Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa ÜNLÜTEPE
ISBN: 9789750270376
405,00 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ÜNLÜTEPE
Baskı Tarihi 2021/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 568

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri isimli çalışma, medeni hukuka ilişkin temel kavramları ve başlangıç hükümlerini, sistemli ve anlaşılır bir dille incelemek suretiyle okuyucuya sunmayı amaçlamaktadır.

Kitapta özellikle hukuk kuralları ve bu kuralların temel amaçları, özellikleri ve anlamları ile hukuka ilişkin genel ayrımlar; hak kavramı ve hakkın türleri ile korunması; hukuki işlemler ve çeşitleri ile hukuki işlemlerin hükümsüzlüğü; medeni hukukun kaynakları ve uygulanması; hâkimin hukuk yaratma yoluna başvurması; hâkimin takdir yetkisi; iyiniyetin korunması ilkesi; dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması yasağı ile ispat yükü konuları ele alınmıştır. Medeni hukukun geniş düzenleme alanı da göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu kavram ve konular, hukuk öğreniminde temel niteliği taşımaları dolayısıyla oldukça büyük öneme sahiptirler. Belirtilen özellikleri yanında temel kavramlar ve başlangıç hükümlerinin işlenmesi ve aktarılması da aynı düzeyde güçlük gösterir. Bu çerçevede konuların daha iyi şekilde anlaşılabilmelerinin sağlanması bakımından çok sayıda örnek ve yargı kararına yer verilmesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca ilgili konunun temel uygulama alanları bakımından açıklama yapılması ve bu uygulamaların gösterdiği özelliklere değinilmesi suretiyle kavramların somutlaştırılmasına özen gösterilmiştir. Birbirine yakın ya da karıştırılmaya elverişli konuların özellikleri ile farklılıkları ve ayrımda esas alınacak noktalar vurgulanmıştır. Benzer şekilde, örnekli ve açıklamalı tablolara da yer verilerek ilgili kavram ve konuların alt başlıkları ile şartları bakımından genel bir bakış ve tekrar imkânı sağlanmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Bilgiler
Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
Medeni Hukukun Temel Kavramları
Hakların Kazanılması ve Hukuki Sonuçların Doğmasında İyiniyetin Korunması İlkesi
Hakların Kullanılması ve Borçların İfasında
Dürüstlük Kuralı İle Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı
Hakların Korunması ve İspat Yükü
İçindekiler
Önsöz  VII
Kısaltmalar  XXIII
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
§ I. HUKUK KAVRAMI  1
A. Sosyal Düzen Kurallarına Genel Bakış  1
B. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar ve Hukuk Kuralları  2
1. Sosyal Düzeni Sağlamaya Yönelen Diğer Kurallar  3
a. Din Kuralları  3
b. Ahlak Kuralları  6
c. Görgü Kuralları  9
d. Örf ve Âdet Kuralları  9
2. Hukuk Kuralları  11
a. Hukukun Tanımı  11
b. Hukuk Kurallarını Diğer Sosyal Düzen Kurallarından Ayıran Temel Özellik: Yaptırıma Bağlanmış Olma  12
ba. Yaptırım Kavramı  12
bb. Yaptırım Türleri  13
bba. Ceza  13
bbb. Hükümsüzlük  14
bbc. Tazminat  16
bbd. Cebri İcra (Zorla Yerine Getirme)  21
c. Hukuk Kurallarının Özellikleri  22
ca. Hukuk Kurallarının Toplum Yaşamının Zorunlu Sonucu Olması  22
cb. Hukuk Kurallarının Soyut, Genel, Sürekli ve Objektif Nitelik Taşıması  22
cc. Hukuk Kurallarının Dışa Vurulmuş Fiil ve İlişkileri Düzenleme Altına Alması  23
cd. Hukuk Kurallarının Hukuki Olgu ve Hukuki Sonuç Olmak Üzere İki Kısımdan Oluşması  23
ce. Hukuk Kurallarının Bağlayıcı ve Zorlayıcı Olması  24
d. Hukukun Amaçları  25
da. Sosyal Düzeni Sağlamak  25
db. Hukuki Güvenliği ve Barışı Sağlamak  25
dc. Özgürlükleri Sağlamak  26
dd. Adaleti Sağlamak  26
dda. Denkleştirici Adalet (Eşitlik)  28
ddb. Dağıtıcı (Paylaştırıcı) Adalet  28
ddc. Hakkaniyet  29
ddd. Sosyal Adalet  30
C. Hukukun Çeşitli Anlamları  30
1. Mevzû Hukuk  31
2. Pozitif Hukuk  31
3. Tabii (Doğal) Hukuk  31
4. Tarihi Hukuk  32
5. Objektif Hukuk–Sübjektif Hukuk  33
D. Başlıca Hukuk Sistemleri  33
1. Kara Avrupası Hukuk Sistemi (Roma–Germen Hukuk Sistemi)  33
2. Anglo–Sakson Hukuk Sistemi  34
3. İslam Hukuku Sistemi  36
4. Sosyalist Hukuk Sistemi  37
E. Hukuka İlişkin Temel Ayrımlar  37
1. İç Hukuk–Uluslararası Hukuk  37
2. Maddi Hukuk–Yargılama (Usul) Hukuku (Şekli Hukuk)  37
3. Maddi Hukuk–Yürürlük Hukuku  38
4. Özel Hukuk–Kamu Hukuku  39
a. Genel Olarak  39
b. Özel Hukuk Dalları  43
ba. Medeni Hukuk  43
bb. Borçlar Hukuku  43
bc. Ticaret Hukuku  43
bd. Devletler Özel Hukuku  48
c. Kamu Hukuku Dalları  51
ca. Anayasa Hukuku  51
cb. İdare Hukuku  56
cc. Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku  56
cca. Ceza Hukuku  56
ccb. Ceza Usul Hukuku  58
cd. Medeni Usul Hukuku  60
ce. İcra ve İflas Hukuku  62
cf. Genel Kamu Hukuku  63
cg. Devletler Genel Hukuku  64
ch. Vergi Hukuku  65
d. Karma Hukuk Dalları  66
da. Fikrî ve Sınai Haklar Hukuku  66
db. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku  67
dba. İş Hukuku  67
dbb. Sosyal Güvenlik Hukuku  69
dc. Rekabet Hukuku  71
dd. Tüketici Hukuku  72
§ II. MEDENİ HUKUK KAVRAMI  75
A. Medeni Hukukun Anlamı  75
B. Medeni Hukukun Temel Kapsamı  76
1. Genel Olarak  76
2. TMK’nin Başlangıç Bölümü  77
3. Medeni Hukukun Alt Dalları  77
a. Kişiler Hukuku  77
b. Aile Hukuku  81
c. Miras Hukuku  86
d. Eşya Hukuku  90
e. Borçlar Hukuku  97
C. TMK ve TBK’nin Bütünlüğü ve Genel Nitelikli Hükümlerinin Özel Hukuk İlişkilerine Uygulanması (TMK m. 5)  102
1. Genel Olarak  102
2. TMK m. 5 Hükmüne Dayalı Uygulama Şartları  104
a. Bir Özel Hukuk İlişkisinin Mevcut Olması  104
b. Özel Hukuk İlişkisine İlişkin Özel Nitelikli Bir Düzenlemenin Bulunmaması  104
c. Genel Nitelikli Hükmün Uygulanacağı Somut Olayın Yapısına Uygun Olması  105
İkinci Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI VE UYGULANMASI
§ III. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  109
A. Genel Olarak  109
B. Kaynak Kavramının Anlamı  112
1. Yaratıcı Kaynaklar  112
2. Yürürlük Kaynakları  112
3. Bilgi Kaynakları  113
C. Medeni Hukukun Yürürlük (Asıl) Kaynakları  113
1. Normlar Hiyerarşisine Göre Yazılı (Şekli) Kaynaklar (Mevzuat)  113
a. Anayasa  113
b. Aynı Sırada Olan Yazılı Kaynaklar  116
ba. Kanun  116
bb. Kanun Hükmünde Kararname  117
bc. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  118
bd. TBMM İçtüzüğü  120
be. İçtihadı Birleştirme Kararları  120
bf. Uluslararası Andlaşmalar  121
c. Tüzükler  122
d. Yönetmelikler  122
e. Yönetmelik Statüsündeki Genel Düzenleyici İşlemler  123
2. Yazılı Olmayan Kaynaklar (Örf ve Âdet Hukuku)  123
3. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukuk  124
D. Medeni Hukukun Yardımcı (İkincil) Kaynakları  124
1. Genel Olarak  124
2. Yargı Kararları (İçtihatlar)  125
3. Bilimsel Görüşler (Öğreti–Doktrin)  130
§ IV. MEDENİ HUKUKUN UYGULANMASI  131
A. Genel Olarak  131
B. Kanunların Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması  133
1. Kanunların Yer Bakımından Uygulanması  133
2. Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması  134
a. Kanunların Yürürlüğe Girmesinden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar Bakımından Uygulanması (Kanunların Geriye Yürümemesi İlkesi)  134
b. İstisna: Kanunların Geriye Yürümesi  138
c. Kanunların Yürürlükten Kalkması  142
ca. Açık Kaldırma  142
cb. Örtülü Kaldırma ve Kanunlar Çatışması  143
C. Kanunların Sözü ve Özüyle Uygulanması  145
1. Kanunların Sözüyle Uygulanması  145
a. Genel Olarak  145
b. Kanun Hükümlerinin Düz ve Zıt Anlamı ile Uygulanması  147
2. Kanunun Özüyle Uygulanması (Kanun Hükümlerinin Yorumlanması)  150
a. Yorum Kavramı  150
b. Yorum Türleri  152
ba. Yorum ile Varılan Anlama Göre Yorum Türleri (Açıklayıcı, Genişletici ve Daraltıcı Yorum)  152
bb. Yorumu Gerçekleştiren Makama Göre Yorum Türleri (Yasama Yorumu, Yargısal Yorum ve Bilimsel Yorum)  156
c. Yorum Yöntemleri  157
ca. Söze Göre (Sözel–Lâfzi) Yorum  157
cb. Amaca Göre Yorum (Gaî–Teleolojik Yorum)  158
3. Yorumda Başvurulacak Mantık Araçları  160
a. Örnekseme (Kıyas)  160
b. Öncelik (Evleviyet–Hayli Hayli Uygulama)  162
c. Zıt Anlamdan Sonuç Çıkarma (Mefhum–u Muhâlif)  163
D. Kanunların Nitelik Bakımından Uygulanması  163
1. Emredici Hukuk Kuralları  164
a. Mutlak Emredici Hukuk Kuralları  164
b. Nisbî Emredici Hukuk Kuralları  167
2. Yedek Hukuk Kuralları  169
a. Genel Olarak  169
b. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  169
c. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  171
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  173
E. Medeni Hukukun Uygulanmasında Hâkimin Takdir Yetkisi  174
1. Genel Olarak  174
2. Takdir Yetkisinin Kullanılmasının Şartları  175
3. Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Yöntem  179
F. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması ve Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  183
1. Kanunda Uygulanabilir Nitelikte Bir Hükmün Bulunmaması  183
a. Boşluk Kavramı  183
b. Boşluk Olarak Nitelendirilmeyen Durumlar  185
ba. Hukuk Dışı Alan  185
bb. Bilerek (Kasıtlı) Susma  185
c. Boşluk Türleri  188
ca. Hüküm İçi (Kural İçi) Boşluklar  188
cb. Kanun Boşlukları (Kural Dışı Boşluklar)  189
cba. Bilinçli Boşluklar–Bilinçsiz Boşluklar  189
cbb. Açık Boşluklar–Örtülü Boşluklar  191
cbc. Gerçek Boşluklar–Gerçek Olmayan Boşluklar  195
2. Kanun Boşluğunun Doldurulmasında Örf ve Âdet Hukukunun Uygulanması  196
a. Genel Olarak  196
b. Örf ve Âdet Hukuku Kavramı ve Örf ve Âdet Hukukunun Fonksiyonları  197
c. Örf ve Âdet Hukukunun Doğması İçin Gereken Şartlar  200
ca. Sürekli Uygulanma (Maddi Unsur)  201
cb. Genel İnanış (Manevi Unsur)  201
cc. Devlet Desteği (Hukuki Unsur)  201
G. Hukuk Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması  202
1. Genel Olarak  202
2. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Şartları  203
3. Hâkimin Hukuk Yaratmasında Yöntem  204
4. Hâkim Tarafından Yaratılan Hukukun Nitelikleri  208
Üçüncü Bölüm
MEDENİ HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
§ V. HAK  211
A. Hak Kavramı ile Hakkın Sahibi ve Konusu  211
1. Hak Kavramı  211
2. Hakkın Sahibi  212
3. Hakkın Konusu  214
B. Hakların Çeşitleri  215
1. Dayandığı Hukuk Alanına Göre Haklar (Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Hakları)  215
2. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmamasına (Konusuna) Göre Haklar  218
a. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunan Haklar (Malvarlığı Hakları)  218
aa. Alacak Hakkı  218
aaa. Kavram  218
aab. Alacak Hakkının Nisbîliği İlkesi ve İstisnaları  220
aaba. Alacak Hakkının Nisbîliği İlkesi  220
aabb. Alacak Hakkının Nisbîliği İlkesinin İstisnaları  222
ab. Aynî Haklar  223
aba. Genel Olarak  223
abb. Mülkiyet Hakkı  224
abba. Genel Olarak  224
abbb. Bireysel Mülkiyet  226
abbc. Birlikte Mülkiyet  226
abbca. Paylı Mülkiyet  226
abbcb. Elbirliği Mülkiyeti  228
abc. Sınırlı Aynî Haklar  229
abca. İrtifak Hakları  230
abcaa. İrtifak Hakkı Kavramı  230
abcab. İrtifak Haklarının Çeşitleri  231
a1. Yararlanmanın Kapsamına Göre İrtifak Hakları  231
aa1. Tam Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakkı–İntifa Hakkı  231
aa2. Sınırlı Yararlanma Yetkisi Sağlayan İrtifak Hakları  233
a2. Yararlanmanın Türüne Göre İrtifak Hakları  235
a3. Hak Sahibinin Belirlenmesine Göre İrtifak Hakları  236
abcb. Rehin Hakları  238
abcba. Genel Olarak  238
abcbb. Taşınır Rehni  239
a1. Taşınır Rehninde Kural: Teslime Bağlı Taşınır Rehni  240
a2. Teslime Bağlı Olmayan Taşınır Rehni: Hayvan Rehni, Ticari İşletme Rehni ve Taşıt Rehni  240
a3. Hapis Hakkı  243
abcbc. Taşınmaz Rehni  244
abcc. Taşınmaz Yükü  246
ac. Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar  247
ad. Maddi Değeri Olan Fikrî Haklar  247
b. Değeri Para ile Ölçülemeyen Haklar (Şahısvarlığı Hakları)  248
3. İleri Sürülebileceği Çevre Bakımından Haklar: Mutlak Haklar–Nisbî Haklar  250
a. Mutlak Haklar  251
b. Nisbî Haklar  252
ba. Alelade Nisbî Haklar  254
bb. Etkisi Kuvvetlendirilmiş Nisbî Haklar  255
4. Kullanılmasının Etkisi Bakımından Haklar  258
a. Alelade Haklar  258
b. Yenilik Doğuran Haklar  259
ba. Kavram  259
bb. Yenilik Doğuran Hakların Çeşitleri  260
bba. Kurucu Yenilik Doğuran Haklar  260
bbb. Değiştirici Yenilik Doğuran Haklar  264
bbc. Bozucu Yenilik Doğuran Haklar  264
bc. Yenilik Doğuran Hakların Ortak Özellikleri  265
bca. Şarta Bağlanamama  265
bcb. Zamanaşımına Değil Hak Düşürücü Süreye Tabi Olma  265
bcc. Kullanılmakla Sona Erme  266
bcd. Geri Dönülememe  267
5. Kullanma Yetkisine Göre Haklar: Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar–Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar  267
a. Şahsen Kullanılması Zorunlu Haklar (Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar)  267
b. Başkası Tarafından Kullanılabilen Haklar (Kişiye Bağlı Olmayan Haklar)  269
6. Bağımsız Haklar–Bağlı Haklar  269
a. Bağımsız Haklar  269
b. Bağlı Haklar  270
C. Hakların Kazanılış Tarzı  271
1. Aslen Kazanım  271
2. Devren Kazanım  272
3. Tesisen Kazanım  273
D. Hakların Kaybediliş Tarzı  274
E. Zamanın Geçmesine Bağlanan Hukuki Sonuçlar  275
§ VI. HUKUKİ İŞLEM  279
A. Hukuki Olay  279
B. Hukuki Fiil  282
1. Genel Olarak  282
2. Hukuka Uygun Fiiller  282
3. Hukuka Aykırı Fiiller  285
C. Hukuki İşlem  287
1. Hukuki İşlemin Tanımı ve Kurucu Unsurları  287
a. Hukuki İşlemin Tanımı  287
b. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları  287
ba. İrade Beyanı  288
baa. Kavram  288
bab. Açık ve Örtülü İrade Beyanı  288
bac. Varması Gerekli ve Varması Gerekli Olmayan İrade Beyanı  290
bb. Hukuk Düzeninin İrade Beyanının Yöneldiği Sonucu Tanıması  291
2. Hukuki İşlemin Çeşitleri  292
a. Gerekli İrade Açıklamasının Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler  292
aa. Tek Taraflı Hukuki İşlemler  292
ab. İki Taraflı Hukuki İşlemler (Sözleşmeler)  293
aba. Kavram  293
abb. Borç Yüklenen Taraf Sayısına Göre Sözleşmeler  294
abba. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler  294
abbb. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler  294
ac. Çok Taraflı Hukuki İşlemler (Kararlar)  296
b. Malvarlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler  297
ba. Borçlandırıcı işlemler  297
bb. Tasarruf İşlemleri  298
bc. Kazandırıcı işlemler  299
bca. Kavram  299
bcb. Kazandırmanın Hukuki Sebebi  302
bcba. İfa Sebebi  302
bcbb. Alacak Sebebi  302
bcbc. Bağışlama Sebebi  302
c. Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından Hukuki İşlemler  303
ca. Sağlararası Hukuki İşlemler  303
cb. Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler  303
d. Sebebe Bağlı Olup Olmaması Bakımından Hukuki İşlemler  304
D. Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü (Hukuki İşlemin Geçersizlik Hâlleri)  305
1. Genel Olarak  305
2. Yokluk  307
3. Kesin Hükümsüzlük  309
a. Tam Kesin Hükümsüzlük  310
aa. Sebepleri  310
aaa. Ayırt Etme Gücünün Bulunmaması  310
aab. Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık  312
aac. Ahlaka Aykırılık  312
aad. Kamu Düzenine Aykırılık  314
aae. Kişilik Hakkına Aykırılık  314
aaf. Başlangıçtaki İmkânsızlık  315
aag. Muvazaa  317
aaga. Kavram  317
aagb. Çeşitleri  317
aagba. Mutlak Muvazaa  317
aagbb. Nisbî Muvazaa  318
aagc. Muvazaalı İşlemin Hükmü  319
aah. Şekle Aykırılık  320
aaha. Şekil Kavramı  320
aahb. Geçerlilik Şekli  321
aahc. Şekle Aykırılığın Hükmü  322
ab. Sonuçları  323
ac. Kesin Hükümsüz İşlemin Ayakta Tutulması  323
ad. Evlenmenin Mutlak Butlanı ile Farklılıkları  326
ae. Yokluk Yaptırımı ile Farklılıkları  328
b. Kısmi Kesin Hükümsüzlük  328
4. İptal Edilebilirlik  330
a. Genel Olarak  330
b. Düzelebilir Hükümsüzlük  332
ba. Kavram  332
bb. Düzelebilir Hükümsüzlük Hâlleri  333
bba. Yanılma (Hata)  333
bbb. Aldatma (Hile)  336
bbc. Korkutma (İkrah)  338
c. Bozulabilir Geçerlilik (Aşırı Yararlanma–Gabin)  340
5. Askıda Hükümsüzlük (Eksiklik)  343
6. Nisbî (Sınırlı) Etkisizlik  345
Dördüncü Bölüm
HAKLARIN KAZANILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARIN DOĞMASINDA İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ
§ VII. İYİNİYETİN KORUNMASI İLKESİ  347
A. Genel Olarak  347
B. İyiniyet Kavramı  348
C. İyiniyetin Korunmasının Sebepleri  351
D. İyiniyetin Korunmasının Şartları  353
1. Hakkın Kazanılması veya Hukuki Sonucun Doğması İçin Gerekli Şartlarda Eksiklik Bulunması  353
2. Kanunda İyiniyetin Varlığına Sonuç Bağlanmış Olması  354
E. İyiniyetin Unsurları  356
1. Hukuki Eksikliğin Bilinmemesi  357
2. Hukuki Eksikliğe İlişkin Bilgisizliğin Mazur Görülebilir Nitelikte Olması (Gerekli Özenin Gösterilmesi Hâlinde Dahi Eksikliğin Bilinebilecek Durumda Olmaması)  359
F. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An  362
1. İyiniyetin Aranacağı Kişi  362
a. Temsil Durumunda  362
b. Tüzel Kişilerde  363
c. Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Topluluklarında  363
2. İyiniyetin Aranacağı An  364
G. İyiniyetin İspatı (İyiniyet Karinesi)  365
§ VIII. İYİNİYETİN KORUNMASININ HÜKÜM VE SONUÇLARI  367
A. Genel Olarak  367
B. Eşya Hukukunda Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  368
1. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hakların Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  369
a. Genel Olarak  369
b. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınır Eşya Bakımından (Taşınır Eşya Üzerinde İyiniyetle Emin Sıfatıyla Zilyetten Aynî Hak Kazanılması)  370
c. Sahibinin Elinden Rızası Dışında Çıkan Taşınır Eşya Bakımından  372
ca. İyiniyetin Her Türlü Taşınır Eşya Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/1)  373
cb. İyiniyetin Açık Artırma, Pazar ve Benzeri Yerlerde Satılan Taşınır Eşya Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 989/2)  374
cc. İyiniyetin Para ve Hâmiline Yazılı Senetler Bakımından Geçerli Olan Etkisi (TMK m. 990)  376
d. Taşınır Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 777)  378
e. Taşınır Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin Hüküm ve Sonuçlarının Örneklendirilmesi  379
2. Taşınmaz Eşya Üzerinde Aynî Hak Kazanılması Bakımından İyiniyetin İşlevi  381
a. Taşınmaz Eşya Üzerinde Tapu Sicilindeki Kayda Güvene Dayalı Olarak İyiniyetle Aynî Hak Kazanılması Bakımından (TMK m. 1023)  381
aa. Şartları  381
ab. Uygulama Örnekleri  389
b. Taşınmaz Eşya Üzerinde Zamanaşımı Yoluyla Mülkiyet Hakkının Kazanılması Bakımından (TMK m. 712)  391
C. Aile Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  393
D. Alacağın Devrinde İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  394
E. Miras Hukukunda İyiniyetin Hüküm ve Sonuçları  395
Beşinci Bölüm
HAKLARIN KULLANILMASI VE BORÇLARIN İFASINDA
DÜRÜSTLÜK KURALI İLE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI
§ IX. DÜRÜSTLÜK KURALI  397
A. Dürüstlük Kuralının Anlamı ve Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  397
1. Dürüstlük Kuralının Anlamı  397
2. Dürüstlük Kuralına Esas Ölçü  399
B. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması ve İyiniyetin Korunması İlkesi Arasındaki İlişki ve Farklılıklar  402
1. Dürüstlük Kuralı ile Hakkın Kötüye Kullanılması  402
2. Dürüstlük Kuralı ile İyiniyetin Korunması İlkesi  404
C. Dürüstlük Kuralının Temel Özellikleri  407
D. Dürüstlük Kuralının İşlevleri  409
1. Hakların Kullanılmasında ve Borçların İfasında İşlevi  409
2. Kanun Hükümlerinin Yorumlanmasında İşlevi  411
3. Hukuki İşlemler ve Özellikle Sözleşmelerde İşlevi  414
4. Sözleşme Görüşmelerinde Kusurlu Davranıştan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo Sorumluluğu) Bakımından İşlevi  422
5. Kanuna Karşı Hilenin Önlenmesi Bakımından İşlevi  429
§ X. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  431
A. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı ve Uygulama Örnekleri  431
1. Hakkın Kötüye Kullanılması Kavramı  431
2. Uygulama Örnekleri  435
B. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Unsurları  438
1. Bir Hakkın Varlığı  439
2. Hakkın Açıkça Dürüstlük Kuralına Aykırı Biçimde Kullanılması  439
3. Hakkın Kötüye Kullanılmasından Başkasının Zarar Görmesi veya Zarar Görme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Kalması  440
C. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Önemli Bazı Görünümleri  441
1. Hakkın Kullanımında Meşru Bir Menfaatin Bulunmaması  442
2. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Menfaat ile Başkasına Verilecek Zarar Arasında Aşırı Orantısızlık Bulunması  443
3. Uyandırılan Güvene Aykırı/Çelişkili Davranışta Bulunulması  444
4. Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Etmesi  449
5. Kendi Ahlaka Aykırı Davranışına Dayalı Olarak Hakkın Kullanılması  451
D. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  453
Altıncı Bölüm
HAKLARIN KORUNMASI VE İSPAT YÜKÜ
§ XI. HAKLARIN KORUNMASI  457
A. Genel Olarak  457
B. Hakların Hak Sahibi Tarafından Korunması  458
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa)  458
2. Zorunluluk (Iztırar) Hâli  461
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  463
C. HAKLARIN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASI  465
1. Genel Olarak  465
2. Talep ve Dava Hakları  465
a. Talep Hakkı  465
b. Dava Hakkı  467
3. Dava Çeşitleri  468
a. Genel Olarak  468
b. Eda Davası  468
c. Tespit Davası  470
d. Yenilik Doğuran Dava  471
4. Davaya Karşı Savunma Yolları  473
a. Genel Olarak  473
b. İtiraz  474
c. Def’i  475
5. Cebri İcra  477
§ XII. İSPAT YÜKÜ  479
A. İspat ve İspat Yükü Kavramları  479
B. İspat Yükünün Dağılımı  481
1. Kural  481
2. İstisnalar  482
a. İkrar Edilen Olgular  482
b. Hayatın Normal Akışına Uyan Olgular  484
c. Herkesçe Bilinen Olgular (Maruf ve Meşhur Vakıalar)  484
d. Kanun Hükümleri ile İspat Yükünün Özel Olarak Düzenlendiği Hâller  485
e. Kanuni Karine veya Faraziyeye Dayanılması  486
ea. Karine  486
eaa. Kanundan Doğan Karineler (Kanuni Karineler)  486
eab. Fiili Karineler  489
eb. Kanuni Faraziye  491
C. Resmî Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  492
1. Genel Olarak  492
2. Resmî Sicil Kavramı  492
3. Senet Kavramı ve Senedin Çeşitleri  493
a. Senet Kavramı  493
b. Senedin Çeşitleri  495
ba. Adi Senetler  495
bb. Resmî Senetler  496
Ek: Test Soruları  499
Kaynakça  527
Kavram Dizini  537

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar