İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış

Medenî Usul Hukuku (Ders Kitabı)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Baki KURU - Burak AYDIN
ISBN: 9786050507669
Stok Durumu: Stokta var
80,75 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Baki KURU, Burak AYDIN
Baskı Tarihi 2021/02
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 736

İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku (Ders Kitabı)
Prof. Dr. Baki KURU, Burak AYDIN
2021/02 5. Baskı, 736 Sayfa,

Önsözvıı

Kısaltmalar cetveliıx

GİRİŞ1

§ 1. MEDENÎ USUL HUKUKUNUN YARGI ÇEŞİTLERİ İÇİNDEKİ YERİ ve BÖLÜMLERİ1

A) Yargısal faaliyet (yargı)1

B) Yargı yolları2

C) Medenî yargının diğer yargı çeşitlerinden farkı4

D) Yargı yolu itirazı ve uyuşmazlığı6

§ 2. ÇEKİŞMELİ YARGININ NİTELİĞİ ve ÖNEMİ7

§ 3. MEDENÎ USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI9

A) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)9

B) 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye (İstinaf) Mahkeme­lerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanun (kısaca : Mah.Teş.K.)9

C) Diğer kanunlardaki usul hükümleri9

F) Özel mahkemeler için konulmuş özel usul hükümleri10

G) Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik (Yönetmelik)10

H) Yargıtay kararları10

Birinci Bölüm

Mahkemeler

§ 4. MAHKEMELER  TEŞKİLÂTI11

A) Genel bilgi11

B) İlk derece hukuk mahkemeleri11

C) Kontrol mahkemeleri15

§ 5.  MAHKEMELERDE  ÇALIŞAN  KİŞİLER19

A) Hâkimler19

B) Adliye personeli23

§ 6.  HÂKİMİN  DAVAYA  BAKMAKTAN  YASAKLILIĞI  ve  REDDİ28

A) Hâkimin davaya bakmasının yasak olması28

B) Hâkimin reddi30

§ 7. MAHKEMELERİN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN DIŞ ŞARTLAR39

A) Mahkeme işlerinin görüldüğü yer39

B) Mahkeme işlerinin görüldüğü zaman39

C) Mahkemelerde kullanılan dil (lisan)40

D) Duruşma’nın aleniliği (aleniyet ilkesi) (m.28)41

E) Duruşmanın düzeni41

MAHKEMELERİN GÖREV ve YETKİSİ

§ 8. GÖREV41

A) Genel bilgi44

B) Görevli mahkemeler45

C) Görev kurallarının niteliği54

D) Mahkemenin görevli olup olmadığının incelemesi54

E) Görevsizlik kararı55

F) Görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler56

§ 9. YETKİ60

A) Genel bilgi60

B) Genel ve özel yetki kuralları61

C) Yetki sözleşmesi70

D) Yetki itirazı73

E) Yetki itirazının reddi75

F) Yetkisizlik kararı76

G) Yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler77

§ 10. YARGI YERİ BELİRLENMESİ81

A) Yargı yeri belirlenmesini gerektiren haller81

B) Yargı yeri belirlenmesi usulü83

§ 11. GENEL  MAHKEMELER  ARASINDA  İŞBÖLÜMÜ84

A) Hukuk davalarında işbölümü84

B) Ticari davalarda işbölümü85

C)  Bir yerdeki birden fazla özel mahkeme arasındaki işbölümü85

§ 12. GENEL  MAHKEME  -  ÖZEL  MAHKEME  İLİŞKİSİ85

A) Ayrı özel mahkeme bulunan yerler85

B) Ayrı özel mahkeme bulunmayan yerler86

§ 13.  HUKUK   MAHKEMELERİ   ile   İDARE   MAHKEMELERİ   ARASINDAKİ   İLİŞKİ (Yargı Yolu)86

A) Yargı yolu kavramı87

B) Yargı yolu (görev) itirazı87

§ 14. YARGI  YOLU  (görev)  UYUŞMAZLIĞI  (Uyuşmazlık Mahkemesi)89

A) Uyuşmazlık Mahkemesi90

B)  Hukuk mahkemesi ile idare mahkemesi arasında  yargı yolu (görev) uyuşmazlığı90

C) Hüküm uyuşmazlığı94

§ 15. İSTİNABE95

A) Genel bilgi95

B) Türk mahkemeleri arasında hukuki yardım (istinabe)95

C) Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında hukuki yardım (istinabe)97

§ 16. MAHKEMELERE  YARDIMCI  ORGANLAR98

A) Avukatlar98

B) Savcılar100

C) Noterler101

İkinci Bölüm

DAVA

§ 17. dava hakkında GENEL BİLGİ102

§ 18. TARAFLAR103

A) Genel bilgi103

B) Taraf ehliyeti (yeteneği)104

C) Dava ehliyeti (m.51)112

D) Dava takip yetkisi (m.53)115

E) Taraf sıfatı (husumet)116

F) Tarafların değişmesi117

§ 19. DAVAYA  VEKÂLET (tarafların davada temsili)118

A) Giriş118

B) Davayı avukat aracılığı ile takip etmek zorunlu değildir119

C) Davada vekil olabilecek kişiler (davaya vekâlet ehliyeti)119

D)  Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişilerin  dava takip etmesi120

E) Vekâletin verilmesi (temsil yetkisi verilmesi)120

G) Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi121

H) Davaya vekâletin kapsamı121

J) Davanın birden fazla vekil ile takibi (m.75)124

K) Davaya vekâletin sona ermesi124

L) Vekâleti sona erdirmeyen haller126

M) Vekil ile takip edilen davalarda vekâlet verenin durumu126

N) Vekâlet ücreti127

§ 20. DAVA  ŞARTLARI127

A) Dava şartları kavramı127

B) Dava şartlarının çeşitleri128

C) Dava şartlarının incelenmesi134

§ 21. DAVA  ÇEŞİTLERİ136

A) Mahkemeden istenen hukuki korunmaya göre dava çeşitleri136

B) Talep sonucunun niceliğine göre dava çeşitleri145

§ 22. GENEL  (yazılı)  YARGILAMA  USULÜ156

§ 23.  DAVANIN  AÇILMASI157

A) Genel bilgi157

B) Davanın açılması (m.118 vd)157


C) Dava açılmasının sonuçları168

D) Dava dilekçesinde faiz istenmesi171

§ 24. DAVAYA  CEVAP172

A) Genel bilgi172

B) Davalının cevapları (savunma biçimi)173

C) Cevap dilekçesi (m.126-131)177

D) Cevap süresi182

E) Cevap dilekçesi verilmesinin sonuçları183

F) Cevap süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonuçları183

G) Cevap süresi geçtikten sonra cevap dilekçesi verilmesi185

§ 25. CEVABA  CEVAP  DİLEKÇESİ  ve  İKİNCİ  CEVAP  DİLEKÇESİ186

A) Cevaba cevap dilekçesi (m.136)186

B) İkinci cevap dilekçesi (m.136)195

C)  Davalının ön inceleme duruşmasına kadar  cevap dilekçesi vermemesi205

§ 26.  ÖN  İNCELEME205

A) Genel bilgi205

B) Duruşmasız ön inceleme205

C) Ön inceleme duruşması206

D) Hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında karar verilmesi208

Üçüncü Bölüm

§ 27. TAHKİKAT210

A) Genel bilgi210

B) Tahkikatın yapılış biçimi (şekli)211

C) Yargılamaya hâkim olan ilkeler (m.24-33)217

D) Tahkikatın yapılması (m.143 vd)225

§ 28. İSTİCVAP  (tarafın sorguya çekilmesi)227

A) Genel bilgi227

B) İsticvabın konusu228

C) İsticvap kararı229

D) Tarafın kendisi isticvap edilir (sorguya çekilir)229

E) İsticvap davetiyesi (m.171)230

F) İsticvap usulü (isticvabın yapılması)230

Dördüncü Bölüm

DELİLLER (kanıtlar)

§ 29. DELİLLER  HAKKINDA  GENEL  HÜKÜMLER232

A) İspat ve delil232

B) Delilin (ispatın) konusu233

C) İspat yükü (HMK m.190 ; MK m.6)234

D) Delillerin gösterilmesi241

E) Delillerin incelenmesi245

F) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller245

G) Delil çeşitleri246

KESİN DELİLLER

§ 30. İKRAR247

A) İkrarın niteliği ve konusu247

B) İkrarın yapılış biçimi248

C) İkrardan dönme250

D) İkrarın etkisi (hükmü)250

E) İkrarın çeşitleri ve bölünmesi250

F) Mahkeme dışı ikrar253

§ 31. BELGE253

§ 32. SENET255

A) Kavram ve önemi255

B) Senet çeşitleri257

C) Senetlerin mahkemeye verilmesi (ibrazı)264

D) Senetle ispat zorunluluğu (tanıkla ispat yasağı)266

E) Güvenli elektronik imza281

§ 33. TİCARİ  DEFTERLERLE  İSPAT282

A) Genel bilgi282

B) Ticari defterlerin sahibi aleyhine delil olması283

C) Ticari defterlerin sahibi lehine delil olması284

§ 34. YEMİN289

A) Yemin teklifi (m.227)290

B)  Kendisine yemin teklif edilen tarafın  yemin için davet edilmesi ve buna karşı davranışı292

C) Yemin taraflarca eda olunur294

D) Yemin hakkında usul hükümleri (m.233-238)295

TAKDİRİ DELİLLER

§ 35. TANIK297

§ 36. BİLİRKİŞİ  İNCELEMESİ 305

A) Bilirkişi kavramı ve tanıklıktan farkı305

B) Bilirkişi incelemesini gerektiren haller305

C) Bilirkişi incelemesine karar verilmesi307

D) Bilirkişinin sır saklama yükümlülüğü317

E) Bilirkişinin ceza sorumluluğu317

F) Bilirkişinin hukuki sorumluluğu317

§ 37.  UZMAN  GÖRÜŞÜ318


§ 38. KEŞİF319

A) Genel bilgi319

B) Keşif kararı320

C) Keşif giderleri320

D) Keşif yapılması321

E) Keşfe katlanma zorunluluğu (m.291)323

F) Soybağı tespiti için inceleme323

§ 39. DELİL  SÖZLEŞMESİ324

A) Genel bilgi324

B) Delil sözleşmesinin çeşitleri325

C) Delil sözleşmesinin şekli328

Beşinci Bölüm

YARGILAMA ve HÜKÜM

§ 40. TAHKİKATIN SONA  ERMESİ, SÖZLÜ YARGILAMA ve HÜKMÜN VERİLMESİ331

§ 41. HÜKÜM  (kararlar)338

A) Karar çeşitleri338

B) Hüküm (m.294 vd)343

Altıncı Bölüm

DAVADAKİ ÖZEL DURUMLAR

§ 42. ÖN  SORUN356

§ 43. BEKLETİCİ  SORUN357

§ 44. DAVA  ARKADAŞLIĞI358

A) Genel bilgi358

B) Mecburî dava arkadaşlığı (m.59-60)359

C) İhtiyarî dava arkadaşlığı (m.57-58)365

§ 45. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ve AYRILMASI372

A) Davaların  birleştirilmesi372

B) Davaların ayrılması375

§ 46. DAVAYA  MÜDAHALE  (katılma)377

A) Fer’î müdahale (m.66-69)377

B) Asli müdahale  (m.65)380

§ 47. DAVANIN  İHBARI382

A) Genel bilgi382

B) Davanın ihbar edilebileceği üçüncü kişiler (m.61)382

C) Davanın ihbarı usulü383

D) İhbarı alan üçüncü kişinin tutumu384

E) Davanın ihbar edilmemesinin sonuçları385

Yedinci Bölüm

DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ

§ 48. DAVADAN  FERAGAT386

A) Genel bilgi386

B) Davadan feragat edebilecek kişi387

C) Davadan feragatin zamanı388

D) Davadan feragatin içeriği388

E) Feragatin yapılması (şekli)388

F) Davadan feragatin etkisi (sonucu)389

G) Her davadan feragat edilebilir390

H) Mahkeme dışında davadan feragat391

J) Esas haktan feragat392

§ 49. DAVAYI  KABUL392

A) Genel bilgi392

B) Davayı kabul edebilecek kişi393

C) Davayı kabul’ün zamanı393

D) Davayı kabul’ün içeriği394

E) Kabul’ün yapılması (şekli)394

F) Davayı kabul’ün etkisi (sonucu)395

G) Kabul ile davanın sona ermediği haller398

H) Mahkeme dışında davayı kabul398

§ 50. SULH398

A) Genel bilgi398

B) Sulh sözleşmesi yapabilecek kişiler399

C) Sulh’un zamanı400

D) Sulh’un içeriği400

E) Sulh’un yapılması400

F) Sulh’un etkisi (m.315)401

G) Sulh ile davanın sona ermediği haller404

H) Mahkeme dışı sulh404

J)  Avukatların taraflar arasında dava dışı bir uzlaşma sağlaması405

§ 51. ARABULUCULUK406

§ 52.  DAVA  KONUSUNUN  DEVRİ409

A) Genel bilgi409

B) Davalının dava konusunu devretmesi411

C) Davacının dava konusunu devretmesi414

§ 53. KARŞI  DAVA416

A) Genel bilgi416

B) Karşı dava açılabilmesinin şartları (m.132)416

C) Karşı davanın açılması420

D) Karşı davaya cevap421

E) Karşı davanın incelenmesi421

F) Karşı davada hüküm423

§ 54. ISLAH423

A) Genel bilgi423

B) Islah’ın yapılması424

C) Islah’ın çeşitleri424

D) Islah'ın etkisi (hükmü)428

E) Islah’ın konusu429

§ 55. DAVANIN DURUŞMAYA GELMEYEN TARAFIN YOKLUĞUNDA GÖRÜLMESİ433

§ 56.  DAVA  DOSYASININ  İŞLEMDEN  KALDIRILMASI434

A) Genel bilgi434

B) Dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren haller434

C) Dosyanın işlemden kaldırılması kararı436

D) Dosyanın işlemden kaldırılmasının sonuçları436

E) Davanın yenilenmesi437

F) Dosyanın yeniden işlemden kaldırılması439

G) Davanın açılmamış sayılması440

H) Dosyanın işlemden kaldırılmasına  karar verilemeyecek haller441

§ 57.  TEMİNAT  GÖSTERME  YÜKÜMLÜLÜĞÜ441

A) Genel bilgi441

B) Davacının teminat gösterme yükümlülüğü442

C) Davacının teminat gösterme yükümlülüğünün istisnaları444

D) Fer’î müdahilin teminat gösterme yükümlülüğü445

E) Teminat gösterilmesi gereken diğer haller445

§ 58. İLK  İTİRAZLAR446

A) Genel bilgi446

B) İlk itiraz halleri446

C) İlk itirazların ileri sürülmesi ve incelenmesi (m.117)446

D) İlk itirazın kabulüne karar verilmesi447

Sekizinci Bölüm

GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR

§ 59. İHTİYATİ  TEDBİR448

A) Genel bilgi448

B) İhtiyati tedbirin şartları ve halleri449

C) İhtiyati tedbir talebi ve kararı450

D) İhtiyati tedbir kararının uygulanması (m.393)453

E) İhtiyati tedbir kararından sonra dava açılması454

F) İhtiyati tedbirin kalkması (sona ermesi)454


G) Haksız ihtiyati tedbirden dolayı tazminat davası456

H) İhtiyati tedbirin ihtiyati hacizden farkı458

§ 60.  DELİL  TESPİTİ459

A) Genel bilgi459

B) Delil tespiti için gerekli şartlar (m.400)460

C) Delil tespiti usulü460

§ 61. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR464

A) Genel bilgi464

B) İhtiyati tedbir niteliğindeki geçici hukuki korumalar465

C) Delil tespiti niteliğindeki geçici hukuki korumalar467

Dokuzuncu Bölüm

KANUN YOLLARI

§ 62. KANUN YOLLARI Hakkında GENEL BİLGİ468

A) Kanun yolu kavramı468

B) Kanun yolu çeşitleri468

C) Kanun yollarına başvurmanın genel şartları470

D) Kanun yoluna başvuru işlemleri471

§ 63. İSTİNAF472

A) Giriş472

B) İstinaf yolu hakkında genel bilgi473

C) İstinaf edilebilen kararlar473

D) İstinaf edilemeyen nihaî kararlar (istisnalar)475

E) İstinaf sebepleri476

F) İstinaf süresi477

G) İstinaf yoluna başvurulması480

H) İstinaf incelemesi485

J) İstinaf mahkemesi kararı490

§ 64. TEMYİZ493

A) Giriş493

B) Temyiz yolu hakkında genel bilgi493

C) Temyiz edilebilen istinaf mahkemesi kararları (kural)494

D) Temyiz edilemeyen istinaf mahkemesi kararları (istisnalar)495

E) Temyiz (bozma) sebepleri (m.371)497

F) Temyiz süresi502

G) Temyiz yoluna başvurulması504

H - Temyiz incelemesi509

J) Yargıtay kararı511

K) Bozma kararı (m.371)512

L) Onama (tasdik) kararı518

M) Düzelterek onama kararı (m.370/2-4)519

P) Aleyhe bozma yasağı520

R) Aleyhe hüküm verme yasağı  (geniş anlamda aleyhe bozma yasağı)520

S) Usule ilişkin kazanılmış hak  (usulî müktesep hak)521

T) Kanun yararına temyiz (m.363)525

§ 65. İÇTİHATLARIN  BİRLEŞTİRİLMESİ528

A) Yargıtay dairelerinin ve HGK’nun içtihatlarının birleştirilmesi528

B) İstinaf mahkemesi içtihatlarının birleştirilmesi533

Onuncu Bölüm

KESİN HÜKÜM

§ 66. ŞEKLΠ ANLAMDA  KESİN  HÜKÜM534

A) Genel bilgi534

B) Şeklî anlamda kesinliğin meydana gelmesi534

C) Şeklî anlamda kesinliğin sonuçları535

D) Şeklî anlamda kesinliğin sona ermesi536

§ 67. MADDİ  ANLAMDA  KESİN  HÜKÜM536

A) Genel bilgi536

B) Maddî anlamda kesin hükmün şartları537

C) Maddî anlamda kesin hükmün uygulama alanı541

D) Maddî anlamda kesin hükmün etkileri543

§ 68. HUKUK ve CEZA MAHKEMESİ  KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ546

A)  Hukuk mahkemesi kararlarının  ceza mahkemesine (davasına) etkisi547

B) Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine (davasına) etkisi548

§ 69. MADDΠ ANLAMDA  KESİN  HÜKMÜN   SONA  ERMESİ552

A) Yargılamanın iadesi (m.374 vd)552

B) Değişiklik davası553

Onbirinci Bölüm

§ 70. YARGILAMANIN  İADESİ554

A) Genel bilgi554

B) Yargılamanın iadesi sebepleri554

C) Yargılamanın iadesini istemeye hakkı olanlar560

D) Yargılamanın iadesini isteme süresi (m.377)561

E) Yargılamanın iadesi usulü562

§ 70/a. ANAYASA  MAHKEMESİNE  BİREYSEL  BAŞVURU566

§ 70/b. AVRUPA  İNSAN  HAKLARI  MAHKEMESİNE  BAŞVURULMASI568

Onikinci Bölüm

§ 71. HÜKMÜN  TASHİHİ  ve  TAVZİHİ569

A) Hükmün tashihi (düzeltilmesi) (m.304)569

B) Hükmün tavzihi (m.305-306)570

Onüçüncü Bölüm

ORTAK HÜKÜMLER

§ 72. YARGILAMA  HARÇ  ve  GİDERLERİ572

A) Yargılama harçları572

B) Yargılama giderleri575

C) Yargılama giderlerinden sorumluluk577

D) Vekâlet ücreti (avukatlık ücreti)579

§ 73. ADLİ  YARDIM583

A) Genel bilgi583

B) Adli yardım talep edebilecek kişiler584

C) Adli yardımın şartları (m.334/1)584

D) Adli yardım talebi584

E) Adli yardım talebinin incelenmesi ve kararı585

F) Adli yardım kararının sağladığı menfaatler (hususlar) (m.335)586

G) Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili586

H) Avukatlık Kanununun adli yardıma ilişkin hükümleri587

§ 74. SÜRELER588

A) Sürelerin çeşitleri588

B) Sürelerin işlemeye başlaması590

C) Sürelerin hesaplanması591

§ 75. ESKİ  HALE  GETİRME592

A) Eski hale getirme şartları592

B) Eski hale getirme usulü594

§ 76. ADLİ  TATİL596

A) Adli tatilde görülebilen davalar ve işler  (adli tatile tâbi olmayan davalar ve işler)596

B) Adli  tatilde  bakılamayan  davalar  ve işler  (adli tatile tâbi olan davalar ve işler)   598

§ 77.  TEBLİGAT599

A) Önemi599

B) Mevzuat600

C) Tebligatın yapılması usulü600

E) Davetiye608

Ondördüncü Bölüm

ÖZEL YARGILAMA USULLERİ

§ 78. SERİ YARGILAMA USULÜ KALDIRILMIŞTIR609

§ 79. BASİT  YARGILAMA  USULÜ609

A) Basit yargılama usulüne tâbi davalar ve işler (m.316)610

B) Yargılama usulü612

Onbeşinci Bölüm

ÖZEL MAHKEMELER

§ 80. İŞ  MAHKEMELERİ617

A) Genel bilgi617

B) Zorunlu arabuluculuk618

C) Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunluluğu619

D) İş mahkemelerinin teşkilâtı619

E) İş mahkemelerinin görevi622

F) Yetkili iş mahkemesi623

G) İş mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü623

§ 81. KADASTRO  MAHKEMELERİ626

A) Genel bilgi626

B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı626

C) Kadastro mahkemesinin görevleri626

D) Kadastro mahkemesinin yetkisi627

E) Kadastro mahkemesinin davalara bakması628

F) Kadastro mahkemesinde uygulanan yargılama usulü630

§ 82.  TÜKETİCİ   MAHKEMELERİ632

A) Genel bilgi632

B) Görevli mahkeme632

C) Tüketici davaları633

D) Tüketici davası açabilecek kişiler (davacılar)635

E) Tüketici mahkemesinin yetkisi636

F) Yargılama usulü636

G) Tüketici hakem heyeti (THH)637

§ 83. AİLE  MAHKEMELERİ637

§ 84.  İCRA  MAHKEMESİ639

§ 85. FİKRÎ ve SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ641

Onaltıncı Bölüm

§ 86. HÂKİMLERİN (ve Cumhuriyet Savcılarının) YARGILAMA FAALİYETİNDEN DEVLET’İN HUKUKİ SORUMLULUĞU642

A) Hukuk hâkimlerinin yargılama faaliyetinden dolayı Devlet’in hukuki sorumluluğu642

B) Ceza hâkimlerinin yargılama faaliyetinden dolayı  Devlet’in hukuki sorumluluğu646

C) Cumhuriyet savcılarının yargılama faaliyetinden dolayı  Devlet’in hukuki sorumluluğu646Onyedinci Bölüm

§ 87.  ÇEKİŞMESİZ  YARGI647

A) Genel bilgi647

B) Çekişmesiz yargı işleri647

C) Çekişmesiz yargı işleri dava değildir654

D) Bir çekişmesiz yargı işinin yargılama sırasında çekişmesiz yargıdan çıkıp çekişmeli yargı alanına girmesi655

E) Çekişmesiz yargıda görevli mahkeme655

F) Çekişmesiz yargıda yetkili mahkeme658

G)  Çekişmesiz yargıda ilgililer kavramı vardır  (taraf kavramı yoktur)659

H)  Yargılama usulü660

Onsekizinci Bölüm

§ 88. TAHKİM666

A) Tahkim’in niteliği ve çeşitleri666

B) Tahkim sözleşmesi (m.412)669

C) Hakem sözleşmesi ve hakemler673

D) Tahkim usulü676

E) Hakem kararlarına karşı kanun yolları682

Ondokuzuncu Bölüm

§ 89. Anayasaya Aykırılık İtirazı684

§ 90. DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ695

§ 91. CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ696

§ 92. Genel (yazılı) Yargılama Usulünde CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ698

§ 93. İKİNCİ CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ699

Kavramlara göre arama cetveli701


Diğer kitaplarımda olduğu gibi, bu kitabımda da Yargıtay’ın son kararlarına yer verilmiştir.

Kitabın kendi içinde önceki ve sonraki bölümlerine yapılan atıflar, paragraf (§) numarası ile yapılmıştır. Bu atıfların kolayca bulunabilmesi için, sayfaların üzerine paragraf (§) numaraları ve isimleri yazılmıştır.

Belli bir konu veya kavram hakkında Kitabın hangi sayfasında (veya sayfalarında) açıklama yapılmış olduğunu çabuk bir şekilde arayıp bulabilmek için, Kitabın sonuna ayrıntılı bir “kavramlara göre arama cetveli” konulmuştur.

Kitapta, kanun ismi (veya kısaltması) verilmeden, yalnız madde (m.) numarası ile anılan maddeler, Hukuk Muhakemeleri Kanununa (HMK’na) aittir.

Bu Kitabımın hazırlanmasında bana çok değerli yardımlarda bulunmuş olan sayın meslekdaşım Avukat Yılmaz Ağırnas’a teşekkür ederim.

Kitabın düzenlenmesini gerçekleştiren ve Kitabı yayına hazır duruma getiren Serap Şarkalkan’a bu çok değerli yardımlarından dolayı teşekkür ederim.

Bu Kitabımın yayımlanmasını üstlenen ve bunu kısa zamanda gerçekleştiren Yetkin Basım ve Yayımcılık A.Ş. yetkilileri Yusuf Ziya Gülkök ve Muharrem Başer’e de çok teşekkür ederim.

İlerlemiş yaşımdan (90) dolayı, bu Önsöz belki de bir Sonsöz olabilir. Bu nedenle, Sonsöz’üme, bundan 500 yıl önce yaşamış olan adaşım Şair Bâki’nin aşağıdaki sözleri ile son vermek istiyorum :

“Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş”.

 

İstanbul-Kadıköy Fenerbahçe-Dalyan, Eylül 2019

Prof. Dr. Baki Kuru

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar