Uygulamaya Yönelik, Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla

Kültürel Miras (Kültür Varlıkları) Hukuku

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ'in Sunuşu ile
522,00 TL 580,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ, Cüneyd ALTINPARMAK
Baskı Tarihi 2024/06
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 474


İÇİNDEKİLER
İçindekiler
BİRİNCİ BÖLÜM
KÜLTÜR VARLIKLARI HUKUKUNUN ESASLARI
§1. KÜLTÜR VARLIKLARI KONUSUNUN HUKUK DİSİPLİNİNDEKİ YERİ  31
Prof. Dr. Yücel OĞURLU
I. Genel Olarak  32
II. Kültür Varlığının Kapsamı  33
III. Temel Düzenlemeler  35
IV. Değerlendirme  39
§2. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ANAYASALARDAKİ VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDEKİ GÖRÜNÜMÜ  40
Kadir Can ÖZEL
I. Giriş  40
II. Anayasalardaki Düzenlemeler  41
A. İrlanda ve İsviçre Anayasaları  42
B. İtalya, Almanya ve Fransa Anayasaları  42
C. Yunanistan, Portekiz ve İspanya Anayasaları  42
D. Doğu Avrupa Ülkelerinin Anayasaları  43
E. Türk Devletlerinin Anayasaları  44
III. Uluslararası Sözleşmelerdeki Düzenlemeler  45
A. Küresel Düzeydeki Uluslararası Sözleşmelerdeki Düzenlemeler  45
1. Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme  45
2. Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme  46
3. Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme  46
4. Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme  47
5. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme  47
6. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme  48
7. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  49
8. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi  49
B. Bölgesel Düzeydeki Uluslararası Sözleşmelerdeki Düzenlemeler  50
1. Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına Ait Sözleşme  50
2. Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi  51
3. Akdeniz'de Özel Koruma Alanlarına İlişkin Protokol  52
4. Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi  52
5. Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi  52
IV. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Konuya Bakışı  53
A. Loizidou / Türkiye Davası  54
B. Beyeler / İtalya Davası  54
C. Debelianovi / Bulgaristan Davası  55
D. Kozacıoğlu / Türkiye Davası  56
E. Silahyürekli / Türkiye Davası  56
V. Sonuç  57
Kaynakça  59
§3. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN DİĞER ÜLKELERDEKİ DÜZENLEME VE UYGULAMALAR  60
Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ Cüneyd ALTIPARMAK
I. Giriş  60
II. Ülkelerin Temel Mevzuatları ve Uygulama Örnekleri  62
A. Avusturya  62
B. Almanya  63
C. İspanya  65
D. İtalya  66
E. Fransa  68
F. Amerika Birleşik Devletleri  69
G. İngiltere  71
H. Hollanda  73
I. İsveç  74
J. Danimarka  75
K. Estonya  77
L. Çin ve diğer ülkeler  78
III. Osmanlı’nın ve Cumhuriyet’in İlk Dönemlerinde Durum  79
IV. Sonuç  82
Kaynakça  84
§4. KÜLTÜR VARLIĞI OLMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  87
Prof. Dr. Murat Volkan Dülger
I. Giriş  87
II. Devlet Malı Niteliği  88
III. Kullanım Kısıtlamaları  88
A. İzinsiz Müdahale ve Kullanım Yasağı  88
B. Alım–Satım İşleri  89
C. Yurt Dışına Çıkarılması, Getirilmesi  91
IV. Yardım ve Katkı Payı  91
V. Vergilendirme, İthalat ve İhracatı  92
VI. Devir Yasağı ve Kullanılması  93
VII. Kamulaştırması  94
VII. Maliklerin İzin Verme Yükümlülüğü  95
VIII. Değerlendirme  95
İKİNCİ BÖLÜM
KÜLTÜR VARLIKLARININ DİĞER DİSİPLİNLERDEKİ DURUMU
§5. KÜLTÜR VARLIKLARI AÇISINDAN SANAT TARİHİNİN ÖNEMİ VE TEMEL MESELELERİ  97
Doç. Dr. Evindar Yeşilbaş
I. Giriş  98
II. Tanımlar  99
A. Kültür Varlığı  99
B. Tespit ve Tescil  99
C. Taşınmaz Kültür Varlıkları  101
1. Birinci Grup Yapılar  102
2. İkinci Grup Yapılar  103
D. Taşınır Kültür Varlıkları  103
III. Sanat Tarihi Meseleleri  105
A. Eserin Tescile Uygunluğu Meselesi  105
B. Korunma Alanı Meselesi  106
C. Gruplarına Göre Koruma ve Onarım Meselesi  108
D. Kamulaştırma meselesi  109
E. İşlev Değişikliği Meselesi  110
F. Baraj Yapılacak Alanlarda Kültür Varlıklarının Korunması Meselesi  111
G. Taşınır kültür varlıkları ile ilgili meseleler  113
IV. Sonuç  113
Kaynakça  115
§6. KÜLTÜR VARLIKLARININ YAPI ÖLÇEĞİNDE KORUNMASI  116
Dr. Alidost ERTUĞRUL
I. Genel Olarak  116
II. Kültürel Miras  117
III. Yapı Ölçeğinde Koruma  118
IV. Restorasyon Projeleri  120
V. Restorasyon Uygulamaları  123
§7. GENEL OLARAK KÜLTÜREL ALANLARDAKİ PLANLAMA ÇALIŞMALARI  125
Umut Gündüz
I. Tarihsel Süreç  125
II. Planlama Tanımları  127
III. Planlama Hiyerarşisi  129
A. Mekânsal Strateji Planları  130
B. Çevre Düzeni Planları  130
C. 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planları  132
1. Kentsel Sit, Arkeolojik Sit, Tarihi Sit, Etkileşim Geçiş Sahası, Ören Yeri (Kültürel Alanlar)  132
2. Kesin Korunacak Hassas Alan, Nitelikli Doğal Koruma Alanı, Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı, Korunan alanlarında (DOĞAL SİT ALANLARI) 1/25.000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım/Çevre Düzeni Planı  134
3. Alan Başkanlığı İlan Edilen Alanlarda Hazırlanan Planlar  134
4. 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları  135
IV. Değerlendirme  136
§8. KÜLTÜR VARLIKLARI YÖNÜNDEN ARKEOLOJİNİN TEMEL MESELELERİ  137
Doç.Dr.Hanifi BİBER
I. Arkeoloji  137
II. Tanımlar  138
A. Kültür Varlıkları  138
1. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları  139
2. Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları  139
B. Sit Alanları  139
1. Arkeolojik Sit  140
2. Kentsel Arkeolojik Sit  140
3. Tarihi Sit  140
C. Ören Yerleri  140
D. Tespit ve Tescil  141
III. Arkeolojik Alanlarda Taşınmaz Kültür Varlıkları ile İlgili Karşılaşılan Bazı Meseleler  141
A. Tescile Uygunluk  141
B. Sit Sınırlarının Belirlenmesi  142
C. Koruma ve Kullanım Düzeyinin Tespit ve Tayini  142
1. Birinci Derece Arkeolojik Sit  142
2. İkinci Derece Arkeolojik Sit  143
3. Üçüncü Derece Arkeolojik Sit  144
D. Kültür Varlıkları ve Alanlarda Kamulaştırma  144
E. Definecilik Durumu  145
F. Baraj İnşaasına Dair Özel Durum  147
IV. Taşınır Kültür Varlıkları ile İlgili Hususlar  149
Kaynakça  151
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KÜLTÜR VARLIKLARININ YÖNETİMİ İLE GÖREVLİ
İDARİ KURUMLAR VE TEMEL İŞLEMLERİ
§9. KÜLTÜR VARLIKLARINA DAİR İDARELER VE İMAR İŞLEMLERİNİN TEMEL İŞLEYİŞİ  153
Ayşe ÜNAL
I. Giriş  154
II. Bakanlıklar  154
III. Belediyeler  155
IV. KUDEB  156
V. Diğer İdareler  157
VI. İmar İşlemleri  158
A. Kültür Varlığı Alanlarının Planlanması  158
B. Kültür Varlıklarının İnşaat İzin Süreci  162
1. Taşınmaz Kültür Varlığı Bulunan Parselde ve Koruma Alanlarında İnşaat İzni Verilmesi  162
2. KUDEB Kontrolünde Verilecek Tadilat ve Tamirata İlişkin İnşaat İzinleri  164
VII. Sonuç  166
§10. YÜKSEK KURUL VE BÖLGE KURULLARININ OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ VE KARARLARI  168
Mehriban KARAASLAN
I. Giriş  168
II. Yüksek Kurul, Yapısı, İşleyişi ve Görevleri  169
A. Yüksek Kurulun Oluşumu  170
B. Yüksek Kurulunun Görevleri  171
1. Koruma ve restorasyon ilkelerini belirlemek  171
2. Koordinasyonu Sağlamak  173
3. Görüş Bildirmek  173
4. Bakanlık Taleplerini Değerlendirmek  173
5. Diğer Kurumların Taleplerini Değerlendirmek  173
6. İtirazları İncelemek  174
C. Yüksek Kurulun Uygulamadaki Karşılaşılan En Önemli Gündem Konuları  174
III. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları  174
A. Kurulun Oluşumu ve Görevleri  174
B. Müdür ve Görevleri  175
C. Raportör ve Görevleri  177
IV. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Kararları  180
A. Genel Hususlar  180
B. Karar Türleri ve İçerikleri  181
1. Tescil Kararı ve İçeriği  182
2. Koruma Alanı Belirleme Kararı  183
3. Koruma Amaçlı İmar Planlarına Dair Karar ve İçeriği  184
4. İzinsiz Aykırı Uygulamaların Karar İçeriği  185
5. Basit Onarım ve Esaslı Onarımlar Hakkındaki Kararlar  186
6. Esaslı Onarımları Teşkil Eden Restorasyon Kararı  186
V. İdari Yargı Kararlarının Uygulanması  188
VI. Sonuç  189
Kaynakça  191
§11. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI  192
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
I. Koruma Planlamasının Tarihsel Geçmişi  192
II. Koruma Amaçlı İmar Planının Tanımı  195
III. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımı, Onaylanması ve Yürürlüğü  197
IV. Koruma Amaçlı İmar Planlarının İçeriği ve Kapsamı  200
Kaynakça  206
§12. KÜLTÜREL MİRAS VE TÜRKİYEDE ALAN YÖNETİMİ  207
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
I. Alan Yönetimi Kavramının Tarihsel Geçmişi  207
II. Alan Yönetiminin Tanımı ve Kavramları  210
III. Yönetim Planlarının Yapımı ve Alan Yönetiminin İşleyişi  214
IV. Yönetim Planlarının İçeriği  218
Kaynakça  221
§13. ÇEVRE DÜZENLEME PROJELERİ  222
Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin
I. Çevre Düzenleme Projelerinin Tarihsel Geçmişi  222
II. Çevre Düzenleme Projelerinin Tanımı  224
III. Çevre Düzenleme Projelerinin Yapımı  225
IV. Çevre Düzenleme Projelerinin İçerik ve Kapsamı  229
A. Yapısal Uygulama Projeleri  231
B. Bitkisel Uygulama Projeleri  231
C. Detay Projeleri  231
D. Mühendislik ve Alt Yapı Projeleri  232
Kaynakça  234
§14. BASİT VE ESASLI ONARIM İŞLERİ VE SÜRECİ  235
Dr. Alidost ERTUĞRUL
I. Genel Olarak  235
II. Bakım Çalışmaları  236
III. Onarım İşleri  237
IV. Basit Onarım Meselesi  238
V. Onarım İzinleri Prosedürü  239
VI. Değerlendirme  243
§15. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN İHALELER  244
Feyat DEMİR
I. Genel Olarak  244
II. Kültür Varlıklarına İlişkin Durum  245
A. Temel Mevzuat  245
B. Temel İlkeler  247
C. İhaleye Katılamayacaklar  248
D. Şartnamelerde Yer Alması Gerekenler  249
E. İhaleye Katılma Yeterliliği  250
F. Yaklaşık Maliyetin Tayini  251
G. İhale Komisyonu  252
H. İhale İşlem Dosyası ile İlgili Durumlar  253
1. İlan Süreci  253
2. İhalenin Geçersiz Olacağı Durumlar  254
3. İhale Dokümanında Değişiklik ve Açıklama İstenmesi  254
4. Teminat Belgeleri  255
III. İhale Usulleri  255
A. Açık İhale Usulü  256
B. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü  257
C. Pazarlık Usulü  258
IV. Doğrudan Temin  258
V. Sözleşme Aşaması  259
A. İhalenin Sözleşmeye Bağlanması ve Kesin Teminat  259
B. Sözleşme Yapılmasında İstekli ile İdarenin Görev ve Sorumlulukları  259
C. Yüklenicinin Sebep Olduğu Fesih Hali  259
D. İş Miktarının Artma veya Eksilmesi  260
E. Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları ile Ek Fiyat Farkı  260
F. Sözleşmenin Devri  261
VI. Muayene ve Kabul Süreci  261
VII. İhalelere Şikayet ve Kamu İhale Kurulu  262
VIII. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları ve İhale Sürecine Etkisi  263
IX. Aşırı Düşük Teklifler  263
X. İhalelerde Telif Meselesi  263
XI. Değerlendirme  264
Kaynakça  265
§16. KÜLTÜREL MİRASIN MÜLKİYETİ VE KAMULAŞTIRMA  266
M.Lamih Çelik
I. Mülkiyet Hakkının Kavramsal Çerçevesi  266
II. Kültür Varlıkları Bakımından Mülkiyet  271
III. Kamulaştırma  273
A. Genel Olarak  273
B. Kamulaştırmanın Özellikleri  275
C. Kamulaştırmanın Aşamaları  276
IV. Kültür Varlıklarının Kamulaştırılması  280
A. Genel Olarak  280
B. Kamulaştırma Yapmaya Yetkili İdare  282
C. Kamulaştırmanın Gerekçesi  283
1. Bakanlıklar Açısından  284
2. Vakıflar Genel Müdürlüğü Açısından  285
VI. Belediyelerin Durumu  285
A. Belediyelerin Kamulaştırma Yetkisi  285
B. Belediyelerin Kamulaştırma Gerekçesi  286
VII. Kamulaştırmada Bedel Tespiti  288
Kaynakça  289
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
§17. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN KONULARDA FİKRİ HAKLAR  291
Bekir Cenap Altıparmak
I. Telif Meselesi  291
II. Mimari Projeler  292
III. Restorasyon Projeleri  293
A. Proje Türleri  294
1. Rölöve  294
2. Restitüsyon  294
3. Restorasyon  294
B. Projelerin Telifi Meselesi  295
C. Mimar Müellifin Uygulamalardaki Durumu  300
D. Mimara Kurulca Ceza Tatbiki  301
E. İhale Şartnamelerindeki Sorun  302
IV. İlk Yayım Hakkı  303
V. Yargının Meselelere Bakışı  305
VI. Diğer Hususlar  306
§18. KÜLTÜR VARLIKLARININ KİRALANMASI  308
Emine Altıparmak
I. Genel Olarak  308
II. Kültür Varlıklarının Kiralanması  309
A. Özel Mülkiyete Konu Taşınmazlar  309
B. Kamu Mülkleri Açısından Özel Durumlar  311
1. Temel Düzenleme  311
2. Kiraya Verme Yöntemi  312
3. Esaslar ve Yükümlülükler  313
C. Vakıf Mülklerine İlişkin Özel Durum  313
1. Restorasyon Karşılığında Kiraya Verme  313
2. İhale Yöntemleri  314
3. Yüklenicinin Yükümlülükleri  315
III. Diğer Hususlar  315
A. Vergisel Yükümlülükler  315
B. Süreli Kullanım  317
IV. Sonuç  317
§19. KÜLTÜR VARLIKLARININ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR  318
Av. Arb. Ömer Avcı
I. Çerçeve  318
II. Katkı Payları  319
III. Restorasyon Kredisi  320
IV. Kültür Yatırımlarının Teşviki  320
V. Yıpranan Kültür Varlıklarının Kullandırılması  321
A. Projelendirme  322
B. Uygulama  322
C. Sınırlı Ayni Hak Tesisi  323
VI. Değerlendirme  323
§20. KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN İSTİSNAİ DÜZENLEMELER  325
Cüneyd Altıparmak
I. Giriş  325
II. Boğaziçi Kanunu  325
III. Çanakkale Alan Kanunu  326
IV. Kapadokya Alan Kanunu  327
V. Kültür Bakanlığı Dışındaki Kurumlar  328
A. Temel İstisnalar  328
B. Türk İş Birliği Koordinasyon Ajansı (TİKA)  329
VI. Diğer Durumlar  330
A. Kültür Yatırımlarını Teşvik Kanunu  330
B. İstanbul, Bursa ve Kayseri Kapalı Çarşıları  330
C. Yıpranan Taşınmazlar Hakkında Düzenleme  331
D. Eskişehir ve İstanbul Kültür Şehri Düzenlemeleri  331
VII. Sonuç  332
Kaynakça  333
BEŞİNCİ BÖLÜM
KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN SUÇLAR VE YAPTIRIMLAR
Cüneyd ALTIPARMAK
§21. SUÇ VE YAPTIRIMLARA İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE  335
I. Korunan Hukuki Yarar  336
II. Suçların Konusu  336
III. İmar Barışının Suçlara Etkisi  337
IV. Kültür Varlığı Bulma  345
§22. KÜLTÜR VARLIKLARINA KARŞI SUÇLARIN İNCELENMESİ  347
I. Tahrip ve İzinsiz Onarım Eylemleri  347
A. Kültür Varlıklarını Tahrip Suçu (KTVK m.65/1)  347
B. Tahribe İzin Verme Suçu (KTVK m.65/2)  358
C. Yapı Ruhsatına Aykırı Tamirat ve Tadilat (KTVK m.65/4)  370
II. İzinsiz ve İzne Aykırı Kazı Eylemleri  374
A. Kazı ve Sondaj Hükümlerine Muhalefet Suçu (KTVK m.71)  375
B. İzinsiz Kazı ve Sondaj Yapma Suçu (KTVK m.74/1)  377
C. Define Arama Suçu (KTVK m.74/2)  377
III. İzinsiz Ticaret ve Yurt Dışına Çıkarma Eylemleri  389
A. Haber Verme Sorumluluğunu Muhalefet Suçu (m.67/1)  389
B. Kültür Varlığı Ticareti Düzenlemelerine Muhalefet Suçları  393
1. Bildirimi Yapılmamış Varlıkların Ticareti Suçu (m.67/2)  393
2. İzinsiz Ticaret Yapma Suçu (m.67/3)  399
C. Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçu (m.68)  402
IV. Belge, İlan, Tetkik, Koleksiyon, Müzecilik Hususlarına Aykırı Eylemler  409
A. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı İnşaat (KTVK m. 66/1)  409
B. İlan veya Tebligatı Usulsüzlüğü Suçu (KTVK m.66/2)  411
C. Tetkik ve Kontrole Muhalefet Suçu (KTVK m.69)  415
D. Kültür Varlığı Özel Mülke Dair Yükümlülüklerden Kaçınma Suçu (KTVK m.70)  417
E. Özel Müzecilik Hükümlerine Muhalefet Suçu (KTVK m.73)  422
V. İstisna Mevzuattaki Suçlar  432
A. Boğaziçi Kanundaki Düzenlemeler  432
B. Çanakkale Kanunundaki Suçlar  433
C. Kapadokya Alanı İçin Öngörülen Yaptırımlar  435
§23. SUÇLARIN YARGILAMA SÜRECİNE İLİŞKİN DURUMLARI  436
I. Suçun Öğrenilmesi  436
II. Suçun İhbarında Yükümlü Olanlar  437
III. Uygulamadaki Süreç  438
A. Soruşturma Aşamasına Dair  438
B. Kovuşturma Aşamasına Dair  447
C. El Koymada Özel Durum  447
D. Suçların Örgütlü İşlenmesi  450
IV. Öneriler ve Düşünceler  453
Kaynakça  455
DEĞERLENDİRME  457

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar