Suç Örgütleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
ISBN: 9789750288685
459,00 TL 510,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İzzet ÖZGENÇ
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 15
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 390

Kitabın ilk 14 basısında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ve bu suçla irtibatlı olan çeşitli suçlara ilişkin açıklamalara yer verilmişti. Bu yeni basıda, bu kısımlar kitaptan çıkarılmıştır.

Kitabın yeni basısında, terörizmin finansmanı suçunu müteakiben, terörizmin ve terör örgütünün propagandası suçuna ilişkin ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir.

Kitapta ayrıca, anayasayı ihlal mahiyeti taşıyan suçlar ile maddî ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku perspektifinden hareketle devlet sırrı kav-ramına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bütün bu suçlar bağlamında, suçun yapısına ilişkin olarak yeni TCK'nın Genel Hükümler kısmında yer verilen hükümlerle bağdaşmayan uygulama örneklerine tanık olunmakta ve uygulayıcılara hitap eden kitaplarda günümüz ceza hukuku anlayışında terkedilmiş olan anlatım yöntemleriyle açıklamalarda bulunulmaktadır.

Konu Başlıkları
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme veya Örgüte Üye Olma Suçları
Terör Örgütü
Terörizmin Finansmanı Suçu
Terörizmin ve Terör Örgütünün Propagandası Suçu
Anayasal Düzeni İhlal Suçları
Devlet Sırları ve Ceza Hukuku
İçindekiler
Sunuş  5
§ 1. SUÇ ÖRGÜTÜ  11
I. GENEL OLARAK “ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK” KAVRAMI  11
II. KORUNAN HUKUKİ DEĞER  12
III. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME SUÇU  14
A. Suçun Maddî Unsurları  14
B. Suçun Manevî Unsurları  21
IV. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU  22
A. Suçun Maddi Unsurları  22
B. Suçun Manevî Unsurları  23
C. Suç İşlemek Amacıyla Kurulmuş Örgüte Üye Olmak Suçu ve Kusurluluk Sorunu  23
Ç. Örgüt Üyeliğinden Mahkumiyet Sorunu ve Türk Uygulaması  24
V. ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ  24
VI. ÖRGÜT ÜYESİ OLMAYAN KİŞİLERİN ÖRGÜT ADINA VEYA ÖRGÜTÜN KORKUTUCU GÜCÜNDEN YARARLANARAK SUÇ İŞLEMESİ  29
VII. MÜEYYİDE VE ETKİN PİŞMANLIK  34
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA KURULMUŞ ÖRGÜTE YARDIM ETME  47
IX. DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VEYA ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA VEYA KURULMUŞ ÖRGÜTÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  56
X. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VEYA KURULMUŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YÖNETME YA DA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇLARI  59
EKSKURS 1: ÖRGÜTLÜ SUÇLULUK BAĞLAMINDA YAPILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA İNSAN HAKKI İHLÂLLERİ  61
EKSKURS 2: HÜKÜMLÜ OLARAK ABDULLAH ÖCALAN’IN PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE OLAN İLİŞKİSİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  71
EKSKURS 3: "ABDULLAH ÖCALAN'IN CEZASI AFFEDİLEBİLİR VEYA KONUTUNDA ÇEKTİRİLEBİLİR Mİ?" SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  75
EKSKURS 4: KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE PKK’NIN TASFİYESİ İLE İLGİLİ USUL ÖNERİSİ  77
EKSKURS 5: PKK’YA TÜZEL KİŞİLİK İZAFESİ GAYRETLERİ  87
EKSKURS 6: İDARİ KARARLARLA TERÖR ÖRGÜTÜ İHDASI VE TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SORUNU  93
EKSKURS 7: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU  96
EKSKURS 8: VATANDAŞLIK HAKKI VE SUÇ SEBEBİYLE VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMANIN HUKUKİ SONUÇLARI  106
EKSKURS 9: SUÇ SORUŞTURMASI ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNE KAYYIM TAYİNİ  109
EKSKURS 10: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİNİN “FETÖ” KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  115
EKSKURS 11: TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN SORUMLULUĞUN ÖLÇÜTLERİNE DAİR HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  130
EKSKURS 12: BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE  137
EKSKURS 13: “TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ” SUÇLAMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YAKALAMALAR ÜZERİNE  141
EKSKURS 14: OLAĞANÜSTÜ HAL UYGULAMALARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU  143
EKSKURS 15: HUKUK UYGULAMAMIZDA ŞİRKET ORTAKLIK PAYLARININ MÜSADERESİ SORUNU ÜZERİNE  152
EKSKURS 16: MALUM “BU SUÇA ORTAK OLMAYACAĞIZ” BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  156
EKSKURS 17: “İLTİSAK” İBARESİ ÜZERİNE  162
§ 2. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  167
I. “KARAPARA” İLE TERÖRİZMİN FİNANSMANI ARASINDAKİ İLİŞKİ  167
II. TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ  169
III. “TERÖRİZMİN FİNANSMANI” VE “MALVARLIĞININ DONDURULMASI” SORUNU  185
IV. “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN”  204
§3. TERÖRİZMİN VE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU  209
§ 4. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU, YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ, HÜKÛMETE KARŞI SUÇ VE SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER  265
GİRİŞ  265
I. ANAYASAYI İHLÂL SUÇU (TCK, m. 309)  266
A. Korunan Hukukî Değer  266
B. Suçun Maddi Unsurları  267
1) Suçun Konusu  267
2) Fiil  267
3) Fail ve Mağdur  280
C. Suçun Manevi Unsurları  281
Ç. Anayasayı İhlâl Suçuna Teşebbüs Sorunu  281
D. Anayasayı İhlâl Suçu ve İçtima Sorunu  282
E. “Terör Suçu” Olarak Anayasayı İhlâl Suçu  283
II. YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ (TCK, m. 311)  283
A. Korunan Hukuki Değer  283
B. Suçun Maddi Unsurları  284
1) Suçun Konusu  284
2) Fiil  285
3) Fail ve Mağdur  286
C. Suçun Manevi Unsurları  286
D. “Yasama Organına Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  286
E. “Yasama Organına Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  286
F. “Terör Suçu” Olarak “Yasama Organına Karşı Suç”  286
III. HÜKÛMETE KARŞI SUÇ (TCK, m. 312)  286
A. Korunan Hukukî Değer  286
B. Suçun Maddi Unsurları  286
1) Suçun Konusu  286
2) Fiil  288
3) Fail ve Mağdur  289
C. Suçun Manevi Unsurları  289
D. “Hükûmete Karşı Suç”a Teşebbüs Sorunu  289
E. “Hükûmete Karşı Suç” ve İçtima Sorunu  289
F. “Terör Suçu” Olarak “Hükûmete Karşı Suç”  289
IV. SUÇ İÇİN ANLAŞMA SUÇU (TCK, m. 316)  289
SONUÇ  292
EKSKURS 18: “BALYOZ DAVASI” KARARINA İLİŞKİN TESPİT VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ  296
EKSKURS 19: MALUM “ERGENEKON DAVASI”SÜRECİNDE YAPILAN BAZI YANLIŞLAR ÜZERİNE  333
EKSKURS 20: 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ DARBE TEŞEBBÜSÜ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU – II  335
EKSKURS 21: “DARBE TEŞEBBÜSÜ” SUÇU İLE İLGİLİ OLARAK GÖNÜLLÜ VAZGEÇME HÜKÜMLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU ÜZERİNE HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  342
EKSKURS 22: BERBEROĞLU KARARLARI İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER  345
EKSKURS 23: TÜRK SİLAHLI KUVETLERİNİN SURİYE'DEKİ OPERASYONLARININ MEŞRUİYETİ  349
§ 5. DEVLET SIRRI VE CEZA HUKUKU  353
I. GİZLİLİK VE BİLGİ İLİŞKİSİ  353
II. KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ  353
III. KAMU GÖREVLİSİNİN GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK ÖĞRENDİĞİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ  355
IV. DEVLETİN GÜVENLİĞİ VEYA MİLLETLERARASI İLİŞKİLERİ BAKIMINDAN ÖNEM ARZ EDEN BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ, “DEVLET SIRRI” KAVRAMI  357
V. TÜRK HUKUKUNDA DEVLET SIRRI OLARAK KORUMA ALTINA ALINABİLECEK BİLGİLER  360
VI. “DEVLET SIRRI” VE CEZA HUKUKU  378
Kaynakça  385

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: suç örgütleri
İlgili Yayınlar