Örnekler ve Uygulamalarla Sosyal Güvenlik Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ramazan ELMA
ISBN: 9789750276330
396,00 TL 440,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ramazan ELMA
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1640

Sosyal güvenlik, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi devasa kurumların reform niteliğinde bir kanunla tek çatı altında toplanması gibi, sosyal güvenlikle ilgili tüm mevzuat tek kitapta toplanmış ve mevzuat bilgisiyle uygulama bilgisi bir araya getirilerek bir bütün halinde okuyucularımıza sunulmuştur.

Bu kitap, sosyal güvenlik alanında uygulanmakta olan tüm kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Denetim hayatının içerisinde fiilen bulunup yıllarca Denetmenlik görevi yapan, Türkiye'nin en büyük Sosyal Güvenlik Merkezlerinden birisinde 3,5 yıl başarılı bir şekilde Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra SGK'daki görevine İl Müdür Yardımcısı olarak devam eden, mevzuatın-uygulamanın içerisinden gelip piyasada kendini yetiştiren yazarımız tarafından hazırlanan bu kitapta, maddeler izah edilirken; hem maddenin detaylı açıklaması yapılmış hem de SGK uygulamasının nasıl olduğu bilgisi birlikte verilmiştir.

Kitapta ağır bir kanun dili kullanılmaktan kaçınılmıştır. Konular detaylı bir şekilde ele alınmış, geniş açıklamalarda bulunulmuştur. Gerekli yerlerde konunun anlaşılabilirliğini artırma adına bolca örnekte verilmiştir. Özellikle vurgulanmak istenilen tabiri caizse "Püf Noktası" diyebileceğimiz kısımlar "Önemli" notu düşülerek dikkatlerinize sunulmuştur. Kitap, organizasyon şemaları ve görsel tablolarla zenginleştirilmiştir.

Torba yasalarla getirilen güncel değişiklikleri de içeren bu kitap, çok geniş bir kesimden okuyucunun sosyal güvenlik hukuku alanında başvuracağı temel başucu kitabı olacaktır.

Konu Başlıkları
Soru–Cevap, Açıklamalar ve Örnekler
Ne Zaman Emekli Olurum?
Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
Maden İşçilerinin Emeklilik Şartları Nelerdir?
İşverenlerin Sorumlulukları Nelerdir?
Sigortasız Çalıştırılanlar Ne Yapmalı?
Hangi Hallerde SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanır?
Borçlu İşverenlere Borcu Yoktur Yazısı Verilir mi?
Prim Belgeleri Hangi Sürelerde Kuruma Gönderilir?
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?
Hangi Süreler İçin Hizmet Borçlanması Yapılabilir?
Teşvikler ve Desteklerden Nasıl Yararlanabilirim?
Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak Mümkün mü?
Prim Borcu Varken Sağlık Hizmetlerinden Yararlanılır mı?
Alacağım Rapor Parasını Nasıl Hesaplarım?
Mali Tatil Uygulaması Nedir?
Genel Sağlık Sigortası Nedir?
Kimler Sağlıktan Ücretsiz Yararlanabilir?
Asgari İşçilik Araştırması Nedir?
Teminat İadesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Prim Borcu Olanlar Borçlarını Nasıl Yapılandırabilir?
Mavi Kartlılar Yurt Dışı Borçlanması Yapabilir mi?
Hangi Ülkelerdeki İlk İşe Giriş Tarihi Türkiye'de Geçerli Sayılır?
Esnaf Ahilik Sandığı Nedir?
İşsizlik Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir ve Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Kısa Çalışma Ödeneğinden–Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Kamu Kurumlarının ve Özel Sektörün Sosyal Güvenlikle İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
Torba Yasalarla Getirilen Yenilikler Nelerdir?
İçindekiler
Sunuş  7
Altıncı Baskıya Önsöz  9
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçilmesiyle Birlikte Bakanlıkların Birleştirilmesi ve Daha Sonra Ayrılması Hakkında Açıklama  11
Kısaltmalar  25
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN
BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
Madde 1 – 5 (Mülga: 2/7/2018–KHK–703/88 md.)  29
Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  29
Madde 7 – 27 (Mülga: 2/7/2018–KHK–703/88 md.)  31
Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  31
Madde 29 – 34 (Mülga: 2/7/2018–KHK–703/88 md.)  33
Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  33
Madde 36 – Muafiyetler  35
Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  39
Madde 38 – 43 (Mülga: 2/7/2018–KHK–703/88 md.)  40
Ek Madde 1 –  40
Ek Madde 2 –  43
Ek Madde 3 –  44
Ek Madde 4 – Geçici Madde 2 (Mülga: 2/7/2018–KHK–703/88 md.)  44
Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  44
Geçici Madde 4 – Geçici Madde 10 (Mülga: 2/7/2018–KHK–703/88 md.)  45
Madde 44 – Yürürlük  45
Madde 45 – Yürütme  45
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (KARARNAME NUMARASI: 4)
OTUZUNCU BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Kurumu
Madde 403 – Amaç ve Kuruluş  47
Madde 404 – Tanımlar  49
Madde 405 – Kurumun Amacı ve Görevleri  49
Madde 406 – Kurumun Organları  51
Madde 407 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  52
Madde 408 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  55
Madde 409 – Yönetim Kurulunun Görevleri  58
Madde 410 – Teşkilât  59
Madde 411 – Başkan  60
Madde 412 – Başkan Yardımcıları  61
Madde 413 – Hizmet Birimleri  62
Madde 414 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  63
Madde 415 – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  64
Madde 416 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  65
Madde 417 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  66
Madde 418 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  67
Madde 419 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  68
Madde 420 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  68
Madde 421 – Personel Daire Başkanlığı  69
Madde 422 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  75
Madde 423 – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  75
Madde 424 – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  76
Madde 425 – Hukuk Müşavirliği  76
Madde 426 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  77
Madde 427 – Taşra Teşkilâtı  77
Madde 428 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettişi, Denetmeni ve Bunların Yardımcıları  78
Madde 429 – Performans Yönetimi  80
Madde 430 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  80
Madde 431 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  81
Madde 432 – Tebligat  83
Madde 433 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  83
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 – Amaç  87
Madde 2 – Kapsam  87
Madde 3 – Tanımlar  87
İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  103
Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  119
Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  128
Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  141
Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  143
Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  162
Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  187
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  189
Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  205
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların
Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  213
Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  228
Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  234
Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  235
Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  246
Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  258
Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  279
Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  285
Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  288
Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  294
Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  298
Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  299
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 25 – Malûl Sayılma  301
Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  308
Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  309
Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  319
Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  348
Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  354
Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  385
Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  387
Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  395
Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  396
Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  413
Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  425
Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  427
Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  431
Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  433
Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  435
Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  450
Madde 42 – Bildirim  469
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  470
Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  473
Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  473
Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  475
Madde 47 – Vazife Malûllüğü  476
Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  486
Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  487
ALTINCI BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  491
Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  495
Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  502
YEDİNCİ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  509
Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  523
Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  529
Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  532
Madde 57 – Yaş  536
Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  540
Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  542
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  547
Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  591
Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar ile Bunlardan Yararlanma  595
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  597
Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  602
Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  603
Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  605
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  611
Madde 68 – Katılım Payı Alınması  623
Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  628
Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  630
Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  632
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Çeşitli Hükümler
Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  635
Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  637
Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  645
Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  645
Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  645
Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  648
Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  648
DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  651
Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  651
Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  674
Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  706
Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  712
Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  712
Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  713
İKİNCİ BÖLÜM
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  727
Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  775
Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  777
Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile İadesi Gereken Primler  811
Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  813
Madde 91 – Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  840
BEŞİNCİ KISIM
ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  849
Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  851
Madde 94 – Kontrol Muayenesi  855
Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  860
Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  861
Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  866
Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  873
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  875
Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  875
Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  878
ALTINCI KISIM
İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  879
Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  935
YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  939
Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  939
Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  940
Madde 107 – Yönetmelikler  943
Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  943
Ek Madde 2 –  945
Ek Madde 3 –  948
Ek Madde 4 –  949
Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  950
Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  962
Ek Madde 7 –  971
Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  972
Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  973
Ek Madde 10 –  989
Ek Madde 11 –  990
Ek Madde 12 –  991
Ek Madde 13 –  991
Ek Madde 14 –  994
Ek Madde 15 –  1000
Ek Madde 16 –  1009
Ek Madde 17 –  1011
Ek Madde 18 –  1022
Ek Madde 19 –  1025
Ek Madde 20 –  1026
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  1029
Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  1030
Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  1031
Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  1032
Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  1042
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  1043
Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  1044
Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  1051
Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  1054
Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  1056
Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  1058
Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  1059
Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  1063
Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  1065
Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  1067
Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  1068
Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  1071
Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  1073
Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  1074
Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  1075
Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  1077
Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  1077
Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  1078
Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  1080
Geçici Madde 25 –  1081
Geçici Madde 26 –  1082
Geçici Madde 27 –  1083
Geçici Madde 28 –  1083
Geçici Madde 29 –  1084
Geçici Madde 30 –  1085
Geçici Madde 31 –  1086
Geçici Madde 32 –  1086
Geçici Madde 33 –  1086
Geçici Madde 34 –  1087
Geçici Madde 35 –  1087
Geçici Madde 36 –  1088
Geçici Madde 37 –  1090
Geçici Madde 38 –  1092
Geçici Madde 39 –  1092
Geçici Madde 40 –  1094
Geçici Madde 41 –  1095
Geçici Madde 42 –  1096
Geçici Madde 43 –  1096
Geçici Madde 44 –  1097
Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  1098
Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  1100
Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30’uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  1101
Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Yatırılacak Primler  1101
Geçici Madde 49 –  1102
Geçici Madde 50 –  1103
Geçici Madde 51 –  1103
Geçici Madde 52 –  1104
Geçici Madde 53 –  1104
Geçici Madde 54 –  1109
Geçici Madde 55 –  1110
Geçici Madde 56 –  1111
Geçici Madde 57 –  1112
Geçici Madde 58 –  1114
Geçici Madde 58 –  1114
Geçici Madde 59 –  1114
Geçici Madde 60 –  1116
Geçici Madde 61 –  1134
Geçici Madde 62 –  1135
Geçici Madde 63 –  1135
Geçici Madde 64 –  1149
Geçici Madde 65 –  1151
Geçici Madde 66 –  1153
Geçici Madde 67 –  1155
Geçici Madde 68 –  1157
Geçici Madde 69 –  1165
Geçici Madde 70 –  1167
Geçici Madde 71 –  1167
Geçici Madde 72 –  1172
Geçici Madde 73 –  1175
Geçici Madde 74 –  1179
Geçici Madde 75 –  1184
Geçici Madde 76 –  1187
Geçici Madde 77 –  1200
Geçici Madde 78 –  1201
Geçici Madde 79 –  1224
Geçici Madde 79 –  1229
Geçici Madde 80 –  1232
Geçici Madde 81 –  1245
Geçici Madde 82 –  1247
Geçici Madde 83 –  1247
Geçici Madde 84 –  1262
Geçici Madde 85 –  1276
Geçici Madde 86 –  1292
Madde 108 – Yürürlük  1292
Madde 109 – Yürütme  1293
2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç  1303
Madde 2 – Kapsam  1303
Madde 3 – Tanımlar  1303
Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  1304
Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  1306
Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  1310
Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  1314
Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  1314
Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  1325
Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  1325
Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  1326
Madde 12 – Emekli İkramiyesi  1326
Madde 13 – Hesaplaşma  1326
Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  1327
Madde 15 – Yönetmelik  1327
Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  1327
Geçici Madde 1 –  1327
Geçici Madde 2 –  1327
Geçici Madde 4 –  1328
Geçici Madde 5 –  1328
Madde 17 – Yürürlük  1328
Madde 18 – Yürütme  1328
3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  1330
Madde 2 – Tanımlar  1346
Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  1347
Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1355
Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1370
Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1391
Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1404
Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1404
Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1404
Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1406
Madde 11 –  1412
Madde 12 – Yönetmelik  1412
Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1412
Geçici Madde 1 ilâ 4  1412
Geçici Madde 5 –  1412
Geçici Madde 6 –  1412
Geçici Madde 7 –  1414
Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1415
Geçici Madde 9 –  1416
Madde 14 – Yürürlük  1417
Madde 15 – Yürütme  1417
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Madde 1 – 17 –  1419
Madde 18 – 22 –  1419
Madde 23 – 26 –  1419
Madde 27 – 39 –  1419
Madde 40 – 44 –  1419
Madde 45 –  1419
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı ile Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1419
Madde 47 – İşsizlik Sigortası ile İlgili Tanımlar  1422
Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1423
Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri ile Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1426
Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile Sigorta Primleri  1428
Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1435
Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1438
Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri ile Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1439
Madde 54 – İdari Para Cezaları ile İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1441
Madde 55 – Yönetmelik  1442
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 56 –  1442
IX. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 57 –  1443
Madde 58 –  1443
Madde 59 –  1443
Madde 60 –  1443
Madde 61 –  1444
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1444
Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1444
Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1445
Ek Madde 3 –  1468
Ek Madde 4 –  1469
Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1475
Ek Madde 6 – Esnaf Ahilik Sandığı  1476
Ek Madde 7–  1484
Geçici Madde 1 –  1487
Geçici Madde 2 –  1488
Geçici Madde 3 –  1488
Geçici Madde 4 –  1488
Geçici Madde 5 –  1488
Geçici Madde 6 –  1488
Geçici Madde 7 –  1489
Geçici Madde 8 –  1491
Geçici Madde 9 –  1492
Geçici Madde 10 –  1494
Geçici Madde 11 –  1499
Geçici Madde 12 –  1499
Geçici Madde 13 –  1500
Geçici Madde 14 –  1501
Geçici Madde 15 –  1501
Geçici Madde 16 –  1504
Geçici Madde 17 –  1505
Geçici Madde 18 –  1508
Geçici Madde 19 –  1510
Geçici Madde 20 –  1528
Geçici Madde 20 –  1528
Geçici Madde 21 –  1534
Geçici Madde 22 –  1536
Geçici Madde 23 –  1536
Geçici Madde 24 –  1550
Geçici Madde 25 –  1563
Geçici Madde 26 –  1564
Geçici Madde 27 –  1574
Geçici Madde 28 –  1592
Geçici Madde 29 –  1606
Geçici Madde 30 –  1607
Geçici Madde 31 –  1614
Madde 63 – Yürürlük  1629
Madde 64 – Yürütme  1629
Kavram Dizini  1633
Özgeçmiş  1639

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar