Medeni Hukuk

Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku - Aile Hukuku - Miras Hukuku - Eşya Hukuku Tablolu ve Şemalı
Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet AKÇAAL
ISBN: 9786050512618
297,50 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet AKÇAAL
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 414

Mehmet AKÇAAL

ÖNSÖZ

Medenî Hukuk kitabı kapsamında 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun sistematiği dikkate alınarak sırasıyla başlangıç hükümleri, kişiler hukuku, aile hukuku, miras

hukuku ve eşya hukuku incelenmiştir.

Eser özellikle sade, akıcı ve kolay anlaşılır şekilde kaleme alınmıştır. Çünkü buradaki temel hedefimiz hukuk ile iktisadî ve idarî bilimler fakültelerindeki öğrencilerin,

hâkimlik ve savcılık gibi kurum sınavlarına hazırlananların ve uygulamacıların ihtiyacını karşılayacak, kısa ve öz bir eser ortaya koymaktır. Bunun için tablolu ve şemalı

anlatıma özen gösterilmiştir.

Hukukta genellikle kullanılan dipnot şeklindeki atıf usulü bu eserde tercih edilmemiş, sadece yararlanılan temel kaynaklara bibliyografyada yer verilmiş, doktrin ve uygulamadaki tartışmalı meselelere salt işaret etmekle yetinilmiştir.

Medenî hukuk, hukukun en kapsamlı dallarından biri olduğu için bu eserin kendisi

belki bir önsöz olarak düşünülebilir. Daha ayrıntılı bilgi için doktrindeki nice güzide

eserden yararlanılabileceği şüphesizdir.

Üstümde emeği olan her bir kıymetli hocama şükran borçluyum. Ayrıca, eserin

hazırlanmasında kıymetli görüşlerini benimle paylaşma lütfunda bulunan sayın hocam

Prof. Dr. Fikret Eren’e, sayın hocam Prof. Dr. Mehmet Ünal’a, sayın hocam Prof. Dr.

Abdurrahman Aktümsek’e, sayın Doç. Dr. Bahar Öcal Apaydın’a, sayın Dr. Öğr.

Üyesi Tamer Bozkurt’a, sayın Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kodakoğlu’na, sayın Dr. Öğr.

Üyesi Adem Yelmen’e ve sayın Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emre Tulay’a en içten

minnet ve şükranlarımı sunarım.

Sevgili eşim Meryem Hanımefendi, seni tanımadan önce evliliğin akademik hayatımı nasıl etkileyeceğini hep merak etmiştim. Her geçen gün daha da iyi anlıyorum ki;

ne külfeti, senin varlığın benim için tamamen bir nimetten ibaret. Engin desteğin için

en içten muhabbetlerimi sunarım.

Canım evladım Durmuş Alparslan’ım bahtın açık olsun, iyi ki varsın.

Pek kıymetli annem Gülşen Hanımefendi ve babam Durmuş Ali Beyefendi’ye hep

müteşekkirim.

Müstakbel meslektaşlarım, neredeyse her gün aklımda ve kalbimde olan şu veciz

sözü kulağınıza küpe etmenizi tavsiye ederim: “Vatanını en çok seven görevini en iyi

yapandır”.

Nihayet, Yetkin Yayınları’nın değerli sahibi Muharrem Başer’e ve titiz çalışanlarına teşekkür ederim.

Doç. Dr. Mehmet AKÇAAL

Konya, Haziran 2022

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................IX

KISALTMALAR CETVELİ..................................................................................XLIII

BİBLİYOGRAFYA..............................................................................................XLVII

GİRİŞ

HUKUKLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

§ 1. HUKUK KAVRAMI ............................................................................................1

I. TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI VE HUKUKUN TANIMI................1

II. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ....................................................1

III. HUKUK KURALLARININ TÜRLERİ..............................................................2

A) EMREDİCİ HUKUK KURALLARI.....................................................2

B) TANIMLAYICI HUKUK KURALLARI.............................................2

C) YEDEK HUKUK KURALLARI ..........................................................2

1) Tamamlayıcı Hukuk Kuralları.........................................................2

2) Yorumlayıcı Hukuk Kuralları..........................................................2

IV. HUKUKUN AYRIMLARI...................................................................................2

A) POZİTİF HUKUK – TABİÎ HUKUK...................................................2

B) KAMU HUKUKU – ÖZEL HUKUK...................................................3

§ 2. HAK KAVRAMI ..................................................................................................3

I. GENEL OLARAK..................................................................................................3

II. HAKKIN TÜRLERİ...............................................................................................4

A) KAMU HAKLARI – ÖZEL HAKLAR................................................4

B) ŞAHISVARLIĞI HAKLARI - MALVARLIĞI HAKLARI................5

C) DEVREDİLEMEYEN HAKLAR – DEVREDİLEBİLİR HAKLAR.....5

D) ŞAHSEN KULLANILMASI ZORUNLU OLMAYAN HAKLAR –

KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLAR............................................6

E) BAĞIMSIZ HAKLAR – BAĞIMLI HAKLAR...................................6

F) ALELADE HAKLAR – YENİLİK DOĞURAN HAKLAR ...............7

G) MUTLAK HAKLAR – NİSPÎ HAKLAR.............................................8

III. HAKKIN KAZANILMASI VE KAYBI.............................................................9

A) HUKUKÎ OLAYLAR..........................................................................10

B) HUKUKÎ FİİLLER ..............................................................................10

1) Hukuka Aykırı Fiiller.....................................................................11

2) Hukuka Uygun Fiiller ....................................................................11

a) İrade Açıklamaları ...................................................................11

aa) Hukukî İşlemler...............................................................11

bb) Hukukî İşlem Benzeri Fiiller ..........................................11

cc) Maddî Fiiller....................................................................11

İçindekiler

X

b) Bilgi Açıklamaları....................................................................12

c) Duygu Açıklamaları.................................................................12

C) HUKUKÎ İŞLEMLERİN TÜRLERİ...................................................13

1) Tek Taraflı Hukukî İşlemler – Çok Taraflı Hukukî İşlemler........13

2) Sağlararası Hukukî İşlemler – Ölüme Bağlı Tasarruflar...............14

3) Borçlandırıcı İşlemler – Tasarruf İşlemleri ...................................15

4) Sebebe Bağlı Hukukî İşlemler – Soyut Hukukî İşlemler..............15

§ 3. MEDENÎ HUKUKUN ANLAMI VE KONUSU..............................................16

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

§ 1. MEDENÎ HUKUKUN YÜRÜRLÜK KAYNAKLARI....................................18

I. YAZILI KAYNAKLAR......................................................................................19

A) KANUNLAR........................................................................................19

B) CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ...............................20

C) YÖNETMELİKLER ............................................................................20

II. ÖRF VE ÂDET HUKUKU.................................................................................20

A) KANUN BOŞLUĞU TÜRLERİ .........................................................21

1) Kural İçi Boşluk – Kanun Boşluğu................................................21

2) Gerçek Boşluk – Gerçek Olmayan Boşluk....................................21

3) Bilinçli Boşluk – Bilinçli Olmayan Boşluk...................................22

B) ÖRF VE ÂDET HUKUKU KAVRAMI.............................................22

C) ÖRF VE ÂDET HUKUKUNUN UNSURLARI ................................22

1) Süreklilik ........................................................................................22

2) Genel İnanç.....................................................................................22

3) Yaptırım..........................................................................................22

III. HÂKİMİN YARATTIĞI HUKUK....................................................................23

§ 2. MEDENÎ HUKUKUN UYGULANMASI.........................................................23

I. YER BAKIMINDAN UYGULANMASI.........................................................23

II. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI..................................................24

A) KANUNLARIN YÜRÜRLÜK ZAMANI ..........................................24

B) GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMA İLKESİ.............................................24

C) AYNI KONUYU DÜZENLEYEN İKİ KANUNUN

YÜRÜRLÜKTE OLMASI ..................................................................25

III. ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI..................................................25

A) YORUM KAVRAMI VE TÜRLERİ..................................................26

B) YORUM TEORİLERİ .........................................................................26

C) YORUM YÖNTEMLERİ....................................................................27

§ 3. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ ..........................................................................27

I. KAVRAM VE UYGULAMA ALANI .............................................................27

II. YÖNTEM VE DENETİMİ .................................................................................28

§ 4. DÜRÜSTLÜK İLKESİ.......................................................................................28

İçindekiler

XI

I. KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ.................................................................28

II. UYGULAMA ALANI.........................................................................................29

A) HAKLARIN KULLANILMASINDA VE

BORÇLARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE....................................29

B) KANUN HÜKÜMLERİNDE..............................................................30

1) Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında ......................................30

2) Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesinde............................................30

C) HUKUKÎ İŞLEMLERDE ....................................................................30

1) Hukukî İşlemlerin Kurulmasında...................................................30

2) Hukuk İşlemlerin Yorumlanmasında ve

Tamamlanmasında .........................................................................30

3) Hukukî İşlemlerin Uyarlanmasında...............................................31

4) Hukukî İşlemlerin Dönüştürülmesinde..........................................31

5) Yükümlülüklerin Belirlenmesinde.................................................31

III. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI.........................................31

A) KAVRAM VE UNSURLARI..............................................................31

B) YAPTIRIMI..........................................................................................33

§ 5. İYİNİYET İLKESİ..............................................................................................33

I. KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ.................................................................33

II. UNSURLARI........................................................................................................33

III. İYİNİYETİN ARANACAĞI KİŞİ VE AN.......................................................34

IV. İSPATI....................................................................................................................35

V. İYİNİYETİN KORUNDUĞU HALLER..........................................................35

A) AİLE HUKUKUNDA..........................................................................36

B) MİRAS HUKUKUNDA ......................................................................36

C) EŞYA HUKUKUNDA ........................................................................36

1) Aynî Hakların Kazanılmasında......................................................36

2) Diğer Hallerde ................................................................................37

D) BORÇLAR HUKUKUNDA................................................................38

§ 6. HAKLARIN KORUNMASI...............................................................................38

I. KİŞİNİN HAKKINI BİZZAT KORUMASI ....................................................38

II. KİŞİNİN HAKKINI DEVLET GÜCÜ ARACILIĞIYLA

KORUMASI.........................................................................................................39

A) TALEP HAKKI....................................................................................39

B) DAVA HAKKI.....................................................................................39

1) Kavram ve Türleri..........................................................................39

2) Tarafların İddia ve Savunma İmkânları.........................................41

a) Davacının İmkânları ................................................................41

b) Davalının İmkânları.................................................................41

aa) Genel Olarak....................................................................41

bb) İtiraz.................................................................................41

İçindekiler

XII

cc) Defi ..................................................................................42

3) İspat Yükü.......................................................................................42

a) Genel Olarak ............................................................................42

b) Karineler...................................................................................43

c) Resmî Sicil ve Senetlerin Doğruluğu Karinesi .......................44

C) CEBRÎ İCRA........................................................................................44

BİRİNCİ KİTAP

KİŞİLER HUKUKU

GİRİŞ

GENEL BİLGİLER

§ 1. KAVRAM, KONUSU VE HÂKİM OLAN İLKELER.....................................46

§ 2. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI...................................................................46

BİRİNCİ KISIM

GERÇEK KİŞİLER

§ 1. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ ..............................................47

I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI..................................................................................47

A) ŞARTLARI...........................................................................................47

B) İSPAT YÜKÜ.......................................................................................47

C) CENİNİN HUKUKÎ DURUMU..........................................................47

II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ...............................................................................48

A) ÖLÜM...................................................................................................48

1) Kavram ...........................................................................................48

2) İspatı ...............................................................................................48

3) Karineler.........................................................................................48

a) Birlikte Ölüm Karinesi ............................................................48

b) Ölüm Karinesi..........................................................................49

c) Gaiplik Karinesi.......................................................................49

aa) Şartları .............................................................................49

bb) Sonuçları..........................................................................51

§ 2. GERÇEK KİŞİNİN EHLİYETLERİ..................................................................53

I. HAK EHLİYETİ...................................................................................................53

II. FİİL EHLİYETİ.....................................................................................................54

A) KAVRAM.............................................................................................54

B) TÜRLERİ..............................................................................................54

1) Hukukî İşlem Ehliyeti ....................................................................54

2) Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyeti........................55

C) ŞARTLARI...........................................................................................55

1) Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak..................................................55

İçindekiler

XIII

2) Ergin Olmak ...................................................................................56

a) Olağan Erginlik........................................................................56

b) Evlenmeyle Kazanılan Erginlik...............................................56

c) Mahkeme Kararıyla Kazanılan Erginlik .................................56

3) Kısıtlı Olmamak .............................................................................57

D) FİİL EHLİYETİNE GÖRE GERÇEK KİŞİLERİN

AYRIMI................................................................................................58

1) Tam Ehliyetliler..............................................................................58

a) Hukukî İşlem Ehliyetleri..........................................................58

aa) Genel Olarak....................................................................58

bb) Evli Kişiler.......................................................................58

b) Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyetleri .............59

2) Sınırlı Ehliyetliler...........................................................................59

a) Hukukî İşlem Ehliyetleri..........................................................59

aa) Oy Danışmanlığında........................................................59

bb) Yönetim Danışmanlığında ..............................................60

b) Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyeti..................60

3) Sınırlı Ehliyetsizler.........................................................................60

a) Hukukî İşlem Ehliyetleri..........................................................60

aa) Yasal Temsilcinin Rızasına Bağlı İşlemler ....................60

bb) Yasal Temsilcinin Rızasına Bağlı Olmayan İşlemler ....61

a1. Karşılıksız Kazanmalar.............................................61

a2. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar................................61

a3. Temsilci Sıfatıyla Yaptığı İşlemler...........................62

a4. Serbest Mallara İlişkin İşlemler................................62

cc) Yasak İşlemler.................................................................62

b) Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyetleri .............62

4) Tam Ehliyetsizler ...........................................................................62

a) Hukukî İşlem Ehliyetleri..........................................................63

b) Hukuka Aykırı Fiillerden Sorumlu Olma Ehliyetleri .............64

§ 3. KİŞİLİK HAKKI.................................................................................................64

I. KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ.................................................................64

II. KİŞİLİK DEĞERLERİ........................................................................................65

A) HAYAT, BEDEN BÜTÜNLÜĞÜ VE SAĞLIK................................65

B) EHLİYETLER VE ÖZGÜRLÜKLER................................................66

C) ONUR VE SAYGINLIK .....................................................................66

D) ÖZEL ALAN VE SIR ALANI ............................................................67

E) KİŞİSEL VERİLER .............................................................................68

F) AD.........................................................................................................68

G) RESİM VE SES....................................................................................69

III. KİŞİLİĞİN KORUNMASI .................................................................................69

İçindekiler

XIV

A) KİŞİNİN KENDİ RIZASINA DAYANAN SALDIRILARA

KARŞI KORUNMASI.........................................................................69

B) KİŞİNİN RIZASI OLMAYAN SALDIRILARA

KARŞI KORUNMASI.........................................................................70

1) Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı

Bir Fiilin Varlığı ................................................................. 70

2) Hukuka Uygunluk Sebebinin Bulunmaması.................................71

a) Rıza...........................................................................................71

b) Üstün Nitelikte Özel Yarar......................................................71

c) Üstün Nitelikte Kamusal Yarar...............................................72

d) Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması ................................72

C) DAVALAR...........................................................................................73

1) Önleme Davası ...............................................................................73

2) Saldırıya Son Verme Davası..........................................................74

3) Tespit Davası..................................................................................74

4) Tazminat Davası.............................................................................75

a) Maddî Tazminat Davası...........................................................75

b) Manevî Tazminat Davası.........................................................76

5) Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Dava............................................77

6) Sebepsiz Zenginleşme Davası........................................................77

§ 4. AD ÜZERİNDEKİ HAK ....................................................................................78

I. KAVRAM VE TÜRLERİ...................................................................................78

II. ADIN KAZANILMASI.......................................................................................78

III. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ...................................................................................79

IV. ADIN KORUNMASI...........................................................................................80

§ 5. HISIMLIK............................................................................................................81

I. TÜRLERİ...............................................................................................................81

A) KAN HISIMLIĞI.................................................................................81

B) KAYIN HISIMLIĞI.............................................................................82

C) EVLÂT EDİNMEDEN DOĞAN HISIMLIK.....................................82

II. ÖNEMİ...................................................................................................................83

§ 6. YERLEŞİM YERİ...............................................................................................83

I. KAVRAM VE İLKELER....................................................................................83

II. TÜRLERİ...............................................................................................................84

§ 7. KİŞİSEL DURUM SİCİLİ..................................................................................85

I. KAVRAM VE TÜRLERİ...................................................................................85

II. DÜZELTME..........................................................................................................85

III. SORUMLULUK...................................................................................................86

İçindekiler

XV

İKİNCİ KISIM

TÜZEL KİŞİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

§ 1. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI, UNSURLARI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ...............87

§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN TÜRLERİ..........................................................................88

§ 3. TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI BAKIMINDAN

KURULUŞ SİSTEMLERİ..................................................................................89

§ 4. TÜZEL KİŞİLERDE EHLİYET ........................................................................90

I. HAK EHLİYETİ...................................................................................................90

II. FİİL EHLİYETİ.....................................................................................................91

§ 5. TÜZEL KİŞİLERDE KİŞİLİK HAKKI.............................................................91

§ 6. TÜZEL KİŞİLERDE YERLEŞİM YERİ...........................................................92

§ 7. TÜZEL KİŞİLERDE KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ ..........................................92

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEKLER

§ 1. DERNEK KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ ......................................94

I. KAVRAM VE UNSURLARI.............................................................................94

II. TÜRLERİ...............................................................................................................95

A) ALELADE DERNEKLER –

KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER ...............................95

B) TİCARÎ İŞLETME İŞLETEN - İŞLETMEYEN DERNEKLER.......95

C) ÇOCUK DERNEKLERİ......................................................................96

D) DERNEKLER – ÜST KURULUŞLAR..............................................96

§ 2. DERNEĞİN KURULUŞU..................................................................................97

I. DERNEK KURUCULARI..................................................................................97

II. KURULUŞ İRADESİNİN AÇIKLANMASI...................................................97

A) TÜZÜĞÜN HAZIRLANMASI...........................................................97

B) TÜZÜĞÜN EN BÜYÜK MÜLKÎ AMİRE VERİLMESİ .................98

C) İNCELEME..........................................................................................99

D) İLK GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMASI...................99

§ 3. DERNEKLERDE ÜYELİK..............................................................................100

I. KAVRAM VE TÜRLERİ.................................................................................100

II. ŞARTLARI..........................................................................................................100

III. KAZANILMASI.................................................................................................100

IV. HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ..........................................................101

A) HAKLARI ..........................................................................................101

B) YÜKÜMLÜLÜKLERİ ......................................................................102

V. SONA ERMESİ..................................................................................................102

İçindekiler

XVI

§ 4. DERNEĞİN ORGANLARI..............................................................................103

I. GENEL KURUL.................................................................................................103

A) TOPLANMASI ..................................................................................104

B) KARARIN İPTALİ ............................................................................105

II. YÖNETİM KURULU........................................................................................105

A) OLUŞUMU VE GÖREVLERİ..........................................................105

B) TOPLANMASI, KARAR ALMASI VE SORUMLULUĞU ..........106

III. DENETİM KURULU........................................................................................106

§ 5. DERNEĞİN FAALİYETLERİ.........................................................................106

§ 6. DERNEĞİN SONA ERMESİ...........................................................................107

I. KENDİLİĞİNDEN.............................................................................................107

II. GENEL KURUL KARARI İLE.......................................................................108

III. MAHKEME KARARI İLE...............................................................................108

A) SONA ERME SEBEBİNİN VARLIĞI.............................................108

1) Derneğin Amacının Kanuna veya Ahlâka Aykırı Hale Gelmesi.. 108

2) Kuruluştaki Kanuna Aykırılıkların veya

Eksikliklerin Giderilememesi ......................................................109

3) Olağan Genel Kurul Toplantısının

Tüzükte Belirtilen Zamanda Yapılmaması..................................109

4) Dernekler Kanunu’nda Sayılan Bir Suçun

Dernek Yöneticisi Tarafından İşlenmesi ....................................109

B) İSTEM.................................................................................................109

C) MAHKEME KARARI.......................................................................110

IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI....................................................................110

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VAKIFLAR

§ 1. VAKIF KAVRAMI, UNSURLARI VE TÜRLERİ ........................................112

I. KAVRAM VE UNSURLARI...........................................................................112

II. TÜRLERİ.............................................................................................................113

A) YENİ VAKIFLAR .............................................................................113

B) ESKİ VAKIFLAR..............................................................................114

§ 2. VAKFIN KURULUŞU.....................................................................................114

I. VAKIF KURMA İRADESİNİN AÇIKLANMASI.......................................114

II. SİCİLE TESCİL..................................................................................................115

§ 3. VAKFIN ORGANLARI ...................................................................................116

I. YÖNETİM ORGANI.........................................................................................116

II. SEÇİMLİK ORGANLAR.................................................................................117

§ 4. VAKFIN FAALİYETLERİ ..............................................................................117

§ 5. VAKIFTA YÖNETİMİN, AMACIN VE MALLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ.. 118

§ 6. VAKFIN SONA ERMESİ................................................................................118

İçindekiler

XVII

I. KENDİLİĞİNDEN.............................................................................................118

II. MAHKEME KARARI İLE...............................................................................119

III. SONA ERMENİN SONUÇLARI....................................................................119

İKİNCİ KİTAP

AİLE HUKUKU

GİRİŞ

GENEL BİLGİLER

§ 1. KAVRAM, KONUSU VE HÂKİM OLAN İLKELER...................................122

§ 2. AİLE KAVRAMI..............................................................................................122

BİRİNCİ KISIM

EVLİLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM

EVLENME

§ 1. NİŞANLANMA ................................................................................................123

I. NİŞANLANMA KAVRAMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ...............................123

II. NİŞANLANMANIN UNSURLARI................................................................123

A) İRADE AÇIKLAMALARI................................................................123

B) NİŞANLANMA EHLİYETİ..............................................................123

C) NİŞANLANMA ENGELİNİN BULUNMAMASI..........................124

III. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ.......................................................................124

IV. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ....................................................................125

A) SONA ERME SEBEPLERİ...............................................................125

B) SONA ERMENİN SONUÇLARI .....................................................125

1) Maddî Tazminat ...........................................................................126

2) Manevî Tazminat..........................................................................126

3) Hediyelerin Geri Verilmesi..........................................................127

§ 2. EVLENME ........................................................................................................127

I. EVLENME KAVRAMI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ .......................................127

II. EVLENMENİN ŞARTLARI............................................................................128

A) MADDÎ ŞARTLAR ...........................................................................128

1) Evlenme Ehliyeti..........................................................................128

a) Ayırt Etme Gücü....................................................................128

b) Evlenme Yaşı.........................................................................128

c) Yasal Temsilcinin İzni...........................................................129

2) Evlenme Engellerinin Bulunmaması...........................................129

a) Kesin Evlenme Engelleri.......................................................129

aa) Hısımlık .........................................................................130

bb) Önceki Evlilik................................................................130

cc) Akıl Hastalığı ................................................................130

İçindekiler

XVIII

b) Kesin Olmayan Evlenme Engelleri.......................................131

aa) Bekleme Süresi..............................................................131

bb) Bazı Bulaşıcı Hastalıklar...............................................131

B) ŞEKLÎ ŞARTLAR..............................................................................131

1) Evlenmeden Önceki Şeklî Şartlar................................................132

2) Evlenme Sırasındaki Şeklî Şartlar ...............................................132

3) Evlenmeden Sonraki Şeklî Şartlar...............................................133

§ 3. EVLENMENİN YOKLUĞU VE BUTLANI..................................................133

I. EVLENMENİN YOKLUĞU............................................................................133

II. EVLENMENİN BUTLANI..............................................................................134

A) MUTLAK BUTLAN..........................................................................134

B) NİSBÎ BUTLAN.................................................................................135

İKİNCİ BÖLÜM

BOŞANMA

§ 1. BOŞANMA KAVRAMI...................................................................................138

§ 2. BOŞANMA SEBEPLERİ.................................................................................138

I. ÖZEL BOŞANMA SEBEPLERİ.....................................................................140

A) ZİNA...................................................................................................140

B) HAYATA KAST VEYA PEK KÖTÜ YA DA

ONUR KIRICI DAVRANIŞ..............................................................140

C) SUÇ İŞLEME VEYA HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME ..............140

D) TERK ..................................................................................................141

E) AKIL HASTALIĞI ............................................................................142

II. GENEL BOŞANMA SEBEPLERİ..................................................................142

A) EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI.................142

B) EŞLERİN ANLAŞMASI...................................................................143

C) ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI.....................144

§ 3. BOŞANMA DAVASI.......................................................................................144

I. KAVRAM, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE KONUSU...........................................144

A) AYRILIK............................................................................................145

B) BOŞANMA ........................................................................................145

II. TARAFLARI.......................................................................................................145

III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME...........................................................146

IV. GEÇİCİ ÖNLEMLER........................................................................................146

V. YARGILAMA USULÜ.....................................................................................147

VI. BOŞANMA KARARININ SONUÇLARI......................................................148

A) EŞLERE İLİŞKİN SONUÇLARI......................................................148

1) Kişisel Sonuçları...........................................................................148

a) Evlilik Birliğinin Sona Ermesi ..............................................148

b) Yeniden Evlenme İmkânının Doğması.................................148

İçindekiler

XIX

c) Kişisel Durumun Değişmesi veya Korunması......................148

2) Malî Sonuçları..............................................................................148

a) Mal Rejiminin Tasfiyesi ........................................................149

b) Miras Hukukundan Doğan Hakların Sona Ermesi ...............149

c) Zamanaşımının İşlemeye Başlaması.....................................149

d) Maddî Tazminat.....................................................................149

e) Manevî Tazminat...................................................................150

f) Yoksulluk Nafakası................................................................150

B) ÇOCUKLARA İLİŞKİN SONUÇLARI...........................................151

1) Velâyet..........................................................................................151

2) Kişisel İlişki..................................................................................152

3) İştirak Nafakası.............................................................................152

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ

§ 1. EŞLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................................154

§ 2. KADININ SOYADI..........................................................................................155

§ 3. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ ...................................................................155

I. KONUSU.............................................................................................................155

II. EŞLERİN SORUMLULUĞU...........................................................................156

III. TEMSİL YETKİSİNİN KALDIRILMASI VEYA SINIRLANMASI........156

§ 4. EŞLERİN HUKUKÎ İŞLEMLERİ ...................................................................157

I. GENEL OLARAK..............................................................................................157

II. AİLE KONUTUNA İLİŞKİN HUKUKÎ İŞLEMLER..................................157

§ 5. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI...........................................................158

I. HÂKİMİN MÜDAHALESİ..............................................................................158

II. PARASAL KATKININ BELİRLENMESİ....................................................159

III. BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ..............................................159

IV. BORÇLULARA YÖNELİK ÖNLEMLER....................................................160

V. TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI..............................................160

VI. ÖNLEMLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ ...............................................................160

VII. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME...........................................................161

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ

§ 1. MAL REJİMİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER.........................................162

I. GENEL OLARAK..............................................................................................162

II. TÜRLERİ.............................................................................................................162

A) YASAL MAL REJİMİ.......................................................................162

B) SÖZLEŞMESEL MAL REJİMİ........................................................163

1) Genel Olarak.................................................................................163

İçindekiler

XX

2) Mal Rejimi Sözleşmesi ................................................................163

III. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ .......................................................................164

A) MAHKEME KARARIYLA GEÇİŞ..................................................164

1) Mevcut Mal Rejiminden Bir Eşin İstemi Üzerine

Mal Ayrılığına Geçiş....................................................................164

2) Mal Ortaklığından Alacaklının İstemi Üzerine

Mal Ayrılığına Geçiş....................................................................165

B) MAL ORTAKLIĞINDAN KENDİLİĞİNDEN GEÇİŞ ..................165

§ 2. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ................................................165

I. MALLARIN MÜLKİYETİ...............................................................................165

A) MAL KATEGORİLERİ.....................................................................165

1) Edinilmiş Mallar...........................................................................165

2) Kişisel Mallar ...............................................................................166

B) İSPAT..................................................................................................167

II. YÖNETİM, YARARLANMA VE TASARRUF...........................................167

III. BORÇLARDAN SORUMLULUK .................................................................167

IV. MAL REJİMİNİN BAŞLAMASI, SONA ERMESİ VE TASFİYE ...........168

A) MAL REJİMİNİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ...................168

B) TASFİYE............................................................................................168

1) Değer Artış Payı Alacağı .............................................................168

2) Katılma Alacağı............................................................................169

3) Katılma Alacağının ve Değer Artış Payının Ödenmesi ..............170

4) Aile Konutu ve Ev Eşyası............................................................170

§ 3. MAL AYRILIĞI................................................................................................170

§ 4. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI....................................................................171

§ 5. MAL ORTAKLIĞI ...........................................................................................172

İKİNCİ KISIM

HISIMLIK

BİRİNCİ BÖLÜM

SOYBAĞININ KURULMASI

§ 1. SOYBAĞI KAVRAMI, TÜRLERİ VE KURULMASI..................................173

I. SOYBAĞI KAVRAMI VE TÜRLERİ ...........................................................173

II. KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI.....................173

A) ÇOCUK İLE ANA ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI...173

B) ÇOCUK İLE BABA ARASINDA SOYBAĞININ KURULMASI.. 173

1) Ana ile Evlilik...............................................................................173

a) Çocuğun Evlilik İçinde Doğması Halinde ............................173

aa) Babalık Karinesi............................................................173

bb) Soybağının Reddi..........................................................174

b) Çocuğun Evlilik Dışında Doğması Halinde..........................176

İçindekiler

XXI

2) Tanıma..........................................................................................176

a) Kavram, Hukukî Niteliği ve Şartları .....................................176

b) Tanımanın Geçersizliği ve Özellikle İptali ...........................177

3) Babalık Hükmü.............................................................................178

III. EVLÂT EDİNMEYE DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI..........179

A) EVLÂT EDİNMENİN ŞARTLARI..................................................179

1) Küçüklerin Evlât Edinilmesi........................................................179

2) Erginlerin ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi ..................................181

3) Evlât Edinme Kararı.....................................................................181

B) EVLÂT EDİNMENİN HÜKÜMLERİ..............................................182

C) EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI ..................................182

§ 2. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ.........................................................................183

I. ÇOCUĞUN SOYADI........................................................................................183

II. KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER..............................................................183

III. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI..............................................183

A) ANA VE BABA İLE..........................................................................183

B) ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE ...................................................................184

C) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME.............................................184

IV. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ

KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ .................................................................184

§ 3. VELÂYET.........................................................................................................185

I. KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ...............................................................185

II. VELAYETE TÂBİ OLANLAR İLE VELÂYETE SAHİP OLANLAR....185

III. VELÂYETİN KAPSAMI..................................................................................186

A) ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ BAKIMINDAN............................................186

1) Genel Olarak.................................................................................186

2) Çocuğun Eğitimi...........................................................................187

3) Çocuğun Temsili ve Fiil Ehliyeti.................................................187

4) Çocuğun Kişiliğinin Korunması..................................................188

B) ÇOCUĞUN MALLARI BAKIMINDAN.........................................189

1) Ana ve Babanın Yönetme Hakkı .................................................189

2) Ana ve Babanın Kullanma Hakkı................................................190

3) Gelirlerin ve Çocuk Mallarının Sarf Edilmesi.............................190

4) Çocuğun Serbest Malları..............................................................190

5) Çocuk Mallarının Korunması ......................................................191

İçindekiler

XXII

İKİNCİ BÖLÜM

AİLE TOPLULUĞU

§ 1. YARDIM NAFAKASI......................................................................................192

I. NAFAKA YÜKÜMLÜSÜ VE ALACAKLISI..............................................192

II. YARDIM NAFAKASININ ŞARTLARI........................................................192

A) YOKSULLUĞA DÜŞECEK OLMA................................................192

B) ÖDEME GÜCÜNE SAHİP OLMA VEYA

REFAH İÇİNDE BULUNMA...........................................................193

III. NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE SIRA.....................................................193

IV. NAFAKA MİKTARI, ÖDENME BİÇİMİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ...........193

§ 2. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU ...........................................................194

§ 3. AİLE MALLARI...............................................................................................195

I. AİLE VAKFI.......................................................................................................195

II. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI........................................................................195

III. AİLE YURDU.....................................................................................................196

ÜÇÜNCÜ KISIM

VESAYET

BİRİNCİ BÖLÜM

VESAYET DÜZENİ

§ 1. VESAYET KAVRAMI VE VELÂYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI........197

§ 2. VESAYET ORGANLARI................................................................................198

I. KAMU VESAYETİNDE ..................................................................................198

II. ÖZEL VESAYETTE..........................................................................................198

§ 3. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER............................................................199

I. KÜÇÜKLÜK.......................................................................................................200

II. KISITLAMA.......................................................................................................200

A) GENEL OLARAK .............................................................................200

B) KISITLAMA SEBEPLERİ................................................................201

1) Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı ...................................................201

2) Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı,

Kötü Yaşama Tarzı ya da Kötü Yönetim....................................... 201

3) Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza ...........................................................202

4) İstem .............................................................................................202

C) USULÜ VE YETKİ ...........................................................................202

§ 4. VASİNİN ATANMASI ....................................................................................203

I. ŞARTLARI..........................................................................................................203

II. VASİNİN ATANMASINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR.......203

İçindekiler

XXIII

III. VASİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE

BUNUN İSTİSNALARI....................................................................................203

IV. ATAMA USULÜ................................................................................................204

§ 5. KAYYIMLIK ....................................................................................................204

I. GENEL OLARAK..............................................................................................204

II. TÜRLERİ.............................................................................................................205

A) TEMSİL KAYYIMLIĞI....................................................................205

B) YÖNETİM KAYYIMLIĞI................................................................205

C) İSTEĞE BAĞLI KAYYIMLIK.........................................................206

§ 6. YASAL DANIŞMANLIK ................................................................................206

I. GENEL OLARAK..............................................................................................206

II. TÜRLERİ.............................................................................................................206

A) OY DANIŞMANLIĞI........................................................................207

B) YÖNETİM DANIŞMANLIĞI...........................................................207

§ 7. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI.......................207

İKİNCİ BÖLÜM

VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ

§ 1. VASİNİN GÖREVLERİ...................................................................................209

I. VASİLİĞE BAŞLAMA SIRASINDAKİ GÖREVLER...............................209

II. VASİLİĞİN DEVAMI SIRASINDAKİ GÖREVLER.................................210

§ 2. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ...................................................210

I. ŞİKAYET VE İTİRAZLARI İNCELEME.....................................................210

II. İZİN VERME......................................................................................................210

III. RAPOR VE HESAPLARI İNCELEME..........................................................212

§ 3. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU ........................................212

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VESAYETİN SONA ERMESİ

§ 1. VESAYETİ GEREKTİREN HALLERİN SONA ERMESİ ...........................214

I. VESAYETİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ.....................................214

II. VESAYETİN MAHKEME KARARIYLA SONA ERMESİ......................214

§ 2. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ........................................................215

I. VASİLİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ........................................215

II. ENGELİN VEYA KAÇINMA SEBEBİNİN ORTAYA ÇIKMASI..........215

III. VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI..............................................................215

§ 3. VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI.........................................216

İçindekiler

XXIV

ÜÇÜNCÜ KİTAP

MİRAS HUKUKU

GİRİŞ

GENEL BİLGİLER

§ 1. KAVRAM VE KONUSU.................................................................................218

§ 2. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI........................................218

I. TEREKE...............................................................................................................218

II. MİRASBIRAKAN .............................................................................................218

III. MİRASÇI.............................................................................................................218

IV. VASİYET ALACAKLISI.................................................................................219

V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF .........................................................................219

§ 3. KÜLLÎ HALEFİYET İLKESİ..........................................................................219

BİRİNCİ KISIM

MİRASÇILAR

BİRİNCİ BÖLÜM

YASAL MİRASÇILAR

§ 1. KAN HISIMLARI.............................................................................................220

I. ZÜMRE SİSTEMİ..............................................................................................220

A) GENEL OLARAK .............................................................................220

B) ZÜMRE SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER...........................221

II. BİRİNCİ ZÜMRE...............................................................................................221

III. İKİNCİ ZÜMRE .................................................................................................222

IV. ÜÇÜNCÜ ZÜMRE............................................................................................222

§ 2. EVLÂTLIK........................................................................................................223

§ 3. SAĞ KALAN EŞ...............................................................................................223

§ 4. DEVLET............................................................................................................224

İKİNCİ BÖLÜM

ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR

§ 1. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ.........................225

§ 2. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF EHLİYETİ......................................................226

I. VASİYETNAMEDE..........................................................................................226

II. MİRAS SÖZLEŞMESİNDE.............................................................................226

§ 3. ŞEKLÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ..............................226

I. VASİYETNAME................................................................................................227

A) TÜRLERİ............................................................................................227

1) Resmî Vasiyetname......................................................................227

a) Kavram, Memur ve Tanıklara İlişkin Yasaklar ....................227

b) Düzenleme Usulü...................................................................227

İçindekiler

XXV

aa) Mirasbırakan Tarafından Okunan ve

İmzalanan Resmî Vasiyetname.....................................227

bb) Mirasbırakan Tarafından Okunmayan ve

İmzalanmayan Resmî Vasiyetname..............................228

2) El Yazılı Vasiyetname..................................................................228

3) Sözlü Vasiyetname.......................................................................229

a) Kavram ve Şartları.................................................................229

b) Usulü ve Hükümden Düşmesi...............................................229

B) SONA ERMESİ..................................................................................230

1) Vasiyetnameden Dönme ..............................................................230

2) Vasiyetnameyi Yok Etme ............................................................230

3) Sağlararası Tasarruf......................................................................230

II. MİRAS SÖZLEŞMESİ......................................................................................231

A) TÜRLERİ............................................................................................231

1) Olumlu Miras Sözleşmesi – Mirastan Feragat Sözleşmesi.........231

2) Tek Taraflı Miras Sözleşmesi – İki Taraflı Miras Sözleşmesi....231

B) ŞEKLİ .................................................................................................231

C) SONA ERMESİ..................................................................................232

1) Tarafların Yazılı Anlaşması.........................................................232

2) Tek Taraflı Sona Erdirme.............................................................232

3) Kendiliğinden Sona Erme ............................................................232

§ 4. MADDÎ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR............................233

I. MİRASÇI ATAMA............................................................................................233

II. BELİRLİ MAL BIRAKMA..............................................................................233

III. KOŞUL VE YÜKLEME...................................................................................234

IV. YEDEK MİRASÇI ATAMA............................................................................235

V. ARTMİRASÇI ATAMA...................................................................................235

VI. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA.......................................................................236

A) CEZAÎ MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA...........................................236

1) Şartları...........................................................................................236

2) Hükümleri.....................................................................................237

B) BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA........................................................237

VII. VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA ............................237

A) ATANMASI VE EHLİYETİ.............................................................237

B) GÖREV VE YETKİLERİ..................................................................238

C) DENETLENMESİ VE SORUMLULUĞU.......................................239

D) GÖREVİNİN SONA ERMESİ..........................................................239

VIII. VAKIF KURMA.................................................................................................239

IX. EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU TANIMA...............................................................239

X. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ........................................................239

İçindekiler

XXVI

A) KAVRAM VE TÜRLERİ..................................................................239

B) HÜKMÜ .............................................................................................240

§ 5. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMU..........................................240

§ 6. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ...............................................241

I. İPTAL SEBEPLERİ...........................................................................................241

II. İPTAL DAVASI .................................................................................................242

§ 7. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ VE SAKLI PAYLI MİRASÇILAR................242

I. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR.........................................................................243

A) ALTSOY.............................................................................................243

B) ANA VE BABA.................................................................................243

C) SAĞ KALAN EŞ................................................................................244

II. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESAPLANMASI............................244

A) TEREKE MEVCUDUNUN BELİRLENMESİ................................245

B) BAZI DEĞERLERİN TEREKEDEN ÇIKARILMASI....................245

C) NET TEREKEYE BAZI DEĞERLERİN EKLENMESİ.................246

§ 8. TENKİS .............................................................................................................247

I. TENKİS DAVASI..............................................................................................247

II. TENKİSTE SIRA................................................................................................248

III. ÖZEL TENKİS KURALLARI.........................................................................248

İKİNCİ KISIM

MİRASIN GEÇMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

MİRASIN AÇILMASI

§ 1. AÇILMA ANI VE VE YERİ............................................................................249

§ 2. MİRASÇI VEYA VASİYET ALACAKLISI OLMANIN ŞARTLARI........249

I. HAK EHLİYETİNE SAHİP OLMAK............................................................249

II. SAĞ OLMAK .....................................................................................................249

III. MİRASTAN YOKSUN OLMAMAK.............................................................250

§ 3. GAİPLİK HALİNDE MİRASIN GEÇMESİ...................................................250

I. GAİBİN MİRASBIRAKAN OLMASI HALİNDE.......................................250

II. GAİBİN MİRASÇI OLMASI HALİNDE ......................................................250

§ 4. KORUMA ÖNLEMLERİ.................................................................................251

I. TEREKE DEFTERİNİN TUTULMASI .........................................................251

II. TEREKENİN MÜHÜRLENMESİ..................................................................251

III. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ .....................................................252

IV. VASİYETNAMENİN AÇILMASI..................................................................252

V. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ...........................................................252

İçindekiler

XXVII

İKİNCİ BÖLÜM

MİRASIN KAZANILMASI

§ 1. MİRASÇILARIN KAZANMASI.....................................................................253

§ 2. VASİYET ALACAKLILARININ DURUMU ................................................253

§ 3. MİRASIN REDDİ.............................................................................................254

I. KAVRAM VE TÜRLERİ.................................................................................254

A) GERÇEK RET....................................................................................254

B) HÜKMÎ RET ......................................................................................255

II. HÜKMÜ...............................................................................................................255

§ 4. RESMİ DEFTER TUTMA ...............................................................................256

§ 5. RESMİ TASFİYE..............................................................................................257

§ 6. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI...................................................257

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİRASIN PAYLAŞILMASI

§ 1. MİRAS ORTAKLIĞI........................................................................................259

§ 2. PAYLAŞMANIN TÜRLERİ............................................................................260

I. ANLAŞMAYA DAYANAN PAYLAŞMA...................................................260

A) ELDEN PAYLAŞMA........................................................................260

B) PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ ............................................................260

C) MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ.......................................261

II. MAHKEME KARARINA DAYANAN PAYLAŞMA................................261

DÖRDÜNCÜ KİTAP

EŞYA HUKUKU

GİRİŞ

GENEL BİLGİLER

§ 1. EŞYA HUKUKUNUN TANIMI VE KONUSU.............................................264

§ 2. AYNÎ HAK........................................................................................................264

I. AYNÎ HAK KAVRAMI, AYNÎ HAKKIN HUKUKÎ NİTELİĞİ,

UNSURLARI VE DİĞER HAKLARDAN FARKLARI.............................264

A) AYNÎ HAK KAVRAMI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE

UNSURLARI .....................................................................................264

B) AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARDAN FARKLARI ...................264

1) Aynî Hakkın Diğer Mutlak Haklardan Farkları ..........................264

2) Aynî Hakkın Alacak Hakkından Farkları....................................265

3) Aynî Hakkın Eşyaya Bağlı Borçtan Farkları...............................265

II. AYNÎ HAKKIN KONUSU...............................................................................266

A) EŞYANIN TANIMI VE UNSURLARI............................................266

B) EŞYANIN TÜRLERİ.........................................................................266

İçindekiler

XXVIII

1) Özel Mülkiyet Konusu Olabilen Eşya –

Özel Mülkiyet Konusu Olamayan Eşya ......................................266

2) Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya .....................................................267

3) Basit Eşya – Birleşik Eşya – Eşya Birliği....................................267

4) Sahipli Eşya – Sahipsiz Eşya .......................................................268

5) Misli Eşya – Mislî Olmayan Eşya ...............................................268

6) Tüketilebilen Eşya - Tüketilemeyen Eşya...................................268

7) Bölünebilen Eşya – Bölünemez Eşya..........................................268

III. AYNÎ HAKKIN TÜRLERİ...............................................................................268

A) AYNÎ HAKKIN İÇ MUHTEVASINA GÖRE.................................268

B) KONUSUNA GÖRE..........................................................................268

C) HAK SAHİBİNİN BELİRLENİŞ TARZINA GÖRE ......................269

IV. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER .............................................269

A) BELİRLİLİK İLKESİ ........................................................................269

B) AÇIKLIK İLKESİ..............................................................................270

C) SINIRLI SAYI VE TİPE BAĞLILIK İLKESİ .................................270

D) HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE VE ZAMANAŞIMINA

TÂBİ OLMAMA İLKESİ..................................................................270

E) SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ ...........................................................270

F) GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ ..................................................270

G) ZAMAN İTİBARIYLA ÖNCELİK İLKESİ ....................................271

BİRİNCİ BÖLÜM

ZİLYETLİK

§ 1. ZİLYETLİĞİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ,

İŞLEVLERİ VE TÜRLERİ ..............................................................................272

I. ZİLYETLİĞİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE

İŞLEVLERİ.........................................................................................................272

II. ZİLYETLİĞİN TÜRLERİ.................................................................................273

A) EŞYA ZİLYETLİĞİ – HAK ZİLYETLİĞİ......................................273

B) HAKLI ZİLYETLİK – HAKSIZ ZİLYETLİK.................................273

C) MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİK – BAŞKA SIFATLA

ZİLYETLİK..................................................................................................273

D) TEK KİŞİ ZİLYETLİĞİ – ÇOK KİŞİ ZİLYETLİĞİ.......................274

1) Tek Kişi Zilyetliği ........................................................................274

2) Çok Kişi Zilyetliği........................................................................274

a) Birlikte Zilyetlik Türleri ........................................................274

b) Dereceli Zilyetlik Türleri.......................................................274

aa) Aslî Zilyetlik – Ferî Zilyetlik........................................274

bb) Dolaysız Zilyetlik – Dolaylı Zilyetlik...........................275

E) KENDİSİ İÇİN ZİLYETLİK – BAŞKASI İÇİN ZİLYETLİK........275

İçindekiler

XXIX

F) ZİLYETLİK – ZİLYET YARDIMCILIĞI AYRIMI .......................275

§ 2. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ...............................276

I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI.....................................................................276

A) ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI........................................276

B) ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI ....................................277

1) Zilyetliğin Teslimle Kazanılması.................................................277

a) Zilyetliğin Hazırlar Arasında Teslimle Kazanılması............277

aa) Eşyanın Teslimi.............................................................277

bb) Araç Teslimi..................................................................277

cc) Fiilî Hâkimiyet Kurmaya Yeten

Anlaşma Yoluyla Teslim ..............................................278

b) Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında

Teslimle Kazanılması ............................................................278

2) Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması...............................................278

a) Kısa Elden Teslim..................................................................279

b) Hükmen Teslim......................................................................279

c) Zilyetliğin Havalesi................................................................280

d) Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi ..............................281

e) Miras.......................................................................................281

II. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ..................................................................282

§ 3. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI.........................................................................282

I. KUVVET KULLANMA HAKKI....................................................................283

II. ZİLYETLİK DAVALARI.................................................................................284

A) TÜRLERİ............................................................................................284

1) Gasp Halinde ................................................................................284

a) Geri Verme Davası ................................................................284

b) Tazminat Davası ....................................................................285

2) Saldırı Halinde..............................................................................285

a) Saldırıyı Sona Erdirme Davası..............................................285

b) Saldırıyı Önleme Davası........................................................285

c) Tazminat Davası ....................................................................285

B) KONUSU...........................................................................................285

C) TARAFLARI......................................................................................285

D) İSPAT..................................................................................................286

E) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME.............................................286

F) SÜRE ..................................................................................................286

G) HÜKMÜN NİTELİĞİ........................................................................286

III. İDARÎ KORUMA...............................................................................................287

§ 4. ZİLYETLİKTEN DOĞAN HAK KARİNELERİ ...........................................288

I. HAK KARİNELERİNİN TÜRLERİ...............................................................288

A) MÜLKİYET KARİNESİ ...................................................................288

İçindekiler

XXX

B) SINIRLI AYNÎ HAK VEYA KİŞİSEL HAK KARİNESİ ..............289

II. HAK KARİNELERİNİN SONUÇLARI.........................................................289

A) İDDİA VE SAVUNMADAKİ ROLÜ...............................................289

B) EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN AYNÎ HAK KAZANILMASI..290

1) Genel Olarak.................................................................................290

2) Şartları...........................................................................................290

a) Devreden Emin Sıfatıyla Zilyet Olmalı ................................290

b) Zilyetlik Devredilmiş Olmalı.................................................290

c) Hak Kazanan Kimse Üçüncü Kişi Durumunda Bulunmalı..290

d) Kazanan İyiniyetli Olmalı......................................................291

e) Aynî Hak Kazanılmış Olmalı................................................291

f) Devredenin Tasarruf Yetkisinin Bulunmaması Dışında

Bir Geçersizlik Sebebi Var Olmamalı...................................291

3) Hükmü ..........................................................................................291

C) TAŞINIR DAVASI ............................................................................292

1) Kavram ve Konusu.......................................................................292

2) Şartları...........................................................................................292

a) Ya Taşınır Davacının Elinden İradesi Dışında Çıkmış ya da

Davalı Kötüniyetli Olmalı .....................................................292

aa) Taşınır Davacının Elinden İradesi Dışında

Çıkmış Olmalı ...............................................................292

a1. Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre ...............................293

a2. Bedel Karşılığı Geri Verme ....................................293

a3. Para veya Hamile Yazılı Senetlerin Kazanılması ..293

bb) Davalı Kötüniyetli Olmalı.............................................294

b) Davacı İyiniyetli Olmalı ........................................................294

3) Tarafları ........................................................................................294

4) İspat...............................................................................................294

5) Süre ...............................................................................................294

6) Görevli ve Yetkili Mahkeme .......................................................295

7) Hükmün Niteliği...........................................................................295

8) Benzer Davalarla Karşılaştırılması ..............................................295

a) Geri Verme Davası ile ...........................................................295

b) İstihkak Davası ile..................................................................296

III. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNELERİNİN ROLÜ...............................296

§ 5. HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU ........................................................297

I. İYİNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU...............................297

A) İYİNİYETLİ ZİLYEDİN BORÇLARI.............................................297

B) İYİNİYETLİ ZİLYEDİN HAKLARI ...............................................298

II. KÖTÜNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU.........................298

A) KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN BORÇLARI .......................................298

İçindekiler

XXXI

1) Eşyayı Geri Verme Borcu............................................................299

2) Tazminat Borcu............................................................................299

a) Zararı Tazmin Borcu..............................................................299

b) Ürünleri Tazmin Borcu..........................................................299

c) Eşyayı Bizzat Kullanmaktan Kaynaklanan Tazmin Borcu ..299

d) Hak Sahibinin Elde Edemeyeceği Kâr..................................299

B) KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN HAKLARI..........................................300

İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ

§ 1. TAPU SİCİLİ.....................................................................................................301

I. KAVRAM............................................................................................................301

II. UNSURLARI......................................................................................................301

A) ANA SİCİLLER.................................................................................302

1) Tapu Kütüğü.................................................................................302

2) Kat Mülkiyeti Kütüğü ..................................................................302

3) Yevmiye Defteri...........................................................................303

4) Resmî Belgeler.............................................................................303

5) Plan ...............................................................................................303

B) YARDIMCI SİCİLLER.....................................................................303

1) Aziller Sicili..................................................................................303

2) Düzeltmeler Sicili.........................................................................303

3) Kamu Orta Malları Sicili..............................................................304

4) Tapu Envanter Defteri..................................................................304

C) TAPU SİCİLİ BULUNMAYAN YERLERDE

TUTULAN DEFTERLER .................................................................304

1) Zabıt Defteri .................................................................................304

2) İpotek Kayıt Defteri .....................................................................304

3) Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri .........................................................304

4) Fihrist Defteri ...............................................................................305

5) Diğer Defterler..............................................................................305

§ 2. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI...............................................................................305

§ 3. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER..................................................306

I. AYNÎ KAYIT İLKESİ.......................................................................................306

II. AÇIKLIK İLKESİ...............................................................................................306

III. TESCİL İLKESİ..................................................................................................307

IV. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ...........................................................................307

V. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ..................................................................308

A) ŞARTLARI.........................................................................................308

1) Yolsuz Bir Tescil Bulunmalı .......................................................308

İçindekiler

XXXII

2) Üçüncü Kişi Tarafından Hak Kazanılmalı ..................................308

3) Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalı......................................................308

4) Üçüncü Kişi Aynî Hak Kazanmış Olmalı ...................................309

5) Kazanma İçin Gerekli Diğer Unsurlar Bulunmalı.......................309

B) HÜKMÜ .............................................................................................309

VI. DEVLETİN SORUMLULUĞU İLKESİ........................................................309

A) ŞARTLARI.........................................................................................309

1) Tapu Sicili Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmalı.............................310

2) Tapu Sicilinin Tutulmasından Zarar Doğmalı.............................310

3) Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması ile Zarar Arasında

Uygun İlliyet Bağı Bulunmalı......................................................310

B) HÜKMÜ...............................................................................................................310

§ 4. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ ..............................................................................311

I) KAYIT..................................................................................................................311

A) KAYIT İŞLEMİNİN KONUSU........................................................311

1) Arazi .............................................................................................312

2) Bağımsız ve Sürekli Haklar .........................................................312

a) Bir İrtifak Hakkı Olmalı ........................................................312

b) İrtifak Hakkı Bağımsız Olmalı..............................................312

c) İrtifak Hakkı Sürekli Olmalı..................................................312

d) Hak Sahibinin Kayıt İstemi Olmalı.......................................312

3) Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler........................313

B) KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYEN TAŞINMAZLAR.........................313

II. TESCİL.................................................................................................................313

A) KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ ................................................313

B) GEÇERLİ BİR TESCİL İÇİN ARANAN ŞARTLAR.....................313

1) Geçerli Bir Hukukî Sebep Var Olmalı.........................................313

2) Yetkili Kişi Tarafından Tescil İsteminde Bulunulmalı...............313

C) TESCİLİN HÜKMÜ ..........................................................................314

1) Tescilin Olumsuz Hükmü ............................................................314

2) Tescilin Olumlu Hükmü...............................................................314

3) Aynî Hakkın İçeriğinin Belirlenmesindeki Etkisi.......................314

III. TERKİN ...............................................................................................................315

A) KAVRAM VE TÜRLERİ..................................................................315

B) DEĞİŞİKLİK......................................................................................315

IV. ŞERH....................................................................................................................315

A) KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİ ..........................................................316

1) Konusu, Şartları ve Süresi............................................................316

2) Hükmü ..........................................................................................316

B) TASARRUF YETKİSİ KISITLAMALARINA İLİŞKİN ŞERH ....316

1) Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme Kararları...317

İçindekiler

XXXIII

2) Haciz, İflas Kararı veya Konkordato ile Verilen Süre ................317

3) Aile Yurdu Kurulması, Artmirasçı Atanması ve Diğer Haller ...317

C) GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ....................................................................318

1) Konusu..........................................................................................318

2) Hükmü ..........................................................................................318

V. BEYAN................................................................................................................319

VI. DÜZELTME........................................................................................................319

A) KAVRAM VE KONUSU..................................................................319

B) DÜZELTME YOLLARI....................................................................319

1) Tapu Memuru Tarafından Kendiliğinden Yapılan Düzeltme.....320

2) Taraflardan Birinin İstemine veya

Anlaşmaya Dayanan Düzeltme....................................................320

a) Taraflardan Birinin İstemine Dayanan Düzeltme.................320

b) Anlaşmaya Dayanan Düzeltme .............................................320

3) Mahkeme Kararına Dayanan Düzeltme ......................................320

a) Tapu Sicilini Düzeltme Davası Kavramı ve

Hukukî Niteliği ......................................................................320

b) Şartları....................................................................................320

c) Tarafları..................................................................................321

d) İspat Yükü..............................................................................321

e) Görevli ve Yetkili Mahkeme.................................................321

f) Süresi......................................................................................321

g) Hükmü....................................................................................321

İKİNCİ KISIM

MÜLKİYET HAKKI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI VE MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ ...............322

I. MÜLKİYET KAVRAMI..................................................................................322

II. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ.................................................................322

A) MALİKİN YETKİLERİ.....................................................................322

1) Mülkiyet Hakkının İç Muhtevası.................................................322

2) Mülkiyet Hakkının Dış Muhtevası ..............................................322

a) İstihkak Davası.......................................................................322

b) Elatmanın Önlenmesi Davası ................................................323

B) MALİKİN ÖDEVLERİ......................................................................324

§ 2. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU VE KAPSAMI.....................................324

I. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU..............................................................324

II. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI.............................................................324

İçindekiler

XXXIV

A) BÜTÜNLEYİCİ PARÇA..................................................................324

1) Kavram .........................................................................................324

2) Şartları...........................................................................................324

3) Kanun Gereği Bütünleyici Parça Sayılan Unsurlar.....................325

4) Hükümleri.....................................................................................325

B) EKLENTİ............................................................................................325

1) Kavram .........................................................................................325

2) Şartları...........................................................................................325

3) Hükümleri.....................................................................................326

§ 3. MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ...............................................................326

I. PAYLI MÜLKİYET...........................................................................................326

A) KAVRAM VE UNSURLARI............................................................326

B) KURULMASI.....................................................................................326

C) HÜKÜM VE SONUÇLARI ..............................................................327

1) Paya İlişkin Hüküm ve Sonuçları ................................................327

a) Pay Oranı................................................................................327

b) Paya İlişkin Hukukî İşlemler.................................................327

c) Paya İlişkin Koruma ..............................................................327

2) Eşyaya İlişkin Hüküm ve Sonuçları.............................................327

a) Yönetim..................................................................................327

aa) Olağan Yönetim İşleri...................................................328

bb) Önemli Yönetim İşleri...................................................328

cc) Olağanüstü Yönetim İşleri............................................329

b) Yararlanma ve Kullanma Yetkisi..........................................329

c) Koruma Yetkisi......................................................................329

d) Giderlere ve Diğer Yükümlülüklere Katılma........................329

D) SONA ERMESİ..................................................................................330

1) Paydaşlıktan Çıkarma...................................................................330

2) Paylaşma.......................................................................................330

a) Paylaşma İsteme Hakkı ve Sınırları ......................................330

b) Paylaşma Biçimi ....................................................................330

II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ.................................................................................331

A) KAVRAM VE UNSURLARI............................................................331

B) KURULMASI.....................................................................................332

C) HÜKÜM VE SONUÇLARI ..............................................................332

1) Eşyaya İlişkin Hüküm ve Sonuçları.............................................332

2) Tasfiye Payına İlişkin Hüküm ve Sonuçları................................333

D) SONA ERMESİ..................................................................................333

İçindekiler

XXXV

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI

VE KAYBI ........................................................................................................334

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU....................................................334

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI........................................334

A) TESCİLLE KAZANILMASI ............................................................335

1) Kazanma Sebebi...........................................................................335

a) Şekil ve Şekle Aykırılığın Sonuçları.....................................335

aa) Şekil...............................................................................335

bb) Şekle Aykırılığın Sonuçları...........................................336

cc) Vekâletnamenin Şekli ...................................................336

b) Muvazaa.................................................................................337

c) İnançlı İşlem...........................................................................337

d) Namı Müstear.........................................................................338

e) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi.........................................339

f) Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda ..............................339

B) TESCİLDEN ÖNCE KAZANILMASI.............................................340

1) Miras.............................................................................................340

2) Mahkeme Kararı...........................................................................340

3) Cebrî İcra ......................................................................................341

4) İşgal...............................................................................................341

5) Kamulaştırma ...............................................................................342

6) Diğer Haller..................................................................................342

a) Yeni Arazi Oluşması..............................................................342

b) Eşya Hukuku Kitabı Dışındaki Tescilden Önce

Kazanma Halleri ....................................................................343

C) ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI................................343

1) Olağan Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması..................................344

a) Şartları....................................................................................344

aa) Taşınmaz Özel Mülkiyete Tâbi ve Tapu Kütüğüne

Kayıtlı Olmalı................................................................344

bb) Bir Yolsuz Tescil Bulunmalı ........................................344

cc) Davasız Aralıksız 10 Yıl Malik Sıfatıyla ve İyiniyetle

Zilyetlik Bulunmalı.......................................................345

b) Hüküm ve Sonuçları ..............................................................346

2) Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması...........................346

a) Şartları....................................................................................346

aa) Taşınmaz Olağanüstü Zamanaşımına

Elverişli Olmalı .............................................................346

İçindekiler

XXXVI

bb) Davasız Aralıksız 20 Yıl Malik Sıfatıyla Zilyetlik

Bulunmalı......................................................................347

cc) Tescil Davası.................................................................348

b) Hüküm ve Sonuçları ..............................................................348

III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI.........................................................348

§ 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI....................................................349

I. YATAY KAPSAMI...........................................................................................349

II. DİKEY KAPSAMI.............................................................................................349

III. MADDÎ KAPSAMI............................................................................................350

A) YAPILAR...........................................................................................350

1) Haksız Yapılar..............................................................................350

a) Başkasının Malzemesiyle Kendi Arazisine Yapı Yapma.....351

aa) Malzemenin Sökülüp Geri Verilmesini

İsteme Hakkı..................................................................351

bb) Tazminat İsteme Hakkı.................................................351

cc) Arazi Mülkiyetinin Kendisine Devrini İsteme Hakkı..352

b) Kendi Malzemesiyle Başkasının Arazisine Yapı Yapma.....353

aa) Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını İsteme Hakkı.....353

bb) Tazminat İsteme Hakkı.................................................353

cc) Arazi Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Geçirilmesini

İsteme Hakkı..................................................................354

c) Başkasının Malzemesiyle Başkasının Arazisine

Yapı Yapma ...........................................................................354

B) BİTKİLER ..........................................................................................354

C) KAYNAKLAR...................................................................................355

D) BÜTÜNLEYİCİ PARÇA KURALININ İSTİSNALARI.................355

1) Taşkın Yapılar..............................................................................355

a) Komşu Taşınmaza Taşma Konusunda Hakkın Olması........355

b) Komşu Taşınmaza Taşma Konusunda Hakkın Olmaması...356

2) Üst Hakkı......................................................................................356

3) Mecra Hakkı.................................................................................357

4) Taşınır Yapılar..............................................................................357

5) Taşınır Bitkiler..............................................................................357

§ 3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI ......................................358

I. KANUNÎ KISITLAMALAR............................................................................358

A) PAYLI MÜLKİYETTE YASAL ÖN ALIM HAKKI......................359

1) Tanımı ve Hukukî Niteliği...........................................................359

2) Şartları...........................................................................................359

a) Paylı Mülkiyete Tâbi Bir Taşınmaz Olmalı..........................359

b) Ön Alım Olgusu Gerçekleşmiş Olmalı .................................359

c) Alıcı Üçüncü Bir Kişi Olmalı................................................360

İçindekiler

XXXVII

d) Feragat veya Vazgeçme Olmamalı .......................................360

e) Ön Alım Hakkının Kullanılması Dürüstlük Kuralına

Uygun Olmalı.........................................................................360

f) Ön Alım Davası Açılmış Olmalı...........................................360

aa) Tanımı ve Hukukî Niteliği............................................360

bb) Tarafları .........................................................................361

cc) Süreler............................................................................361

dd) Davacının Ön Alım Bedelini Nakden Yatırması..........361

ee) Kararın Hüküm ve Sonuçları ........................................361

B) KOMŞULAR YARARINA KONULMUŞ KISITLAMALAR.......361

1) Taşkınlıktan Kaçınma Ödevi .......................................................362

2) Kazı veya Yapı Yaparken Zarar Vermekten Kaçınma Ödevi ....362

3) Bitkiler Hakkında Katlanma Ödevi .............................................363

4) Doğal Olarak Akan Sular Hakkında Katlanma Ödevi................363

5) Zorunlu Mecra Geçirilmesine Katlanma Ödevi..........................363

6) Zorunlu Geçit İrtifakı Kurma Ödevi............................................364

7) Zorunlu Kaynak İrtifakı Kurma Ödevi........................................364

8) Komşuluk İçin Gerekli İş ve Giderlere Katılma Ödevi...............365

C) TOPLUM YARARINA KONULMUŞ KISITLAMALAR.............365

1) Orman veya Meraya Girilmesine Katlanma Ödevi.....................365

2) Sürüklenen Şeyler ile Benzerlerinin Alınmasına

Katlanma Ödevi............................................................................365

3) Zorunluluk Halinde Müdahaleye Katlanma Ödevi.....................365

4) Toprağın İyileştirilmesine Katılma Ödevi...................................365

II. İRADÎ KISITLAMALAR.................................................................................365

A) SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖN ALIM HAKKI...............................366

1) Kavram, Hukukî Niteliği, Konusu ve Süresi...............................366

2) Kullanılması, Şerhi, Hüküm ve Sonuçları...................................366

B) ALIM HAKKI....................................................................................367

1) Kavram, Hukukî Niteliği, Konusu ve Şekli.................................367

2) Kullanılması, Şerhi, Hüküm ve Sonuçları...................................368

C) GERİ ALIM HAKKI..........................................................................368

1) Kavram, Hukukî Niteliği, Konusu ve Şekli.................................368

2) Kullanılması, Şerhi, Hüküm ve Sonuçları...................................369

§ 4. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU...............................................369

I. ŞARTLARI..........................................................................................................370

A) MÜLKİYET HAKKI KANUNÎ KISITLAMALARA AYKIRI

KULLANILMIŞ OLMALI................................................................370

B) TAŞKIN KULLANMA HUKUKA AYKIRI OLMALI..................370

C) ZARAR VEYA ZARAR TEHLİKESİ VAR OLMALI...................370

İçindekiler

XXXVIII

D) TAŞKIN KULLANMA İLE ZARAR ARASINDA

UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNMALI.........................................370

II. DAVALAR..........................................................................................................371

A) DAVA TÜRLERİ...............................................................................371

1) Eski Hale Getirme Davası............................................................371

2) Tehlikenin Giderilmesi Davası ....................................................371

3) Tazminat Davası...........................................................................371

B) TARAFLARI......................................................................................371

III. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ....................................................372

§ 5. KAT MÜLKİYETİ............................................................................................372

I. KAVRAM............................................................................................................372

II. KURULMASI.....................................................................................................373

A) İRADÎ KURULMASI........................................................................374

B) MAHKEME KARARIYLA KURULMASI.....................................374

C) KAT İRTİFAKINA DAYANILARAK KURULMASI...................374

III. TOPLU YAPILAR.............................................................................................374

IV. DEVRE MÜLK...................................................................................................374

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINIR MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU...........................................................375

§ 2. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI...............................................375

I. DEVREN KAZANILMASI..............................................................................375

A) HUKUKÎ İŞLEMLE KAZANILMASI.............................................376

1) Borçlandırıcı İşlem.......................................................................376

2) Tasarruf İşlemi..............................................................................376

B) MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ................................376

C) MİRAS YOLUYLA KAZANILMASI..............................................377

II. ASLEN KAZANILMASI..................................................................................377

A) SAHİPLENME...................................................................................377

B) BULUNMUŞ EŞYA..........................................................................378

C) DEFİNE ..............................................................................................379

D) İŞLEME..............................................................................................379

E) KARIŞMA VEYA BİRLEŞME ........................................................380

F) KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI ......................................................380

§ 3. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ.............................................380

İçindekiler

XXXIX

ÜÇÜNCÜ KISIM

SINIRLI AYNÎ HAKLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

§ 1. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI....................................................................382

§ 2. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN TÜRLERİ .........................................................382

§ 3. MALİK LEHİNE SINIRLI AYNÎ HAKLAR..................................................382

§ 4. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN KONUSU..........................................................382

§ 5. SINIRLI AYNÎ HAKLAR ARASINDA SIRA ...............................................383

İKİNCİ BÖLÜM

İRTİFAK HAKLARI

§ 1. İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, KONUSU VE İÇERİĞİ ...............................384

§ 2. TÜRLERİ...........................................................................................................384

§ 3. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAKLAR ....................................................................385

I. KAVRAM VE KONUSU .................................................................................385

II. KAZANILMASI.................................................................................................385

III. SONA ERMESİ..................................................................................................386

§ 4. DÜZENLİ KİŞİYE BAĞLI İRTİFAKLAR.....................................................386

I. İNTİFA HAKKI..................................................................................................386

II. OTURMA HAKKI.............................................................................................387

§ 5. DÜZENSİZ KİŞİYE BAĞLI İRTİFAKLAR...................................................387

I. ÜST HAKKI........................................................................................................387

II. KAYNAK HAKKI.............................................................................................388

III. DİĞER İRTİFAK HAKLARI...........................................................................388

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ YÜKÜ

§ 1. TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI.....................................................................390

§ 2. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN UNSURLARI ........................................................390

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

REHİN HAKKI

Birinci Alt Bölüm

TAŞINMAZ REHNİ

§ 1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ REHNİ.........................................................392

I. KAVRAM............................................................................................................392

II. TÜRLERİ.............................................................................................................392

A) İPOTEK ..............................................................................................392

İçindekiler

XL

1) Kavram ve Özellikleri..................................................................392

2) Kanunî İpotek Hakları..................................................................392

B) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ...............................................................393

C) İRAT SENEDİ....................................................................................393

§ 2. TAŞINMAZ REHNİNE HÂKİM OLAN İLKELER ......................................394

I. BELİRLİLİK İLKESİ.........................................................................................394

A) ALACAK MİKTARININ BELİRLİ OLMASI ................................394

1) Türk Lirası Üzerinden Rehin - Yabancı Para Üzerinden Rehin ... 394

2) Anapara İpoteği - Üst Sınır İpoteği..............................................394

B) TAŞINMAZIN BELİRLİ OLMASI..................................................395

1) Taşınmazın Tek Olması ...............................................................395

2) Taşınmazın Birden Fazla Olması.................................................395

a) Toplu Rehin............................................................................395

b) Güvencenin Taşınmazlara Dağıtılması .................................396

II. AÇIKLIK İLKESİ...............................................................................................396

A) TAŞINMAZ REHNİNİN KAZANILMASI .....................................396

B) TAŞINMAZ REHNİNİN SONA ERMESİ.......................................396

III. SABİT DERECE İLKESİ..................................................................................396

A) SABİT DERECELER SİSTEMİ .......................................................396

B) İSTİSNALARI....................................................................................397

IV. GÜVENCE İLKESİ............................................................................................397

A) GÜVENCENİN KONUSU................................................................397

B) GÜVENCENİN KAPSAMI...............................................................398

C) GÜVENCEDEN YARARLANMA ..................................................398

1) Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Paylaştırma ..............398

2) Lex Commissoria Yasağı.............................................................399

İkinci Alt Bölüm

TAŞINIR REHNİ

§ 1. GENEL OLARAK TAŞINIR REHNİ..............................................................400

I. KAVRAM............................................................................................................400

II. TÜRLERİ.............................................................................................................400

§ 2. TAŞINIR REHNİNE HÂKİM OLAN İLKELER ...........................................400

I. AÇIKLIK İLKESİ...............................................................................................400

II. GÜVEN İLKESİ.................................................................................................401

III. ALACAĞA BAĞLILIK İLKESİ.....................................................................401

IV. BELİRLİLİK İLKESİ.........................................................................................401

V. GÜVENCE İLKESİ............................................................................................401

A) GÜVENCENİN KONUSU................................................................401

B) GÜVENCENİN KAPSAMI...............................................................401

İçindekiler

XLI

VI. TARİH İTİBARIYLA ÖNCELİK İLKESİ.....................................................401

§ 3. TESLİME BAĞLI REHİN................................................................................402

§ 4. HAYVAN REHNİ.............................................................................................402

§ 5. BİR SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU OLAN TAŞINIR MALLARIN REHNİ . 402

§ 6. HAPİS HAKKI..................................................................................................403

§ 7. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN HAKKI...........403

BİBLİYOGRAFYA

Acar, Faruk : Eşya Hukuku Pratikleri, 4. Baskı, İstanbul 2020.

Akıntürk, Turgut /

Ateş, Derya : Medenî Hukuk, 26. Baskı, 2020.

---------- : Türk Medenî Hukuku, Aile

Hukuku, C. 2, 24. Baskı, İstanbul 2022.

Akipek Jale G. /

Akıntürk, Turgut /

Ateş, Derya : Türk Medenî Hukuku, Başlangıç Hükümleri

Kişiler Hukuku, C. 1, 17. Baskı, İstanbul 2021.

---------- : Eşya Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2018.

Akipek, Şebnem /

Oral, Tuğçe : Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları, Ankara 2020.

Akkanat, Halil /

Taşatan, Caner : Eşya Hukuku (Çözümlü) Uygulama Örnekleri,

İstanbul 2022.

Akkurt, Sinan Sami /

Erdoğan, Kemal /

Tokat, Hüseyin : Medenî Hukuk Temel Bilgiler, 2. Baskı, Ankara 2021.

Altunkaya, Mehmet /

Sert Sütçü, Selin /

Karauz, Agâh Kürşat /

Demirbaş, Feride /

Özay, Osman Levent : Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları, 3. Baskı, Ankara

2021.

Altaş, Hüseyin : Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7), 2.

Baskı, Ankara 2020.

Antalya, O. Gökhan : Hukuk Teorisi, 2. Baskı, Ankara 2020.

---------- : Hukuk Metodolojisi, C. II, Ankara 2021.

Antalya, O. Gökhan /

Sağlam, İpek : Miras Hukuku, C. III, 5. Baskı, Ankara 2021.

Antalya, O. Gökhan /

Topuz, Murat : Medeni Hukuk, C. I, 4. Baskı, Ankara 2020.

Aslanova, Kemale : Medeni Hukuk Dersi, 4. Baskı, Ankara 2020.

---------- : Eşya Hukuku, C. IV/1, 4. Baskı, Ankara 2021.

Bibliyografya

XLVIII

Ayan, Mehmet / Ayan,

Nurşen : Medenî Hukuka Giriş, 13. Baskı, Ankara 2020.

---------- : Kişiler Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2020.

Aybay, Aydın : Miras Hukuku Dersleri, 3. Baskı, İstanbul 2002.

Aybay, Aydın /

Hatemi, Hüseyin : Eşya Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2012.

Aydos, Oğuz Sadık : Pratik Medeni Hukuku, Ankara 2020.

---------- : Pratik Miras Hukuku, Ankara 2021.

---------- : Pratik Eşya Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2020.

Ayiter, Nûşin : Eşya Hukuku, 3. Baskı, Ankara 1987.

Baumann, Max : Sachenrecht, 2. Auf., Zürich/St. Gallen 2011.

Baygın, Cem /

Nar, Ahmet : Medeni Hukuk Dersleri-I, Başlangıç Hükümleri ve

Gerçek

Kişiler Hukuku, Ankara 2021.

Baygın, Cem /

Nar, Ahmet /

Aksan Nar, Şerife /

Bulut, Meltem : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları-I Medeni Hukukun

Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku, 2, Baskı, Ankara

2021.

---------- : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları-II Aile Hukuku,

Ankara 2022.

---------- : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları-III Eşya Hukuku,

Ankara 2020.

---------- : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları-IV Miras Hukuku,

Ankara 2020.

Belen, Herdem / Çelebi, Funda /

Kır, Hafize, Şengül, Mehmet /

Çabri, Sezer /

Koçak Diker, Duygu /

Apaydın, Eylem / Daver,

Hilal : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları,

C. I, 3. Baskı, İstanbul 2017.

---------- : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları,

C. II, 2. Baskı, İstanbul 2013.

Bibliyografya

XLIX

Belen, Herdem /

Köksal, Mehmet : (Medeni) Hukukun Temel Kavramları Şema Kitap,

İstanbul 2020.

Belen, Herdem : Miras Hukuku Şema Kitap, İstanbul 2021.

Berki, Şakir : Aynî Haklar, Ankara 1965.

Bertan, Suad : Aynî Haklar, C. 1, Ankara 1976.

---------- : Aynî Haklar, C. 2, Ankara 1976.

Bilgin Yüce, Melek : Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, İstanbul

2021.

---------- : Miras Hukuku Pratik Çalışmaları, 3. Baskı, İstanbul

2021.

Breitschmid, Peter /

Jungo, Alexandra : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auf.,

Zürich / Basel / Genf 2016.

Büchler, Andrea /

Jakob, Dominique : Kurzkommentar, Schwerizches Zivilgesetzbuch, 2.

Auf., Basel 2017.

Çabri, Sezer : Miras Hukuku Şerhi, C. I, 2. Baskı, İstanbul 2022.

---------- : Miras Hukuku Şerhi, C. II, İstanbul 2020.

---------- : Miras Hukuku Şerhi, C. III, İstanbul 2020.

Doğan, Murat /

Hasoğlu, Aynur /

Şahan, Gökhan /

Akkaş, Ahmet Hulusi /

Atamulu, İsmail : Hukukun Temel Kavramları, Ankara 2020.

Dural, Mustafa : Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981.

Dural, Mustafa /

Sarı, Suat : Türk Özel Hukuku, C. I, Temel Kavramlar ve Medenî

Kanunun Başlangıç Hükümleri, 16. Baskı, İstanbul

2021.

Dural, Mustafa /

Öğüz, Tufan : Türk Özel Hukuku, C. II, Kişiler Hukuku, 22. Baskı,

İstanbul 2021.

Dural, Mustafa /

Öğüz, Tufan /

Gümüş, Mustafa Alper : Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 17. Baskı,

İstanbul 2022.

Bibliyografya

L

Dural, Mustafa /

Öz, Turgut : Türk Özel Hukuku, C. IV, Miras Hukuku, 17. Baskı,

İstanbul 2021.

Egger, Andreas : İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Giriş ve

Kişinin Hukuku, m. 1-89, Çev. Volf Çernis, Ankara

1947.

Erdem, Mehmet /

Makaracı Başak, Aslı : Aile Hukuku, Ankara 2022.

Erdoğan, İhsan : Hukuka Giriş, 3. Baskı, Ankara 2021.

Erdoğan, İhsan /

Keskin, A. Dilşad : Türk Medeni Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2020.

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. Baskı,

Ankara 2021.

---------- : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 9. Baskı, Ankara

2021.

---------- : Mülkiyet Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2021.

Eren, Fikret /

Başpınar, Veysel : Toprak Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2017.

Eren, Fikret /

Dönmez, Ünsal : Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C. I, Ankara 2022.

---------- : Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C. II, Ankara 2022.

---------- : Eren Borçlar Hukuku Şerhi, C. III, Ankara 2022.

Eren, Fikret /

Yücer Aktürk, İpek : Türk Miras Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2021.

Ergüne, Mehmet Serkan : Taşınır Mülkiyeti, İstanbul 2017.

Erman, Hasan : Eşya Hukuku Dersleri, 9. Baskı, İstanbul 2020.

---------- : Medenî Hukuk Dersleri, 7. Baskı, İstanbul 2020.

Ernst, Wolfgang /

Zogg, Samuel : Sachenrecht, 3. Auf., Zürich / St. Gallen 2020.

Ertaş, Şeref : Eşya Hukuku, 15. Baskı, İzmir 2020.

---------- : Pratik Eşya Hukuku, 11. Baskı, İzmir 2017.

Ertaş, Şeref /

Cumalıoğlu, Emre : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, İzmir 2014.

Ertaş, Şeref / Koç, Nevzat /

Acabey, M. Beşir /

Bibliyografya

LI

Albaş, Hakan

: Pratik Miras Hukuku, 6. Baskı, İzmir 2021.

Esener, Turhan /

Güven, Kudret : Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

Feyzioğlu, Feyzi

Necmeddin : Aile Hukuku Dersleri, İstanbul 1971.

Geiser, Thomas /

Wolf, Stephan : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457-977

ZGB, 6. Auf., Basel 2019.

Gençcan, Ömer Uğur : Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2016.

Gezder, Ümit : Türk Medeni Hukuku Başlangıç - Kişiler - Aile

Hukuku, İstanbul 2014.

Gökyayla, K. Emre /

Makaracı Aslı/

Öktem Çevik, Seda /

Tek, Gülen Sinem : Eşya Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, İstanbul 2021.

Gürsoy, Kemal T. /

Eren, Fikret /

Cansel, Erol : Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978.

Gürsoy, Kemal : Türk Eşya Hukukunda Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara

1970.

Hatemi, Hüseyin : Medeni Hukuk’a Giriş, 10. Baskı, İstanbul 2021.

---------- : Kişiler Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2021.

---------- : Aile Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2021.

---------- : Eşya Hukuku, İstanbul 2021.

---------- : Miras Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2021.

Hatemi, Hüseyin /

Gökyayla, Emre : Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 2. Baskı, İstanbul 2012.

Hatemi, Hüseyin /

Serozan, Rona /

Arpacı, Abdülkadir : Türk Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

Helvacı, Serap /

Erlüle, Fulya : Medenî Hukuk, 7. Baskı, İstanbul 2021.

Helvacı, Serap /

Kocabaş, Gediz : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 14. Baskı, İstanbul

2021.

Bibliyografya

LII

Homberger, Arthur : Eşya Hukuku, Aynî Haklar, Zilyedlik ve Tapu Sicili,

(Çev. Suat Bertan), Ankara 1950.

Honsell, Heinrich /

Geiser, Thomas /

Wolf, Stephan : Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,

Zivilgesetzbuch II, 2. Auf., Basel 2003.

Hrubesch-Millauer, Stephanie /

Graham-Siegenthaler, Barbara /

Roberto, Vito : Sachenrecht, 5. Auf., Bern 2017.

İkizler, Metin / Tüzüner,

Özlem : Medeni Hukuk-I, Ankara 2021.

İmre, Zahit /

Erman, Hasan : Miras Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2021.

İnan, Ali Naim : Türk Medenî Hukuk, 3. Baskı, Ankara 2014.

İnan, Ali Naim /

Ertaş, Şeref /

Albaş, Hakan : Türk Medenî Hukuku, Miras Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2022.

İşgüzar, Hasan : Miras Hukuku Hükümlerindeki Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara 2003.

İşgüzar, Hasan /

Demir, Mehmet /

Yılmaz, Süleyman : Miras Hukuku, Ankara 2019.

Kaplan, İbrahim : Türk Eşya Hukuku ile Sorulu – Cevaplı TMK. Madde

683-1030, Ankara 2021.

Karahasan, Mustafa R. : Yeni Türk Medeni Kanunu, Eşya Hukuku, C. 1, İstanbul 2002.

---------- : Türk Eşya Hukuku, C. 2, Ankara 1977.

---------- : Türk Eşya Hukuku, C. 4, İstanbul 1991.

Kayıhan, Şaban /

Ünlütepe, Mustafa : Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun

Başlangıç Hükümleri, 4. Baskı, Ankara 2019.

---------- : Medeni Hukuk Bilgisi, 4. Baskı, Ankara 2017.

Keskin, Dilşad /

Demircioğlu, Reyhan : Medeni Hukuk-2, 2. Baskı, Ankara 2021.

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2022.

---------- : Eşya Hukuku, Ankara 2021.

Bibliyografya

LIII

---------- : Medeni Hukuk, 4. Baskı, Ankara 2021.

---------- : Medeni Hukuk Temel Bilgiler, 7. Baskı, Ankara 2018.

---------- : Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukuna

Getirdiği Yenilikler, 3. Baskı, Ankara 2014.

---------- : Miras Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2019.

Kılıoğlu, Ahmet M. /

Kılıçoğlu Yılmaz, Kumru : Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, Ankara

2021.

---------- : Miras Hukuku Pratik Çalışmaları, 3. Baskı, Ankara

2021.

Köprülü, Bülent /

Kaneti, Selim : Sınırlı Aynî Haklar, 2. Baskı, İstanbul 1982-1983.

Kren Kostkiewicz, Jolanta /

Wolf, Stephan /

Amstutz, Marc /

Fankhauser, Roland : Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch, 3. Auf., Zürich 2016.

Meier-Hayoz, Arthur : Berner Kommentar, Bd. IV; Sachenrecht, 1. Abteilung

Eigentum 1. Teilband Ssystematischer Teil und Art.

641-654, 4. Auf., Bern 1966.

Nomer, Hâluk Nami /

Akbulut, Pakize Ezgi : Medeni Hukuka Giriş, 4. Baskı, İstanbul 2020.

Nomer, Hâluk Nami /

Ergüne, Mehmet Serkan : Eşya Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2022.

Oğuzman, M. Kemal : Miras Hukuku Dersleri, 2. Baskı, İstanbul 1978.

Oğuzman, M. Kemal /

Barlas, Nami : Medenî Hukuk, 27. Baskı, İstanbul 2021.

Oğuzman, M. Kemal /

Seliçi, Özer /

Oktay-Özdemir, Saibe : Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 20. Baskı,

İstanbul 2021.

---------- : Eşya Hukuku, 22. Baskı, İstanbul 2020.

---------- : Eşya Hukuku, Kısaltılmış Ders Kitabı, 3. Baskı,

İstanbul 2020.

Özdemir, Hayrunnisa : Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Paylaşılması

Şerhi, Ankara 2019.

Bibliyografya

LIV

Öztan, Bilge : Medenî Hukuk'un Temel Kavramları, 46. Baskı, Ankara 2020.

--------- : Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2015.

--------- : Kişiler Hukuku, Ankara 2021.

--------- : Miras Hukuku, 12. Baskı, Ankara 2021.

Palandt, Otto /

Herrler, Sebastian : Kurzkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 7,

76. Auf., München 2017.

Reisoğlu, Sefa : Türk Eşya Hukuku, Zilyetlik Tapu Sicili – Kadastro,

7. Baskı, Ankara 1984.

Rey, Heinz : Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum,

Bd. 1, 3. Auf., Bern 2007.

Sarı, Suat : Uygulamalı Miras Hukuku, 9. Baskı, İstanbul 2020.

Saymen, F. Hakkı /

Elbir, H. Kemal : Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963.

Schellhammer, Kurt : Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen samt

Wohnungseigentum- und Grundbuchrecht, 4. Auf.,

Heidelberg 2013.

Schmid, Jörg /

Hürlimann-Kaup, Bettina : Sachenrecht, 5. Auf., Zürich 2017.

Schreiber, Klaus : Sachenrecht, 6. Auf., Stuttgart 2015.

Schulze, Reiner /

Staudinger, Julius von : Hand Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, 9. Auf.,

Baden- Baden 2017.

Serozan, Rona : Eşya Hukuku I, İstanbul 2014.

--------- : Medenî Hukuk, Genel Bölüm, Kişiler Hukuku, 8.

Baskı, İstanbul 2018.

Serozan, Rona /

Engin, Baki İlkay : Miras Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2021.

Sirmen, A. Lâle : Eşya Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2021.

Stark, Emil W. : Der Besitz, Commentaire bernois, 2e ed., Bern 1984.

Stark, Emil W. /

Lindenmann, Barbara : Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Der Besitz, Art.

919-941 ZGB, 4. Auf., Bern 2016.

Tekinay, Selâhattin S. /

Akman, Sermet /

Burcuoğlu, Halûk /

Bibliyografya

LV

Altop, Atillâ : Tekinay Eşya Hukuku, C. 1, 5. Baskı, İstanbul 1989.

Tüzüner, Özlem : Aile Hukuku Pratik Çalışmaları, 4. Baskı, İstanbul

2021.

Ünal, Mehmet /

Başpınar, Veysel : Şeklî Eşya Hukuku, 12. Baskı, Ankara 2021.

Ünal Mehmet /

Aral, Fahrettin /

Başpınar, Veysel /

Ozanoğlu, Hasan Seçkin : Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları, 14. Baskı, Ankara

2020.

---------- : Orman Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2017.

Ünal, Mehmet : Türk Medenî Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı, Ankara

1988.

---------- : Devre Mülk Kavramı, Prof. Dr. Jale G. Akipek’e

Armağan, Konya 1991, s. 387-403.

---------- : Sınırlı Aynî Haklar, Ankara 2021.

---------- : Sınırlı Aynî Haklar Arasında Sıra Düzeni, Prof. Dr. Ali

Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, s. 735-753.

Vieweg, Klaus /

Werner, Almut : Sachenrecht, 7. Auf., München 2015.

Weber, Ralph : Sachenrecht II, Grundstücksrecht, 4. Auf., BadenBaden 2015.

Westermann, Harm Peter : BGB-Sachenrecht, 12. Auf., Heidelberg-Hamburg

2012.

Wieland, C. : Kanunu Medenîde Aynî Haklar, (Çev. İ. Hakkı

Karafakı), C. 1, Ankara 1946.

---------- : Kanunu Medenîde Aynî Haklar, (Çev. İ. Hakkı

Karafakı), C. 2, Ankara 1949.

Wolf, Manfred /

Wellenhofer, Marina : Sachenrecht, 31. Auf., München 2016.

Yarayan, Ali : Türk Medeni Hukuku, Ankara 2013.

Yıldırım, Abdülkerim : Türk Aile Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2021.

Yılmaz, Süleyman /

Yıldırım, Abdülkerim : Medeni Hukuk-1, 2. Baskı, Ankara 2021.

Zevkliler, Aydın /

Ertaş, Şeref /

Havutçu, Ayşe /

Bibliyografya

LVI

Gürpınar, Damla : Yeni Medenî Kanuna Göre Medenî Hukuk (Temel

Bilgiler), 10. Baskı, Ankara 2018.

Zevkliler, Aydın /

Acabey, M. Beşir : Medeni Hukuk-I, İstanbul 2021.

Zeytin, Zafer /

Ergün, Ömer : Türk Medenî Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2020

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar