Sağlık Özel Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Şamil TAMBAY
ISBN: 9786050508598
Stok Durumu: Stokta var
42,50 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şamil TAMBAY
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 158

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM-1

Giriş 

TEMEL KAVRAMLAR

Hastalık ........................................................................................................... 16

Teşhis .............................................................................................................. 16

Tedavi.............................................................................................................. 16

Hekim.............................................................................................................. 17

Mesleğin İcrasına Engel Haller................................................................... 18

Tıbbi Müdahale ............................................................................................... 19

Tıbbi Müdahalenin Hukuki Niteliği............................................................ 20

TEMEL DÜZENLEMELER ................................................................................ 20

Anayasa........................................................................................................... 20

Avrupa Biyotıp Sözleşmesi ............................................................................. 21

Kanun, Tüzük, Yönetmelik ............................................................................. 24

SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI .................................................................. 24

BÖLÜM-2

TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMELERİ............................................................ 27

Sözleşmenin Tanımı........................................................................................ 27

Sözleşmenin Hukuki Niteliği .......................................................................... 28

Vekalet Sözleşmesi ile İlişkisi......................................................................... 29

Eser Sözleşmesi ile İlişkisi.............................................................................. 33

Vekaletsiz İş Görme ile İlişkisi ....................................................................... 41

8 İçindekiler

TEŞHİS VE TEDAVİ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI ..................................42

Teşhis ve Tedavi ..............................................................................................42

Edimin Özel Sağlık Kurumu veya Kuruluşunca Gerçekleştirilmesi............43

Ücret ................................................................................................................43

Genel İşlem Şartları .........................................................................................44

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ............................................................................46

Özel Sağlık Kuruluşları....................................................................................46

Özel Muayenehaneler ..................................................................................46

Tıp Merkezleri .............................................................................................46

Özel Dal Merkezleri ....................................................................................47

Teşhis Merkezleri ........................................................................................47

Poliklinikler .................................................................................................47

Cerrahi Müdahale Birimleri.........................................................................47

Mesul Müdür ...............................................................................................48

Özel Sağlık Kurumları .....................................................................................49

Olumlu Şartlar .............................................................................................50

Olumsuz Şartlar ...........................................................................................50

TEŞHİS VE TEDAVİ ALACAKLISI – ÜCRET BORÇLUSU..........................52

Hasta ................................................................................................................52

Tüketici Olarak Hasta..................................................................................53

Görevli ve Yetkili Mahkeme...................................................................55

Tüketici Hakem Heyetleri ve Arabuluculuk............................................56

SÖZLEŞMENİN KURULUŞU..............................................................................57

Zımni Kabul – Fiili Sözleşme......................................................................61

EDİMİN YERİNE GETİRİLMESİNDE İFA YARIMCISI...............................62

BÖLÜM-3

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ...............................................65

Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Yükümlülükleri ...................................65

Teşhis ve Tedavi Yükümlülüğü...................................................................65

Dışarıdan Hekim Çağrılması...................................................................69

Özel Hastanenin Sadece Bakımı Üstlenmesi ..........................................70

İçindekiler 9

Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü.................................................................. 70

Aydınlatma ve Bilgilendirme Kavramları................................................... 71

Aydınlatmanın Kimin Tarafından Yapılacağı............................................. 73

Aydınlatma Zamanı .................................................................................... 74

Aydınlatmanın İçeriği ................................................................................. 74

Aydınlatma Gerektirmeyen Haller.............................................................. 75

İspat Külfeti ................................................................................................ 77

Hastanın Rızasının Alınması Yükümlülüğü.................................................... 77

Rızanın Kimin Tarafından Verileceği......................................................... 78

Çocukların Rızası........................................................................................ 79

Akıl Hastaları ve Hacir Altında Bulunan Kişilerin Rızası .......................... 80

Varsayımsal Rıza ........................................................................................ 81

Rızayı Sakatlayan Haller............................................................................. 82

Rızanın Şekli............................................................................................... 83

Rızanın Geri Alınması ................................................................................ 84

Sadakat ve Özen Yükümlülüğü....................................................................... 84

Sır Saklama Yükümlülüğü .............................................................................. 87

Sır Saklama Yükümlülüğünün İstisnaları ................................................... 89

Kayıt Tutma Yükümlülüğü ............................................................................. 90

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kayıtların Tutulması... 92

HASTANIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ................................................. 95

Ücret Ödeme Borcu......................................................................................... 96

Masrafların Ödenmesi ve Borçtan Kurtarma Yükümlülüğü............................ 97

Bilgi Verme Yükümlülüğü.............................................................................. 98

BÖLÜM-4

SÖZLEŞME KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUK.............................. 101

İmkansızlık.................................................................................................... 101

Kötü İfa – Malpraktis .................................................................................... 102

Teşhis Hataları .......................................................................................... 106

Tedavi Hataları ......................................................................................... 106

Yan Edim Yükümlülükleri ............................................................................ 106

10 İçindekiler

Kusur..............................................................................................................107

Kusur Çeşitleri...........................................................................................107

Kusurun İspatı ...........................................................................................111

Bilirkişi Raporu.....................................................................................111

Zarar...............................................................................................................114

Bedensel Zararlar.......................................................................................114

Tedavi Giderleri ....................................................................................115

Kazanç Kaybı........................................................................................115

Çalışma Gücünün Azalması veya Yitirilmesi .......................................116

Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Kaynaklanan Kayıplar...............116

Ölüm Halinde Oluşan Zarar ......................................................................116

Destekten Yoksun Kalma......................................................................117

Manevi Zarar..................................................................................................118

Ağır Bedensel Zarar Oluşması Halinde Manevi Zarar ..............................119

Hastanın Ölümü Halinde Manevi Tazminat ..............................................119

Diğer Manevi Zararlar ...................................................................................120

İlliyet Bağı .....................................................................................................120

Sorumsuzluk Anlaşması.................................................................................121

İfa Yardımcısının Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması....................122

Zamanaşımı....................................................................................................122

Sağlık Personeline Karşı Açılan Rücu Davaları ............................................132

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ...........................................133

Sözleşmenin Konusu......................................................................................134

Tazminatın Kapsamı ......................................................................................136

Teminat Dışı Kalan Haller .............................................................................138

Rizikonun Gerçekleşme Zamanı....................................................................138

Mağdurun Dava Açma Hakkı....................................................................139

Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri...................................................................140

İçindekiler 11

BÖLÜM-5

SAĞLIK ALANINDA YAYGIN KARŞILAŞAN BAZI HALLER ................. 145

Acil Sağlık Hizmetleri................................................................................... 145

Acil Sağlık Hizmetlerinde Ücret............................................................... 148

Cinsiyet Değişiklikleri................................................................................... 149

Görevli ve Yetkili Mahkeme..................................................................... 151

Organ Nakli................................................................................................... 152

Vericinin Canlı Olması ............................................................................. 152

Rızanın Şekli ........................................................................................ 154

Vericinin Ölü Olması................................................................................ 154

Doğum Hastalıkları – Prenatal Tanı Hataları ................................................ 156

KAYNAKÇA ........................................................................................................ 157

Sağlığın ve sağlık hakkının önemi yaşanan Covid-19 pandemisi ile bir

kez daha anlaşılmıştır. Sağlık hakkının tesisi ve korunmasından devlet birincil

olarak sorumlu olmakla beraber özellikle mali nedenlerden ötürü özel

sektör sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir yer edinmiştir. İşte bu

özel sağlık kurum ve kuruluşları ile hastalar arasında kurulan ilişki özel hukuk

ilişkisi olup, tarafımızca sağlık özel hukuku başlığı altında incelenmiştir.

Bu eser ile meslektaşlarımız, hakimler, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile

burada sağlık hizmeti sunun sağlık personeli, hastalar ve değerli öğrenci

kardeşlerimiz için gerek teorik gerekse uygulamaya yönelik bir kaynak kitap

oluşturmaya çalıştık. Bu süreçte bana destek olan aileme, eserim yayın ve

dizaynında yardımlarını esirgemeyen değerli Yetkin Yayınevi çalışanlarına

teşekkürlerimi sunarım.

AKYILDIZ, S. (2013). Tıp Hukuku Atölyesi-1. Ankara.

ARAL, F. (2000). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. Ankara.

AŞÇIOĞLU, Ç. (1982). Doktorların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu. Ankara.

ATABERK, R. M. (1986). Hastanelerin Sorumluluğu. İstanbul Barosu Dergisi.

AYHAN, M. (1991). Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk. Ankara.

BAYRAKTAR, K. (1972). Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu.

İstanbul.

EREN, F. (2017). Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Yetkin Yayınları.

ERTAŞ, Ş. (1980). Alman Hukukunda Hekimin Mesleki Kusurdan Sorumluluğu.

EÜHFD.

GÜLEÇ, R. A. (2000). Malpractis. Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi.

GÜRELLİ, N. (1979, 1980). Hukuk Açısından Cerrahi Müdahalenin Sınırları.

İÜHFD.

HAKERİ, H. (2015). Tıp Hukuku. Ankara.

KÖPRÜLÜ, Ö. (1984). Hekimin Hukuki Sorumluluğu. İstanbul Barosu

Dergisi.

OĞUZMAN, K., & ÖZ, T. (2014). Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt 1-2

11. Baskı. İstanbul.

OTT, W. E. (1978). Voraussetzungen der zivilrechtlichen Haftung des

Arztes. Zürich.

ÖZDEMİR, H. (2017). Sağlık Hukuku Alanında Teşhis ve Tedavi Sözleşmesi.

Ankara.

REİSOĞLU, S. (1982). Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu, Türk Hukukunda

Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Sorumluluk Hukukunda

Gelişmeler. 5. Sempozyum. İstanbul.

158 Kaynakça

REMZİ, M., & AYDIN, S. (2016). Borçlar Hukuku Özel Hükümler7. Baskı.

İstanbul.

ŞATIR, N. (2018). Emsal Kararlar Işığında Kamu ve Özel Hastanelerde

Çalışan Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu. Ankara.

ŞENOCAK, Z. (1998). Özel Hukukta Hekimin Sorumluluğu. Ankara.

TANDOĞAN, H. (1987). Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri c.2. Ankara.

UHLENBRUCK, W. (1960). Der Krankenhausaufnahmevertrag. Köln.

YENERER ÇAKMUT, Ö. (2009). Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki

Sorumluluk.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.