Medeni Muhakeme Hukuku

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Abdurrahim KARSLI
ISBN: 978-975-368-593-1
450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdurrahim KARSLI
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 5
Boyut 11,5x16 cm (Orta Boy)
Cilt Karton kapak
Baskı Niteliği Gözden Geçirilmiş

Medeni Muhakeme Hukuku
6100 s. HMK Hükümlerine Göre Yargıtay Kararları İşlenmiş ve Gözden Geçirilmiş
Prof. Dr. Abdurrahim KARSLI
2020/10 4. Baskı, 961 Sayfa
ISBN 978-975-368-593-1

BİRİNCİ KİTAP

İLK DERECE MAHKEMELERİNDEKİ MUHAKEME

 • 1. GENEL ESASLAR
 1. GİRİŞ 1
 2. TEMEL KAVRAMLAR 12

III. MEDENİ MUHAKEME HUKUKU KAVRAMI VE TARİFİ                                                                                                                                                                              21

 1. Kavram 21
 2. Tarif 22
 3. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNUN GÖREVİ VE AMACI 23
 4. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNUN KAYNAKLARI 26
 5. MEDENİ MUHAKEME HUKUKU KURALLARININ YER, ZAMAN VE KİŞİ İTİBARI İLE UYGULANMASI 28
 6. Yer İtibarı ile Uygulanma 29
 7. Zaman İtibarı ile Uygulanma 30
 8. Kişi İtibarı ile Uygulanma 39

VII. MUHAKEME KAVRAMI VE MUHAKEME ÇEŞİTLERİ                                                                                                                                                                                 40

 1. Kavram 40
 2. Muhakeme Çeşitleri 41
 3. Çekişmeli Muhakeme 41
 4. Çekişmesiz Muhakeme 42
 5. Çekişmesiz Muhakeme İşleri 42
 6. Uyuşmazlık ve Taraf Yokluğu                                                                                                                                                                                                            45
 7. Sübjektif Hakkın Yokluğu 45
 8. Hâkimin Re’sen Harekete Geçeceği Haller 46
 9. Çekişmesiz Muhakeme Usulü 46

VIII. MEDENİ MUHAKEME HUKUKUNDA YORUM VE KIYAS                                                                                                                                                                       50

 • 2. YARGI YOLU
 1. GENEL OLARAK 53
 2. YARGI YOLU AYRIMI VE KARŞILAŞTIRILMASI 55

III. YARGI YOLU İTİRAZI                                                                                                                                                                                                                                                      61

 1. YARGI YOLU UYUŞMAZLIĞI 62
 2. Olumsuz Yargı Yolu Uyuşmazlığı 63
 3. Olumlu Yargı Yolu Uyuşmazlığı 63
 4. Hukuk Mahkemesinin ve İdare Mahkemesinin Kendilerini Görevli Sayması 63
 5. Hukuk Mahkemesinde Görülen Davada Danıştay Başsavcısının Olumlu Yargı Yolu Uyuşmazlığı Çıkarması 64
 6. Hukuk Mahkemesinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurması 65
 7. Temyiz İncelemesi Yapan Yargı Merciilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları 65
 8. Yargı Yolu Uyuşmazlığının Bulunduğu Davalarda Geçici Hukuki Korumaların Akıbeti 66
 9. İstisnai Bir Durum: Bir İhtilafa İlişkin İki Ayrı Yargı Yolunun Görevli Olması 66
 • 3. MAHKEMELER TEŞKİLATI
 1. İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ 71
 2. Hukuk Mahkemeleri 71
 3. Sulh Hukuk Mahkemeleri 72
 4. Asliye Hukuk Mahkemeleri 74
 5. Sulh-Asliye Hukuk Mahkemeleri Ayrımı Gerekli Midir? 76
 6. Özel Mahkemeler 77
 7. Asliye Ticaret Mahkemeleri 78
 8. Genel Olarak                                                                                                                                                                                                                                                          78
 9. Özel Düzenleme 85
 10. İş Mahkemeleri 88
 11. Kadastro Mahkemeleri 92
 12. Aile Mahkemeleri 96
 13. Aile Mahkemelerinin Kuruluşu 96
 14. Aile Mahkemelerinin Görevi 97
 15. Sadece Aile Mahkemesinin Görevli Olduğu Dava ve İşler 99
 16. Aile Hukuku’ndan Doğan Görevler 99
 17. Türk Medenî Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’dan Kaynaklanan Görevler 100
 18. MÖHUK’tan Kaynaklanan Görevler 101
 19. Diğer Kanunlarla Verilen Görevler 101
 20. 4787 sayılı Kanun m.6’daki Önlemler 103

               ı. Aile Mahkemelerinde Yargılama Usulü                                                                                                                                                                                                  103

 1. İcra Mahkemeleri 105
 2. Tüketici Mahkemeleri 108
 3. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri 115
 4. ÜST DERECE MAHKEMELERİ 117
 5. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri 117
 6. Yargıtay 124
 • 4. HÂKİMLERİN HUKUKİ DURUMU
 1. GENEL OLARAK 127
 2. GÖREVE KABULLERİ, TAYİNLERİ VE MESLEKİ HAKLARI 130
 3. Göreve Kabul 130
 4. Tayinler 131
 5. Hâkimlik Teminatı 131

III. HÂKİMLERİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ                                                                                                                                                                                        133

 1. Hâkimin Davaya Bakmasının Yasak Olması 133
 2. Hâkimin Reddi 135
 3. Ret Sebepleri ve Usulü 135
 4. Reddi İnceleyecek Merci 138
 5. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf 140
 6. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi 140
 7. HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU 141
 8. Hâkimlerin Disiplin Sorumluluğu 141
 9. Hâkimlerin Cezai Sorumluluğu 142
 10. Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu 142
 11. ZABIT KÂTİBİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ 154
 • 5. GÖREVLİ MAHKEMELERİN TESPİTİ
 1. GENEL OLARAK 156
 2. 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA YER ALAN GÖREV KURALLARI 165
 3. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi 177
 4. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi 183

III. GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ                                                                                                                                                                                                                         186

 1. GÖREVSİZLİK KARARI 187
 2. GÖREVSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 188
 • 6. YETKİLİ MAHKEMELERİN TESPİTİ
 1. GENEL OLARAK 194
 2. YETKİ KURALLARI 195
 3. Genel Yetki Kuralı 195
 4. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri 196
 5. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri 197
 6. Davalıların Birden Fazla Olması Halinde Yetkili Mahkeme 197
 7. Karşı Davada Yetkili Mahkeme 198
 8. Özel Yetki Kuralları 199
 9. Kesin Olmayan Özel Yetki Kuralları 199
 10. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki 199
 11. Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalarda Yetki 202
 12. İhtiyati Hacizden Sonra Haciz Kararının Dayanağı Olan Alacağa İlişkin Davada Yetkili Mahkeme                                                               203
 13. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 204
 14. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Alacak veya Taşınır Mal Davalarında Yetkili Mahkeme                                           205
 15. Diğer Özel Kanunlarda Belirtilen Özel Yetkili Mahkemeler 205
 16. Yetki Anlaşması veya Yetki Şartı Bulunması Halinde Yetkili Mahkeme (HMK m.17)                                                                                             205
 17. Yetki Sözleşmeleriyle İlgili Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 209
 18. Kesin Özel Yetki Kuralları 215
 19. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki 215
 20. İflas Davalarında Yetkili Mahkeme 217
 21. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, Ortaklık veya Üyelik İlişkileriyle Sınırlı Olmak Kaydıyla, Bir Ortağına veya Üyesine Karşı veya Bir Ortağın yahut Üyenin Bu Sıfatla Diğerlerine Karşı Açacakları Davalarda Yetkili Mahkeme                                                                                                                                      217
 22. Terekenin Paylaşılmasına, Yapılan Paylaşma Sözleşmesinin Geçersizliğine, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali ve Tenkisine, Miras Sebebiyle İstihkaka İlişkin Davalar ile Mirasçılar Arasında Terekenin Yönetiminden Kaynaklanan Davalar ile Terekenin Kesin Paylaşımına Kadar Mirasçılara Karşı Açılacak Tüm Davalarda Yetkili Mahkeme 218
 23. Terekede Bulunan Bir Mal Hakkında Açılmak İstenen İstihkak Davasında Yetkili Mahkeme 219
 24. Verasetin İspatına ve Miras Hisselerinin Belirlenmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme 219

III. YETKİ KURALLARINA AYKIRILIK VE YETKİ İTİRAZI                                                                                                                                                                                220

 1. YETKİSİZLİK KARARI VE YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 221
 2. YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ 221
 • 7. MUHAKEME HUKUKUNDA
  YARGILAMAYA İLİŞKİN İLKELER
 1. GENEL OLARAK 223
 2. TARİHSEL GELİŞİM 225

III. İLKELERİN AYRI AYRI İNCELENMESİ                                                                                                                                                                                                                 227

 1. Tasarruf İlkesi (Dispositionsmaxime) - Re’sen Hareket İlkesi (Offizialmaxime) 227
 2. Tasarruf İlkesi (Dispositionsmaxime) 227
 3. Genel Olarak 227
 4. Tasarruf İlkesinin Usul Hukuku’ndaki Görünümleri 227
 5. Re’sen Hareket İlkesi (Offizialmaxime) 230
 6. Taraflarca Getirilme İlkesi (Verhandlungsmaxime) - Araştırma İlkesi (Untersuchungsmaxime)                                                                             232
 7. Genel Olarak 232
 8. Taraflarca Getirilme İlkesi (Verhandlungsmaxime) 233
 9. Kavram 233
 10. Taraflarca Getirilme İlkesinin Sonuçları 235
 11. Taraflarca Getirilme İlkesinin Sınırlandırılması 236
 12. Tarafların Doğruluk Ödevi (Wahrheitspflicht) 236
 13. Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi (Hinweis- und Aufklärungspflicht) 239

                         (1). Genel Olarak                                                                                                                                                                                                                                           239

                          (2). Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevinin Fonksiyonları                                                                                                                                                241

 1. Açıklama Fonksiyonu 243
 2. Tamamlama Fonksiyonu 243

                              iii. Değiştirme Fonksiyonu                                                                                                                                                                                                               244

                          (3). Hâkimin Aydınlatma Ödevinin Sınırları                                                                                                                                                                             245

                          (4). Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Hâkimin Aydınlatma Ödevi                                                                                                                         245

 1. Tarafların İsticvabı                                                                                                                                                                                                                                    245
 2. Geciken Dava Malzemesinin Reddi 247
 3. Araştırma İlkesi (Untersuchungsmaxime) 247
 4. Genel Olarak 247
 5. Araştırma İlkesinin Uygulama Alanları 249
 6. Araştırma İlkesinin Uygulanmasının Sonuçları                                                                                                                                                                               249
 7. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Benimsenen İlke 251
 8. Genel Olarak 251
 9. Vakıaların Toplanması Bakımından Hâkimin Yetkili Olduğu Haller 253
 10. “Herkesçe Bilinen” Vakıalar 253
 11. Kadastro Mahkemelerinde Görülen Davalar 254
 12. Dava Şartları 255
 13. Evliliği Sona Erdiren Davalar 256
 14. Taraflarca Getirilme İlkesinin Alternatifi: Hâkimle İşbirliği İlkesi (Kooperationsmaxime) 256
 15. Teksif İlkesi (Konzentrationsmaxime) 258
 16. Hukukun Uygulanması (Iura Novit Curia) 259
 17. Yargılamanın Yürütülmesi 261
 18. Yazılılık-Sözlülük İlkesi 262
 19. Yargılamaya Katılanların Dinlenmesi İlkesi (Rechtliches Gehör) 263
 20. Aleniyet İlkesi 265
 21. Doğrudanlık İlkesi 268
 22. Taleple Bağlılık İlkesi 268
 23. Usul Ekonomisi İlkesi 270
 • 8. DAVADA TARAFLAR
 1. KİMLER DAVADA TARAF OLABİLİR? 272
 2. TARAF EHLİYETİ 275

III. DAVA EHLİYETİ                                                                                                                                                                                                                                                                 284

 1. DAVADA KANUNİ TEMSİL 285
 2. DAVA TAKİP YETKİSİ 286
 3. DAVADA SIFAT (HUSUMET) 288

VII. DAVAYA VEKÂLET (HMK m.71-83)                                                                                                                                                                                                                    290

 • 9. DAVAYA MÜDAHALE
 1. FER’İ MÜDAHALE 297
 2. Fer’i Müdahilin Hukuki Niteliği 298
 3. Fer’i Müdahalenin Şartları 299
 4. Fer’i Müdahale Usulü 299
 5. Fer’i Müdahalenin Hükümleri 300
 6. Fer’i Müdahalenin Etkisi 302
 7. ASLİ MÜDAHALE 304

III. DAVANIN İHBARI                                                                                                                                                                                                                                                             306

 1. CUMHURİYET SAVCISININ DAVADA YER ALMASI (HMK m.70) 307
 • 10. DAVA ARKADAŞLIĞI
 1. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 309
 2. MECBURİ (ZORUNLU) DAVA ARKADAŞLIĞI 311
 • 11. DAVA ÇEŞİTLERİ
 1. TALEP EDİLEN HUKUKİ KORUMAYA GÖRE DAVALAR 315
 2. Eda Davaları 315
 3. Tespit Davaları 315
 4. İnşaî Davalar 318
 5. DAVA KONUSUNUN AYNİ HAK VEYA ZİLYETLİK OLMASINA GÖRE DAVALAR 319

III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE DAVALAR                                                                                                                                                                           320

 1. DAVA KONUSU TALEBİN NİCELİĞİNE GÖRE DAVALAR 320
 2. Objektif Dava Yığılması 320
 3. Terditli Davalar 320
 4. Kısmi Dava 322
 5. Seçimlik Davalar 323
 6. Topluluk Davaları 324
 7. Hakların Yarışması (Mütelâhik Davalar) 325
 8. Belirsiz Alacak Davası 325
 9. DAVA KONUSU EDİLEN MALA GÖRE DAVALAR 343
 10. KARŞI DAVA 343
 • 12. USULİ İŞLEMLER
 1. GENEL OLARAK 345
 2. USULİ İŞLEM VE HUKUKİ İŞLEMİN FARKI 346

III. MEVZUATIMIZDAKİ DURUM   347

 1. Esaslı Merasimden Olanlar 348
 2. Esaslı Merasimden Olmayanlar 350
 3. USUL MUAMELESİ KAVRAMI ve TARİFİ 351
 4. USUL MUAMELESİ KAVRAMININ UNSURLARI 352
 5. Muhakemeyi İlerletmek Amacı Var Olmalıdır 352
 6. Muamele Müsbet veya Menfi Olabilir 353
 7. Usul Muamelesi Mahkemece veya Taraflarca Yapılabilir 353
 8. USUL MUAMELELERİNİN TASNİFİ 353
 9. Mahkeme Muameleleri 354
 10. Ara Kararları 355
 11. Nihai Kararlar 357
 12. Hükümler 357
 13. Diğer Nihai Kararlar 357
 14. Davanın Yürütülmesi ile İlgili Muameleler 358
 15. Maddi Bakımdan Yürütme Yetkisi 358
 16. Şekli Bakımdan Yürütme Yetkisi 358
 17. Taraf Muameleleri 358
 18. Taraf Sayısına Göre Usul Muamelesi 360
 19. İki Taraflı Usul Muameleleri 360
 20. Tek Taraflı Usul Muameleleri 360
 21. Amacına Göre Usul Muameleleri 360
 22. İddia Vasıtaları 360
 23. Savunma Vasıtaları 360
 24. Diğer Vasıtalar 361

VII. USUL MUAMELESİNİN ÖZELLİKLERİ                                                                                                                                                                                                                361

 1. Usul Muameleleri Şekle Tabidir 361
 2. Usul Muameleleri Süreye Tabidir 363
 3. Usul Muameleleri Şarta Bağlanamaz 363
 4. Usul Muameleleri İrade Fesadı Sebebi ile İptal Edilemez 364
 5. Usul Muameleleri Hasmın Bilgisine Sunulmalıdır 365

VIII. TARAFLARCA VE MAHKEMECE YAPILAN USUL MUAMELELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI                                                                                        366

 1. Süre Açısından 366
 2. Eski Hale İade Müessesesi Açısından 366
 3. Islah Müessesesi Açısından 367
 4. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 367
 5. Davadan Feragat 368
 6. Davayı Kabul 370
 7. Sulh 377
 • 13. ADLİ TATİL, SÜRELER, ESKİ HALE İADE
 1. ADLİ TATİL 384
 2. SÜRELER 386

III. ESKİ HALE GETİRME   390

 • 14. DAVANIN İKAMESİ
 1. GENEL OLARAK DAVA HAKKI 392
 2. DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR 393
 3. Dava Şartları 393
 4. Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması 393
 5. Yargı Yolunun Caiz Olması 393
 6. Mahkemenin Görevli Olması 394
 7. Yetkinin Kesin Olduğu Hâllerde, Mahkemenin Yetkili Bulunması 394
 8. Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları; Kanuni Temsilin Söz Konusu Olduğu Hâllerde, Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması 394
 9. Dava Takip Yetkisine Sahip Olunması 395
 10. Vekil Aracılığıyla Takip Edilen Davalarda, Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması ve Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması 395
 11. Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması 396
 12. Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi 397
 13. Davacının, Dava Açmakta Hukuki Yararının Bulunması 400
 14. Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmaması 401
 15. Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış Olması 401
 16. Diğer Kanunlarda Yer Alan Dava Şartlarına İlişkin Hükümler (HMK m.114/2) 401
 17. İlk İtirazlar 405
 18. Kesin Yetki Kuralının Bulunmadığı Hallerde Yetki İtirazı (HMK m.19/1, 2, 4) 405
 19. Uyuşmazlığın Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi Gerektiği İtirazı (HMK m.413/1) 406

III. DAVANIN AÇILMASI                                                                                                                                                                                                                                                       406

 1. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar 412
 2. Mahkemenin Adı 413
 3. Davacı ile Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri 414
 4. Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 421
 5. Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri 422
 6. Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda Dava Konusunun Değeri 423
 7. Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri 423
 8. İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği 424
 9. Dayanılan Hukuki Sebepler 427
 10. Açık Bir Şekilde Talep Sonucu 427
 11. Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası 427
 12. Davanın Açılmasına Bağlanan Sonuçlar 432
 13. Maddi Hukuk Bakımından Sonuçları 433
 14. Zamanaşımının Kesilmesi ve Hak Düşürücü Sürenin Korunması 433
 15. Şahsa Bağlı Hakların Malvarlığı Hakkına Dönüşmesi 434
 16. İyiniyetin Ortadan Kalkması 435
 17. Davalının Temerrüde Düşmesi 435
 18. Usul Hukuku Bakımından Sonuçları 436
 19. Mahkemenin Davayı İnceleme Zorunluluğu 436
 20. Davanın Açıldığı Tarihe Göre Dava Şartlarının İncelenmesi ve Hüküm Kurulması 436
 21. Derdestlik 437
 22. İhtiyati Tedbirin Korunması (HMK m.397/2) 437
 23. Davayı Geri Alma Yasağı (HMK m.123) 437
 24. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı (HMK m.141) 439
 25. DAVAYA CEVAP 443
 26. Genel Olarak 443
 27. Cevap Dilekçesinin Muhtevası 444
 28. Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi 446
 • 15. ÖN İNCELEME
 1. KURUMUN AMACI 447
 2. YAPILMASI GEREKENLER 449

III. DAVA ŞARTLARI VE İLK İTİRAZLAR HAKKINDA KARAR                                                                                                                                                                       454

 1. ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET 456
 2. ÖN İNCELEME DURUŞMASI 458
 3. İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ 463
 4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı 463
 5. Davayı Değiştirme Yasağının Sebepleri 466
 6. Hangi Hallerin Dava Değiştirme Teşkil Edeceği 466
 7. Tarafların Değiştirilmesi 466
 8. Netice-i Talebin Değiştirilmesi 467
 9. Dava Sebebinin Değiştirilmesi 468

VII. SÜRELER HAKKINDA KARAR                                                                                                                                                                                                                                  470

 • 16. TAHKİKAT
 1. TAHKİKATIN KONUSU 471
 2. TARAFLARIN DURUMU 473

III. TARAFLARIN DURUŞMAYA GELMEMESİ                                                                                                                                                                                                          479

 1. Dosyanın İşlemden Kaldırılması 479
 2. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilemeyecek Haller 483
 3. Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları 485
 4. Tarafların Duruşmaya Gelmemesine İlişkin Özel Durumlar 486
 5. İsticvap Olunacak Tarafın Duruşmaya Gelmemesi 486
 6. Yemini Edecek Tarafın Duruşmaya Gelmemesi 486
 7. Davanın Açılmamış Sayılması 487
 8. Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonuçları 489
 9. DURUŞMA DÜZENİ VE TUTANAKLAR 489
 10. TAHKİKATIN TAMAMLANMASI VEYA TEVSİİ 495
 11. MAHKEMELERİN ÇALIŞMA ZAMANI VE USULÜ 498
 • 17. İSPAT
 1. GENEL OLARAK 501
 2. İSPATIN KONUSU 501
 3. Vakıalar 501
 4. Hukuk Kuralları 504

III. İSPAT HAKKI 504

 1. İSPAT YÜKÜ 511
 2. İspat Yükünün Belirlenmesine İlişkin İstisnai Durumlar 517
 3. Normal Durumun Aksinin İspatı 517
 4. İspat Yükünün Kanun Tarafından Belirlenmesi 518
 5. Menfi Vakıanın İspatı 518
 6. Karineler 519
 7. Kanuni Karineler 519
 8. Fiili karineler 520
 9. İyi Niyet ve Hakkaniyet 521
 10. İSPAT TÜRLERİNE İLİŞKİN KAVRAMLARIN AÇIKLANMASI 523
 11. Asıl İspat, Karşı İspat ve Aksini İspat 523
 12. Doğrudan İspat - Dolaylı İspat 523
 13. İSPAT DERECELERİ 524

VII. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ  525

VIII. BAŞKA YERDEN GETİRTİLECEK DELİLLER, DELİLLERİN İNCELENMESİ VE İSTİNABE   527

 1. DELİLDEN VAZGEÇME 528
 • 18. DELİLLER
 1. GENEL OLARAK 530
 2. DELİL SÖZLEŞMESİ 535
 3. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi 537
 4. Münhasır Delil Sözleşmesi 537

III. KESİN DELİLLER  538

 1. Senet 538
 2. Genel Olarak 538
 3. Senetle İspat Kuralının Kabul Gerekçeleri 542
 4. Senetle İspat Kuralı Hakkındaki Görüşler 544
 5. Senet Kavramı 547
 6. Senet Çeşitleri 548
 7. Adi Senet 548
 8. Resmi Senet  551
 9. Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması ve Adi Senetlerin Üçüncü Kişiler İçin Hüküm İfade Etmesi 554
 10. Senetlerin (Belgelerin) Mahkemeye Verilmesi 554
 11. Genel Olarak 554
 12. Tarafların Belgeleri Mahkemeye Verme Zorunluluğu 555
 13. Üçüncü Kişilerin Belgeleri Mahkemeye Verme Zorunluluğu 556
 14. Belgelerin Yerinde İncelenmesi 556
 15. Senetle İspat Kuralı ve İstisnaları 557
 16. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu ve İstisnaları  561
 17. İkrar 563
 18. Genel Olarak 563
 19. İkrarın Türleri 564
 20. İçeriğine Göre İkrar 564
 21. Basit (Adi) İkrar 564
 22. Mürekkep Murtabit İkrar (Bağlantılı Bileşik İkrar) 565
 23. Mürekkep Gayrimurtabit İkrar (Bağlantısız Bileşik İkrar) 565
 24. Mevsuf (Vasıflı) İkrar 565
 25. Yapıldığı Yere Göre İkrar 566
 26. Kapsamına Göre İkrar 566
 27. Tam İkrar 567
 28. Kısmi İkrar 567
 29. İkrardan Dönme ve İkrarın Etkisi 567
 30. Kesin Hüküm (Kaziye-i Muhkeme) 567
 31. Genel Olarak 567
 32. Şekli Anlamda Kesin Hüküm 568
 33. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 568
 34. Kesin Hükmün Şartları 572
 35. Dava Konusunun Aynı Olması 572
 36. Dava Sebebinin Aynı Olması 572
 37. Davanın Taraflarının Aynı Olması 572
 38. Kesin Hükmün Etkisi 572
 39. Kesin Hükmün Tarafları, Dava Konusu ve Dava Sebebi Aynı Olan İkinci Davada Etkili Olarak, Aynı Hususta Yargılama Yapılmasına Engel Teşkil Etmesi 572
 40. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi 574
 41. Yemin 575
 42. Genel Olarak 575

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar