Uygulamada Terör Örgütü ve Terör Suçları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Nurullah BODUR - Eshat ÖZKUL
ISBN: 978-975-02-6238-8
Stok Durumu: Stokta var
92,50 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nurullah BODUR, Eshat ÖZKUL
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Uygulamada Terör Örgütü ve Terör Suçları
Nurullah BODUR - Eshat ÖZKUL
2020/09 5. Baskı, 362 Sayfa,
ISBN 978-975-02-6238-8


Eserde terör mahkemelerinin uygulaması gereken ilgili yasal mevzuat ele alınmıştır. Bu yasal mevzuatın uygulanması sırasında yaşanan aksaklıklar dile getirilmiş, suçun maddi ve manevi unsurları tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Konuların daha iyi anlaşılması için, yasal değişikler sonucunda yargısal içtihatların değişim süreci de ele alınmış, değişikliklerin anlam ve sonuçlarının iyice kavranması amaçlanmıştır.

Zikredilen konular yanında bu baskıda; uygulamaya yön vereceğine inanılan yeni içtihatlar çerçevesinde, mevcut suçlar yeniden gözden geçirilerek eklemeler yapılmış, ayrıca yeni terör suçlarıyla da eser zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Suç Örgütü ve Terör Örgütü
Terör Örgütü Kurma, Yönetme Suçu
Terör Örgütüne Üye Olma Suçu
Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme Suçu
Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Suçu
Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu
Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi Suçu
Terörizmin Finansmanı Suçu
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu
Anayasayı İhlal Suçu
Etkin Pişmanlık
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

İçindekiler

Önsöz  7

5. Basıya Önsöz  9

Kısaltmalar  17

Birinci Bölüm

TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NDAKİ VE

TÜRK CEZA KANUNU'NDAKİ SUÇLAR

I. ÖRGÜT TANIMI  21

A. Genel Olarak Suç Örgütü ve Unsurları  23

1. Hiyerarşik Bir İlişki Olmalıdır (Gevşek Bir Nitelik Taşıyabilir)  24

2. Devamlılık (Süreklilik) Unsuru Bulunmalıdır  26

3. Belirsiz Sayıda ve Tipte Suçlar işlemek İçin Bir Araya Gelinmelidir  27

4. Üye Sayısı En Az Üç Kişi Olmalıdır  28

5. Amaç Suçu İşlemek İçin Elverişli Olması  28

B. Terör Örgütü  30

1. Genel Olarak  30

2. Terör Örgütü ve Unsurları  33

C. Terör Suçlusu  40

D. Terör Amacıyla İşlenen Suçlar  40

E. Cezaların Arttırılması  41

F. Bir Oluşumun Terör Örgütü Olduğunun Tespiti Sorunu  43

YARGITAY KARARLARI  43

II. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME SUÇU  51

A. Suçla Korunan Hukuki Değer  53

B. Suçun Maddi Unsurları  55

1. Fail  55

2. Mağdur  59

3. Fiil  61

a. Hazırlık Hareketi–İcra Hareketi Ayrımı  61

b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik  62

b. Ani Hareket–Mütemadi Hareket Ayrımı  63

c. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik  66

4. Konu  67

a. Zarar Suçu– Tehlike Suçu Ayrımı  67

b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik  68

C. Suçun Manevi Unsuru  74

D. Hukuka Aykırılık Unsuru  77

III. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU  79

A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik  81

B. Suçun Maddi Unsurları  82

1. Fail ve Mağdur  82

2. Suçun Konusu, Fiili  82

a. Örgüt Üyeliğini Belirlemede Kullanılan Ölçütler ve Tamamlayıcı öğeleri  86

aa. Organik Bağ Ölçütü  86

ab. Eylem ve Faaliyetlerinin Sürekliliği, Çeşitliliği ve Yoğunluğu Ölçütü  88

C. Suçun Manevi Unsuru  90

D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri  93

1. Teşebbüs ve İştirak  93

2. İçtima  94

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  95

E. Yetki  108

IV. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEK SUÇU  109

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  116

V. TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU  119

YARGITAY VE BAM KARARLARI  124

VI. TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAHSAĞLAMA SUÇU  133

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  141

VII. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇU  153

A. Propagandanın Tanımı  155

B. Terörle Mücadele Kanunda Propagandanın Gelişim Süreci  158

C. Korunan Hukuki Değer  160

D. Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri  161

1. Suçun Maddi Unsurları  162

a. Fail ve Mağdur  162

b. Suçun Konusu ve Hareket Öğesi  163

ba. Her Şeyden Önce Bir “Propaganda”nın Varlığı Söz Konusu Olmalıdır  163

bb. Örgütün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri Söz Konusu Olmalıdır  163

bc. TMK 7/2. Maddesinde Düzenlenen Propaganda Suçunun Fiilleri  167

bca. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri  169

bcb. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Meşru Gösterme  171

bcc. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Övme  173

bcd. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Etme  173

bce. TMK 7/2. Fıkrasına Göre Cezalandırılan Diğer Eylemler  175

2. Suçun Manevi Unsuru  180

3. Hukuka Aykırılık Unsuru  183

4. Kusurluluk  184

5. Suçun Nitelikli Hali  185

6. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  185

a. Teşebbüs  185

b. İştirak  187

c. İçtima  188

E. Benzer Suçlarla Mukayesesi  190

1. Terör Örgütünün Bildirilerini Açıklama ve Yayınlama Suçu  190

2. Suç İşlemeye Tahrik Suçu  191

3. Suç ve Suçluyu Övme Suçu  192

4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu  193

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  193

VIII. TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRİLMESİ SUÇU (TCK. 174)  203

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  208

IX. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  213

A. Terörizmin Finansmanı Suçunun Unsurları  215

1. Suçun Maddi Unsurları  216

2. Suçun Manevi Unsuru  219

B. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu ile İlişkisi  221

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  224

X. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU (302)  231

A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik  234

B. Suçun Maddi Unsurları  235

1. Fail  235

2. Fiil  235

a. Eylemin Korunan Değerlere Göre İşlenmesi  235

3. Hareket Öğesi  236

C. Manevi unsur  238

D. Suçun Değişik Görünüş Biçimleri  238

1. Teşebbüs  238

2. İştirak  239

3. İçtima  239

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  241

XI. ANAYASAYI İHLAL SUÇU (309)  249

A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik  252

B. Suçun Maddi Unsurları  253

1. Fail ve Mağdur  253

2. Fiil  253

a. Hareket Öğesi  253

aa. Cebir ve Şiddet Kavramı  253

ab. İcra Hareketinin Başlangıcı  254

b. Hareketin Elverişliliği  255

c. Netice ve Suçun Tamamlanması  256

C. Manevi Unsur  257

D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri  257

1. Teşebbüs  257

2. İçtima  257

İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  259

XII. TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK (221)  263

A. Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği  267

B. TCK 221/1’in Uygulanma Şartları  270

C. TCK 221/2’nin Uygulanma Şartları  271

D. TCK 221/3’ün Uygulanma Şartları  273

E. TCK 221/4’ün Uygulanma Şartları  275

1. TCK 221/4. Maddenin 1’inci Cümlesinin Uygulanma Şartları  275

2. TCK 221/4. Maddenin 2’nci Cümlesinin Uygulanma Şartları  276

İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  283

XIII. YARGISAL KARARLAR IŞIĞINDA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME  293

A. FETÖ/PDY Terör Örgütü Suçlarında TCK 30. Maddede düzenlenen Hata Hükmünün Uygulanma Alanı  297

B. FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturma ve Kovuşturmalarında Delil veya Kanaat Olarak Belirtilen Veriler  302

1. ByLock (Örgütsel İletişim ve Haberleşme Programı)  303

2. Bank Asya Hesap Hareketleri  311

3. Tanık Anlatımları  314

4. HTS Kayıtları (Kişiler Arasında Görüşme Trafiği)  315

5. Sendika, Dernek Üyelikleri ile Sohbet veya Toplantıların Yapıldığı Yerlerin Kayıtları  316

6. Çocukların Örgüt ile Bağlantısı Tespit Edilen Eğitim Kurumlarında Okuması ve Bu Kurumlarda Kayıtlarının Bulunması  318

7. Sabit Hat Aranmaları  322

İkinci Bölüm

TERÖR İHTİSAS MAHKEMELERİNDE CEZALANDIRILAN TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUN'UNDAKİ SUÇLAR

I. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911. SAYILI YASA)  327

A. Yasal Bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Unsurları  330

1. Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Unsuru  331

2. Belirlenen Yerlerde Gerçekleştirilme Unsuru  333

3. Süre Bakımından Getirilen Sınırlama Unsuru  335

4. Silahsız ve Saldırısız Olma Unsuru  336

5. 2911 Sayılı Yasanın 23/b'de Sayılan Eylemlerde Bulunmama Unsuru  338

B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Dağıtılması ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılanların Cezalandırılması Sorunu  340

C. Terör Mahkemelerinde Sıkça Uygulama Alanı Bulan ve Cezalandırılmayı Gerektiren TGYK’daki Suçlar  341

1. Yasaklara Aykırı Hareket (28. Madde)  341

2. Direnme (32. Madde)  343

3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Silahla Katılanlar (33. Madde)  345

D. Basın Açıklamaları  348

YARGITAY KARARLARI  351

Kaynakça  357

Kavramlar Dizini  359

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar