Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: M. Kemal OĞUZMAN - Aydın AYBAY - Suat SARI
ISBN: 9789753686075
Stok Durumu: Stokta var
40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Kemal OĞUZMAN, Aydın AYBAY, Suat SARI
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 19
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 332

Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları (Genel Esaslar-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku)
Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN - Prof. Dr. Aydın AYBAY - Prof. Dr. Suat SARIİÇİNDEKİLER

Giriş  1

KISIM I CEVAPLI ÖRNEKLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

§ 1. Mesele Çözümü: İyiniyet - Dürüstlük kuralı - Aynî hak kazanılması -

Nisbî hak - Dürüstlük kuralına dayanan borç  7

§ 2. Karar İncelemesi: İyiniyet - Kötüniyetin isbatı - Kötüniyetin mahkemece

re'sen göz önünde tutulması 10

§ 3. Konu İncelemesi: Dürüstlük Kuralına (MK. m. 2) başvurma hususunda bazı

Yargıtay kararlarının eleştirilmesi 15

İKİNCİ BÖLÜM KİŞİLER HUKUKU

§ 1. Mesele Çözümü: Yerleşim Yeri (İkametgâh) - Derneğe üye kabulü -

Dernekten çıkarma kararı - Kişilik hakkına tecavüz  23

§ 2. Karar İncelemesi: Ayırt etme gücüne sahip (Mümeyyiz) küçükle yapılan sözleşme - Borcun ifasında ika edilen zarar - Sözleşmede icazet bulunup bulunmaması - Sözleşmenin geçerli olup olmamasına göre sorumluluk 28

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

§ 1. Mesele Çözümü: Evlenme - Yaş küçüklüğü - Hata ve hile - Butlan ve boşanma sebebi olarak akıl hastalığı - Kısıtlamanın fiil ehliyetine etkisi - Boşanma veya butlan davasında vasinin kısıtlıyı (mahcuru) temsil etmesi - Zinaya muvafakatin boşanma davasına etkisi - Ölümün boşanma davasına etkisi 33

§ 2. Karar İncelemesi: Evlât edinme - Evlâtlık üzerindeki velâyet hakkı - Asıl anne babanın velâyeti kaybetmeleri - Evlât edinenin ölümü halinde evlâtlığa vasi tayini 44

§ 3. Konu İncelemesi: Evlilik dışı çocukların babalarına mirasçılığı sorunu 50

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR, KİŞİLER HUKUKU VE AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KARMA ÖRNEKLER

1. Sınırlı ehliyetsizin nişanlanması-Nişanın bozulması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Soybağının kurulması-Zina sebebiyle boşanma dâvası-Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma dâvası-Evlenme sırasında irade sakatlığı 60

2. Evlenme-Ayırt etme gücü-Soybağının kurulması-Ayrı yaşama hakkı-İyiniyet-Aynî hak kazanılması-Kişiliğin korunması  69

3. Evlâtlık ilikisi-Evlenme-Mutlak butlan-Soybağının kurulması ve reddi- Babalık dâvası-Kişiliğin korunması-Haber verme özgürlüğü-Hürriyeti bağlayıcı ceza  76

4. Kişiliğin başlangıcı-Kişilik hakkına tecavüz-Kişiliğin sona ermesi-Ölüm karinesi-Soybağı-Babalık dâvası-Nişanın bozulmasında hediyelerin iadesi 83

5. Yönetim kayyımlığı-Boşanma dâvası-Soybağının kurulması ve reddi- Gaiplik-Evliliğin geçersizliğinde iyiniyetin korunması 87

6. Evlât edinme-Terk sebebiyle boşanma-Tanıma-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Yerleşim yeri 92

7. Nüfus sicilinin düzeltilmesi-Evliliğin genel hükümleri-Aile konutu- Kısıtlama-Yerleşim yeri-Boşanma-Boşanmanın sonuçları 95

8. Sınırlı ehliyetsizin evlenmesi-Evlenmenin nisbî butlanı-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Kişilik hakkı-Boşanma sebepleri-Boşanmanın sonuçları 103

9. Velâyet hakkının kullanılması-Sınırlı ehliyetsizin işlem ehliyeti-Sınırlı ehliyetsizin haksız fiil sorumluluğu-Dernek yönetim kurulu kararlarının iptali- Dernek genel kurul kararlarının iptali  108

10. Vakfın kurulması-Vakıfta mal unsuru (tahsis)-Vakfın tescili-Tescil talebinin reddi-Vakıf kurma işleminin geri alınması 114

11. Eşler arasındaki mal rejimleri-Yasal mal rejimi-Mal rejimi sözleşmesi- Edinilmiş mallara katılım rejimi-Edinilmiş mallarda tasarruf-Artık değer üzerindeki pay  117

KISIM II

CEVAPLANDIRILACAK MESELELER, İNCELENECEK KARARLAR

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

1. Kanun hükümlerinin niteliği  125

2. Kanunların uygulanmasında hâkimin yetkisi-İçtihadı Birleştirme Kararı 126

3. Hakların niteliğinin belirlenmesi - Hakları kazanma yolları  129

4. Hukukî işlemlerin vasıflandırılması  130

5. Hukuka aykırılık - Müeyyide  131

6. Dürüstlük kuralı - Hakkın kötüye kullanılması - Zamanaşımı defi 131

7. İyiniyet - İyiniyetle hak kazanılmasının korunduğu ve korunmadığı haller 132

8. İsbat yükü 133

İKİNCİ BÖLÜMKİŞİLER HUKUKU

1. Fiil ehliyeti - Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar (gayri mümeyyizler)  135

2. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti  136

3. Ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) küçükler - Fiil ehliyeti - Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar 136

4. İsim - Korunması - Soyadı değişikliği  137

5. Kişiliğin Korunması 138

6. Kişiliğin Korunması 139

7. Yerleşim yeri (ikametgâh)  140

8. Ölüm karinesi - Gaiplik  141

9. Derneğe üye kabulü - Kabul zorunluluğu bulunmadığı  142

10. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 143

11. Dernek - Üyenin dernekten çıkarılması 146

12. Dernek - Üyelerin aidat borcunun üçüncü kişilerce ödenmesi - Genel Kurulun feshi 146

13. Vakıf 149

14. Tüzel kişilerde kişiliğin korunması - Basın özgürlüğü ve sınırı 149

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AİLE HUKUKU

1. Nişanlanma  153

2. Nişan bozulması - Manevî tazminat 154

3. Evlenme ilâmı - İtiraz - Evlenmenin hükümsüzlüğü iddiası - Ölümün davaya etkisi 156

4. Evlenme ehliyeti - Evlenmenin ehliyete etkisi - Fesih davası sonuçları  157

5. Evlenme - Yokluk - Hükümsüzlük  157

6. Evlenme - Yaş - Rıza fesadı - Butlan davası - Boşanma davası 158

7. Evlenme - Vasıfta hata iddiası  159

8. Evlenme - Tehdit - Dava açma süresi 160

9. Evlenmede muvazaa - Boşanma için anlaşma - Geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açma hakkı - Nafaka istemekten feragat 161

10. Zinaya muvafakat - Geçimsizlik - Zina eden eşin geçimsizliğe dayanan boşanma davası 163

11. Terk sebebine dayanan boşanma davası 165

12. Boşanma - Terk - Geçimsizlik - Çocukların tevdiî  167

13. Boşanma - Sonuçları - İştirak nafakası 168

14. Boşanma davası - Yetkili mahkeme  170

15. Evli kadın - Fiil ehliyeti - Evlilik birliğini temsil - Ayrı yaşama hakkı  171

16. Evli kadın - Ayrı konut ittihazı  172

17. Yasal mal rejimi - Mal rejimi sözleşmesi - Edinilmiş mallara katılım rejimi - Aile konutu 174

18. Evlât edinme - Hükümsüzlük - Ref  176

19. Evlât edinenin ölümü - Evlâtlığa vasi tayini 177

20. Velâyet - Nez'i 180

21. Nesebin reddi 181

22. Yasal mal rejimi - Eşlerin meslek ve işi - Soybağının kurulması ve hükümleri - Velâyetin hükümleri ve kullanılması  185

23. Babalık davası - Gebelik süresi 186

24. Babalık davası - Çocuğa kayyım tayini - Süre 189

25. Nafaka - Mükellefler - Başlangıç tarihi 192

26. Ev başkanını (ev reisinin) sorumluluğu 193

27. Vesayet - Hacir sebepleri - Hacir kararının etkisi  194

28. Vesayet - Vasinin yetkileri - Mahcuru temsilen boşanma davası takibi  195

KISIM III SINAV SORULARI

Birinci Bölüm

Genel Esaslar ve Kişiler Hukuku 199

İkinci Bölüm

Aile Hukuku 209

Üçüncü Bölüm

Karma Sorular 229
 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar