyle Feshi . 91

d. İrade Sakatlığı, Şekil Eksikliği ve Ehliyetsizlik Hallerinden

Birinin Bulunması ........................................................................ 92

E. MİRAS SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN ORTADAN

KALKMASI........................................................................................... 92

XIII. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ................................................. 93

A. GENEL OLARAK ................................................................................. 93

B. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ ...................... 93

C. MİRASTAN FERAGATİN BENZERİ HUKUKÎ İŞLEMLERDEN

FARKI.................................................................................................... 94

D. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ............... 95

1. Feragat Eden Yönünden..................................................................... 95

2. Feragat Edenin Altsoyu Yönünden .................................................... 95

xii İçindekiler

3. Mirasbırakanın Alacaklıları Bakımından........................................... 96

E. MİRASTAN FERAGATİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ.................................. 97

1. Feragatin Belli Bir Kişi veya Kişiler Lehine Yapılmış Olması.......... 97

2. Feragatin En Yakın Ortak Kökün Altsoyu Lehine Yapılmış

Sayılması............................................................................................ 98

XIV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ ....................................... 99

A. GENEL OLARAK ................................................................................. 99

B. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA İPTAL SEBEPLERİ................ 99

1. Ehliyetsizlik ....................................................................................... 99

2. İrade Sakatlıkları.............................................................................. 101

a. Yanılma (Hata)............................................................................ 101

b. Aldatma (Hile)............................................................................ 101

c. Korkutma veya Zorlama (Tehdit veya Cebir)............................. 102

3. Tasarrufun İçeriği, Bağlandığı Koşullar veya Yüklemelerin

Hukuka veya Ahlâka Aykırı Olması ............................................... 103

4. Şekle Aykırılık.................................................................................. 103

C. İPTAL DAVASI.................................................................................... 104

1. Genel Olarak .................................................................................... 104

2. İptal Davasının Tarafları................................................................... 105

3. Yetkili ve Görevli Mahkeme ............................................................ 105

4. İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler............................................ 105

5. İptal Davasının Hüküm ve Sonuçları............................................... 106

6. Ortak Vasiyetnamenin Geçersizliği.................................................. 107

D. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ.............. 108

III. BÖLÜM

TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ, SAKLI PAY, TENKİS VE DENKLEŞTİRME

I. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ VE SAKLI PAY............................................ 111

II. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAY....................................... 112

A. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR ............................................................ 112

B. SAKLI PAYLAR.................................................................................. 113

C. MAL REJİMİNİN SAKLI PAY ÜZERİNDEKİ ETKİSİ..................... 114

İçindekiler xiii

III. TASARRUF ORANININ HESAPLANMASI ......................................... 115

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 115

B. TEREKEDEN İNDİRİLMESİ GEREKEN DEĞERLER.................... 115

1. Mirasbırakanın Borçları................................................................... 116

2. Cenaze Giderleri .............................................................................. 116

3. Terekenin Mühürlenmesi ve Yazım Giderleri .................................. 116

4. Mirasbırakan ile Birlikte Yaşayanların Üç Aylık Geçim Giderleri. 117

C. TEREKEYE EKLENMESİ GİREKEN DEĞERLER ......................... 117

1. Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar................................................ 117

2. Tenkise Tabi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar ....................... 118

3. Üçüncü Kişi Yararına Hayat Sigortası Alım Bedeli......................... 119

IV. MİRASIN REDDİ, MİRASTAN FERAGAT, MİRASÇILIKTAN

ÇIKARMA VE MİRASTAN YOKSUNLUK HALLERİNİN TASARRUF

ORANININ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ........................................................ 119

A. MİRASIN REDDİNİN ETKİSİ........................................................... 119

B. MİRASTAN FERAGATİN ETKİSİ..................................................... 120

C. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN ETKİSİ...................................... 121

V. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA................................................................. 121

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 121

B. CEZAÎ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ALELADE ISKAT)............ 123

1. Cezaî Mirasçılıktan Çıkarma Halleri ............................................... 123

a. Mirasçının Mirasbırakana veya Onun Yakınlarına Karşı Ağır

Suç İşlemesi................................................................................ 123

b. Mirasçının Mirasbırakana veya Aile Üyelerine Karşı Aile

Hukukundan Doğan Yükümlülüklerini Önemli Ölçüde Yerine

Getirmemesi................................................................................ 124

2. Mirasçılıktan Çıkarmanın Şekli ....................................................... 125

3. Mirasbırakanın Affetmesi................................................................. 125

4. Mirasçılıktan Çıkarmanın Sonuçları................................................ 126

5. Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali....................................................... 126

C. KORUYUCU MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA ................................... 127

1. Genel Olarak .................................................................................... 127

xiv İçindekiler

2. Şartları.............................................................................................. 127

3. Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri............................. 129

4. Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali ..................................... 129

VI. MİRASTAN YOKSUNLUK.................................................................... 130

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 130

B. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMADAN FARKLARI.............................. 130

C. MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİ.......................................... 131

1. Mirasbırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Öldürmek veya

Öldürmeye Teşebbüs Etmek (TMK m. 578/I-1)............................. 131

2. Mirasbırakanı Kasten ve Hukuka Aykırı Olarak Sürekli Şekilde

Ölüme Bağlı Bir Tasarrufta Bulunamayacak Hale Getirmek

(TMK m. 578/I-2)........................................................................... 132

3. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Bir Tasarruf Yapmasını veya Böyle

Bir Tasarruftan Dönmesini Aldatma, Zorlama veya Korkutma

Sağlamak ve Engellemek (TMK m. 578/I-3)................................. 132

4. Mirasbırakanın Artık Yeniden Yapamayacağı Bir Durumda ve

Zamanda Ölüme Bağlı Bir Tasarrufunu Kasten ve Hukuka Aykırı

Olarak Ortadan Kaldırmak veya Bozmak (TMK m. 578/I-4)........ 133

D. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN HÜKÜM ve SONUÇLARI............. 134

1. Mirastan Yoksunluğun Kendiliğinden Hüküm ve Sonuç

Doğurması ...................................................................................... 134

2. Mirastan Yoksunluğun Geçmişe Etkili Olması................................ 136

3. Mirastan Yoksunluğun Nisbî Olması ............................................... 136

4. Mirastan Yoksunluğun Kişisel Olması............................................. 136

5. Mirastan Yoksunluğun Af ile Ortadan Kalkması ............................. 137

6. Mirastan Yoksunluğun Mirasbırakanın Tasarruf Oranını

Etkilemesi....................................................................................... 137

VII. TENKİS DAVASI.................................................................................... 138

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 138

B. TENKİS DAVASININ ŞARTLARI ..................................................... 139

1. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü Sınırını Aşmış Olması ............ 139

2. Mirasçının Saklı Payının İhlâl Edilmiş Olması................................ 139

İçindekiler xv

C. TENKİS DAVASININ TARAFLARI................................................... 140

1. Davacılar.......................................................................................... 140

a. Saklı Paylı Mirasçılar.................................................................. 140

b. Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklıları ve İflâs Masası.................. 141

2. Davalılar........................................................................................... 142

3. Yetkili ve Görevli Mahkeme ............................................................ 143

4. Süreler.............................................................................................. 143

a. Bir Yıllık Süre............................................................................. 143

b. On Yıllık Süre............................................................................. 145

c. Önceki Bir Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Bir Tasarrufun

İptaline Karar Verilmesi Halinde Süre........................................ 145

d. Tenkis Def’i................................................................................ 146

D. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR...................................................... 146

1. Ölüme Bağlı Tasarruflar................................................................... 146

2. Sağlararası Tasarruflar...................................................................... 147

a. Miras Payına Mahsuben Verilmiş Olup da Denkleştirmeye

Tabi Olmayan Kazandırmalar..................................................... 147

aa. Miras payına mahsuben verilmiş olmakla birlikte

denkleştirme yükümlüsünün yasal mirasçılık sıfatını

kaybetmesinden dolayı denkleştirmeye tabi olmayan

kazandırmalar: ...................................................................... 147

bb. Nitelikleri itibariyle denkleştirmeye tabi olup da

mirasbırakanın bundan muaf tuttuğu kazandırmalar: ........... 147

b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Maksadıyla

Yapılan Kazandırmalar .............................................................. 148

c. Mirasbırakanın Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu

Bağışlamalar............................................................................... 148

d. Mirasbırakanın Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yapmış

Olduğu Bağışlamalar.................................................................. 149

e. Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılmak Amacıyla Yapıldığı

Açık Olan Kazandırmalar........................................................... 150

aa. Bağışlamalar......................................................................... 151

bb. Karma Bağışlamalar............................................................. 151

cc. Muvazaalı İşlemler (Muris Muvazaası)................................ 152

xvi İçindekiler

f. Hayat Sigortaları ......................................................................... 154

E. TENKİSİN HÜKMÜ............................................................................ 154

1. Genel Olarak .................................................................................... 154

2. Sağlararası Kazandırmalarda Geri Verme Borcunun Kapsamı........ 155

a. İyiniyetli Lehdarın Geri Verme Borcu ........................................ 156

b. Kötüniyetli Lehdarın Geri Verme Borcu .................................... 156

3. Ölüme Bağlı Kazandırmalarda Geri Verme Borcunun Kapsamı ve

Lehine Vasiyet Yapılan Kişinin Seçim Hakkı................................. 157

F. TENKİSTE SIRA.................................................................................. 159

1. Genel Olarak .................................................................................... 159

2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi ................................................... 159

3. Sağlararası Tasarrufların Tenkisi...................................................... 159

4. Kamu Tüzel Kişileri ile Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıflara

Yapılan Tasarrufların Tenkisi............................................................ 160

5. Tasarrufların Orantılı Tenkisinde Yöntem........................................ 160

a. Tenkise Tabi Tasarrufun Saklı Payı Olmayan Kişilere Yapılması.160

b. Tenkise Tabi Tasarrufun Saklı Paylı Mirasçılar Lehine

Yapılması .................................................................................... 163

c. Tenkise Tabi Tasarrufun Hem Saklı Paylı Mirasçılar

Hem De Saklı Payı Olmayan Kişiler Lehine Yapılması.............. 165

VIII. MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) ................................................. 167

A. DENKLEŞTİRME KAVRAMI............................................................ 167

B. DENKLEŞTİRME İLE TENKİS ARASINDAKİ FARKLAR............ 168

C. DENKLEŞTİRME ÇEŞİTLERİ .......................................................... 169

D. DENKLEŞTİRMENİN ŞARTLARI.................................................... 170

1. Sağlararası Bir Kazandırma Olmalı................................................. 170

2. Kazandırma İvazsız Olmalı.............................................................. 170

3. Kazandırma Yasal Mirasçılara Yapılmış Olmalı.............................. 171

4. Kazandırma Miras Paylarına Mahsuben Yapılmış Olmalı............... 172

5. Kazandırma Mirasbırakanın Malvarlığından Yapılmış Olmalı........ 173

6. Kazandırma Yasal Mirasçıya Doğrudan Mirasbırakan Tarafından

Yapılmalı......................................................................................... 173

E. DENKLEŞTİRME DAVASININ KONUSU........................................ 174

İçindekiler xvii

1. Genel Olarak................................................................................... 174

2. Kanunen Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar............................... 175

a. Kuruluş Sermayesi...................................................................... 175

b. Çeyiz........................................................................................... 175

c. İbra.............................................................................................. 176

d. Malvarlığı Devri ......................................................................... 176

e. Diğer Kazandırmalar................................................................... 177

3. Kanunen Denkleştirmeden Muaf Tutulan Kazandırmalar ............... 177

4. Denkleştirme Davasının Tarafları .................................................... 178

a. Denkleştirme Borçlusu ............................................................... 178

aa. Altsoy Mirasçılar .................................................................. 179

bb. Altsoy Dışındaki Yasal Mirasçılar........................................ 180

cc. Sağ Kalan Eş......................................................................... 180

dd. Vasiyet Alacaklısı ve Atanmış Mirasçı................................. 181

b. Denkleştirme Alacaklıları........................................................... 181

5. Denkleştirme Davasının Hukukî Niteliği......................................... 182

6. Denkleştirmenin Gerçekleştirilmesi................................................. 182

7. Denkleştirme Davasında Süreler...................................................... 183

8. Denkleştirme Davasında İspat ......................................................... 184

9. Görevli ve Yetkili Mahkeme ............................................................ 185

IV. BÖLÜM

MİRASIN GEÇMESİ

I. GENEL OLARAK....................................................................................... 187

II. MİRASIN AÇILMASI............................................................................... 187

III. MİRASÇILIK EHLİYETİ........................................................................ 188

A. SAĞ OLMAK ...................................................................................... 188

B. HAK EHLİYETİNE SAHİP OLMAK................................................. 190

C. MİRASTAN YOKSUNLUK SEBEPLERİNİN BULUNMAMASI... 191

IV. GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇMESİ............................................ 191

A. MİRASBIRAKANIN GAİPLİĞİ ........................................................ 191

1. Genel Olarak ................................................................................... 191

2. Güvence Gösterme Zorunluluğu...................................................... 192

xviii İçindekiler

3. Geri Verme Yükümlülüğü ................................................................ 193

a. Gaiplik Kararı Verilmiş Olan Kişinin Çıkıp Gelmesi

Halinde Geri Verme Yükümlülüğü............................................. 193

b. Üstün Hak Sahibi Olanlara Karşı Geri Verme Yükümlülüğü..... 194

B. MİRASÇILARDAN BİRİNİN GAİPLİĞİ .......................................... 195

C. HAKKINDA GAİPLİK KARARI VERİLEN KİŞİNİN HEM

MİRASBIRAKAN HEM DE MİRASÇI OLMASI............................. 195

V. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI.................................................. 196

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 196

B. KORUMA ÖNLEMLERİ .................................................................... 196

1. Genel Olarak .................................................................................... 196

2. Terekenin Mühürlenmesi ................................................................. 197

3. Terekenin Defterinin Tutulması ....................................................... 198

4. Terekenin Resmen Yönetilmesi ....................................................... 199

a. Genel Olarak............................................................................... 199

b. Resmen Yönetilmesi Gereken Haller ......................................... 200

c. Terekeyi Resmen Yönetmekle Görevli Kişi ............................... 201

d. Terekeyi Resmen Yönetenin Görev ve Yetkileri ........................ 201

e. Terekenin Resmen Yönetiminin Sona Ermesi ............................ 203

5. Terekenin Devlete Geçmesi ............................................................. 203

6. Vasiyetname ile İlgili İşlemler ......................................................... 203

a. Vasiyetnamenin Teslimi.............................................................. 203

b. Vasiyetnamenin Açılması ........................................................... 204

c. Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi).............................. 205

7. Mirasçılık Belgesi (Veraset İlâmı) ................................................... 206

a. Mirasçılık Belgesi Kavramı ....................................................... 206

b. Mirasçılık Belgesini Alabilecek Kişiler...................................... 206

c. Mirasçılık Belgesinin Talebi ...................................................... 207

d. Mirasçılık Belgesinin Niteliği ve Hükmü................................... 208

d. Mirasçılık Belgesinin İptali veya Düzeltilmesi .......................... 208

e. Yabancı Ülkelerde Alınan Mirasçılık Belgesinin Geçerliliği...... 209

VI. MİRASIN KAZANILMASI..................................................................... 210

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 210

İçindekiler xix

B. MİRASIN MİRASÇILAR TARAFINDAN KAZANILMASI –

KÜLLİ HALEFİYET İLKESİ............................................................. 211

1. Mirasçıların Mirası Bir Bütün Olarak Kazanmaları ........................ 211

2. Mirasçıların Mirası Kanun Gereği Kendiliğinden Kazanmaları...... 213

3. Mirasçıların Mirası Doğrudan Doğruya Kazanmaları ..................... 214

4. Mirasçıların Tereke Borçlarından Müteselsilen ve Kişisel Olarak

Sorumlu Olmaları............................................................................. 215

C. VASİYET ALACAKLILARI TARAFINDAN KAZANILMA ........... 216

1. Genel Olarak .................................................................................... 216

2. Vasiyet Olunan Malın veya Hakkın Kazanılması ............................ 216

3. Vasiyet Olunan Malda Meydana Gelen Değişikliklerin Etkisi ........ 218

a. Mirasbırakanın Ölümünden Önce Meydana Gelen Değişiklikler.. 218

b. Mirasbırakanın Ölümünden Sonra Meydana Gelen

Değişiklikler ............................................................................... 219

4. Vasiyet Alacaklısının Mirasbırakanın Alacaklıları ve Mirasçının

Alacaklıları Karşısındaki Durumu ................................................... 220

VII. MİRASIN REDDİ................................................................................... 221

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 221

B. GERÇEK RET...................................................................................... 221

1. Genel Olarak .................................................................................... 221

2. Mirasçının Ret Beyanına İlişkin İrade Beyanı................................. 222

3. Mirasçının Ret Beyanının Kayıtsız ve Şartsız Olması..................... 222

4. Mirasçının Ret Beyanını Sulh Hâkimine Yapması........................... 223

5. Mirasçının Ret Beyanının Süresi İçinde Yapılması ......................... 224

a. Yasal ve Atanmış Mirasçıların Mirası Ret Süresi ....................... 224

b. Tereke Mallarının Deftere Geçirilmesi Halinde Ret Süresi........ 225

c. Ret Süresinin Uzatılması veya Yeni Bir Sürenin Verilmesi........ 225

d. Ret Hakkının Mirasçılara Geçmesi Halinde Süre....................... 226

6. Mirasçının Ret Hakkının Düşmesi (Örtülü Kabul).......................... 227

a. Sürenin Dolmasıyla Ret Hakkının Düşmesi............................... 227

b. Süre Dolmadan Ret Hakkının Düşmesi...................................... 227

aa. Tereke İşlerine Gereğinden Fazla Karışma Sebebiyle Ret

Hakkının Düşmesi................................................................ 227

bb. Cezaî Olarak Ret Hakkının Düşmesi ................................... 230

xx İçindekiler

C. HÜKMÎ RET........................................................................................ 231

1. Hükmî Ret Kavramı ve Şartları ....................................................... 231

a. Terekenin Borca Batık Olması.................................................... 232

b. Terekenin Borca Batık Olduğunun Açıkça Belli veya Resmen

Tespit Edilmiş Olması................................................................ 232

c. Terekenin Borca Batık Olduğunun Belli ve Tespitinin Mirasın

Açıldığında Mevcut Olması........................................................ 233

2. Hükmî Reddin Hüküm ve Sonuçları................................................ 234

D. MİRASIN REDDİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI .......................... 234

1. Mirası Reddeden Açısından Sonuçlar.............................................. 234

2. Reddin Miras Hakkı Açısından Sonuçları........................................ 234

a. Bir veya Birden Fazla Mirasçının Mirası Reddi......................... 234

b. En Yakın Bütün Mirasçıların Mirası Reddetmeleri .................... 235

c. Mirasın Altsoyun Tamamı Tarafından Reddi.............................. 236

d. Sonra Gelen Mirasçılar Lehine Mirasın Reddi........................... 237

3. Vasiyet Alacaklılarının Vasiyeti Reddetmeleri................................. 238

E. MİRASIN REDDİNDE ALACAKLILARIN KORUNMASI ............. 238

1. Mirası Reddeden Mirasçıların Alacaklılarının Korunması –

Reddin İptali Davası....................................................................... 238

a. Reddin İptali Davasının Şartları ................................................. 239

aa. Mirası Reddeden Mirasçının Malvarlığının Borçlarına

Yetmemesi ............................................................................. 239

bb. Mirasçının Sırf Alacaklılarını Zarara Sokmak Kastı ile

Mirası Reddetmiş Olması..................................................... 239

cc. Alacaklılara veya İflâs Masasına Yeterli Güvencenin

Verilmemesi........................................................................... 240

dd. Reddin İptali Davasının Altı Ay İçinde Açılması................. 240

a. Reddin İptali Davasının Hüküm ve Sonuçları............................ 241

2. Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması...................................... 242

a. Şartları......................................................................................... 242

b. Hüküm ve Sonuçları................................................................... 242

F. BELİRLİ MAL VASİYETİNİN REDDİ............................................... 243

VIII. RESMİ DEFTER TUTULMASINI TALEP.......................................... 244

İçindekiler xxi

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 244

B. TALEBİN ŞARTLARI......................................................................... 245

1. Resmî Defter Tutulmasını Talep Etme............................................ 245

2. Defter Tutma Talebinde Bulunan Mirasçının Mirası Reddedebilme

Hakkına Sahip Olması.................................................................... 246

3. Defter Tutma Talebinin Sulh Hukuk Mahkemesine Yapılması....... 246

4. Defter Tutma Talebinin Bir Ay İçinde Yapılması............................ 247

C. DEFTER TUTULMASINDA USUL................................................... 247

1. Terekenin Deftere Geçirilmesi ......................................................... 247

2. Tereke Alacaklıları ve Borçlularına Çağrı........................................ 248

3. İşlemlerin Durdurulması .................................................................. 248

a. Yönetim İşlerinin Durması ......................................................... 248

b. İcra Takibi ve Davaların Durması............................................... 249

c. Zamanaşımının Durması............................................................. 249

4. Defter Tutmanın Sona Ermesi.......................................................... 250

D. DEFTER TUTULMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI ................. 250

1. Mirasçılara Çağrı.............................................................................. 250

2. Mirasçıların Karar Vermesi.............................................................. 251

3. Tutulan Defter Gereğince Mirası Kabul Eden Mirasçıların

Sorumluluğu..................................................................................... 252

a. Deftere Yazılan Borçlardan Sorumluluk..................................... 252

b. Deftere Yazılmayan Borçlardan Sorumluluk.............................. 252

aa. Alacaklının Kusuru ile Deftere Yazılmamış Borçlardan

Sorumluluk............................................................................ 252

bb. Alacaklının Kusuru Olmaksızın Deftere Yazılmamış

Borçlardan Sorumluluk ........................................................ 252

c. Mirasbırakanın Kefalet Borçlarından Mirasçının Sorumluluğu . 253

IX. RESMİ TASFİYE .................................................................................... 254

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 254

B. TALEBİN ŞARTLARI......................................................................... 255

1. Mirasçıların Resmî Tasfiye Talebinin Şartları ................................. 255

2. Mirasbırakanın Alacaklılarının Talebinin Şartları............................ 256

3. Mirasçının Alacaklılarının ve Vasiyet Alacaklılarının Talebi .......... 257

xxii İçindekiler

C. RESMİ TASFİYEDE USUL................................................................ 258

1. Genel Olarak .................................................................................... 258

2. Resmî Tasfiyenin Yapılması............................................................. 258

a. Terekenin Deftere Geçirilmesi.................................................... 258

b. Tereke Alacaklıları ve Borçlularına Çağrı .................................. 259

c. Tereke Borçlarının Ödenmesi ve Artan Bakiyenin Mirasçılara

Verilmesi .................................................................................... 259

aa. Olağan Usul ile Tasfiye ........................................................ 259

bb. İflâs Usulü ile Tasfiye .......................................................... 260

D. RESMİ TASFİYENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI........................... 260

X. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI ............................................. 261

A. KAVRAM VE TANIM......................................................................... 261

B. MÜLKİYET HAKKINA DAYANAN İSTİHKAK DAVASI İLE

FARKLARI.......................................................................................... 261

C. DAVANIN ÖZELLİKLERİ.................................................................. 262

1. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Küllî Bir Davadır ........................ 262

2. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Aynî Bir Davadır......................... 263

3. Miras Sebebiyle İstihkak Davası Bir Eda Davasıdır........................ 263

D. DAVANIN TARAFLARI..................................................................... 263

1. Davacı ............................................................................................. 263

2. Davalı .............................................................................................. 264

E. ZAMANAŞIMI .................................................................................... 265

1. İyiniyetli Davalıya Karşı Açılacak Davada Zamanaşamı ................ 265

2. Kötüniyetli Davalıya Karşı Açılacak Davada Zamanaşamı............. 265

F. KORUMA ÖNLEMLERİ..................................................................... 265

G. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME................................................ 266

H. İSPAT YÜKÜ ....................................................................................... 266

I. DAVANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI ............................................... 266

1. Tereke Mallarının Zilyetliğinin Davacıya Geçirilmesi .................... 267

2. Aynî İkame İlkesinin Uygulanması.................................................. 267

3. Kazandırıcı Zamanaşımı Definin İleri Sürülememesi ..................... 268

İçindekiler xxiii

V. BÖLÜM

MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİMİ)

I. MİRAS ORTAKLIĞI .................................................................................. 269

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 269

B. MİRAS ORTAKLIĞININ MEYDANA GELMESİNİN ŞARTLARI. 269

1. Mirasbırakanın Ölümünün Gerçekleşmesi....................................... 270

2. Birden Fazla Mirasçının Bulunması ................................................ 270

C. MİRAS ORTAKLIĞININ ÖZELLİKLERİ ......................................... 271

1. Kanun Gereği Kendiliğinden Meydana Gelme................................ 271

2. Geçici Nitelikte Olması.................................................................... 271

3. Mirasçıların Elbirliği ile Hak Sahibi Olmaları................................. 272

4. Tüzel Kişiliğinin Bulunmaması ....................................................... 272

D. MİRASÇILARIN TEREKE ÜZERİNDEKİ HAK VE YETKİLERİ.. 273

1. Mülkiyet ve Zilyetlik ....................................................................... 273

2. Kullanma ve Faydalanma Hakkı...................................................... 273

3. Yönetim Hakkı................................................................................. 274

4. Borçlandırıcı ve Tasarruf İşlemleri Yapma Hakkı............................ 275

5. Dava Hakkı ...................................................................................... 275

6. Miras Ortaklığı İçin Tereke Temsilcisi Tayini ................................. 276

a. Temsilci Tayini............................................................................ 276

b. Temsilcinin Yetkileri................................................................... 277

c. Temsilcinin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu............................. 278

d. Temsilcinin Yetkisinin Sona Ermesi........................................... 279

E. MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU 279

1. Genel Olarak .................................................................................... 279

2. Mirasçıların Tereke Borçlarından Dolayı Müteselsil

Sorumluluğu ve Kapsamı................................................................. 280

3. Mirasçıların Müteselsil Sorumluluğunun Süresi.............................. 282

4. Müteselsil Sorumluluğun Uygulanmadığı Haller............................ 282

a. Alacaklının Rızası ile Müteselsil Sorumluluğun Kaldırılması ... 282

b. Mirasın Paylaşılmasında Kendisine Rehnedilmiş Tereke Malı

Düşen Mirasçının Sorumluluğu.................................................. 283

c. Mal Vasiyetinin İfası Borcundan Sorumluluk ............................ 283

xxiv İçindekiler

d. Mirasbırakanın Mirasçılardan Birine Borçlu Olması

Halinde Diğer Mirasçıların Sorumluluğu................................... 284

e. Mirasbırakanın Vergi Borçlarından Dolayı Sorumluluk............. 284

5. Mirasçıların Müteselsil Sorumlulukta Rücu Hakkı ......................... 285

6. Mirasçıların Müteselsil Sorumluluk Karşısında Korunması............ 286

7. Devletin Tereke Borçlarından Sorumluluğu .................................... 287

F. MİRAS ORTAKLIĞININ SONA ERMESİ ......................................... 287

1. Genel Olarak .................................................................................... 287

2. Miras Ortaklığını Sona Erdiren Haller............................................. 287

a. Mirasın Tamamen Paylaşılması.................................................. 287

b. Paylı Mülkiyeti Dönüştürme ...................................................... 288

c. Miras Ortaklığının Başka Bir Ortaklığa Dönüşmesi................... 288

d. Terekenin Tek Bir Mirasçı Üzerinde Toplanması....................... 289

II. MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİMİ) ................................................. 289

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 289

B. PAYLAŞMA TÜRLERİ....................................................................... 290

1. Paylaşma Kararının Kaynağı Bakımından....................................... 290

a. İradî Paylaşma............................................................................. 290

b. Yargısal (Kazaî) Paylaşma.......................................................... 290

2. Kapsam Bakımından........................................................................ 291

a. Tam Paylaşma ............................................................................. 291

b. Kısmî Paylaşma .......................................................................... 291

aa. Objektif Kısmî Paylaşma...................................................... 291

bb. Sübjektif Kısmî Paylaşma .................................................... 292

cc. Karma Kısmî Paylaşma ........................................................ 292

3. Aynen Paylaşma – Satış Bedelini Paylaşma..................................... 292

4. Elbirliği Hak Sahipliğinin Paylı Hak Sahipliğine Geçme Yoluyla

Paylaşma .......................................................................................... 293

C. PAYLAŞMAYI GECİKTİREN SEBEPLER ....................................... 294

1. Sözleşme Gereği Mirasın Paylaşılmasının Geciktirilmesi............... 294

2. Mirasbırakanın Paylaştırma Kuralı Koyması................................... 295

3. Kanun Gereği Mirasın Paylaşılmasının Geciktirilmesi ................... 295

a. Mirasçılar Arasında Cenin Bulunması........................................ 296

İçindekiler xxv

b. Terekenin Derhal Paylaşımının Terekenin Değerini Önemli

Ölçüde Azaltması........................................................................ 296

D. PAYLAŞMAYA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER ......................... 297

1. İrade Özgürlüğü İlkesi ..................................................................... 297

2. Mirasçıların Eşitliği İlkesi................................................................ 298

3. Aynen Paylaşmanın Asıl Olması İlkesi ............................................ 299

4. Mirasçıların Birbirine Bilgi Verme İlkesi ........................................ 299

5. Aynî İkame İlkesi ............................................................................. 300

E. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA USUL............................................ 300

1. Miras Paylarının Oluşturulması ....................................................... 300

2. Paylarının Mirasçıları Özgülenmesi ................................................ 302

F. PAYLAŞMADA BAZI ÖZEL DURUMLAR...................................... 302

1. Değerinde Önemli Bir Azalma Meydana Gelmeden

Bölünemeyen Mal............................................................................ 302

2. Bütünlük Oluşturan veya Aile Belgeleri ile Özel Anı Değeri

Olan Eşya ......................................................................................... 303

3. Aile Konutu ve Ev Eşyası ................................................................ 304

4. Mirasbırakanın Mirasçılarından Birinden Olan Alacağı.................. 306

5. Kat Mülkiyetine Çevirme Yoluyla Paylaşma................................... 306

6. Taşınmazlara İlişkin Özel Düzenlemeler ......................................... 307

G. PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI ............................................... 309

1. Tüm Mirasçıların Anlaşmasıyla Paylaşma ...................................... 310

a. Elden Paylaşma........................................................................... 310

b. Yazılı Paylaşma Sözleşmesi........................................................ 312

2. Miras Paylaşma Davası.................................................................... 313

a. Genel Olarak............................................................................... 313

b. Davanın Hukukî Niteliği ............................................................ 314

c. Davanın Tarafları ....................................................................... 314

d. Görevli ve Yetkili Mahkeme....................................................... 315

e. Zamanaşımı................................................................................. 316

H. PAYLAŞMANIN SONUÇLARI.......................................................... 316

1. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları................................ 316

2. Dışa Karşı Sorumluluk..................................................................... 317

xxvi İçindekiler

III. MİRAS PAYININ DEVRİ........................................................................ 318

A. GENEL OLARAK ............................................................................... 318

B. MİRAS PAYININ MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE DEVRİ ..... 318

C. AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ ................................................. 320

1. Genel Olarak .................................................................................... 320

2. Devir Sözleşmesinin Şekli ve Konusu............................................. 320

3. Devir Sözleşmesinin Hükümleri...................................................... 322

a. Miras Payını Devralanın Mirasçı Olması ................................... 322

b. Miras Payını Devralanın Üçüncü Kişi Olması ........................... 322

4. Miras Payının Rehni ve Haczi ......................................................... 323

5. Miras Payının Devrinde Tereke Borçlarından Sorumluluk.............. 324


Acar, Faruk: 4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu’nda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Bağlamında Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, 

Ankara 2003.

Akbıyık, Cem: Karma Bağışlama Kavramı ve Miras Hukukundaki Yeri, 

İstanbul 1997.

Akçaal, Mehmet: “Hükmî Reddin Tespiti Davası”, Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 25, S. 2, Prof. Dr. 

Ferit Hakan Baykal Armağanı, s. 520-540.

Akıntürk, Turgut: Türk Medeni Hukuku Aile Hukuku, 10. B., İstanbul 

2006.

Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut: Eşya Hukuku İstanbul 2009.

Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut/Ateş-Karaman, Derya: Türk Medeni 

Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 12. Baskı, İstanbul 2015.

Akkanat, Halil: Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, İstanbul 2004

Albaş, Hakan: “Miras Hukukunda İptal ve Tenkis Def’’i” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2012, 18 (3) s. 

143-162.

Albaş, Hakan: “Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Teslim Borcu”, Yaşar 

Üniversitesi E-Dergisi, Y. 2013, C. 8, s. 131-150 (Kısaltılmışı: Albaş, 

Belirli Mal).

Antalya, Gökhan: Miras Hukuku, C. III, 5. B., Ankara 2019.

Antalya, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. V/1,1, Ankara 

2019, s. 293 (Kısaltılmışı: Antalya, Borçlar).

Aral, Fahrettin: Türk Medeni Hukukunda Mirasın Taksimi Davası, Ankara 

1979.

Arbek, Ömer: Miras Hukukunda Ölüme Bağlı İşlemlerde İrade Serbestisi 

Sınırları ve Müeyyidesi, Ankara 2013.

Arpacı, Özge: “Mahkeme Kararları Işığında Ölüme Bağlı Tasarruf İle 

Sağlar Arası Hukuki İşlemlerin Ayrımında Geliştirilen Kriterler”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXIV, 

Y. 2020, S. 1, s. 127-168.

326

Artus, Amil: “İştirak Halinde Tasarruf Olunan Bir Mal Hissesinin Haczi 

ve Paraya Çevrilmesi”, AD, 1941/8, S. 8, s. 572-587.

Atamulu, İsmail: Türk Borçlar Hukukunda Muvazaa, Ankara 2017.

Atlı, Banu: Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü ve Hükümden Düşmesi, Ankara 2017.

Avcı, Mehmet Özgür: Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, İstanbul 

2015. 

Ayan, Mehmet/Ayan, Nurşen: Kişiler Hukuku, 5. Baskı, Konya 2014.

Aydoğdu, Murat: Çağdaş Hukuki Gelişmeler Işığında Evlat Edinme, Ankara 2009.

Ayıter, Nuşen: Miras Hukuku, 4. B., Ankara 1978.

Balcı, Şakir: “Elbirliği Mülkiyetinde Pay Haczettiren Alacaklının Usulden 

ve Esastan Yararlanma Yöntemleri”, Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, 

Ankara 2004, s. 117-124.

Başara, Gamze Turan: Miras Hukukunda Denkleştirme, Ankara 2013. 

Baygın, Cem: Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması, Ankara 

2005.

Berki, Şakir: Miras Hukuku, Ankara 1975.

Berki, Şakir: “Türk Medeni Kanununda Mirasçıların Mes’uliyeti”, AÜHFD, C. XXV, S. 3-4, Y. 1968, s. 107-136 (Kısaltılmışı: Berki, Mes’uliyet).

Berki, Şakir: “Türk Medeni Kanununda Devletin Mirasçılığı”, AÜHFD., 

Cilt XX, S. 1-4, 1963, s. 115-150 (Kısaltılmışı: Berki, Devletin Mirasçılğı).

Bolatoğlu, Bolat: Miras Açıldıktan Sonra Miras Hakkının Devri Sözleşmesi, İstanbul 1984.

Budak, Tamer: Türk Vergi Hukukunda Kişiliğin Sona Ermesi ve Sonuçları 

(Gerçek Kişiler), İstanbul, 2011.

Çapri, Sezer: Miras Hukuku Şerhi, (TMK m. 495-574), C. I, İstanbul 2018.

Çapri, Sezer: Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 575-639), C. II, İstanbul 2020 

(Kısaltılmışı: Çapri, C.II).

Çapri, Sezer: Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682), C. III, İstanbul 

2020 (Kısaltılmışı: Çapri, C.III).

327

Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan/Gümüş, Mustafa Alper: Türk Özel Hukuku 

C. III, Aile Hukuku, 3. B., İstanbul 2010.

Dural, Mustafa/Öz, Turgut: Türk Özel Hukuku C. II, Kişiler Hukuku, 20. 

B., İstanbul 2019.

Dural, Mustafa/Öz, Turgut: Türk Özel Hukuku, C. IV., Miras Hukuku, 17. 

B., İstanbul 2021.

Dural, Mustafa: “İsviçre Türk Hukukunda Ortak (Müşterek) Vasiyetnameler”, İÜHFM, Y. 1969, C. 3, S. 4, s. 165-173.

Ekşi, Nuray: Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku, İstanbul 2013.

Erdem, Mehmet: Aile Hukuku, Ankara 2018.

Eren, Fikret, “Miras Sebebiyle İstihkak Davası”, Marmara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, (Cevdet Yavuz’a Armağan), C. 22, S. 3, Y. 2016, s. 1045-1061.

Eren, Fikret: “Mirasta İade”, AD., S. 1-2, Y. 1963, s. 720-741 (Kısaltılmışı: Eren, Mirasta İade).

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24. B., Ankara 2019 (Kısaltılmışı: Eren, Borçlar).

Eren, Fikret: Mülkiyet Hukuku, Ankara 2011 (Kısaltılmışı: Eren, 

Mülkiyet).

Eren, Fikret: Türk Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali 

Davası, Ankara 1966 (Kısaltılmışı: Eren, İptal).

Eren, Fikret: Türk Medeni Hukukunda Tenkis Davası, Ankara 1973 

(Kısaltılmışı: Eren, Tenkis).

Eren, Fikret/Yücer-Aktürk: İpek Türk Miras Hukuku, 4. B., Ankara 2021.

Ergüne, Mehmet Serkan: Vasiyetnamenin Yorumu, İstanbul 2011.

Ertanhan, Mesut: “Hacizli Miras Hissesinin Paraya Çevrilmesi (Satış) 

Usulleri”, İzBD., Ocak 2021, s. 181-221.

Eviz, Esra: “Vasiyet Türleri ve Özellikleri”, İÜHFM, Y. 2017, C. LXXV, 

S. 1, s. 393-412.

Gençcan, Ömer Uğur: Miras Hukuku, 5. B., Ankara 2021, s. 115. 

328

Gökyayla-Demir, Cemile: “Yabancı Mahkemelerden Alınan Mirasçılık 

Belge-lerinin Türkiye’de Hüküm ve Sonuç Doğurması”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Ar-mağan, Ankara, 2006, sa. 559-583.

Güleş, Bedia: “Türk Miras Hukukunda Denkleştirme”, TBBD., 2018, s. 

355-430.

Gümüş Mustafa Alper: Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri (TMK m. 185-281), İstanbul 2008.

Gümüş, Mustafa Alper: İbra Sözleşmesi, İstanbul 2015 (Kısaltılmışı: Gümüş, İbra).

Gönen, Doruk: El Yazılı Vasiyetname, İstanbul 2007.

Günay, Erhan: “Mirasta Tenkis (İndirim) Davası” Terazi Aylık Hukuk 

Dergisi, C. 10, S. 105, Mayıs 2015, s. 59-65.

Günay, Erhan: Mirasta Denkleştirme (İade) Davası ile Mirasta İstihkak 

Davası, Ankara 2015 (Kısaltılmışı: Günay, Denkleştirme).

Gürpınar, Damla: “Mirasbırakanın Sağlığında Alsoyuna Yaptığı Karşılıksız Ka-zandırmaların Denkleştirilmesinde Sağ Kalan Eşin Durumu”, 

ABD., Y. 2017, S. 4, s. 105-139.

Gürsoy, K. Tahir: Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Mal Vasiyeti, 

Ankara 1955.

Hatemi, Hüseyin: Miras Hukuku, 5. B., İstanbul 2014.

Hatemi, Hüseyin/Kalkan-Oğuztürk: Kişiler Hukuku, 5. Bası, İstanbul 

2014.

Hatipoğlu, Cihan Yüksel: Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası 

Muvazaalı Muamelelerin Hukuki Sonuçları, Ankara 2004.

Helvacı, İlhan: Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, 2. B., İstanbul 

2014.

Helvacı, İlhan: “Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davasında Ayırt Etme 

Gücünün (Temyiz Kudretinin) İspatı”, Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. 

Yaş Günü Armağanı, C. II, İstanbul 2004, s. 1113-1150.

İmre, Zahit/Erman, Hasan: Miras Hukuku, 15. B., İstanbul 2021.

İnal, Emrehan: “Denkleştirme ve Tenkis Davalarında Parası Mirasbırakan Tarafından Ödenerek Mirasçılardan Biri Adına Alınan Taşınmazın 

Durumu”, İÜHFM. C. LXV, S. 2, s. 275-298.

329

İnan, Ali Naim/Ertaş, Şeref/Albaş, Hakan: Miras Hukuku, 10. B., Ankara 

2018.

İşgüzar, Hasan: Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre Miras Hukuku 

Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara 2003.

İşgüzar, Hasan/Demir, Mehmet/Yılmaz, Süleyman: Miras Hukuku, 

Ankara 2019.

İyilikli, Ahmet Cahit: “Mirasçılık (Veraset) Belgesinin Hukuk Yargılamasın-daki Görünümü”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, S. 9, Haziran 

2017, s. 281-382.

Kahraman, Zafer: “Önceki Vasiyetnamenin Geri Alınması Beyanı İçeren 

İkinci Vasiyetnamenin Sonradan Üçüncü Bir Vasiyetname ile Geri Alınması”, İnÜHFD., C. 2, Y. 2015, s. 945-964.

Karakaş, Fatma Tülay: “Saklı Paylı Mirasçılara Yapılan Kazandırmalar 

ve Artık Terekenin Paylaşılması Sorunu” AÜHFD., Y. 2014, C. 63, S. 

4, s.813-831.

Karayalçın, Yaşar: Mirasbırakanın Muvazaası mı? Tasarruf Özgürlüğü ve 

Saklı Payın Korunması mı?, Ankara 2000.

Karataş-Ulusu, A. Elif: “Türk Miras Hukukunda Mirasın Kazanılmasında Halefiyet Türleri ve Türk Milletlerarası Özel Hukukundaki 

Yansımaları”, İÜHFM C. LXXIII, S. 2, Y. 2015, s. 357-390.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Miras Hukuku, 11. B., Ankara 2021.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Aile Hukuku, 2. B., Ankara 2016 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Aile).

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. B., Ankara 

2019 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Borçlar).

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Miras Taksim Sözleşmesi, Ankara 1989 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Taksim).

Kocaağa, Köksal: “Mirasçılık Belgesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1–2, Haziran-Aralık 2005, s. 83–105.

Kocaağa, Köksal: “Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma 

(Mk M. 513)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 7, 

S. 1, 2005, s. 83-102 (Kısaltılmışı: Kocaağa, Mirasçılıktan Çıkarma).

Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Miras Hukuku, 2. B., İstanbul 1978.

330

Kovan, Hüseyin: 100 Soruda Muris Muvazaası Nedeni ile Tapu İptali ve 

Tescil Davaları ile Tasarrufun İptali Davaları, Ankara 2016.

Köprülü, Bülent: Miras Hukuku Dersleri, İstanbul 1975-1976.

Kurşat, Zekeriya: Terekenin Korunması Önlemleri, İstanbul 2010.

Kurtbaş, Serap: Tenkise Esas Alınan Tereke, Ankara 2017.

Küçükaydın, Emine Aslı: “Mirasçı Atama”, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Mecmuası, C. 75, S. 1, s. 432-433.

Nar, Ahmet: Türk Miras Hukukunda Tenkis, İstanbul 2016.

Nomer, Haluk: Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukuki Sonuçları, İstanbul 2002.

Oğuzman, Kemal: Miras Hukuku, 2. B., İstanbul 1978.

Oğuzman, Kemal/Öz, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul 2012.

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Eşya Hukuku, 

18. B., İstanbul 2015.

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe: Kişiler Hukuku, 

15. Baskı, İstanbul 2015.

Ozanemre-Yayla, H. Tolunay: Mirasın Paylaşılması, Ankara 2011.

Özakman, Cumhur: Miras Payının Devrine İlişkin Sözleşmeler, İstanbul 

1984.

Özdemir, Hayrunnisa: Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Paylaşılması 

Şerhi, Ankara 2019.

Özdemir, Hayrunnisa: “Mirasçıların Murisin Borçlarından Dolayı Sorumluluğu”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVI, 

S. 1-2, Y. 2012, s. 191-223 (Kısaltılmışı: Özdemir, Borçlardan Sorumluluk).

Özdoğan, Nurcihan Dalcı: “Sağlararası Kazandırma Konusu Taşınmazların Tenkisi”, İnÜHFD., 2017, C: 8, S: 7, s. 363-392.

Özel, Cağlar: “Medeni Hukuk Açısından Ölüm Anının Belirlenmesi ve Ceset Üzerindeki Hakka İlişkin Bazı Düşünceler”, AÜHFD., C. 51, S. 1, 

2002, s. 43-77.

Özkaya, Eraslan: İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 6. B., Ankara 2015.

331

Özmen, İsmail: Eski-Yeni Açıklamalı-İçhihatlı-Uygulamalı, Miras Hukuku Davaları, Ankara 2006.

Öztan, Bilge: Kişiler Hukuku, Gerçek Kişiler, 11. B., Ankara 2021 (Kısaltılmışı: Öztan, Kişiler)

Öztan, Bilge: Miras Hukuku, 12. B., Ankara 2021.

Öztürkler, Cemal: Mirasta Denkleştirme İade ve Tenkis Davalarında Hesap Teknikleri, Ankara 2004.

Petek, Hasan: “Saklı Pay Kurallarının Mirasın Paylaşılmasında Uygulanması”, İBD, C. 85, S. 4, Y. 2011, s. 59-79.

Ruhi, Canan/Ruhi, Ahmet Cemal: Muris Muvazaası, Ankara 2017.

Sağlam, İpek: “Devletin Yasal Mirasçılığı”, Cevdet Yavuz’a Armağan, 

2016, C. III, s. 2473-2495.

Sarı-Fidan, Özlem: Miras Ortaklığı, Ankara 2016.

Serozan, Rona: “Tenkis Davasını Bütünleyen Edim Davası Üçüncü Kişilere Yöneltilebilir mi? (Bir İçtihadı Birleştirme kararı Üstüne Düşünceler)”, İÜHFM, C. XLIII, S. 1-4’den Ayrı Bası, İstanbul 978, s. 209-218

(Kısaltılmışı: Serozan, Tenkis).

Serozan, Rona/Engin, Baki İlkay: Miras Hukuku, 7. B., Ankara 2021.

Sezoran, Rona: Medeni Hukuk Genel Bölüm / Kişiler Hukuku, 4. Bası, 

İstanbul 2013 (Kısaltılmışı: Serozan, Kişiler).

Sirmen, Lâle: Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992.

Sirmen, Lâle: Eşya Hukuku, 8. B., Ankara 2020 (Kısaltılmışı: Sirmen, 

Eşya).

Sütçü, Selin Sert: Mirasbırakanın Muvazaalı Hukuki İşlemleri ve Sonuçları, Ankara 2018.

Şahin, Eda: “Gaipliğin Miras Hukuku Bakımından Hüküm ve Sonuçları”, 

TBBD., 2019, s. 249-275.

Şen, Elif: “Miras Hakkının ve Payının Devri”, TAAD, Yıl: 9, Sayı: 33 

(Ocak 2018), s. 557-581.

Şener, Esat: Eski ve Yeni Miras Hukuku, Ankara 1981.

Şener, Esat: Vasiyet Hukuku 1995 (Kısaltılmışı: Şener, Vasiyet)

332

Şıpka, Şükran/Ergün, Ece: “Türk ve İsviçre Hukukunda Evlat Edinme Kurumunun Miras Hukuku İle İlişkisi”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 5, S. 

1, Y. 2020, s. 23-44.

Şıpka, Şürkan/Özdoğan, Ayça: Yargı Kararları Işığında Soru ve Cevaplarla 

Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları, 2. B., İstanbul 2017.

Taşatan, Caner: “Türk Medeni Kanunu’na Göre Mirasçı Atama”, 

İnÜHFD., 10 (1), (2019), s. 40-49.

Taşatan, Caner: “Vasiyetname Lehine Yorum İlkesi ve Bu İlkenin Türk 

Medeni Kanunu’na Yansımaları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 1, 2021, s. 571-605 (Kısaltılmışı: Taşatan, 

Yorum).

Tekelioğlu, Numan: Miras Paylaşma Sözleşmesi, Ankara 2021.

Topuz, Gökçen: Hisse Haczi ve Satışı, Ankara 2009.

Turan, Gamze: Ölüme Bağlı Tasarrufların Hükümsüzlüğü, Ankara 2009.

Turanboy, K. Nuri: Miras Bırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlararası Hukuki işlemleri, Ankara 2010.

Yakupoğlu, S. Derya: “Olumlu Miras Sözleşmesinin Bağlayıcılığı”, 

TBBD, Y. 2018, s. 225-262.

Yavuz, Cevdet: “Miras Hukukunda Tenkisten Sonra Tenkis Konusu Geri 

Verme (İade) Yükümlülüğü”, İÜHFD., 1986, C: LI. S: 1, s. 261-333.

Yazıcı, Ayşenur Merve: Miras Ortaklığının Paylaşmadan Önceki Durumu, 

Ankara 2018.

Yelmen, Adem: “Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davasının Davada Yer 

Alma-yan İlgililer Üzerindeki Etkisi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XXVI, Y. 2022, S. 1, s. 69-105.

Yıldırım, Abdülkerim: “Sözlü Vasiyetname”, TAAD, Y. 5, S. 16, 2014, s. 

209-229.

Yıldırım, Fadıl: “Açılmamış Bir Terekedeki Miras Hakkının Devri Sözleşmesi”, (I), YD., Y. 1995, S. 1, 2, s. 109-144; (II) S. 3, s. 278-293.

Yılmaz, Süleyman: Mirasbırakanın Mirasçılardan Mal Kaçırmaya Yönelik 

İşlemleri ve Sonuçları (Muris Muvazaası), Ankara 2021.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: Miras Hukuku
İlgili Yayınlar