Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Vedat BUZ
ISBN: 9789754643497
276,25 TL 325,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Vedat BUZ
Baskı Tarihi 2005
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

ME113
Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar
Vedat BUZ
2005 Baskı, 532 Sayfa 
ISBN 978-975-464-349-7

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 11
KISALTMALAR CETVELİ 17

GİRİŞ
I. GENEL OLARAK 21
II. YENİLİK DOĞURAN HAK KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 29
III. TERMİNOLOJİ SORUNU 49
IV. MEDENİ HUKUKUMUZDA BAŞLICA YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 50
V. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI 52

I. BÖLÜM
YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN ESASLARI


§ 1) YENİLİK DOĞURAN HAK KAVRAMI ve ÖZELLİKLERİ
I. KAVRAM VE TANIM 55
II. YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN ÖZELLİKLERİ 57
A. TEK TARAFLI HUKUKİ İŞLEM ÖZELLİĞİ 57
B. BAŞKA BİR ŞAHSIN HUKUK ALANINA MÜDAHALE YETKİSİ VERMESİ 64
C. TASARRUF İŞLEMİ NİTELİĞİ 77
D. YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN BELİRLİ BİR HUKUKİ İLİŞKİYE BAĞLI OLUP OLMADIKLARI SORUNU 81
E. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR VE “NUMERUS CLAUSUS” İLKESİ 84
III. YENİLİK DOĞURAN HAK KAVRAMININ TEORİK VE PRATİK ÖNEMİ 85
§ 2) YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN BENZERİ KAVRAMLARLA İLİŞKİ ve FARKI
I. DEFİ 90
II. BEKLENEN (MUNTAZAR) HAKLAR 115
III. SALT (MUTLAK) İRADİ ŞART 125
IV. TEMSİL YETKİSİ 130
§ 3) YENİLİK DOĞURAN HAK NİTELİĞİ TARTIŞMALI OLAN BAZI HAKLAR
I. İHRAZ/İŞGAL 136
II. KABUL 140
III. ŞUFA, VEFA VE İŞTİRA HAKLARI 146
A. GENEL OLARAK 146
B. ŞUFA, VEFA VE İŞTİRA HAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN OLARAK İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 151
1) Giriş Teorisi (Eintrittstheorie) 151
2) Ön Sözleşme Teorisi 152
3) Yetki Teorisi 152
4) İcap Teorisi 152
5) Şarta Bağlı Satım Teorisi 153
6) Yenilik Doğuran Hak Teorisi 153
C. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 154
D. YENİ MEDENİ KANUNUN ŞUFA HAKKININ DAVA AÇMAK SURETİYLE KULLANILACAĞINI ÖNGÖREN DÜZENLEMESİNİN ELEŞTİRİSİ 158
IV. OPSİYON HAKKI 160
V. İHTAR VE EK SÜRE TAYİNİ 166
VI. AYIBA KARŞI TEKEFFÜLDEN DOĞAN HAKLAR 170
A. AYIBIN GİDERİLMESİNİ TALEP ETME HAKKI 170
B. SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE BEDEL İNDİRİMİ TALEP ETME HAKLARI 173
§ 4) YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN TÜRLERİ
I. YENİLİK DOĞURAN HAKLAR-YENİLİK DOĞURAN DAVA HAKLARI 183
II. KANUNDAN DOĞAN YENİLİK DOĞURAN HAKLAR HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 188
III. KURUCU-DEĞİŞTİRİCİ- BOZUCU YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 191
IV. BAĞIMLI YENİLİK DOĞURAN HAKLAR-BAĞIMSIZ  YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 195
V. KARŞI YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 198
§ 5) YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN KULLANILMASI
I. YENİLİK DOĞURAN HAK SAHİBİ 203
II. MUHATAP 207
III. HUKUKİ SEBEP 209
A. GENEL OLARAK 209
B. YENİLİK DOĞURAN HAK KULLANILIRKEN SEBEBİN BELİRTİLMESİNİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI SORUNU 215
1. Maddi Hukuk Açısından 215
2. Usul Hukuku Açısından 226
C. GEÇERLİ BİR SEBEBE DAYANMAYAN YENİLİK DOĞURAN HAKKIN HUKUKİ SONUÇLARI 235
1) Genel Olarak 235
2) Geçersizlik Yaptırımın Türü 238
3) Geçerli Bir Sebebe Dayanmayan Yenilik Doğurucu Beyanın Tahvili 242
IV. YENİLİK DOĞURUCU BEYAN VE ŞEKLİ 250
V. KULLANMAYA HAKİM OLAN İLKELER 254
A. HAKKIN KULLANMA İLE BİRLİKTE TÜKENMESİ VE GERİ ALINAMAMASI 256
B. HAKKIN KULLANILMASININ ŞARTA VEYA SÜREYE BAĞLANAMAMASI 258
C. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE TABİ OLMA 261

II. BÖLÜM
YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DEVRİ

§ 6) GENEL OLARAK YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DEVRİ
I. YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DEVREDİLEBİLİR
HAKLAR OLUP OLMADIKLARI SORUNU 267
II. MUHTEMEL DEVİR TÜRLERİ 278
§ 7) ALACAĞIN TEMLİKİ HALİNDE YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DURUMU
I. GENEL OLARAK 280
II. İPTAL HAKKI 281
A. GENEL OLARAK 281
B. DOKTRİNDEKİ DURUM 282
C. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 284
1. Genel Olarak İptal Hakkının Devredilebilirliği Sorunu 284
2. Alacak ile Birlikte İptal Hakkının da Yeni Alacaklıya Geçeceğinin Kararlaştırılması Halinde 285
3. Alacağın Temliki İşlemi Yapılırken İptal Hakkından Söz Edilmemesi Durumunda 290
III. SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI 302
A. DOKTRİNDEKİ DURUM 303
1. Dönme Hakkının Eski Alacaklı Tarafından Kullanılacağını Kabul Eden Görüş 307
2. Dönme Hakkının Eski ve Yeni Alacaklı Tarafından Birlikte Kullanılması Gerektiğini Kabul Eden Görüş 309
3. Alacağın Temliki İşlemi İle Birlikte Dönme Hakkının Yeni Alacaklıya Geçeceğini Kabul Eden Görüş 310
B. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 317
IV. FESİH HAKKI 330
A. DOKTRİNDEKİ DURUM 331
1) Kira Bedeline İlişkin Alacağın Temliki 331
2) Kira Konusu Şeyi Kullanma Hakkının Devri 334
B. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 334
V. AYIBA KARŞI TEKEFÜLLDEN DOĞAN HAKLARIN DEVRİ 341
A. DOKTRİNDEKİ DURUM 341
B. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 344
§ 8) SÖZLEŞMENİN DEVRİ HALİNDE YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DURUMU
I. SÖZLEŞMENİN DEVRİ KAVRAMI 353
II. İPTAL HAKKI 355
III. SÖZLEŞMEYE BAĞLI DİĞER YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 363
§ 9. YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN MÜSTAKİL OLARAK DEVRİ
I. GENEL OLARAK 365
II. BAĞIMSIZ YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DEVRİ 365
A. ŞUFA, VEFA VE İŞTİRA HAKLARI 365
B. BAĞIŞLAYANIN GERİ ALMA HAKKI 373
C. OPSİYON HAKKININ DEVRİ 374
D. DİĞER BAĞIMSIZ YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DEVRİ 375
III. ALACAK VEYA SÖZLEŞMEYE BAĞLI YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN DEVRİ 377
A. GENEL OLARAK 377
B. DOKTRİN VE YARGI KARARLARINDAKİ DURUM 378
C. GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 382

III. BÖLÜM
YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN SONA ERMESİ

§ 10) YENİLİK DOĞURAN HAKLARIN SONA ERME SEBEPLERİ
I. GENEL SONA ERME SEBEPLERİ 395
A) HAKKIN KULLANILARAK TÜKETİLMESİ 395
B) HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN DOLMASI 397
C) HAKKI KULLANMAKTAN FERAGAT 411
II. ÖZEL SONA ERME SEBEPLERİ 436
A) HAK SAHİBİNİN VEYA MUHATABIN ÖLÜMÜ 436
B) AF 436
C) EDİMİN İMKÂNSIZLAŞMASI 438
D) KANUNLA YASAKLAMA VEYA SINIRLAMA 440
§ 11) KULLANILMIŞ BİR YENİLİK DOĞURAN HAKKIN GERİ ALINMASI
I. GENEL OLARAK 443
II. MUHATABIN MUVAFAKATİ İLE GERİ ALMA 447
III. HAK SAHİBİNİN TEK YANLI OLARAK GERİ ALMA VE ÖZELLİKLE DEĞİŞTİRME HAKKI 452
A) BORÇLU TEMERRÜDÜ VE AYIPLI İFA HALİNDE SÖZ KONUSU OLAN YENİLİK DOĞURAN HAKLAR 454
B) FESİH HAKKI 470
C) İPTAL HAKKI 474
D) TAKAS HAKKI 477
E) ŞUFA, VEFA VE İŞTİRA HAKLARI 481
IV. GERİ ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKLARININ SINIRLARI 483
A) GERİ ALMA HAKKI 483
B) DEĞİŞTİRME HAKKI 486
SONUÇ 489
KAYNAKÇA 503

KAYNAKÇA [1]

ADOMEIT, K.               :   Gestaltungsrechte, Rechtsgeschäfte, Ansprche, Berlin 1969.

AEPLI, V.,                     :   Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd.5, Obligationenrecht, Teilbd. V 1 h, 1. Lieferung, Art.114-126 OR, 3. Aufl., Zürich 1991.

AHCIN, C./

ARMBRÜSTER, C.       :   Grundfälle  zum Zessionsrecht, NJW 2000,
s.450 vd.

AICHER, H.,                 :   Das Eigentum als subjektives Recht. Zugleich ein Beitrag zur Theorie des subjektiven Rechts,
Berlin 1975.

ALANGOYA, Y.,          :   Medeni Usul Hukuku Esasları I, İstanbul 2000.

ALBRECHT, J.A.M.      :   Die Exceptionen des gemeinen teutschen Civilprocesses, München 1835.

ALLGÄUER, O.,           :   Vorkaufs-, Rückkaufs- und Kaufsrecht nach dem schweizerischen Zivilgesetzbuche, Diss., Aarau 1918.

ANDERSSEN, W.,        :   Das subjektive Recht, Zeitschrift für das private und öffentliche Recht der Gegenwart (Grünhuts Z.), 38 (1911), s.603-644.

ARAL, F.,                      :   Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 3.Baskı, Ankara 2000 (Aral, Borçlar Hukuku).

ARAL, F.,                      :   Türk Borçlar Hukukunda Takas, Ankara 1994 (Aral, Takas).

ARENS, P.,                    :   Zivilprozessrecht, Erkenntnisverfahren, Zwangvollstreckung, 4.Aufl., München 1988.

ARIK, K.F.,                   :   Türk Medeni Hukuku, Ankara 1963.

ARNDS, K.L.v.             :   Lehrbuch der Pandekten , 11. Aufl.,  Stuttgart 1883.

ATAAY, A.,                  :   Medeni Hukukun Genel Teorisi, İstanbul 1980.

ATAMER, Y.,               :   Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının De­netl­en­mesi, İstanbul 1999.

AYBAY, A.,                  :   Müşterek Mülkiyette Taksim, Ankara 1966.

Ayİter, K.,                 :   Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, Ankara 1953.

AYRANCI, H.,              :   Sözleşmelerin Yüklenilmesi (Devri), Ankara 2003.

Baath, R.,                  :   Eintritt in ein gegenseitiges Schuldverhältnis. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom der Schuldverhältnis, von der Zession,  Schuldübernahme und Übertragbarkeit der Gestaltungsrechte, 1931.

BECKER, H.,                :   Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd.VI: Das Obligationenrecht, 1. Abteilung, Allgemeine Bestimmungen, Art.1-183 OR, Bern 1941.

BECKER, M.,                :   Gestaltungsrecht und Gestaltungsgrund, AcP 188(1988), s.24 vd.

BECKMANN,  R.M.,     :   Nichtigkeit und Personenschutz: Parteibezogene Einschränkung der Nichtigkeit von Rechtsgeschäften, Tübingen 1998.

BEKKER,  E.I.,             :   System des heutigen Pandektenrechts, Bd.I, Weimar 1886, Bd.II Weimar 1889.

BERGER, C.,                 :   Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, Tübingen 1998.

BIERLING,   E.R.,         :   Juristische Prinzipienlehre, Bd.I, Freiburg/ Leipzig 1894 (Bierling, Prinzipienlehre).

BIERLING, E.R.,           :   Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe, Zweiter Theil, Gota 1883 (Bierling, Grundbegriffe).

BİRSEN, K.,                  :   Medeni Hukuk Dersleri : Umumi esaslar - Şahsın Hukuku – Aile Hukuku, 4. Bası, İstanbul 1958.

BLOCK, F.,                   :   Die Zurücknahme der Ausübung von Gestaltungsrechten, JherJb 69 (1920), s.334 vd.

BLOMEYER, A.,           :   Allgemeines Schuldrecht, 4.Aufl. Berlin 1969 (Blomeyer, SchR,).

BLOMEYER, A.,           :   Der „Anspruch“ auf Wandlung oder Minderung, AcP 151 (1950/1951), s.97 vd.(Blomeyer, AcP 151 (1950/1951), ).

BÖRNER, B.,                :   § 25 Abs.1 HGB: Vertragsübertragung kraft Gesetzes, FS. P.Möhring, München 1975, s.37 vd.

BÖtticher, E.,           :   Gestaltungsrecht und Unterwerfung im Privatrecht, Berlin1964 (Bötticher, Unterwerfung).

BÖtticher, E.,           :   Besinnung auf das Gestaltungsrecht und das Gestaltungsklagerecht, in: FS.H.Dölle, Bd.I, Tübingen 1963, s.41 vd.( Bötticher, FS.Dölle).

BÖTTGER, H.P.,           :   Die Vertragsabtretung nach italienischem Recht(I), ZvglRW 72 (1971), s.1 vd.

BÖTTGER, H.P.,           :   Die Vertragsabtretung nach italienischem Recht (II), ZvglRW 73 (1973), s.1 vd.

BRECHT, A.,                :   Bedingung und Anwartschaft (das aufschiebend bedingte Eigentum, seine Bestellung, Weiterübertragung und Pfändung), JherJb 61 (1912), s.263 vd.

BRINZ,    A.,                 :   Lehrbuch der Pandekten, Bd.I, 2.Aufl. Erlangen 1873, Bd.IV, 2.Aufl., Erlangen/Leipzig 1892.

BRÜCKNER, C.,           :   Verwandte Verträge (Vorvertrag, Vorkaufsvertrag, Vertrag auf Begründung eines Kaufsrechts bzw. Rückkaufsrechts), in: Der Grundstückkauf, hrsg. von Alfred Koller, 2.Aufl., Bern 2001, s. 503 vd.

BRÜGMANN, W.,        :   Die Abtretung von Forderungen  aus gegenseitigen Verträgen, Hamburg 1934.

BRUNNER,  R.M.,        :   Kaufrechte an Grundstücken. Versuch einer einheitlichen Erfassung vertraglich begründeter Kaufs-, Rückkaufs und Vorkaufsrechte, Diss., Zürich 1998.

BRUNS,  R.,                  :   „Funktionaler“ und „instrumentaler“ gehalt der Gestaltungsrechte und Gestaltungsklagerechte, ZZP, Bd.78(1965), s.264 vd.

BSK ZGB I-.............      :   Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: Zivilgesetzbuch  I, hrsg.  von Honsell/ Vogt/Geiser, 2.Aufl., Basel-Genf-München 2002.

BSK ZGB II-.............    :   Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: Zivilgesetzbuch  II, hrsg.  Von Honsell/Vogt/Geiser, 2.Aufl., Basel-Genf-München 2003

BUCHER, E.,                :   Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktrecht, 2.Aufl., Zürich1988 (Bucher, AT).

BUCHER, E.,                :   Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3.Aufl., Zürich 1988 (Bucher, BT).

BUCHER, E.,                :   Das Subjektive Recht als Normsetzungsbefugnis, Tübingen 1965 (Bucher, Normsetzungsbefugnis).

BUCHER, E./BUZ, V.,  :   Mağdur Edilen Alıcı,  Türk/İsviçre Borçlar Kanununun İki Özelliğinin Eleştirisi: Muayene ve İhbar Külfeti(Art.201 OR;BK.m.198), BK. 202/II (Art.205/II OR)’ye Göre Dönme Yerine Bedel İndirimine Karar Verilmesinin Masraflara İlişkin Sonuçları, N. Kocayusufpaşaoğlu için Armağan, Ankara 2004, s.145 vd.

BÜHLER, T.,                 :   Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilbd. V/2d, der Werkvertrag, Art.363-379 OR, Zürich 1998.

BÜLOW, P.,                  :   Bindung des Gläubigers an seine Wahlausübung nach Schuldnerverzug oder Unmöglichkeit der Leistung, JZ 1979, s.430 vd.

BUZ, V.,                        :   Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara 1998 (Buz, Sözleşmeden Dönme).

BUZ, V.,                        :   Das ius variandi des Gläubigers beim Verzug des Schuldners, recht 1997, s.197 vd. (Buz, recht 1997).

BUZ, V.,                        :   Gabin Halinde Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlığın  Giderilerek Sözleşmenin Ayakta Tutulması, Batider C.XIX (1998), s.51 vd.(Buz, Batider C.XIX (1998),).

BUZ, V.,                        :   Takas Beyanının Geriye etkisi Üzerine, K. Oğuzman’a Armağan, İstanbul 2000 (Buz, Oğuzman’a Armağan).

Bydlinski, P.,            :   Die Übertragung von Gestaltungsrechten, Wien 1986.

CANARIS, C.W.,          :   Schuldrechtsmodernisierung 2002, München 2002.

CANARIS, C.W.,          :   Kreditkündigung und Kreditverweigerung gegenüber sanierungsbedürftigen Bankkunden, ZHR 143 (1979), s.113 vd.

Çelİk, N.,                    :   İş Hukuku Dersleri, 15.Bası, İstanbul 2000, 17. Bası, İstanbul 2004.

CERUTTI, R.,                :   Das US-amerikanische Warenkaufrecht: mit rechtsvergleichenden Hinweisen auf das schweizerische und das deutsche Recht, das CISG sowie die UNIDROIT principles, Zürich 1998.

COESTER, M.,              :   Vertragsübernahme  und Anfechtungsrecht, MDR 1974, s.803 vd.

COSAK, C.,                   :   Lehrbuch Deutschen Bürgerlichen Rechts, Bd.I, 1.Abt., Jena 1897.

CROME,  C.,                 :   System des Deutschen Bürgerlichen  Rechts,  Bd.I, Tübingen/Leipzig 1900.

De Boor, H.O.,           :   Bürgerliches Recht, Bd.I, Allgemeiner Teil, Recht der Schuldverhältnisse-Sachenrecht, 2.Aufl., Wiesbaden 1954.

DEMELIUS, H.,            :   Vertragsübernahme, JherJb. 72 (1922), s.241 vd.

DEMİRCİOĞLU, A.M./

CENTEL, T.,                 :   İş Hukuku, 9.Bası, İstanbul 2003.

DENZLER, B./

AUWÄRTER, D.,          :   Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen, Jusletter 13.Juni 2005.

DERLEDER, P.,            :   Das ius variandi des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln, in: Das neue Schuldrecht in der Praxis, Hrsg. von Dauer-Lieb / Konzen / Schmidt, Köln/Berlin/Bonn/München  2003, s.411 vd. (Derleder, ius variandi)

DERLEDER, P.,            :   Der Wechsel zwischen den Gläubigerrechten bei Leistungsstörungen und Mängeln, NJW 2003, s.998 vd.

DERNBURG, H.,          :   Pandekten, Bd.I, Berlin 1884.

DERNBURG, H./

RAAPE,L.,                    :   Die Schuldverhältnisse nach dem Rechte des Deutschen Reichs und Preußens,  4. Aufl. / bearbeitet von Arthur Engelmann, Halle 1909.

DODERER, H.J.,           :   Auswirkungen materieller Rechtskraft auf Einwendungen und Einreden, NJW 1991, s.878 vd..

DÖLLE,  H.,                  :   Juristische Entdeckungen, Verhandlungen des 42.Deutschen Juristentages in Düsseldorf 1957, Band II, Teil B, Tübingen 1958.

DÖRNER, H.                 :   Dynamische Relativität,  München 1985.

DURAL, M./SARI, S.,   :   Türk Özel Hukuku, C.I: Temel Kavramlar ve Medeni Hukukun Başlangıç Hükümleri, İstanbul 2004.

Eckart, E.,                 :   Die Abtretbarkeit der Gestaltungsrechte, insbesondere des Anfechtungsrechts, Göttingen 1930.

Egger, H.,                   :   Gestaltungsrecht und Gleichbehandlungsgrundsatz im Arbeitsverhältnis, Berlin 1979.

Egli, A.,                       :   Kaufvertrag und Garantien nach der SIA-Norm 118, BR 1983, s.3 vd.

EHRAT, F.,                   :   Der Rücktritt vom Vertrag nach Art.107 Abs.2 OR in Verbindung mit Art.109 OR, Diss., Zürich 1990.

EHRENZWEIG, A./

MAYRHOFER, H.,        :   System des Österreichischen allgemeinen Privatrechts, 2. Buch, Das Recht der Schuldverhältnisse, 1.Abteilung, Allgemeine Lehren,   3. Aufl., Wien 1986.

EICHENHOFER, E.,      :   Anwartschaftslehre und Pendenztheorie –Zwei Deutungen vom Vorbehaltseigentum-, AcP 185 (1985), s.162 vd.

EICHLER, H.,               :   Institutionen des Sachenrechts, Bd.II/1, Berlin 1957, Bd.II/2, Berlin 1960.

EIDENMÜLLER, H.,     :   Die Dogmatik der Zession vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung, AcP 204 (2004), s.457 vd.

EISELE, F.                     :   Die materielle Grundlage der Exceptio , Berlin 1871.

EMMERICH, W.,          :   Das Recht der Leistungsstörungen, 3. Aufl., München 1991, 5.Aufl., München 2003.

ENDEMANN,  F.,         :   Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Bd.I, 7.Aufl. Berlin 1900.

ENGİN,  B. İ.,               :   Alacağı Temlik Edenin  Garanti Sorumluluğu, Ankara 2002.

ENNECCERUS,  L.,      :   Rechtsgeschäft, Bedingung und Anfangstermin, Marburg 1889.

ENNECCERUS, L./

LEHMANN, H.,            :   Recht der Schuldverhältnisse, 15. Aufl., Tübingen 1958.

ENNECCERUS, L./

NIPPERDEY, H.C.,       :   Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 14.Aufl., Tübingen 1952.

EREL, Ş.N.,                   :   Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.

EREN, F.,                      :   Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.I, 6.Bası, İstanbul 1998, C.II, 5.Bası, İstanbul 1999.

ERMAN/....                   :   Bürgerliches Gesetzbuch, 10.Aufl., Münster 2000.

ERNST,  W.,                  :   Die Reform des Leistungsstörungsrechts in Deutschland, Novellierung eines Zivilgesetz
buches im europäischen Kontext: Ergebnisse und Erfahrungen, in: Das ABGB auf dem Weg in das 3. Jahrtausend, hrsg. von Fischer/
Czermak/ Hopf/Schauer,  Wien 2003, s. 85 vd.

ERNST, W.,                   :   Gestaltungsrechte im Vollstreckungsverfahren, NJW 1986, s.401 vd.

ESENER, T.,                  :   Hukuk Başlangıcı, 3. Baskı, İstanbul 2000.

ESER, J.,                       : Schuldrecht, Bd.I, Allgemeiner Teil, 4.Aufl., Karlsruhe 1970; Bd.II, Besonderer Teil, 3. Aufl., Karlsruhe 1969

ESSER/SCHMIDT         :   Schuldrecht, Bd.I, Allgemeiner Teil, Teilbd.1, 8. Aufl.,  Heidelberg 1995, Teilbd.2, 7. Aufl., Heidelberg 1993.

EYRENCİ, Ö./ TAŞKENT,S./

ULUCAN, D.,               :   Bireysel İş Hukuku, İstanbul 2004.

Fenkart, J.                :   Wesen und Ausübung der Gestaltungsrechte im     schweizerischen Privatrecht, Bern 1925.

FEYZİOĞLU, F.N.,       :   Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.I, İstanbul 1976, C.II, İstanbul 1977 (Feyzioğlu, C.I, C.II).

FEYZİOĞLU, F.N.,       :   Şuf’a Hakkı, İstanbul 1959 (Feyzioğlu, Şuf’a Hakkı,).

FIKENTSCHER, W.,     :   Schuldrecht, 9. Aufl., Berlin 1997.

FLUME, W.,                  :   Der Bereicherungsausgleich in Mehrpersonenverhältnissen, AcP 199 (1999), s.1 vd. (Flume, Acp 199 (1999), )

FLUME, W.,                  :   Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd.II, Das Rechtsgeschäft, 3.Aufl., Berlin/Heidelberg/New York 1979 (Flume, AT,).

FORKEL, H.,                 :   Grundfragen der Lehre vom privatrechtlichen Anwartschaftsrecht, Berlin 1962.

FRÜH, P.,                      :   Die Vertragsübertragung im schweizerischen Recht, Zürich 1945.

FURRER,  R.,                :   Beitrag zur Lehre der Gewährleistung im Vertragsrecht, Zürich 1973.

GAUCH, P.,                  :   Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996 (Gauch, Werkvertrag, )

GAUCH, P.,                  :   Die Abtretung der werkvertraglichen Mängelrechte, BR 1984, s.23 vd. (Gauch, BR 1984).

GAUCH, P.,                  :   System der Beendigung von Dauerverträgen, Diss., Fribourg 1968 (Gauch, System).

GAUCH,/SCHLUEP/

SCHMİD/REY               :   Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd.I & II, 8.Aufl., Zürich 2003.

GAUL, H.F.,                  :   Die Ausübung privater Gestaltungsrechte nach rechtskräftigem Verfahrenabschluss –ein altes und beim „verbraucherschützenden“ Widerrufsrecht erneut aktuel gewordenes Thema,  Gedächtnisschrift für Brigitte Knobbe-Keuk, Köln 1997, s.135 vd.

GEIGEL, R.,                  :   Die Verwirkung von Rechten durch Nichtausübung, Diss., München 1938.

GEORGİADES, A.,       :   Die Eigentumsanwartschaft beim Vorbehaltskauf, Tübingen 1963 (Georgiades, Eigentumsanwartschaft).

GEORGİADES, A.,       :   Optionsvertrag und Optionssrecht, FS.Larenz, München 1973, s.409 vd. (Georgiades, FS. Larenz).

GERNHUBER, J.,         :   Die Erfüllung und ihre Surrogate, 2. Auflage,  Tübingen 1994 (Gernhuber, Erfüllung).

GERNHUBER, J.,         :   Synallagma und Zession, FS. Raiser, Tübingen 1974, s.57 vd.( Gernhuber, FS.Raiser).

GIERKE, O.v.,              :   Deutsches Privatrecht, Erster Band: Allgemeiner Teil und Personenrecht, Leipzig 1895; Dritter Band: Schuldrecht, München/Leipzig 1917.

GIGER, H. G.,               :   Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd.VI, Das Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die einzelne Vertragsverhältnisse, 1. Teilband, Kauf und Tausch- Die Schenkung, 1.Abschnitt, Allgemeine Bestimmungen – Der Fahrniskauf, Art.184-215 OR, Bern 1979, 3.Abschnitt, Der Grundstückkauf, Bern 1997.

GITTER, W.,                 :   Gebrauchsüberlassungsverträge, Tübingen 1988.

GLASL, D.,                   :   Rückabwicklung im Obligationenrecht. Einbeitrag zum Vertraglichen Sanktionssystem der Schweiz, Diss., Zürich 1992.

GOLLA, S.,                   :   Die Gläubigerrechte bei Leistungsstörung nach Abtretung, Diss., Frankfurt am Main  1995.

GOTTGETREU,  S.,      :   Gestaltungsrechte als Vollstreckungsgegen
stände, Möglichkeiten und rechtliche Grundlagen einer Zwangvollstreckung in Gestaltungsrechte nach dem 8. Buch der Zivilprozessordnung, Baden-Baden 2001.

Graf, U.,                     :   Ausschluss der Gestaltungsrechte durch die Rechtskraft, 1936.

GRIMM, P.,                   :   Zur Berücksichtigung nachträglicher Umstandsänderungen zu Lasten des Gestaltenden bei der Ausübung rechtsaufhebender Gestaltungsrechte, Achen 1999.

GRÖSCHLER, P.,          :   Zur Wirkungsweise und zur Frage der Geltendmachung von Einrede und Einwendung im materiellen Zivilrecht, AcP 201 (2001), s.48 vd.

GROSS, U.,                   :   Wandelung und  Zession, Diss., Tübingen 1988.

GSCHNİTZER/FAİSTENBERGER/

BARTHA                      :   Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 2.Aufl., Wien/New York 1992.

GSELL, B.,                    :   Das Verhältnis von Rücktritt und Schadenersatz, JZ 2004, s.643 vd.

GUHL, T./.........            :   Das Schweizerische Obligationenrecht, bearbeitet von Koller/Schneider/Druey, 10. Aufl., Zürich 2000.

GÜMÜŞ,  M. A.,           :   Türk Medeni Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Ankara 2003.

GÜNAY, İ. C.,              :   Şerhli İş Kanunu, C.I, Ankara 1998.

GÜRDOĞAN, B.,          :   Medeni Usul Hukukunda Kesin Hüküm İtirazı, Ankara 1960.

HAAB, R.,                     :   Kommentar  zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Bd.-1.Teil, Das Sachenrecht, 5.Lieferung, 2.Aufl., Zürich 1927-1936.

HAAS/MEDİCUS/ROLLAND/

SCHÄFER/WENDTLAND:    Das Neue Schuldrecht, München 2002.

HABERSACK, M.,        :   Das Anwartschaftsrecht des Auflassungsempfängers –gesicherter Bestand des Zivilrechts oder überflüssiges Konstrukt der Wissenschaft,   JuS 2000, s. 1145 vd.

HAEDICKE,  M.,          :   Rechtskauf und Rechtsmängelhaftung,  Tübingen 2003.

HAGEN, J.,                   :   Die Anwartschaft des Auflassungsempfängers, JuS 1991, s.1 vd.

HÄNLEIN, A.,              :   Die Sachmängeleinrede nach § 478 Abs.1 BGB, Jura 2000, s.317 vd.

HATEMİ, H.,                 :   Medeni Hukuka Giriş, 2. Bası, İstanbul 1999.

HATEMİ, H./SEROZAN,

R./ARPACI, A.,             :   Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

HATTENHAUER, C.,   :   Zur Widerruflichkeit einer Anfechtungserklärung –Begriffliche Befangenheit in der Lehre vom Gestaltungsrecht, ZeuP 2003, s.398 vd.

HATTENHAUER, C.,   :   Anmerkung zu  BGH, Urteil vom  24.6.1998, -XII ZR 195/196, JZ 1999, s.412 vd.

HAUSHEER/REUSSER/

GEISER                         :   Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd.II, Das Familienrecht, 1.Abteilung: Das Eherecht, 3.Teilband:Das Güterrecht der Ehegatten, 2.Unterteilband:  Die Gütergemeinschaft, Art.241-246 ZGB, Die Gütertrennung, Art.247-251 ZGB, Bern 1996.

HAU,  W., J.,                 :   Vertragsanpassung und Anpassungsvertrag, Tübingen 2003.

HECK, P.,                      :   Grundriss des Schuldrechts, Tübingen 1929.

HEERMANN,  P.W.,     :   Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte,  Entwicklung der Rechtsfigur des trilateralen Synallagmas auf der Grundlage deutscher und U.S.-amerikanischer Rechtsentwicklungen, Tübingen 1998.

HEINRİCH, D.,             :   Vorvertrag, Optionsvertrag, Vorrechtsvertrag. Eine Dogmatisch-systematische Untersuchung der vertraglichen Bindungen vor und zu einem Vertragsschluss,  Berlin/Tübigen 1965.

HELLWİG,  K.,             :   Anspruch und Klagerecht, Leipzig 1924 (Hellwig, Anspruch).

HELLWIG, K.,              :   Lehrbuch des Deutschen Civilporozessrecht, Bd.I, Leipzig 1903(Hellwig, Lehrbuch).

HELMREICH,  H.,        :   Das Selbsthilfeverbot des französischen Rechts und sein Einfluss auf Gestaltungs- und Gestaltungsklagerecht, Berlin 1967.

HELVACI, İ.,                :   Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Medeni Kanununa Göre Mirasın Reddi, İstanbul 2002.

HERSCHSOHN,  H.,     :   Die Kündigung im schweizerischen Obligationenrecht, Diss., Zürich 1925.

HERZOG,   N.R.,          :   Der Vorvertrag im schweizerischen und deutschen Schuldrecht, Diss., Zürich 1999.

HIRSCH, H.C.,              :   Übertragung der Rechtsausübung, Vervielfältigung der Rechte, Berlin 1910.

HOFMANN, P.,             :   Subjektives Recht und Wirtschaftordnung, Untersuchungen  zum Zivilrecht in der Bundesrepublik Deutschland und der SBZ, Stuttgart 1968.

HOMBERGER, A.,        :   Kommentar  zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV. Bd.: Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besitz und Grundbuch, Art.919-977, 2.Aufl., Zürich 1938.

HONSELL, H.,              :   Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 5.Aufl., Bern 1999.

HKK/.......                      :   Historisch-Kritischer Kommentar zum BGB, Band I, Allgemeiner Teil (§§ 1-240), Hrsg. von Schmoeckel/Rückert/Zimmermann, Tübingen 2003.

HUBER, U.,                  :   Handbuch des Schuldrechts,  Leistungsstörungen, Bd.I-II, Tübingen 1999.

HÜBNER, H.,                :   Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetz-
buches, Berlin/New York 1985.

HUWILER, B.,              :   Der Begriff der Zession in der Gesetzgebung seit dem Vernunftrecht: Zürich 1975.

IMHOF,  E.,                   :   Obligation und subjektives Recht, eine analytische Untersuchung als Beitrag zur Theorie des subjektiven Rechts, Basel/Genf/München 2003.

İNAN, A.N.,                  :   Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 1984.

JAEGER, E.,                  :   Das Vorkaufsrecht nach gemeinem Rechte, Marburg 1893.

JAHR,   G.,                    :   Die Einrede des Bürgerlichen Rechts, JuS 1964, s. 125 vd., 218 vd., 293 vd., 303 vd.

JAUERNIG/........          :   Bürgerliches Gesetzbuch, hrsg. von Jauernig/ Schlechtriem/Stürner/Vollkommer, 7. Aufl., München 1994; 10. Aufl., München 2003.

JERMANN,  P.,             :   Die Ausübung der Gläubigerrechte im Falle eines gültigen Leistungsverzichts nach Art.107  Abs. 2 OR: Zeitpunkt und Widerrufbarkeit, Diss., St. Gallen 2003.

JHERING, R.v.,             :   Geist des römischen Rechts, Bd.III/1, 5. Aufl., Leipzig 1906.

Jooss, G.,                    :   Gestaltungshindernisse und Gestaltungsgegenrechte. Ein Beitrag zur Lehre von den Gestaltungsrechten und den    Gestaltungsklagerechten, München 1967.

JÖRS,P.,/KUNKEL, W.,/

WENGER/...                  :   Römisches Recht, 4.Aufl., neue bearbeitet von H.Honsell/T.Mayer-Maly/W.Selb, Berlin/Heidelberg/New York/London/Paris/Tokyo 1987.

JOUSSEN,  J.,               :   Das Gestaltungsrecht des Dritten nach § 317 BGB, AcP 203 (2003), s.429 vd.

KAEMMER ,S.              :   Stornorecht der Banken, Selbsthilferecht oder Gestaltungsrecht sui generis,   1.Aufl., Baden Baden 1998.

KAISER, D.,                  :   Die Rückabwicklung gegenseitiger Verträge wegen Nicht- und Schlechterfüllung nach BGB, Tübingen 2002.

KALI, A. M.,                 :   Die Begründungsabhängige Gestaltungserklärung. Ein Beitrag zur Kündigung von Miet- und Arbeitsverträgen, Frankfurt a.M./Berlin/Bern /Bruxelles/New York/Oxford/Wien  2003.

KANETİ, S.,                  :   Hukuki İşlemlerin Çevrilmesi (Tahvili), İstanbul 1972.

KAPLAN, E.T.,             :   İşverenin Fesih Hakkı, Sınırları, Hüküm ve Sonuçları, Ankara 1987(Kaplan, E.T.).

KAPLAN, İ.,                 :   Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, Ankara 1987.

KARAHASAN, M.R.,   :   Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.I-IV, İstanbul 1992.

KÄSER, A.,                   :   Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen bei Kauf- und Werkvertrag, Zürich 2000.

KAWANO, M.,             :   Der prozessual unberücksichtigte Aufrechnungseinwand und seine materielle  Wirkungen, s. ZZP 94 (1981), s.1 vd.

KELLER, M./SCHÖBI, C.:     Das Schweizerische Schuldrecht, Bd.I, Allgemeine Lehren des Vertragsrecht, 3.Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1988 (Keller/Schöbi,).

KELLER, M./SCHÖBI, C.:     Das Schweizerische Schuldrecht, Bd.IV, Gemeinsame Rechtsinstitute für Schuldverhältnisse aus Vertrag, unerlaubter Handlung und Ungerechtfertigter Bereicherung, 2.Aufl., Basel und Frankfurt am Main 1985 (Keller/Schöbi, IV,).

KELSEN, H.,                 :   Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1960.

KILIÇOĞLU, A.,           :   Türk Medeni Kanununda Diğer Eşin Rızasına Bağlı İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara 2002 (Kılıçoğlu, Yasal Alım Hakkı).

KILIÇOĞLU, A.M.,      :   Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.I, Ankara 2001 (Kılıçoğlu).

KILIÇOĞLU, A.M.,      :   Medeni Kanunumuzun Aile-Miras-Eşya Hukukunda Getirdiği Yenilikler, Ankara 2003. (Kılıçoğlu, yenilikler)

KINDL,    J.,                  :   Das Recht der Leistungsstörungen nach dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, WM 2002, s.1313 vd.

KIRCA, İ.,                     :   Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri,  Ankara, 2000.

KISSLING, C.,              :   Patientenkartei- Die Auslegung und die Frage der Unwiderruflichkeit der Wahlerklärung des Gläubigers im Schuldnerverzug., AJP 1997, s.1287 vd.

KLEINSCHMIDT, J.,    :   Der Verzicht im Schuldrecht, Vertragsprinzip und einseitiges Rechtsgeschäft im deutschen und US-amerikanischen Recht,  Tübingen 2004.

KNELLWOLF, M.,        :   Zur Konstruktion des Kaufes auf Probe   -Die Gefallensbedingung und ihr Verhältnis zu Wollensbedingung, Resolutivbedingung und Rücktrittsrecht, dargestellt nach pandektischen Grundsätzen, Diss., Zürich 1987.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.,:    Giriş, Hukuki İşlem, Özellikle Sözleşme, Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, Birinci Cilt, (Şu ana kadar yayınlanmamış 1998 tarihli formalardan yararlanılmıştır) (Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.:    Türk Medeni Hukukunda Gayrimenkul Satış Vaadi, İstanbul 1959 (Kocayusufpaşaoğlu, Gayrimenkul Satuş Vaadi).

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, N.,:    Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, İstanbul 1968 (Kocayusufpaşaoğlu, Hata,).

Kohler,  J,                 :   Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Bd.I, Allgemeiner Teil, Berlin 1906.

KOHLER, J.,                 :   Die gestörte Rückabwicklung gescheiterter Austauschverträge, Köln/Berlin/Bonn/München 1989 (Kohler, Jürgen).

KÖHLER, H.,                :   Forderungsabtretung und Ausübung von Gestaltungsrechten, JZ 1986, s.516  vd.

KOLLER, A.,                :   Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Bd.I, Bern 1996 (Koller, OR,).

KOLLER, A.,                :   Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht: Bd. VI/2, Die einzelnen Vertragsverhältnisse: 3.Teilbd., 1. Unterteilbd.: Der Werkvertrag, Bern 1998 (Koller,  Berner Kommentar).

KOLLER, A.,                :   Rechtsfolgen unwirksamer Gestaltungserklärungen –Widerruf rechtswirksamer Gestaltungserklärungen, AJP 2002, s.840-841 (Koller, AJP 2002).

KOLLER, A.,                :   Die Verzichtsfolgen  i.S.v. Art.107 Abs. 2 OR und deren Abänderung durch Vertrag, in: Haftung aus Vertrag, Hrsg. von   A. Koller, St. Gallen, 1998, (Koller, Haftung).

KOLLER, A.,                :   Gläubigerrechte im Falle eines Leistungsverzichts nach, Art.107 Abs. 2 OR, ZSR 1997 I, s.495 vd.(Koller, ZSR 1997 I).

KOLLER, A.,                :   Das Nachbesserungsrecht  im Werkvertrag, 2. Aufl., Zürich 1995( Koller, Nachbesserung).

KOLLER, A.,                :   Werkvertragliche Mängelrechte und Abtretung der Werklohnforderung, BR 1984, s.63 vd.(Koller, BR 1984,).

KOLLER, STEFAN,      :   Vom gewandelten Werkvertrag: Rechtsstellung der Parteien nach rechtswirksamer Auflösung, St.Gallen 2002 (Koller, Stefan).

KOZIOL,H./ WELSER, R.:     Grundriss des bürgerlichen Rechts, Allgemeiner Teil, Schuldrecht, 9.Aufl., Wien 1992.

KRAMER, E.,                :   Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art.1, 2 und 18 OR, Bern 1986.

KRAUSE, H.,                :   Schweigen im Rechtsverkehr, Beiträge zur Lehre vom Bestätigungsschreiben, von der Vollmacht und von der Verwirkung (Krause, Schweigen).

KRAUSE, H.,                :   Verwirkung, DJZ 39 (1934), s.1512 vd. (Krause, DJZ 39 (1934)).

KREBS, M.,                   :   Die Rückabwicklung im UN-Kaufrecht, München 2000.

KRESS, H.,                    :   Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, unveränderter Neudruck der Ausgabe München 1929, Aalen 1974.

KRÜGER, W.,               :   Das Anwartschaftsrecht –ein Faszinosum, JuS 1994, s.905 vd.

KÜhne, E.,                  :   Die Übertragbarkeit von Gestaltungsrechten, Frankfurt 1929.

KULKE, U.,                  :   Probleme der beschränkten Geschäftsfähigkeit, JuS 2000, L. 81 vd. ve L.89 vd.

KUPISCH, B.,               :   Konstruktionsprobleme der Wandlung im BGB, AcP 170 (1970), s.479 vd.

KURU, B.,                     :   Hukuk Usulü Muhakemeleri, C.I-VI, 6.Bası, İstanbul 2001.

KÜRŞAT, Z.,                 :   Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul 2003.

L’HUILLIER,  L.,          :   La notion du droit formateur en droit privé suisse, Genève 1946.

LANGE, H.,                  :   Buchbesprechung (E.Kühne), in: KritVjschr., Dritte Folge Band 26, München/Berlin/Leipzig (1933), s.202 vd.

LARENZ,   K.,              :   Zur Struktur „subjektiver“ Rechte,  FG. für Sontis, München 1977, s.129 vd. (Larenz, FS. Sontis).

LARENZ, K.,                :   Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, 7. Aufl., München 1989 (Larenz,AT,).

LARENZ, K.,                :   Lehrbuch des Schuldrechts,  Bd.I, Allgemeiner Teil, 14.Aufl., München 1987 (Larenz, SchR, ).

LARENZ, K.,                :   Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6.Aufl., Berlin/Heidelberg/New York/London/Paris/ Tokyo/Hong Kong/Barcelona/Budapest 1991 (Larenz,  Methodenlehre).

LARENZ, K.,/

CANARIS, C.W.,          :   Lehrbuch des Schuldrechts, Bd.II, Besonderer Teil, 2. Halbbd., 13. Aufl. München 1994.

LEEMANN,  H.,            :   Berner Kommentar zum schweizerischem Privatrecht, Bd. IV Sachenrecht,  1.Abt., Art.641-729 ZGB, 2.Aufl., Bern 1920.

LENEL,  O.,                  :   Über Ursprung und Wirkung der Exceptionen, Heidelberg 1876.

LENT, F.,                      :   Die Notwendigkeit einer Begründung bei Ausübung von Gestaltungsrechten, AcP 152 (1952), s.401 vd.

LESER, H.G.,                :   Der Rücktritt vom Vertrag, Tübingen 1974.

LETZGUS, E.,               :   Die Anwartschaft des Käufers unter Eigentumsvorbehalt, Tübingen 1938.

LEVERENZ,  K.            :   Gestaltungsrechtsausübungen durch und gegen Personenmehrheiten, Berlin 1995 (Leverenz, Gestaltungsrechtsausübungen).

LEVERENZ, K.,            :   Die Gestaltungsrechte des Bürgerlichen Rechts, Jura 1996, s.1 vd. (Leverenz, Jura 1996, ).

LINDACHER, W.F.,      :   Definität und Revisibilität der Gläubigerentscheidung nach § 326 BGB, JZ 1980, s.48 vd.

LIVER, P.,                     :   Schweizerisches Privatrecht, Bd.V/1, Sachenrecht: Das Eigentum, Basel/Stuttgart 1977.

Loewenthal, H.      :   Der Übergang der Gestaltungsrechte unter Lebenden und von Todes wegen, Köln 1932.

LORENZ, W.,                :   Abtretung einer Forderung aus mangelhaftem Kausalverhältnis: Von wem kondiziert der Schuldner?  AcP 191 (1991), s. 279 vd.

LUIG, K.,                      :   Zur Geschichte der Zessionslehre , Köln : Böhlau, 1966.

LUX,  J.,                        :   Das Anwartschaftsrecht bei bedingter Übereignung-blosses Sprachkürzel oder eigenständiges absolutes Recht?  Jura 2004, s.145 vd.

MACHLEID, W.,           :   Der Verzicht auf das subjektive Ehescheidungsrecht, AcP 151, s.208 vd.

MANIGK, A.,                :   Das Problem der Verwirkung, DJZ 1936, s.350 vd.

MANKOWSKI,  P.,       :   Beseitigungsrechte, Anfechtung, Widerruf und verwandte Institute,  Tübingen 2003 (Mankowski,).

MANKOWSKI,  P.,       :   Anmerkung zu BGH, U. v. 18.10.2001 - I ZR 91/99 - (Kein allgemeiner Grundsatz bei Gestaltungsrechten für Eintritt der Verwirkung bereits nach kurzem Zeitabstand), EWiR 2002, s. 189-190 (Mankowski, EWİR, 2002).

MARTINEK, M.,           :   Moderne Vertragstypen, München 1991.

MATTHEUS,  D.,          :   Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002- Die Neuordnung des allgemeinen Leistungsstörungsrechts, JuS 2002, s.209 vd.

MAYER-MALY, T.,      :   Zur Arbeitrechtlichen Bedeutung der Lehre  vom Gestaltungsrecht, RdA 1965, s.361 vd. (Mayer-Maly, RdA 1965, s.361).

Mayer-Maly, T.,      :   Vertrag und Einigung (Teil I der “Studien zum Vertrag”), FS. Nipperdey, Bd.I, München/Berlin 1965, s.509 vd. (Mayer-Maly, FS. Niperdey,).

MEDICUS, D.,              :   Die Leistungsstörungen im neuen Schuldrecht, JuS 2003, s.521 vd. (Medicus, JuS 2003,).

MEDICUS, D.,              :   Anmerkung zu BGH, U. v. 19.11.2003 - VIII ZR 60/03 - (Materielle Rechtskraft; Gestaltungsrecht), (IV A. § 477 BGB 1.04), WuB 2004, s. 347  (Medicus, WuB 2004,).

MEDICUS, D.,              :   Allgemeiner Teil des BGB, 7.Aufl., Heidelberg 1997.

MEESMANN, G.,          :   Regelungsvorbehalt und Rechtsbehelf. Versuch einer funktionalen Abgrenzung und Ordnung der  Gestaltungsrechte, Marburg 1968.

MEIER, R.,                    :   Das neue Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrecht –vier Neuerungen und drei Auslegungsfragen, AJP 1994, s.139 vd.

MEIER-HAYOZ, A.,     :   Berner Kommentar, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bd.IV: Sachenrecht, 1.Abtl.: Das Eigentum, 1.Teilband, Systematischer Teil, Allgemeine Bestimmungen, Art.641-654 ZGB, 4.Aufl., Bern 1966, 3.Teilband: Das Grundeigentum II, Art.680-701, 3.Aufl., Bern 1975.

MERLE, W.,                  :   Risiko und Schutz des Eigentümers bei Genehmigung der Verfügung eines Nichtberechtigten, -Zur Zulässigkeit bedingter einseitiger Rechtsgeschäfte, AcP 183 (1983), s.81 vd.

MERZ, H.,                     :   Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Schweizerisches Privatrecht, Bd.VI/1, Basel und Stuttgart 1984.

MOLITOR,  E.,              :   Zur Entwicklung des Kündigungsrechts, Marburg 1931.

MUHLENBURG, C., F.,    :     Die Lehre von der Cession der Forderungsrechte: Nach den Grundsätzen des römischen Rechts, 3. Aufl., Greifswald, 1836.

MUSILEAK, H.- J.,       :   Grundkurs ZPO: Eine Darstellung zur vermittlung von Grundlagenwissen im Zivilprozessrecht, 7. Aufl., München 2004.

MÜLLER-CHEN, M.,    :   Folgen der Vertragsverletzung, Zürich 1999.

MÜLLER-FREIENFELS, W.,:    Die Vertretung beim Rechtsgeschäft, Tübingen 1955.

MÜNCHKOMM/......     :   Münchener Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch,  3.Aufl.,  München 1992-1999;  4. Aufl.,  München 2001-2004.

NABHOLZ,  P.,             :   Verjährung und Verwirkung als Rechtsuntergangsgründe infolge Zeitablaufs, Diss., Zürich 1961.

NARMANLIOĞLU, Ü.,    :     Ferdi İş İlişkisinin Sona ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 1996, İstanbul 1998, s.65 vd. (Narmanlıoğlu, Kararların değerlendirilmesi).

NARMANLIOĞLU, Ü.,    :     İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, 3. Bası İzmir 1998 (Narmanlıoğlu, İş Hukuku).

NAWİASKY, H.,           :   Allgemeine Rechtslehre als System  der rechtlichen Grundbegriffe, Einsiedeln 1948.

NOELPP, C.,                 :   Eine Studie zur Erfassung des Vorkaufs-, Rückkaufs- und Kaufsrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1987.

NOMER, H.,                  :   Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukuki Sonuçları, özellikle Alman Hukukundaki Beklenti („Anwartschaft“) Kavramının Türk Hukukundaki Yeri,  İstanbul 2002.

NÖRR,K.W/SCHEYLING,

R./PÖGGELER, W.       :   Sukzessionen. Forderungszession, Vertragsübernahme, Schuldübernahme, 2.Aufl., Tübingen 1999.

OERTMANN, P.,           :   Die Rechtsbedingung (condicio iuris), Leipzig/ Erlangen 1924.

OETKER, H.,                :   Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, Bestandaufnahme und kritische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, Tübingen 1994.

OĞUZMAN, M.K.         :   Medeni Hukuk Dersleri : Giriş- Kaynaklar- Temel Kavramlar, 2.Bası, İstanbul 1975(Oğuzman, Medeni Hukuk).

OĞUZMAN, K./BARLAS, N.,      :   Medeni Hukuk, Giriş- Kaynaklar- Temel Kavramlar, 8. Bası, İstanbul 2000.

OĞUZMAN, K./ÖZ, M.T.,:     Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 3.Bası, İstanbul 2000.

OĞUZMAN, M.K./

SELİÇİ, Ö.,                    :   Eşya Hukuku, 7. Bası, İstanbul 1997, 9.Bası, İstanbul 2002*.

OR/........                        :   Kommentar zum schweizerischen Privatrecht: Obligationenrecht  I, hrsg.  von Honsell/Vogt/ Wiegand, 3.Aufl., Basel-Genf-München 2003.

OSER, H./

SCHÖNENBERGER,W.,:  Zürcher Kommentar, Bd.V,  Das Obligationen-recht, 1.Halbbd., Art.1-183 OR,  Zürich 1929.

OTT, W.,                       : Die Abtretung vertraglicher Vorkaufs-, Kaufs- und Rückkaufsrechte als Vertragsübernahme, ZBGR 59(1978), s. 257 vd.

ÖNEN, T.,                     :   İnşai Dava, Ankara 1981.

ÖZ, M.T.,                      :   İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul 1990.

ÖZSUNAY, E.,              :   Medeni Hukuka Giriş, 5. Bası, İstanbul 1986.

PALANDT/......             :   Bürgerliches Gesetzbuch, 56. Aufl., München 1997; 62. Aufl., München 2003*.

PAWLOWSKİ, H.M.,    :   Allgemeiner Teil des BGB, 2. Aufl., Heidelberg 1983.

PETER,  H.,                   :   Das Bedingte Geschäft, seine Pendenz im rö-
mischen und im schweizerischen Privatrecht, mit Bemerkungen zum genehmigungsbedürftigen Geschäft im römischen Recht, Zürich 1994. (Peter, Das bedingte Geschäft, ).

PETER, H.,                    :   Verzicht auf Rechte und Befugnisse, insbesondere im Obligationenrecht, AcP 200 (2000), s.149 vd. (Peter, AcP 200 (2000),).

Piper, H.,                     :   Vertragsübernahme und Vertragsbeitritt. Zugleich  ein Beitrag zur Lehre vom Vertragsverhältnis, Köln/Berlin, 1963.

PORTMANN, W.,         :   Wesen und System der subjektiven Privatrechte, Zürich 1996.

POSTACIOĞLU, İ. E.,  :   Medeni Usul Hukuku Dersleri, 6.bası, İstanbul 1975.

PUCHTA, G.F.,             :   Pandekten, 7.Aufl., Leipzig 1853.

PULAŞLI, H.,                :   Şarta Bağlı  İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Ankara 1989.

PULVER,  U.,                :   Börsenmässige Optionsgeschäfte, Zürich 1987.

RAAB, T.,                     :   Austauschverträge mit Drittbeteiligung, Tübingen 1999.

RAAPE, L.,                   :   Probleme der Wandlung und Minderung, FS. H. Lehmann, Berlin 1937, s.159 vd.

RAISER, L.,                  :   Dingliche Anwartschaften, Tübingen 1961.

RAMRATH,  U.,           :   Die Geltendmachung der Unwirksamkeit von Gestaltungserklärungen, JR 1993, s.309 vd.

REBER, M.,                   :   Die Baubindung beim Grundstückkauf, Bern 1999.

REGELSBERGER, F.,   :   Pandekten, Bd.I, Leipzig 1893.

REINICKE, D.,/

TIEDKE, K.,                  :   Kaufrecht einschliesslich Abzahlungsgeschäfte, AGB-Gesetz, Eigentumsvorbehalt, Factoring, Finanzierte Kaufverträge, Haustürgeschäfte, Leasing, Pool-Vereinbarungen, Produzentenhaftung, UN-Kaufrecht und Verbraucherkreditgesetz, 5.Aufl., Neuwied/Kriftel/Berlin 1992.

REİSOĞLU, S.,             :   Borçlar hukuku, Genel Hükümler, 17.Bası, İstanbul 2005.

RENZ, F.,                      :   Leistungsstörungen beim Finanzierungsleasing in rechtsvergleichender Sicht, Diss., Bern/Berlin/ Frankfurt/New York/Paris/Wien 1998.

REY, H.,                        :   Die Neuregelung der Vorkaufsrechte in ihren Grundzügen, ZSR 113( 1994 I), s.39 vd.

RGRK/.....                     :   Das Bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer  Berücksichtigung der Rechtssprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs,  hrsg. von Mitgliedern des Bundesgerichtshofs, Bd.2,  Teil 1 (§§ 241-413), 12.Aufl. Berlin und New York 1976.

RIEDEL, H.,                  :   Abtretung und Verpfändung  von Forderungen und anderen Rechten, Stuttgart 1982.

RIMMELSPACHER, B.,    :     Materielle Rechtskraft und Gestaltungsrechte. Zugleich Anmerkung zu BGH, U. v. 19.11.2003 - VIII ZR 60/03 -, JuS 2004, 560-565.

ROBERTO, V.,              :   Teilrevision des Zivilgesetzbuches und des Obligationenrechts, recht 1993, s.172 vd.

ROSENBERG,L./SCHWAB, K.H./

GOTTWALD, P.,           :   Zivilprozessrecht, 16.Aufl., München 2004.

ROTH,  H.,                    :   Die Einreden des Bürgerlichen Rechts, München 1988.

RUMMEL/........             :   Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, 2.Aufl., 1.bd. (§§ 1-1174 ABGB), hrsg. von  P.Rummel, Wien 1990.

Rusch, N.,                   :   Die erbrechtliche Gestaltungsrechte nach Eröffnung des Erbganges, Zürich 1983.

RUST, U.,                      :   Das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht: eine kritische Untersuchung der Reformvorschläge der Schuldrechtskommission, Berlin 1997.

SALZGEBER-DÜRIG, E.,:     Das Vorkaufsrecht und verwandte Rechte an Aktien, Diss., Zürich 1970.

SANDT, C.v.d.              :   L'acte de disposition, Fribourg 2000.

SAVIGNY, F.K.v.,        :   System des heutigen Römischen Rechts, Bd.I-VIII, Berlin 1840-1849.

SAYMEN, F.H.,            :   Türk Medeni Hukuku, C.I,  Umumi Prensipler, 3. Bası, İstanbul 1960.

SCHENKER, F.,            :   Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs, Diss., Fribourg 1988.

SCHIMMEL, R./JENAL, O.,: Anmerkung zu: BGH, U. v. 18.10.2001 - I ZR 91/99 - (§ 242 BGB: Verwirkung bei Gestaltungsrechten, Rücktrittsfrist), JA 2002, 621.

SCHLECHTRIEM, P.,   :   Bindungen an Erklärungen nach dem Einheitskaufrecht,  Emptio-venditio inter nationes, FG. K.H.Neumayer, Basel 1997, s.259 vd.

Schlochoff, W.,      :   Die Gestaltungsrechte und ihre Übertragbarkeit, Breslau 1933.

SCHLOSSER, P.,           :   Selbständige  premptorische Einrede und Gestaltungsrecht im deutschen Zivilrecht, JuS  1966, s.257 vd. (Schlosser, JuS 1966,).

SCHLOSSER, P.,           :   Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld 1966 (Schlosser, Gestaltungsklagen).

SCHMIDT, B.,               :   Zur unberechtigten Kündigung aus wichtigem Grunde beim Werkvertrag, NJW 1995, s.1313 vd.

SCHMİDT, H.P.,           :   Das Vorkaufsrecht, Diss., Basel 1934.

SCHÖBI, C.,                  :   Die Revision des Kaufs-, Vorkaufs- und des Rückkaufsrechts, AJP 1992, s.567 vd. (Schöbi, AJP 1992,).

SCHÖBİ, C.,                  :   Die Akzessorietät der Nebenrechte von Forderungen, Diss., Zürich, s.1990 (Schöbi,).

SCHONEBECK, K.-H., :   Die Abtretung von Mängelansprüchen, BauR 2005/6, s.934 vd.

SCHÖNENBERGER, W./

JÄGGI, P.,                     :   Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd.V, Obligationenrecht, Teilbd. V 1a(Allgemeine Einleitung, Art.1-17 OR), Zürich 1973.

SCHREIBER, K.,           :   Vorkaufsrechte, Jura 2001, s.196 vd.

SCHULZE-SCHRÖDER, I.,:  Anfechtungsausschluss nach Wandelungsprozess? (Anmerkung zu: BGH, U. v. 19.11.2003 - VIII ZR 60/03 -), NJW 2004, 1364-1365.

SCHURIG, K.,               :   Das Vorkaufsrecht im Privatrecht, Berlin 1975.

SCHÜRNBRAND, J.,    :   Gestaltungsrechte als Verfügungsgegenstand, AcP 204 (2004), s.177 vd.

SCHWARZ, A.B.,         :   Medeni Hukuka Giriş, çev. H.V. Velidedeoğlu, 3. Bası, İstanbul 1946(Schwarz, Medeni Hukuk).

SCHWARZ, A.B.,         :   Das Einseitige  Rechtsgeschäft in den neusten Kodifikationen des Zivilrechts, Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie  Bd.16 (1922/1923), s.551 vd.

SCHWENZER,  I.,         :   Schweizerisches Obligationenrecht,  Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Bern 2000 (Schwenzer, OR,).

SCHWENZER, I.,          :   Zession und sekundäre Gläubigerrechte, AcP 182(1982), s. 214 vd. (Schwenzer, AcP 182(1982),).

SCHWERDTNER,  P.,   :   Rücknahme der Kündigung und Kündigungsschutzprozess, ZIP 1982, s.639 vd.

SCHWISTER                 :   Urteilsanmerkung, JW 63 (1933), s.1762 vd.

SEBÜK, M.T.,               :   Türk Medeni Kanununda  Şüf’a, Vefa ve İştira Hakları, İstanbul 1951.

SECKEL, E.,                  :   Die Gestaltungsrechte des Bürgerlichen  Rechts, FG  der juristischen Gesellschaft zu Berlin zum 50jährigen Dienstjubiläum ihres Vorsitzendes Richard Koch, Berlin 1903, S.205 ff../ Sonderausgabe Dramstadt 1954.

SEETZEN, U.,               :   Sekundäre Gläubigerrechte nach Abtretung des Hauptsanspruchs aus einem gegenseitigen Vertrag, AcP 169(1969), S.352 ff.

SELİÇİ, Ö.,                    :   Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul 1977.

SERİCK, R.,                  :   Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübertragung, Bd.I, Der einfache Eigentumsvorbehalt, Heidelberg 1963.

SEROZAN, R.,              :   Sözleşmeden Dönme, İstanbul 1975 (Serozan, Sözleşmeden Dönme).

SEROZAN, R.,              :   Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, C.III, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, 3. Bası, İstanbul 2002 (Serozan, Borçlar Hukuku,).

SEROZAN, R.,              :   Medeni Hukuk, Genel Bölüm, İstanbul 2005 (Serozan, Medeni Hukuk).

SIEBERT, W.,               :   Zum Begriff der Verwirkung, JW 1932, s.2384/2385.

SIMONIUS, P./SUTTER, T.,  :   Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Bd. I: Grundlagen, Grundbuch und Grundeigentum, Basel und Frankfurt a.M. 1995.

SINGER, R.,                  :   Das Verbot widersprüchlichen Verhaltens, München 1993.

ŞIPKA,  Ş.T.,                 :   Türk Hukukunda Kanuni Ön alım(Şuf’a) hakkı, İstanbul 1994.

SİRMEN, L.,                  :   Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara  1992.

SITZMANN, N.             :   Die Verteilung der Folgerechte nach der Zession und nach der Übertragung der Anwartschaft, Diss., Frankfurt am Main  1998.

SOERGEL/...                 :   Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, 12.Aufl., Stuttgart 1987-1999.

SOHM, R.,                     :   Der Gegenstand, Ein Grundbegriff des Bürgerlichen Rechts, Leipzig 1905.

SPAHNI, G.,                  :   Die Bedingung, Diss., Zürich 1984.

SPIRIG, E.                     :   Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Teilbd. V 1 k, Die Abtretung von Forderungen und die Schuldübernahme,  erste Lieferung, Art.164-174 OR, Zürich 1993.

SPIRO, K.,                     :   Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd.I-II, Bern 1975.

Staehelin, D.,           :   Bedingte Verfügungen, Zürich 1993.

Starke, K.-P.,            :   Rückgängigmachung ausgeübter Gestaltungsrechte, Bielefeld 1985.

STAUDINGER, A.,       :   Präklusion von Gestaltungsrechten, in: Recht und Risiko, Festschrift für Helmut Kollhosser zum 70. Geburstag, Bd.I, Karlsruhe 2004, s.347 vd.

STAUDINGER/....         :   Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch, 1-3 Buch, 12.Aufl., Berlin 1979.

Steffen, R.                 :   Selbständige Gestaltungsrechte. Zugleich ein Beitrag zur Rechtsnatur der zivilrechtlichen Gestaltungsrechte, Würzburg 1966.

STEIN, F/JONAS, M./....:  Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 20. Aufl., Tübingen 1984.

Steinbeck, Anja V.,    :     Die Übertragbarkeit von Gestaltungsrechten, Berlin 1994.

STEINBEISSER, A.       :   Die rechtliche Behandlung der Gestaltungsrechte, Göttingen 1935.

Steiner, R.,                :   Das Gestaltungsrecht, Diss. Zürich 1984.

STIEFEL, G.,                 :   Über den Begriff der Bedingung im schweizerischen  Zivilrecht, Diss., Zürich 1918.

STOLL, H.,                    :   Die Wirkungen des vertragsmässigen Rücktritts, Diss., Bonn 1921.

STOPPOK, G.,               :   Leasing-Handbuch für die betriebliche Praxis, 5. Aufl., Frankfurt am Main 1988.

SÜZEK, S.,                    :   İş Hukuku, 2.Bası, İstanbul 2005.

ŞENOCAK, Z.,              :   Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Ankara 2002.

TANDOĞAN, H.,          :   Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C.I/1, 3. Bası, Ankara 1984, C.I/2, 3. Bası, Ankara 1985.

TEGTMEYER, W.,        :   Der Geltungsbereich des Verwirkungsgedankens, AcP 142 (1936), s.203 vd.

TEKİNAY, S.S.,            :   Medeni Hukuka Giriş Dersleri, 3.Bası İstanbul, 1978.

TEKİNAY/AKMAN/

BURCUOĞLU/ALTOP :   Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 7.Baskı, İstanbul 1993 (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku,).

TEKİNAY/AKMAN/

BURCUOĞLU/ALTOP :   Eşya Hukuku, C.I, 5. Bası, İstanbul 1989 (Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Eşya Hukuku,)

THIELE, W.,                 :   Die Zustimmung in der Lehre vom Rechtsgeschäft, Köln/Berlin/Bonn/München 1966.

THON,  A.,                    :   Rechtsnorm und Subjektives Recht, Weimar 1878.

Tils, W.                        :   Zur Abtretbarkeit von Gestaltungsrechten, Köln 1933.

TUNÇOMAĞ, K.,         :   Türk Borçlar Hukuku, C.I, Genel Hükümler, 6 Bası, İstanbul 1976.

TUNÇOMAĞ, K./

CENTEL, T.,                 :   İş Hukukunun Esasları, 3. Bası, İstanbul 2003.

UMAR, B.,                    :   İsviçre-Türk Hukukunda İrade Fesatları Karşısında Hâkimin Rolü, İÜHFM XXXIII  (1968), s.228 vd.

UNGER, J.,                   :   System des österreichischen allgemeinen Privatrechts, 5., unveränd. Aufl. Band 2 , Leipzig 1892.

ÜSTÜNDAĞ, S.,           :   Medeni Yargılama Hukuku, C.I-II, 6.bası, İstanbul 1997.

UYGUR, T.,                  :   Açıklamalı-İçtihatlı İnşaat Hukuku, C.2, Ankara 1998.

v.OLSHAUSEN, E.,      :   Gläubigerrecht und Schuldnerschutz  bei Forderungsübertragung und Regress, Köln-Berlin-Bonn-München 1988.

VELİDEDEOĞLU, H.V.   :     Medeni Hukuk, Umumi Esaslar, 6. Bası, İstanbul 1959.

VOGT, M.,                    :   Muss der Vorkaufsberechtigte Änderungen des Drittkaufs bis zur Ausübung des Vorkaufsrechts gegen sich gelten lassen? FS. H. Hagen, Köln 1999, s.219 vd.

VOGT, P.N.,                  :   Die Zustimmung des Dritten zum Rechtsgeschäft, Einwilligung, Ermächtigung, Genehmigung und Vollmacht im schweizerischen Privatrecht, Zürich 1982.

von BÜREN, B.,            :   Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zürich 1964.

von EİNEM, H.,            :   Die Rechtsnatur der Option, Berlin 1974.

von  Tuhr, A.              :   Der Allgemeine Teil des Deutschen. Bürgerlichen Rechts, Bd.I, Leipzig 1910 (von Tuhr,); Bd.II/I, Berlin 1914 (von Tuhr, Bd.II/1,).

von TUHR, A./ESCHER,A.,:  Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrecht, Bd.II, 3.Aufl., Zürich 1979.

von TUHR, A./PETER, H.,     :   Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligatio­nenrecht, Bd.I, 3.Aufl., Zürich 1974/1979.

Von WESPHALLEN, F.G.,:   Der Leasingvertrag, 5. Aufl., Köln 1998.

WALKER, W.D.,           :   Die Streitgegenstandslehre und die Rechtsprechung des EuGH- nationales Recht unter gemeineuropäischem Einfluss, ZZP 111 (1998), s.429 vd.

WALSMANN,  H.,        :   Ein Beitrag zur Lehre von der Wollensbedingung, JherJB 54 (1909), s.197 vd.

WALSMANN, H.,         :   Der Verzicht, Allgemeine Grundlagen einer Verzichtslehre und Verzicht im Privatrecht, Leipzig 1912.

WALTER, K.M.,           :   Die Rechtsnatur des Börsenoptionsgeschäfts, Heidelberg 1990.

Waltermann, F.-J., :   Die Übertragbarkeit von Gestaltungsrechten im    Rahmen von Geschäftsbesorgungen, Münster 1968.

WEBER,  M.,                 :   Der Optionsvertrag, JuS 1990, s.249 vd.

WEBER, H.R.,               :   Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd.VI, 1.Abtl., 4. Teilbd., Art.68-96 OR, Bern 1983.

WEBER, R.H.,               :   Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht: Bd. VI/1, Allgemeine Bestimmungen: 5.Teilbd.: Die Folgen der Nichterfüllung, Bern 2000.

WEHRLİ, T.,                 :   Die  vertragliche Abtretung von Forderungen, Diss. Bern 1993.

WEINZIERL, C.            :   Die Präklusion von Gestaltungsrechten durch § 767 Abs. 2 ZPO unter besonderer Berücksichtigung der materiellen Rechtskraft, Diss., Heidelberg  1997.

WERTENBRUCH,  J.,   :   Die eingeschränkte Bindung des Käufers an Rücktritt und Minderung,  JZ 2002, s.862 vd.

WIELAND, C.,              :   Zürcher Kommentar  zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd.IV,  Sachenrecht,  Art.641-977 ZGB,  Zürich 1909.

WINDSCHEID, B.,        :   Die Actio des römischen Zivilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts, Düsseldorf 1856, Neudruck Aelen 1969.

WINDSCHEID, B.,        :   Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd.I, 6.Aufl., Frankfurt 1887.

WISSMANN, K.,           :   Verwandte Verträge, Vorvertrag, Vorkaufsvertrag, Vertrag auf Begründung eines Kaufsrechts bzw. Rückkaufsrecht, in: Gründstückkauf, hrsg.von Alfred Koller, St.Gallen 1989, s.472 vd.

WOLFF, L.C.,                :   Zuwendungsrisiko und Restitutionsinteresse, Struktur und Rückabwicklung von Zuwendungen, dargestellt am Beispiel von Synallagma und Leistungskondiktion, Berlin 1998.

WUERDİNGER,  H.,     :   Die privatrechtliche Anwartschaft als Rechtsbegriff, Diss., München 1928.

WULKAN, C.,               :   Der Immobilien-Leasingvertrag nach schweizerischem Privatrecht,  Diss., Zürich 1988.

YAVUZ, C.,                  :   Türk Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, 6. Baskı, İstanbul 2002.

YILDIRIM, M. F.,         :   Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Ankara 2002.

YILMAZ, E.,                 :   Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara 1982.

ZÄCH, R.,                     :   Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bd.VI, 1.Abtl., 2. Teilbd., 2. Unterteilbad. Art.32-40 OR, Bern 1990.

ZEISS, W./

SCHREİBER, K.,           :   Zivilprozessrecht, 10. Aufl., Tübingen 2003.

ZIMMER,   D.,              :   Das neue Recht der Leistungsstörungen, NJW 2002, s. 1 vd.

ZITTELMANN, E.,        :   Internationales Privatrecht, Bd.II, 1.Teil,

                                          München/Leipzig 1898.

ZOBL, D.,                     :   Zur Rechtsfigur der Anwartschaft und zu deren Verwendbarkeit im schweizerischen Recht, FS.Meier-Hayoz, Bern 1982, s.495 vd.

 [1]      Burada sadece birden fazla yollamada bulunulan kaynaklara yer verilmiştir. Diğer kaynaklar ilgili dipnotunda yer almaktadır. Birden fazla eseri bulunan yazarlara yollamada bulunulurken kullanılan kısaltmalar parantez içinde yer almaktadır.

*      Aksi belirtilmediği sürece yapılan atıflar eserin 7. baskısınadır

*      Aksi belirtilmediği sürece yapılan atıflar eserin 56. baskısınadır.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.