Uygulamada Terör Örgütü ve Terör Suçları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Nurullah BODUR - Eshat ÖZKUL
ISBN: 9789750274237
126,00 TL 140,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Nurullah BODUR, Eshat ÖZKUL
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 408

Eserde terör mahkemelerinin uygulaması gereken ilgili yasal mevzuat ele alınmıştır. Bu yasal mevzuatın uygulanması sırasında yaşanan aksaklıklar dile getirilmiş, suçun maddi ve manevi unsurları tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Konuların daha iyi anlaşılması için, yasal değişikler sonucunda yargısal içtihatların değişim süreci de ele alınmış, değişikliklerin anlam ve sonuçlarının iyice kavranması amaçlanmıştır.

Zikredilen konular yanında bu baskıda; yargılamanın her derecesinde yer alan mahkeme ve dairelerin kararlarının yanı sıra Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına da sıkça değinilmiş, ayrıca en güncel içtihatlara yer verilerek, bu içtihatların değişim süreci ve karşılaştırılması da konu edinilmiştir.

Konu Başlıkları
Suç Örgütü ve Terör Örgütü
Terör Örgütü Kurma, Yönetme Suçu
Terör Örgütüne Üye Olma Suçu
Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme Suçu
Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme Suçu
Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu
Terör Örgütünün Propagandasını Yapma Suçu
Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirilmesi Suçu
Terörizmin Finansmanı Suçu
Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak Suçu
Anayasayı İhlal Suçu
Etkin Pişmanlık
Yargısal Kararlar Bağlamında FETÖ
PDY Terör Örgütünün Değerlendirilmesi
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu


İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
TERÖR (İHTİSAS) MAHKEMELERİNİN YARGILAMA ALANI İÇİNDE YER ALAN VE SIKÇA KARŞILAŞILAN TERÖRLE MÜCADELE KANUNU'NDAKİ VE TÜRK CEZA KANUNU'NDAKİ BAZI SUÇLARA GENEL BAKIŞ
I. ÖRGÜT TANIMI  19
A. Genel Olarak Suç Örgütü ve Unsurları  23
1. Hiyerarşik Bir İlişki Olmalıdır  25
2. Devamlılık (Süreklilik) Unsuru Bulunmalıdır  31
3. Belirsiz Sayıda ve Tipte Suçlar işlemek İçin Bir Araya Gelinmelidir  33
4. Üye Sayısı En Az Üç Kişi Olmalıdır  33
5. İşlenmek İstenen Amaç Suçların Elverişli Olması  35
6. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru  36
B. Terör Örgütü  37
1. Genel Olarak  37
2. Terör Örgütü ve Unsurları  40
C. Terör Suçlusu  47
D. Terör Amacıyla İşlenen Suçlar  48
E. Cezaların Arttırılması  49
F. Bir Oluşumun Terör Örgütü Olduğunun Tespiti Sorunu  50
YARGISAL KARARLAR  51
II. TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME SUÇU  61
A. Suçla Korunan Hukuki Değer  63
B. Suçun Maddi Unsurları  65
1. Fail  65
2. Mağdur  69
3. Fiil  70
a. Hazırlık Hareketi–İcra Hareketi Ayrımı  70
b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik  71
b. Ani Hareket–Mütemadi Hareket Ayrımı  73
c. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik  75
4. Konu  76
a. Zarar Suçu– Tehlike Suçu Ayrımı  77
b. Terör Örgütü Kurma ve Yönetme Suçunun Gösterdiği Özellik  77
C. Suçun Manevi Unsuru  83
D. Hukuka Aykırılık Unsuru  86
YARGISAL KARARLAR  86
III. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU  89
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik  91
B. Suçun Maddi Unsurları  92
1. Fail ve Mağdur  92
2. Suçun Konusu, Fiili  92
a. Örgüt Üyeliğini Belirlemede Kullanılan Ölçütler ve Tamamlayıcı öğeleri  96
aa. Organik Bağ Ölçütü  96
ab. Eylem ve Faaliyetlerinin Sürekliliği, Çeşitliliği ve Yoğunluğu Ölçütü  97
C. Suçun Manevi Unsuru  100
D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri  103
1. Teşebbüs ve İştirak  103
2. İçtima  103
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  104
IV. TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAMAKLA BİRLİKTE ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEMEK SUÇU  123
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  130
V. TERÖR ÖRGÜTÜNE BİLEREK VE İSTEYEREK YARDIM ETME SUÇU  137
YARGITAY VE BAM KARARLARI  142
VI. TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH SAĞLAMA SUÇU  155
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  163
VII. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASINI YAPMA SUÇU  175
A. Propagandanın Tanımı  177
B. Terörle Mücadele Kanunda Propagandanın Gelişim Süreci  180
C. Korunan Hukuki Değer  181
D. Suçun Unsurları ve Özel Görünüş Şekilleri  182
1. Suçun Maddi Unsurları  183
a. Fail ve Mağdur  183
b. Suçun Konusu ve Hareket Öğesi  185
ba. Her Şeyden Önce Bir “Propaganda”nın Varlığı Söz Konusu Olmalıdır  185
bb. Örgütün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri Söz Konusu Olmalıdır  185
bc. TMK 7/2. Maddesinde Düzenlenen Propaganda Suçunun Fiilleri  189
bca. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemleri  191
bcb. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Meşru Gösterme  192
bcc. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerini Övme  194
bcd. Terör Örgütünün Cebir, Şiddet ve Tehdit Yöntemlerine Başvurmayı Teşvik Etme  194
bce. TMK 7/2. Fıkrasına Göre Cezalandırılan Diğer Eylemler  196
2. Suçun Manevi Unsuru  201
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  203
4. Kusurluluk  204
5. Suçun Nitelikli Hali  205
6. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  206
a. Teşebbüs  206
b. İştirak  207
c. İçtima  209
E. Benzer Suçlarla Mukayesesi  210
1. Terör Örgütünün Bildirilerini Açıklama ve Yayınlama Suçu  210
2. Suç İşlemeye Tahrik Suçu  211
3. Suç ve Suçluyu Övme Suçu  212
4. Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçu  213
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  213
VIII. TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VEYA EL DEĞİŞTİRİLMESİ SUÇU (TCK. 174)  223
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  228
IX. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU  233
A. Terörizmin Finansmanı Suçunun Unsurları  235
1. Suçun Maddi Unsurları  236
2. Suçun Manevi Unsuru  238
B. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Suçu ile İlişkisi  241
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  244
X. DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK SUÇU (302)  249
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik  252
B. Suçun Maddi Unsurları  253
1. Fail  253
2. Fiil  253
a. Eylemin Korunan Değerlere Göre İşlenmesi  253
3. Hareket Öğesi  254
C. Manevi unsur  256
D. Suçun Değişik Görünüş Biçimleri  256
1. Teşebbüs  256
2. İştirak  257
3. İçtima  257
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  259
XI. ANAYASAYI İHLAL SUÇU (309)  267
A. Korunan Hukuki Yarar ve Hukuki Nitelik  270
B. Suçun Maddi Unsurları  271
1. Fail ve Mağdur  271
2. Fiil  271
a. Hareket Öğesi  271
aa. Cebir ve Şiddet Kavramı  271
ab. İcra Hareketinin Başlangıcı  272
b. Hareketin Elverişliliği  273
c. Netice ve Suçun Tamamlanması  274
C. Manevi Unsur  274
D. Suçun Değişik Görünüm Biçimleri  275
1. Teşebbüs  275
2. İçtima  275
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  277
XII. TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLARINDA ETKİN PİŞMANLIK (221)  281
A. Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği  285
B. TCK 221/1’in Uygulanma Şartları  287
C. TCK 221/2’nin Uygulanma Şartları  288
D. TCK 221/3’ün Uygulanma Şartları  291
E. TCK 221/4’ün Uygulanma Şartları  293
1. TCK 221/4. Maddenin 1’inci Cümlesinin Uygulanma Şartları  293
2. TCK 221/4. Maddenin 2’nci Cümlesinin Uygulanma Şartları  294
İLGİLİ YARGITAY VE BAM KARARLARI  300
XIII. YARGISAL KARARLAR IŞIĞINDA FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME  311
A. FETÖ/PDY Terör Örgütü Suçlarında TCK 30. Maddede düzenlenen Hata Hükmünün Uygulanma Alanı  314
B. FETÖ/PDY Terör Örgütü Soruşturma ve Kovuşturmalarında Delil veya Kanaat Olarak Belirtilen Veriler  319
1. ByLock (Örgütsel İletişim ve Haberleşme Programı)  320
2. Bank Asya Hesap Hareketleri  327
3. Tanık Anlatımları  330
4. HTS Kayıtları (Kişiler Arasında Görüşme Trafiği)  331
5. Sendika, Dernek Üyelikleri ile Sohbet veya Toplantıların Yapıldığı Yerlerin Kayıtları  331
6. Çocukların Örgüt ile Bağlantısı Tespit Edilen Eğitim Kurumlarında Okuması ve Bu Kurumlarda Kayıtlarının Bulunması  334
7. Sabit Hat Aranmaları  338
8. FETÖ/PDY Terör Örgütü Suçunda Zaman Mefhumu  340
İkinci Bölüm
TERÖR (İHTİSAS) MAHKEMELERİNİN YARGILAMA ALANI İÇİNDE YER ALAN VE SIKÇA KARŞILAŞILAN TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU’NDAKİ SUÇLAR
I. TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU (2911. SAYILI YASA)  345
A. Yasal Bir Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Unsurları  348
1. Önceden Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Unsuru  348
2. Belirlenen Yerlerde Gerçekleştirilme Unsuru  350
3. Süre Bakımından Getirilen Sınırlama Unsuru  353
4. Silahsız ve Saldırısız Olma Unsuru  353
5. 2911 Sayılı Yasanın 23/b'de Sayılan Eylemlerde Bulunmama Unsuru  355
B. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerinin Dağıtılması ve Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Katılanların Cezalandırılması Sorunu  357
C. Terör Mahkemelerinde Sıkça Uygulama Alanı Bulan ve Cezalandırılmayı Gerektiren TGYK’daki Suçlar  359
1. Yasaklara Aykırı Hareket (28. Madde)  359
2. Direnme (32. Madde)  360
3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Silahla Katılanlar (33. Madde)  362
D. Basın Açıklamaları  365
YARGITAY KARARLARI  368
İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER  377
TÜRK CEZA KANUNU  377
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  385
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU  391
Kaynakça  403
Kavramlar Dizini  405
Yazarların Özgeçmişi  408

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar