Bir Koruma Tedbiri Olarak

Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m. 133)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Mustafa UĞUR DEMİRAL
ISBN: 9789750268908
53,10 TL 59,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa UĞUR DEMİRAL
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 188

Şirket yönetimine kayyım tayini koruma tedbiri ile ekonomik hayatımızın temeli olan şirketler üzerinden mülkiyet ile çalışma ve sözleşme özgürlüğü haklarına müdahale edilmektedir. Bu koruma tedbiri 2005 yılında yürürlüğe giren 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile hukuk sistemimize girmiştir. 2001 kriziyle birlikte birçok şirket ortağı ve yöneticisinin malvarlığına elkonulmasının ardından bu şirketlerin değeri hızla düşmüş, müsadere kararı verilip şirketler tasfiye edilene kadar büyük miktarlarda kamu zararı oluşmuştur. Muhakeme sırasında elkonulan şirketlerde meydana gelen kayıpları engellemek ve şirket faaliyeti kapsamında işlenen suçları açığa çıkartabilmek için şirket yönetimine kayyım tayini düzenlenmiştir. Tedbir uzun yıllardır yürürlükte olmasına rağmen 2016 yılına kadar nadiren uygulanmıştır.

Bu inceleme konusunun seçilmesinin amacı, diğer koruma tedbirleri kadar üzerinde durulmayan bu koruma tedbirinin uygulama koşullarını, eksik yönlerini ve uygulamadaki durumunu ortaya koymak, mevzuat ve uygulama hakkında önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda, şirket yönetimine kayyım tayini koruma tedbiri hakkında öğretideki görüşler ve son birkaç yılda sayısı oldukça artan yargı kararlarıyla birlikte sorunlu noktalara dair önerilerimiz aktarılarak çalışmanın hem uygulayıcılar hem de akademi için faydalı olması hususunda çaba gösterilmiştir.

Çalışmada öncelikle Türk hukukunda kayyımlık kavramı incelenmiş, gerekli görülen kısımlarda Ceza Muhakemesi Hukuku'nun yanı sıra TMK, TTK ve İİK'da kayyım atanmasını gerektiren durumlara yer verilerek CMK'da kayyımlığa dair hükümlerin yetersizliği sebebiyle oluşan boşluklar doldurulmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kayyımlık Kavramı, Hukuki Niteliği ve Kayyım Tayininin Temel Hak ve Hürriyetlerle İlişkisi
Koruma Tedbirlerinin Genel Özellikleri, Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayinine Hakim Olan Ceza Muhakemesi İlkeleri ve Tedbirin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Tarihsel Gelişimi
Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayinin Şartları ve Tedbirin Uygulanmasına Dair Esaslar
Kayyımın Hakları ve Sorumluluğu, Tedbirin Denetimi ve Şirketin Ceza Muhakemesinde Temsili
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
KAYYIMLIK KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE KAYYIM TAYİNİNİN
TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERLE İLİŞKİSİ
I. KAYYIM KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMSİL YETKİSİ  21
A. Kayyım Kavramı  21
B. Hukuki Niteliği ve Temsil Yetkisi  23
II. TÜRK ÖZEL HUKUKUNDAKİ KAYYIMLIK TÜRLERİ  25
A. Genel Olarak  25
B. Temsil Kayyımlığı  25
B. Yönetim Kayyımlığı  27
1. Tüzel Kişilere Yönetim Kayyımı Atanması  28
D. İsteğe Bağlı Kayyımlık  35
III. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE AMACI  35
A. Hukuki Nitelik  35
B. Amacı  36
C. Benzer Kavramlardan Farkı  38
1. Genişletilmiş Elkoyma ve Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  38
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini  40
IV. KAYYIM TAYİNİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ VE ANAYASAL BOYUTU  40
A. Hukuk Devleti  40
B. Mülkiyet Hakkı  42
1. Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılmasına Dair İlkeler  45
C. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti  51
İKİNCİ BÖLÜM
KORUMA TEDBİRLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNE HAKİM OLAN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ VE TEDBİRİN CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ
I. KORUMA TEDBİRLERİ KAVRAMI VE GENEL ÖZELLİKLERİ  53
A. Tanım ve Kavram  53
B. Ortak Özellikleri  54
1. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması  54
2. Geçici Olma  54
3. Araç Olma  55
4. Zorlayıcı Nitelikte Olma  56
C. Ortak Uygulama Koşulları  56
1. Yasayla Düzenlenmiş Olma  56
2. Gecikmede Sakınca Bulunması  57
3. Ölçülülük (Oranlılık) İlkesine Uygun Olma  58
4. Suç Şüphesinin Bulunması  60
a. Genel Olarak  60
b. Şüphe Çeşitleri  61
ba. Basit Şüphe  61
bb. Makul Şüphe  63
bc. Yeterli Şüphe  64
bd. Kuvvetli Şüphe  64
II. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNE HAKİM OLAN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ  65
A. Adil Yargılanma Hakkı  65
1. Silahların Eşitliği  67
2. Çelişmeli Yargılama  67
B. Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği  68
III. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ KORUMA TEDBİRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  74
A. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Yapılış Aşamasından OHAL Dönemine Kadar Geçen Sürede Yapılan Düzenleyici İşlemler  74
B. Olağanüstü Hal Döneminde Yapılan ve Şirket Yönetimine Kayyım Tayinini İlgilendiren Düzenleyici İşlemler  75
1. 6756 Sayılı Kanun  76
2. 6758 Sayılı Kanun  76
3. 7082 Sayılı Kanun  79
4. 7070 Sayılı Kanun  80
5. 7083 Sayılı Kanun  80
6. 7071 Sayılı Kanun  81
7. 7072 Sayılı Kanun  82
8. 7085 Sayılı Kanun  82
9. 7074 Sayılı Kanun  82
10. 7086 Sayılı Kanun  83
11. 7076 Sayılı Kanun  83
12. 7077 Sayılı Kanun  84
13. 7069 Sayılı Kanun  84
14. 7078 Sayılı Kanun  85
15. 7079 Sayılı Kanun  85
16. 7145 Sayılı Kanun  86
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİN ŞARTLARI VE
TEDBİRİN UYGULANMASINA DAİR ESASLAR
I. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİNİN ŞARTLARI  89
A. Genel Olarak  89
B. Suçun Şirket Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmekte Olması  89
1. Şirket Kavramı  89
2. Şirket Faaliyeti Kavramı  92
C. Suçun İşlenmekte Olması  93
1. Genel Olarak  93
2. Zincirleme (Müteselsil) Suç  94
a. Kavram  94
b. Hukuki Esası  96
c. Zincirleme Suçun Unsurları  98
ca. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  98
cb. Aynı Suçun Değişik Zamanlarda İşlenmesi  101
cc. Bir (Aynı) Suç İşleme Kararı  102
cd. Mağdurun Aynı (Tek) Kişi Olması  104
d. Zincirleme Suçun Varlığının Sonuçları  105
3. Kesintisiz (Mütemadi) Suç  106
a. Genel Olarak  106
b. Kesintisiz Suçun Şekilleri  109
c. Sürekliliğin Sona Ermesi (Kesinti)  110
D. Suçun İşlenmekte Olduğu Konusunda Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı  111
E. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılabilmesi için Bu Tedbire Başvurmanın Gerekli Olması  113
F. İşlenmekte Olan Suçun Katalog Suçlardan Olması  116
II. ŞİRKET YÖNETİMİ İÇİN KAYYIM TAYİNİ KARARINI VERMEYE YETKİLİ MERCİ  119
A. Soruşturma Aşamasında  119
B. Kovuşturma Aşamasında  120
III. KAYYIM TAYİNİNE İLİŞKİN ESASLAR  120
A. Kayyımın Şahsına İlişkin Şartlar  121
1. Kayyım Olarak TMSF’nin Atanması  124
B. Kayyımın Atanması Usulü  126
C. Kayyımın Görev Süresi  128
IV. KAYYIM TAYİNİ KARARININ İÇERİĞİ VE ATANAN KAYYIMIN YETKİLERİ  129
A. Şirket Yönetimi Kavramı  129
B. Denetim Kayyımının Görev ve Yetkileri  131
C. Yönetim Makamı Olarak Atanan Kayyımın Görev ve Yetkileri  132
1. Genel Olarak  132
a. Kayyımın Vesayet Makamından İzin Almasını Gerektiren Olağanüstü İşler  133
2. Yönetim Organının Yetkileriyle Birlikte Ortaklık Payları veya Menkul Kıymetleri İdare Yetkileri  136
V. KORUMA TEDBİRİNİN SONA ERMESİ  137
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAYYIMIN HAKLARI VE SORUMLULUĞU, TEDBİRİN DENETİMİ VE ŞİRKETİN CEZA MUHAKEMESİNDE TEMSİLİ
I. KAYYIMIN HAKLARI VE SORUMLULUĞU  141
A. Ücret Alma Hakkı  141
B. Kayyımın İşlemlerinden Doğan Sorumluluğu  143
1. Cezai Sorumluluğu  143
2. Hukuki Sorumluluğu  144
II. KAYYIMIN İŞLEMLERİNİN DENETİMİ, İŞLEMLERE İTİRAZ VE KAYYIM ATAMASI KARARINA KARŞI KANUN YOLU  146
A. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini Kararına Karşı Kanun Yolu  146
B. Kayyımın Şahsına Karşı İtiraz  149
C. Kayyımın İşlemlerine İtiraz  150
III. KORUMA TEDBİRİ NEDENİYLE TAZMİNAT  157
A. Genel Olarak  157
B. Hakim veya Mahkemenin Kararından Doğan Tazminat  157
C. Kayyımın İş ve İşlemlerinden Doğan Tazminat  162
IV. ŞİRKETİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  165
SONUÇ  167
Kaynakça  177
Kavram Dizini  187

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.